Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi

21.11.2011 Tarihli Meclis Toplantısı

Toplantı Kararları İçin Tıklayınız

 

 
21.11.2011 Tarihli Meclis Gündemi
 
Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 21/11/2011 Pazartesi Günü Saat:14.00'teBüyükşehir Belediyesi Hizmet Binasının İkinci Katında Bulunan Meclis SalonundaYapacağı Kasım Ayı Meclis Toplantısının 2'nci Birleşimine Ait Gündemdir.

49. 
10/497.- Belediyemiz Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığının, Yurt içinde ve yurt dışında değişik bölgelerinde zaman zaman deprem, heyelan, yangın, sel, su baskını, kuraklık ve kıtlık vb. doğal afetler meydana gelmekte ve bu doğal afetlerde can ve mal kaybı yaşanmakta olup, doğal afetin yaşandığı bölgelere acilen ayni ve nakdi insani yardım yapılması zaruri hale gelmektedir. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. maddesinin 1. fıkrasının (u) bendi, 5393 sayılı Belediye Kanununun 53. maddesinin 4. fıkrası ve 75. maddesinin 1. fıkrasının ( c ) bendinde belirtilen hükümler dahilinde yurt içi ve yurt dışında olması muhtemel bir afette Belediyemizce; ihtiyaç duyulan yardımların yapılması ve afetzedelere gereği gibi ulaştırılması için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 01/11/2011 tarih ve 262 sayılı yazısı.

50. 10/498.- 
Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının, 07/05/2004 tarihinde kabul edilen 22/05/2004 tarih ve 25469 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Anayasanın 90'ıncı maddesi ile 23/09/2010 tarihinde değişen 53. maddesi "memurlar ve diğer Kamu görevlileri, toplu sözleşme yapma hakkına sahiptirler.' hükümleri çerçevesinde yetkili memur sendikası ile Büyükşehir Belediyesi ve Saski Genel Müdürlüğüyle toplu sözleşme yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 31/10/2011 tarih ve 1555 sayılı yazısı.

51. 10/499.
- Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının, "Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına ilişkin Esaslar' dahilinde Büyükşehir Belediyesinde kadro dereceleri tıkanan personelin kadrolarının iptal edilerek durumlarına göre yeniden hazırlanan kadro ihdas (III sayılı) cetveline ilişkin 31/10/2011 tarih ve 1556 sayılı yazısı.

52.  10/500.-
Belediyemiz Fen İşleri Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi Karakamış Mahallesi Yazlık Kavşağı ile Yenikent arasındaki(0-7,5 km.) alanda ve bu alan içerisinde bulunan 2980 ada, 1-2-3 nolu parsellerde planlanan Çark Deresi Kıyısı Rekreasyon Projesi kapsamında yer alan Aquapark, Go Card, Kafeterya, Restaurant, Midilli Atları Binicilik Alanı, Yüzme Havuzu vb. proje ve tesislerin 10 yıla kadar kiraya verilebilmesini veya 30 yıla kadar sınırlı ayni hak tesisi olarak 5393 sayılı Kanunun 18-e maddesine göre Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesine ilişkin 11/11/2011 tarih ve 745 sayılı yazısı.
53.  10/501.
- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Akyazı İlçesi Yahyalı Mahallesi mülkiyeti Maliye Hazinesine ait G25D07B2C pafta, 106 ada, 190 nolu parselin konut (lojman) Alanı ve mülkiyeti Akyazı İlçe Belediyesine ait 106 ada, 25 nolu parselin ortaöğretim alanı olarak planlanmasına ilişkin 1/1000 ölçekli mevzii imar planına ait Akyazı İlçe Belediye Meclisinin 07/09/2011 tarih ve 74 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 03/11/2011 - 1563 sayılı yazısı.

54.  10/502.-
 Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Milli Savunma Bakanlığı İzmit İnşaat Emlak Bölge Başkanlığının 25/10/2011 tarih ve 11 sayılı yazısı ile, Serdivan İlçesi ile Adapazarı İlçe sınırlarında Mithatpaşa Mahallesi, Kirişhane Caddesi ile Milli Egemenlik Caddesi arasında kalan 25.00 m.lik imar yolu ve çevresi için hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 03/11/2011 tarih ve 1572 sayılı yazısı.

55.  10/503.-
 Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sapanca İlçesi Göl Mahallesi 55 ada, 196-197-198-199 ve 200 nolu parsellerin Konut Alanından İlköğretim Alanına dönüştürülmesi şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 10/11/2011 tarih ve 1616 sayılı yazısı.

56. 10/504.- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sapanca İlçesi Göl Mahallesi 55 ada(sehven 53 ada), 196-197-198-199 ve 200 nolu parsellerin Konut Alanından İlköğretim Alanına dönüştürülmesi şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ait Sapanca İlçe Belediye Meclisinin 02/11/2011 tarih ve 2011/62 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 10/11/2011 tarih ve 1617 sayılı yazısı.

57.  10/505.- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 11/11/2011 tarih ve 10/494 sayılı kararı ile incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediyesine bağlı İlçe Belediyelerinin 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 25/b, 2464 sayılı Gelir Kanununun 96/B ve 97'nci maddeleri ile yürürlükteki mevzuatlara göre incelenen 2012 yılına ait Gelir Tarifelerinin cetvellerde gösterildiği şekliyle uygun görüldüğüne dair tanzim olunan 16/11/2011
 tarihli Komisyon Raporu.

58. 10/506.- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 11/11/2011 tarih ve 10/495-10/496sayılı kararları ile incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonumuza havale olunan 2012 Mali Yılı Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile bağlı İlçe Belediyeleri Bütçe Tasarıları ile 2013-2014 Yıllarına ilişkin Bütçe Tahminlerini içeren cetvellerinin 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kanunun ilgili maddeleri, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 25. maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunun 61 ve 62. maddeleri uyarınca incelenerek uygun görüldüğüne dair tanzim olunan16/11/2011 tarihli Komisyon raporu.

×