Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi

Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü

iwdYNFjADg.jpg
Şengül ÖZTÜRK

Şengül ÖZTÜRK

Şube Müdürü

Telefon: 44 44 054

Santral: 3711

Web: www.sakarya.bel.tr

E-Posta: aile.cocuk@sakarya.bel.tr

Görev Tanımları

T.C.
SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
AİLE VE ÇOCUK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

Amaç:

Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Müdürlüğün bünyesinde hizmet veren birimlerin işleyiş esasları ile verilecek hizmetlerin çeşidi ve niteliğini belirtmek, kurum ve personelin çalışma esas ve usullerini tespit etmektir.

Kapsam:

Madde 2- Bu yönetmelik, Sakarya Büyükşehir Belediyesine bağlı Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığının Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğünün iş ve işleyişini kapsar.

Dayanak:

Madde 3- Bu yönetmelik, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.Maddesi V fıkrası ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 77.Maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar:

Madde 4- Bu yönetmelikte geçen;

a) Alt Birimler: Çocuk Kulüpleri Birimi, Aile Danışma Birimi, Yaşlı Hizmet Birimini,
b) Aile danışmanı: Merkezde aile danışmanlığı hizmetlerini yürütmek üzere bu Yönetmelikte belirtilen eğitimi tamamlamış personeli,
c) Aile danışmanlığı: Aile bireylerinin içinde geliştikleri veya işlevlerini yerine getirdikleri aile sistemini veya ilişkide bulundukları diğer sosyal çevreleri değerlendirmeye dayanan ve bu anlayıştan yola çıkarak bireylere, çiftlere veya ailelere sorunlarının çözümüne dönük değişim ve gelişime yönelik özel teknik ve stratejileri içeren hizmeti,
d) Bakım Merkezi:
e) Belediye: Sakarya Büyükşehir Belediyesini,
f) Birim: Sosyal Gelişim Merkezini
g) Çocuk: Belirli ve sınırlı bir yaş dilimi (6 yaşına girmiş 14 yaşını doldurmamış) içinde duygu, düşünce, davranış ve tutum içerisinde olanları,
h) Çocuk Kulübü: 6 yaşına girmiş, 14 yaşını doldurmamış çocuklara yönelik, beden ve ruh sağlığını koruyan sosyal ve kültürel gelişimlerini destekleyen, eğitici beceri kazandıran serbest zaman etkinliklerin geliştirildiği birimini,
ı) Daire Başkanlığı: Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığını,
i) Geçici Süreli Barınma Yardımı: Sakarya Büyükşehir Belediyesi Barınma ve Sosyal Yardım Merkezi Kapsamında; Sakarya da yaşamakta olan sosyal ve ekonomik açıdan yetersiz, kimsesiz, dul, yetim, öksüz, sokak çocukları, sokakta kalmış her yaştan insanlar ve yolda kalmış vatandaşlara sağlanan geçici süreli barınma yardımını
j) Kadın Sığınma Evi:
k) Müdürlük: Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğünü,
l) Rehberlik ve psikolojik danışmanlık:  Problemleri çözme, bağımsız hale gelme, yetenekleri açığa çıkarma ve geliştirme, gerçekçi karar vermede tercihler yapma, çevreyle sağlıklı ve dengeli ilişkiler kurma ve sonuçta kendini gerçekleştirmek amacıyla bireylere yapılan sistemli ve profesyonel yardım sürecini,
m) Serbest zaman: Çocuğun çalışma ve diğer görevlerden sonra, özgür olarak dinlenmesi, eğlenmesi, toplumsal başarı ya da kişisel gelişmesi için kullandığı zamanı,
n) Sosyal etkinlik: Toplum hizmeti çalışmaları ile her türlü gezi, yarışma, yayın, gösteri, tiyatro, spor, münazara ve benzeri diğer etkinlikleri,
o) Sosyal yardım: Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler etkinlikleri kapsamında muhtaçlığı tespit edilmiş olan birey ve ailelere yönelik yapılan ayni, nakdi, barınma ve benzeri hizmet ve yardımları
ö) Toplum hizmeti: Vatandaşların, yaş ve bilgi seviyesine uygun olarak her türlü toplum ve çevre sorunlarının çözümüne katkı sağlamak amacıyla yapacakları çalışmaları
p) Yaşlı: 60 yaş ve üzeri yaşlarda olup, sosyal, kültürel ve/veya ekonomik yönden yoksunluk içinde, korunmaya, bakıma ve yardıma muhtaç olan kişiyi ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş ve Görevler

Birim:

Madde 5- Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Çocuk Kulüplerini, Aile Danışma Birimini, Yaşlı Hizmet Birimini Sakarya ili mücavir alanları içerisinde uygun bulunan yerlerde açar.

Çocuk Kulüplerinde, Aile Danışma Biriminde ve Yaşlı Hizmet Biriminde ihtiyaca göre; Sosyal Hizmetler, Psikoloji, Sosyoloji, Eğitim Fakültesi veya Çocuk Gelişimi alanında yükseköğrenim yapmış birim sorumluları Müdürün teklifi ve Daire Başkanının oluru ile görevlendirilir.

Sosyal Hizmet, Psikoloji, Sosyoloji, Eğitim Fakültesi ve Çocuk Gelişimi ile Spor (Futbol, Voleybol, Güreş, Taekwondo, Jimnastik, Masa Tenisi, Yüzme vb.) Tiyatro, Resim, El Sanatları, Müzik, Bilgisayar, Satranç, Diksiyon, İngilizce, Sağlık, Halk Oyunları, Değerler Eğitimi, Uygulamalı Mutfak, Tasarım, Zeka Oyunları, Kütüphane alanlarında yeterli bilgi, belge ve formasyona sahip Rehber, usta öğretici ve uzman ile Yaşlı Bakım, Sağlık Yüksek Okulu, Halkla İlişkiler, İşletme vb. genel idare, yardımcı ve teknik hizmetler sınıfından personel istihdam edilir.

Personelin Görev ve Yetkileri:

Madde 6- Müdürün Görev ve Yetkileri şunlardır;

a) Müdürlüğün idari ve teknik tüm işlemlerini, ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun olarak bağlı bulunduğu Daire Başkanı ile koordineli bir şekilde yürütmek,
b) Müdürlük hizmetlerinin en iyi şekilde yürütülebilmesi için gerekli plan ve programların hazırlanmasını, görevliler arasında işbirliği ve eşgüdümü sağlamak,
c) Müdürlük ile ilgili gönüllü kişi dernek, vakıf, sivil toplum kurumları ile kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği içinde çalışmalarını sağlamak,
d) Personelin özlük dosyalarının tutulmasını, bunlara ilişkin her türlü işlemin zamanında yürütülmesini sağlamak,
e) Müdürlüğün, hijyenik şartlara uygunluğunu sağlamak ve tedbirleri almak
f) Müdürlükte görevlendirilen Sosyal Hizmet Uzmanı, Psikolog, Psikolojik Danışman,   Sosyolog, Yaşlı Bakım Personeli, Çocuk Gelişimcisi, Çocuk Kulübü Bünyesinde Çalıştırılan öğretmenler, İdari ve yardımcı hizmetlerdeki personelin görev, yetki ve sorumluluklarını kanunlara, tüzük ve yönergelere uygun olarak belirlemek ve çalıştırmak.

Madde 7- Kurumda Çalışan Personelin Görevleri Şunlardır;

7.1. Birim Sorumlusu
a) Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürünün kendisine verdiği görevleri yerine getirmek.
b) Vatandaş müracaatlarını kayıt altına almak.
c) Kurslarının gün ve saat programlarını hazırlamak
d) İlgili kurum ve kuruluşlarla müdürün verdiği yetkiler çerçevesinde görüşmeler yapmak.
e) Kişilerin topluma yararlı kişiler olarak yetiştirilmelerinin sağlanmasında ve sorunların giderilmesinde yardımcı olmak amacıyla sosyal, kişisel, çalışma ve grup çalışması yöntemleri aracılığı ile gerekli mesleki uygulamaları gerçekleştirmek ve bunlarla ilgili raporları düzenlemek.
f) Aileler ve çocuklara, kuruluş arasında uyum sağlamak ve periyodik olarak ailelerle ilişki kurarak gerekli önerilerde bulunmak.
g) Hizmet içi eğitim programlarının düzenlenmesi ve uygulanmasında görev almak.
h) Sosyal ve eğitsel servis bünyesinde hazırlanan çocuklara yönelik psiko-sosyal gelişim programlarına katkıda bulunmak.
ı) Kurumun hizmet amacına uygun araştırma ve incelemeler yapmak.
i) Kurumun hizmetlerini geliştirici yönde kanalize etmek, çevreye ve topluma tanıtılmasını sağlamak, bu amaçla kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yapmak.
j) Belirli gün ve haftalarla alakalı etkinlikleri planlanmak, eğiticiler ve idare ile birlikte planlanan programları yürütmek , (Etkinlik tanımı, tarihi ve yerinin belirlenmesi eğer gelecekse, konukla alakalı bağlantıların kurulması, hedef kitlenin seçimi, tanıtımların (afiş, billboard, raket, sunucu, sahne arkası, davetiye vs.) ayarlanmak, programın tüm ilgili yazışmalarını yapmak,
k) Sosyal Çalışmacı ve Sosyolog yukarıda sayılan görevlerini diğer meslek elemanları ile birlikte müdürlük bünyesinde yürütür. Görevlerinin gereği gibi yürütülmesinden müdüre karşı sorumludur.
l) Müdürün verdiği diğer iş ve işlemleri yürütmek.

7.2 Görevli Personel

Sosyolog
- Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürünün kendisine verdiği görevleri yerine getirmek,
- Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü sunumlarını hazırlamak,
- Müdürlüğün projelerini hazırlamak yeni projeler üretmek,
- Sorunlu vatandaşların sosyal incelemelerini yapmak,
- Müdürlüğün aylık ve yıllık iş planlarını hazırlamak,
- Müdürlüğün performans hedeflerini hazırlanmak ve raporlanmak,
- Kalem görevlisinin olmadığı durumlarda müdürlük yazışmalarının yapmak,
- Yılsonu faaliyet raporlarını hazırlamak,
- İlgili kurum ve kuruluşlarla müdürün verdiği yetkiler çerçevesinde görüşmeler yapmak.

Psikolog
- Danışanlarını dinlemek,
- Danışılan mevzunun ve danışanın durumuna göre gerekli görüldüğü takdirde psikiyatrik yardım almaları yönünde rehberlik yapmak,
- Çözüm önerileri üzerinde fikir yürütmek,
- İçinde bulundukları durum ile ilgili farkındalık yaratmak,
- İçgörü kazandırmak,
- Konu ile ilgili ailedeki muhatapları dinleyip objektif bir bakış açısı kazandırmak,

Kalem Görevlisi
- Kurum içi, kurum dışı ve vatandaşlardan gelen evrakları SAMPAŞ programından kayıt işlemlerini yapmak,
- Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü içindeki mevcut personele kayıtlı evrakların zimmetle dağıtımını sağlamak,
- Kurum içi, kurum dışı ve vatandaşlara Müdürlük adına yazıları yazmak ve evrakların takibini yapmak,
- Personel izin-görevlendirme-yolluk-puantaj gibi işlemleri yapmak,
- Standart Dosya Planına göre evrakların tanzim ve arşivlenmesini sağlamak,
- e-imza ile paraf oluşturup DİJİKENT adlı program üzerinden imza atmak,

Yardımcı Personel
- Kalem görevlisinin evrak dağıtımında yardımcı olup ve gerektiğinde takibini yapmak,
- Kayıt, kurs, danışma veya çocuğu için gelen vatandaşlara ve görevli personele çay dağıtımı hizmeti yapmak,
- Kurumun afiş, davetiye, broşürlerini gerekli kurumlara dağıtmak,
- Gelen velileri ve aileleri kurum içinde bekleme salonuna yönlendirmek,
- Gerektiğinde dışarıdan ya da ayniyat deposundan kuruma gerekli olan malzemenin temini ve taşımasını sağlamak,
- Kurumun her türlü temizliğini ve düzenini müdürlüğün öngördüğü şekilde gerçekleştirmek,
- Sınıfları ve seminer salonunu her oturumdan sonra havalandırılmak ve temizliğini yapmak,
- Kurumdaki mutfak, lavabo, wc gibi yerlerin sağlıklı ve hijyen olarak temizliğini sağlamak ve çöplerini zamanında kaldırmak,

Diğer Personel
Birimlerde görev alan üniversitelerin Fen-Edebiyat, Hukuk, Sosyal Hizmet, Sosyoloji, Psikoloji, PDR, Çocuk Gelişimi vb. alanlardan mezun olan personeli kapsar.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Hizmet ve İşleyiş

1.Çocuk Kulüplerinde;

Çocuk Kulüplerine kabul edilecek çocuklar;

Madde 12- Kuruma aşağıda belirtilen şartlardaki çocuklar kabul edilir.
1) 6 yaşına girmiş 14 yaşını tamamlamamış olmak,
2) Sakarya Büyükşehir Belediyesi mücavir alanları içerisinde ikamet etmek,
3) Bir öğretim kurumunda öğrenci olmak,

Kuruma kabul edilmeyecek çocuklar;

Madde 13- Kuruma aşağıda belirtilen çocuklar kabul edilmezler.
1) Kendi başına hareket edemeyen ve ailesinin desteği olmadan bir eğitim kurumuna gidemeyen çocuklar,
2) Bali, tiner, uyuşturucu vb. maddeler kullanan çocuklar,
3) Çocuk kulüplerine bulaşıcı hastalığı, özel tedavi ve rehabilite ihtiyacı olan çocuklar tedavi edilmeden kabul edilmezler.

Çocuk Kulüplerine kabul;

Madde 14- Kuruma kabulü uygun bulunan çocuklar, aşağıda belirtilen belgeleri getirmeleri istenir,
1) 2 Adet Resim
2) Üyelik formunun doldurulması,
3) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
4) Okuyorsa Öğrenci Belgesi

Çocuk Kulüplerinden Çıkarılma;

Madde 15- Çocuklar, kuruluştan aşağıda belirtilen durumlarda çıkarılır.
1) 14 yaşını tamamlamış olanlar,
2) Çocuk Kulüplerinin ilke ve kurallarına uygun davranmayarak, huzuru bozucu davranışlarda bulunanlar.

Çocuk Kulüplerinde Verilecek Hizmetler;

Madde 16- Kuruluş bünyesinde, aşağıda belirtilen hizmetler verilecektir.
- Psiko-Sosyal Destek Hizmetleri,
- Sosyo-Kültürel ve sportif Faaliyetler,
- Eğitsel Hizmetler (Kurslar)

Çocuk Kulübünün Ayrıcalıkları:

Madde 17- Çocuk Kulübü üyesi çocuklar, diğer çocuklarla eşit konumda olmakla beraber çalışmalarında Belediyenin imkânlarından yararlanabileceklerdir. Belediyede, Çocuk Kulübünün faaliyetlerini kolaylaştırıcı ve Çocuk Kulübünü tanıtıcı her türlü çalışmaları yapar. Çocuk Kulüpleri; miting, form, açık-kapalı alan toplantıları, şölenler, kampanyalar, şenlikler, kutlamalar düzenleyebilir. Çocuklara yönelik tavsiye kararı alınabilir.

Kurumda Bulundurulması Gereken Defter ve Dosyalar:

Madde 18- Kuruluşta aşağıda belirtilen defter ve dosyalar bulundurulur.
- Çocuklara ait bilgi defteri
- Personelin özlük ve sağlık dosyaları
- Kayıt defteri ve çocukların dosyaları ve yoklamaları

Aile Danışma Biriminde Aile Danışma Birimine kabul edilecek aileler;

Madde 19- Kuruma aşağıda belirtilen aileler kabul edilir.
1) Sakarya Büyükşehir Belediyesi mücavir alanları içerisinde ikamet etmek,

Aile Danışma Birimine kabul edilmeyecek aileler;

Madde 20- Kuruma aşağıda belirtilen aileler danışanlar ve ya kursiyerler kabul edilmezler.
1) Bali, tiner, uyuşturucu vb. maddeler kullanan aileler danışanlar ve ya kursiyerler,
2) Aile Danışma Birimine bulaşıcı hastalığı, özel tedavi ve rehabilite ihtiyacı olan aileler danışanlar ve ya kursiyerler tedavi edilmeden kabul edilmezler.

Aile Danışma Birimine kabul;

Madde 21- Kuruma kabulü uygun bulunan kursiyerler, aşağıda belirtilen belgeleri getireceklerdir.
1) 2 Adet Resim
2) Üyelik formunun doldurulması,
3) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
4) Okuyorsa Öğrenci Belgesi ya da diploma
5) Danışma hizmeti alacak kişilerden yalnızca iletişim bilgileri ve vatandaşlık numarası alınır,

Aile Danışma Biriminde Verilecek Hizmetler;

Madde 22- Kurum bünyesinde, aşağıda belirtilen hizmetler verilecektir.
a) Psiko- Sosyal Destek Hizmetleri,
b) Sosyo-Kültürel Faaliyetler,
c) Eğitsel Hizmetler (Kurslar seminerler, konferanslar)

3. Yaşlı Hizmet Biriminde

Yaşlı Hizmet Birimine kabul edilecek Yaşlılar;

Madde 23- Kuruma aşağıda belirtilen yaşlılar kabul edilir.
1) Sakarya Büyükşehir Belediyesi mücavir alanları içerisinde ikamet etmek,
2) 60 yaş ve üzeri yaşlarda olup, sosyal, kültürel ve/veya ekonomik yönden yoksunluk içinde, korunmaya, bakıma ve yardıma muhtaç olmak,

Yaşlı Hizmet Birimine kabul;

Madde 24-Kuruma kabulü uygun bulunan yaşlılar, aşağıda belirtilen belgeleri getireceklerdir.
1) 2 Adet Resim
2) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
3) Muhtardan ikametgah belgesi

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Fiziki Özellikler ve Kurum Bölümleri

Bina ve İskân Durumu:

Madde 26- Kurumun iskân yönünden taşıması gereken özellikler:
- Binanın müstakil ve kaloriferli olması tercih edilmelidir.
- Çok ya da tek katlı binalar tercih edilmelidir. Çok katlı binalarda hizmet verilmesi halinde, tüm katların birbirleriyle bağlantılı olmasına özen gösterilmelidir.
- Kurumun 1., 2. ve 3. dereceli genel sorun yaratabilecek müesseselere 1 km. uzakta olması hususu göz önünde bulundurulmalıdır.
- Kurumda yangın için gerekli önlemler alınmış olmalıdır. Örneğin; Yangın tüpü, yangın merdiveni vb.
- Kurumun bulunduğu yer, genel ahlak kurallarına uygun bir özellik taşımalıdır.
- Kurumun iç donanımı, yapılacak faaliyetlerin şartlarına uygun özellik taşımalıdır.
- Kurumda sağlık odası ve personel dinlenme odası bulunmalıdır; yokluğu durumunda Sağlık Şube Müdürlüğüne bağlı tıp merkezi ile koordineli çalışılmalıdır.
- Kurumun çalışma ve diğer aktiviteleri için gerekli olan araç-gereç ve donanımı Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanacaktır.

Kurum Bölümleri:

Madde 27- Çocuk kulüpleri, Aile Danışma Birimi ve Yaşlı Hizmet Biriminde iklim, binanın fiziksel koşulları ve olanakları dikkate alınarak düzenlenmiş olan idari bölüm, kayıt bölümleri, kurs salon ve sınıfları çocuk kulübü etkinlik salonları ve sınıfları, bekleme salonu ve seminer salonu, kafeterya, okuma salonu ve diğer gerekli bölümler bulunur.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Personelin; Nitelikleri, Sorumlulukları, Statüsü ve Çalışma Saatleri

Kurum Personelinin Nitelik ve Sorumlulukları:

Madde 28- Kurumda; Sosyal Hizmetler, Sosyoloji, Psikoloji veya Çocuk Gelişimi alanında Yükseköğrenim yapmış bir yönetici ile yeterli bilgi ve belgeye sahip; Tiyatro, Resim, Müzik, Satranç, Diksiyon, İngilizce, Sağlık ve Kütüphane alanlarında Rehber Usta Öğretici ve Uzman ile Genel İdare, Yardımcı ve Teknik Hizmetler sınıfından personel çalıştırılır. Belediyemiz kadrolu, sözleşmeli ya da personel mevzuatı doğrultusunda ücret karşılığı öğretmenler çalıştıracaktır.

Yönetici: Kurumun yönetsel ve teknik tüm işlerini amacına uygun olarak yürütülmesinden, Ailelerin aldığı kurs seminer ve Psikolojik Danışma Hizmetinden, Yaşlı Vatandaşların aldığı hizmetin kalitesinden, çocukların faaliyetlerden en verimli şekilde yararlanmalarının sağlanmasında sorumludur.

Personel Statüsü:

Madde 29- Kurum personeli, belediye personeli olup, belediye personelinin bağlı olduğu personel yönetmeliğine tabidir. Ancak kuruluşun daha verimli ve etkin bir şekilde hizmet verilebilmesi için Müdürün teklifi ve Daire Başkanının onayı doğrultusunda, belediye personeli dışından ek ders ücreti karşılığı konusunda Uzman, Rehber öğretmen ve Usta Öğretici istihdam edilir.

Personelin Çalışma Gün ve Saatleri:

Madde 30- Belediye Personeli, Belediyenin kendi bünyesindeki personelinin bağlı olduğu personel yönetmeliğine tabidir. Merkezlerdeki etkinlikler, tam gün tam yıl kapsamında yılın on iki ayında sürdürülür. Kursların açılış ve kapanış tarihleri, kutlanacak/anılacak belirli gün, haftalar ve tatil zamanları ile ilgili olarak Sakarya Büyükşehir Belediyesi komisyonunca ön hazırlık çalışması yapılır. Programların süresi, kurs yeri ve kursiyerlerin durumları dikkate alınarak belirlenir. Öğretmenlerin aylık ve ek ders ücreti karşılığında yapacakları görevler, Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar'a göre belirlenir ve uygulanır. Haftalık Çalışma saatleri Milli Eğitim kararı baz alınarak yapılır. Usta öğretici müraacatlarında cv alınır, 10 aylık sözleşme yapılır, sigortaları ödenir ve haftada 5 gün\8 saatten 40 saati doldururlar.
Günlük çalışma süresi tam gün tam yıl esasına göre sabah 09.00 ile akşam 17.00 saatleri arası öğreticinin ders saati kadardır. Etkinlikler, gerektiğinde hafta sonu tatil günlerinde de devam eder. Öğretmen, uzman ve usta öğreticilerin günlük çalışma programları buna göre düzenlenir ve uygulanır. Günlük çalışma süresi öğreticinin ders saati kadardır. Ders ücreti karşılığında görevlendirme öğretmen sayısının yetersiz olması hâlinde;

a) Yüksek öğrenimli olmak koşuluyla;
1) (Değişik: 09/10/2012 tarihli ve 28436 sayılı R.G. Yayımlanan BKK ile) Bu Karar kapsamındaki yönetici ve öğretmenler dışındaki resmî görevliler ile sınıf öğretmenlerine ilköğretim, orta öğretim ve yaygın eğitim kurumlarında haftada 8 saate,
2) Resmî görevi bulunmayanlar ile emeklilere, okul öncesi, ilköğretim, orta öğretim, özel eğitim ve yaygın eğitim kurumlarında haftada 30 saate, kadar ek ders görevi verilebilir.

b) İlgili mevzuatında belirtilen esaslara göre uzman ve usta öğretici olarak nitelendirilenlerden;
1) Resmî görevi bulunanlara haftada 10 saate,
2) Resmî görevi bulunmayanlara haftada 40 saate, kadar okul öncesi, meslekî ve teknik orta öğretim, özel eğitim ve yaygın eğitim kurumlarında ek ders görevi verilebilir.
3) Öğretmenlere, ilgili mevzuatına göre öğretim yılı başında ve sonunda yaptıkları meslekle ilgili çalışma sürelerinde iki haftayı geçmemek üzere ve fiilen görev yapmaları kaydıyla haftada 15 saat ek ders ücreti ödenir.

 

ALTINCI BÖLÜM

Mali Hükümler

Satın Alma, Ayniyat, Ambar ve Depo Hizmetleri;

Madde 31- Satın alma, ayniyat, ambar ve depo hizmetleri, kurum için gerekli tüketim malzemeleri, yakacak, temizlik, tıbbi ve sıhhi malzeme, demirbaş, döşeme ve elektronik malzemeler ile her çeşit bakım, onarım ve tefrişat belediyece karşılanır.

Giderler:

Madde 32- Çocuk Kulüpleri, Aile Danışma ve Yaşlı Hizmet birim işleyişi ile ilgili her türlü giderler, Belediye bütçesinden karşılanır.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük:
Madde 33- Bu yönetmelik Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin kabulünden itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme:
Madde 34- Bu yönetmelik hükümleri, Sakarya Büyükşehir Belediyesince yürütülür.