Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi

İnsan Kaynakları ve Eğitim Şube Müdürlüğü

Jy7TsP32q2.jpg
Yener İSLAMOĞLU

Yener İSLAMOĞLU

Şube Müdürü

Telefon: 44 44 054

Web: www.sakarya.bel.tr

E-Posta: insan.kaynaklari@sakarya.bel.tr

Görev Tanımları

T.C.
SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; İnsan Kaynakları ve Eğitim Şube Müdürlüğünün; teşkilat yapısını, hukukî statüsünü, görev, yetki ve sorumluluklarıyla ile ilgili usul ve esaslarını belirleyerek, hizmetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır.

Kapsam
MADDE 2 - Bu Yönetmelik; Sakarya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Şube Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları ile teşkilat ve kuruluşunun işleyiş şartlarına dair esas ve usulleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 - İnsan Kaynakları ve Eğitim Şube Müdürlüğüne ait olan bu Yönetmelik; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu,5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve tabi olduğu diğer mevzuata dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 - Bu Yönetmelikte ifade edilen;
a) Başkan: Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanını,
b) Belediye/Büyükşehir Belediyesi: Sakarya Büyükşehir Belediyesini,
c) Belediye Meclisi: Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisini,
d) Genel Sekreter: Sakarya Büyükşehir Belediye Genel Sekreterini,
e) Genel Sekreter Yardımcısı: İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı’nın bağlı bulunduğu ilgili Genel Sekreter Yardımcısını,
f) Daire Başkanı: İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü’nün bağlı olduğu ilgili Daire Başkanını,
g) Müdürlük: İnsan Kaynakları ve Eğitim Şube Müdürlüğünü,
h) Şube Müdürü: İnsan Kaynakları ve Eğitim Şube Müdürünü,
i) Şef: İnsan Kaynakları ve Eğitim Şube Müdürlüğünün kadrolu şefini,
j) Çalışan Personel: İnsan Kaynakları ve Eğitim Şube Müdürlüğü bünyesinde görevli memur, işçi, sözleşmeli personel ve diğer personeli, ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Teşkilat, Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Teşkilat
MADDE 5 - (1) İnsan Kaynakları ve Eğitim Şube Müdürlüğü İdari Teşkilatı; müdür,  şef, memur, işçi ve sözleşmeli personelden oluşur.
(2) İnsan Kaynakları ve Eğitim Şube Müdürlüğünün iç organizasyon yapılarının teşkili, söz konusu ilgili müdürlüğün teklifi ve bağlı olduğu üst amirin onayı ile gerçekleştirilecek bir iç düzenleme ile geçerlilik kazanır.

Müdürlüğün görevleri
MADDE 6 - Müdürlüğün görevleri aşağıda sıralanmıştır;
a) Sakarya Büyükşehir Belediyesi insan kaynakları strateji ve politikalarının oluşturulması,
b) İş analizi,  seçme-yerleştirme, kariyer geliştirme, performans değerlendirme gibi insan kaynakları fonksiyonlarının kurulması, geliştirilmesi, yürütülmesi,
c) Belediyenin insan gücü planlaması konusunda çalışmalar yapılması, önerilerde bulunması,
d) Yürütülecek görevlere uygun, nitelikli personelin seçilmesini sağlayacak sistemin tespit edilmesi ve geliştirilmesi ile birimlerin nicelik ve nitelik olarak en üst seviyeye çıkartılması,
e) Kurum personeli arasında işbirliği ve dayanışmayı geliştirici, motivasyonu sağlayıcı tedbirlerin alınarak, personelin etkin ve verimli olarak hizmet görmesi için gerekli çalışmaların yapılması,
f) Çalışan personelin performansının ölçülmesi; performansı yüksek olanlara kanunlar çerçevesinde ödül verilmesi, performansı düşük olan personelin eksikliklerinin tespit edilerek gerekli tedbirlerin alınması,
g) Çalışanların Sakarya Büyükşehir Belediyesine bağlılığını arttıracak ve kurumda çalışmayı özendirecek sosyal ve kültürel etkinlikler, faaliyetler düzenleyerek ‘Kurum Kültürü ve Biz Bilincinin’ oluşturulması,
h) Yönetim sistemleri politika ve prosedürlerinin oluşturulması, uygulanması ve yürütülmesi,
ı) Çalışanlar arasında etkin örgütsel iletişim ağlarının kurulması, örgütsel iletişim kanallarının kalitesinin arttırılması,
i) Etkin iletişim yöntemleriyle çalışanların sorunlarına çözüm üretilmesi ve çalışmalarını olumsuz etkileyen koşulların düzeltilmesi yoluyla motive edilmesi,
j) Her kademede çalışan bireyin yönetime katılmasını sağlayacak sistemlerin kurulması,
k) Çalışanların görev tatmininin en yüksek düzeye çıkarılmasının sağlanması,
l) Kurumun organizasyon yapısı ile ilgili çalışmaların yürütülmesi,
m) Memur, işçi ve sözleşmeli personel işlemleri ile ilgili kanunlar ve bunlara dayanarak çıkacak yönetmelik ve genelgelerin düzenli olarak takibinin yapılması,
n) 657 Sayılı Devlet Memurları Yasasına tabi olarak görev yapmakta olan Memur personelin özlük, sicil, atama, terfi, asalet tasdiki, kayıt silme, nakil, emeklilik, borçlanma, izin, istirahat ve benzeri özlük işlemlerinin yürütülmesi, özlük dosyalarında muhafaza edilmesi,
o) 4857 sayılı İş Kanununa tabi olarak görev yapmakta olan İşçi personelin atama, görev değişikliği, izin, istirahat, disiplin, işten ayrılma, emeklilik gibi özlük işlemlerinin yürütülmesi ve özlük dosyalarında muhafaza edilmesi,
ö) Sözleşmeli personelin göreve başlama, ayrılma, izin, istirahat gibi özlük işlemlerinin yürütülmesi ve özlük dosyalarında muhafaza edilmesi,
p) Personel hareketleri ile ilgili olarak istatistiki raporların hazırlanması,
r) İşçi, memur ve sözleşmeli personelin Sosyal Güvenlik Kurumu, İş-Kur, Bölge Çalışma Müdürlüğü gibi resmi kurumlarla ilgili iş ve işlemlerinin yürütülmesi,
s) İşçi personelin Toplu İş Sözleşmesi ile ilgili iş ve işlemlerinin yürütülmesi,
ş) Personelin bilişsel ve kültürel gelişimini sağlamak ve kurum hizmet kalitesinin arttırılması için hizmet içi eğitim çalışmalarının yürütülmesi,
t) Çalışanların memnuniyetine yönelik ölçümler ve değerlendirmelerin yapılması ve sonuçlarının insan kaynakları uygulamalarında kullanılmasının sağlanması,
u) İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmaları kapsamında gerekli çalışmaların yürütülmesi,
ü) Staj yapacak olan yükseköğrenim öğrencilerinin staj işlemlerinin yürütülmesi,

Müdürlüğün Yetkileri
MADDE 7 - Müdürlüğün yetkileri şunlardır;
a) Kendisine verilen ve yönetmeliğin 6. maddesinde belirtilen görevlerin yerine getirilmesi için kurum içi ve kurum dışı tüm yazışmaları yapmak,
b) İlgili kanun, mevzuatlar çerçevesinde personelin (işçi, memur, sözleşmeli) tüm özlük ve sicil işlemlerini yürütmek,
c) Görevleriyle ilgili kurum dışı ve kurum içindeki birimlerle gerekli koordinasyonu sağlamak,
d) Personelin eğitim ihtiyaçlarını belirleyerek, hizmet içi eğitim çalışmalarını yürütmek,
e) Kurum dışında düzenlenen seminer, panel, vb. eğitimlerin takibinin yapılarak, ilgili personeli yönlendirmek,
f) Personelin verimliliğinin ve motivasyonunun arttırılması amacıyla sosyal aktiviteler düzenlemek,
g) Disiplin ve ödüllendirme işlemlerini yürütmek.

Müdürün görevleri
MADDE 8 - Müdürün görevleri aşağıda sıralanmıştır;
a) Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili ve sorumlu kişidir,
b) Çalışmaları yazılı ve sözlü emirlerle yürütür,
c) Müdürlüğün sevk, idare ve disiplininden sorumludur,
d) Personel arasında görev dağılımı yapar,
e) Müdürlükte çalışan personelin birinci sicil amiri olup, memur, işçi ve diğer personelin başarı ve performans değerlendirmesini yapar,
f) Müdürlüğün çalışma usul ve esaslarını mer’i mevzuat çerçevesinde belirler,
g) Müdürlük bünyesinde görev yapan büroların tüm iş ve işlemlerinin zamanında ve doğru olarak yerine getirilmesini gözetir. Ayrıca sorumlu olduğu memur, işçi, geçici işçi, sözleşmeli ve diğer personelin özlük işlemlerinin mevzuat çerçevesinde yürütülmesini sağlar,
h) İnsan Kaynakları ve Eğitim Şube Müdürlüğü ile diğer müdürlükler arasında görevleri ile alakalı konularda koordinasyonu sağlar,
i) Üst birimlerce kendisine verilen diğer görevleri yerine getirir.

Müdürün yetkileri
MADDE 9 - Müdürün yetkileri şunlardır;
a) Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin, Başkanlık Makamınca uygun görülen programlar gereğince yürütülmesi için karar verme, tedbirler alma ve uygulatma yetkisi,
b) Müdürlüğün işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Daire Başkanına önerilerde bulunma yetkisi,
c) Müdürlük ile ilgili yazışmalarda 1.derece imza yetkisi,
d) Disiplin amiri olarak sorumlu olduğu personele, mevzuatta öngörülen disiplin cezalarını verme yetkisi,
e) Müdürlüğe bağlı çalışanları denetleme ve karşılaştığı aksaklıkları giderme yetkisi,
f) Müdürlük emrinde görev yapan personelle ilgili Yönetmelik çerçevesinde sicil raporu düzenlemek yetkisi,
g) Mazeretine binaen bir güne kadar mazeret izni vermek ve ödül, takdirname, yer değiştirme gibi personel işlemleri için bağlı bulunduğu Daire Başkanı ile Başkanlık makamına önerilerde bulunmak, sorumlu olduğu tüm görevlilerin yıllık izin kullanış zamanlarını tespit etme yetkisi,
h) Geçici süre görevde bulunamayacağı dönemlerde, müdürlüğe tayin şartlarını haiz olan personelden birini müdürlüğe vekâlet etmek üzere belirleme ve makamın onayına sunma yetkisi,
i) Birimdeki tüm personelin görev dağılımını yapma yetkisi,
j) Müdürlüğünün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla haberleşme yetkisi,
k) Daire Başkanı tarafından kendisine verilen yetki devri çerçevesinde görevleri yerine getirme yetkisi.

Müdürün sorumlulukları
MADDE 10 - Müdürün sorumlulukları; Belediye mevzuatı, göreviyle ilgili diğer mevzuat ve bu Yönetmelik ile kendisine verilen görevlerinin gereği gibi yerine getirilmesinden, yetkilerin zamanında ve gereğince kullanılmasından, bağlı bulunduğu Daire Başkanına ve Genel Sekreter Yardımcısına karşı sorumludur.

Şube Müdürünün atanma usul ve nitelikleri
MADDE 11 - Şube Müdürü kadrosuna atanma usul ve nitelikleri;
a) Görevde Yükselme Sınavını kazanmış olmak,
b) Büyükşehir Belediye Başkanının onayı,
c) Tercihen üniversitelerin İşletme, İktisat, Eğitim, Fen Edebiyat, Türk Dili ve Edebiyatı, Hukuk, Siyasal Bilgiler, Kamu Yönetimi ve benzeri Türkçe ve sosyal içerikli eğitim dallarında en az dört yıllık öğrenim gören veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurumu tarafından kabul edilmiş, yurt içi veya yurt dışı öğrenim kurumlarından mezun olmak,
d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun atamaya ilişkin maddelerinde öngörülen şartları taşımak,
e) 657 sayılı DMK. 68/B maddesindeki niteliklere uygun olmak.

Şef’in Sorumlulukları
MADDE 12 - Müdürlük bünyesinde yapılan görev dağılımı neticesinde kendilerine verilen görevleri, mevzuata uygun olarak yürütür ve yerine getirilmesini sağlar. Bağlı bulunduğu üst makama karşı tam yetkili ve sorumlu kişidir.

Şef’in atanma usul ve nitelikleri
MADDE 13 - Şef kadrosuna atanma usul ve nitelikleri;
a) Görevde Yükselme Sınavını kazanmış olmak,
b) Büyükşehir Belediye Başkanının onayı,
c) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte yer almayan hususlar
MADDE 14 - İş bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük
MADDE 15 - Bu Yönetmelik hükümleri; Büyükşehir Belediye Meclisince kabulü ile yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 16 - Bu Yönetmelik hükümlerini Büyükşehir Belediye Başkanı, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı ve İnsan Kaynakları ve Eğitim Şube Müdürü yürütür.

×