Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi

Harita Şube Müdürlüğü

43pKzbFWS3.jpg
Engin İÇÖZ

Engin İÇÖZ

Şube Müdürü

Telefon: 44 44 054

Santral: 2410

Web: www.sakarya.bel.tr

E-Posta: harita@sakarya.bel.tr

Görev Tanımları

T.C.
SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İMAR ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
HARİTA VE İSTİMLAK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat

Amaç
Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; Harita ve İstimlak Şube Müdürlüğünün teşkilat yapısını, hukuki statüsünü, görev, yetki, çalışma usul ve esaslarını belirleyerek, hizmetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır.

Kapsam
Madde 2 - Bu yönetmelik; Sakarya Büyükşehir Belediyesi İmar Şehircilik Dairesi Başkanlığına bağlı Harita ve İstimlak Şube Müdürlüğünün görev,  yetki ve sorumlulukları ile teşkilat ve kuruluşunun işleyiş şartlarına dair esas ve usulleri kapsar.

Dayanak
Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik, 10.07.2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 21/1 maddesi; 3.7.2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 15/b ve 18/m maddelerine  dayanılarak hazırlanmıştır.
(2) Harita ve İstimlak Şube Müdürlüğüne ait olan bu Yönetmelik; 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 2942/4650 Sayılı Kamulaştırma Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu, 3621 Sayılı Kıyı Kanunu, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu,  2872 Sayılı Çevre Kanunu, 775 Sayılı Gecekondu Kanunu, 6831 Sayılı Orman Kanunu, 7269 Sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısı ile Alınacak Tedbirlere Yapılacak Yardımlara Dair Kanun, 2644 Sayılı Tapu Kanunu, Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve sınırları İçinde Kalan Belediyelerde Uygulanacak İmar Yönetmeliği, Tarım Alanlarına Tarım Dışı Gaye ile Kullanılmasına Dair Yönetmelik, Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik ve tabi olduğu diğer mevzuata dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 4 - Bu Yönetmelikte ifade edilen;
a) Başkan; Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanını,
b) Belediye/Büyükşehir Belediyesi; Sakarya Büyükşehir Belediyesini,
c) Belediye Meclisi: Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisini,
d) Genel Sekreter: Sakarya Büyükşehir Belediye Genel Sekreterini,
e) Genel Sekreter Yardımcısı: İmar Şehircilik Daire Başkanlığı’nın bağlı bulunduğu ilgili Genel Sekreter Yardımcısını,
f) Daire Başkanı: Harita ve İstimlak Şube Müdürlüğü’nün bağlı olduğu ilgili Daire Başkanını,
g) Müdürlük: Harita ve İstimlak Şube Müdürünü,
h) Şube Müdürü: Harita ve İstimlak Şube Müdürünü,
i) Şef: Harita ve İstimlak Şube Müdürlüğündeki kadrolu şefini,
j) Çalışan Personel: Harita ve İstimlak Şube Müdürlüğü bünyesindeki görevli memur, işçi ve diğer personel

Teşkilat
Madde 5 - (1) Harita ve İstimlak Şube Müdürlüğü İdari Teşkilatı; Müdür, Şef, Memur, İşçi ve Diğer Personelden oluşur.
(2) Şube Müdürlüğü biriminin iç organizasyon yapılarının teşkili, ilgili müdürlüğün teklifi ve bağlı olduğu üst amirin onayı ile gerçekleştirilecek bir iç düzenleme ile geçerlilik kazanır.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Çalışma Usul ve Esasları, Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Müdürlüğün Çalışma Usul ve Esasları
Madde 6 - Müdürlüğün çalışma usul ve esasları aşağıda sıralanmıştır.
a) İlçe Belediyelerinden gelen Arsa ve Arazi Düzenlemeleri ile parselasyon planlarını onaylamak,
b) 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesine göre imar uygulaması yapmak.
c) 3194 sayılı İmar Kanununun 7. Maddesi gereği hâlihazır haritalar yapmak yaptırmak ve onamak.
d) Belediyemiz birimlerinin talebi üzerine yol ve kaldırım güzergâhları ile parsel sınırlarını tespit etmek.
e) Mülkiyeti Belediyemize ait alanlarda ifraz, tevhit, yola terk ve ihdas işlemlerini yapmak Kadastro ve Tapu Sicil Müdürlüklerine vermek üzere teknik dosyalarını hazırlamak.
f) Her türlü harita ve kroki tanzim etmek.
g) Büyükşehir Belediyemiz adına 2942/4650 sayılı Kamulaştırma Kanununun verdiği görevleri yerine getirmek.
h) Belediyemizle diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları arasındaki gayrimenkul alım, satım, devir ve tahsis işlemlerini yapmak,
i) Meydan, bulvar, cadde adlarının verilmesi

Şube Müdürünün atanma usul ve nitelikleri

Madde 7 - Müdürlüğe atanma usul ve nitelikleri;
a) Görevde Yükselme Sınavını kazanmış olmak;
b) Büyükşehir Belediye Başkanının oluru,
c) Tercihen Üniversitelerin Harita ve Kadastro bölümünde dört yıllık öğretim gören veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurumu tarafından kabul edilmiş, yurt içi veya yurt dışı öğrenim kurumlarından mezun olmak,
d) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun atamaya ilişkin maddelerinde ön görülen şartları taşıyan ve ilgili mevzuata uygun olarak son iki yıllık sicil notu olumlu olanlar arasındadır.
e) Görevde yükselme imtihanı.

Müdürün Yetkileri

Madde 8 - Müdürün Yetkileri Şunlardır;
a) Müdürlüğün işlevlerini ilişkin görevlerin, Başkanlık Makamınca uygun görülen programlar gereğince yürütülmesi için karar vermek, tedbirler almak ve uygulatmak.
b) Müdürlüğün işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Daire Başkanına önerilerde bulunmak,
c) Müdürlük ile ilgili yazışmalarda 1.derece imza yetkisi,
d) Disiplin amiri olarak sorumlu olduğu personele, mevzuatta öngörülen disiplin cezalarını verme,
e) Müdürlüğe bağlı çalışanları denetleme ve karşılaştığı aksaklıkları giderme yetkisi,
f) Müdürlük emrinde görev yapan personelle ilgili Yönetmelik çerçevesinde sicil raporu düzenleme,
g) Mazeretine binaen bir güne kadar mazeret izni vermek ve ödül, takdirname, yer değiştirme gibi personel işlemleri için bağlı bulunduğu Daire Başkanı ile Başkanlık Makamına önerilerde bulunmak, sorumlu olduğu tüm görevlilerin yıllık izin kullanış zamanlarının tespit etme yetkisi,
h) Geçici süre görevde bulunamayacağı dönemlerde, müdürlüğe tayin şartlarını haiz olan personelden birini müdürlüğe vekalet etmek üzere belirleme ve makamın onayına sunma yetkisi,
i) Birimdeki tüm personelin görev dağılımını yapma yetkisi,
j) Müdürlüğünün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla haberleşme yetkisi,
k) Daire Başkanı tarafından kendisine verilen yetki devri çerçevesinde görevleri yetire getirme yetkisi,

Müdürün Görevleri

Madde 9 - Müdür
a) Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili ve sorumludur,
b) Çalışanları yazılı ve sözlü emirlerle yönlendirmek,
c) Müdürlüğü sevk ve idare etmek, gerekli disiplini sağlamak,
d) Personel arasında görev dağılımı yapar,
e) Müdürlükte çalışan personelin birinci sicil amiri olup memur, işçi ve diğer personelin başarı ve performans değerlendirmesini yapar,
f) Müdürlüğün çalışma usul ve esaslarını mer’ i mevzuat çerçevesinde belirlemek,
g) Müdürlük bünyesinde görev yapan büroların tüm iş ve işlemlerinin zamanında ve doğru olarak yerine getirilmesini sağlamak,
h) Harita ve İstimlak Şube Müdürlüğü ile diğer müdürlükler arasında, görevleri ile alakalı konularda koordinasyonu sağlamakla sorumludur.

Müdürün Sorumlulukları

Madde 10 - Müdürün sorumlulukları; Belediye mevzuatı, göreviyle ilgili diğer mevzuat ve bu Yönetmelik ile kendisine verilen görevlerinin gereği gibi yerine getirilmesinden, yetkilerin zamanında ve gereğince kullanılmasından, bağlı bulunduğu Daire Başkanına ve Genel Sekreter Yardımcısına karşı sorumludur.

Şef
Madde 11 - Müdürlük bünyesinde görev dağılımı neticesinde kendilerine verilen görevleri, mevzuata uygun olarak yürütür ve yerine getirilmesini sağlar, Bağlı bulunduğu üst makama karşı tam yetkili ve sorumlu kişidir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte yer almayan hususlar
Madde 12 - Yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük
Madde 13 - Bu Yönetmelik hükümleri; Büyükşehir Belediye Meclisinin kabulü ile yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 14 - Bu Yönetmelik hükümlerini Büyükşehir Belediye Başkanı ve ilgili Daire Başkanı ile Harita ve İstimlak Şube Müdürü yürütür.

×