Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi

Bilişim Sistemleri ve Donanım Şube Müdürlüğü

ENfeCoAeJs.jpg
Servet MEŞE

Servet MEŞE

Şube Müdürü

Telefon: 44 44 054

Santral: 3110

Web: www.sakarya.bel.tr

E-Posta: bilisim.donanim@sakarya.bel.tr

Görev Tanımları

T.C.
SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI
BİLİŞİM SİSTEMLERİ VE DONANIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bilişim Sistemleri ve Donanım Şube Müdürlüğünün; teşkilat yapısını, hukukî statüsünü, görev, yetki, çalışma usul ve esaslarını belirleyerek, hizmetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır.
(2) Bu Yönetmelik; Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Bilişim Sistemleri ve Donanım Şube Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları ile teşkilat ve kuruluşunun işleyiş şartlarına dair esas ve usulleri kapsar.

Dayanak
MADDE 2 - 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 21. Maddesi hükmü gereğince, 21/10/2013tarihli ve 11/327sayılı Büyükşehir Belediye Meclisi Kararı ile kurulmuş olan Bilişim Sistemleri ve Donanım Şube Müdürlüğüne ait olan bu Yönetmelik; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu ve tabi olduğu diğer mevzuata dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 - Bu Yönetmelikte ifade edilen;
a) Başkan: Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanını,
b) Belediye/Büyükşehir Belediyesi: Sakarya Büyükşehir Belediyesini,
c) Belediye Meclisi: Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisini,
d) Çalışan Personel: Bilişim Sistemleri ve Donanım Şube Müdürlüğü bünyesinde görevli tüm memur, işçi, sözleşmeli personel ve diğer personeli,
e) Daire Başkanı: Bilişim Sistemleri ve Donanım Şube Müdürlüğü’nün bağlı olduğu ilgili Daire Başkanını,
f) Genel Sekreter: Sakarya Büyükşehir Belediye Genel Sekreterini,
g) Genel Sekreter Yardımcısı: Bilişim Sistemleri ve Donanım Şube Müdürlüğünün bağlı bulunduğu ilgili Genel Sekreter Yardımcısını,
h) İlçe Belediyesi: Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde kalan ilçe belediyesini,
i) Müdürlük: Bilişim Sistemleri ve Donanım Şube Müdürlüğünü,
j) Şube Müdürü: Bilişim Sistemleri ve Donanım Şube Müdürünü,
k) Şef: Bilişim Sistemleri ve Donanım Şube Müdürlüğünde kadrolu şefini, ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Teşkilat, Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Teşkilat
MADDE 4 - (1) Bilişim Sistemleri ve Donanım Şube Müdürlüğü İdari Teşkilatı; müdür, şef, memur, işçi personelden oluşur.
(2) Birimlerin iç organizasyon yapılarının teşkili, söz konusu ilgili müdürlüğün teklifi ve bağlı olduğu üst amirin onayı ile gerçekleştirilecek bir iç düzenleme ile geçerlilik kazanır.

Müdürlüğün görevleri
MADDE 5 - Müdürlüğün görevleri aşağıda sıralanmıştır;

Belediye’nin amaçları, prensip ve politikaları ile bağlı bulunulan mevzuat ve Belediye Başkanı’nın belirleyeceği esaslar çerçevesinde, Başkanlık makamının emir ve direktifleri doğrultusunda, Belediye Başkanlığı’nın bütününe yaptığı katkının bilinciyle, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nın Stratejik Amaç ve Hedefleri ile belirlenmiş olan faaliyetler ile kurum bünyesinde ihtiyaç duyulan ve bilgi sistemleri marifetiyle sağlanabilecek her konuda gerekli bilginin doğru, istenilen düzey, nitelik ve zamanında elde edilmesi amacıyla kullanılmakta olan veya kullanılacak olan tüm donanım cihazlarının temini, kurulumu, bakım ve onarımına yönelik çalışmalar yapmak veya yaptırmaktan sorumludur.

Bu kapsamda Sakarya Büyükşehir Belediye Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nın yürütmekte olduğu;
- Sunucu Sistemleri, Bilgisayarlar ve Bilgisayar çevre birimlerinin bakım ve onarımlarını yapmak,
- Mevcut bilgisayarlar, bilgisayar, çevre birimleri, ağ donanım cihazları ve sunucu sistemleri üzerinde yüklü olan sistem yazılımlarının lisanslarının teminini, bakım ve güncellemelerini yapmak,
- Belediyenin tüm birimlerin veri iletişimini sağlamak üzere Network altyapısını kurmak, işler halde tutmak ve güvenliğini sağlamak,
- Belediyenin tüm birimlerinin ihtiyacı olan, bilgisayar ve bilgisayar çevre cihazlarının belirlenmesinde gerekli teknik desteği sağlanmak,  kurulum ve devreye alınmasına teknik destekte bulunmak,
- Bilişim Sistemlerinin teknolojik gelişme ve kurum ihtiyaçları doğrultusunda büyümesini sağlamak,
- Sunucu Sistemlerin sürekliliğini sağlamak üzere, gerekli emniyet tedbirlerini almak ve uygulamak,
- Sunucu Sistemleri üzerindeki veri güvenliğini sağlamak,
- Telefon santralleri ile dahili telefon altyapısının kurulması sağlamak, bakım ve onarımını yapmak suretiyle işler halde tutmak;
- Telsiz sisteminin ilave ihtiyaçlara ve gelişen teknolojilere cevap verecek şekilde güncellemek, bakım ve onarımını yapmak suretiyle işler halde tutmak,
- Araç Takip Sistemini işletilmek, bakım ve onarımını yapmak suretiyle işler halde tutmak, Güvenlik Kameraları ve Güvenlik sistemi ile ilgili video kayıt sistemini işletilmek, bakım ve onarımını yapmak suretiyle işler halde tutmak,
- Kesintisiz Güç Kaynaklarının bakım ve onarımını yapmak suretiyle işler halde tutmak,
 

Müdürün görevleri
MADDE 6 - Müdürün görevleri aşağıda sıralanmıştır;
a) Müdürlüğü Başkana karşı temsil eder,
b) Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili ve sorumlu kişidir,
c) Çalışmaları yazılı ve sözlü emirlerle yürütür,
d) Müdürlüğün sevk, idare ve disiplininden sorumludur,
e) Personel arasında görev dağılımı yapar,
f) Müdürlükte çalışan personelin birinci sicil amiri olup, memur, işçi ve diğer personelin başarı ve performans değerlendirmesini yapar,
g) Müdürlüğün çalışma usul ve esaslarını mer’i mevzuat çerçevesinde belirler,
h) Müdürlük bünyesinde görev yapan büroların tüm iş ve işlemlerinin zamanında ve doğru olarak yerine getirilmesini gözetir. Ayrıca sorumlu olduğu memur, işçi, geçici işçi, sözleşmeli ve diğer personelin özlük işlemlerinin mevzuat çerçevesinde yürütülmesini sağlar,
i) Bilişim Sistemleri ve Donanım Şube Müdürlüğü ile diğer müdürlükler ve ilgili birimler arasında görevleri ile alakalı konularda koordinasyonu sağlar,
j) Üst birimlerce kendisine verilen diğer görevleri yerine getirir.

Müdürün yetkileri
MADDE 7 - Müdürün yetkileri şunlardır;
a) Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin, Başkanlık Makamınca uygun görülen programlar gereğince yürütülmesi için karar verme, tedbirler alma ve uygulatma yetkisi,
b) Müdürlüğün işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Başkanlık Makamına önerilerde bulunma yetkisi,
c) Müdürlük ile ilgili yazışmalarda 1.derece imza yetkisi,
d) Disiplin amiri olarak sorumlu olduğu personele, mevzuatta öngörülen disiplin cezalarını verme yetkisi,
e) Müdürlüğe bağlı çalışanları denetleme ve karşılaştığı aksaklıkları giderme yetkisi,
f) Müdürlük emrinde görev yapan personelle ilgili Yönetmelik çerçevesinde sicil raporu düzenlemek yetkisi,
g) Mazeretine binaen bir güne kadar mazeret izni vermek ve ödül, takdirname, yer değiştirme gibi personel işlemleri için bağlı bulunduğu Daire Başkanı ile Başkanlık makamına önerilerde bulunmak, sorumlu olduğu tüm görevlilerin yıllık izin kullanış zamanlarını tespit etme yetkisi,
h) Geçici süre görevde bulunamayacağı dönemlerde, müdürlüğe tayin şartlarını haiz olan personelden birini müdürlüğe vekâlet etmek üzere belirleme ve makamın onayına sunma yetkisi,
i) Birimdeki tüm personelin görev dağılımını yapma yetkisi,
j) Müdürlüğünün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla haberleşme yetkisi,
k) Başkanlık makamı tarafından kendisine verilen yetki devri çerçevesinde görevleri yerine getirme yetkisi.

Müdürün sorumlulukları
MADDE 8 - Müdürün sorumlulukları; Belediye mevzuatı, göreviyle ilgili diğer mevzuat ve bu Yönetmelik ile kendisine verilen görevlerinin gereği gibi yerine getirilmesinden, yetkilerin zamanında ve gereğince kullanılmasından, bağlı bulunduğu Daire Başkanına ve Genel Sekreter Yardımcısına karşı sorumludur.

Müdür
MADDE9 - Müdürlüğe atanma usul ve nitelikleri;
a) Büyükşehir Belediye Başkanının oluru,
b) Tercihen üniversitelerin en az 4 yıllık lisans eğitimi veren üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurumu tarafından kabul edilmiş, yurt içi veya yurt dışı öğrenim kurumlarından mezun olan,
c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun atamaya ilişkin maddelerinde öngörülen şartları taşıyan ve ilgili mevzuata uygun olarak son iki yıllık sicil notu olumlu olanlar arasından atanır.

Şef
MADDE 10 - Müdürlük bünyesinde yapılan görev dağılımı neticesinde kendilerine verilen görevleri, mevzuata uygun olarak yürütür ve yerine getirilmesini sağlar. Bağlı bulunduğu üst makama karşı tam yetkili ve sorumlu kişidir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte yer almayan hususlar
MADDE 11 - İş bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük
MADDE 12 - Bu Yönetmelik hükümleri; Büyükşehir Belediye Meclisince kabulü ile yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 13 - Bu Yönetmelik hükümlerini Büyükşehir Belediye Başkanı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanı ve Bilişim Sistemleri ve Donanım Şube Müdürü yürütür.

×