Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi

14.04.2014 Tarihli Meclis Toplantısı

Toplantı Kararları İçin Tıklayınız

 
 
 
Davet Yazısı
 
 
 
T.C
      SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 14/04/2014 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14.00’te BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET BİNASININ BİRİNCİ KATINDA BULUNAN MECLİS SALONUNDA YAPACAĞI TOPLANTIYA AİT GÜNDEM
 
 
  • Yoklama ve açılış.
- 10/03/2014 tarihli Meclis Toplantı Tutanak Özetinin okunması.
- Sakarya Büyükşehir Belediyemizin 2013 yılı gelir ve gider işlemlerinin incelenmesi sonucu oluşturulan Denetim Komisyonu raporunun 5393 sayılı Belediye Kanununun 25. maddesine istinaden Büyükşehir Belediye Meclisinin bilgisine sunulması.
 
 
 
            GÜNDEM
 
1.    4/78.-Belediyemiz Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığının, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 19. maddesinde;”Belediye Meclisi seçimden sonra yapacağı ilk toplantıda gizli oyla meclis birinci ve ikinci başkan vekili ile en az iki katip üyeyi ilk iki yıl için görev yapmak üzere seçer. İlk iki yıldan sonra seçilecek başkanlık divanı yapılacak ilk mahalli idareler seçimlerine kadar görev yapar.” denildiğinden, meclis üyeleri arasından gizli oyla meclis birinci ve ikinci başkan vekili ile 2 Asil 2 Yedek Katip Üyenin iki yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmesine ilişkin 08/04/2014 tarih ve 311 sayılı yazısı
 
2.    4/79.-Belediyemiz Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığının, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 16’ncı maddesi; “Büyükşehir Belediye Encümeni belediye başkanının başkanlığında belediye meclisinin kendi üyeleri arasından bir yıl süre ile görev yapmak üzere gizli oyla seçeceği beş üye ile biri genel sekreter, biri mali hizmetler birim amiri olmak üzere Belediye Başkanının her yıl birim amirleri arasından seçeceği beş üyeden oluşur” denmektedir. Bu maddeye istinaden Büyükşehir Belediyesi Encümen Üyeliğine Meclis üyeleri arasından beş üyenin gizli oyla bir yıl süre ile görev yapmak üzere seçimine ilişkin 08/04/2014 tarih ve 312 sayılı yazısı.
 
3.    4/80.-Belediyemiz Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığının, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 15. maddesi uyarınca Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri arasından seçilecek en az beş, en çok dokuz üye olmak üzere oluşturulacak İhtisas Komisyonlarının İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık, Plan ve Bütçe, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor, Ulaşım, Hukuk ve Tarım Komisyonları olarak belirlenmesine ve bir yıl süre ile görev yapmak üzere açık oylamayla üye seçimine ilişkin 08/04/2014 tarih ve 313 sayılı yazısı.
 
4.    4/81.-Belediyemiz Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığının, Marmara Belediyeler Birliğinin görevi mahalli idareler genel seçimi ile sona erdiğinden, Birliğin organlarının(Birlik Meclisi, Birlik Encümeni ve Birlik Başkanı) yeniden seçilebilmesi için Birlik Tüzüğünün 13. maddesinde belirtilen nüfus kriterine göre Büyükşehir Belediye Başkanı doğal üye olmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi üyeleri arasından Büyükşehir Belediyemizi temsil edecek 2 Asil 2 Yedek Üyenin seçilmesine ilişkin 08/04/2014 tarih ve 314 sayılı yazısı.
 
5.    4/82.-Belediyemiz Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığının,Türk Dünyası Belediyeler Birliğinde, Sakarya Büyükşehir Belediyesini temsil eden meclis üyelerinin görevi 30/03/2014 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimi ile sona erdiğinden,Birliğin organlarının (Birlik Meclisi, Birlik Encümeni ve Birlik Başkanı) yeniden seçilebilmesi için Birlik Tüzüğünün 13. maddesinde belirtilen nüfus kriterine göre Büyükşehir Belediye Başkanı doğal üye olmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi üyeleri arasından Büyükşehir Belediyemizi temsil edecek 2 Asil 2 Yedek Üyenin görev yapmak üzere seçimine ilişkin 08/04/2014 tarih ve 321 sayılı yazısı.
 
6.    4/83.-Belediyemiz Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığının, İlimizde bulunan Söğütlü III. Organize Sanayi, Hendek II. Organize Sanayi, Ferizli Organize Sanayilerinde Büyükşehir Belediyesini beş yıl süre ile temsil etmek üzere Büyükşehir Belediye Meclisi üyeleri arasından 1 Asil 1 Yedek Üyenin seçimine ilişkin 08/04/2014 tarih ve 315 sayılı yazısı.

7.   
4/84.-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünün 26/03/2014 tarih ve 1926 sayılı yazısı ile, “112 Acil Çağrı ve Koordinasyon Merkezi ve hizmet binaları yapılmak üzere” Belediyemize tahsisli Adapazarı İlçesi Maltepe Mahallesi sınırları dahilinde bulunan 951 ada, 253-114 parsel sayılı taşınmazların tahsisinin kaldırılması talep edilmekte olduğundan, Adapazarı İlçesi Maltepe Mahallesi 951 ada, 253-114 nolu parseller üzerindeki Belediyemize ait tahsisin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18-e maddesine göre kaldırılmasına ilişkin 09/04/2014 tarih ve 953 sayılı yazısı.

8.    4/85.-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya Üniversitesi Rektörlüğü Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığının 20/03/2014 tarih ve 3403 sayılı yazısı ile, Adapazarı İlçesi Camili Mahallesi 1618 ada, 1 nolu parsel ile 1619 ada, 1 nolu parsele ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 09/04/201 tarih ve 499 sayılı yazısı.
 
9.    4/86.-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya Üniversitesi Rektörlüğü Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığının 20/03/2014 tarih ve 3403 sayılı yazısı ile, Adapazarı İlçesi Camili Mahallesi 1618 ada, 1 nolu parsel ile 1619 ada, 1 nolu parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 09/04/2014 tarih ve 505 sayılı yazısı.

10.4/87.-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçesi Arabacıalanı ve İstiklal Mahallesi ile Adapazarı İlçe Merkezlerinin 1/25000 ölçekli Nazım imar planındaki ana ulaşım bağlantılarının yeniden gözden geçirilmesi sonucu hazırlanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 09/04/2014 tarih ve 500 sayılı yazısı.
 
11.4/88.-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Erenler İlçesi Çaybaşıyeniköy Mahallesi 1173 ve 1175 nolu parsellere ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Erenler İlçe Belediye Meclisince alınan 03/03/2014 tarih 14 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 20/03/2014 tarih ve 435 sayılı yazısı.

12.4/89.-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya 2. İdare Mahkemesinin 30/01/2014 tarih ve 63 sayılı kararına ilişkin Hukuk Müşavirliğinden alınan görüşe göre, Erenler İlçesi Bağlar Mahallesi 1 pafta, 3413 nolu parselin dahil olduğu 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında değişiklik yapılması talebiyle 10/09/2012 tarihinde davalı vekilince verilen dilekçenin görüşülmesine ilişkin 02/04/2014 tarih ve 477 sayılı yazısı.
 
13.4/90.-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Arifiye İlçesi sınırlarında kalan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında Süs Bitkiciliği Fuar Alanı olarak tanımlanan yaklaşık 337 ha. Alana ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama imar planının görüşülmesine ilişkin 10/04/2014 tarih ve 510 sayılı yazısı.
 
14.4/91.-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sapanca İlçesi Rüstempaşa Mahallesi 43 ada, 14,15,19,27,122 ve 123 nolu parseller ve çevresini kapsayan alanın Sapanca Yüksek Hızlı Tren Gar Alanı olarak planlanmasına dair hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 09/04/2014 tarih ve 504 sayılı yazısı.

15.4/92.-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sapanca İlçesi Ünlüce ve Kuruçeşme için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının görüşülmesine ilişkin 09/04/2014 tarih ve 507 sayılı yazısı.
 
16.4/93.-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adasu Enerji A.Ş.nin 04/04/2014 tarih ve 98 sayılı yazısı ile talep olunan, Çardakköy Pamukova ve Bozörenköy Geyve bölgesinde yaklaşık 29 hektarlık alana ilişkin Ova Hidroelektrik Santrali tesisi için hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım imar planının görüşülmesine ilişkin 09/04/2014 tarih ve 501 sayılı yazısı.

17.4/94.-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adasu Enerji A.Ş.nin 04/04/2014 tarih ve 98 sayılı yazısı ile talep olunan, Çardakköy Pamukova ve Bozörenköy Geyve bölgesinde yaklaşık 29 hektarlık alana ilişkin Ova Hidroelektrik Santrali tesisi için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama imar planının görüşülmesine ilişkin 09/04/2014 tarih ve 506 sayılı yazısı.

18.4/95.Belediyemiz Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Stratejik Plan ve İstatistik Mali Analiz Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan 2013 Yılı Faaliyet Raporunun 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/a maddesi gereğince görüşülmesine ilişkin 19/03/2014 tarih ve 5 sayılı yazısı.

 

-14/04/2014 tarihli Meclis Toplantısının ilave gündemi-

19.4/97.- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Geyve Kaymakamlığı İlçe Mal Müdürlüğünün 28/03/2014 tarih ve 785 sayılı talep yazısı ile, “İlköğretim Okulu olarak kullanılmak üzere” Belediyemize tahsisli (İl Özel İdaresi) Geyve İlçesi Gazi Süleyman Paşa 10 ada, 22 nolu parsel ile Orhaniye Mahallesi (Yeni Tepecik Mahallesi) 39 ada, 26 nolu parseller üzerindeki Belediyemize ait tahsisin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18-e maddesine göre kaldırılmasına ilişkin 10/04/2014 tarih ve 976 sayılı yazısı.

20.4/96.- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinin 17.01.01 maddesi ve bunun dayanağında oluşturulan uygulama imar plan notları, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 31. maddesi ile çeliştiği, bu sebeple Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğine aykırı durumun ortadan kaldırılması için ayrık ve blok yapı nizamına tabi konut adalarında 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı ve plan hükümlerinde gerekli değişiklikler yapılması gerektiğinden imar planlarına dair genel belirleyici karar alınmasına ilişkin 11/04/2014 tarih ve 516 sayılı yazısı. 

 

 

 

×