HİZMET REHBERİ

Ticari Araçlara Reklam Konması

Ticari Araçlarda Reklam Bulundurulması Hakkındaki Yönetmeliğin amacı ve kapsamı
- Bu yönetmeliğin amacı Sakarya Büyükşehir Belediyesi mücavir alan sınırları içinde yük ve yolcu taşıyan ticari araçların iç ve dış kısımlarında reklam bulundurulmasına dair usul ve esasları belirlemektir.
- Bu yönetmelik hükümleri, Sakarya Büyükşehir Belediyesi mücavir alan sınırları içinde umum servis aracı, personel servis aracı ile okul taşıtı hariç olmak üzere ticari amaçla yük ve yolcu taşımacılığı yapılan taksi, taksi dolmuş, minibüs, otobüs ve kamyonetler ile kiralık otomobil cinsi motorlu araçları ve bu araçlarla çekilen hafif römorkları kapsar.

Ticari Araçlara Reklam Konması hakkında bilgi verebilir misiniz? Örneğin Ticari Araç Reklam Yetki ve İzin Belgesi Mükellefleri kimlerdir, bu belgeler kaç yıl geçerlidir?
- Ticari araç reklam yetki belgesi: Türk Ticaret Kanununa göre kurulmuş ve reklam veya tanıtım faaliyeti ile iştigal eden gerçek veya tüzel kişilere belediyemizce verilen belgeyi ifade eder.
- Ticari araç reklam izin belgesi: Reklam bulundurulacak ticari araçlara ilgili belediyemiz tarafından verilen belgeyi;
    - Ticari araç reklam yetki belgesi Gelirler Müdürlüğü tarafından reklam veya tanıtım faaliyeti iştigal eden gerçek ve tüzel kişiler verilip bu belgeyi alan mükelleflerimiz ticari araçlarında yük ve yolcu taşımacılığı yapıp, reklam bulunduran mükelleflere belediyeye yatırılacak ücret karşılığında belediyeden alacağı ticari araç reklam izin belgesini verir.
    - Ticari Araç Reklam İzin Belgesi’ni araç sahibi adına Reklam Yetki Belgesi almış AJANS alır, reklamın uygulanacağı araçta bulundurulmasını sağlar.

Ticari Araç Reklam Yetki Belgesi kaç yıl geçerlidir?
- Reklam izin ve yetki belgesi 1 yıl için geçerlidir.

Ticari Araç Reklam Yetki Belgesi devredilebilir mi?
- Yetki belgesi devredilemez ve kiralanamaz.

Üzerinde Reklam Bulunduran Ticari Araçların ve İzin Belgelerinin Denetimi nasıl olur, kim tarafından yapılır ve cezai müeyyideleri nelerdir?
- Üzerinde reklam bulunan ticari araçların ve izin belgelerinin denetimi
    - Madde 9

    (1) Ticari araç reklam izin belgelerinin araçlarda bulundurulması ve Karayolları Trafik Kanununun 6 ncı maddesinde belirtilen görevlilerin talebi halinde ibraz edilmesi zorunludur.
   (2) Araçlarında, ticari araç reklam izin belgesi almaksızın reklam bulunduran, izin belgesinin süresi geçmiş olan veya izin belgesinde belirtilen şartları taşımayan reklamları bulunduran araç sahip ve sürücüleri hakkında Karayolları Trafik Kanununun 26 ncı maddesi hükümleri uygulanır.

- Karayolları Trafik Kanununun
    - Madde 6

    - Trafik zabıtası ve genel zabıtanın görev ve yetki sınırı;
   a) Trafik zabıtası: (İlk fıkra mülga: 17/10/1996 - 4199/4 md.) Trafik zabıtası görevi sırasında karşılaştığı acil ve zorunlu hallerde genel zabıta görevi yapmakla da yetkilidir. Mülki idare amirlerince, emniyet ve asayiş bakımından zorunlu görülen haller dışında, trafik zabıtasına genel zabıta görevi verilemez, araç, gereç ve özel teçhizatı trafik hizmetleri dışında kullanılamaz.
   b) (Değişik bent: 21/05/1997 - 4262/1 md.) Genel Zabıta: Trafik zabıtasının bulunmadığı veya yeterli olmadığı yerlerde polis; polisin ve trafik teşkilatının görev alanı dışında kalan yerlerde de jandarma, trafik eğitimi almış subay, astsubay ve uzman jandarmalar eliyle yönetmelikte belirtilen esas ve usullere uygun olarak trafiği düzenlemeye ve trafik suçlarına el koymaya görevli ve yetkilidir.

- Karayolları Trafik Kanununun
    - Madde 26

   - Belirli araçlarda, çalışma yerini ve şeklini, kapasite ve diğer niteliklerini belirleyen plaka, ışık, renk, şekil, sembol ve yazı gibi ayırım işaretleri bulundurulması zorunludur. (Değişik fıkra: 17/10/1996 - 4199/11 md.) Araçların dışında bulundurulması zorunlu işaretlerden başka, araçlara; reklam, yazı, işaret, resim, şekil, sembol, ilan, flama, bayrak ve benzerlerinin takılması, yazılması, sesli ve ışıklı donanımların bulundurulması ve izin verilmesine dair esas ve usuller ile diğer hususlar İçişleri Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikte gösterilir. (Mülga fıkra: 21/02/2001 - 4629 S.K./6. md.) (Değişik fıkra: 21/05/1997 - 4262/4 md.) Bu maddenin birinci fıkrası hükmüne uymayan sürücüler 1 800 000 lira para cezası ile cezalandırılırlar. İkinci fıkrasına göre çıkarılacak yönetmelik hükümlerine aykırı davranan sürücüler de 1 800 000 lira para cezası ile cezalandırılır. Sürücü, aynı zamanda araç sahibi değilse, ayrıca, tescil plakasına da aynı miktar için ceza tutanağı düzenlenir. Ayırım işaretleri bulunmayan araçlar trafik zabıtasınca trafikten men edilir.
    - Yönetmelikte belirtilen şartlara aykırı olarak bulundurulanlarla, araçlara izin alınmadan yazılan yazılar sildirilir veya takılan donanımlar bütün giderler ve sorumluluk işletene ait olmak üzere söktürülür.