Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi

13.01.2014 Tarihli Meclis Toplantısı

Toplantı Kararları İçin Tıklayınız

 
 
 
 
 
Davet Yazısı.
 
 
 
 
 T.C
SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 13/01/2014 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT  14.00’te BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET BİNASININ BİRİNCİ KATINDA BULUNAN MECLİS SALONUNDA YAPACAĞI TOPLANTIYA AİT GÜNDEM
 
 
                GÜNDEM
 

1.    1/1.- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/12/2013 tarih ve 13/377 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin; 10.12.2012 tarih ve 12/396 sayılı kararı ile onaylanan ve 08.04.2013 tarih ve 4/164 sayılı kararı ile kesinleşen Sakarya Büyükşehir Belediyesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı’nda, talepler ve alt ölçekli imar planlarına aykırı olan hususlar dikkate alınarak yapılan plan kararı ve plan hükmü değişikliklerinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 20/12/2013 tarihli Komisyon raporu.

2.    1/2.- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/12/2013 tarih ve 13/378 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediye sınırlarını kapsayan 1/25000 ölçekli onaylanan Nazım İmar Planında Fuar Alanının; Ticaret Alanı olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan  30/12/2013 tarihli Komisyon raporu.

3.    1/3.- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/12/2013 tarih ve 13/389 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,Adapazarı İlçesi, Yenigün Mahallesi, 1176 ada, 889 nolu parselde bulunan İlköğretim Tesis Alanının emsal değerinin aynı kalmak üzere bina yüksekliğinin maksimum kat sayısı=2 kat’tan Hmax=12.00 m’ye çıkartılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Adapazarı İlçe Belediye Meclisince alınan 02.12.2013 tarih ve 11/151 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 18/12/2013 tarihli Komisyon raporu.

4.    1/4.- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/12/2013 tarih ve 13/380 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,Serdivan İlçe Belediye Meclisinin 03.12.2012 tarih ve 123 sayılı kararı ile kabul edilen Serdivan Köprübaşı Mahallesi, 2307-2308-2309-2310-2314-2319-2320 ve 2321 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisince 11.02.2013 tarih ve 2/47 sayılı kararı ile değiştirilerek onaylanmış, ancak parsel maliklerince ilan askı süresi içerisinde Plana yapılan itiraz ile planın, değişiklik öncesi halini kapsayan ekli plana ait Serdivan İlçe Belediye Meclisinin 03.06.2013 tarih ve 55 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 20/12/2013 tarihli Komisyon raporu.

5.    1/5.- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/12/2013 tarih ve 13/382 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,Arifiye İlçesi 1/5000 ölçekli onaylanan Revizyon Nazım İmar Planında Sakarya Nehri kenarında planlanan Fuar Alanının Ticaret Alanı, Sosyal ve Teknik Altyapı Alanı olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 30/12/2013 tarihli Komisyon raporu.

6.    1/6.- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 09/12/2013 tarih ve 13/390 sayılı kararı ile incelenmek üzere Plan Bütçe ve Hukuk Komisyonuna havale edilen, Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 06/12/2013 tarih ve 366 sayılı yazısı ile, 5216 Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 23. maddesi ile 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa istinaden alınması gereken Yol Harcamalarına Katılım Payları yolların yeni inşa edilmesi, tamir ve genişletilmesi halinde alınmaktadır.6360 sayılı Yasanın Geçici 1. maddesinin 27. fıkrası ile ‘Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce yolların inşa, tamir ve genişletilmesi nedeniyle 2464 sayılı Kanunun 86.maddesi uyarınca tarh edilmemiş harcamalara katılım payları belediye meclis kararıyla alınmayabilir’ hükmü getirilmiştir.Buna göre 2003-2013 yılları arasında tarh edilmemiş yol harcamalarına katılım paylarının alınmaması talebinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 08/01/2014 tarihli müşterek Komisyon raporu.

7.    1/7.- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/12/2013 tarih ve 13/383 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havale edilen,31 Mayıs 2012 tarih ve 28309 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun” gereği Belediyemiz sınırları içerisinde yapılacak kentsel dönüşüm faaliyetleri ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi için 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 21. maddesine istinaden Belediye Meclisinin 08/10/2012 tarih ve 10/323 sayılı kararı ile kurulan “Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğü”nün hazırlanan Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin kabulünün uygun olacağışeklinde tanzim olunan 24/12/2013 tarihli müşterek Komisyon raporu.

8.    1/8.- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/12/2013 tarih ve 13/384 sayılı kararı ile incelenmek üzere Hukuk Komisyonuna havale edilen, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına bağlı Bilişim Sistemleri ve Donanım Şube Müdürlüğü ve Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Yazılım Şube Müdürlüğünce hazırlanan Görev ve Çalışma Yönetmeliklerinin yürürlükteki yasa ve mevzuatlara uygun olduğundan kabulünün uygun olacağışeklinde tanzim olunan 30/12/2013 tarihli Komisyon raporu.

9.    1/9.-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 11/11/2013 tarih ve 12/336 sayılı kararı ile onaylanan Sakarya Büyükşehir Belediyesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planına ilan askı süresi (27/11/2013 – 27/12/2013) içerisinde Mevcut Stad yerinin Ticaret Alanı olmasına yönelik itirazın görüşülmesine ilişkin 06/01/2014 tarih ve 11 sayılı yazısı.

10.1/10.-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 11/11/2013 tarih ve 12/337 sayılı kararı ile onaylanan Adapazarı İlçesi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına ilan askı süresi (27/11/2013 – 27/12/2013) içerisinde yapılan itirazların görüşülmesine ilişkin 06/01/2014 tarih ve 10 sayılı yazısı.

11.1/11.-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi, Maltepe Mahallesi, 656 ada 43 nolu parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğine ait Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin 11/12/2013 tarih ve 12/155 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 03/01/2014 tarih ve 6 sayılı yazısı.

12.1/12.-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Arifiye İlçesi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı, Büyükşehir Belediye Meclisinin 10/06/2013 tarih ve 7/222 sayılı kararı ile onaylanmış, aynı Meclisin 21/10/2013 tarih ve 11/314 sayılı kararı ile kesinleşmiş olup, söz konusu bu planda işli olan Kuzey Anadolu Fay Hattı ve tampon bölgenin plana doğru koordinatta işlenip işlenmediğine ilişkin tereddüt oluşmuştur. Fay hattı çevresinde imara açık yerler bulunmaktadır. Bu sebeple ileride telafisi mümkün olmayan sonuçlara sebebiyet verilmemesi için Arifiye İlçesinden geçen Kuzey Anadolu Fay Hattı Tampon Bölgesinin plan sınırı dışına çıkarılmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 06/01/2014 tarih ve 9 sayılı yazısı.

13.1/13.-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Arifiye İlçesi, Neviye Mahallesi, 1858 – 1859 nolu parsellerin Eğitim Tesis Alanı olarak planlanması ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Arifiye İlçe Belediye Meclisinin 07/05/2013 tarih ve 2013/27 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin   03/01/2014 tarih ve 3 sayılı yazısı.

14.1/14.-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Arifiye İlçesi, Adliye Orman Köyü, 2657 ada, 141 nolu parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğine ait Arifiye İlçe Belediye Meclisinin 01/08/2013 tarih ve 2013/34 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 03/01/2014 tarih ve 5 sayılı yazısı.

15.1/15.-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sapanca İlçesi, Mahmudiye Orman Köyü, G24D10B4D pafta, 434 nolu parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğine ait Sapanca İlçe Belediye Meclisinin 03/12/2013 tarih ve 2013/57 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 03/01/2014 tarih ve 4 sayılı yazısı.

16.1/16.-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sapanca İlçesi, Tepebaşı Mahallesi, 462 ve 463 nolu parseller ve Hasanpaşa Mahallesi 454- 455 -457 – 816 ve 819 nolu parsellere ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğine ilişkin Sapanca İlçe Belediye Meclisinin 03/12/2013 tarih ve 2013/58 sayılı kararının görüşülmesine ait 03/01/2014 tarih ve 7 sayılı yazısı.

17.1/17.-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın (Bakanlık Muhabere Bürosu) 02/01/2014 tarih ve 7989 sayılı talep yazısı ile, Ferizli İlçesi, Damlık Mahallesi, 106 ada 1 - 2 ve 3 nolu parsellere yönelik hazırlanan ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklif dosyasının görüşülmesine ilişkin 06/01/2014 tarih ve 13 sayılı yazısı.

18.1/18.-Belediyemiz Fen İşleri Dairesi Başkanlığının, Kurumumuz faaliyetlerine uygun kullanım alanı bulunmaması sebebi ile Taşınır Mal Yönetmeliğinin 31.1 maddesi hükümlerine göre, 54 DF 481 plakalı 1998 model Toyota marka binek otonun Kaynarca İlçe Belediyesine, 54 FN 837 plakalı 1998 model Toyota marka binek otonun Söğütlü İlçe Belediyesine ve 54 TP 839 plakalı 2000 model M50 İveco marka küçük otobüsün Çaykışla Spor Kulübü Derneğine bedelsiz olarak devir edilebilmesine ilişkin 23/12/2013 tarih ve 1994 sayılı yazısı.

19.1/19.-Belediyemiz Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığının, Hendek İlçe Belediyesinin 20/11/2013 tarih ve 299 sayılı yazısı ile talep olunan, Mezarlıklar Şube Müdürlüğümüze ait 54 ER 146 plakalı cenaze aracının şoför, bakım-onarım, yakıt, sigorta v.b masrafları Hendek İlçe Belediyesi tarafından karşılanmak sureti ile üç yıl süre ile geçici kullanım süresinin uzatılmasına ilişkin 27/12/2013 tarih ve 236 sayılı yazısı.

20.1/20.-Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının, 27 Aralık 2013 tarih ve 28864(mükerrer)sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 2014 Yılı Bütçe Kanunu K cetvelinde belirtildiği üzere, Büyükşehir Belediyemizde Zabıta ve İtfaiye hizmetlerinde fiilen çalışan personele Devlet Bütçe Kanununda tespit edilen brüt 382 TL üzerinden fazla çalışma ücretinin ödenebilmesine ilişkin 31/12/2013 tarih ve 2122 sayılı yazısı.

21.1/21.- Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının, 5393 sayılı Belediye Kanunun 49. Maddesine göre (3.4.5. fıkraları) çalıştırılacak olan personelin sözleşme ücretlerinin,Maliye Bakanlığının yine aynı kanun çerçevesinde çalıştırılacak sözleşmeli personelin unvan bazında 01/01/2014 tarihinden geçerli olmak üzere hazırlanacak olan ücret tavanı aşılmamak kaydıyla ücret tespiti ile 375 sayılı KHK’nin ek 9. maddenin 9. fıkrasına göre belirlenen oran ve tutarda ek ödeme verilmesine ilişkin 07/01/2014 tarih ve 35 sayılı yazısı.

22. 1/22.-Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının,5393 sayılı Belediye Kanununun 25. maddesinde “İl ve İlçe Belediyeleri ile nüfusu 10.000’in üzerindeki Belediyelerde, Belediye Meclisi her ocak ayı toplantısında belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için kendi üyeleri arasından gizli oyla ve üye sayısı üçten az beşten çok olmamak üzere bir denetim komisyonu oluşturulur”denilmektedir. Büyükşehir Belediyesinde denetim komisyonu teşekkülü için anılan kanun hükmü gereği Belediye Meclisinin kendi üyeleri arasından gizli oyla beş üyenin seçilmesine ilişkin 03/01/2014 tarih ve 4 sayılı yazısı.

 

-13/01/2014 tarihli Meclis Toplantısının ilave gündemi-
 

23.-1/23-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 09/09/2013 tarih ve 10/301 sayılı kararı İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Hendek İlçe Belediye Meclisinin 05/09/2013 tarih ve 39 sayılı kararı ile kabul edilen Hendek İlçesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planının rapordaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 10/01/2014 tarihli komisyon raporu.

24.-1/24-. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 09/12/2013 tarih ve 13/381 sayılı kararı İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Hendek İlçe Belediyesi 22.10.2000 tarih ve 22 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Revizyon İmar Planında Hendek İlçesi, Nuriye Orman Köyü 220 nolu parsel Akaryakıt İstasyonu Alanı, Kargalıhanbaba Mahallesi 1201 (eski 596) nolu parsel Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı, Akova Mahallesi 281-803 nolu parseller Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı ve Büyükdere Mahallesi 586 nolu parsel Akaryakıt İstasyonu Alanı olarak planlanmıştır. Söz konusu parseller Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.02.2013 tarih ve 2/56 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında Ticaret Alanı ve Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı olarak planlanmış olduğundan, parsellerin Akaryakıt ve LPG İstasyonu Alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 10/01/2014 tarihli komisyon raporu.

25.-1/25-. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, İmar planlarında Belediye Hizmet Alanında kalan ve Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin 06/01/2014 tarih ve 1/16 sayılı karar ile Belediyemize devrine karar verilen Güllük Mahallesi, 125/9 pafta, 961 ada, 9(eski 1) nolu 995,00 m2.lik parselin Sakarya 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 1998/437 esas nolu ve 1997/718 karar nosu ile Adapazarı Belediyesi adına tesciline karar verilen hissesinin 5393 sayılı Belediye Kanunun 18-e ve 75-d maddelerine göre Belediyemize devrinin yapılmasına ait 10/01/2014 tarih ve 65 sayılı yazısı.

26.-1/26-.Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünün, İlimiz Ferizli İlçesi Devlet Mahallesi sınırları dahilinde bulunan 1 nolu mülkiyeti Hazine adına kayıtlı bulunan ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planında “Resmi Kurum” alanı olarak ayrılan taşınmazın, İlçe Müftülüğünün 22/10/2013 tarihli ve 372 sayılı yazısı ile tahsis talebi doğrultusunda plan tadilatı yapılarak 1/5000 ölçekli imar planında “Dini Tesis Alanı” olarak ayrılması talebine ilişkin 07/01/2014 tarih ve 219 sayılı yazısı.

27.-1/27-.Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının, Kaynarca İlçe Belediye Başkanlığının 02/12/2013 tarih ve 58 sayılı meclis kararı ile bir adet Vakumlu Yol Süpürme Makinesi talebi üzerine 54 TP 860 plakalı 1999 model MAN marka Vakumlu Yol Süpürme aracının Taşınır Mal Yönetmeliğinin 31.1 maddesine göre Kaynarca İlçe Belediyesine devir edilmesine ilişkin 09/01/2014 tarih ve 09 sayılı yazısı.

28.-1/28-.Söğütlü İlçe Belediye Meclisinin, Yeniköy Köyü 15 pafta, 726 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planına ilişkin 07/01/2014 tarih ve 2014/6 sayılı kararı.×