Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi

Yazılım Şube Müdürlüğü

9q2HR7QP7l.jpg
Fatih Mehmet GÜNDÜZ

Fatih Mehmet GÜNDÜZ

Şube Müdürü

Telefon: 44 44 054

Santral: 3150

Web: www.sakarya.bel.tr

E-Posta: yazilim@sakarya.bel.tr

Görev Tanımları

T.C.
SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE YAZILIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Yazılım Şube Müdürlüğünün; teşkilat yapısını, hukukî statüsünü, görev, yetki, çalışma usul ve esaslarını belirleyerek, hizmetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır.
(2) Bu Yönetmelik; Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Yazılım Şube Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları ile teşkilat ve kuruluşunun işleyiş şartlarına dair esas ve usulleri kapsar.

Dayanak
MADDE 2 - 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu gereğince, 21/10/2013 tarihli ve 11/327 sayılı Büyükşehir Belediye Meclisi Kararı ile kurulmuş olan Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Yazılım Şube Müdürlüğüne ait olan bu Yönetmelik; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu ve tabi olduğu diğer mevzuata dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 - Bu yönetmelikte ifade edilen;
a) Başkan: Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanını,
b) Belediye/Büyükşehir Belediyesi: Sakarya Büyükşehir Belediyesini,
c) Belediye Meclisi: Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisini,
d) Çalışan Personel: Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Yazılım Şube Müdürlüğü bünyesinde görevli tüm memur, işçi, sözleşmeli personel ve diğer personeli,
e) Daire Başkanı: Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Yazılım Şube Müdürlüğü’nün bağlı olduğu ilgili Daire Başkanını,
f) Genel Sekreter: Sakarya Büyükşehir Belediye Genel Sekreterini,
g) Genel Sekreter Yardımcısı: Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Yazılım Şube Müdürlüğünün bağlı bulunduğu ilgili Genel Sekreter Yardımcısını,
h) İlçe Belediyesi: Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde kalan ilçe belediyesini,
i) Müdürlük: Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Yazılım Şube Müdürlüğünü,
j) Şube Müdürü: Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Yazılım Şube Müdürünü,
k) Şef: Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Yazılım Şube Müdürlüğünde kadrolu şefini, ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Teşkilat, Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Teşkilat
MADDE 4 - (1) Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Yazılım Şube Müdürlüğü İdari Teşkilatı; müdür,  şef, memur,  işçi personelden oluşur.
(2)  Birimlerin iç organizasyon yapılarının teşkili, söz konusu ilgili müdürlüğün teklifi ve bağlı olduğu üst amirin onayı ile gerçekleştirilecek bir iç düzenleme ile geçerlilik kazanır. (Bu maddenin konulmasının yeknesaklığı bozacağı kanaatini taşımaktayız. Örneğin; kimi büro kimi şeflik diyecektir)

Müdürlüğün görevleri
MADDE 5 - Müdürlüğün görevleri aşağıda sıralanmıştır;

Belediye’nin amaçları, prensip ve politikaları ile bağlı bulunulan mevzuat ve Belediye Başkanı’nın belirleyeceği esaslar çerçevesinde, Başkanlık makamının emir ve direktifleri doğrultusunda, Belediye Başkanlığı’nın bütününe yaptığı katkının bilinciyle, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nın Stratejik Amaç ve Hedefleri ile belirlenmiş olan faaliyetler ile kurum bünyesinde ihtiyaç duyulan ve bilgi sistemleri marifetiyle sağlanabilecek her konuda gerekli bilginin doğru, istenilen düzey, nitelik ve zamanında elde edilmesi amacıyla kullanılmakta olan veya kullanılacak olan tüm yazılım uygulamalarının yapmak veya yaptırmaktan sorumludur.

Bu kapsamda Sakarya Büyükşehir Belediye Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nın yürütmekte olduğu;
a) Sakarya “Kent Bilgi Sistemi / Coğrafi Bilgi Sistemi”nin veya diğer yazılımların işlevleri belirlenerek ortak veri tabanının kurulması, işletilmesi ve güncel tutulması için gerekli organizasyonun sağlanması,
b) Kent Bilgi Sistemi / Coğrafi Bilgi Sistemi’ çalışmaları kapsamında belediye birimleri, ilçe/ilk kademe belediyeleri, diğer kamu kurum ve kuruluşları arasında koordinasyonun sağlanması,
c) Birimlerin ihtiyaç duyduğu uygulama yazılımlarının hazırlanarak gerekli teknik desteğin ve eğitimlerinin verilmesi,
d) Bilişim sektörünü sürekli takip etmek, yeni teknolojilerin incelenerek kurum ihtiyaçları doğrultusunda gerekli uygulamaları geliştirmek,
e) Yazılım mimarisini, standartlarını geliştirmek üzere gerekli çalışmalar yapmak,
f) Veri tabanı sistemlerinin Dba işlemlerini gerçekleştirmek üzere gerekli çalışmalar yapmak, Gerçekleştirilen yazılımların iş süreçlerinin sürekli değişebileceğini göz önünde tutarak; uygun yazılım geliştirme tekniklerini öğrenmek ve uygulamak üzere gerekli çalışmalar yapmak,
g) Servis Odaklı Mimariyi kullanmak, kurumsal servis yolumuzu oluşturup diğer kurumlar ile veri iletişimimizi sağlamak üzere gerekli çalışmalar yapmak,
h) Servis Odaklı Mimariyi uygulayarak, e-devlet kapısı üzerinde belediye hizmetlerinin sunulmasını sağlamak,
i) Servis Odaklı Mimarinin güvenliğini sağlamak, bakımını yapmak,
j) Mobil uygulama platformlarına yazılım geliştirmek üzere gerekli çalışmalar yapmak,
k) Geliştirilmiş olan tüm uygulamaların bakım ve güncellemelerini yapmak,
l) Sosyal Medyada belediye hizmetlerinin, projelerinin vb. duyurulması ve tanıtılması için gerekli altyapı çalışmalarını yapmak işlemlerinin yapılması
m) Ayrıca geliştirilen yazılımların eğitim desteğini vermek üzere gerekli çalışmalar yapmak,

Müdürün görevleri
MADDE 6 - Müdürün görevleri aşağıda sıralanmıştır;
a) Müdürlüğü Başkana karşı temsil eder,
b) Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili ve sorumlu kişidir,
c) Çalışmaları yazılı ve sözlü emirlerle yürütür,
d) Müdürlüğün sevk, idare ve disiplininden sorumludur,
e) Personel arasında görev dağılımı yapar,
f) Müdürlükte çalışan personelin birinci sicil amiri olup, memur, işçi ve diğer personelin başarı ve performans değerlendirmesini yapar,
g) Müdürlüğün çalışma usul ve esaslarını mer’i mevzuat çerçevesinde belirler,
h) Müdürlük bünyesinde görev yapan büroların tüm iş ve işlemlerinin zamanında ve doğru olarak yerine getirilmesini gözetir. Ayrıca sorumlu olduğu memur, işçi, geçici işçi, sözleşmeli ve diğer personelin özlük işlemlerinin mevzuat çerçevesinde yürütülmesini sağlar,
i) Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Yazılım Şube Müdürlüğü ile diğer müdürlükler ve ilgili birimler arasında görevleri ile alakalı konularda koordinasyonu sağlar,
j) Üst birimlerce kendisine verilen diğer görevleri yerine getirir.

Müdürün yetkileri
MADDE 7 - Müdürün yetkileri şunlardır;
a) Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin, Başkanlık Makamınca uygun görülen programlar gereğince yürütülmesi için karar verme, tedbirler alma ve uygulatma yetkisi,
b) Müdürlüğün işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Başkanlık Makamına önerilerde bulunma yetkisi,
c) Müdürlük ile ilgili yazışmalarda 1.derece imza yetkisi,
d) Disiplin amiri olarak sorumlu olduğu personele, mevzuatta öngörülen disiplin cezalarını verme yetkisi,
e) Müdürlüğe bağlı çalışanları denetleme ve karşılaştığı aksaklıkları giderme yetkisi,
f) Müdürlük emrinde görev yapan personelle ilgili Yönetmelik çerçevesinde sicil raporu düzenlemek yetkisi,
g) Mazeretine binaen bir güne kadar mazeret izni vermek ve ödül, takdirname, yer değiştirme gibi personel işlemleri için bağlı bulunduğu Daire Başkanı ile Başkanlık makamına önerilerde bulunmak, sorumlu olduğu tüm görevlilerin yıllık izin kullanış zamanlarını tespit etme yetkisi,
h) Geçici süre görevde bulunamayacağı dönemlerde, müdürlüğe tayin şartlarını haiz olan personelden birini müdürlüğe vekâlet etmek üzere belirleme ve makamın onayına sunma yetkisi,
i) Birimdeki tüm personelin görev dağılımını yapma yetkisi,
j) Müdürlüğünün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla haberleşme yetkisi,
k) Başkanlık makamı tarafından kendisine verilen yetki devri çerçevesinde görevleri yerine getirme yetkisi.

Müdürün sorumlulukları
MADDE 8 - Müdürün sorumlulukları; Belediye mevzuatı, göreviyle ilgili diğer mevzuat ve bu Yönetmelik ile kendisine verilen görevlerinin gereği gibi yerine getirilmesinden, yetkilerin zamanında ve gereğince kullanılmasından, bağlı bulunduğu Daire Başkanına ve Genel Sekreter Yardımcısına karşı sorumludur.

Müdür
MADDE 9 - Müdürlüğe atanma usul ve nitelikleri;
a) Büyükşehir Belediye Başkanının oluru,
b) Tercihen üniversitelerin en az 4 yıllık lisans eğitimi veren üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurumu tarafından kabul edilmiş, yurt içi veya yurt dışı öğrenim kurumlarından mezun olan,
c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun atamaya ilişkin maddelerinde öngörülen şartları taşıyan ve ilgili mevzuata uygun olarak son iki yıllık sicil notu olumlu olanlar arasından atanır.

Şef
MADDE 10 - Müdürlük bünyesinde yapılan görev dağılımı neticesinde kendilerine verilen görevleri, mevzuata uygun olarak yürütür ve yerine getirilmesini sağlar. Bağlı bulunduğu üst makama karşı tam yetkili ve sorumlu kişidir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte yer almayan hususlar
MADDE 11 - İş bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük
MADDE 12 - Bu Yönetmelik hükümleri; Büyükşehir Belediye Meclisince kabulü ile yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 13 - Bu Yönetmelik hükümlerini Büyükşehir Belediye Başkanı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanı ve Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Yazılım Şube Müdürü yürütür.

×