Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Veysel ÇIPLAK

z9dyUO1D99.jpg
Veysel ÇIPLAK – Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

Veysel ÇIPLAK

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

1977 yılında Bitlis Ahlat’ta doğdu. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi lisans programından mezun oldu. Sakarya Üniversitesi maliye anabilim dalında yüksek lisans eğitimini tamamlayan Çıplak, SAÜ Mali Hukuk alanında doktora çalışmasına devam etmektedir. İş hayatında Maliye Bakanlığı Vergi Müfettiş Yardımcılığı, Vergi Müfettişliği ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi İç Denetçiliği görevlerinde bulunan Veysel Çıplak, 2017 yılından bu yana Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı görevini sürdürmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Görev Tanımları

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının hesap verebilirlik ve mali saydamlık ilkeleri doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını temin etmek üzere, görev, yetki ve sorumluluklara ilişkin çalışma usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 - (1) Bu yönetmelik hükümleri, Sakarya Büyükşehir Belediyesi teşkilat yapısı içerisinde yer alan Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı ve bağlı birimlerinin çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak
MADDE 3 - (1) Bu yönetmelik, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun, Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik,  Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği, İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar, Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, Muhasebe Yetkililerinin Eğitimi, Sertifika Verilmesi ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Mali Hizmetler Uzmanları Yönetmeliği, Mali Hizmetler Uzman Yardımcılarının Yetiştirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar, Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik, Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik ve Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 - (1) Bu yönetmelikte geçen;
   - 
Belediye: Sakarya Büyükşehir Belediyesini,
   - Üst Yönetici: Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanını,
   - Meclis: Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisini,
   - Daire Başkanı: Sakarya Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanını,
   - Daire Başkanlığı: Sakarya Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığını,
   - Harcama Birimi: Belediye bütçesinde ödenek tahsis edilen ve harcama yetkisi bulunan birimi,
   - Muhasebe Hizmeti: Gelir ve alacakların tahsili, giderlerin ve borçların hak sahibine ödenmesi, para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi, vezne işlemleri ve diğer tüm mali işlemlerinin kayıtlarının yapılması ve raporlanması işlemlerini,
   - Muhasebe Birimi: Muhasebe hizmetlerinin yapıldığı birimi,
   - Muhasebe Yetkilisi: Muhasebe hizmetlerinin yürütülmesinden ve muhasebe biriminin yönetiminden sorumlu, usulüne göre atanmış sertifikalı yöneticiyi,
   - Muhasebe Yetkilisi Mutemedi: Muhasebe yetkilisi adına ve hesabına para ve parayla ifade edilebilen değerleri geçici olarak almaya, muhafaza etmeye, vermeye, göndermeye yetkili ve bu işlemlerle ilgili olarak doğrudan muhasebe yetkilisine karşı sorumlu olan kamu görevlilerini ve yetkili memurları,
   - Muhasebe Yetkilisi Yardımcısı: Muhasebe hizmetlerinin yürütülmesinde Muhasebe yetkilisine yardımcı ve muhasebe yetkilisine karşı sorumlu olan birim yöneticilerini, servis yetkililerini
   - Uzman: Mali Hizmetler Uzmanını,
   - Uzman Yardımcısı: Mali Hizmetler Uzman Yardımcısını,
   - İç Kontrol: İdarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, malî bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem, süreç ile iç denetimi kapsayan malî ve diğer kontroller bütününü,
   - Ön Mali Kontrol: İdarelerin gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerine ilişkin malî karar ve işlemlerinin; idarenin bütçesi, bütçe tertibi, kullanılabilir ödenek tutarı, harcama programı, finansman programı, merkezi yönetim bütçe kanunu ve diğer malî mevzuat hükümlerine uygunluğu ve kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması yönlerinden yapılan kontrolünü,
   - Birim yöneticisi: Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına bağlı birimlerin yöneticilerini,
   - Servis yetkilisi: Yetkilendirilen servislerin yöneticilerini ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Teşkilat

MADDE 5 - (1) Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı aşağıda belirtilen kendine bağlı birimlerden oluşur:
   - Bütçe ve Raporlama Şube Müdürlüğü
   - Gelirler Şube Müdürlüğü
   - Muhasebe ve Finansman Şube Müdürlüğü
   - Stratejik Yönetim Şube Müdürlüğü
   - Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğü
   - Taşınır Konsolide Şube Müdürlüğü
   - Araştırma ve Kaynak Geliştirme Şube Müdürlüğü

(2) Daire Başkanlığına verilen görevlerin yerine getirilmesinde, uzmanlaşma,  işbölümü,etkinlik ve verimliliğin sağlanması amacıyla daire başkanı tarafından görev tanımları açıkça belirtilmek süretiyle şube müdürlükleri arası görev tanımları değiştirişilebilir ve yeni görev tanımları yapılabilir.

(3) İş bölümü ve uzmanlaşma sağlanmak üzere birimlerde servisler kurulabilir. Bu birimlerde servis yetkilileri görevlendirilebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Daire Başkanlığı ve Bağlı Müdürlüklerin Görevleri

Daire Başkanlığının görevleri

MADDE 6 - (1) Daire Başkanlığının görevleri şunlardır;
   - Belediyenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek.
   - İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.
   - Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak.
   - Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri hazırlamak, Belediye Meclisinin denetim ve onayına sunmak.
   - Sakarya Büyükşehir Belediyesine bağlı birimlerden gelen bütçe aktarma ve ek ödenek taleplerini yasa gereği Belediye Meclisi, Encümen veya Üst Yöneticiye sunulmak üzere Başkanlığa yazı ile bildirilmesini sağlamak.
   - İlgili mevzuatı çerçevesinde idarenin gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek.
   - Kurumun tüm giderlerine ait muhasebe işlemlerinin yapılmasını sağlamak ve alınan borçlara ilişkin ödemelerin takibini yapmak.
   - Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak.
   - Belediyenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek.
   - Belediyenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken mali iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak.
   - İç ve dış denetimlerde evrakları hazır hale getirmek.
   - Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.
   - İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak.
   - Ön malî kontrol faaliyetini yürütmek.
   - Malî konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

(2) Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı, bu görev ve sorumluluklarını daire başkanlığına bağlı birimler, muhasebe yetkilisi, muhasebe yetkilisi yardımcıları, mali hizmetler uzman ve yardımcıları vasıtası ile yerine getirir.

(3) İç kontrol, ön mali kontrolle ilişkin olarak bu yönetmeliğin dayanağını oluşturan düzenlemelere göre diğer harcama birimleri; mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, malî bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere, harcama yetkililiği ile gerçekleştirme görevliliği sorumluluğundan kaynaklanan iç kontrol prosedürleri ile süreç kontrollerini geliştirmek ve iç kontrol güvence beyanından kaynaklanan sorumluluklarını yerine getirmek zorundadır.

(4) Daire başkanlığı bağlı birimleri tarafından rehberlik, konsolide etme fonksiyonu çerçevesinde süreç tanımları, iş akış şemaları, diğer iç kontrol prosedürleri geliştirebilir. Diğer harcama birimleri, yönetim sorumlulukları kapsamında geliştirdikleri iş süreçlerinde bu çalışmaları da dikkate alırlar. Bu düzenlemeler harcama yetkililerinin harcama yetkililiğinden kaynaklanan sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.

Bütçe ve Raporlama Şube Müdürlüğünün görevleri
MADDE 7 - (1) Bütçe ve Raporlama Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır;
   - Stratejik plan ve performans programına uygun olarak mali yıl ve izleyen iki yılı da kapsayacak şekilde analitik bütçeyi hazırlamak.
   - Ayrıntılı harcama ve finansman programını hazırlamak.
   - Bütçe işlemlerini gerçekleştirmek ve kayıtlarını tutmak.
   - İdarenin gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerine ilişkin mali karar ve işlemlerinin; İdare bütçesi, bütçe tertibi, kullanılabilir ödenek tutarı, harcama programı, finansman programı, merkezi yönetim bütçe kanunu ve diğer mali mevzuat hükümlerine uygunluğu ve kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması yönlerinden kontrolünü yapmak.
   - Kurumsal mali durum ve beklentiler raporunu hazırlamak.
   - Dönem sonu işlemleri yaparak bütçe kesin hesabını hazırlamak.
   - Yönetim dönemi hesabını hazırlamak.
   - Belediyenin müdürlük görevi ile ilgili diğer idareler nezdinde takibi gereken mali iş ve işlemlerini yürütmek ve diğer idarelerin mevzuatlarınca talep ettikleri istatistiki verileri hazırlamak ve sunmak.
   - Sayıştay veya diğer denetimler için verilecek cevapların sekreterya işlemlerini yapmak ve Sayıştay ve diğer denetimlerde üretilen raporların arşiv ve muhafazasını sağlamak.
   - Belediyenin yatırım programın hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak.
   - Görev alanı ile ilgili danışmanlık ve koordinasyon görevini yerine getirmek.
   - Bütçe uygulama sonuçlarını izlemek, güncel raporlar hazırlamak, sapmaları değerlendirerek nedenlerini tespit etmek.
   - Kuruma ait bütçe, muhasebe raporlarını ilgili kurum ve kuruluşlara göndermek.
   - Bütçe istatistiki verilerini, raporlamaları belli periyotlarla hazırlamak ve ilgili birim ve yetkililere sunmak.
   - Kendi görev alanı ile ilgili uzmanlaşma ve iş bölümünü sağlamak için görev tanımlarını yapmak.
   - Daire Başkanı tarafından öngörülen diğer görevleri yerine getirmek.

Gelirler Şube Müdürlüğünün görevleri
MADDE 8 - (1) Gelirler Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır;
   - Belediye birimlerince tarh, tebliğ ve tahakkuku gerçekleştirilen belediye gelirlerinin tahsil ve takip işlemlerinin yapmak.
   - Belediyenin yetki ve sorumluluk alanındaki belediye gelirlerinin ilgili kanunlar, tüzükler ve yönetmelikler gereğince yasal süreler içerisinde tarh, tebliğ, tahakkuk, terkin, tecil, tehir, tahsil ve takibini sağlamak ve muhasebeleştirmek.
   - İlgili mevzuat hükümleri gereğince Büyükşehir Belediyesinin yetki ve sorumluluk alanındaki vergi, harç, ceza ve diğer gelirlerin yasal süreler içerisinde tarh, tahakkuk ve tahsil işlemlerini yapmak.
   - İlgili birimlerde doğan ve tarhı yapılan ücretlerin tahsilatını yapmak.
   - Büyükşehir belediyesinin tahsilatlarını takip etmek, sınıflandırmak, raporlamak ve bunların muhasebe kayıtlarını tutmak.
   - 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine tabi olup, yasal süreleri içinde ödenmeyen alacakları 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil etmek.
   - Yasal süreler içinde ödenmeyen ve müdürlük tarafından tahsil edilemeyen sözleşmeye bağlı alacaklar, özel hukuk kapsamındaki alacaklar ile İcra İflas Kanununa göre takibi gereken alacakların takip, tahsil ve diğer işlemler için Hukuk Müşavirliğine bildirmek.
   - Büyükşehir Belediyesine ait vergi, resim, harç ve ücretlere ait yıllık tarife tekliflerini Belediye Meclisine sunmak ve kabul edilen tarifeleri yayınlamak,
   - Büyükşehir Belediyesinin gelirlerine ilişkin analiz ve raporlama çalışmalarını yapmak.
   - Büyükşehir Belediyesinin gelirlerinin arttırılmasına yönelik araştırma ve değerlendirme çalışmalarını yürüterek idareye, ilgili birimlere bu konuda öneride bulunmak.
   - 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre tarh, tebliğ, tahakkuk ve tahsil edilen vergi, resim ve harçların red, iade ve mahsup işlemlerini yapmak.
  - Belediye meclisi tarafından belirlenen ücretler ve diğer gelirlerde, ücretin ve gelirin doğduğu birim tarafından ödeme emrine bağlanarak veya tevsik edici belgeleri ile birlikte gerekçeli olarak gönderilen; iade, red, terkin, mahsup taleplerinin kontrolünü yapmak, işlemin tamamlanmasını sağlamak üzere ilgili birimlere göndermek, takibini yapmak.
   - Günlük tahsilatların kapatılarak ilgili banka hesaplarına yatırılmasını sağlamak, ilgili mevzuat ve kefalet kanununa göre kasa sayım işlemlerini yürütmek, gelirlere ilişkin banka hesaplarının mutabakatlarını yapmak.
   - İlçe belediyeleri tarafından tahsil edilerek Belediyeye aktarılması gereken vergi, harç ve diğer gelirlerin takip ve tahsilini yapmak.
   - Belediye alacakları tahsilinde kullanılan makbuz ve alındı makbuzu, zimmet ve alındı kayıt defterlerine kaydetmek, bunları imza karşılığında vermek, almak, makbuzlarla tahsil edilen paraların noksansız bir şekilde tahsilat bordrosuna kaydedilip kaydedilmediğini kontrol etmek.
   - Matbaaca bastırılan makbuzların teslimi sırasında hatalı olup olmadıklarını kontrol etmek, makbuz ve alındı belgelerini muhafaza etmek.
   - Haciz varakalarını düzenlemek ve üçüncü kurumlar nezdinde mal varlığı araştırması yapmak, haciz bildirisi işlemlerini yapmak ve borcunu ödeyenler için üçüncü kişi ve kurumlar nezdinde haciz fek işlemlerini yürütmek, sonuçlandırmak.
   - Tellallık hizmetlerini yürütmek.
   - Mükellefleri, vergi mevzuatından doğan hakları ve ödevleri konusunda bilgilendirmek.
   - Tahakkuku tahsiline bağlı gelirlerin tahsilatını yapmak.
   - Görev alanı ile ilgili danışmanlık ve koordinasyon görevini yerine getirmek.
   - 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre uzlaşma ve takdir işlemlerini yürütmek.
  - Genel Bütçe Vergi Gelirleri üzerinden ayrılan paylar ile diğer kanun ve özel projelerden kaynaklanan belediye gelirlerinin tahakkuk ve muhasebe işlemlerini yapmak ve bu gelirler üzerinden yapılan yasal kesintilerin muhasebe işlemleri için dosyayı Muhasebe ve Finansman Müdürlüğüne göndermek.
   - Muhasebe hizmetlerinde muhasebe yetkilisine karşı sorumluluklarını yerine getirmek,
   - Gelirlerle ilgili istatistiki verileri, raporlamaları belli periyotlarla hazırlamak ve ilgili birim ve yetkililere sunmak.
   - Belediye gelirlerinin tarh, tebliğ, tahakkuk, tahsilat süreçlerinin etkin, verimli ve ekonomik olarak yürütülmesi için gelirin doğduğu birimlere önerilerde bulunmak.
   - Kendi görev alanı ile ilgili uzmanlaşma ve iş bölümünü sağlamak için görev tanımlarını yapmak.
   - Daire Başkanı tarafından öngörülen diğer görevleri yerine getirmek.

(2) Belediye gelirlerinin tarh, tebliğ ve tahakkuk süreçlerinde etkinlik, verimlilik, ekonomiklik sağlanması ve belediye gelirlerinin emniyet altına alınması açısından geliri doğuran olayın, ilgili olduğu birim tarafından tarh ve tebliğinin yapılmasına ilişkin düzenleme yapılabilir.

Muhasebe ve Finansman Şube Müdürlüğünün Görevleri
MADDE 9 - (1) Muhasebe ve Finansman Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır;
   - 5018 sayılı Kanunun 61 inci maddesi doğrultusunda muhasebe hizmetini yürütmek.
   - Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğine uygun olarak muhasebe iş ve işlemlerini yürütmek.
   - Ataması yapılan veya görevlendirilen muhasebe yetkililerini, görev alanlarını ve bunlara ilişkin değişiklikleri, göreve başlama veya değişiklik tarihinden itibaren en geç beş iş günü içinde Sayıştay ve Maliye Bakanlığına bildirmek.
   - Muhasebe yetkilisi mutemetleri görevlendirme işlemlerini yürütmek, harcama yetkilisi mutemetlerine ilişkin listeleri tutmak.
   - Ön ödeme ve kredi mahsup ve iadelerini yürütmek.
   - Müdürlüğe intikal eden ödeme emri ve eki evrakların Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliğine göre kontrolü ile muhasebe yetkililiği sorumluluğundan kaynaklanan 5018 sayılı Kanunun 61 inci maddesi doğrultusunda ödeme emri belgesi ile eki belgeler üzerinde kontroller yapmak.
   - Ödeme emri belgelerinin yasal işlemlerini tamamlayıp ödenebilir hale getirerek emanet hesabına almak ve ödeme zamanlarında ilgililerine ödenmesini sağlamak.
   - Hakediş ödemelerinde bakiye kalan ve bütçe emanetleri hesabına alınan miktarların aylık ödeme programına göre ilgililere ödenmesini sağlamak üzere listeler halinde hazırlanarak muhasebe yetkilisinin onayına sunmak.
   - İlgili mevzuattaki öncelikler dikkate alınarak, belediyeye ek mali yükümlülük getirmeyecek şekilde etkin finansal planlamalar yapmak.
   - Belediyemizce gerekli yatırımların yapılabilmesi için öz kaynakların yeterli olmadığı durumlarda alınacak iç ve dış kredilerle ilgili çalışmaları yapmak.
   - Mevcut anlaşmaları yapılan kredilerin kullanımlarını takip etmek, vadesi gelen kredilerin anapara, faiz ve diğer masraf ödemelerini yapmak.
   - Kredilerle ilgili İç İşleri Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, İller Bankası ile diğer kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli işlemleri yapmak, istenen bilgi ve belgeleri zamanında iletmek.
   - Genel bütçe vergi gelirleri üzerinden ilgili kanunlar gereği yapılan kesintilerin takip ve muhasebe işlemlerini yapmak.
   - Finansman ve kredi takip işlemlerini yürütmek.
   - Sayıştay bilgi ve sorguları ile ilgili kişi borç kayıtlarını tutmak ve takip etmek.
   - Belediyenin gelirleri ve giderlerine ait mali bilgileri aylık olarak Muhasebat Genel Müdürlüğünün Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS)’ne girişini muhasebe yetkilisinin kontrolünde yapmak.
   - Mükellefler tarafından verilen teminat mektuplarının kaydını yaparak muhafazasını sağlamak, yatırılan kesin ve geçici teminatların ve depozito ve diğer emanetlerin iadelerini yapmak.
   - Belediyenin banka girişi ve çıkışı ile repo ve vadeli hesaplarının takibini yapmak,
   - Belediyeye ait muhtasar, damga ve katma değer vergisi ile diğer beyannamelerini düzenlemek, vermek.
   - Kesinleşmiş vergi ve SGK yükümlülüklerine ilişkin takip işlemlerini yapmak.
   - Kendi görev alanı ile ilgili diğer idareler nezdinde takibi gereken mali iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak.
   - İlgili birimden gelen taşınır ve taşınmaz cetvellerinin muhasebeleştirilmesi yapmak.
   - Görev alanı ile ilgili danışmanlık ve koordinasyon görevini yerine getirmek.
   - Muhasebe hizmetlerinde muhasebe yetkilisine karşı sorumluluklarını yerine getirmek.
   - Görev alanı ile ilgili istatistiki verileri, raporlamaları belli periyotlarla hazırlamak ve ilgili birim ve yetkililere sunmak.
   - Kendi görev alanı ile ilgili uzmanlaşma ve iş bölümünü sağlamak için görev tanımlarını yapmak.
   - Mali bilgi ve raporların doğruluğu, güvenirliğini sağlamak için çalışmalar yapmak, standartlar geliştirmek, önerilerde bulunmak.
   - Daire Başkanı tarafından öngörülen diğer görevleri yerine getirmek.

(2) Ödemeye ilişkin belgelerin, harcama talimatı veren birim tarafından muhasebeleştirilmek üzere sisteme girilmesine ilişkin düzenleme yapılabilir.

Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğünün görevleri

MADDE 10 - (1) Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır;
   - Belediyenin gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerine ilişkin karar ve işlemlerinin idarenin bütçesi, bütçe tertibi kullanılabilir ödenek tutarı, harcama programı, merkezi yönetim bütçe kanunu ve diğer mali mevzuat hükümlerine uygunluğunun kontrolünü yapmak.
   - Kaynakların etkili ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması yönünden kontroller yapmak, istatistikler hazırlamak, harcamalarla ilgili önerilerde bulunmak, ön mali kontrolün etkinliği için raporlamalar yapmak.
   - Harcama birimlerinin, ihale kanunlarına tabi olsun veya olmasın, harcamayı gerektirecek taahhüt evrakı ve sözleşme tasarılarının ön mali kontrolünü gerçekleştirmek.
   - Ödenek aktarma işlemlerinin ön mali kontrolünü gerçekleştirmek.
   - Kadro dağılım cetvellerinin ön mali kontrolünü gerçekleştirmek.
   - Seyahat kartı listelerinin ön mali kontrolünü gerçekleştirmek.
   - Seyyar görev tazminatı cetvellerinin ön mali kontrolünü gerçekleştirmek.
   - Geçici işçi pozisyonlarının, sözleşmeli personel sayı ve sözleşmelerinin ön mali kontrolünü gerçekleştirmek.
   - Yan ödeme cetvellerinin ön mali kontrolünü gerçekleştirmek.
   - Ödeme emri belgelerinin ön mali kontrolünü gerçekleştirmek.
   - Yurtiçi ve yurtdışı geçici görev yolluklarının ön mali kontrolünü gerçekleştirmek.
   - Ön mali kontrolün sağlanması için standartlar geliştirerek,  diğer harcama birimlerine önerilerde bulunmak, rehberlik yapmak.
   - Harcama sisteminin etkinliği verimliliği ve ekonomikliği için süreç tanımları, iş akış şemaları geliştirir ve bu geliştirilen prosedürlere diğer harcama birimleri iç kontrol sistemlerinde öncelikle dikkate alır.
   - Ön mali kontrole ilişkin kayıtlar tutmak.
   - Görev alanı ile ilgili danışmanlık ve koordinasyon görevini yerine getirmek.
   - Görev alanı ile ilgili istatistiki verileri, raporlamaları belli periyotlarla hazırlamak ve ilgili birim ve yetkililere sunmak.
   - Kendi görev alanı ile ilgili uzmanlaşma ve iş bölümünü sağlamak için görev tanımlarını yapmak.
   - Mali bilgi ve raporların doğruluğu, güvenirliğini sağlamak için çalışmalar yapmak, standartlar geliştirmek, önerilerde bulunmak.
   - Daire Başkanının öngördüğü diğer görevleri yerine getirmek.

(2) Ön mali kontrol niteliği: Ön malî kontrol sonucunda uygun görüş verilip verilmemesi, danışma ve önleyici niteliği haiz olup, malî karar ve işlemlerin harcama yetkilisi tarafından uygulanmasında bağlayıcı değildir. Malî karar ve işlemlerin ön malî kontrole tâbi tutulması ve ön malî kontrol sonucunda uygun görüş verilmiş olması, harcama yetkilileri ve gerçekleştirme görevlilerinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

Stratejik Yönetim Şube Müdürlüğünün Görevleri
MADDE 11 - (1) Stratejik Yönetim Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır;
   - İdarenin stratejik planlama çalışmalarına yönelik bir hazırlık programı oluşturmak, idarenin stratejik planlama sürecinde ihtiyaç duyulacak eğitim ve danışmanlık hizmetlerini vermek veya verilmesini sağlamak ve stratejik planlama çalışmalarını koordine etmek.
   - Stratejik Plan hazırlama çalışmaları kapsamında ihtiyaç duyulan Mevcut Durum Analizi, Paydaş Analizi, SWOT Analizi v.b analizleri yapmak/yaptırmak için gereken tüm işlem ve faaliyetleri yürütmek ve koordine etmek.
   - Stratejik Planda yer alacak idarenin misyonunun belirlenmesi çalışmalarını yürütmek.
   - Stratejik Planda yer alacak stratejik amaç ve hedeflerin; ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık ve çok yıllık ulusal ve sektörel programlarla uyumlu ve gerçekleştirilen analizlerin ışığında sentezlenmesi amacıyla üst yönetim ve harcama birimleri arasında koordinasyonu sağlamak.
   - Stratejik Planda yer alan amaç ve hedefleri gerçekleştirmek için ihtiyaç duyulan kaynak ihtiyacını belirlemek amacıyla üst yönetim ve harcama birimleri arasında koordinasyonu sağlamak.
   - Stratejik planlamaya ilişkin diğer destek hizmetlerini yürütmek.
   - Performans Programının hazırlanması ve değiştirilmesi çalışmalarında koordinasyon görevi üstlenmek.
   - Performans Programı çalışmalarında kullanılacak belge ve cetveller ile gerekli dokümanları birimlere göndermek.
   - Birim performans programlarının harcama birimleri tarafından üst programlara ve stratejik plana uygun olarak hazırlanmasını koordine etmek.
   - Performans Programını hazırlamak için gerekli olan diğer bilgileri ilgili birimlerden temin etmek.
   - İdarenin toplam kaynak ihtiyacına ilişkin bilgileri temin ederek performans programı için gerekli olan tabloları hazırlamak.
   - Harcama birimlerinin performans hedeflerini gerçekleştirme düzeylerini belli periyotlarla izlemek ve değerlendirmek amacıyla performans bilgisi yönetim sistemini kurmak ve işletmek.
   - Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını esas alarak idarenin faaliyet raporunun hazırlanmasını koordine etmek.
   - İdare Faaliyet Raporunun hazırlanması için gerekli olan diğer bilgileri ilgili birimlerden temin etmek.
   - İç kontrol sisteminin harcama birimlerinde oluşturulması, uygulanması ve geliştirilmesi çalışmalarında koordinasyonu sağlamak, eğitim ve rehberlik hizmeti sağlamak.
   - Kurum İç Kontrol Uyum Eylem Planının değerlendirme ve revizyon çalışmalarının koordinasyonunu yapmak.
   - İdarenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve  performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak.
   - İdarenin ve/veya birimlerin belirlenen performans ve kalite ölçütlerine uyumunu değerlendirerek üst yöneticiye sunmak.
   - Birimlerin Kamu Hizmet Envanteri ve Kamu Hizmet Standartları Tablolarının oluşturulması ve güncellenmesi çalışmalarını koordine etmek.
   - Belediye risk yönetim planını oluşturma ve güncelleme çalışmalarını koordine etmek.
   - Görev alanı ile ilgili danışmanlık ve koordinasyon görevini yerine getirmek.
   - Görev alanı ile ilgili istatistiki verileri, raporlamaları belli periyotlarla hazırlamak ve ilgili birim ve yetkililere sunmak.
   - Kendi görev alanı ile ilgili uzmanlaşma ve iş bölümünü sağlamak için görev tanımlarını yapmak.
   - Mali bilgi ve raporların doğruluğu, güvenirliğini sağlamak için çalışmalar yapmak, standartlar geliştirmek, önerilerde bulunmak.
   - Daire Başkanının öngördüğü diğer görevleri yerine getirmek.

Taşınır Konsolide Şube Müdürlüğünün görevleri
MADDE 12 - (1)Taşınır Konsolide Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır;
   - Harcama birimleri tarafından doğrudan temin ve ihale usulü ile satın alınacak malzemelere (taşınırlara) Taşınır Mal Yönetmeliğinde yayımlanarak yürürlüğe giren Taşınır Kod Listesinden uygun kodları vermek.
   - Harcama birimleri tarafından satın alma (doğrudan temin) ve ihale usulü ile satın alınan taşınırların (malzemelerin) taşınır kayıt deposuna girişlerini sağlamak, ölçerek, tartarak ve fiziksel muayenesini yaparak taşınır kayıt deposuna almak.
   - Harcama birimlerince edinilen taşınırları, doğrudan tüketilemeyen ve kullanıma verilmeyen taşınırların sorumluluğundaki ambarlarda muhafaza edilmesini sağlamak ve taşınırların yangın, ıslanma ve bozulmadan depolanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri almak.
   - Harcama birimlerine ait taşınırların, önceki yıldan devren gelenlerle birlikte içinde bulunulan yılda çeşitli yollarla edinilenlerin ve elden çıkarılanların kayıp fire ve benzeri nedenlerle meydana gelen azalmaları ve sayım fazlalarını miktar ve değer olarak kaydetmek.
   - Harcama yetkilisi adına taşınır kayıt yetkilisi ve taşınır kontrol yetkililerinin görevlendirilmesini koordine etmek.
   - Harcama birim yetkililerince görevlendirilen muayene kabul komisyonunun çalışmalarını aksatmadan yürütmesini sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri almak.
   - Harcama birimlerince, muayene ve kabul işlemi derhal yapılamayan taşınırların kontrol edilmesini sağlamak ve tüketime veya kullanıma verilen taşınırların ilgililere teslim edilmesini sağlamak.
   - Harcama birimlerinin taşınır giriş ve çıkış kayıtlarına ilişkin belge ve cetvellerin (Taşınır Yönetim Dönemi Hesap Cetvelleri) düzenlenmesini sağlamak.
   - Harcama birimlerimize ait Belediyemiz Taşınır Kesin Hesap İcmal Cetvellerini hazırlamak.
   - Taşınır Kesin Hesap İcmal Cetvellerini Belediye Encümenine, Belediye Meclisine ve Üst Yöneticiye sunmak ve onaylatmak.
   - Bütçe ve Raporlama Şube Müdürlüğü ve Muhasebe Finansman Şube Müdürlüğü ile koordineli çalışarak yılsonu envanterini zamanında çıkarmak ve ertesi yıla devirleri sağlamak.
   - Harcama birimleri ve bunlara bağlı ambarların kodlarını, taşınır kayıt yetkililerinin ve taşınır kontrol yetkililerinin ad ve soyadlarını gösterir listesini Sayıştay Başkanlığına bildirmek.
   - Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının ambar sayımını ve stok kontrollerini yapmak.
   - Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının malzeme ihtiyaç planlamasını yapmak.
   - Görev alanları ile ilgili danışmanlık ve koordinasyon görevlerini yerine getirmek.
   - Daire Başkanının öngördüğü diğer görevleri yerine getirmek.
   - Görev alanı ile ilgili istatistiki verileri, raporlamaları belli periyotlarla hazırlamak ve ilgili birim ve yetkililere sunmak.
   - Kendi görev alanı ile ilgili uzmanlaşma ve iş bölümünü sağlamak için görev tanımlarını yapmak.
   - Mali bilgi ve raporların doğruluğu, güvenirliğini sağlamak için çalışmalar yapmak, standartlar geliştirmek, önerilerde bulunmak.

Araştırma ve Kaynak Geliştirme Şube Müdürlüğünün görevleri
MADDE 13 - (1) Araştırma ve Kaynak Geliştirme Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır;
   - Belediye hizmetlerinin daha kaliteli, daha az maliyetli ve bilimsel bir tarzda sunulmasını sağlamak amacıyla birim faaliyetlerini analiz etmek ya da ettirmek, konuyla ilgili akademisyenlerden, uzmanlardan görüş alarak Kurum Kaynak Geliştirme Raporu hazırlamak ve üst yönetime sunmak.
   - Yeni gelir getirici yöntemler, sistemler, uygulamalar, projeler geliştirmek; birimlerden bu doğrultuda gelen önerileri inceleyip üst yönetime raporlamak.
   - Uzun vadeli, orta vadeli ve kısa vadeli projeler hazırlamak veya hazırlatmak.
   - Birimlerin ihtiyaç duyduğu veya geliştirme çalışmaları içerisinde yapılması öngörülen konularda çözüm önerileri sunmak ve proje geliştirmelerine önderlik yapmak.
   - Avrupa Birliği, Kalkınma Ajansı vb kurumların hibe ve teşvik programlarından yararlanmak amacıyla her birimin proje geliştirmesini teşvik edici çalışmalar yapmak.
   - Belediye adına yapılması muhtemel projeler ile ilgili çalışma grupları oluşturmak,
   - Belediye personeline yönelik proje hazırlama eğitimleri vermek ya da verdirmek.
   - Belediye personeline yönelik proje hazırlama eğitimleri vermek ya da verdirmek.
   - Kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve bünyelerinde bulunan proje birimleriyle ARGE merkezleri arasında iletişim, işbirliği ve eşgüdümü sağlamak.
   - Ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekleştirilecek müdürlüğün çalışma konularıyla ilgili konferans, seminer, bilgi şöleni, panel, toplantı, tartışma platformları, bilgi paylaşım ortamlarına aktif olarak katılmak veya organize etmek.
   - İlimiz üzerine yapılmış bilimsel çalışmaları takip etmek, incelemek ve ilgili birimlerin bilgisine sunmak.
   - Türkiye Ulusal Ajansı tarafından koordine edilen Avrupa Gönüllü Hizmeti (AGH) Programı kapsamındaki faaliyetlerin yürütülmesi;  bu program kapsamında gerçekleştirilecek olan ulusal ve uluslararası faaliyetlere katılım sağlanması.
   - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sakarya Yatırım Araştırma Merkezi (SAYAR) olarak, Sakarya ilinde bulunan Kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler, özel sektör yatırımcıları,  meslek ve sivil toplum kuruluşları ve diğer kurumların, ilin ihtiyaçları ve hedefleri doğrultusunda ekonomik, toplumsal ve sosyal dengelerin sağlanması ve sürdürülebilmesi amacıyla projeler üretebilmesinin teşvik, bilgilendirme, tanıtım, rehberlik, bilgi kaynaklarına ulaşım ve benzeri konularda danışmanlık yapmak, birlikte proje üretmek ve başvuruda bulunmak.
   - Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin ilgili birimlerince hazırlanan ve gerçekleştirilen, hibe ve teşvik programlarına sunulacak, sunulan ve fon almaya hak kazanmış proje ve yarışma başvurularının Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’na bildirilmesi ve koordinasyonun sağlanması.
   - Görev alanı ile ilgili istatistiki verileri, raporlamaları belli periyotlarla hazırlamak ve ilgili birim ve yetkililere sunmak.
   - Kendi görev alanı ile ilgili uzmanlaşma ve iş bölümünü sağlamak için görev tanımlarını yapmak.
   - Mali bilgi ve raporların doğruluğu, güvenirliğini sağlamak için çalışmalar yapmak, standartlar geliştirmek, önerilerde bulunmak.

Muhasebe yetkilisinin görev ve yetkileri

MADDE 14 -­­ (1) Muhasebe yetkilisinin görev ve yetkileri şunlardır;
   - Gelirleri ve alacakları ilgili mevzuatına göre tahsil etmek, yersiz ve fazla tahsil edilenleri ilgililerine iade etmek.
   - Giderleri ve borçları hak sahiplerine ödemek.
   - Para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetleri almak, saklamak ve ilgililere vermek veya göndermek.
   - Yukarıdaki bentlerde sayılan işlemlere ve diğer mali işlemlere ilişkin kayıtları usulüne uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutmak, mali rapor ve tabloları her türlü müdahaleden bağımsız olarak düzenlemek.
   - Gerekli bilgi ve raporları, Maliye Bakanlığına, hizmet verilen ilgili kamu idaresinin harcama yetkilisi ile üst yöneticisine ve yetkili kılınmış diğer mercilere muhasebe yönetmeliklerinde belirlenen sürelerde düzenli olarak vermek.
   - Vezne ve ambarların kontrolünü ilgili mevzuatında öngörülen sürelerde yapmak.
   - Muhasebe hizmetlerine ilişkin defter, kayıt ve belgeleri ilgili mevzuatında belirtilen sürelerle muhafaza etmek ve denetime hazır halde bulundurmak.
   - Muhasebe yetkilisi mutemetlerinin hesap, belge ve işlemlerini ilgili mevzuatında öngörülen zamanlarda denetlemek veya muhasebe yetkilisi mutemedinin bulunduğu yerdeki birim yöneticisinden kontrol edilmesini istemek.
   - Hesabını kendinden sonra gelen muhasebe yetkilisine devretmek, devredilen hesabı devralmak.
   - Muhasebe birimini yönetmek.
   - Kanunların kendisine verdiği görevleri yapmak sorumlulukları yerine getirmek.

Muhasebe yetkilisinin sorumlulukları
MADDE 15 - (1) Muhasebe yetkilileri;
   - Muhasebe yetkilileri yukarıda sayılan görev ve yetkilerin zamanında yapılmasından ve muhasebe kayırlarının usulüne uygun, saydam ve erişebilir şekilde tutulmasından,
   - Mutemetleri aracılığıyla aldıkları ve elden çıkardıkları para ve parayla ifade edilen değerler ile bunlarda meydana gelen kayıplardan,
   - Ön ödeme ile kesin ödemelerin yapılması ve ön ödemelerin mahsubu aşamalarında ödeme emri belgesi ve eki belgelerin usulünce incelenmesi ve kontrolünden,
   - Yersiz ve fazla tahsil edilen tutarların ilgililerine geri verilmesinden, geri verilecek tutarın, düzenlenen belgelerde öngörülen tutara uygun olmasından,
   - Ödemelerin ilgili mevzuatın öngördüğü öncelik sırası da göz önünde bulundurularak, muhasebe kayıtlarına alınma sırasına göre yapılmasından,
   - Muhasebe yetkilisi mutemetlerinin hesap, belge ve işlemlerini ilgili mevzuata göre kontrol etmekten,
   - Yetkili mercilere hesap vermekten,
sorumludur.

(2) Görev tanımları açıkça yapılmak şartıyla birden fazla muhasebe yetkilisi görevlendirilebilir. Birim yöneticisi, müdürü görevi olmayan muhasebe yetkilisi sorumluluklarını yerine getirmesine imkân sağlayan bir fonksiyonel bağımsızlıkta görevlendirilebilir. Muhasebe hizmeti veren diğer birim yöneticileri, gerçekleşme görevlileri ve personeli muhasebe yetkilisi sorumluluğunun etkin olarak yerine getirilmesi için muhasebe yetkilisi ile uyum içinde çalışır.

Uzman ve uzman yardımcılarının görev ve sorumlulukları
MADDE 16 - (1) Uzman ve uzman yardımcıları aşağıda belirtilen görevleri yürütürler.
   - 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde sayılan görevlere ilişkin olarak kendilerine verilen iş ve işlemleri yapmak.
   - 22/12/2005 tarihli  ve 5436 sayılı Kanunun 15 inci maddesinde sayılan görevlere ilişkin olarak kendilerine verilen iş ve işlemleri yapmak.
   - Kanun, tüzük, yönetmelik ve yönergelerle mali hizmetler birimlerine verilen görevlerden kendilerine verilen iş ve işlemleri yapmak.
   - Daire başkanı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Diğer Hükümler

Muhasebe yetkilisine karşı sorumluluk
MADDE 17 - (1) Muhasebe yetkilisi yardımcıları ve muhasebe biriminde görevli personel, yetki ve görevlerinin yerine getirilmesinde muhasebe yetkilisine karşı sorumludur.

Uzman ve uzman yardımcılarının görev esasları
MADDE 18 - (1) Uzman ve uzman yardımcıları, mali hizmetler birimi dışında çalıştırılamaz. Uzman ve uzman yardımcılarına kanun ve yönetmelikte belirtilen görevler dışında görev verilemez.
(2) İdarelerin, uzman ve uzman yardımcılarını mali hizmetler biriminin tüm fonksiyonlarında bilgi ve deneyim elde etmelerini sağlamak üzere dengeli bir şekilde görevlendirmeleri esastır.

Görevler ayrılığı ilkesi
MADDE 19 - (1) Harcama yetkilisi ile muhasebe yetkilisi görevi aynı kişide birleşemez.
(2) Mali hizmetler biriminde ön mali kontrol görevini yürütenler mali işlem sürecinde görev alamazlar.

Atıflar
MADDE 20 - Mali Hizmetler Birimi, Mali Hizmetler Daire Başkanlığına yapılan atıflar Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına yapılmış sayılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük
MADDE 21 - (1) Bu yönetmelik Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin kabul tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 22 - (1) Bu yönetmelik hükümleri, Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından yürütülür.

Geçici Madde 1: Bu yönetmelik hükümlerinin geçiş süreci, insan kaynağı ve diğer alt yapı eksikliklerinin hazırlanması için 1 Haziran 2017 tarihine kadar sürebilir.

Telefon: 44 44 054

Santral: 2504

Web: www.sakarya.bel.tr

×