Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi

Keşif ve Metraj Şube Müdürlüğü

GlXd8qnKhB.jpg
Nesrin EMİNLER

Nesrin EMİNLER

Şube Müdürü

Telefon: 44 44 054

Santral: 2350

Web: www.sakarya.bel.tr

E-Posta: kesif.metraj@sakarya.bel.tr

Görev Tanımları

T.C.
SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
KEŞİF VE METRAJ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; Keşif ve Metraj Şube Müdürlüğümüzün; teşkilat yapısını, hukuki statüsünü, görev, yetki, çalışma usul ve esaslarını belirleyerek, hizmetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır.

Kapsam
MADDE 2 - Bu Yönetmelik; Sakarya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Keşif ve Metraj Şube Müdürlüğü görev, yetki ve sorumlulukları ile teşkilat ve kuruluşunun işleyiş şartlarına dair esas ve usulleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 - Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi kararı ile kurulmuş olan Keşif ve Metraj Şube Müdürlüğüne ait olan bu Yönetmelik; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu ve tabi olduğu diğer mevzuata dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 - Bu Yönetmelikte ifade edilen;
a) Başkan: Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı,
b) Belediye /Büyükşehir Belediyesi: Sakarya Büyükşehir Belediyesini,
c) Belediye Meclisi: Sakarya Büyükşehir Belediyesi Meclisini,
d) Genel Sekreter: Sakarya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterini,
e) Genel Sekreter Yardımcısı: Fen İşleri Daire Başkanlığı’nın bağlı olduğu ilgili Genel Sekreter Yardımcısını,
f) Daire Başkanı: Keşif ve Metraj Şube Müdürlüğünün bağlı olduğu ilgili Daire Başkanını,
g) Müdürlük: Keşif ve Metraj Şube Müdürlüğünü,
h) Çalışan Personel: Keşif ve Metraj Şube Müdürlüğü bünyesinde görevli tüm memur, işçi, sözleşmeli personel ve diğer personeli ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Teşkilat, Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Teşkilat
MADDE 5 - (1) Keşif ve Metraj Şube Müdürlüğü İdari Teşkilatı; müdür, memur, işçi ve sözleşmeli personelden oluşur.
(2) Birimleri iç organizasyon yapılarının teşkili, söz konusu ilgili müdürlüğün teklifi ve bağlı olduğu üst amirin onayı ile gerçekleştirilecek bir iç düzenleme ile geçerlilik kazanır.

Müdürlüğün Görevleri
MADDE 6 - Müdürlüğün görevleri aşağıda sıralanmıştır.
a) Muhtelif birimlerden gelen talepler doğrultusunda ihtiyaçlara göre yapım işleri, malzeme ve hizmet alımlarının 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa uygun olarak ihaleleri ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa uygun olarak sözleşmeleri yapılmaktadır.
b) Detayları çizilen projelerin metraj ve keşif çalışmaları yapılır.
c) Yaklaşık maliyet hesapları çıkartılır.
d) Maliyeti çıkarılan işlerin idari ve teknik şartnameleri ve birim fiyat tariflerinden oluşan ihale dosyaları hazırlanarak ihale onayları alınır ve ihale süreci başlatılır.
e) İhale sürecine giren dosyaların, takip çalışmaları yapılarak ihaleler Kamu İhale Kanununa uygun olarak sonuçlandırılır.
f) Sonuçlandırılan ihalelerin, sözleşmelerinin imzalanmasından sonra ihale süreci tamamlanmış olur ve yapım kontrollüğü için dosya ilgili birime gönderilir.

MADDE 7 - Müdürün görevleri aşağıda sıralanmıştır.
a) Müdürlüğü Başkana karşı temsil eder.
b) Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili ve sorumlu kişidir.
c) Çalışmaları yazılı ve sözlü emirlerle yürütür.
d) Müdürlüğün sevk, idare ve disiplininden sorumludur.
e) Personel arasında görev dağılımı yapar.
f) Müdürlükte çalışan personelin birinci sicil amiri olup memur, işçi ve diğer personelin başarı ve performansının değerlendirmesini yapar.
g) Müdürlüğün çalışma usul ve esaslarına mer’i mevzuat çerçevesinde belirler.
h) Müdürlük bünyesinde görev yapan büroların tüm iş ve işlemlerinin zamanında ve doğru olarak yerine getirilmesini gözetir. Ayrıca sorumlu olduğu memur, işçi, geçici işçi, sözleşmeli ve diğer personelin özlük işlemlerinin mevzuat çerçevesinde yürütülmesini sağlar.
i) Keşif ve Metraj Şube Müdürlüğü ile diğer müdürlükler arasında görevleri ile alakalı konularda koordinasyonu sağlar.
j) Üst birimlerce kendisine verilen görevleri yerine getirir.

Müdürün Yetkileri
MADDE 8 - Müdürün yetkileri şunlardır;
a) Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin, Başkanlık Makamınca uygun görülen programlar gereğince yürütülmesi için karar verme, tedbirler alma ve uygulatma yetkisi,
b) Müdürlüğün işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Başkanlık Makamına önerilerde bulunma yetkisi,
c) Müdürlük ile ilgili yazışmalarda 1. derece imza yetkisi,
d) Disiplin Amiri olarak sorumlu olduğu personele, mevzuatta öngörülen disiplin cezalarını verme yetkisi,
e) Müdürlüğe bağlı çalışanları denetleme ve karşılaştığı aksaklıkları giderme yetkisi,
f) Müdürlük emrinde görev yapan personelle ilgili Yönetmelik çerçevesinde sicil raporu düzenlemek yetkisi,
g) Mazerete binaen bir güne kadar mazeret izni vermek ve ödül, takdirname, yer değiştirme gibi personel işlemleri için bağlı bulunduğu Daire Başkanı ile Başkanlık Makamına önerilerde bulunmak, sorumlu olduğu tüm görevlilerin yıllık izin kullanış zamanlarını tespit etme yetkisi,
h) Geçici süre görevde bulunmayacağı dönemlerde, müdürlüğe tayin şartlarına haiz olan personelden birini müdürlüğe vekalet etmek üzere belirleme ve Makamın onayına sunma yetkisi,
i) Birimdeki tüm personelin görev dağılımını yapma yetkisi,
j) Müdürlüğün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla haberleşme yetkisi,
k) Başkanlık Makamı tarafından kendisine verilen yetki devri çerçevesinde görevleri yerine getirme yetkisi.

Müdürün Sorumlulukları
MADDE 9 - Müdürün sorumlulukları; Belediye mevzuatı, görevi ile ilgili diğer mevzuat ve bu Yönetmelik ile kendisine verilen görevlerinin gereği gibi yerine getirilmesinden, yetkilerin zamanında ve gereğince kullanılmasından, bağlı bulunduğu Daire Başkanına ve Genel Sekreter Yardımcısına karşı sorumludur.

MADDE 10 - Müdürlüğe atanma usul ve nitelikleri;
a) Büyükşehir Belediye Başkanın oluru,
b) Tercihen üniversitelerin İnşaat Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Mimarlık, Harita Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği, Matematik veya Sayısal içerikli eğitim dallarında en az dört yıllık öğrenim gören veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurumu tarafından kabul edilmiş, yurt içi veya yurt dışı öğrenim kurumlarından mezun olan,
c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun atamaya ilişkin maddelerinde öngörülen şartları taşıyan ve ilgili mevzuata uygun olarak son iki yıllık sicil not olumlu olanlar arasından atanır.

Şef
MADDE 11 - Müdürlük bünyesinde yapılan görev dağılımı neticesinde kendilerine verilen görevleri, mevzuata uygun olarak yürütür ve yerine getirilmesini sağlar. Bağlı bulunduğu üst makama karşı tam yetkili ve sorumlu kişidir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte yer almayan hususlar
MADDE 12 -
İş bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük
MADDE 13 -
Bu Yönetmelik hükümleri; Büyükşehir Belediyesi Meclisince kabulü ile yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 14 -
Bu Yönetmelik hükümlerini Büyükşehir Belediye Başkanı, ilgili Daire Başkanı ve Keşif ve Metraj Şube Müdürü yürütür.

×