Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi

09.06.2014 Tarihli Meclis Toplantısı

Toplantı Kararları İçin Tıklayınız

DAVET YAZISI

   T.C
      SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 09/06/2014 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14.00’te BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET BİNASININ BİRİNCİ KATINDA BULUNAN MECLİS SALONUNDA YAPACAĞI TOPLANTIYA AİT GÜNDEM
 

  •  Yoklama ve açılış.
  • 12/05/2014  ve 16/05/2014 tarihli Meclis Toplantı Tutanak Özetlerinin okunması.                                                                                                                                GÜNDEM

1-    7/140.-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10/03/2014 tarih ve 3/70 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi, Çökekler Mahallesi, 1294 ve 1295 nolu parsellere ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait  Adapazarı İlçe Belediye Meclisince alınan 03.02.2014 tarih ve 2/20 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 29/05/2014 tarihli Komisyon raporu.

2-    7/141.- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/05/2014 tarih ve 6/123 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçe sınırları dahilinde isimsiz sokaklara 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/g maddesine göre ekli listede ve krokide belirtildiği şekilde isim verilmesi ile daha önce adlandırılmış sokakların isimlerinin değiştirilmesinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 26/05/2014 tarihli Komisyon raporu.

3-    7/142.-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/05/2014 tarih ve 6/124 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Erenler İlçesi, Erenler Mahallesi, 28 M 4 pafta, 11767 nolu parselin Konut Alanından Akaryakıt Alanına dönüştürülerek, 11768 nolu parsele ilave edilmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin reddinin uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 26/05/2014 tarihli Komisyon raporu.

4-    7/143.-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10/03/2014 tarih ve 3/77 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Arifiye İlçesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planının Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/05/2014 tarih ve 6/122 sayılı kararına uygun olarak 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama imar planının yeniden hazırlanarak Arifiye İlçe Belediye Meclisince yeni bir karar alınmak üzere 1/1000 Revizyon Uygulama imar planı ve 03.03.2014 tarih ve 2014/8 sayılı kararının Belediyesine iadesinin uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 21/05/2014 tarihli Komisyon raporu.

5-    7/144.-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10/02/2014 tarih ve 2/53 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sapanca İlçe Belediye Meclisince alınan 03.12.2013 tarih ve 2013/47 sayılı kararıyla belirlenen Sapanca İlçesi Akçay, Balkaya, Erdemli, Fevziye, Hacımercan, İkramiye, Memnuniye, Muradiye, Nailiye, Şükriye ve Uzunkum Mahallelerinin Kırsal Yerleşim Alan sınırlarının değiştirilerek kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 29/05/2014 tarihli Komisyon raporu.

6-    7/145.-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/04/2014 tarih ve 4/92 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sapanca İlçesi Ünlüce ve Kuruçeşme 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına ait Sapanca İlçe Belediye Meclisince alınan 03.12.2013 tarih ve 2013/61 sayılı kararının plan ve plan hükümlerinin değiştirilerek kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 26/05/2014 tarihli Komisyon raporu.

7-    7/146.-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/05/2014 tarih ve 6/125 sayılı kararı ile incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, 21/09/1989 tarih ve 20056 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 3516 sayılı Ölçü Ayar Kanunu hükümleri doğrultusunda Gelirler Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan Ölçü ve Tartı Aletleri Birimine ait ekli listede belirtilen 2014 Mali Yılı Ücret çizelgesinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 26/05/2014 tarihli Komisyon raporu.

8-    7/147.-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/05/2014 tarih ve 6/126 sayılı kararı ile incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Büyükşehir Belediyemizin 2014 yılı Gelir Tarifesinde Hal Müdürlüğüne ait ücretlerde ekteki tabloda gösterildiği şekilde yapılan değişikliklerin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 26/05/2014 tarihli Komisyon raporu.

9-    7/148.-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/05/2014 tarih ve 6/127 sayılı kararı ile incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, 2464 sayılı kanunun 15. maddesi, 21. maddesi 1.fıkrası(III)nolu bendi, 56. maddesi, 60. maddesi ve 84. maddesinin 1. Fıkrasının (III) nolu bendinde yer alan maktu vergi ve harç tarifeleri konusunda belirtilen en alt ve en üst limitleri aşmamak şartıyla, mahallin çeşitli semtleri arasındaki sayısal ve ekonomik farklılıklar göz önünde tutularak tespit edilen ekteki tablodaki tutarların kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 27/05/2014 tarihli Komisyon raporu.

10-    7/149.-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Büyükşehir Belediye sınırlarına dahil olan bölgelerde Çevre Düzeni Planları Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca onaylanmıştır. Söz konusu bu planların ve hükümlerinin; 6360 sayılı kanunun yürürlüğü öncesinde onaylanmış bulunan 1/25000 ölçeli Nazım İmar Planı ve hükümleri ile uyumlu hale getirilmesi, tüm bu üst ölçekli planların uygulanabilirliği ve bütüncüllüğü için gözden geçilerek yeniden düzenlenmesini zorunlu kılmıştır. Bu nedenlerle üst ölçekli nazım ve çevre düzeni planlarının bütüncüllüğünü sağlamak üzere bu planlar ve hükümlerinde yapılan değişikliklerin görüşülmesine ilişkin 03/06/2014 tarih ve 856 sayılı yazısı.

11-    7/150.-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 28/05/2014 tarih 06301 sayılı talep yazısı ile, Adapazarı İlçesi, Orta Mahalle 66 ada 5-149-150-152-213-214-240-241 ve 97 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 02/06/2014 tarih ve 828 sayılı yazısı.

12-    7/151.-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 24/03/2014 tarih 1233931 sayılı talep yazısı ile, Adapazarı İlçesi, Alandüzü Mahallesi 191 ve 192 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 02/06/2014 tarih ve 817 sayılı yazısı.

13-    7/152.-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı Belediye Meclisinin 05/05/2014 tarih ve 5/41 sayılı kararı ile uygun görülen Tepekum Mahallesi, 154 ada 526 nolu parsel ve yakın çevresine ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği teklif dosyasının görüşülmesine ilişkin 03/06/2014 tarih ve 836 sayılı yazısı.

14-    7/153.-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı Belediye Meclisinin; 05/05/2014 tarih ve 5/42 sayılı kararı ile uygun görülen Korucuk Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Notu değişikliği teklif dosyasının görüşülmesine ilişkin 03/06/2014 tarih ve 847 sayılı yazısı.

15-    7/154.-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi, 17973 nolu parsel ve çevresine ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 03/06/2014 tarih ve 824 sayılı yazısı.

16-    7/155.-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Plan Notlarına ilişkin Serdivan İlçe Belediye Meclisince alınan 05/05/2014 tarih ve 22 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 02/06/2014 tarih ve 810 sayılı yazısı.

17-    7/156.-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Akyazı İlçe Belediye Başkanlığının 29/05/2013 tarih ve 2-2985 sayılı yazısı ile, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 21/10/2013 tarih ve 11/313 sayılı kararıyla onaylanan Akyazı İlçe Merkezi ile Küçücek ve Seyfeler Mahallelerini kapsayan alana ilişkin 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı’nda bulunan “Terminal Alanı” ile ilgili Akyazı İlçe Belediyesince hazırlanan plan değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin 03/06/2014 tarih ve 825 sayılı yazısı.

18-    7/157.-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Hacim Enerji Yatırım Üretim ve Ticaret A.Ş.nin 12/05/2014 tarih ve 454 sayılı yazısı ile,  Sakarya ili Geyve ve Karapürçek ilçelerinde yaklaşık 47.4 hektarlık alana ilişkin RES(Rüzgar Enerji Santrali) tesisi için hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar planının görüşülmesine ilişkin 29/05/2014 tarih ve 762 sayılı yazısı.

19-    7/158.-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Taraklı İlçe Belediye Başkanlığının talebi doğrultusunda, Taraklı İlçesi Taraklı Mahallesinde 6 pafta 630 parsel nolu taşınmaz ve üzerindeki Hisar Konağı, 5 pafta 424 parsel nolu taşınmaz ve üzerindeki Hacı Rıfatlar Konağı ile 6 pafta 570, 571, 572, 573, 574,575  parsel  nolu  taşınmazlar  ve  üzerindeki  Hacı Atıf  Hanın İl Özel idaresine ait iken 6360 sayılı Kanun kapsamında Sakarya Büyükşehir Belediyesi mülkiyetine geçtiğinden bu han ve konakların 5393  sayılı  Belediye  Kanununun  75/d maddesine göre Taraklı İlçe Belediyesine devrine ilişkin 28/05/2014 tarih ve 1442 sayılı yazısı.

20-    7/159.-Belediyemiz Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, Belediyemiz tarafından kamulaştırılmasına karar verilen çizelgede ayrıntıları yazılan arazi, arsa, bina ve işyerlerinin kamulaştırma bedellerini 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 ve 68’inci maddelerine göre İller Bankası A.Ş.’den 30.000.000,00 TL kredi borçlanması yapılabilmesi için Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesine ilişkin 30/05/2014 tarih ve 273 sayılı yazısı.

21-     7/160.-Belediyemiz Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, Belediyemiz sınırları içindeki ilçelerin sahillerinin temizliğinde kullanılmak üzere iki adet kum, toprak temizleme ve eleme aracı ile itfaiye hizmetlerinde kullanılmak üzere iki adet 18 metre merdivenli itfaiye ve altı adet ilk müdahale itfaiye araçlarının 237 sayılı Taşıt Kanununa göre alımına, ayrıca alınacak araçların bedellerinin ödenebilmesi için 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 ve 68’inci maddelerine göre İller Bankası A.Ş.’den 4.500.000,00 TL kredi borçlanması yapılabilmesi için Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesine ilişkin 21/05/2014 tarih ve 256 sayılı yazısı.

22-    7/161.-Belediyemiz Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bağlı yeni kurulan Terminal Şube Müdürlüğünce 2014 yılında kullanılmak üzere Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesine göre Ulaşım Dairesi Başkanlığı bütçesinden 3.000.000,00.-TL, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bütçesinden 1.000.000,00.-TL aktarma yapılabilmesine ilişkin 26/05/2014 tarih ve 131 sayılı yazısı.

23-    7/162.-Belediyemiz Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, İtfaiye Dairesi Başkanlığına ait 2014 Mali yılı Gider Bütçesinin ekte belirtilen harcama kaleminde bulunan ödeneğinin yıl sonuna kadar yetmeyeceği anlaşıldığından ödenek fazlalığı bulunan harcama kalemlerinden 3.678.000,00.-TL’nin listede belirtilen gider kalemlerine Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36/2 maddesine göre aktarma yapılabilmesine ilişkin 02/06/2014 tarih ve 140 sayılı yazısı.

24-    7/163.-Belediyemiz Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının, Belediyemiz hizmetlerinin kesintiye uğramadan devam edebilmesi için “Muhtelif sürücülü-sürücüsüz Araç Kiralama Hizmeti Alımı”,”Özel Güvenlik Hizmeti Alımı” ve “İşçilik Hizmeti Alımı İşi”nin 5393 sayılı Belediye Kanununun 67. maddesine istinaden “Yıllara Sari olarak Hizmet Alımı” yöntemiyle ihale edilmesi hususunda Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 28/05/2014 tarih ve 263 sayılı yazısı.

25-    7/164.-Belediyemiz Fen İşleri Dairesi Başkanlığının, 6360 sayılı Kanun kapsamında ilçe belediyelerimizin hizmet alanlarının genişlemesi nedeni ile Kurumumuza ait ekte belirtilen ihtiyaç fazlası taşıt ve iş makinelerinin ilgili kurum ve ilçe belediyelerine, Resmi Gazetede yayınlanan 18/01/2007 tarih ve 26407 sayılı Taşınır Mal Yönetmeliğinin 31.1 maddesi hükümlerine göre bedelsiz olarak devir edilebilmesine ilişkin 28/05/2014 tarih ve 711 sayılı yazısı.
     

                           -09/06/2014 tarihli Meclis Toplantısının ilave gündemi-

26.7/165.-Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının, “Belediye ve Bağlı  Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair Yönetmelik” esasları dahilinde hazırladığı boş memur kadro derece değişikliği talebinin (II sayılı cetvel) görüşülmesine ilişkin 04/06/2014 tarih ve 1056 sayılı yazısı.

27.7/166.-Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının, “Belediye ve Bağlı  Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde ihtiyaç duyulan Dış İlişkiler Dairesi Başkanı kadrosunun ihdası için hazırlanan (1) sayılı kadro ihdas cetvelinin görüşülmesine ilişkin 05/06/2014 tarih ve 1070 sayılı yazısı.

28.7/167.-Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının, 5393 sayılı Yasanın 49. maddesine göre ekte unvanları yazılı boş memur kadrolarına karşılık sözleşmeli personel çalıştırılmasına ve çalıştırılacak olan personelin Maliye Bakanlığınca belirlenen ekli tabloya göre net aylık tutarı üzerinden ücretlendirilmesine ilişkin 05/06/2014 tarih ve 1069 sayılı yazısı.

29.7/168.-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçe Belediye Meclisi’nin 02/06/2014 tarih ve 6/58 sayılı kararı ile uygun görülen Hızırtepe Mahallesi, 642 ada 1256 nolu parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği dosyasının görüşülmesine ilişkin 06/06/2014 tarih ve 945 sayılı yazısı.

30.7/169.-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Ferizli Merkezi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına ilişkin Ferizli İlçe Belediyesi Meclisince alınan 02/06/2014 tarih ve 33 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 09/06/2014 tarih ve 949 sayılı yazısı.

31.7/170.-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Arifiye İlçe Belediye Meclisinin 02/06/2014 tarih ve 30 sayılı kararı ile uygun görülen Arifiye Merkezi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planının görüşülmesine ilişkin 09/06/2014 tarih ve 948 sayılı yazısı.

32.7/171.-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Çaybaşıfuadiye, Çınardibi, Hacıköy, Kışlaçay Kumbaşı, Türkçaybaşı Mahallelerine ait Kırsal Yerleşme Alan Sınırlarına ait Arifiye İlçe Belediye Meclisinin 02/06/2014 tarih ve 33 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 09/06/2014 tarih ve 947 sayılı yazısı.

 

 

 

 

 

 

                      

×