HİZMET REHBERİ

Bütçe

BİRİNCİ BÖLÜM
Gider, Gelir ve Denge

Gider
Madde 1
2010 Mali Yılı Bütçe Giderleri için (A) ödenek cetvelinde gösterildiği gibi 167.000.000.-TL toplam ödenek verilmiştir.

Gelir
Madde 2
2010 Mali Yılı Bütçesinin gelirleri, (B) “Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması” cetvelinde gösterildiği gibi toplam 167.000.000.-TL olarak tahmin edilmiştir.

Denge
Madde 3
2010 Mali Yılı Bütçesinde yer alan ödenekler toplamı ile tahmin edilen gelirler arasında denklik sağlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM
Diğer Hükümler

Madde 4 Gelir çeşitlerinin her birinin dayandığı hükümleri gösterir bağlı (C) cetvelinde kayıtlı bulunanlar dışında, yürürlükteki mevzuata aykırı hiçbir kaynağa başvurulmayacaktır.

Madde 5
     a) (G) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için Büyükşehir Belediye Başkanı hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.
     b) 5 Yıllık İmar Programının Uygulanması, Beldenin kalkınması bakımından yapılması uygun görülen iç ve dış kaynaklı borçlanmalara ve bununla ilgili gayrimenkul ipoteğine Belediye adına Büyükşehir Belediye Başkanı yetkilidir.

Madde 6 6245 Sayılı Harcırah Kanununun 8. ci maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurtiçi ve yurtdışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir.

Madde 7 Bütçe aşağıda belirtilen cetvellerden oluşur.
     a) Bütçe Kararnamesi
     b) Ödenek Cetveli (A)
     c) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması (B) Cetveli
     ç) Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması Cetveli
     d) Gelirlerin yasal dayanağını gösterir (C) Cetveli
     e) Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli
     f) Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde İzleyen İki Yıl Bütçe Tahmini Cetveli
     g) Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli
     h) Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli
     ı) Gelecek Yıllara yaygın yüklenmeleri kapsayan taahhütler (G) cetveli
     i) Memur olmayanlara verilecek yollukları gösterir (H) cetveli
     j) İhdas edilen Memur kadrolarını gösterir (K-1) cetveli
     k) İhdas edilen Sürekli İşçi kadrolarını gösterir (K-2) cetveli
     l) 237 Sayılı Taşıt Kanununa göre satın alınacak taşıtları gösterir (T-1) cetveli
     m) Mevcut Taşıtları Gösterir (T-2) Cetveli
     n) Ayrıntılı Harcama Programı
     o) Finansman Programı

Madde 8 Belediye Vergilerine, resimlerine, harçlarına ve katılma paylarına ait tahsilât, 2464 Sayılı Kanunda gösterilen zamanlarda yapılır. 2464 Sayılı Kanunun 16. Maddesi “İlan ve Reklam Vergisi, Beyanname verme süresi içinde ödenir. Belediye Meclisleri vergi tarifesinin 1,2 ve 4 üncü bentlerinde yazılı yıllık ilan ve reklamlara ait vergileri, yılı içinde iki eşit taksitle almaya yetkilidirler. Birinci taksit süresi Şubat ayı, ikinci taksit süresi Temmuz ayıdır.

Madde 9
     a) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 24/c Maddesine göre, bağlı Belediyelerine kredi ve yardım yapılmasına Belediye adına Büyükşehir Belediye Başkanı yetkilidir.
     b) Bağlı kuruluşlara ve bağlı şirketlere gerektiğinde Büyükşehir Belediye Başkanı kefalet ve teminat verebilir.
     c) 5393 Sayılı kanunun 14 / b maddesi ve 2006 / 11061 Sayılı Spor Hizmet ve Faaliyetlerinde Üstün Başarı Gösterenlerin Ödüllendirilmesi Hakkında Yönetmeliğe göre; “Gerektiğinde yurtiçi ve yurtdışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara Belediye Başkanı ödül verebilir”.

Madde 10 Meclis Denetim Komisyonu Üyeleri Huzur Hakları: 5393 Sayılı Belediye Kanununun 32. ci maddesinde belirtilen miktar ile, 25. ci maddesinin 2. ci fıkrasında belirtilen gösterge rakamları esas alınarak denetim komisyonu üyelerine huzur hakkı ödenir.

Madde 11
     a) Meclis Başkan ve Üyeleri, İhtisas Komisyon Üyeleri ile Estetik ve Sanat İhtisas Komisyonu Üyeleri Huzur Hakları: Meclis Başkan ve üyelerine, meclis ve komisyon üyelerine katıldıkları toplantıların her gün için Belediye Başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte biri tutarı üzerinden günlük huzur hakkı ödenir.
     b) Danışmanlar: 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 20.ci maddesine göre görevlendirilecek danışmanlara her türlü ödemeler dahil, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterine ödenen brüt aylık miktarının % 75 miktarında aylık brüt ücret ödenir.

Madde 12
     a) Belediye memurlarından yan ödeme alanların, kadro unvanları hala aldıkları yan ödemelerin cinsi ve miktarı, bu ödemelere ilişkin İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü onaylarının tarih ve numaraları bütçeye bağlı cetvelde gösterilmiştir. Aynı ödemelere 2010 Yılında devam olunur. Yıl içerisinde usulüne uygun olarak bazı değişiklikler yapıldığı takdirde ödemeler yeni miktarlar üzerinden yapılır.
     b) Belediye Başkan vekiline, çalıştığı günler için aylık Belediye Başkanlık ödeneğinin 1/30 tutarında ödeme yapılır.
     c) Görevlerinin niteliği gereği, 24. saatinde devamlılık gösteren Zabıta ve İtfaiye hizmetlerinde çalışan personele Devlet Bütçe Kanununda en son nüfus sayımına göre tespit edilen miktarlar üzerinden fazla çalışma ücreti ödenir.

Madde 13 Bu kararname hükümleri 01 Ocak 2010 tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 14 Bu kararname hükümlerini Büyükşehir Belediye Başkanı yürütür.