Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi

08/06/2020 Tarihli Olağanüstü Meclis Toplantısı

Toplantı Kararları İçin Tıklayınız


 
Davet Yazısı
 
 
 
 
T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 
08/06/2020 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14.00’TE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SOSYAL GELİŞİM MERKEZİ KONFERANS SALONUNDA YAPACAĞI OLAĞANÜSTÜ TOPLANTIYA AİT GÜNDEM
 
•Yoklama ve açılış.
09/03/2020 tarihli Meclis Kararları.
•Sakarya Büyükşehir Belediyemizin 2019 yılı gelir ve gider işlemlerinin incelenmesi sonucu oluşturulan Denetim Komisyonu Raporunun 5393 sayılı Belediye Kanununun 25. maddesine istinaden Büyükşehir Belediye Meclisinin bilgisine sunulması.
 
1.4/154- Belediyemiz Ulaşım Dairesi Başkanlığının, Koronavirüs (COVİD-19) salgınının ekonomik hayata etkilerinin azaltılması amacıyla, Belediyemizden izin veya ruhsat almak suretiyle çalışan gerçek ve tüzel kişilere, toplu taşıma hizmetinin kesintisiz olarak yürütülmesiyle sınırlı olacak şekilde, 17/04/2020 tarihinden itibaren 3 aylık süreyle sınırlı olmak üzere belirlenen döneme tekabül eden ruhsat, izin ve hat kirası borçlarının faizsiz olarak 3 ay ertelenmesi, ayrıca ruhsat, izin ve hat kirası borçlarının ertelenen süre sonunda,  ertelenen süre kadar aylık eşit taksitler halinde, herhangi bir gecikme zammı ve faiz uygulanmadan tahsil edilebilmesi konularının 7244 sayılı Kanun çerçevesinde görüşülmesine ilişkin 27/05/2020 tarih ve 11280  sayılı yazısı.
 
2.4/155- Belediyemiz Ulaşım Dairesi Başkanlığının, Büyükşehir Belediyemizden izin veya ruhsat almak suretiyle çalışan ve salgın sürecinde pandemi kuralllarına uygun seyrek oturma düzeninde çalışma zorunluluğu bulunan (özel halk otobüsü, minibüs, taksi dolmuş) gerçek ve tüzel kişilerin başvurmaları halinde “Gelir Desteği” kapsamında 1000 TL mazot desteği sağlanması hususunun 7244 sayılı Kanun çerçevesinde görüşülmesine ilişkin 27/05/2020 tarih ve 11281  sayılı yazısı.
 
3.4/156- Belediyemiz Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının, Koronavirüs (COVİD-19) Tehlikesi nedeniyle Salgının Önlenmesi Adına Alınacak tedbirler doğrultusunda mülkiyetleri belediyemize ait olan ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre ihale ile kiraya verilen taşınmazlarda bulunan müstecirlerin (kiracı) mağduriyet yaşamaması için 16/03/2020 tarihinde genelge ile faaliyetleri geçici olarak durdurulan işyerlerinin her türlü kapalı çocuk oyun alanları, ayrıca Genelge ile faaliyetleri geçici olarak durdurulan berber, kuaför, güzellik salonu merkezleri v.b.yerlerin kira tahakkuklarının Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında yapılmaması, sözleşmelerinin 3 ay uzatılması; Genelge ile faaliyetleri durdurulmayan işyerlerinin kiralarının ise (COVİD-19) salgının tamamen sona erip ekonomik ve ticari faaliyetin normalleşeceği tarihe kadar kira ödeme güçlüğü çeken kiracıların Nisan, Mayıs ve Haziran aylarına ait kira bedellerinin ertelenmesi, bu aylara ait gecikme zammı alınmaması, Nisan ayında ödenecek bedelin Ağustos ayında, Mayıs ayında ödenmesi gereken kira bedelinin Ekim ayında ve Haziran ayında ödenmesi gereken kira bedelinin Aralık ayında ödenmesi, yine Cumhurbaşkanlığınca, Bakanlıklarca Yayınlanacak Genelgeler doğrultusunda yukarıdaki sürelerin 3 ay daha uzatılması için Encümene yetki verilmesine ilişkin 13/04/2020 tarih ve 9548 sayılı yazısı.
 
4.4/157- Belediyemiz Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının, 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesine istinaden Koronavirüs (COVİD-19) salgını ile mücadele kapsamında diğer Belediyeler ile kamu Kurum ve Kuruluşlarından gelen talepler karşılığında maske, tulum, dezenfektan, cerrahi eldiven, kolonya, siperlik, ve hijyen malzemesi yardımı yapabilmesine ilişkin 29/05/2020 tarih ve 11496 sayılı yazısı.
 
5.4/158- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, 7244 sayılı Kanun kapsamında Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve/veya bağlı kuruluşları mülkiyetinde, hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazlara ilişkin satış, ecrimisil ve kiralamadan kaynaklanan bedellerin 3 ay süreyle ertelenmesi ve ertelenmenin bittiği tarihten itibaren 3 ayda ve 3 eşit taksitle faizsiz olarak tahsil edilmesi, Belediyemiz kiracısı olan ve faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunamayan işletmelerin faaliyette bulunmadığı döneme ilişkin kira bedellerinin alınmaması hususunda Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 27/05/2020 tarih ve 11283  sayılı yazısı.
 
6.4/159- Belediyemiz Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığının, Koronavirüs (covid 19) salgını nedeniyle  7244  Sayılı  Kanunun  ilgili  maddeleri, 5393  Sayılı Belediye  Kanununun  Belediyelerin Görev ve Sorumlulukları' başlıklı 14/a maddesi ve  'Belediye Başkanı' başlıklı 37/e maddesi ile 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 'Büyükşehir Belediyeleri Giderleri' başlıklı 24/j maddesi ile Sakarya Büyükşehir Belediyesi 'Sosyal Hizmetler ve Yardım Esasları Yönetmeliği' ilgili maddelerine göre İçişleri Bakanlığı İl Hıfzısıhha Kurulu veya diğer yasal düzenlemelerle Salgınla Mücadele Tedbirleri çerçevesinde 16.03.2020 tarihinden itibaren faaliyetleri geçici süreliğine durdurulan veya faaliyette bulunamayan işyerlerine ait su faturalarının 1000­TL’ye kadar ödenebilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 01/06/2020 tarih ve 11630 sayılı yazısı.
 
7.4/160- Belediyemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının, 2020 mali yılında Koronavirüs ile mücadele kapsamında alımı yapılması planlanan malzemeler için  ödenek yetmeyeceğinden Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı (Diğer Tüketim Mal ve Malzeme Alımları) harcama kalemine 6.500.000,00-TL, (Giyecek Alımları) kalemine 363.000-TL.; ayrıca  Basın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı (İlan Giderleri) harcama kalemine 1.000.000-TL ödenek aktarması yapılabilmesine ilişkin 22/05/2020 tarih ve 11160  sayılı yazısı.
 
8.4/161- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09.03.2020 tarihli, 3/127 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi, Tekeler  Mahallesi, 4643 ada, 2 nolu parsel ve 4734 ada, 1 nolu parsel ile 4644 ada, 1 nolu parsel arasında kalan alana yönelik vatandaş talebi üzerine Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 14/05/2020 tarihli Komisyon raporu.
 
9.4/162- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.11.2019 tarihli, 10/535 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi, Hızırtepe Mahallesi, 1118 ada, 1 nolu parsel ile Mithatpaşa Mahallesi, 3066 ada, 1 nolu parsele ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 14/05/2020 tarihli Komisyon raporu.
 
10.4/163- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09.03.2020 tarihli, 3/128 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,  Fen İşleri Dairesi Başkanlığının 26/02/2020 tarih ve 5605 sayılı yazısı ile Adapazarı İlçesi, Güllük Mahallesi, 633 ada, 155 nolu parselde Katlı Otopark yapılması planlandığından bahisle; yürürlükteki planlarda Otopark Alanında kalan parselin çekme mesafelerinin 3 m. olacak şekilde değiştirilmesine ait İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26/02/2020 tarih ve 5545 sayılı yazısı ile ilgili parsele ilişkin plan notunun hazırlandığı belirtilerek; söz konusu yazılar doğrultusunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığınca hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 14/05/2020 tarihli Komisyon raporu.
 
11.4/164- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09.03.2020 tarihli, 3/130 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçesi, Adalı Serdivan Mahallesi, 132 ada, 18 nolu parselin doğusundaki 2617.00 m².lik terkli alan ile 132 ada, 6 ve 14 nolu parsellerin 2617.00 m².lik kısmına ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifi Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/01/2020 tarih ve 1/8 sayılı kararı ile değiştirilerek onaylanmıştır. Bahse konu plan değişikliğine ilan askı süresi içerisinde yapılan 2 adet itirazın rapordaki şekliyle kabulünün uygun olduğuna dair tanzim olunan 28/05/2020 tarihli Komisyon raporu.
 
12.4/165- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09.03.2020 tarihli, 3/129 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçesi, Serdivan Mahallesi, 1961 ada, 1-2-3-5 ve 17 nolu parsellere ilişkin SASKİ Genel Müdürlüğü’nün talebine istinaden İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığınca hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik teklifinin kabulünün uygun olduğuna dair tanzim olunan 14/05/2020 tarihli Komisyon raporu.
 
13.4/166- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09.03.2020 tarihli, 3/131 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçe Belediye Meclisi’nin 03/02/2020 tarih ve 14 sayılı kararı ile uygun görülen, Serdivan İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi, 1223 ada, 7 nolu parsel ile 7054 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olduğuna dair tanzim olunan 14/05/2020 tarihli Komisyon raporu.
 
14.4/167- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09.03.2020 tarihli, 3/135 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Hendek İlçesi, Büyükdere Mahallesi, 1361 ada, 18-43-44 ve 45 nolu parselleri kapsayan alana ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin kabulünün uygun olduğuna dair tanzim olunan 14/05/2020 tarihli Komisyon raporu.
 
15.4/168- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09.03.2020 tarihli, 3/133 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Akyazı İlçe Belediye Meclisi’nin 04.02.2020 tarih ve 15 sayılı kararı ile uygun görülen, Akyazı İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Mülkiyeti Maliye hazinesine ait 51 ada, 29 nolu parselin “Emniyet Hizmet Alanı”na dönüştürülmesine ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 14/05/2020 tarihli Komisyon raporu.
 
16.4/169- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09.03.2020 tarihli, 3/132 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,  Akyazı İlçe Belediye Meclisinin 04/02/2020 tarih ve 16 sayılı kararı ile değerlendirilmiş olan, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin; 11/11//2019 tarih ve 10/529 sayılı kararı ile onaylanan Akyazı İlçesi Ormanşevkiye Mahallesi, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına askı süresi içerisinde yapılan itirazlardan kabul edilen 10 adet vatandaş itirazı ile Akyazı Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce Plan ve Plan Hükümlerine yapılan itirazların rapordaki şekliyle  kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 28/05/2020 tarihli Komisyon raporu.
 
17.4/170- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.03.2018 tarihli, 3/207 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,  Karasu, Kaynarca, Kocaali İlçeleri ile Sinanoğlu, Gölkent, Limandere, Yuvalıdere, Darıçayırı, Kurudere, Çamlıca Mahalleleri ve Gölkent Mahalleleri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu hazırlama işi" kapsamında; Müellif firma tarafından hazırlanan Karasu İlçesi, Kurudere Mahallesi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planının kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 28/05/2020 tarihli Komisyon raporu.
 
18.4/171- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09.03.2020 tarihli, 3/136 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Arifiye İlçesi, Fatih Mahallesi, 1007 ada, 1 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği; Arifiye Belediye Başkanlığı’nın 02/05/2019 tarih ve 2019/29 sayılı kararı ile uygun görülmüş, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08/07/2019 tarih ve 7/362 sayılı kararıyla onaylanmıştır. Bahse konu plan değişikliğine ilan-askı süresi içerisinde yapılan 1 adet itirazın uygun görüldüğü, Arifiye Belediye Meclisinin 02/01/2020 tarih ve 2020/08 sayılı kararının rapordaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 28/05/2020 tarihli Komisyon raporu.
 
19.4/172- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09.12.2019 tarihli, 11/612 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.06.2018 tarihli ve 6/430 sayılı kararı ile onaylanan Sapanca İlçesi, Fevziye-Şükriye-Hacımercan Mahalleleri Kırsal Yerleşim Alanları 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarına ilan-askı süresince yapılan 111 adet itirazdan Sapanca Belediye Meclisi’nin 11.06.2019 tarih ve 2019/46 sayılı kararı ile uygun görülen 64 adet itiraz ve imar komisyonunca belirtilen plan hükümlerinin ilavesinin rapordaki şekliyle kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 28/05/2020 tarihli Komisyon raporu.
 
20.4/173- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09.03.2020 tarihli, 3/124 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna iade edilen, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin; 09/12/2019 tarih ve 11/593 sayılı kararı ile onaylanan Kocaali İlçe Merkezi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planın münferit noktalarında Kocaali Belediye Başkanlığınca talep edilen ve hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan 3 adet itirazın rapordaki şekliyle kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 14/05/2020 tarihli Komisyon raporu.
 
21.4/174- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, İlçe Belediyelerinden gelen talepler üzerine; Kuzey ve Doğu Planlama Alt Bölgesi 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Plan Hükümleri 8.2.2 maddesi ile Güney Planlama Alt Bölgesi 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Plan Hükümleri 8.2.2 maddesinde Kırsal Yerleşme Alanları ile ilgili olarak plan hükümleri değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 28/04/2020 tarih ve 10133 sayılı yazısı.
 
22.4/175- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi, Tekeler ve Tuzla Mahallelerinde yer alan yaklaşık 525 dönüm alana yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Kısmi Revizyon Nazım İmar Planı teklifinin görüşülmesine ilişkin 01/06/2020 tarih ve 11627 sayılı yazısı.
 
23.4/176- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi, Karakamış Mahallesi, 4278 ada 4 parselin bir kısmı ile, 4262 ada 2 parselin bir kısmına yönelik İştirakler ve Yönetim Şube Müdürlüğü'nün 13.05.2020 tarih ve 10719 sayılı yazısına istinaden hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin 27/05/2020 tarih ve 11284 sayılı yazısı.
 
24.4/177- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi, Güllük Mahallesi, 633 ada 146 parsele yönelik Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'nın 13.05.2020 tarih ve 10711 sayılı talep yazısına istinaden hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin 27/05/2020 tarih ve 11285 sayılı yazısı.
 
25.4/178- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi, Rüstemler Mahallesi, 404 ve 405 parsellere yönelik Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın 17.12.2019 tarih ve 39426 sayılı yazısına istinaden hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin görüşülmesine ilişkin 13/05/2020 tarih ve 10739 sayılı yazısı.
 
26.4/179- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Mülkiyeti Maliye Hazinesi, tahsisi Belediyemize ait 19.12.2019 tarihli protokol ile üst kullanım hakkı Sakarya Ticaret Borsasına verilmiş olan Erenler İlçesi, Alancuma  Mahallesi, 584  nolu parsele yönelik  Büyükşehir Belediyemiz adına Sakarya Ticaret Borsasına hazırlatılan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli Nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı teklifinin görüşülmesine ilişkin 29/05/2020 tarih ve 11493 sayılı yazısı.
 
27.4/180- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Erenler İlçesi, Adalı Erenler Mahallesi, 605 ada, 91, 224, 227 ve 209 sayılı parsellerin Mezarlık Alanı olarak planlanması şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifi ile söz konusu teklife uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik teklifinin görüşülmesine ilişkin 22/05/2020 tarih ve 11165 sayılı yazısı.
 
28.4/181- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Hendek İlçe Belediye Meclisinin 04/03/2020 tarih ve 36 sayılı kararı ile uygun görülen Akova Mahallesi, 1333 ada 2 nolu parsele ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 22/05/2020 tarih ve 11167 sayılı yazısı.
 
29.4/182- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Akyazı İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi,  38 ada 113 nolu parsele yönelik Adapazarı Pancar Ekicileri Kooperatifi tarafından hazırlatılmış olan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin 07/05/2020 tarih ve 10466  sayılı yazısı.
 
30.4/183- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı'nın talebine istinaden, Akyazı İlçesi, Seyfeler Mahallesi 116 ada 7 nolu parsel ile Vakıf Mahallesi, 1184 ve 1185 nolu parselleri kapsayan alana yönelik hazırlanan; 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifi ile buna bağlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik teklifinin görüşülmesine ilişkin 14/05/2020 tarih ve 10832 sayılı yazısı.
 
31.4/184- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Akyazı İlçe Belediye Meclisi’nin; 03/03/2020 tarih ve 23 sayılı kararı ile uygun görülen Akyazı İlçesi, Batakköy, Karaçalılık ve İnönü Mahalle sınırları içerisinde yer alan 201 ha’lık alana ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Kısmi Revizyon Uygulama İmar Planı değişiklik teklifinin görüşülmesine ilişkin 14/05/2020 tarih ve 10887 sayılı yazısı.
 
32.4/185- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Akyazı İlçe Belediye Meclisi’nin; 03/03/2020 tarih ve 24 sayılı kararı ile uygun görülen Akyazı İlçesi, Yenimahalle 57 ada 214 (sehven 241 yazılmış), 220 ve 221 parselleri kapsayan alanın “Ortaokul Alanı”na dönüştürülmesine ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 13/05/2020 tarih ve 10740 sayılı yazısı.
 
33.4/186- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Arifiye İlçe Belediye Meclisi’nin; 03/02/2020 tarih ve 2020/14 sayılı kararı ile uygun görülen Hanlıköy Mahallesi 413 ada 1, 2, 3 ve 4 nolu parsellere ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 14/05/2020 tarih ve 10833 sayılı yazısı.
 
34.4/187- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Arifiye İlçe Belediye Meclisi’nin; 03/02/2020 tarih ve 2020/13 sayılı kararı ile uygun görülen Hanlıköy Mahallesi, 1154 ada 8, 9, 10 ve 27 nolu parsellere ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 22/05/2020 tarih ve 11168 sayılı yazısı.
 
35.4/188- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Arifiye İlçesi, Hanlıköy Mahallesi, 1082 ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16 nolu parseller, 1083 ada 1,2,3,4,5,6,7,8 nolu parseller ve 1084 ada 2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı; Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/01/2020 tarih ve 1/17 sayılı kararıyla onaylanmış olup, ilan-askı süresince yapılan 1 adet itirazın görüşülmesine ilişkin 04/05/2020 tarih ve 10297 sayılı yazısı.
 
36.4/189- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Arifiye İlçesi, Adliye Mahallesi, 2619 ada 30, 31 nolu parseller, 2622 ada 40, 41, 42, 43, 44 nolu parseller, 2623 ada 1, 2, 3, 4, 5 nolu parseller ve 2641 ada 1, 2 nolu parsellere yönelik Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı; Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10/02/2020 tarih ve 2/76 sayılı kararıyla onaylanmış olup, ilan-askı süresince yapılan 1 adet itirazın görüşülmesine ilişkin 04/05/2020 tarih ve 10298 sayılı yazısı.
 
37.4/190- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Arifiye İlçe Belediye Meclisi’nin; 02/01/2020 tarih ve 2020/09 sayılı kararı ile uygun görülen Hanlıköy Mahallesi 1077 ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9 nolu parsellere yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı’nın görüşülmesine ilişkin 04/05/2020 tarih ve 10299 sayılı yazısı.
 
38.4/191- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sapanca İlçe Belediye Meclisinin 03.03.2020 tarih ve 2020/09 sayılı kararı ile uygun görülen Kırkpınar Hasanpaşa Mahallesi, 342 ada, 1, 2, 3 ve 11 nolu parsellerin kısmen Sağlık Tesis Alanı, kısmen Sosyal Tesis Alanı ve kısmen de Park Alanı olarak yeniden düzenlenmesine yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 22/05/2020 tarih ve 11170 sayılı yazısı.
 
39.4/192- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Ferizli İlçesi, Ferizli Mahallesi, 630  nolu parsel ile birlikte 629 ve 4283  nolu parsellere  yönelik Adapazarı Pancar Ekicileri Kooperatifi tarafından  hazırlatılmış olan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin 21/04/2020 tarih ve 9883 sayılı yazısı.
 
40.4/193- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Pamukova İlçe Belediye Meclisi’nin; 03/03/2020 tarih ve 19 sayılı meclis kararı ile kabul edilen komisyon raporlarında belirtilen Pamukova İlçesi, Tabakhane Mevkii 10231-10232-1991-1989-5159-5160-8983-1956 ve 1957 parsellere ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının görüşülmesine ilişkin 13/05/2020 tarih ve 10737 sayılı yazısı.
 
41.4/194- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Kocaali Belediye Meclisinin 05/11/2019 tarih ve 84 sayılı kararı ile uygun görülen, Kocaali İlçesi, Yalı Mahallesi 11311 nolu  parselin kuzeyinde yer alan  meri Uygulama imar planından imar adası içine alınmış ancak mevcutta yol olarak kullanılan yola yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin  görüşülmesine ilişkin 04/05/2020 tarih ve 10300 sayılı yazısı.
 
42.4/195- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Kocaali Belediye Meclisinin 05/11/2019 tarih ve 85 sayılı kararı ile uygun görülen, Kocaali İlçesi, Yalı Mahallesi 472 ada 2 ve 3 nolu parseller ve 348 ada 3 ve 1 nolu parsellerin arasında bulunan imar yolunun 7 m.den 10 m.ye çıkarılmasına ve 472 ada 1 nolu  parselin cephesinde yer alan kavşağın mevcut kadastral  yapıya göre yeniden düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 04/05/2020 tarih ve 10302 sayılı yazısı.
 
43.4/196- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Kocaali Belediye Meclisinin 05/11/2019 tarih ve 87 sayılı kararı ile uygun  görülen, Kocaali İlçesi, Yalı Mahallesi 236 ada 1 ve 235 ada 1 nolu parsellerin arasında bulunan, meri imar planında yol bulunmayan ancak geçmiş tarihli imar uygulamalarına göre yol terki yapılmış alana 7 m. genişliğinde imar yolu eklenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 04/05/2020 tarih ve 10301 sayılı yazısı.

44.4/197- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Kaynarca İlçesi, Kertil ve Merkez Mahalleleri sınırlarında, Kaynarca 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının Güney Batısında ve Kaynarca Mobilya Organize Sanayi Bölgesinin Güneyinde yer alan Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanlarının içinde geçen 20 m. genişliğindeki imar yolunun yeniden düzenlenmesine ait Kaynarca Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 22/05/2020 tarih ve 11156 sayılı yazısı.

45.4/198- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediyesi 2020 yılı Gelir ve Ücret Tarifesi, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 19/11/2019 tarih ve 10/569 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Ancak 20/02/2020 tarih ve 31045 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 7221 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin ilgili hükümlerinde değişiklikler yapılmış olup, plan/plan ilavesi/plan değişikliklerinde değer artış payı uygulamasının sorunsuz yürütülebilmesi amacıyla, Gelir Tarife Cetvelinde Şehir Planlama Şube Müdürlüğüne ait kısım için hazırlanan yeni ücret tarifesinin görüşülmesine ilişkin 22/05/2020 tarih ve 11172 sayılı yazısı.

46.4/199- Belediyemiz Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediyesi 2020 Mali yılına ait Gelir ve Ücret tarifesinin, Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü kısmına, “Diyetisyen Danışmanlık Hizmeti” karşılığı 80,00 TL olacak şekilde eklenerek revize edilmesine ilişkin 01/06/2020 tarih ve 11631 sayılı yazısı.
 
47.4/200- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Akyazı İlçesi Çıldırlar Mahallesi G25-d-06-b pafta 266 parsel nolu 32.250,00 m2 yüzölçümlü mezarlık nitelikli taşınmazın bedelsiz, şerh, beyan ve ipoteklerden arındırılmış olarak 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7-s ile Ek Madde-2 hükmü gereğince Belediyemiz tarafından devir alınması için 5393 sayılı Belediye Kanununun 18-e ve 75-d maddesine göre devri, devir ile ilgili işlemler için Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 19/03/2020 tarih ve 8263 sayılı yazısı.
 
48.4/201- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Pamukova İlçesi Oruçlu Mahallesi G24d23dd pafta 105 parsel nolu 1300,00 m2 yüzölçümlü tarla nitelikli taşınmazın bedelsiz, şerh, beyan ve ipoteklerden arındırılmış olarak 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7-s ile Ek Madde-2 hükmü gereğince mezarlık olarak kullanılmak üzere Belediyemiz tarafından devir alınması için 5393 sayılı Belediye Kanununun 18-e ve 75-d maddesine göre devri, devir ile ilgili işlemler için Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 25/03/2020 tarih ve 8665 sayılı yazısı.

49.4/202-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediyesi mülkiyetindeki Semerciler Mahallesi, Orta Garaj mevkiinde bulunan büfenin, aynı amaçla kullanılmak üzere 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 26. maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddelerine istinaden yıllık net gelirin %5'i karşılığında Belediyemiz şirketi olan BELPAŞ’a 10 yıl süre ile işletme hakkının verilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 26/03/2020 tarih ve 8750 sayılı yazısı.
 
50.4/203- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Büyükşehir Belediyemizce Adapazarı Orman Bölge Müdürlüğünden 2047 yılına kadar kiralanan Adapazarı İlçesi, Karaman Mahallesi, Yenikent Devlet Hastanesinin karşısında bulunan Sakarya (Karaman) Kent Ormanı içinde mevcut büfe, kır gazinosu, çay ocağı ve orman evinin ticari amaçla kullanılmak üzere, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 26. maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddelerine istinaden yıllık net gelirin %5'i karşılığında Belediyemiz şirketi olan BELPAŞ’a 10 yıl süre ile işletme hakkının verilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 27/04/2020 tarih ve 10051 sayılı yazısı.
 
51.4/204-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, İstiklal Mahallesi 585 ada, 311­364­403­74­79­80 sayılı parseller üzerinde yapımı gerçekleştirilen, Sakarya İli Millet Bahçesi ile Millet  Bahçesine ait Sosyal Donatılar İnşaatları ile alt Yapı ve Çevre Düzenlemesi İşi Projesi kapsamında bulunan, Millet Kıraathanesi (299,64 m2) ve 1 nolu Satış Biriminin (15,87 m2) büfe hizmetinde kullanılmak üzere, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 26. Maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddelerine istinaden yıllık net gelirin %5'i karşılığında Belediyemiz şirketi olan BELPAŞ’a 10 yıl süre ile işletme hakkının verilmesi hususunda Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 29/05/2020 tarih ve 11495 sayılı yazısı.
 
52.4/205-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi, Güllük Mahallesi, 633 ada, 155 nolu parsel adresinde Katlı Otopark Binasının yapılabilmesi için 25 yıla kadar sınırlı ayni hak tesisi hususunda 5393 sayılı kanunun 18­e maddesine göre  Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 22/05/2020 tarih ve 11158  sayılı yazısı.
 
53.4/206-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Belediyemize ait Hendek İlçesi, Martinler Mahallesi? 0 ada, 966 parsel sayılı, tarla vasıflı taşınmaz ile  Adapazarı İlçesi, Karakamış Mahallesi 2534 ada, 12 parsel sayılı tarla vasıflı taşınmazların, 5393 sayılı Belediye Kanunun 18­e maddesine göre satışının yapılabilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 29/05/2020 tarih ve 11494 sayılı yazısı.

54.4/207-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Sakarya ili, Sapanca İlçesi, Yanık Mahallesi, 408 ve 409 nolu parsellerde bulunan toplam 17,9 ha. alan ile üzerindeki bina ve tesisleri, fidan sergileme ve teşhir alanı olarak kullanmak ve ortak hizmet projeleri üretmek üzere Orman Genel Müdürlüğü ile Belediyemiz arasında, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e ve 75/a maddelerine göre protokol yapmak ve kira sözleşmesi imzalamak için Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 29/05/2020 tarih ve 11492 sayılı yazısı.
 
55.4/208-Belediyemiz Ulaşım Dairesi Başkanlığının, Erenler İlçesi Reşitbey, Kayalar Yazılı ve Ekinli Güzergahına mevcut özel halk otobüsü yolculuk taleplerini karşılayamadığından 16.02.2017 tarihli UKOME Genel Kurulu toplantısının 2017/18 sayılı kararla, bu hatta çalışacak ilave 2 adet özel halk otobüsü işleticilerinin ihale yoluyla belirlenmesine karar verilmiştir. Söz konusu güzergaha ilave olan 2 adet özel halk otobüsü araçlarının çalıştırılması ile ilgili ihale yapılması için Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 08/03/2020 tarih ve 6866 sayılı yazısı.
 
56.4/209-Belediyemiz Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığının, Organik Arıcılık, Organik Tarım konularında ilgili kurum ve kuruluşlar ile sözleşme ve protokol yapmak, Büyükşehir Belediyesince % 20-% 50 arasında hibe desteğinde bulunmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesine ilişkin 05/03/2020 tarih ve 6647 sayılı yazısı.
 
57.4/210-Belediyemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının, Ağrı İli Taşlıçay İlçe Belediye Meclisi’nin almış olduğu 03.03.2020 tarih ve 15 Sayılı karar ile Belediyemizle yapılan müzakereler sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Yasası’nın 18.maddesi (p) bendi gereğince Ağrı İli Taşlıçay İlçe Belediyesi ile kardeş şehir ilişkisi kurulması çalışmalarının başlatılması ve kardeş şehir protokolünün imzalanması için Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesine ilişkin 22/05/2020 tarih ve 11162 sayılı yazısı
 
58.4/211-Belediyemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının, Rize İli Güneysu İlçe Belediye Meclisi’nin almış olduğu 04.03.2020 tarih ve 15 sayılı karar ile Belediyemizle yapılan müzakereler sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Yasası’nın 18.maddesi (p) bendi gereğince Rize İli Güneysu İlçe Belediyesi ile kardeş şehir ilişkisi kurulması çalışmalarının başlatılması ve kardeş şehir protokolünün imzalanması için Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesine ilişkin 22/05/2020 tarih ve 11164 sayılı yazısı.

59.4/212- Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümleri çerçevesinde hazırlanan (I) sayılı kadro ihdas cetvelinin görüşülmesine ilişkin 24/05/2020 tarihli, 11237 sayılı yazısı.
 
60.4/213- Belediyemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının, Altyapı,  Üstyapı Yapım, Proje, Malzeme ve Araç-İş Makinesi Alımı, Kamulaştırma, Kurum ve Amme Borçlarının Yapılandırılması, Cari Harcamalar işleri için İller Bankası A.Ş.den, kamu bankası veya özel bankalardan 100.000.000,00.-TL(Yüzmilyontürklirası) (gayri nakdi kredi için Faiz hariç) kredi/nakit kredi/gayri nakdi kredi kullanılmasına, özel ve kamu bankaları için kullanılacak kredi için İLBANK’tan teminat alınmasına, kullanılacak bu kredi ile ilgili ekli taşınmazları Bakanlıklar, Kamu Kurum/Kuruluşları ve İller Bankası A.Ş. ile satış, takas, mahsuplaşma,vb. işlemleri için gerektiğinde anlaşma, şartname, sözleşme ve protokol hazırlanması, imzalanması v.b. tüm hususlar ve işlemler için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 01/06/2020 tarih ve 11626 sayılı yazısı.
 
61.4/214-.Belediyemiz Ulaşım Dairesi Başkanlığının, Belediyemizce yapılması planlanan "Hafif Raylı ve Raylı Sistem Hatları” kapsamında kullanılacak araçların, projelendirilmesi, alımı, modernizasyonu, işletme esnasında oluşabilecek tüm periyodik bakımları ve tamirat işleri için Türkiye Vagon Sanayi A.Ş.(TÜVASAŞ) ile işbirliği çerçevesinde protokol yapılması için Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 03/06/2020 tarih ve 11796 sayılı yazısı. 

×