Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi

10/04/2019 Tarihli Meclis Toplantısı

Toplantı Kararları İçin Tıklayınız

 
T.C
SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 10/04/2019 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 14.00’te BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET BİNASININ BİRİNCİ KATINDA BULUNAN MECLİS SALONUNDA YAPACAĞI TOPLANTIYA AİT GÜNDEM
 
 
Davet Yazısı
 
Yoklama ve açılış.
11/03/2019 tarihli Meclis Toplantı Tutanak Özetinin okunması.
Sakarya Büyükşehir Belediyemizin 2018 yılı gelir ve gider işlemlerinin incelenmesi sonucu oluşturulan Denetim Komisyonu Raporunun 5393 sayılı Belediye Kanununun 25. maddesine istinaden Büyükşehir Belediye Meclisinin bilgisine sunulması.
 
 
 
1. 4/210-5393 Sayılı Belediye Kanununun 19. maddesinde; ”Belediye Meclisi seçimden sonra yapacağı ilk toplantıda gizli oyla meclis birinci ve ikinci başkan vekili ile en az iki katip üyeyi ilk iki yıl için görev yapmak üzere seçer. İlk iki yıldan sonra seçilecek başkanlık divanı yapılacak ilk mahalli idareler seçimlerine kadar görev yapar.” denildiğinden, 2 Asil 2 Yedek Katip Üyenin iki yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmesi.
 
2. 4/211- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 19. maddesinde; ”Belediye Meclisi seçimden sonra yapacağı ilk toplantıda gizli oyla meclis birinci ve ikinci başkan vekili ile en az iki katip üyeyi ilk iki yıl için görev yapmak üzere seçer. İlk iki yıldan sonra seçilecek başkanlık divanı yapılacak ilk mahalli idareler seçimlerine kadar görev yapar.” denildiğinden, meclis üyeleri arasından gizli oyla meclis birinci ve ikinci başkan vekili seçilmesi.
 
3. 4/212-.5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 16. maddesine istinaden Büyükşehir Belediyesi Encümen Üyeliğine meclis Üyeleri arasından beş üyenin gizli oyla seçimi.
 
4. 4/213-.5216 Büyükşehir Belediyesi Kanunun 15. maddesine göre İhtisas Komisyonlarına Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri arasından seçilecek en az beş, en çok dokuz kişi olmak üzere açık oylama ile İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Ulaşım, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor, Tarım, Turizm Komisyonlarına bir yıl süre ile görev yapmak üzere üye seçimi.
 
5. 4/214- Marmara Belediyeler Birliğinin görevi mahalli idareler genel seçimi ile sona erdiğinden, Birliğin organlarının(Birlik Meclisi, Birlik Encümeni ve Birlik Başkanı) yeniden seçilebilmesi için Birlik Tüzüğünün 13. maddesinde belirtilen nüfus kriterine göre Büyükşehir Belediye Başkanı doğal üye olmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi üyeleri arasından Büyükşehir Belediyemizi temsil edecek 2 Asil 1 Yedek Üyenin seçilmesi.
 
6. 4/215- Türk Dünyası Belediyeler Birliğinde, Sakarya Büyükşehir Belediyesini temsil eden meclis üyelerinin görevi 31/03/2019 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimi ile sona erdiğinden, Birliğin organlarının (Birlik Meclisi, Birlik Encümeni ve Birlik Başkanı) yeniden seçilebilmesi için Birlik Tüzüğünün 9/a maddesinde belirtilen nüfus kriterine göre Büyükşehir Belediye Başkanı doğal üye olmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi üyeleri arasından Büyükşehir Belediyemizi temsil edecek 3 Asil 3 Yedek Üyenin görev yapmak üzere seçimi.
 
7. 4/216- İlimiz Kaynarca Doğu Marmara Makina İmalatçıları İhtisas Organize Sanayileri Müteşebbis Heyetinde Büyükşehir Belediyesini dört yıl süre ile temsil etmek üzere Büyükşehir Belediye Meclisi üyeleri arasından 1 Asil 1 Yedek Üyenin seçimi.
 
8. 4/217- İlimiz Ferizli Organize Sanayi Müteşebbis Heyetinde Büyükşehir Belediyesini dört yıl süre ile temsil etmek üzere Büyükşehir Belediye Meclisi üyeleri arasından 1 Asil 1 Yedek Üyenin seçimi.
 
9. 4/218- İlimiz Söğütlü III. Organize Sanayi Müteşebbis Heyetinde Büyükşehir Belediyesini dört yıl süre ile temsil etmek üzere Büyükşehir Belediye Meclisi üyeleri arasından 1 Asil 1 Yedek Üyenin seçimi.
 
10. 4/219-Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 6’ncı maddesine göre meclis toplantı gününün belirlenmesi.
 
11. 4/220- 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi ve Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 16. maddesinde belirtildiği üzere “Toplantılar meclisin kararıyla sesli ve görüntülü cihazlarla da kaydedilebilir” hükmüne göre karar alınması.
 
12. 4/221-Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ihtiyaç duyulan 1 adet Genel Sekreter Yardımcısı kadrosunun ihdası için hazırlanan ekteki (I) sayılı kadro ihdas cetvelinin görüşülmesine ilişkin 08/04/2019 tarihli yazısı.
 
13. 4/222-5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7/i bendinde “ sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin, tarım alanlarının ve su havzalarının korunmasını sağlamak; ağaçlandırma yapmak ve Büyükşehir ve ilçe belediyeleri tarım ve hayvancılığı desteklemek amacıyla her türlü faaliyet ve hizmette bulunabilirler” hükmü gereği, Belediyemiz iştiraki olarak Sakarya Fidancılık ve Peyzaj A.Ş.nin ilgili kanun maddelerine göre tescil ve ilanının yapılması, Cumhurbaşkanlığından gerekli izinlerin alınması için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
14. 4/223-Belediyemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının, Stratejik Yönetim Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan 2018 Yılı Faaliyet Raporunun 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/a maddesi gereğince görüşülmesine ilişkin 19/03/2019 tarihli, 7976 sayılı yazısı.

×