Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi

İmar ve Şehircilik Şube Müdürlüğü

8n213TMf67.jpg
Mahmut Esat ÇAKMAK

Mahmut Esat ÇAKMAK

Şube Müdürü

Telefon: 44 44 054

Santral: 2453

Web: www.sakarya.bel.tr

E-Posta: imar.sehircilik@sakarya.bel.tr

Görev Tanımları

T.C.
SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İMAR ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İMAR VE ŞEHİRCİLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 - Bu yönetmeliğin amacı Yapı Kontrol ve Ruhsat Şube Müdürlüğünün; teşkilat yapısını, hukuki statüsünü, görev, yetki, çalışma usul ve esaslarını belirleyerek, hizmetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır. 

Kapsam
MADDE 2 - Bu yönetmelik; Sakarya Büyükşehir Belediyesi İmar Şehircilik Daire Başkanlığına bağlı Yapı Kontrol ve Ruhsat Şube Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları ile teşkilat ve kuruluşunun işleyiş şartlarına dair esas ve usulleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 - Yapı Kontrol ve Ruhsat Şube Müdürlüğüne ait olan bu Yönetmelik; 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu, 3621 sayılı Kıyı Kanunu, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Korumu Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 775 sayılı Gecekondu Kanunu, 6831 sayılı Orman Kanunu, 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısı ile Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun, 2644 sayılı Tapu Kanunu, Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Sınırları Dahilinde Kalan İlçe Belediyelerde Uygulanacak İmar Yönetmeliği, Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkındaki Yönetmelik, Tarım Alanlarında Tarım Dışı Gaye ile Kullanılmasına Dair Yönetmelik, Gayri Sıhhi Müesseseler Yönetmeliği ve tabi olduğu diğer mevzuata dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 - Bu Yönetmelikte ifade edilen;
a) Başkan: Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanını,
b) Belediye / Büyükşehir Belediyesi: Sakarya Büyükşehir Belediyesini,
c) Belediye Meclisi: Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisini,
d) Genel Sekreter: Sakarya Büyükşehir Belediye Genel Sekreterini,
e) Genel Sekreter Yardımcısı: İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı’nın bağlı bulunduğu ilgili Genel Sekreter Yardımcısını,
f) Daire Başkanı: Yapı Kontrol ve Ruhsat Şube Müdürlüğü’nün bağlı olduğu ilgili Daire Başkanını,
g) Müdürlük: Yapı Kontrol ve Ruhsat Şube Müdürlüğü’nü,
h) Şube Müdürü: Yapı Kontrol ve Ruhsat Şube Müdürü’nü,
i) Şef: Yapı Kontrol ve Ruhsat Şube Müdürlüğü’ndeki kadrolu Şefini,
j) Çalışan Personel: Yapı Kontrol ve Ruhsat Şube Müdürlüğü bünyesinde görevli tüm Memur, İşçi, Sözleşmeli Personel ve diğer personeli, ifade eder.

Teşkilat
MADDE 5 - (1) Yapı Kontrol ve Ruhsat Şube Müdürlüğü İdari Teşkilatı; Müdür, Şef, Memur, Sözleşmeli ve İşçi Personelden oluşur.
(2) Birimlerin iç organizasyon yapılarının teşkili, ilgili müdürlüğün teklifi ve bağlı olduğu üst amirin onayı ile gerçekleştirilecek bir iç düzenleme ile geçerlilik kazanır.

Müdürlüğün görevleri
MADDE 6 - Müdürlüğün görevleri aşağıda sıralanmıştır.
a) İlçe Belediyelerinin imar uygulamalarında, ilgili Kanun ve Yönetmeliklere uygun olarak birlik ve beraberliği sağlayıcı karar ve tedbirleri almak.
b) Belediyemize verilen imar uygulamaları ile ilgili şikayet dilekçelerini değerlendirerek bu şikayetleri 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununa göre İlçe Belediyelerine bildirmek ve 3194 sayılı İmar Kanunu ile Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapmalarını sağlamak.
c) Büyükşehir Belediye sınırları dahilinde bulunan yapılaşmaların kontrolünü yaparak ruhsatsız inşaat yapımını önlemek. Tespit edilen ruhsatsız inşaatlar ile ruhsat ve eklerine aykırı yapıları İlçe Belediyelerine bildirerek, 3194 sayılı İmar Kanununun 32 ve 42. maddeleri ile Türk Ceza Kanununun 184. maddesi hükümlerine göre işlem yaptırmak.
d) Totem ve ayaklı tabelalar ile ilgili başvuruları değerlendirerek imar açısından inceleyerek görüş bildirmek.
e) GSM Baz İstasyonları ile ilgili İl Çevre Komisyonuna iştirak edip Belediyemiz görüşlerini bildirmek.
f) İlçe Belediyelerinin inşaat ve onarımları ile ilgili ruhsat verme, proje onaylama iş ve işlemlerini kontrol etmek. Kontrol ve denetleme sırasında usulsüzlükleri düzeltmek ve gerektiğinde ilgililer hakkında Kanuni işlem yapmak veya yapılmasını ilgili mercilerden istemek.
g) Büyükşehir Belediyesince yaptırılacak olan yapılara inşaat ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi düzenlemek.

Müdürün görevleri
Madde 7 - Müdürün görevleri aşağıda sıralanmıştır.
a) Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili ve sorumlu kişidir,
b) Çalışanları yazılı ve sözlü emirlerle yönlendirir,
c) Müdürlüğün sevk, idare ve disiplininden sorumludur,
d) Personel arasında görev dağılımı yapar,
e) Müdürlükte çalışan personelin birinci sicil amiri olup memur, işçi ve diğer personelin başarı ve performans değerlendirmesini yapar,
f) Müdürlüğün çalışma usul ve esaslarını mer’i mevzuat çerçevesinde belirler,
g) Müdürlük bünyesinde görev yapan büroların tüm iş ve işlemlerinin zamanında ve doğru olarak yerine getirilmesini gözetir.
h) Yapı Kontrol ve Ruhsat Şube Müdürlüğü ile diğer müdürlükler arasında, görevleri ile alakalı konularda koordinasyonu sağlar,

Müdürün yetkileri
MADDE 8 - Müdürün yetkileri şunlardır;
a) Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin, Başkanlık Makamınca uygun görülen programlar gereğince yürütülmesi için karar verme, tedbirler alma ve uygulatma yetkisi,
b) Müdürlüğün işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Daire Başkanına önerilerde bulunma yetkisi
c) Müdürlük ile ilgili yazışmalarda 1. derece imza yetkisi,
d) Disiplin amiri olarak sorumlu olduğu personele, mevzuatta öngörülen disiplin cezalarını verme yetkisi,
e) Müdürlüğe bağlı çalışanları denetleme ve karşılaştığı aksaklıkları giderme yetkisi,
f) Müdürlük emrinde görev yapan personelle ilgili Yönetmelik çerçevesinde sicil raporu düzenleme yetkisi,
g) Mazeretine binaen bir güne kadar mazeret izni vermek ve ödül, takdirname, yer değiştirme gibi personel işlemleri için bağlı bulunduğu Daire Başkanı ile Başkanlık makamına önerilerde bulunmak, sorumlu olduğu tüm görevlilerin yıllık izin kullanış zamanlarını tespit etme yetkisi,
h) Geçici süre görevde bulunamayacağı dönemlerde, müdürlüğe tayin şartlarını haiz olan personelden birini müdürlüğe vekalet etmek üzere belirleme ve makamın onayına sunma yetkisi,
i) Birimdeki tüm personelin görev dağılımını yapma yetkisi,
j) Müdürlüğünün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla haberleşme yetkisi,
k) Daire Başkanı tarafından kendisine verilen yetki devri çerçevesinde görevleri yerine getirme yetkisi.

Müdürün sorumlulukları
MADDE 9 - Müdürün sorumlulukları; Belediye mevzuatı, göreviyle ilgili diğer mevzuat ve bu Yönetmelik ile kendisine verilen görevlerinin gereği gibi yerine getirilmesinden, yetkilerin zamanında ve gereğince kullanılmasından, bağlı bulunduğu Daire Başkanına ve Genel Sekreter Yardımcısına karşı sorumludur.

Müdür
M
ADDE 10 - Müdürlüğe atanma usul ve nitelikleri;
a) Büyükşehir Belediye Başkanının oluru,
b) Tercihen Üniversitelerin İnşaat, Makine, Elektrik, Harita ve Kadastro ve Mimarlık bölümünde dört yıllık öğretim gören veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurumu tarafından kabul edilmiş, yurt içi veya yurt dışı öğrenim kurumlarından mezun olan,
c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun atamaya ilişkin maddelerinde öngörülen şartları taşıyan ve ilgili mevzuata uygun olarak son iki yıllık sicil notu olumlu olanlar arasından atanır.

Şef
MADDE 11 - Müdürlük bünyesinde yapılan görev dağılımı neticesinde kendilerine verilen görevleri, mevzuata uygun olarak yürütür ve yerine getirilmesini sağlar. Bağlı bulunduğu üst makama karşı tam yetkili ve sorumlu kişidir.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte yer almayan hususlar
MADDE 12 - İş bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük
MADDE 13 - Bu Yönetmelik hükümleri; Büyükşehir Belediye Meclisinin kabulü ile yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 14 - Bu Yönetmelik hükümlerini Büyükşehir Belediye Başkanı ve ilgili Daire Başkanı ile Yapı Kontrol ve Ruhsat Şube Müdürü yürütür.

×