Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi

Yol Bakım Şube Müdürlüğü

wXsY9ZBAo4.jpg
Erdoğan TURAN

Erdoğan TURAN

Şube Müdürü

Telefon: 44 44 054

Santral: 2702

Web: www.sakarya.bel.tr

Görev Tanımları

T.C.
SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
YOL BAKIM ve ALTYAPI KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
YOL BAKIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; Yol Bakım Şube Müdürlüğünün; teşkilat yapısını, hukukî statüsünü, görev, yetki, çalışma usul ve esaslarını belirleyerek, hizmetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır.

Kapsam
MADDE 2 - Bu Yönetmelik; Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Yol Bakım Şube Müdürlüğü’nün görev, yetki ve sorumlulukları ile teşkilat ve kuruluşunun işleyiş şartlarına dair esas ve usulleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 - Yol Bakım Şube Müdürlüğüne ait olan bu Yönetmelik; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu,5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve tabi olduğu diğer mevzuata dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 - Bu Yönetmelikte ifade edilen;
a) Başkan: Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanını,
b) Belediye/Büyükşehir Belediyesi: Sakarya Büyükşehir Belediyesini,
c) Belediye Meclisi: Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisini,
d) Genel Sekreter: Sakarya Büyükşehir Belediye Genel Sekreterini,
e) Genel Sekreter Yardımcısı: Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı’nın bağlı bulunduğu ilgili Genel Sekreter Yardımcısını,
f) Daire Başkanı: Yol Bakım Şube Müdürlüğü’nün bağlı olduğu ilgili Daire Başkanını,
g) Müdürlük: Yol Bakım Şube Müdürlüğünü,
h) Şube Müdürü: Yol Bakım Şube Müdürünü,
i) Şef: Yol Bakım Şube Müdürlüğü’nde kadrolu şefini,
j) Çalışan Personel: Yol Bakım Şube Müdürlüğü bünyesinde görevli tüm memur, işçi, sözleşmeli personel ve diğer personeli, ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Tanım, Teşkilat, Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Müdürlüğümüzün Genel Tanımı
Yol Bakım Şube Müdürlüğü; Sakarya Büyükşehir Belediye sınırları ve mücavir alanları içerisinde kalan 16 ilçe belediye sınırları içindeki ana ulaşım yolları, KGM’den Belediyemize devredilen D100 ve Çevre bağlantı yolları ile köprülü kavşaklar ayrıca 5286 sayılı yasa ile Belediyemize dahil olan köy ulaşım yolları ve bunlara bağlı yerleşme birimlerinin yol ve tretuvarlarının yapımı, onarımı, bakımı görevlerini yapmak veya yaptırmak, bu maksatla gerekli teknik ve idari işleri yürütmek.

Teşkilat
MADDE 5
Müdürlüğümüze bağlı 3 kısım amirliği bulunmaktadır;
- Baş Şoförlük
- Asfalt Ekip Amirliği
- Bordür ve Parke Amirliği

Kadro ve Personel Durumu
Müdürlüğümüzde; 1 müdür, 1 kontrol amiri, 1 tekniker, 1 Kalem, 1 puantör,  4 kısım amiri, 5 kısım amir yardımcısı, 11 şoför, 17 operatör, 7 işçi çalışmaktadır. Müdürlüğümde Şirket İşçisi olarak 13 operatör, 3 şoför, 20 işçi çalışmaktadır.

Araç ve Teçhizat Durumu
Müdürlüğümüze ait; 1 adet dozer ( paletli ), 1 adet yükleyici ( paletli ), 3 adet loder, 1 adet lastikli ekskavatör, 1 adet paletli ekskavatör, 2 adet greyder, 3 adet asfalt silindiri, 1 adet lastikli silindir, 1 adet trimel, 2 adet finisher, 9 adet kamyon, 1 adet arazös, 2 adet tır, 1 adet litford, 1 adet vinç, 1 adet kamyonet, 2 adet traktör, 1 adet dorse bulunmaktadır. Ayrıca müdürlüğümüzce bu yıl için 2 adet paletli ekskavatör, 5 adet jcb, 1 adet asfalt silindiri, 1 adet finisher, 24 adet kamyon, 2 adet traktör, 2 adet tır kiralanmıştır.

Müdürlüğün Görevleri
MADDE 6 - Müdürlüğün görevleri aşağıda sıralanmıştır;
a) Birim yöneticilerinin ortak nitelikteki yönetim görevlerini yerine getirmek,
b) Yıl içinde hedeflenen yol yapım çalışmaları ile ilgili gerekli malzeme ( Mıcır, asfalt, bitüm, kalyak, mazot, parke, bordür vb.) miktarını hesaplamak,
c) Yıl içinde hedeflenen çalışmalar için gerekli ekip ve ekipman durumunu tespit etmek,
d) Büyükşehir Belediyesine bağlı bulunan ilçelerde ve köylerde yol açma çalışmaları yapmak, gerekiyorsa bu yolların asfaltlamak ve tretuvarlarını yapmak veya yaptırmak,
e) İlçe ve ilk kademe belediyeleri sınırları içinde kalan Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanında bulunan bulvar, cadde ve ana yollarının ve tretuvarlarının yapımı, onarımı ve bakımı işlerini yürütmek,
f) Vatandaştan gelen talep üzerine uygun olması halinde yol kenarlarında sığınma cebi hazırlamak,
g) Aykome Şube Müdürlüğü tarafından kazı ruhsatı verilen ve Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda bulunan bulvar, cadde ve ana yollarda onarım çalışması yapmak,
h) İlçelerdeki ana yollarda kavşak düzenlemek,
i) Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda kalan bulvar, cadde ve ana yollarda karla mücadele ve tuzlama çalışmalarını yürütmektir.
j) Bina yıkım ve hafriyat çalışması yürütülmesi çalışmalarını yürütmek,

Müdürün Görevleri
MADDE 7 - Müdürün görevleri aşağıda sıralanmıştır;
a) Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili ve sorumlu kişidir,
b) Çalışmaları yazılı ve sözlü emirlerle yürütür,
c) Müdürlüğün sevk, idare ve disiplininden sorumludur,
d) Personel arasında görev dağılımı yapar,
e) Müdürlükte çalışan personelin birinci sicil amiri olup, memur, işçi ve diğer personelin başarı ve performans değerlendirmesini yapar,
f) Müdürlüğün çalışma usul ve esaslarını mer’i mevzuat çerçevesinde belirler,
g) Müdürlük bünyesinde görev yapan büroların tüm iş ve işlemlerinin zamanında ve doğru olarak yerine getirilmesini gözetir. Ayrıca sorumlu olduğu memur, işçi, geçici işçi, sözleşmeli ve diğer personelin özlük işlemlerinin mevzuat çerçevesinde yürütülmesini sağlar,
h) Yol Bakım ve Asfalt Şube Müdürlüğü ile diğer müdürlükler arasında görevleri ile alakalı konularda koordinasyonu sağlar,
i) Üst birimlerce kendisine verilen diğer görevleri yerine getirir.

Müdürün Yetkileri
MADDE 8 - Müdürün yetkileri şunlardır;
a) Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin, Başkanlık Makamınca uygun görülen programlar gereğince yürütülmesi için karar verme, tedbirler alma ve uygulatma yetkisi,
b) Müdürlüğün işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Daire Başkanına önerilerde bulunma yetkisi,
c) Müdürlük ile ilgili yazışmalarda 1.derece imza yetkisi,
d) Disiplin amiri olarak sorumlu olduğu personele, mevzuatta öngörülen disiplin cezalarını verme yetkisi,
e) Müdürlüğe bağlı çalışanları denetleme ve karşılaştığı aksaklıkları giderme yetkisi,
f) Müdürlük emrinde görev yapan personelle ilgili Yönetmelik çerçevesinde sicil raporu düzenlemek yetkisi,
g) Mazeretine binaen bir güne kadar mazeret izni vermek ve ödül, takdirname, yer değiştirme gibi personel işlemleri için bağlı bulunduğu Daire Başkanı ile Başkanlık makamına önerilerde bulunmak, sorumlu olduğu tüm görevlilerin yıllık izin kullanış zamanlarını tespit etme yetkisi,
h) Geçici süre görevde bulunamayacağı dönemlerde, müdürlüğe tayin şartlarını haiz olan personelden birini müdürlüğe vekâlet etmek üzere belirleme ve makamın onayına sunma yetkisi,
i) Birimdeki tüm personelin görev dağılımını yapma yetkisi,
j) Müdürlüğünün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla haberleşme yetkisi,
k) Daire Başkanı tarafından kendisine verilen yetki devri çerçevesinde görevleri yerine getirme yetkisi.

Müdürün Sorumlulukları
MADDE 9 - Müdürün sorumlulukları; Belediye mevzuatı, göreviyle ilgili diğer mevzuat ve bu Yönetmelik ile kendisine verilen görevlerinin gereği gibi yerine getirilmesinden, yetkilerin zamanında ve gereğince kullanılmasından, bağlı bulunduğu Daire Başkanına ve Genel Sekreter Yardımcısına karşı sorumludur.

Müdür
MADDE 10 - Müdürlüğe atanma usul ve nitelikleri;
a) Büyükşehir Belediye Başkanının oluru,
b) Tercihen üniversitelerin Mühendislik dalları ile Teknikerlik bölümlerinden mezun olan,
c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun atamaya ilişkin maddelerinde öngörülen şartları taşıyan ve ilgili mevzuata uygun olarak son iki yıllık sicil notu olumlu olanlar arasından atanır.

Kısım Amiri
MADDE 11 - Müdürlük bünyesinde yapılan görev dağılımı neticesinde kendilerine verilen görevleri, mevzuata uygun olarak yürütür ve yerine getirilmesini sağlar. Bağlı bulunduğu üst makama karşı tam yetkili ve sorumlu kişidir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte yer almayan hususlar
MADDE 12 - İş bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük
MADDE 13 - Bu Yönetmelik hükümleri; Büyükşehir Belediye Meclisince kabulü ile yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 14 - Bu Yönetmelik hükümlerini Büyükşehir Belediye Başkanı, Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanı ve Yol Bakım Şube Müdürü yürütür.