MÜDÜRLÜKLER

İletişim

Telefon : 44 44 054
Santral : 3612
Web : www.sakarya.bel.tr
E-Posta : toplu.tasima@sakarya.bel.tr

Haberler

Görev Tanımları

T.C.
SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TOPLU TAŞIMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; Sakarya Büyükşehir Belediyesi ilgili Genel Sekreter Yardımcılığına bağlı Ulaşım Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Toplu Taşıma Şube Müdürlüğünün; teşkilat yapısını, hukukî statüsünü, görev, yetki, çalışma usul ve esaslarını belirleyerek, hizmetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır.

Kapsam
MADDE 2 - Bu Yönetmelik; Sakarya Büyükşehir Belediyesi ilgili Genel Sekreter Yardımcılığına bağlı Ulaşım Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Toplu Taşıma Şube Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları ile teşkilat ve kuruluşunun işleyiş şartlarına dair esas ve usulleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 - Ulaşım Daire Başkanlığı, Toplu Taşıma Şube Müdürlüğüne ait olan bu Yönetmelik; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu,  4857 sayılı İş Kanunu ve tabi olduğu diğer mevzuata dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 - Bu Yönetmelikte ifade edilen;
a) Başkan: Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanını,
b) Belediye/Büyükşehir Belediyesi: Sakarya Büyükşehir Belediyesini,
c) Belediye Meclisi: Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisini,
d) Genel Sekreter: Sakarya Büyükşehir Belediye Genel Sekreterini,
e) Genel Sekreter Yardımcısı: Ulaşım Daire Başkanlığı’nın bağlı bulunduğu ilgili Genel Sekreter Yardımcısını,
f) Daire Başkanı: Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü’nün bağlı olduğu ilgili Daire Başkanını,
g) Şube Müdürlüğü: Toplu Taşıma Şube Müdürünü,
h) Büro Amirliği: Toplu Taşıma Şube Müdürlüğündeki Büro Amirlerini,
i) B.V.H.İ (Bilgisayar Veri Hazırlama İşletmenliği): Bilgisayar Veri Hazırlama İşletmenini
j) V.H.K.İ (Veri Hazırlama Kontrol İşletmenliği): Veri Hazırlama Kontrol İşletmenini.
k) Baş şoförlük: Araç Koordinasyon Büro Amirliğinde görevli Baş şoförleri.
l) Şoförler: Araç Koordinasyon Büro Amirliğinde görevli Şoförleri.
m) Çalışan Personel: Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü bünyesinde görevli tüm memur, işçi, sözleşmeli personel ve diğer personeli, ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Teşkilat, Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Teşkilat
MADDE 5 - (1) Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü İdari Teşkilatı; Şube müdürü, Büro amiri, memur ve işçi personelden oluşur.
(2) Birimlerin iç organizasyon yapılarının teşkili, söz konusu ilgili Şube müdürlüğünün teklifi ve bağlı olduğu üst amirin onayı ile gerçekleştirilecek ekte sunulu bir iç düzenleme ile geçerlilik kazanır.

Müdürlüğün görevleri
MADDE 6 - Müdürlüğün görevleri aşağıda sıralanmıştır;
a) Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantılarına Büyükşehir Belediyesi adına katılmak.
b) Müdürlüğü’nün ihtiyacı olan malzeme alımlarında teknik şartnameleri hazırlayarak doğrudan alım ya da ihale yolu ile satın almak.
c) Müdürlüğünce yapılan işlerin kesin hesap, metraj ve diğer evraklarını hazırlayarak Bütçe, Kesin Hesap Raporlama Şube Müdürlüğü’ne göndermek.
d) Özel Halk Otobüsü ve Belediye otobüsü gibi Şehir içi Ulaşım araçlarının düzenli ve güvenli taşımacılık yapmalarını sağlamak ve denetlemek.
e) Müdürlüğü personelinin çalışmalarını gözetmek, denetlemek.
f) Ulaşım Müdürü, görevlerin yürütülmesinden bağlı bulunduğu Daire Başkanı ve Genel Sekreter Yardımcısına karşı sorumludur.

Büro Hizmetleri
a) Gelen ve giden evrakların düzenli bir şekilde kayıtları tutulur.
b) Encümen evrakları encümen saatinde önce hazır hale getirilir.
c) Gelen evrak kaydı alındıktan sonra gereği için Müdüriyete iletilir.
d) Evrakların düzenliliğinden büro görevlisi sorumludur.
e) Müdürlüğün Personel hareketlerini takip eder. Personelin izin ve rapor durumlarını çizelgeye işler.

Müdürün görevleri
MADDE 7 - Müdürün görevleri aşağıda sıralanmıştır;
a) Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili ve sorumlu kişidir,
b) Çalışmaları yazılı ve sözlü emirlerle yürütür,
c) Müdürlüğün sevk, idare ve disiplininden sorumludur,
d) Personel arasında görev dağılımı yapar,
e) Müdürlükte çalışan personelin birinci sicil amiri olup, memur, işçi ve diğer personelin başarı ve performans değerlendirmesini yapar,
f) Müdürlüğün çalışma usul ve esaslarını mer’i mevzuat çerçevesinde belirler,
g) Müdürlük bünyesinde görev yapan büroların tüm iş ve işlemlerinin zamanında ve doğru olarak yerine getirilmesini gözetir. Ayrıca sorumlu olduğu memur, işçi, geçici işçi, sözleşmeli ve diğer personelin özlük işlemlerinin mevzuat çerçevesinde yürütülmesini sağlar,
h) Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü ile diğer müdürlükler arasında görevleri ile alakalı konularda koordinasyonu sağlar,
i) Üst birimlerce kendisine verilen diğer görevleri yerine getirir.

Müdürün yetkileri
MADDE 8 - Müdürün yetkileri şunlardır;
a) Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin, Başkanlık Makamınca uygun görülen programlar gereğince yürütülmesi için karar verme, tedbirler alma ve uygulatma yetkisi,
b) Müdürlüğün işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Daire Başkanına önerilerde bulunma yetkisi,
c) Müdürlük ile ilgili yazışmalarda 1.derece imza yetkisi,
d) Disiplin amiri olarak sorumlu olduğu personele, mevzuatta öngörülen disiplin cezalarını verme yetkisi,
e) Müdürlüğe bağlı çalışanları denetleme ve karşılaştığı aksaklıkları giderme yetkisi,
f) Müdürlük emrinde görev yapan personelle ilgili Yönetmelik çerçevesinde sicil raporu düzenlemek yetkisi,
g) Mazeretine binaen bir güne kadar mazeret izni vermek ve ödül, takdirname, yer değiştirme gibi personel işlemleri için bağlı bulunduğu Daire Başkanı ile Başkanlık makamına önerilerde bulunmak, sorumlu olduğu tüm görevlilerin yıllık izin kullanış zamanlarını tespit etme yetkisi,
h) Geçici süre görevde bulunamayacağı dönemlerde, müdürlüğe tayin şartlarını haiz olan personelden birini müdürlüğe vekâlet etmek üzere belirleme ve makamın onayına sunma yetkisi,
i) Birimdeki tüm personelin görev dağılımını yapma yetkisi,
j) Müdürlüğünün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla haberleşme yetkisi,
k) Daire Başkanı tarafından kendisine verilen yetki devri çerçevesinde görevleri yerine getirme yetkisi.

Müdürün Sorumlulukları
MADDE 9 - Müdürün sorumlulukları; Belediye mevzuatı, göreviyle ilgili diğer mevzuat ve bu Yönetmelik ile kendisine verilen görevlerinin gereği gibi yerine getirilmesinden, yetkilerin zamanında ve gereğince kullanılmasından, bağlı bulunduğu Daire Başkanına ve Genel Sekreter Yardımcısına karşı sorumludur.

Müdür
MADDE 10 - Müdürlüğe atanma usul ve nitelikleri;
a) Büyükşehir Belediye Başkanının oluru,
b) Tercihen üniversitelerin İşletme, İktisat, Eğitim, Fen Edebiyat, Türk Dili ve Edebiyatı, Hukuk, Siyasal Bilgiler, Kamu Yönetimi ve benzeri Türkçe ve sosyal içerikli eğitim dallarında en az dört yıllık öğrenim gören veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurumu tarafından kabul edilmiş, yurt içi veya yurt dışı öğrenim kurumlarından mezun olan,
c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun atamaya ilişkin maddelerinde öngörülen şartları taşıyan ve ilgili mevzuata uygun olarak son iki yıllık sicil notu olumlu olanlar arasından atanır.

Büro Amirliği
MADDE 11 - Müdürlük bünyesinde yapılan görev dağılımı neticesinde kendilerine verilen görevleri, mevzuata uygun olarak yürütür ve yerine getirilmesini sağlar. Bağlı bulunduğu üst makama karşı tam yetkili ve sorumlu kişidir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte yer almayan hususlar
MADDE 12 - İş bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük
MADDE 13 - Bu Yönetmelik hükümleri; Büyükşehir Belediye Meclisince kabulü ile yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 14 - Bu Yönetmelik hükümlerini Büyükşehir Belediye Başkanı, Ulaşım Dairesi Başkanı ve Toplu Taşıma Şube Müdürü yürütür.

Raporlar

Özel Halk Otobüsleri
Sakarya Büyükşehir sınırları dahilindeki 40 adet hatta, 608 adet Özel Halk Otobüsü bulunmaktadır.

Elektronik Ücret Toplama Sistemi (EÜTS)
Sakarya Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde 79 adet Belediye otobüsü ve 287 adet Özel Halk Otobüsünde olmak üzere toplam 366 araçta Kart54 validatörü bulunmaktadır. Adaray istasyonlarında 20 adet standart ve 7 adet engelli olmak üzere toplam 27 adet turnike bulunmaktadır. 29 adet Kart54, 80 adet aktif nokta, 104 adet epos bayi, 24 bilet bayisi olmak üzere toplam 237 adet bayi hizmet vermektedir. Bunun yanında Ofis garajında kart dolumu yapan bir adet Kiosk bulunmaktadır.

Araç Takip Sistemi (ATS)
Araç takip sistemi uygulamasına ilk olarak Belediye otobüslerinde, daha sonra kademeli olarak toplam 287 adet özel halk otobüsünde uygulamaya başlanılmıştır. Sisteme dâhil olan tüm araçların geçmişe dönük güzergâh, hareket saati ve hız limitlerine uyumları kontrol edilmektedir. Belediye otobüs hatlarının yoğun olarak geçtiği duraklarda kullanılmaya başlanılacak olan akıllı durak uygulaması ilk olarak Kent Meydanında başlatılmıştır. Toplu taşıma hatlarının yoğun olarak çalıştırıldığı güzergâhlarda akıllı durak kurulumu yapılmaya devam edilecektir.

Durak Çalışmaları
Mevcut Toplu Taşıma güzergâhları üzerinde, yolcuların bekleme ve otobüslere indi bindi yapabilmeleri için 350 adet kapalı durak ilçeler ve köyler başta olmak üzere şehrin durak ihtiyacı olan muhtelif bölgelerinde montajı gerçekleştirilmiştir. İl genelinde kapalı durak ihtiyacını karşılamaya yönelik 500 adet yeni kapalı durak ihalesi 2013 yılı içinde gerçekleştirilmiş, 500 durağın ilk 75 adedinin 2013 Aralık ayı sonuna kadar montaj işlemleri tamamlanmıştır. Sakarya kent merkezinde tabela ve bayrak durak olarak adlandırılan toplu taşıma bekleme noktalarına alternatif olarak tasarlanan, paslanmaz malzeme kullanılarak üretilmiş, daha modern ve kaliteli şehir mobilyaları olan üçgen durak kurulumuna başlanmıştır. İlk etapta kent merkezine 20 adet üçgen durak montajı yapılmıştır. Gelen talepler ışığında uygun görülecek noktalara üçgen durak kurulumu 2014 yılında da devam edecektir. Sakarya il sınırları Büyükşehir Belediyesinin sorumluluğunda olan tüm kapalı duraklar Ağustos ayından itibaren yıkatılmaya başlanmıştır. Toplu taşıma hatlarında bulunan tüm kapalı duraklar ve Orta Garaj, Donatım Garajı ve Karaağaç Terminal alanlarında bulunan kapalı duraklar periyodik olarak yıkanmaktadır. Aralık ayı sonuna kadar 1520 adet durağın yıkama işlemi gerçekleştirilmiştir. Çok önem taşıyan durak temizliği bundan sonraki dönemde de düzenli olarak devam ettirilecektir.

Toplu Taşıma Rehabilitasyon Projesi
Bu proje kapsamında belediye otobüsü, özel halk otobüsü, minibüs ve taksi dolmuşların günlük yolcu taşıma sayıları hatlara göre tespit edilmesi ve yolcu sayılarına göre hatlardaki araç sayıları ve kapasitelerinin yeniden belirlenerek Optimizasyon yapılması çalışmaları sürdürülmektedir. Bu sayede araç eksiği olan hatlara araç takviyesi, araç fazlalığı olan hatlarda da araç eksiltilmesine gidilerek bir dengeleme yapılmaktadır.

Hat ve Güzergâh İyileştirme Çalışmaları
Hatlarda gün içerisinde kat edilen kilometre, harcanan yakıt miktarı, taşınan yolcu sayıları ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda verimsiz kullanıldığı kanaatine varılan hatlarda bir takım değişikliler yapılmakta veya yolculuk talebini karşılamaya yönelik yeni otobüs hatları oluşturulmaktadır. Bu bağlamda 21H numaralı Yenikent Devlet Hastanesi - SGK ve 15 numaralı Kent Meydanı - Kampüs - Yeni Cami olmak üzere 2 adet belediye otobüs hattı iptal edilmiş; 21B numaralı Karaman - Yeni Cami - Kampüs ve 30 numaralı Kuzey Terminal - Cengiz Topel Havalimanı olmak üzere 2 adet yeni belediye otobüs hattı oluşturulmuştur. Hat numaraları 2, 10, 17, 22A, 22B, 24, 24H ve 27 olan 6 adet belediye otobüs hattının güzergâhı uzatılarak vatandaşlara tek vesaitle ulaşım ihtiyaçlarını giderme imkânı sunulmuştur.

SAKUS
Adaray ve Belediye otobüslerinin Araç Takip Sisteminde bulunan anlık konumları herkesin kullanımına açılmıştır. Böylelikle bekledikleri otobüs hattında çalışan otobüslerin nerede olduğunu merak eden yolcular, internet üzerinden Sakus’u kullanarak hatlarda çalışan otobüslerin konumlarını anlık olarak takip edebilmektedirler. İlk olarak Adaray ve belediye otobüs hatlarında kullanıma açılan Sakus, daha sonra Araç Takip Sistemine dâhil olan tüm özel halk otobüslerini de kapsayacaktır.

Şehir İçi Raylı Sistem Projesi
2012 yılı içerisinde Arifiye - Adapazarı arası 8,5 kilometrelik mevcut tren hattı kullanılarak hazırlanan şehir içi raylı sisteminin ihalesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan anketler sonucu adı Adaray olarak belirlenen şehir içi raylı sisteminin kurulumu çerçevesinde Yeni Terminal ve Donatım Terminallerini de kapsayan 5 adet ara, 2 adet ana olmak üzere 7 adet istasyon yapımı tamamlanmıştır. Haziran ayında ilk seferlerine başlayan Adaray’da, Temmuz ayından itibaren ücretli olarak yolcu taşınmaktadır.

Yolcu Bilgilendirme Sistemi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi toplu taşıma araçlarının aktarma merkezi olarak inşa edilmiş Ofis, Donatım ve Karaağaç terminal alanlarında bulunan 73 adet kapalı durakta kullanılmak üzere, toplu taşıma araçlarının hareket saatleri, hat-güzergâh bilgisi, duyuru ve tanıtım bölümlerini içeren bilgilendirme sisteminin duraklardaki raketlere konulacak reklam karşılığı kurulumunu, işletilmesini ve bakım işlemlerini kapsayan projenin ihale işlemleri tamamlanmıştır. İlk uygulamanın Ofis Garajında başlatıldığı bilgilendirme sistemi projesi, 2014 yılı ilk aylarında tüm terminal alanlarında tamamlanacaktır.

Rehabilitasyon Merkezinde eğitim ve tedavi gören ve şehrimizin değişik semtlerinde ikamet eden engelli öğrencilerimiz hafta içi her gün evlerinden alınarak Rehabilitasyon Merkezine götürülüp getirilmiştir. İlimizde ikamet etmekte olup Darüşşafaka’da eğitim gören öğrencilerimiz her hafta sonu olmak üzere İstanbul’daki okullarından alınarak Adapazarı’na getirilmiş ve Pazar günleri tekrar okullarına götürülmüştür.