Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi

Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü

iwdYNFjADg.jpg
Ahmet ÖKSÜZOĞLU

Ahmet ÖKSÜZOĞLU

Şube Müdürü

Telefon: 44 44 054

Santral: 3751

Web: www.sakarya.bel.tr

E-Posta: sosyal.isler@sakarya.bel.tr

Görev Tanımları

T.C.
SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI
SOSYAL HİZMETLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam
Madde 1 - Bu yönetmeliğin amacı; Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde çalışmalarını sürdüren Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü’nün görev, yetki, sorumlulukları ve çalışma esasları ile ilgili hususları düzenlemektir.

Hukuki Dayanak
Madde 2 - Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü’ne ait bu yönetmelik; 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine istinaden hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 3 - Bu yönetmelikte geçen;
a) Belediye Başkanı: Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanını,
b) Genel Sekreter: Sakarya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterini,
c) Genel Sekreter Yardımcısı: Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın bağlı bulunduğu Genel Sekreter Yardımcısını,
d) Daire Başkanı: Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü’nün bağlı olduğu Daire Başkanını,
e) Şube Müdürü: Sosyal Hizmetler Şube Müdürünü,
f) Çalışan Personel: Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü bünyesinde görevli tüm memur, işçi, sözleşmeli personel ve diğer personeli ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Teşkilat, Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Teşkilat
Madde 4 - (1) Sosyal İşler Şube Müdürlüğü idari teşkilatı; müdür, işçi personelden oluşur.
(2) Birimlerin iç organizasyon yapılarının teşkili, söz konusu ilgili müdürlüğün teklifi ve bağlı olduğu üst amirin onayı ile gerçekleştirilecek bir iç düzenleme ile geçerlilik kazanır.

Madde 5 - Müdürün görevleri
a) Sosyal İşler Şube Müdürlüğü’nü idari ve teknik tüm işlerin; ilgili yasa, tüzük, Yönetmelik ve belediye başkanlığı, belediye meclis ve encümen kararlarına göre yürütür.
b) Kişi ve ailelerin kendi bünye ve çevre şartlarından doğan veya kontrolleri dışında oluşan maddi, manevi ve sosyal yoksunluklarının giderilmesine ve ihtiyaçlarının karşılanmasına, sosyal sorunlarının önlenmesi ve çözümlenmesine yardımcı olunmasını ve hayat standartlarının iyileştirilmesi ve yükseltilmesini amaçlayan sistemli ve programlı hizmetlerin yürütülmesini sağlar.
c) Şube Müdürlüğü’nde yürütülen tüm sosyal hizmet çalışmalarının koordineli bir şekilde sürdürülmesini sağlar.
d) Müdürlük personeline görev dağıtımını yapar, izler ve çalışanların yürüttüğü işleri kolaylaştırır.
e) Koordinasyon ile ilgili kurul ve komisyonlarda görev alır.
f) Süreçlerin sürekli iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapar.
g) Yapılan çalışmalarda ekibinin motive edilmesi, verilen önerileri değerlendirerek gerektiğinde çalışmalara katılarak, çalışma ortamını sürekli olarak geliştirme çabası içinde olur.
h) Vatandaş memnuniyetini sağlamaya yönelik çalışmalar yapar. Tespit edilmiş strateji, hedef ve politikalar doğrultusunda planları hazırlar, uygular ve aksayan yönlerine yönelik çözüm üretir.
i) Personelin eğitim ihtiyaçlarını belirleyerek, eğitim almalarını sağlar.
j) Mesai saatlerinin etkin/verimli kullanılmasını ve birim personelinin uyum içinde çalışmasını sağlar.
k) Birim çalışmalarında kullanılan demirbaş malzeme ve kırtasiyenin amacına uygun kullanımını sağlar.
l) Birim ile ilgili faaliyet raporlarının periyodik olarak hazırlanması ve Daire Başkanı’na sunulmasını sağlar.
m) İş güvenliğini sağlar ve çalışma ortamını sürekli geliştirme çabası içinde olur.
n) Birimi ile ilgili yazışmaların yapılmasını sağlar.
o) Birim personelinin görev, yetki ve sorumluluklarını belirler, görevli personelin disiplin amiri olarak görev ve sorumluluklarını yerine getirir.
p) Bağlı olduğu Daire Başkanı tarafından verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir.
r) Bütçe teklifi hazırlar.
s) Birim faaliyetlerinin etkin, verimli ve amaca uygun gerçekleştirilmesini sağlar, çalışmaları planlar, izler, denetler ve koordine eder.
t) Maiyetindeki personelin görev ve sorumluluklarının süresi içinde yerine getirilmesini sağlar.
u) Personel hareketlerini (izin, dış görev vb.) planlar, denetler, bilgilendirilme yapılmasını sağlar.
v) Daire Başkanlığı’nı maiyetindeki personele karşı temsil eder, personeli de üst yönetime karşı temsil eder.
y) Görevlendirilmesi durumunda birimi/kurumu temsil eder.
z) Üst birimlerce kendisine verilen diğer görevleri yerine getirir.

Müdürün Yetkileri
Madde 6 - Müdürün yetkileri şunlardır;
a) Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin, başkanlık makamınca uygun görülen programlar gereğince yürütülmesi için karar verme, tedbirler alma ve uygulatma yetkisi,
b) Müdürlüğün işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için başkanlık makamına önerilerde bulunma yetkisi,
c) Müdürlük ile ilgili yazışmalarda 1. derecede imza yetkisi,
d) Disiplin amiri olarak sorumlu olduğu personele, mevzuatta öngörülen disiplin cezalarını verme yetkisi,
e) Müdürlüğe bağlı çalışanları denetleme ve karşılaştığı aksaklıkları giderme yetkisi,
f) Müdürlük emrinde görev yapan personelle ilgili yönetmelik çerçevesinde sicil raporu düzenleme yetkisi,
g) Mazeretine binaen bir güne kadar mazeret izni vermek ve ödül, takdirname, yer değiştirme gibi personel işlemleri için bağlı bulunduğu Daire Başkanı ile başkanlık makamına önerilerde bulunmak, sorumlu olduğu tüm görevlilerin yıllık izin kullanış zamanlarını tespit etme yetkisi,
h) Geçici süre görevde bulunamayacağı dönemlerde, müdürlüğe tayin şartlarını haiz olan personelden birini müdürlüğe vekalet etmek üzere belirleme ve makamın onayına sunma yetkisi,
i) Birimdeki tüm personelin görev dağılımını yapma yetkisi,
j) Müdürlüğünün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla haberleşme yetkisi,
k) Başkanlık makamı tarafından kendisine verilen yetki devri çerçevesinde görevleri yerine getirme yetkisi.

Müdürün Sorumlulukları
Madde 7 - Müdürün sorumlulukları; Belediye mevzuatı, göreviyle ilgili mevzuat ve bu yönetmelik ile kendisine verilen görevlerinin gereği gibi yerine getirilmesinden, yetkilerin zamanında ve gereğince kullanılmasından, bağlı bulunduğu Daire Başkanı’na ve Genel Sekreter Yardımcısı’na karşı sorumludur.

Madde 8 - Müdürlüğe atanma usul ve nitelikleri;
a) Büyükşehir Belediye Başkanı’nın oluru,
b) Tercihen üniversitelerin İşletme, İktisat, Eğitim, Fen Edebiyat, Türk Dili ve Edebiyatı, Hukuk, Siyasal Bilgiler, Kamu Yönetimi ve benzeri Türkçe ve sosyal içerikli eğitim dallarında en az dört yıllık öğrenim gören veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurumu tarafından kabul edilmiş, yurt içi veya yurt dışı öğrenim kurumlarından mezun olan
c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun atamaya ilişkin maddelerinde öngörülen şartları taşıyan ve ilgili mevzuata uygun olarak son iki yıllık sicil notu olumlu olanlar arasından atanır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte Yer Almayan Hususlar
Madde 10 - İş bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük
Madde 11 - Bu Yönetmelik hükümleri; Büyükşehir Belediye Meclisi’ne kabulü ile yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 12 - Bu Yönetmelik hükümlerini Büyükşehir Belediye Başkanı, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı ve Sosyal Hizmetler Şube Müdürü yürütür.