Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi

Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü

XjfyfQE1F3.jpg
Ramiz SARI

Ramiz SARI

Şube Müdürü

Telefon: 44 44 054

Santral: 3345

Web: www.sakarya.bel.tr

E-Posta: onleme.egitim@sakarya.bel.tr

Görev Tanımları

T.C.
SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ÖNLEME VE EĞİTİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğünün; teşkilat yapısını, hukukî statüsünü, görev, yetki, çalışma usul ve esaslarını belirleyerek, hizmetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır.

Kapsam
MADDE 2 - Bu Yönetmelik; Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları ile teşkilat ve kuruluşunun işleyiş şartlarına dair esas ve usulleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 - 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu Madde 7 ve 21.10.2006 tarih 26326 sayılı Belediye İtfaiye Yönetmeliği mevzuatına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 Bu Yönetmelikte ifade edilen;
a) Başkan: Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanını,
b) Belediye/Büyükşehir Belediyesi: Sakarya Büyükşehir Belediyesini,
c) Belediye Meclisi: Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisini,
d) Genel Sekreter: Sakarya Büyükşehir Belediye Genel Sekreterini,
e) Genel Sekreter Yardımcısı: İtfaiye Daire Başkanlığı’nın bağlı bulunduğu ilgili Genel Sekreter Yardımcısını,
f) Daire Başkanı: Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü’nün bağlı olduğu ilgili Daire Başkanını,
g) Müdürlük: Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğünü,
h) Şube Müdürü: Önleme ve Eğitim Şube Müdürünü,
i) Şef: Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğünde kadrolu şefini,
j) Çalışan Personel: Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü bünyesinde görevli tüm memur, işçi, sözleşmeli personel ve diğer personeli, ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Teşkilat, Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Teşkilat
MADDE 5 - (1) Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü İdari Teşkilatı; müdür,  amir, memur,  işçi personelden oluşur.
(2) Birimlerin iç organizasyon yapılarının teşkili, söz konusu ilgili müdürlüğün teklifi ve bağlı olduğu üst amirin onayı ile gerçekleştirilecek bir iç düzenleme ile geçerlilik kazanır.

Müdürlüğün görevleri
MADDE 6 - Müdürlüğün görevleri aşağıda sıralanmıştır;

Yangın Güvenliği Raporlama Hizmetleri (önleme birimi)
MADDE 7 - 2007/12937 karar sayılı Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik gereğince, kurum, kuruluş ve şahıslardan gelen Yangın Güvenliği yeterlilik belgesi başvurusu Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğünce değerlendirilerek, gerekli yangın emniyet tedbirleri yerinde kontrol edilir. Yangın güvenliği önlem aldırma formu ile eksiklikler tutanak düzenlenerek ilgililere bildirilir. Tutanakla belirtilen eksikliklerin yerine getirilmesi ile işletme tekrar yerinde kontrol edilir. Eksikliklerin tam olarak yerine getirildiğinin tespiti ile gerekli yangın emniyet raporu düzenlenir, onaylanır ve üst yönetimin imzasıyla ilgili kurum, kuruluş ve şahıslara teslim edilir veya gönderilir. Bir sureti dosyalanarak arşive kaldırılır.

Proje Onaylarının Yapılması Hizmetleri (teknik büro)
MADDE 8 - 2007/12937 karar sayılı Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik gereğince Yapı ruhsatı vermeye yetkili idareler, Yatırımcı kuruluşlar, Yapı sahipleri,  İşveren veya temsilcileri,  Tasarım ve uygulamada görevli mimar ve mühendisler ile uygulayıcı yükleniciler ve imalatçılar,  Yapı yapılmasında ve kullanımında görev alan müşavir, danışman, proje kontrol, yapı denetimi ve işletme yetkilileri tarafından, binaların yapı ruhsatı aşamasında gelen yangın söndürme, algılama ve tahliye projeleri Teknik Büro tarafından incelenir. Projeler yönetmelik hükümlerine uygun ise Teknik Büro tarafından uygun görüş verilerek onaylanır.

Onaylı Projelere Uygun İmalat Denetimi Hizmetleri (önleme birimi - teknik büro)
MADDE 9 - Teknik Büro tarafından projeleri onaylanmış olan yapılar ile ilgili, çalışma ruhsatı aşamasında kurum, kuruluş ve şahıslardan gelen yangın tedbirleri yeterlilik belgesi başvuruları Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğünce değerlendirilir. Önleme Birimi ve Teknik Büro tarafından imalatların projeye uygun olup olmadığı yerinde kontrol edilir. Kontrol sonucu varsa eksiklikler ile ilgili tutanak düzenlenir ve ilgililere teslim edilir. Projeye uygun imalat yapıldığının tespiti halinde yangın tedbirleri yeterlilik belgesi düzenlenir ve üst yönetimin imzasıyla ilgili kurum, kuruluş ve şahıslara teslim edilir veya gönderilir. Bir sureti dosyalanarak arşive kaldırılır.

Denetim Hizmetleri (önleme birimi - teknik büro)
MADDE 10 - 2007/12937 karar sayılı Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik gereğince Özel yapı, bina, tesis ve işletmeler Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü denetim elemanları tarafından denetlenir. Bina sahibi, yöneticisi ve sorumluları denetim elemanlarınca binaların arzu edilen bütün bölümlerini ve teçhizatını göstermek, istenilen bilgi ve belgeleri vermek zorundadır. Denetim sonunda eksik bulunan ve giderilmesi istenilen aksaklıklar ile talep edilen önlemlerin öngörülen uygun süre içerisinde ilgililerce yerine getirilmesi mecburidir.

Eğitim ve Tatbikat Hizmetleri (eğitim birimi)
MADDE 11 - 2007/12937 karar sayılı Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik gereğince Acil durum ekiplerinin personeli; bina sahibi, yöneticisi veya amirinin sorumluluğunda yangından korunma, yangının söndürülmesi, can ve mal kurtarma, ilk yardım faaliyetleri, itfaiye ile işbirliği ve organizasyon sağlanması konularında, Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü Eğitim Birimi tarafından eğitilir ve yapılan tatbikatlar ile bilgi ve becerileri artırılır. Ekip personeli ile binadaki diğer görevliler, yangın söndürme alet ve malzemelerinin nasıl kullanılacağı ve en kısa zamanda itfaiyeye nasıl ulaşılacağı konularında tatbikî eğitimden geçirilir. Binada senede en az 1 kez söndürme ve tahliye tatbikatı yapılır. Eğitim alan personele 1 yıl geçerli olmak kaydı ile temel yangın eğitimi sertifikası verilir.

Hizmet İçi Eğitim Hizmetleri (eğitim birimi)
MADDE 12 - 21.10.2006 tarih ve 26326 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye İtfaiye Yönetmeliği gereğince İtfaiye personeline; Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü Eğitim Birimi tarafından yangın önleyici tedbirler, itfaiye teşkilatının araç gereç ve malzemeleri, söndürücü cihazlar, söndürme ve kurtarma usulleri, ilk yardım, yangın yerinde araştırma ve inceleme, yangının keşfi, sabotaj ve kundakçılık ile sevk ve idare hususlarında yıllık, aylık, haftalık, günlük nazari ve uygulamalı eğitim programları hazırlanır ve uygulanır.

Yıllık eğitim programında yer alan konular, teknolojik gelişmeler ve mahallin özellikleri de dikkate alınarak aylık, haftalık, günlük ders saatlerinde verilecek şekilde ayrı ayrı hazırlanır ve eğitim programı dosyasında muhafaza edilir.

İtfaiye teşkilatı personelinin temel ve teknik eğitimlerinde, İçişleri Bakanlığı, Türkiye Belediyeler Birliği, yurt içi ve yurt dışında eğitim merkezi bulunan itfaiye teşkilatları veya üniversitelerin ilgili bölümleri ile bu konuda kurulmuş sivil toplum örgütleriyle işbirliği yapılarak gerçekleştirilir.

Müdürün görevleri
MADDE 13 - Müdürün görevleri aşağıda sıralanmıştır;
a) Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili ve sorumlu kişidir,
b) Çalışmaları yazılı ve sözlü emirlerle yürütür,
c) Müdürlüğün sevk, idare ve disiplininden sorumludur,
d) Personel arasında görev dağılımı yapar,
e) Müdürlükte çalışan personelin birinci sicil amiri olup, memur, işçi ve diğer personelin başarı ve performans değerlendirmesini yapar,
f) Müdürlüğün çalışma usul ve esaslarını mer’i mevzuat çerçevesinde belirler,
g) Müdürlük bünyesinde görev yapan büroların tüm iş ve işlemlerinin zamanında ve doğru olarak yerine getirilmesini gözetir. Ayrıca sorumlu olduğu memur, işçi, geçici işçi, sözleşmeli ve diğer personelin özlük işlemlerinin mevzuat çerçevesinde yürütülmesini sağlar,
h) Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü ile diğer müdürlükler arasında görevleri ile alakalı konularda koordinasyonu sağlar,
i) Üst birimlerce kendisine verilen diğer görevleri yerine getirir.

Müdürün yetkileri
MADDE 14 - Müdürün yetkileri şunlardır;
a) Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin, Başkanlık Makamınca uygun görülen programlar gereğince yürütülmesi için karar verme, tedbirler alma ve uygulatma yetkisi,
b) Müdürlüğün işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Daire Başkanına önerilerde bulunma yetkisi,
c) Müdürlük ile ilgili yazışmalarda 1.derece imza yetkisi,
d) Disiplin amiri olarak sorumlu olduğu personele, mevzuatta öngörülen disiplin cezalarını verme yetkisi,
e) Müdürlüğe bağlı çalışanları denetleme ve karşılaştığı aksaklıkları giderme yetkisi,
f) Müdürlük emrinde görev yapan personelle ilgili Yönetmelik çerçevesinde sicil raporu düzenlemek yetkisi,
g) Mazeretine binaen bir güne kadar mazeret izni vermek ve ödül, takdirname, yer değiştirme gibi personel işlemleri için bağlı bulunduğu Daire Başkanı ile Başkanlık makamına önerilerde bulunmak, sorumlu olduğu tüm görevlilerin yıllık izin kullanış zamanlarını tespit etme yetkisi,
h) Geçici süre görevde bulunamayacağı dönemlerde, müdürlüğe tayin şartlarını haiz olan personelden birini müdürlüğe vekâlet etmek üzere belirleme ve makamın onayına sunma yetkisi,
i) Birimdeki tüm personelin görev dağılımını yapma yetkisi,
j) Müdürlüğünün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla haberleşme yetkisi,
k) Daire Başkanı tarafından kendisine verilen yetki devri çerçevesinde görevleri yerine getirme yetkisi.

Müdürün sorumlulukları
MADDE 15 - Müdürün sorumlulukları; Belediye mevzuatı, göreviyle ilgili diğer mevzuat ve bu Yönetmelik ile kendisine verilen görevlerinin gereği gibi yerine getirilmesinden, yetkilerin zamanında ve gereğince kullanılmasından, bağlı bulunduğu Daire Başkanına ve Genel Sekreter Yardımcısına karşı sorumludur.

Müdürlüğe atanma usul ve nitelikleri
MADDE 16
İtfaiye şube müdürlüğüne atanabilmek için;
a) Meslekle ilgili yükseköğrenimi bitirmiş veya en az 4 yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,
b) En az iki yıl itfaiye amiri olarak çalışmış olmak,
c) 1-4 dereceli kadrolara atanmak için 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinde belirtilen süre kadar hizmeti bulunmak,
d) Son üç yıllık sicil notu ortalaması en az iyi derecede olmak,
e) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,
f) Kadro durumu elverişli olmak,

İtfaiye amirliğine atanabilmek için;
a) En az lise mezunu olmak,
b) 4 yıllık yükseköğrenim mezunları için 2 yıl; 2 yıllık yüksekokul mezunları için 3 yıl, lise ve dengi okul mezunları için 4 yıl itfaiye çavuşu olarak çalışmış olmak,
c) Yükseköğrenim mezunu olanların 1-4 dereceli kadrolara atanmaları için 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinde belirtilen süre kadar hizmeti bulunmak,
d) Son üç yıllık sicil notu ortalaması en az iyi derecede olmak,
e) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,
f) Kadro durumu elverişli olmak,

İtfaiye çavuşluğuna atanabilmek için;
a) En az lise mezunu olması,
b) 4 yıllık yükseköğrenim mezunları için 2 yıl; 2 yıllık yüksekokul mezunları için 3 yıl, lise ve dengi okul mezunları için 4 yıl itfaiye eri olarak çalışmış olmak,
c) Son üç yıllık sicil notu ortalaması en az iyi derecede olmak,
d) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,
e) Kadro durumu elverişli olmak gerekir.

İtfaiye erliğine atanmak için 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesindeki genel şartların yanı sıra;
a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
b) Sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmak,
c) Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 m, kadınlarda en az 1.60 m boyunda olmak ve boyun 1 m den fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg. dan fazla fark olmamak,
d) 30 yaşını doldurmamış olmak

Amir
MADDE 17 - Müdürlük bünyesinde yapılan görev dağılımı neticesinde kendilerine verilen görevleri, mevzuata uygun olarak yürütür ve yerine getirilmesini sağlar. Bağlı bulunduğu üst makama karşı tam yetkili ve sorumlu kişidir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte yer almayan hususlar
MADDE 18 - İş bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük
MADDE 19 - Bu Yönetmelik hükümleri; Büyükşehir Belediye Meclisince kabulü ile yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 20 - Bu Yönetmelik hükümlerini Büyükşehir Belediye Başkanı, İtfaiye Dairesi Başkanı ve Önleme ve Eğitim Şube Müdürü yürütür.

×