Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi

İmar Şehircilik Dairesi Başkanlığı Atilla AYDOĞAN

8n213TMf67.jpg
Atilla AYDOĞAN – İmar Şehircilik Dairesi Başkanlığı

Atilla AYDOĞAN

İmar Şehircilik Dairesi Başkanlığı

1986 yılında Düzce’ de doğdu. 2002 yılında Düzce Endüstri Meslek Lisesi Harita Kadastro Bölümü'nden mezun olup aynı yıl başladığı Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Harita ve Kadastro Bölümü'nden de 2004 yılında mezun oldu. 2004-2007 yılları arasında Gümüşova-Gerede Otoyolu Projesi'nde farklı alanlarda görevler yaptı. 2007-2010 yılları arası Yıldız Teknik Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği'ni tamamladı.

2010-2012 yılları arası yurtiçi ve yurtdışında inşaat sektöründe çeşitli projelerde görevler almıştır. 2012 yılında askerliğini tamamlamış olup ardından 6 yıl Gümüşova Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü görevlerini yürütmüştür. 2018 yılından beri İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nda görev yapmaktadır. Evli ve 2 çocuk babası olan Atilla Aydoğan, iyi düzeyde İngilizce bilmektedir.

 

Görev Tanımları

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İMAR ŞEHİRCİLİK DARİESİ BAŞKANLIĞI
GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Tanımlar

 

Amaç ve Kapsam
MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Sakarya Büyükşehir Belediyesi İmar Şehircilik Dairesi Başkanlığı ve bağlı şube müdürlüklerinin çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Tanımlar
MADDE 2- Bu Yönetmelikte geçen;
Başkan: Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanını,
Belediye / Büyükşehir Belediyesi: Sakarya Büyükşehir Belediyesini,
Belediye Meclisi: Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisini,
Genel Sekreter: Sakarya Büyükşehir Belediye Genel Sekreterini,
Genel Sekreter Yardımcısı: İmar Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın bağlı bulunduğu ilgili Genel Sekreter Yardımcısını,
Daire Başkanı: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanını, ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM
Kuruluş ve Yasal Dayanak

 

MADDE 3-
1) Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke Standartlarına Dair Yönetmelik doğrultusunda kurulan İmar Şehircilik Dairesi Başkanlığı, Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğü, Harita ve İstimlak Şube Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Şube Müdürlüğü, Şehir Planlama Şube Müdürlüğü ve Tarihi Mekanlar ve Kent Estetiği Şube Müdürlüğü’nden oluşmaktadır.
2) Bu yönetmelik 10.07.2004 tarihli 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 21/1 maddesi, 03.07.2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 15/b maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Teşkilat Yapısı

 

MADDE 4-
1) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı, Daire Başkanı’na Bağlı; Başkanlık Olur’u ile kendisine bağlanan Şube Müdürlüklerinden oluşmaktadır.
2) Şube Müdürlükleri Başkanlık Oluru ile hangi Daire Başkanlığına bağlanırsa, o Daire Başkanlığı’nda görev yetki ve sorumluluklarını yürütür.
3) Başkanlık Oluru ile Daire Başkanlığına bağlanan Şube Müdürlükleri bütçeleri ile birlikte ilgili Daire Başkanlığına geçer.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 

Daire Başkanlığı’nın Görevleri;
MADDE 5-
1) Daire Başkanlığına gelen şehir planlama ve yatırım işleri ile ilgili taleplerin Daire Başkanlığı bünyesinde yasal mevzuata uygun olarak, eksiksiz ve zamanında yerine getirilmesini sağlar.
2) Daire Başkanlığı faaliyet konuları ile ilgili olarak, Büyükşehir Belediyesindeki diğer daire başkanlıkları ile koordinasyonunu sağlar.
3) Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan şube müdürlüklerinin görev dağılımını ve denetimini yapar.
4) Kalite sisteminin uygulanmasını sağlar.
5) Kendisine bağlı şube müdürlükleri ve diğer daire başkanlıkları arasında koordinasyonu sağlar ve daireye gelen evrakları ilgili birime havale eder.
6) Planlama çalışmaları ile ilgili araştırma faaliyetlerinin gerçekleşmesini sağlar, nazım plan çalışmalarını yürütür, belediye meclisine sunar ve konuya ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna bilgi, teknik hizmet verir.
7) Daire Başkanlığı’na bağlı şube müdürlüklerinde yürütülen çalışmaların eksiksiz ve zamanında sonuçlanması için şube müdürleri ile düzenli iletişim sağlar, resmi yazışma ve çalışmalarda onay verir ve kendisine bildirilen faaliyet raporlarının periyodik kontrollerini yapar.
8) Bağlı olduğu Genel Sekreter Yardımcısı tarafından verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir.
9) Bütçe teklifi hazırlar.
10) Daire Başkanlığı faaliyetlerinin etkin, verimli ve amaca uygun gerçekleştirilmesini sağlar, çalışmaları planlar, izler, denetler, ve koordine eder.
11) Maliyetindeki şube müdürlüklerinin görev ve sorumluluklarının süresi içinde yerine getirilmesini sağlar.
12) Personel hareketlerini (izin, dış görev vb.) denetler ve onaylar.
13) Üst Yönetimi Daire Başkanlığındaki personele karşı temsil eder, personeli de Üst Yönetime karşı temsil eder.
14) Görevlendirilmesi halinde Birimini ve Kurumunu temsil eder.
15) Daire Başkanlığına bağlı şube müdürlüklerinin yapması gereken görevlerin takibini yapmak; ihale mevzuatına göre ihale yetkililiği ve harcama yetkililiği görevlerini yürütmek.
16) İş sağlığı ve güvenliğini sağlar ve çalışma ortamının sürekli iyileştirilmesi için gerekli çalışmaları yapar.

 

Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğü’nün Görevleri;
MADDE 6-
1) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. Maddesi hükmüne göre Büyükşehir Belediyesi’nin görev, yetki ve sorumlulukları çerçevesinde ve ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 15-h, 18-e, 34-g ve 75-d maddesi hükümlerine göre taşınmazlarla ilgili Büyükşehir Belediye Başkanı, Meclis veya Encümen tarafından verilen kararları uygulamak,
2) Büyükşehir Belediyesi’nin mülkiyeti veya tasarrufu altında bulunan taşınmazların, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre yürürlüğe konulan, Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik kapsamında, kayıt ve kontrol işlemleri ile birlikte miktar ve değer olarak takibini yapmak,
3) Büyükşehir Belediyesi’nin görev, yetki ve sorumlulukları çerçevesinde 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre Büyükşehir Belediyesi’ne ait taşınmazların satışı ve kiralanması işleri için teknik dokümanları hazırlanarak ihale sürecini yürütmek
4) Büyükşehir Belediyesi’nin görev, yetki ve sorumlulukları çerçevesinde 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre Büyükşehir Belediyesi’nin taşınmaz satın alma veya kiralama ihtiyacı halinde teknik dokümanların hazırlanarak ihale sürecinin yürütmek,
5) Büyükşehir Belediyesi taşınmazları ile ilgili Müdürlüğün faaliyet alanına giren konularda Kanun ve Yönetmelikler kapsamında şartname ve sözleşme hazırlamak,
6) Büyükşehir Belediyesi’nin mülkiyeti veya tasarrufu altında bulunan taşınmazların, Büyükşehir Belediyesi’nin izni ve bilgisi dışında kullanıldığının tespit edilmesi halinde kullanılan taşınmaz ile ilgili düzenlenecek tutanağa istinaden yasalar çerçevesinde ecrimisil alınması için gerekli işlemleri yürütmek, gerektiğinde izinsiz kullanılan taşınmazın tahliyesine yönelik ilgili birimleri bilgilendirmek,
7) Büyükşehir Belediyesi’nin mülkiyeti veya tasarrufu altında bulunan taşınmazlarla ilgili Mahkeme, Denetim yada Hukuk Müşavirliği’nce istenen bilgi ve belgeleri hazırlamak.

 

Harita ve İstimlak Şube Müdürlüğü’nün Görevleri;
MADDE7-
1) İlçe Belediyelerinden gelen Arsa ve Arazi Düzenlemeleri ile parselasyon planlarını onaylamak,
2) 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesine göre imar uygulaması yapmak.
3) 3194 sayılı İmar Kanununun 7. Maddesi gereği halihazır haritalar yapmak, yaptırmak ve onamak.
4) Belediyemiz birimlerinin talebi üzerine yol ve kaldırım güzergahları ile parsel sınırlarını tespit etmek.
5) Mülkiyeti Belediyemize ait alanlarda ifraz, tevhit, yola terk ve ihdas işlemlerini yapmak. Kadastro ve Tapu Sicil Müdürlüklerine vermek üzere teknik dosyalarını hazırlamak.
6) Her türlü harita ve kroki tanzim etmek.
7) Büyükşehir Belediyemiz adına 2942/4650 sayılı Kamulaştırma Kanununun verdiği görevleri yerine getirmek.
8) Belediyemizle diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları arasındaki gayrimenkul alım, satım, devir ve tahsis işlemlerini yapmak,
9) Meydan, Bulvar, Cadde adlarının verilmesi,

 

İmar ve Şehircilik Şube Müdürlüğü’nün Görevleri;
MADDE8-
1) Belediyemize verilen imar mevzuatı ile ilgili ikayet dilekçelerini değerlendirerek bu şikayetleri 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununa göre ilçe Belediyelerine bildirmek ve 3194 sayılı İmar Kanunu ile ilgili yönetmelik hükümlerine göre işlem yapmalarını sağlamak.
2) Büyükşehir Belediye sınırları dahilinde bulunan yapılaşmaların kontrolünü yaparak ruhsatsız inşaat yapımını önlemek için tespit yapmak. Tespit edilen ruhsatsız inşaatlar ile ruhsat ve eklerine aykırı yapıları İlçe Belediyelerine bildirerek, 3194 sayılı İmar Kanununun 32 ve 42. maddeleri ile Türk Ceza Kanununun 184. maddesi hükümlerine göre işlem yaptırmak ve bu süreçlerin takibini yapmak.
3) İlçe Belediyelerinin inşaat ve onarımları ile ilgili ruhsat verme, proje onaylama iş ve işlemlerini kontrol etmek. Kontrol ve denetleme sırasında usulsüzlükleri düzeltmek ve gerektiğinde ilgililer hakkında Kanuni işlem yapmak veya yapılmasını ilgili mercilerden istemek.
4) Büyükşehir Belediyesince yaptırılacak olan yapılara imar-inşaat durumu, inşaat ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi düzenlemek.
5) 3194 sayılı İmar Kanunu, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri doğrultusunda Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği hazırlanmak, yönetmeliğin revize edilmesi, Büyükşehir Belediye Meclisi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı onayı alınması için gerekli yasal işlemleri uygulamak.
6) Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği veya değişikliklerinin yürürlüğe girmesi ile İlçe Belediyelerine, ilgili Daire Başkanlıkları ve Şube Müdürlüklerine yazı ile duyurmak. Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin resmi internet sayfasında yayımını sağlamak.
7) İlçe Belediyelerinin  imar  uygulamalarında,  ilgili  Kanun ve  Yönetmeliklere  uygun olarak birlik ve beraberliği sağlayıcı karar ve tedbirler almak ve görüş bildirmek. Bununla ilgili olarak ilçe belediyeleri imar birimleri ile gerekli durumlarda toplantılar düzenlemek ve sorunları çözmeye yönelik çalışmalar yapmak, yaptırmak.
8) İlçe Belediyeleri ile imar mevzuatına aykırı yapılaşmayı önleyici çalışmalarda koordinasyonu sağlamak, çözümler üretmek, denetim faaliyetlerinde bulunmak.
9) İmar mevzuatı ve uygulamaları ile ilgili konularda gerektiğinde ilgili Meslek Odaları, Sivil Toplum Kuruluşları vb. ile toplantılar düzenlemek, görüş alışverişinde bulunmak.
10) İmar mevzuatında yapılan/yapılacak değişiklikleri/taslakları incelemek ve değerlendirmek.
11) İmar mevzuatı yönünden uygulamada tereddüde düşülen konularda Büyükşehir Belediye Başkanlığı birimleri, İlçe Belediyeleri, Sivil Toplum Kuruluşları, Meslek Odaları ile vatandaştan gelen müracaatları değerlendirmek.

 

Şehir Planlama Şube Müdürlüğü’nün Görevleri;
MADDE 9-
1) Şehir Planlama Müdürlüğü, Belediye Kanunu, Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu ve Yönetmelikleri başta olmak üzere ilgili tüm kanun ve yönetmelikler ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ilgili Bakanlıklar ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı Genelge Talimat ve Bildiriler çerçevesinde olmak üzere;
2) Sakarya Büyükşehir Belediyesi sınırları dahilinde, Çevre Düzeni Planı ve Nazım İmar Planlarını yapmak, yaptırmak ve onaylatmak.
3) Onanlı Nazım İmar Planı değişikliğik taleplerini incelemek, değerlendirmek, değişikliğe ait plan paftalarını hazırlamak ve onaylatmak.
4) Nazım imar planlarına yapılan itirazları incelemek, değerlendirmek ve Büyükşehir Belediye Meclisi’ne sunmak, bu konuya ilişkin meclis kararının gereğini yapmak.
5) Büyükşehir Belediye Meclisi’nce alınan her türlü imar planlarına ilişkin karar ile İlçe Belediye Başkanlıklarınca iletilen, ilçe Belediye Meclisi’ne ait uygulama imar planlarına ilişkin alınan kararlar hakkında  5216 Sayılı Yasa çerçevesinde gereğini yapmak.
6) Onanlı planlar hakkında açılan her türlü davaya ilişkin talep halinde bilgi-belge hazırlamak.
7) Onanlı nazım ve uygulama imar planları hakkında tereddüte düşülen konularda görüş vermek.
8) Yasa ile plan ve plan değişikliği hazırlama yetkisi verilen, şehir geneline hizmet veren fonksiyonların yerlerinin tespitinde ve planlama sürecinde ilgili kurum ve kuruluşları ile koordinasyonu sağlamak, 5216 sayılı Kanunda tanımlanan görevler kapsamında planı yapmak veya yaptırmak.
9) Plan yapım sürecinde; Kamu Kurum ve Kuruluşlarından görüş almak, yerinde tespit amacıyla arazi çalışması yapmak, veri toplamak, verileri düzenlemek.
10) Planlama çalışmalarına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna bilgi ve teknik hizmet vermek.
11) Sayısal İmar Planlarının Belediye’nin ilgili birimlerinin kullanımına yönelik olarak güncelliğini sağlamak.
12) Gerek nazım planlar ile ilgili arşivleri tutmak, bilgileri derlemek.

 

Tarihi Mekanlar ve Kent Estetiği Şube Müdürlüğü’nün Görevleri;
MADDE 10-
1) Büyükşehir Belediyesi görev, yetki ve sorumluluğundaki kentsel mekanlarda (ana arter, bulvar, cadde, meydan, tarihi eser çevreleri, tesis, anıt, köprülü kavşak, bat-çık, refüj, tretuvar, alt-üst geçit ve benzeri yerler) görüntü kirliliği oluşturan ve kent estetiğini bozan uygunsuzlukları tespit etmek, temizlik, bakım, onarım, tasarım, düzenleme gibi çalışmalar ile uygunsuzlukları gidermek veya giderilmesi için ilgili birim, kurum ve kuruluşlara yönlendirmek ve takibini yapmak.
2) Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde gerek görülmesi veya Başkanlık Makamının talimatları doğrultusunda ilgili mevzuat göz önünde bulundurularak estetik açıdan heykel, boyama, çini kaplama, panel kaplama, çit, resim, aydınlatma ve benzeri konularda çalışmalar yapmak.
3) Estetik ve fonksiyonel sürdürülebilir bir kent yaşamı için kentin tarihi değerlerini koruyan, fiziksel ve estetik kalitesini arttıran, katma değer kazandıran stratejiler geliştirmek, ar-ge/iş-ge çalışmaları yapmak.
4) Büyükşehir Belediyesi görev, yetki ve sorumluluğunda bulunan ana arterlerdeki kentsel donatı elemanlarının iyileştirme çalışmalarını yapmak.
5) Kent estetiği alanında çalışmalar yürüten iç ve dış paydaşlar (belediyemiz birimleri, kamu kurum ve kuruluşları ile özel teşebbüsler) arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, ihtiyaç durumunda çalışma grupları oluşturmak ve çalışmaları planlamak.
6) Kent estetiği konularında çalışma yürüten belediye personelinin ihtiyaç durumunda görsel vizyonunun artması ve mesleki gelişim saglaması amacıyla yurtiçi ve yurtdışı teknik inceleme, çalıştay, seminer ve konferanslara gönderilmesini teklif etmek.
7) Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde, ana arter ve servis yolları üzerindeki ilan ve reklam elemanları ile ilgili muhtelif çalışmalara destek sağlamak.
8) Hizmet alanı ile ilgili iş ve işlemleri düzenli bir şekilde, kanunlara ve mevzuata uygun olarak yürütmek,
9) Birim faaliyet raporlarını periyodik olarak hazırlamak ve Daire Başkanlığına sunulmasını sağlamak
10) Koruma, Uygulama ve Denetim Bürosu (KUDEB) görevini yürütmek,
11) Tescilli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının bulunduğu sit alanları için koruma amaçlı imar planları, proje, uygulama programları yapmak, yaptırmak,
12) Tşınmaz kültür varlıkları ve bunların korunma alanlarının kamulaştırma, satın alma, takas vb. işlemleri ile   ifraz-tevhid işlemlerinin ilgili birimlerle işbirliği içinde yürütülmesini sağlamak,
13) Belediye mülkiyetinde bulunan korunması gerekli kültür ve tabiat varlıklarının korunması, değerlendirilmesi, geliştirilmesi, kullanılması, tahsisi vb. işlemler için gerekli rölöve, restorasyon, restitüsyon, rekonstrüksiyon, sokak sağlıklaştırılası, çevre düzenlemesi vb. projelerini yapmak, yaptırmak,
14) Kentsel ve doğal sit alanlarının mekansal kalitelerini artıracak ve ilave değer kazandıracak her türlü kentsel tasarım projeleri, (altyapı, üstyapı, kent mobilyaları, kaldırım, meydan vb.) yapmak, yaptırmak,
15) Koruma Bölge Kurulu toplantılarında Belediyeyi temsil etmek,
16) Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu ve Bölge Kurullarınca alınacak kararların uygulanmasını sağlamak, uygulanacak birimlerle işbirliği içinde uygulanmasını sağlamak,
17) 2863 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat gereği belediye bünyesinde oluşturulacak kurulların çalışmalarını izlemek, bu kurulların sekreterya hizmetini yürütmek,
18) Koruma amaçlı planlama, projelendirme, uygulama, araştırma, geliştirme, değerlendirme vb. çalışmalarının sonuçlarını, tarihi ve kültürel değerlerin envanterini yayınlamak, Tarihi Miras Bilgi Sistemi kurmak,
19) İlçe Belediyelerinin tarihi mekanlar konusunda uygulamalarını denetlemek,
20) Tarihi mekanlar konusunda yapılacak danışmanlık ve hizmet ihaleleri ile ilgili tüm evrakları hazırlayıp ihale birimine sunmak, yapım ihaleleri ile ilgili talepleri ilgili birime iletmek,
21) Kent kimliğinin belirlenmesi ve korunarak yaşatılması için çalışmalar yapmak,
22) Belediye Estetik Kurulunun çalışmalarını izlemek, kurulun sekretarya hizmetini yürütmek, kurulca alınacak ilke kararlarının uygulanmasını takip etmek,
23) Kent estetiğinin sağlanmasına yönelik kentsel tasarım projelerini yapmak, yaptırmak,
24) İlçe Belediyelerinin kent estetiği konusunda uygulamalarını denetlemek,
25) Kent estetiği konusunda yapılacak danışmanlık ve hizmet ihaleleri ile ilgili tüm evrakları hazırlayıp ihale birimine sunmak, yapım ihaleleri ile ilgili talepleri ilgili birime iletmek,
26) Kent Estetiği Gönüllülüğü uygulamasını Estetik Kuruluyla birlikte yönetmek.
27) Birimin kalite süreçlerine ait faaliyet raporlarını periyodik olarak hazırlamak ve Daire Başkanlığı’nın bilgisine sunmak.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM
Diğer Hükümler

 

Uzmanların çalışma esasları
MADDE 11-
(1) Uzmanlar, imar işleri hizmeti dışında çalıştırılamaz. Uzmanların, imar işlerinin tüm fonksiyonlarında bilgi ve deneyim elde etmelerini sağlamak üzere, dengeli bir şekilde görevlendirilmeleri esastır.

 

ALTINCI BOLUM
Son Hükümler

 

Yönetmelikte yer almayan hususlar
MADDE 12-
(1) İşbu yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük
MADDE 13-
(1) Bu yönetmelik hükümleri Büyükşehir Belediye Meclisi’nce kabulü ve belediye ilan tahtasında ve/veya belediyemiz WEB sitesinde yayınlandıktan sonar yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 14-
(1) Bu yönetmelik hükümleri Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından yürütülür.

Telefon: 44 44 054

Santral: 2400

Web: www.sakarya.bel.tr

×