Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi

17.05.2013 Tarihli Meclis Toplantısı (2.Birleşim)

Toplantı Kararları İçin Tıklayınız

 
 
 
 
 
 
T.C.
SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 17/05/2013 CUMA GÜNÜ SAAT 14.30’da BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET BİNASININ BİRİNCİ KATINDA BULUNAN MECLİS SALONUNDA YAPACAĞI MAYIS AYI TOPLANTISININ
         İKİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM
 
 
33.-5/207-. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10/12/2012 tarih ve 12/396 sayılı kararıyla onaylanan Sakarya Büyükşehir Belediye sınırlarını kapsayan 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı esas alınarak hazırlanan Akyazı İlçesinin Merkez, Küçücek ve Seyfeler Mahallelerini kapsayan 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı’nın görüşülmesine ilişkin 10/05/2013 tarih ve 1502 sayılı yazısı.
 
34.-5/208-. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının Serdivan İlçesi, Beşköprü Mahallesi, 14541 – 14542 – 14543 – 14544 – 14545 – 14546 – 14547 – 14548 – 14549 – 14550 – 14551 – 14552 – 14553 – 14554 – 14555 – 14556 – 14557 – 14558 – 14559 – 14560 – 14561 – 14562 – 14577 – 14578 – 14579 – 14580 – 14581 – 14582 – 14583 – 14584 – 14585 – 14586 – 14587 – 14588 – 14589 – 14590 – 14591 – 14592 – 14593 – 14594 – 14595 – 14596 – 14597 – 14598 – 14599 – 14600 – 14601 – 14602 – 14603 – 14604 – 14605 – 14606 – 14607 – 14608 – 14609 – 14610 – 14611 – 14612 – 14613 nolu parseller ve çevresine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebine ilişkin 09/05/2013 tarih ve 1447 sayılı yazısı.
 
35.-5/209-.Sapanca İlçe Belediye Başkanlığının,Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/07/2010 tarih ve 8/305 sayılı meclis kararı ile Sapanca İlçesi Gazipaşa Mahallesi Kentsel ve Gelişim Alanı olarak ilan edilmiştir. Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Toplu Konut İdaresi ve Sapanca İlçe Belediyesi arasında imzalanan protokol doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 10/05/2013 tarih ve 1761 sayılı yazısı.

36.-5/210-. Belediyemiz Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, 6360 sayılı Kanunun geçici 1. maddesinde ‘‘Belediyeler yetkili organlarının kararıyla, bu kanunla sorumluluk alanlarına dahil edilen yerleşim yerlerine yetkisi dahilindeki her türlü yatırım ve hizmeti götürebilir’’ denildiğinden Kocaali Belediyesinin İller Bankasından bu proje için alacağı 20 yıl vadeli 25.000.000,00-TL (Yirmibeşmilyontürklira) krediye garanti olunacağına dair meclis kararının alınabilmesi ve krediye ilişkin her türlü işlemin yürütülebilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilebilmesine ilişkin 13/05/2013 tarih ve 230 sayılı yazısı.
 
37.-5/211-. Belediyemiz Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, 6360 sayılı Kanunun geçici 1 maddesinde‘‘Belediyeler yetkili organlarının kararıyla, bu kanunla sorumluluk alanlarına dahil edilen yerleşim yerlerine yetkisi dahilindeki her türlü yatırım ve hizmeti götürebilir’’ denildiğinden Taraklı Belediyesinin İller Bankasından bu proje için alacağı 20 yıl vadeli 8.000.000,00-TL (Sekizmilyontürklira) krediye garanti olunacağına dair meclis kararının alınabilmesi ve krediye ilişkin her türlü işlemlerin yürütülebilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilebilmesine ilişkin 13/05/2013 tarih ve 231 sayılı yazısı.

38.-5/212-. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/05/2013 tarih ve 5/206 sayılı kararı ile incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 2012 Mali yılı İdari ve Taşınır Kesin Hesabı cetvellerinin incelenerek 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Mahalli idareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği,  Taşınır Mal Yönetmeliği olmak üzere mali iş ve işlemlerin yürürlükteki mevzuata uygun bir şekilde yürütüldüğü, mevzuata aykırı herhangi bir işleme rastlanmadığı tespit edildiği görülerek komisyonca kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 15/05/2013 tarihli Komisyon raporu.

 

×