Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi

Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Şube Müdürlüğü

7y4Q5X8bSG.jpg
Burak KARSLI

Burak KARSLI

Şube Müdürü

Telefon: 44 44 054

Santral: 3646

Web: www.sakarya.bel.tr

E-Posta: ulasim.planlama@sakarya.bel.tr

Görev Tanımları

T.C.

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ULAŞIM PLANLAMA ve RAYLI SİSTEMLERŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1- Bu Yönetmelik; Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Dairesi Başkanlığı Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Şube Müdürlüğü’nün görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarının belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam
MADDE 2- Bu Yönetmelik; Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Dairesi Başkanlığı, Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Şube Müdürlüğü bünyesinde görevli personelin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak
MADDE 3- Bu yönetmelik;

1. 23.7.2004 tarihi 25531 sayılı Resmi Gazetesinde yayınlanan 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. Maddesinin f, l, p, bentlerine, 9. Maddesi ve 21. Maddelerine;

2. 13.07.2005 tarih 25874 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15. maddesinin b, f, p maddelerine;

3. 18.10.1983 tarihi 18195 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmeliğine;

4. 19.07.2003 tarih 25173 sayılı Resmi Gazetesinde yayınlanan 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve Yönetmeliğine;

5. 03.05.1986 tarihi 19096 sayılı Resmi Gazetesinde yayınlanan 86/ 10553 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği’ne ve ilgili diğer yasalar ve mevzuat hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

6.10.07.2018  tarihi 30474 sayılı Resmi Gazetesinde yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararname Sayısı 1 olan on yedinci bölüm Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Haberleşme Genel Müdürlüğü Ek:RG-7/4/2022-31802-CK-98/8 md. Dayanılarak hazırlanmıştır.

7. 10.07.2018  tarihi 30474 sayılı Resmi Gazetesinde yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararname Sayısı 1 olan on yedinci bölüm Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü Madde 485 (e),(f),(g),(ğ) bentlerine göre dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4- Bu Yönetmelikte geçen;

Belediye: Sakarya Büyükşehir Belediyesini,

Belediye Meclisi: Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisini,

Belediye Encümeni: Sakarya Büyükşehir Belediye Encümenini,

Belediye Başkanı: Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanını,

Daire Başkanı: Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanını,

Genel Sekreter: Sakarya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterini,

Genel Sekreter Yrd. : Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığının bağlı bulunduğu Genel Sekreter Yardımcısını,

İlçe Belediyesi: Büyükşehir Belediye sınırları içerisindeki ilçe belediyelerini,

Şube Müdürü: Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Şube Müdürünü,

UKOME Kurulu: Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi Kurulunu,

Üst Yönetim: Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanı veya Sakarya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri veya Sakarya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılarını,

 

İKİNCİ BÖLÜM

Teşkilat, Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Teşkilat
MADDE 5- Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Şube Müdürlüğü İdari Teşkilatı; Müdür, şef, memur, işçi ve sözleşmeli personelden oluşur. Birimin iç organizasyon yapısının teşkili, söz konusu ilgili müdürlüğün teklifi ve bağlı olduğu Daire Başkanının onayı ile gerçekleştirilecek bir iç düzenleme ile geçerlilik kazanır.

Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü’ nün Görev ve Yetkileri
MADDE 6- Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Şube Müdürlüğü, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyeleri Kanunu ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun verdiği yetkiler kapsamında; kent içi ulaşımla ilgili sorunların tespiti ve bu sorunlara Yerel ve Ulusal ölçekli ana planlar (Ulaşım Ana Planı, Toplu Taşıma Ana Planı, Bisiklet Ana Planı ve Lojistik Ana Planı) belirlenen stratejiler doğrultusunda çözümler geliştirilmesi için alınacak önlem ve projelere yön vererek bütünleşmiş bir ulaşım sistemini gerçekleştirmek üzere kentsel ulaşıma ilişkin merkezi yönetim ulaşım projeksiyonları ve üst politikalar dikkate alınarak temel ulaşım planlama ilkelerini saptar, bu ilkeler doğrultusunda ulaşım türlerine ilişkin hedef ve politikalar ile ilgili planlama ve projelendirme çalışmalarını yapar.

a) Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde Ulaşım Ana Planı, Lojistik Ana Planı ve Toplu Taşıma Ana Planlarını hazırlamak veya hazırlatmak, ulaşım modellerini güncellemek, modele bağlı uygulamaları değiştirmek, çıkan sonuçlara göre analiz yapmak; analizler doğrultusunda sürdürülebilir hareketlilik ilkesi ile planlar yapmak veya yaptırmak, Trafik Etki Değerlendirme Analizi, Dolaşım Planı yapmak veya yaptırmak,

b) Ulaşım Ana Planı stratejileri, Büyükşehir Belediyesi stratejik plan ve ilkeler doğrultusunda kentin mevcut ve gelecekteki ulaşım özelliklerini tespit ederek ulaşım altyapısını oluşturan yol ağının daha etkin ve verimli kullanımını sağlamak ve planlı bir kent oluşumunun sağlanması amacıyla etüt, plan ve proje çalışmaları ile yol kavram proje ve ön proje çalışmaları ile fizibilite ve ön fizibilite çalışmalarını yapmak veya yaptırmak,

c) Yapılan/yaptırılan ön projeler kapsamında, Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı gibi konu ile ilgili olabilecek tüm birimlerle koordinasyon ve bilgi alışverişini sağlamak,

ç) Kentin gelişimine yön verecek imar planı tadilatları, UKOME kararları ve Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporları ile ilgili değerlendirme ve analizleri yapmak, ilgili konularda görüş vermek,

d) Yapılan veya yaptırılan kavram, ön ve uygulama projeleri kapsamında ilgili kurumlarla koordinasyon sağlamak ve protokol işlemlerini takip etmek,

e) Toplu taşıma sistemlerine yönelik, çeşitli kaynaklardan elde edilen veriler doğrultusunda performans ve verimlilik analizlerini yapmak,

f) Planlanan toplu taşıma sistemlerine yönelik performans kriterlerini belirlemek ve fizibilite etütlerini yapmak veya yaptırmak.

g) Müdürlük bünyesinde, ilgili konularda hazırlanan plan ve projelerin sunum ve raporlarını hazırlatmak,

h) Hizmet alımı yapılan projelerin hak ediş, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin çalışmaları yürütmek, ödeme emri belgesi (tahakkuk ) düzenlemek ve takibini sağlamak, kesin hesap işlemlerini yapmak veya yaptırmak,

ı) Mesleki alanlarda ulusal ve uluslararası kuruşlarla, yurtiçi ve yurtdışı üniversitelerle, yurtdışı ve yurtiçi meslek örgütleriyle proje teknolojileri geliştirmek için diyaloglar kurmak, haberleşme ağı kurmak, teknoloji ve bilgi alışverişi sağlamak.

i) Stratejik plan, performans programı, faaliyet raporu ve ilgili müdürlüğe ait bütçe planlamasını hazırlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Ulaşım Planlama Şube Müdürünün görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 7- (1) Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Şube Müdürü'nün görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Müdürlüğe ait tüm yazışmaları yapmak, yaptırmak, kontrol etmek, paraflamak, Elektronik İmza Sistemi içerisindeki tüm iş ve işlemlerin yürütülmesini ve arşivlenmesini sağlamak,

b) Müdürlük bünyesindeki personelin özlük işlerini (izin, rapor, terfi, disiplin, istirahat ve buna benzer) takip etmek ve faaliyet konusuyla ilgili eğitim almasını sağlamak, ayrıca işçi statüsünde çalışan personelin aylık puantajını hazırlatmak, onaylamak, onaylatmak, süresi içerisinde ilgili Daireye ulaştırmak,

c) Personelinin görev, yetki ve sorumluluklarını belirleyerek kendilerine tebliğ etmek, personeli izlemek, denetlemek,

ç) Daire Başkanından gelen evrakları ilgili birimlere zamanında havale ederek, çalışanları arasında gerekli koordinasyonu ve iş birliğini sağlamak,

d) Görev alanına ait şikâyet ve önerileri incelemek ve cevaplandırmak,

e) Şube Müdürlüğüne ait işlerinin yürütülmesinde uygulanacak kanun, kararname, tüzük, yönetmelik, genelge ve üst politika metinleri gibi mevzuata erişim konusunda çalışanlarını bilgilendirmek ve personelin bunlardan kolayca yararlanmasını sağlamak,

f) Müdürlüğünün faaliyet alanına giren konularda araştırma, planlama, örgütleme, işbirliği, koordinasyon, uygulama, yönetme, bütçeleme, denetleme, değerlendirme ve raporlama iş ve işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,

g) Müdürlük faaliyetlerinin kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge, talimat, plan, program, bütçe ve tekniklerle bu Yönetmeliğin ilgili maddelerinde belirtilen usul ve esaslara uygun şekilde yürütülmesini sağlamak,

h) Müdürlüğün fiziki çalışma koşullarını ve iş ortamını iyileştirmek ve geliştirmek,

ı) Mal ve hizmet alımları ile ilgili iş ve işlemlerin doğru, zamanında ve hızlı bir şekilde yapılmasını sağlamak,

i) Ulaşım ( Planlama ve Projelendirme) faaliyetlerinin gerektirdiği sözleşme, protokol, yönetmelik ve yönergeleri hazırlayıp onaya sunmak,

j) Şubeye ait görevleri, faaliyet ve proje bazında izlemek,

k) İzin, hastalık, görev vb. sebeplerle görevde bulunamayacağı zamanlarda yerine vekil bırakmak,

l) Şube Müdürü, kendisine verilen görevlerin ilgili mevzuatta gösterilen şekilde etkin ve verimli, Belediyenin misyon ve vizyonuna uygun olarak yürütülmesinden ve yetkilerin yerinde ve zamanında kullanılmasından Daire Başkanına karşı sorumludur.

Şeflerin görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 8- (1) Daire Başkanlığına bağlı Şube Müdürlüklerinde görevlendirilen şefler; ilgili Şube Müdürlüğünün görevleri çerçevesinde, bürosunun görev alanına giren konularda Daire Başkanı ve Şube Müdürü tarafından verilen görevleri yerine getirir ve yetkileri kullanır. Şefler; kendisine verilen görevlerin ilgili mevzuata uygun olarak etkin ve verimli, Belediyenin misyon ve vizyonuna uygun yürütülmesinden ve yetkilerin yerinde ve zamanında kullanılmasından Daire Başkanına ve Şube Müdürüne karşı sorumludur.

Memur ve işçi personelin görev ve sorumlulukları
MADDE 9- (1) Daire Başkanlığı bünyesinde görevli memur ve işçi personel; yapılan görev bölümü çerçevesinde üst yönetim, Daire Başkanı, bağlı bulundukları Şube Müdürü ve Şeflerin verdiği tüm görevleri tam ve zamanında yerine getirir. Memur ve işçi personel; çalışma düzenine uygun olarak iş ve işlemlerin etkin ve verimli bir şekilde yapılması ile görev gereği kendisine zimmetlenen taşınırların özenle kullanılması ve muhafazasından Üst Yönetime, Daire Başkanına, Şube Müdürüne ve Şeflere karşı sorumludur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 

Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği
MADDE 10- (1) Daire Başkanlığında görevli tüm personelin uymak ve yürütmek zorunda olduğu; kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin görev ve sorumluluklar şunlardır:

a) Müdür, Şef, Mühendis

  1. Kalite Yönetim Sistemi’nin şartlarını tanımak, uygulamak, iyileştirme faaliyeti önerileri sunmak ve bu çalışmalarda görev üstlenmek, personel ihtiyaçlarının yerine getirmesini sağlamak,
  2. Kendi sorumluluk alanına giren faaliyetlerde gerekli iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini almak, alınan önlemlere uyulmasını sağlamak ve bu konuda gerekli denetimleri yapmak,
  3. İş Sağlığı ve Güvenliği ve çevre konularındaki tüm yasal şartları aynı zamanda diğer tüm kuralları kabul ederek, tüm çalışmaların bu kurallara uygun şekilde yürütülmesini sağlamak.

 

b) Teknisyen, Tekniker

  1. Kalite Yönetim Sistemi’nin şartlarını tanımak, uygulamak, iyileştirme faaliyeti önerileri sunmak ve bu çalışmalarda görev üstlenmek,
  2. İş sağlığı ve güvenliği ve çevre konularındaki tüm yasal şartları aynı zamanda “İş Sağlığı ve Güvenliği İç Yönerge Prosedüründe yer alan diğer tüm kuralları kabul ederek, tüm çalışmalarını bu kurallara uygun şekilde yürütmek,
  3. Çevre, iş sağlığı ve güvenliği konusunda alınmış kurallarına uymak ve uyulmasını sağlamak, verilen kişisel koruyucu malzemeleri kullanmak ve kullanılmasını sağlamak.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çalışma Düzeni
MADDE 11- (1) Dairede görevli tüm personel;

a) Biriminde yürütülen iş ve işlemler hakkındaki bilgileri izinsiz olarak kurum dışına veremez,

b) Görevlerini yerine getirirken, hiçbir fark gözetmeden her vatandaşa eşit ve adil muamele eder,

c) Görevleri ile ilgili doğrudan veya dolaylı olarak, hiç kimsenin hizmet, ikram ve hediyelerini kabul edemez ve bunlarla alışverişte bulunamaz.

d) Meclis, Encümen ve Başkanlık yazıları ve eki dosyalardaki bilgileri açığa vuramaz ve yetkililer dışında kimseye bilgi veremez,

e) Mesai bitiminde varsa masa üzerindeki resmi evrakı dolap ve çekmecelere koyar ve kilitler,

f) Her türlü malzeme ve evrakın muhafazası ile şahsen sorumlu olan personel, muhtelif sebeplerle görevinden ayrılması halinde, bunları birimdeki görevliye yazılı bir tutanak ile devir eder.

g) Personel görevi gereği sahip olunan hizmete özel ve kurumun ve/veya kurum arşivinde bulunan diğer işletmelere ait ticari belgeleri paylaşamaz.

Bilgi verme yasağı
MADDE 12- (1) Birimlerin evrak ve dosya memurları, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ( KVKK) kapsamında gizli olmasa bile evrak ve işlemin sonucuna ait bilgi veremez ve açıklamada bulunamaz. Bilgi alacak kişiler, bilgileri Daire Başkanı, Şube Müdürü veya yetki verilen diğer görevliden alır. Bu kurallara aykırı davranan personel hakkında kanuni işlem yapılır.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Ortak görevler
MADDE 13- (1) 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı kapsamında işçi çalıştıran tüm harcama birimleri; yapılan her bir ihale için, ihale dokümanı ve ihale sözleşmesi ile birlikte bu ihale kapsamında çalışan her bir işçinin; nüfus bilgilerini, işe başlama ve işten ayrılma tarihlerini ve nedenini, çalışma sürelerini, ücret ve diğer mali haklarını, yıllık izin kullanımına dair bilgilerini, sigorta kayıtlarını içeren bir özlük dosyası oluşturur. Biriminde güncel olarak muhafaza edilen özlük dosyaları, diğer birimlerinkilerle birleştirilmek üzere İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığına gönderilir.

Yönerge

MADDE 14- (1) Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanması ve dairenin alt birimlerinin yürüttüğü görevlerin ayrıntılarına ilişkin yönergeler, Daire Başkanının teklifi ve Büyükşehir Belediye Başkanının onayı ile yürürlüğe girer.

Yürürlük ve Yürütme

Yürürlük
MADDE 15- (1) Bu yönetmelik hükümleri Büyükşehir Belediye Meclisi’nce kabulü ve usulünce ilanından sonra yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 16-  (1)  Bu Yönetmelik hükümlerini, Ulaşım Dairesi Başkanı’na ayrı bir yetki verilmediği takdirde Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı yürütür.                      

×