Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Ömer AKÇAL

lny2TyhYh6.jpg
Ömer AKÇAL	 – Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Ömer AKÇAL

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

1978 Yılında Çorum'da doğdu. Sırasıyla Çorum İmamhatip ortaokulu ve İmamhatip lisesinde öğrenim gördü. Ardından Konya Selçuklu Üniversitesi Mahalli İdareler bölümünden 2001 yılında mezun oldu. 2004 yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi Maliye bölümünü bitirdi. 1997-2005 yılları arasında Türkiye Futbol Federasyonu da profesyonel hakem olarak görev yaptı. KPSS merkezi atama ile 2005 yılı Eylül ayında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne atandı. Burada Bilgi İşlem Sorumlusu olarak görev yaptı. 2008 yılında nakil yoluyla Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nde göreve başladı.

 

2009 yılında vekaleten Taşınır Kayıt ve Kontrol Şube Müdürlüğü görevine getirildi. 2009-2018 yılları arasında Gelir Müdürü olarak görevine devam etti. Mahalli İdareler Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavında başarılı olarak 2009 yılında ayniyat saymanı, yine görevde yükselme sınavı ile 2015 yılında vekaleten yürüttüğü müdürlük görevine asaleten ataması yapıldı.

 

2016 yılında Muhasebe Yetkilisi sınavını kazanıp Muhasebe Yetkilisi unvanını aldı. 2018 yılında İdari İşler Şube Müdürlüğü’nü, 2019-2020 yılları arasında Makine İkmal Müdürlüğü’nü birlikte yürüttü. 2018 yılında Sakarya Faal Futbol Hakemliğinde Gözlemci olarak göreve başladı. 2020 yılında Sakarya Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Başkan Yardımcısı olarak atandı. 2023 yılında Üst Klasman Gözlemcisi sınavında başarılı olarak, faal futbol hakemliğinde klasman gözlemcisi oldu. 2022 yılında Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı olarak atandı. Bu görevlere halen devam etmektedir. Evli ve üç çocuk babasıdır.

 

Görev Tanımları

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

Amaç
MADDE-1

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar
Bu yönetmeliğin amacı; Sakarya Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının teşkilat, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam
MADDE-2
Bu yönetmelik, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığında görevli personelin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Yasal Dayanak
MADDE-3
Bu yönetmelik; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4857 Sayılı İş Kanunu, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile ilgili diğer kanunlar ve bu kanunlara göre çıkarılan yönetmeliklere dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE-4
Bu yönetmelikte geçen;
a) Belediye: Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ni
b) Belediye Meclisi: Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'ni
c) Belediye Encümeni: Sakarya Büyükşehir Belediye Encümeni'ni
d) Belediye Başkanı: Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanını,
e) Üst Yönetim: Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanı, Genel Sekreteri ve Genel Sekreter Yardımcıları'nı,
f) Daire Başkanlığı: Sakarya Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nı
g) Şube Müdürlüğü: Sakarya Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Şube Müdürlükleri'ni

 

İKİNCİ BÖLÜM

Teşkilat Yapısı ve Görevler

Teşkilat Yapısı
MADDE-5 Sakarya Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde;
a) İdari İşler Şube Müdürlüğü,
b) İhale İşleri Şube Müdürlüğü,
c) Taşınır Konsolide Şube Müdürlüğü,
d) Makine İkmal Şube Müdürlüğü,
e) Satınalma Şube Müdürlüğü, bulunur.

Daire Başkanlığının Görevleri
MADDE-6 Sakarya Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının görevleri aşağıda belirtilmiştir.
a) Sakarya Büyükşehir Belediyesi birimlerinin faaliyetlerini yürütebilmesi için ihtiyaç duyulan her türlü mal ve hizmet taleplerini, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu kapsamında dosyalarının hazırlanarak, gerçekleştirilmesi ve sonuçlandırılmasını sağlamak.
b) İhale ile ilgili idari şartname dahil ilgili birim tarafından hazırlanan ihale dosyasının intikalinden sonra, ihale komisyonu oluşturmak, ilan ve ihale işlemlerini yürütmek, sözleşme imzalandıktan sonra uygulanmak üzere ilgili birime göndermek,
c) Diğer Daire Başkanlıklarının doğrudan temin taleplerini Satınalma Şube Müdürlüğüne havale edip, ilgili işe istinaden piyasa araştırması yapılmasını sağlamak.
d) Belediye hizmet binalarının temizliğinin yapılmasına dair iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak.
e) Belediye hizmet binalarının bakım ve onarım iş ve işlemlerinin yürütülmesini sağlamak.
f) Belediye birimlerinin elektrik, doğalgaz ve su tesisat sistemlerinin takibinin yapılmasını sağlamak.
g) Belediye envanterinde bulunan kiralık hizmet araçlarının görevlendirilmesi, her an göreve hazır halde bulundurulması ve bunun takibinin yapılmasını sağlamak.
h) Harcama birimlerinin taşınırlar ile ilgili taşınır yönetim hesaplarını denetlemek.
i) Daire Başkanlığına ait Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisini belirlemek.
j) 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 44. Maddesine göre hazırlanan Taşınır Mal Yönetmeliği çerçevesinde, Belediye birimlerince talep edilen demirbaş ve kırtasiye, temizlik malzemesi, büro malzemeleri gibi sarf malzemelerin giriş ve çıkış hareketlerini izleyerek kayıtlarının düzenli tutulmasını sağlamak.
k) Belediye envanterine kayıtlı araç ve iş makinelerine ait araç sicil kayıtlarını tutarak, trafik sigorta işlemlerinin takip edilmesini sağlamak.
l) Belediye envanterinde kayıtlı olan resmi araçların (Otobüs, İş makineleri, Binek araçlar vb.) aylık ve yıllık periyodik bakımları ile arıza onarım işlemlerinin takibini sağlamak.
m) Belediye envanterine kayıtlı olan resmi ve kiralık araçların yakıt ihtiyacını, araç takip sistemi ve taşıt tanıma sistemi ile entegre bir şekilde karşılamak ve denetlemek.
n) Stratejik plan, performans programı, faaliyet raporu ve bütçenin daire ile ilgili kısımlarını hazırlamak.
o) Daire Başkanlığına bağlı Şube Müdürlüklerince yapılan harcamaların ve bu harcamalara istinaden hazırlanan evrakların denetlenmesini ve takibini sağlamak.

Daire Başkanı’nın Görev ve Sorumlulukları
a) Daire Başkanlığına verilen görevleri kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge, emir, çalışma, plan ve programlarına uygun olarak yürütmek,
b) Daire Başkanı, dairenin genel yönetiminden sorumlu olmakla birlikte, Üst Yönetim’e karşı sorumludur.
c) Daire Başkanlığının çalışmalarını mevzuata ve dairesiyle ilgili politika ve stratejilere uygun olarak yürütmek.
ç) Daire Başkanlığının  görev alanı ile ilgili konularda; araştırma, inceleme, planlama, uygulama, değerlendirme ve geliştirme çalışmaları yapmak.
d) Yürütülen işleri periyodik olarak değerlendirmek, sistemin hizmet gereklerine uygun hâle getirilmesini sağlamak, görev alanına ilişkin gelişme ve değişmeleri dairesine uyarlamak.
e) Yetkisi çerçevesinde dairesiyle ilgili politika ve stratejilerin uygulanması için gerekli kaynakları temin etmek ve uygulama planlarını hazırlamak.
f) Daire Başkanlığının insan gücü ihtiyacını belirlemek, buna göre personel planlamasını yapmak ve personelin gelişimini sağlamaya yönelik gerekli tedbirleri almak
g) Personel arasında iş bölümü yapmak, koordinasyonu ve görevlerin zamanında etkin bir şekilde yerine getirilmesini sağlamak.
ğ) Gerektiğinde ihtisas komisyonlarının oluşumu için gerekli işlemleri yapmak, komisyonların kurulması hâlinde düzenli ve verimli çalışması için gerekli ortamı hazırlamak.
h) Kurulda gündeme alınmasını talep ettikleri konular için gerekli hazırlıkları yapmak ve Kurul sürecini takip etmek.
ı) Başkanlıkça uygun görülen ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar nezdindeki toplantı ve çalışmalara katılmak.
i) Diğer daire başkanlıklarıyla iş birliği yapmak.
j) Üst Yönetim tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
k) Daire Başkanlığının görev alanı ile ilgili yenilik ve değişimi gerektiren konularda projeler hazırlatmak, birim imkânları ile diğer bakanlık ve dış imkânları birleştirerek projelerin uygulanmasını sağlamak,
l) Personelinin performansını incelemek, değerlendirmek ve denetlemek; verim düşüklüğü varsa bunun sebeplerini araştırmak (mesleki bilgi ve becerileri geliştirme) ve gerekli tedbirleri almak, gerektiğinde taltif etmek, bir üst göreve atanacak personeli niteliklerine ve belirlenen kriterlere göre seçmek ve atanması için teklifte bulunmak,
m) Hizmetler ile ilgili geliştirilen çeşitli teknolojik usul ve yöntemlerin Daire Başkanlığındaki süreçler açısından değerlendirmesini yapmak ve uygulanması için gerekli tedbirleri almak,
n) Kaynakların etkin ve verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, israfın önlenmesine yönelik gerekli tedbirleri almak,

×