Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi

UKOME Şube Müdürlüğü

FCiUyAMT3K.jpg
Nazmi ESKİ

Nazmi ESKİ

Şube Müdürü

Telefon: 44 44 054

Web: www.sakarya.bel.tr

E-Posta: ukome@sakarya.bel.tr

Görev Tanımları

T.C.
SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
UKOME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; UKOME Şube Müdürlüğünün teşkilat yapısını, hukuki statüsünü, görev, yetki, çalışma usul ve esaslarını belirleyerek, hizmetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır.

Kapsam
MADDE 2 - Bu Yönetmelik; Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı UKOME Şube Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları ile teşkilat ve kuruluşunun işleyiş şartlarına dair esas ve usulleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 - UKOME Şube Müdürlüğüne ait bu Yönetmelik;
a) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu,
b) 5393 Sayılı Belediye Kanunu,
c) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu,
d) 15.06.2006/26199 Resmi Gazetede Yayınlanan Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği,
e) Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.12.2006 tarih ve 11/592 Sayılı Kararı ile Alınan Ulaşım Koordinasyon Merkezi Yönetmeliği,
f) Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.12.2009 tarih ve 11/441 Sayılı Kararı ile UKOME Şube Müdürlüğünün kurulması kararı,
g) 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,
h) 4857 Sayılı İş Kanunu ve tabi olduğu diğer mevzuata dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 - Bu Yönetmelikte ifade edilen;
a) Başkan: Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanını,
b) Belediye/Büyükşehir Belediyesi: Sakarya Büyükşehir Belediyesini,
c) Belediye Meclisi: Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisini,
d) Genel Sekreter: Sakarya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterini,
e) Genel Sekreter Yardımcısı: Ulaşım Dairesi Başkanlığının bağlı olduğu ilgili Genel Sekreter Yardımcısını,
f) Daire Başkanı: UKOME Şube Müdürlüğünün bağlı olduğu Daire Başkanını,
g) Müdürlük: UKOME Şube Müdürlüğünü,
h) Şube Müdürü: UKOME Şube Müdürünü,
i) Çalışan Personel: UKOME Şube Müdürlüğü bünyesinde görevli tüm memur, işçi, sözleşmeli personel ile diğer personelini ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Teşkilat, Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Teşkilat
MADDE 5 - UKOME Şube Müdürlüğü İdari Teşkilatı; Müdür, şef, memur, işçi ve sözleşmeli personelden oluşur. Birimin iç organizasyon yapısının teşkili, söz konusu ilgili müdürlüğün teklifi ve bağlı olduğu Daire Başkanının onayı ile gerçekleştirilecek bir iç düzenleme ile geçerlilik kazanır.

Müdürlüğün Görev ve Yetkileri
MADDE 6 - Büyükşehir içindeki kara, deniz, göl, nehir, kanal ve demiryolu üzerinde her türlü taşımacılık hizmetlerinin koordinasyon içinde yürütülmesini sağlamak üzere; ulaşım, trafik ve toplu taşıma konularında üst düzeyde yönlendirici karar alma, uygulama, uygulatma ve ilgili mevzuattaki usulüne göre gereken tesisleri kurma, kurdurma ve işletme hak ve yetkilerine haizdir. Bu amaçla;
a) Büyükşehir belediyesinin sınırları içinde, mevzuatla yetkili kılındığı durumlarda mahalli ihtiyaç ve şartlara göre trafik düzeni ve güvenliğini sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri almakla,
b) Büyükşehir belediye ve mücavir alan sınırları içinde nazım plan çerçevesinde, arazi kullanım ve ulaşım planlama çalışmalarıyla Büyükşehir ulaşım planını yapmak, yaptırmak, uygulamak ve uygulatmak için gereken karar ve tedbirleri almakla,
c) Trafiğin düzenli bir şekilde akımını sağlamak bakımından alt yapı hizmetleri ile ilgili tedbirleri almak, trafikle ilgili sorunları çözümlemek, trafikle ilgili olarak ülkeyi ilgilendiren veya mevzuat değişikliği gerektiren hususları İçişleri Bakanlığına iletmekle,
d) Kara, deniz, göl, nehir, kanal ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; otobüs, taksi, dolmuş ve servis durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek, gerçek ve tüzel kişiler ile resmi ve özel kurum ve kuruluşlara ait otopark olmaya müsait boş alan, arazi ve arsaları geçici otopark yeri olarak ilan etmek ve bunların sahiplerine veya üçüncü şahıslara işletilmesi için izin vermek, izin verilen otoparklar ile karayolu üzerindeki diğer park yerlerinde özürlüler için işaretlerle belirlenmiş bölümler ayrılmasını sağlamakla,
e) Karayolu taşımacılığına ait mevzuat hükümleri saklı kalmak üzere, trafik düzeni ve güvenliği yönünden belediye sınırları içinde ticari amaçla çalıştırılacak yolcu ve yük taşıtları ile motorsuz taşıtların çalışma şekil ve şartları ile bu taşıtların teknik özelliklerini tespit etmek, çalıştırılabileceği yerler ile güzergâhlarını tespit etmek ve sayılarını belirlemek, bunlara izin ve çalışma ruhsatı vermekle,
f) Büyükşehir belediyesinin sınırları içinde, ulaşım, toplu taşıma ve trafik mevzuatının Büyükşehir belediyesine verdiği yetki doğrultusunda uygulamaya yönelik yönlendirici karar almak ve görüş oluşturmakla,
g) İlçe ve ilk kademe belediyelerce düzenlenen yol ve kavşaklar ile Büyükşehir belediyesince yapılan sinyalizasyon sistemlerinde aksaklık tespit edildiği takdirde uyarıda bulunmak ve düzeltilmesini sağlamakla,
h) Büyükşehir belediyesinin sınırları içinde kalan karayollarının bir kısmının veya tamamının yoldan faydalananların bir kısmına veya tamamına kapatılmasına, park edilecek yerler ile zaman ve süresinin ve araçların geliş ve gidiş yollarının ve yollara konulacak trafik işaretlerinin yerlerinin belirlenmesine karar vermekle,
i) Büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunun belirlediği sınırlar içinde araçların kullanacağı şeritleri ve yol kullanım esaslarını tespit etmek ve gerekli yasakları koymak, gerekli hal ve yerlerde en çok ve en az hız limitlerini belirlemekle görevli ve yetkilidir.
j) Yukarıda belirtilen maddelerle ilgili bilgi ve veri toplamak suretiyle ön çalışmalar yapmak, yapılan çalışmaları rapor haline getirerek UKOME Genel Kurulunda görüşülmek üzere sunmak, önerilerde bulunmak,
k) Büyükşehir Belediyesi sınırları dahilinde otogar, İlçe garajları, aktarma merkezleri kurmakla, kurdurmakla, işletmekle, işlettirmekle ilgili gerekli araştırma, çalışma ve düzenlemeleri yapmak,
l) UKOME Genel Kurul toplantılarına üye gönderen kurum ve kuruluşlarla irtibatı sağlamak,
m) UKOME Genel Kurul toplantılarında görüşülmek üzere toplantı gündemini oluşturmak,
n) UKOME Genel Kurul Üyelerine ve İlgili İlçe Belediye Başkanlıklarına UKOME Genel Kurul Toplantılarına katılımlarının sağlanması için davet yazılarının hazırlanması,
o) UKOME Genel Kurulunda görüşülen konularla ilgili görüşme tutanaklarının düzenlenmesi,
p) Alınan kararların yazılması, üyelerin imzalarını tamamlatılması ve ilgili mercilere gönderilmesi,
r) UKOME Genel Kurul Toplantılarında İhtisas Komisyonuna havale edilen konularda ilgili komisyon üyeleri ile birlikte yerinde incelemelerde bulunulması ve komisyon raporlarının hazırlanması,
s) Gelen ve giden evrakların düzenli bir şekilde kayıtlarının tutulması,
t) Gelen evrak ve dilekçelere cevabi yazıların yazılması,
u) Alanıyla ilgili diğer iş ve işlemlerin yapılmasında; görevli ve yetkilidir.

Müdürün Görevleri
MADDE 7 - Müdürün görevleri aşağıda sıralanmıştır;
a) Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili ve sorumlu kişidir,
b) Çalışmaları yazılı ve sözlü emirlerle yürütür,
c) Müdürlüğün sevk, idare ve disiplininden sorumludur,
d) Personel arasında görev dağılımı yapar,
e) Müdürlükte çalışan personelin birinci sicil amiri olup; memur, işçi ve diğer personelin başarı ve performans değerlemesini yapar,
f) Müdürlüğün çalışma usul ve esaslarını mer’i mevzuat çerçevesinde belirler,
g) Müdürlük bünyesinde görev yapan büroların tüm iş ve işlemlerinin zamanında ve doğru olarak yerine getirilmesini gözetir. Ayrıca sorumlu olduğu memur, işçi, geçici işçi, sözleşmeli ve diğer personelin özlük işlemlerinin mevzuat çerçevesinde yürütülmesini sağlar,
h) UKOME Şube Müdürlüğü ile diğer müdürlükler arasında görevleri ile alakalı konularda koordinasyonu sağlar,
i) Üst birimlerce kendisine verilen diğer görevleri yerine getirir,
j) UKOME Genel Kurulunun toplanması için gerekli organizasyonları yapar,
k) UKOME Genel Kurulunda görüşülmek üzere gündem oluşturur,
l) UKOME Genel Kurul toplantılarında İhtisas Komisyonuna havale edilen konularda ilgili komisyon üyeleri ile yerinde incelemelerde bulunarak rapor hazırlar,
m) UKOME Toplantılarında belirlenen kararların yazılması.

Müdürün Yetkileri
MADDE 8 - Müdürün Yetkileri Şunlardır:
a) Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin, Başkanlık Makamınca uygun görülen programlar gereğince yürütülmesi için karar verme, tedbirler almak ve uygulatmak,
b) Müdürlüğün işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Daire Başkanına önerilerde bulunmak,
c) Müdürlük ile ilgili yazışmalarda 1. derece imza atmak,
d) Disiplin amiri olarak sorumlu olduğu personele, mevzuatta öngörülen disiplin cezalarını vermek,
e) Müdürlüğe bağlı çalışanları denetleme ve karşılaştığı aksaklıkları gidermek,
f) Müdürlük emrinde görev yapan personelle ilgili Yönetmelik çerçevesinde sicil raporu düzenlemek,
g) Mazeretine binaen bir güne kadar mazeret izni vermek ile ödül, takdirname, yer değiştirme gibi personel işlemleri için bağlı bulunduğu Daire Başkanı ile Başkanlık Makamına önerilerde bulunmak, sorumlu olduğu tüm görevlilerin yıllık izin kullanış zamanlarını tespit etmek,
h) Geçici süre görevde bulunamayacağı dönemlerde müdürlüğe tayin şartlarına haiz olan personelden birini müdürlüğe vekalet etmek üzere belirleme ve makamın onayına sunmak,
i) Birimdeki tüm personelin görev dağılımını yapmak,
j) Müdürlüğün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla haberleşme yapmak,
k) Daire Başkanı tarafından kendisine verilen yetki devri çerçevesinde görevleri yerine getirmek.

Müdürün Sorumlulukları
MADDE 9 - Müdür; Belediye mevzuatı, göreviyle ilgili diğer mevzuat ve bu Yönetmelik ile kendisine verilen görevlerinin gereği gibi yerine getirilmesinden, yetkilerin zamanında ve gereğince kullanılmasından, bağlı bulunduğu Daire Başkanına ve Genel Sekreter Yardımcısına karşı sorumludur.

Müdür
MADDE 10 - Müdürlüğe atanma usul ve nitelikleri:
a) Büyükşehir Belediye Başkanının oluru,
b) Üniversitelerin en az 4 yıllık eğitim veren İnşaat Mühendisliği, Şehir ve Bölge Planlama, Mimarlık bölümlerinden veya İşletme, İktisat, Hukuk, Kamu Yönetimi Bölümlerinden veya muadili bölümlerden (Stratejik Plan, Bütçe) mezun olanlar,
c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun atamaya ilişkin maddelerinde öngörülen şartları taşıyan ve ilgili mevzuata uygun olarak son iki yıllık sicil notu olumlu olanlar,
d) 04.07.2009 tarih ve 27278 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik’ in 9. ve 16. maddelerinde belirtilen nitelikler doğrultusunda sınavı kazanmış olanlar arasından atanır.

Şef
MADDE 11 - Şefin Görev ve atanma usulleri
a) Müdürlük bünyesinde yapılan görev dağılımı neticesinde kendilerine verilen görevleri, mevzuata uygun olarak yürütür ve yerine getirilmesini sağlar. Bağlı bulunduğu üst makama karşı tam yetkili ve sorumlu kişidir.
b) 04.07.2009 tarih ve 27278 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik’ in 9. ve 16. maddelerinde belirtilen nitelikler doğrultusunda sınavı kazanmış olanlar arasından atanır.

Büro Hizmetleri
MADDE 12 - Büro Hizmetleri
a) Gelen ve giden evrakların düzenli bir şekilde kayıtlarının tutulması ve muhafaza edilmesi,
b) Gelen evrak kaydı tutulduktan sonra gereği için Müdüriyete iletilmesi,
c) Gelen evrak ve dilekçelere cevabi yazıların yazılması,
d) UKOME Üyelerine, İlgili İlçe Belediye Başkanlıkları ve Sivil Toplum Örgütlerine UKOME Genel Kurul Toplantılarına katılımlarının sağlanması için davet yazılarının ve gündemin yazılarak gönderilmesi,
e) Görüşme tutanaklarının yazılması,
f) Alınan kararların yazılması, üyelerin imzalarının tamamlatılması ve ilgili mercilere gönderilmesi,
g) UKOME Genel Kurul Toplantılarında İhtisas Komisyonuna havale edilen konularla ilgili İhtisas Komisyonunun raporlarını yazmak ve imzalarını tamamlatmak,
h) Müdürlüğün personel hareketlerini kontrol eder, personelin izin-rapor durumlarını işler, puantajlarını hazırlar.
i) Evrakların düzenliliğinden büro görevlisi sorumludur.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte Yer Almayan Hususlar
MADDE 13 - İş bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük
MADDE 14 - Bu Yönetmelik hükümleri; Büyükşehir Belediye Meclisince kabulü ile yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 15 - Bu Yönetmelik hükümlerini Büyükşehir Belediye Başkanı, Ulaşım Dairesi Başkanı ve UKOME Şube Müdürü yürütür.

×