Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi

Makine İkmal Şube Müdürlüğü

lny2TyhYh6.jpg
Halil ÇELİK

Halil ÇELİK

Şube Müdürü

Telefon: 44 44 054

Santral: 2321

Web: www.sakarya.bel.tr

E-Posta: makine.ikmal@sakarya.bel.tr

Görev Tanımları

T.C.
SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
MAKİNE İKMAL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; Makine İkmal Şube Müdürlüğümüzün; teşkilat yapısını, hukuki statüsünü, görev, yetki, çalışma usul ve esaslarını belirleyerek, hizmetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır.

Kapsam
MADDE 2 - Bu Yönetmelik; Sakarya Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Makine İkmal Şube Müdürlüğü’nün görev, yetki ve sorumlulukları ile teşkilat ve kuruluşunun işleyiş şartlarına dair esas ve usulleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 - Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi kararı ile kurulmuş olan Makine İkmal Şube Müdürlüğüne ait olan bu Yönetmelik; 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu ve tabi olduğu diğer mevzuata dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 - Bu Yönetmelikte ifade edilen;
a) Başkan: Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanını,
b) Belediye/Büyükşehir Belediyesi: Sakarya Büyükşehir Belediyesini
c) Belediye Meclisi: Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisini
d) Genel Sekreter: Sakarya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterini,
e) Genel Sekreter Yardımcısı: Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın bağlı olduğu ilgili
f) Genel Sekreter Yardımcısını,
g) Daire Başkanı: Makine İkmal Şube Müdürlüğünün bağlı olduğu ilgili Daire Başkanını,
h) Müdürlük: Makine İkmal Şube Müdürlüğünü,
i) Şube Müdürü: Makine İkmal Şube Müdürünü,
j) Garaj Amiri: Makine İkmal Şube Müdürlüğünde kadrolu şefini,
k) Çalışan Personel: Makine İkmal Şube Müdürlüğü bünyesinde görevli tüm memur, işçi, sözleşmeli personel ve diğer personeli ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Teşkilat, Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Teşkilat
MADDE 5 - (1) Makine İkmal Şube Müdürlüğü İdari Teşkilatı; müdür, garaj amiri, memur, işçi ve sözleşmeli personelden oluşur.
(2) Birimleri iç organizasyon yapılarının teşkili, söz konusu ilgili müdürlüğün teklifi ve bağlı olduğu üst amirin onayı ile gerçekleştirilecek bir iç düzenleme ile geçerlilik kazanır.

Müdürlüğün Görevleri
MADDE 6 - Müdürlüğün görevleri aşağıda sıralanmıştır.
a) Sakarya Büyükşehir Belediyesine ait taşıt ve iş makinelerinin tamir, bakım ve onarımlarını gerçekleştirmek,
b) Sakarya Büyükşehir Belediyesinin faaliyetlerine uygun olarak planlanan ve tasarlanan üretim ve imalatları gerçekleştirmek,
c) Sakarya Büyükşehir Belediyesinin faaliyetlerine uygun olarak organizasyon şemasındaki tüm Daire Başkanlıkları ve Müdürlüklere lojistik destek sağlamak,
d) Makine İkmal Müdürlüğü Garaj Personeline mesleki ve güvenlik eğitimlerinin verilmesi, beceri ve kabiliyetlerinin artırılması,
e) Belediyemize ait tüm araçların Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası kapsamındaki Araç Sigortaları işlemlerinin yapılması,
f) Belediyemize ait tüm araç ve iş makinelerinin yıllık akaryakıt ihtiyacının temin edilerek depolama ve ikmallerinin yapılmasını sağlamak,
g) Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde gerçekleştirilen Okul Servis Taşımacılığı ve Personel Servis Taşımacılığı araçlarının Ulaştırma Bakanlığının 28 Ağustos 2007 tarih ve 26627 sayılı Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği ve Ulaşım Daire Başkanlığı Trafik Şube Müdürlüğü Personel Servis Taşımacılığı Yönetmelikleri çerçevesinde uygunluk şartlarının oluşturulmasının sağlanması ve Servis Uygunluk Belgelerinin hazırlanması,
h) Belediyemize ait ekonomik ömrünü dolduran demirbaş taşıt, iş makinesi ve makinelerin hurdaya ayrılması işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
i) Müdürlük faaliyetlerinin yürütülmesinde gerekli olan mal ve hizmet alımlarının Kamu İhale Kurumunun 4734 - 4735 sayılı hükümlerine göre temin edilmesini sağlamak,
j) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerine göre gerçekleştirilen tüm giderlerin harcama yönetmeliğine uygun olarak düzenlenmesini ve ödeme evrakı tasnif edilmesini sağlamak,
k) Makine İkmal Müdürlüğü işyeri çalışma sahasının, sosyal tesislerinin işçi sağlığına uygun hale getirilmesini sağlamak,
l) İşyeri güvenliğini ve emniyetini sağlamak,
m) Makine İkmal Şube Müdürlüğünün ihtiyacı olan malzemelerin uygun bir şekilde depolanıp, korunması, sevk ve kontrolünün sağlanması,

Müdürün Görevleri
MADDE 7 - Müdürün görevleri aşağıda sıralanmıştır;
a) Müdürlüğü Başkana karşı temsil eder.
b) Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili ve sorumlu kişidir.
c) Çalışmaları yazılı ve sözlü emirlerle yürütür.
d) Müdürlüğün sevk, idare ve disiplininden sorumludur.
e) Personel arasında görev dağılımı yapar.
f) Müdürlükte çalışan personelin birinci sicil amiri olup memur, işçi ve diğer personelin başarı ve performans değerlendirmesini yapar.
g) Müdürlüğün çalışma usul ve esaslarını mer’i mevzuat çerçevesinde belirler,
h) Müdürlük bünyesinde görev yapan büroların tüm iş ve işlemlerinin zamanında ve doğru olarak yerine getirilmesini gözetir. Ayrıca sorumlu olduğu memur, işçi, geçici işçi, sözleşmeli ve diğer personelin özlük işlemlerinin mevzuat çerçevesinde yürütülmesini sağlar.
i) Makine İkmal Şube Müdürlüğü ile diğer müdürlükler arasında görevleri ile alakalı konularda koordinasyonu sağlar.
j) Üst birimlerce kendisine verilen diğer görevleri yerine getirir.

Müdürün Yetkileri
MADDE 8 - Müdürün yetkileri şunlardır;
a) Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin, Başkanlık Makamınca uygun görülen programlar gereğince yürütülmesi için karar verme, tedbirler alma ve uygulatma yetkisi,
b) Müdürlüğün işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Başkanlık Makamına önerilerde bulunma yetkisi,
c) Müdürlük ile ilgili yazışmalarda 1. derece imza yetkisi,
d) Disiplin Amiri olarak sorumlu olduğu personele, mevzuatta öngörülen disiplin cezalarını verme yetkisi,
e) Müdürlüğe bağlı çalışanları denetleme ve karşılaştığı aksaklıkları giderme yetkisi,
f) Müdürlük emrinde görev yapan personelle ilgili Yönetmelik çerçevesinde sicil raporu düzenlemek yetkisi,
g) Mazeretine binaen bir güne kadar mazeret izni vermek ve ödül, takdirname, yer değiştirme gibi personel işlemleri için bağlı bulunduğu Daire Başkanı ile Başkanlık Makamına önerilerde bulunmak, sorumlu olduğu tüm görevlilerin yıllık izin kullanış zamanlarını tespit etme yetkisi,
h) Geçici süre görevde bulunamayacağı dönemlerde, müdürlüğe tayin şartlarına haiz olan personelden birini müdürlüğe vekalet etmek üzere belirleme ve Makamın onayına sunma yetkisi,
i) Birimdeki tüm personelin görev dağılımını yapma yetkisi,
j) Müdürlüğünün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla haberleşme yetkisi,
k) Başkanlık Makamı tarafından kendisine verilen yetki devri çerçevesinde görevleri yerine getirme yetkisi.

Müdürün Sorumlulukları
MADDE 9 - Belediye mevzuatı, görevi ile ilgili diğer mevzuat ve bu Yönetmelik ile kendisine verilen görevlerinin gereği gibi yerine getirilmesinden, yetkilerin zamanında ve gereğince kullanılmasından, bağlı bulunduğu Daire Başkanına ve Genel Sekreter Yardımcısına karşı sorumludur.

MADDE 10 - Müdürlüğe atanma usul ve nitelikleri;
a) Büyükşehir Belediye Başkanının oluru,
b) Tercihen üniversitelerin Makine Mühendisliği, Metalurji Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Otomotiv Mühendisliği, İktisat Fakültesi, İşletme Fakültesi ve benzeri Türkçe-Matematik veya Sayısal içerikli eğitim dallarında en az dört yıllık öğrenim gören veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurumu tarafından kabul edilmiş, yurt içi veya yurt dışı öğrenim kurumlarından mezun olan,
c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun atamaya ilişkin maddelerinde öngörülen şartları taşıyan ve ilgili mevzuata uygun olarak son iki yıllık sicil notu olumlu olanlar arasından atanır.

Şef
MADDE 11 - Müdürlük bünyesinde yapılan görev dağılımı neticesinde kendilerine verilen görevleri, mevzuata uygun olarak yürütür ve yerine getirilmesini sağlar. Bağlı bulunduğu üst makama karşı tam yetkili ve sorumlu kişidir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte yer almayan hususlar
MADDE 12 - İş bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük
MADDE 13 - Bu Yönetmelik hükümleri; Büyükşehir Belediyesi Meclisince kabulü ile yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 14 - Bu Yönetmelik hükümlerini Büyükşehir Belediye Başkanı, ilgili Daire Başkanı ve Makine İkmal Şube Müdürü yürütür.

;
×