HİZMET REHBERİ

İlan Reklam Vergisi

İlan Reklam Vergisinin kapsamı nedir? Nasıl başvurulur?
- Belediye sınırları ile mücavir alanları içinde yapılan her türlü ilan ve reklam, İlan ve Reklam Vergisi’ne tabidir.
- Sakarya Büyükşehir Belediyesi yetki alanındaki ana arterlerde reklamı olan İlan Reklam Vergisi’ni vermekle yükümlü mükelleflerimiz, Belediyemizin Gelirler Müdürlüğü’ne başvurarak beyannamelerini verebilirler.
- İlan ve Reklam Vergisi’nin mükellefi, ilan ve reklamı kendi adına yapan veya yaptıran gerçek veya tüzel kişilerdir. İlan ve reklam işlerini mutat meslek (reklam şirketleri) olarak ifa edenler, başkaları adına yaptıkları ilan ve reklamlara ait vergileri mükellefler adına ilgili belediyeye yatırmaktan sorumludurlar.

- İlan Reklam Beyannamesi için tıklayınız.

İlan Reklam Vergisi hangi dönemlerde ödenmektedir?
- İlan Reklam Vergisi beyan dönemi her yıl 01 Ocak - 31 Ocak tarihleri arasındadır.
- Beyan dönemi haricinde yıl içerisinde yapılan ilan ve reklamlarda, ilan veya reklam işinin yapılmasından önce mükellef tarafından beyanname verilmesi gerekmektedir.
- İlan ve reklam işinin bu işi mutat meslek (reklam şirketleri) olarak ifa edenler tarafından yapılması halinde ise; ilan veya reklamın yapıldığı ayı takip eden ayın 20’inci günü akşamına kadar beyanname verilmesi gerekmektedir.

Mükellefler bütün ilan reklam uygulamalarında izin alma mecburiyetinde midir?
- Sakarya Büyükşehir Belediyesi yetki alanındaki ana arterlerde reklamı olan mükellefler, her türlü reklam unsurunu gerçekleştirmeden önce mutlaka Gelirler Şube Müdürlüğü’nden izin almaları gerekmektedir. (Gelirler Şube Müdürlüğü: 444 40 54 - dahili: 2520-2521)

İlan Reklam Vergisi beyannamesi verilmez ise cezai yaptırım ne olur?
- 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 7 (g) ve 23 (e) maddelerine istinaden, Beyanname verilmemesi veya eksik verilmesi durumunda 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince yoklama fişi düzenlenerek verginin bir katı tutarında vergi zayi cezası ve gecikme faizi uygulanacaktır.

İlan Reklam Vergilerinde vergilendirme dönemi hakkında bilgi verebilir misiniz? Örneğin Temmuz ayında reklam faaliyeti gerçekleştiren bir mükellefin İlan Reklam Vergi mükellefiyeti hangi dönemleri kapsar?
- Sabit ilan ve reklamların (her çeşit levha, yazı, resim, araç üzeri vb. reklamlar) süresi 6 aydan, geçici reklam (bez afişler) unsurlarında ise; reklamın süresi 1 haftadan az olursa vergi miktarının yarısı alınır. 6 ayı geçen süreler 1 yıl, hafta kesirleri de tam hafta sayılır.
- Temmuz ayı içerisinde gerçekleştirilen reklam unsurlarının vergilendirme dönemi 1 Temmuz - 31 Aralık tarihlerini kapsamaktadır. Ayrıca Temmuz ayı öncesi gerçekleştirilen bütün reklam unsurlarının vergi dönemi 1 Ocak - 31 Aralık tarihlerini kapsayacaktır.

Reklam unsurumun ölçüsü 2.15 m2 vergi tarhiyatı yapılırken 2.50 m2 olarak hesaplandığının farkına vardım. Nedenini öğrenebilir miyim?
- 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 15(a) maddesi gereğince metrekare üzerinden yapılan hesaplamalarda, yarım metrekareye kadar olan kesirler yarım metrekareye, yarım metrekareyi aşanlar ise tam metrekareye tamamlanır.

Reklam unsurunun yerinden kaldırılması durumunda nasıl prosedür izlenmesi gerekmektedir?
- Reklam unsurunuzu yılsonu itibari ile kaldırmanız halinde vergi tarhiyatının doğmaması için beyan döneminde beyanname vermemeniz yeterlidir.
- 01 Ocak - 31 Aralık dönemi içerisinde vergi tarhiyatı yapılan reklam unsurunuzu 30 Haziran tarihine kadar kaldırmanız halinde idaremize bir dilekçe ile başvurarak 6 aylık vergi dilimi (01 Ocak - 01 Temmuz) üzerinden ilan reklam verginizi ödeyebilirsiniz. 01 Temmuz tarihinden sonra kaldırılan reklam unsurları 1 yıl üzerinden (01 Ocak - 31 Aralık) vergilendirilmektedir.
- 1 yıl üzerinden tarhiyatı yapılarak ödenen reklamın 30 Haziran tarihi öncesinde kaldırılması halinde, Belediyemize dilekçe verilir (30 Haziran tarihinden önce) ise, yıllık ödenen verginin 6 aylık kısmı için para iadesi talebinde bulunulabilir.

Firma unvan ve adres bilgilerimizde değişiklik oldu, nasıl yol izlemeliyim miyim?
- Unvan ve adres bilgileri müdürlüğümüzün görevli personeli tarafından değiştirilmektedir. Bu konuda 444 40 54 (2526 - 2531) numaralı telefonumuzdan teknik destek alabilirsiniz.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin yetki alanında ve mülkiyetinde olan yerlerde stant açma, materyal dağıtımı ve reklam görseli kapsamında faaliyetlerde bulunmak istiyorum. Ne gibi bir prosedür izlememiz gerekiyor?
- Zabıta Dairesi Başkanlığı’na izin başvurusu yapılması gerekmektedir. İzin alınmasına müteakip tahakkuk ve tahsilat işlemleri için Gelirler Müdürlüğü’ne müracaat etmeniz gerekmektedir.
- İzin işlemleri Zabıta Dairesi Başkanlığı’nın 444 40 54 (2602 - 2603) nolu telefon numaralarından bilgi alabilirsiniz.
- Tahakkuk ve tahsilat işlemleri için Gelirler Müdürlüğü’nün 444 40 54 (2523 - 2525 - 2526) numaralı telefonlarından bilgi alabilirsiniz.

Araç üzeri reklam vergileri hakkında bilgi verebilir misiniz?
- Toplu taşıma araçlarından; ticari minibüsler, ticari taksiler, taksi - dolmuşlar ile her türlü servis taşımacılığı yapan araçlardaki reklam uygulamaları yapılmadan önce mutlaka Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nden izin alınması gerekmektedir.
- Alınacak izinden sonra İlan Reklam Vergisi bedeli Gelirler Müdürlüğü’ne beyanname ile bildirilecek ve yatırılacaktır. Genel Beyanname verme dönemi, 1-31 Ocak tarihleri arasıdır. Yıl içinde yapılan ilan-reklamlarda ise ilan-reklamın mükellefçe yapılması halinde yapılmasından önce, bu işi mutat meslek olarak ifa edenlerce (reklam şirketleri) yapılması durumunda yapıldığı ayı takip eden ayın 20.günü akşamına kadardır.
- Ayrıca yük ve yolcu taşımacılığı yapan ticari araçlar, Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nden izin alınmasından sonra ticari araçlarda reklam bulundurması hakkındaki yönetmelik ile ticari araç reklam yetki belgesi almış mükelleflerden Ticari Araç Reklam İzin Belgesi’ni alması gerekir.
- Ticari Araçlarda Reklam Bulundurulması ile ilgili Ticari Araç Reklam Yetki Belgesi ve Ticari Araç Reklam İzin Belgesi işlemleri için Gelirler Şube Müdürlüğü’nün 444 40 54 (2523-2525-2526) nolu telefon numaralarından bilgi alabilirsiniz.
- Tahakkuk ve Tahsilat işlemleri için Gelirler Müdürlüğü’nün 444 40 54 (2523 - 2525 - 2526) nolu telefon numaralarından bilgi alabilirsiniz.