Meclis Gündem ve Kararları

Karar Tarihi Numarası Müdürlük / Konu Özet İçeriği / Eylem
08.10.2012
10/311
ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İMTİYAZ BEDELİ
Akyazı Ova Köyleri Minibüs ve Otobüsçüler Kooperatifi kapsamında çalışan araçların Özel Halk Otobüsü statüsüne alınması uygun görülmüş, Özel Halk Otobüslerinin çalışma sürelerinin, imtiyaz bedellerinin, yıllık güzergah ücretlerinin, güzergah devir ücretlerinin, çalışacak araçların model, tip ve kapasiteleri ile çalışma şartlarının belirlenmesi
rapordaki şekliyle kabulüne
08.10.2012
10/309
SBB
EK BÜTÇE
Arifiye İlçe Belediye Meclisinin 07/09/2012 tarih ve 2012/49 sayılı kararındaki 2012 Mali Yılı bütçesinde gelir gider kalemlerine 2.000.000,00 TL ek ödenek konulması
Kabul
08.10.2012
10/310
ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TERMİNAL ÇIKIŞ ÜCRETLERİ
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası ve İlçeler Otobüs Terminal Yönetmeliği hükümlerine göre hazırlanan Ücret Tarife cetvelinin(Terminal çıkış ücretleri)
Kabul Yönetmelik
08.10.2012
10/310
ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TERMİNAL ÇIKIŞ ÜCRETLERİ
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası ve İlçeler Otobüs Terminal Yönetmeliği hükümlerine göre hazırlanan Ücret Tarife cetvelinin(Terminal çıkış ücretleri)
Kabul Ek: Tarife Cetveli
08.10.2012
10/310
ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TERMİNAL ÇIKIŞ ÜCRETLERİ
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası ve İlçeler Otobüs Terminal Yönetmeliği hükümlerine göre hazırlanan Ücret Tarife cetvelinin(Terminal çıkış ücretleri)
Kabul
08.10.2012
10/325
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ÖDENEK AKTARILMASI
Belediyemiz 2012 Mali Yılı Gider Bütçesinin ekli listede belirtilen ödenek tertibinin yıl sonuna kadar yetmeyeceği anlaşılmış olup, gider bütçesinde ödenek fazlalığı bulunan gider tertiplerinden ilgili ödenek tertibine, 5393 Sayılı Kanunun 18/b maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36/2 maddesine binaen aktarma yapılabilmesi
Kabul
08.10.2012
10/326
DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BELEDİYE BAŞKANINA VE ENCÜMENE YETKİ VERİLMESİ
Alandüzü Mahallesinde bulunan ormanlık alanın Orman içi Dinlenme Yeri yapılmak üzere kiralanması ve işlemler için Başkana yetki verilmesi

08.10.2012
10/326
DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BELEDİYE BAŞKANINA VE ENCÜMENE YETKİ VERİLMESİ
Alandüzü Mahallesinde bulunan ormanlık alanın Orman içi Dinlenme Yeri yapılmak üzere kiralanması ve işlemler için Başkana yetki verilmesi
Kabul
08.10.2012
10/327
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BÜTÇE TASARISI
Sakarya Büyükşehir Belediyesi 2013 Mali Yılı Performans Programı
Oyçokluğu ile Kabul
08.10.2012
10/299
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi, Arabacıalanı Mahallesi, Eski Kazımpaşa Caddesi, 619.Sokak ve çevresine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Meclis Üyeleri Metin ÖKDEN, Süleyman BEKTAŞ, Adnan KAYABAŞ ve Hıfzı OLGUN'un red oylarına karşılık oyçokluğu ile kabul.
08.10.2012
10/300
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Erenler İlçesi, Tabakhane Mahallesi, 28 M-IV pafta, 11252 nolu parselin "Ortaöğretim Alanı"ndan "Temel Eğitim Alanı"na dönüştürülerek,Emsal, Hmax ve çekme mesafesinin yeniden planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Kabul.
08.10.2012
10/304
SBB
1/1000 PLANLARA İTİRAZLAR
Sapanca İlçesi Kırkpınar(Soğuksu,Hasanpaşa,Tepebaşı Mah.)1/1000 ölçekl Uygulama İmar Planına ilan askı süresi içerisinde yapılan 23 adet itiraz
1-6-7-11-23 maddelerin reddinin kabulüne,
08.10.2012
10/305
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Sapanca İlçesi 23 pafta 64 ada 4,5 ve 8 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli U.İ.P değişikliği
reddininin kabulüne,
08.10.2012
10/306
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ İLAVE İMAR PLANI TALEBİ
Sapanca İlçesi Balkaya Köyü 111 ada 6 nolu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli ilaveUygulama İmar Planı
Kabül,
08.10.2012
10/307
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
GELİR TARİFESİ
Sakarya Büyükşehir Belediyesi 2013 Mali Yılına ait Gelir ve Ücret Tarifesi
KABUL,
08.10.2012
10/308
SBB
EK BÜTÇE
Erenler İlçe Belediyesinin 2012 Yılı Bütçesine 3.250.000,00TL Ek Ödenek konulması
Kabul,
08.10.2012
10/329
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/25000 VE 1/5000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANI TALEBİ
Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün 04/10/2012 tarih ve 4420 sayılı yazısı ile Sapanca Gölü Havzası 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı'nda birinci bölge sınırının düzenlenmesine ilişkin plan değişikliği
Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine,
08.10.2012
10/294
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi Şeker Mahallesi 813. Sokak ve çevresine ait 1/1000 ölçekli U.İ.P. değişikliği.
KOMİSYON RAPORUNDA BELİRTİLDİĞİ ŞEKİLDE KABULÜNE.
08.10.2012
10/294
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi Şeker Mahallesi 813. Sokak ve çevresine ait 1/1000 U.İ.P. dğişikliği.
KOMİSYON RAPORUNDA BELİRTİLDİĞİ ŞEKİLDE KABULÜNE.
08.10.2012
10/294
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi Şeker Mahallesi 813. Sokak ve çevresine ait 1/1000 U.İ.P. değişikliği.
KOMİSYON RAPORUNDA BELİRTİLDİĞİ ŞEKİLDE KABULÜNE.
08.10.2012
10/295
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi Mithatpaşa Mah. 192 ada 2-41 ve 42 nolu parseller ile 193 ada, 43 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli U.İ.P değişikliği.
KOM RAP BEL. ŞEK KABULÜN
08.10.2012
10/295
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi Mithatpaşa Mah. 192 ada 2-41 ve 42 nolu parseller ile 193 ada, 43 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 U.İ.P değişikliği.
KOM RAP BEL. ŞEK KABULÜN
08.10.2012
10/295
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi Mithatpaşa Mah. 192 ada 2-41 ve 42 nolu parseller ile 193 ada, 43 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli U.İ.P değişikliği.
KOM RAP BEL. ŞEK KABULÜN
08.10.2012
10/296
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi Tepekum Mahallesi, 3099 ada, 1 nolu parsel ve yakın çevresini kapsayan 45 ha lık alana yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli U.İ.P değişikliği.
KOM RAP BEL ŞEK KABUL
08.10.2012
10/296
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi Tepekum Mahallesi, 3099 ada, 1 nolu parsel ve yakın çevresini kapsayan 45 ha lık alana yönelik hazırlanan 1/1000 U.İ.P değişikliği.
KOM RAP BEL ŞEK KABUL
08.10.2012
10/297
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi Güllük Mahallesi 27 L1 pafta, 961 ada, 7-8 ve 9 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli U.İ.P. değişikliği.
KOM RAP BEL ŞEK KABUL
08.10.2012
10/297
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi Güllük Mahallesi 27 L1 pafta, 961 ada, 7-8 ve 9 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 U.İ.P. değişikliği.
KOM RAP BEL ŞEK KABUL
08.10.2012
10/298
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 PLANLARA İTİRAZ
Serdivan İlçesi Bahçelievler Mahallesi 1471 ada, 6 nolu ve 470 ada 2 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli N.İ.P. değişikliğine itiraz.

08.10.2012
10/298
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 PLANLARA İTİRAZ
Serdivan İlçesi Bahçelievler Mahallesi 1471 ada, 6 nolu ve 470 ada 2 nolu parsellere ilişkin 1/5000 N.İ.P. değişikliğine itiraz.

08.10.2012
10/314
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI
Adapazarı İlçesi Karaman Mahallesi 2307 ada 102 nolu parsele ait 1/5000 ölçekli N.İ.P. değişikliği.
İMAR VE BAY KOM HAVALSİNE
08.10.2012
10/315
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Güllük Mahallesi 1158 ada, 5 nolu parsele ait 1/1000 ölçekli U.İ.P.D.
İMAR VE BAY KOM HAVALE
08.10.2012
10/316
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi, G24B23D pafta, 448 ada, 1 nolu parsele ilişkin 1/5000 ölçekli N.İ.P. değişikliği.
İMAR VE BAY KOM HAV
08.10.2012
10/317
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI
Serdivan İlçesi, Arabacıalanı Mahallesi, 657 ada, 1 parsel ve 133 ada, 9 nolu parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli N.İ.P.değişikliği.
İMAR VE BAY KOM HAVALE
08.10.2012
10/317
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI
Serdivan İlçesi, Arabacıalanı Mahallesi, 657 ada, 1 parsel ve 133 ada, 9 nolu parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli N.İ.P.D.
İMAR VE BAY KOM HAVALE
08.10.2012
10/333
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TAHSİS
Yer Tahsisi. (192 ada 2-42-43-44 nolu parseller) (Özel İdare Lojmanları) Okul yapımı için
MHP REDDİ OYÇOKLUĞU İLE KABUL
08.10.2012
10/333
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TAHSİS
Yer Tahsisi. (192 ada 2-42-43-44 nolu parseller)
MHP REDDİ OYÇOKLUĞU İLE KABUL
08.10.2012
10/301
SBB
1/1000 PLANLARA İTİRAZLAR
Hendek İlçesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı'na ilan askı süresi içinde yapılan itirazlar.
Dairesine iadesinin uygun olacağı.
08.10.2012
10/302
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 PLANLARA İTİRAZ
Sapanca İlçesi, İlmiye Köyü 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'na ilan askı süresince yapılan itirazlar.
İtirazlardan 12 adet itirazdan 11 adedinin reddine, bir adedinin ise kısmen red kısmen de ekli plandaki şekliyle değiştirilerek kabulü.
08.10.2012
10/302
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 PLANLARA İTİRAZ
Sapanca İlçesi, Yanık Köyü 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'na ilan askı süresince yapılan itirazlar

08.10.2012
10/302
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 PLANLARA İTİRAZ
Sapanca İlçesi, Yanık Köyü 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'na ilan askı süresince yapılan itirazlar
İtirazlardan 12 adet itirazdan 11 adedinin reddine, bir adedinin ise kısmen red kısmen de ekli plandaki şekliyle değiştirilerek kabulü.
08.10.2012
10/302
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 PLANLARA İTİRAZ
Sapanca İlçesi, Yanık Köyü 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'na ilan askı süresince yapılan itirazlar
Yapılan 18 adet itirazdan 16 adedinin reddine, bir adedinin ise kısmen red kısmen de ekli plandaki şekliyle değiştirilerek, bir adedinin ise ekli plandaki şekliyle kabulü.
08.10.2012
10/303
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 PLANLARA İTİRAZ
Sapanca İlçesi, Yanık Köyü 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'na ilan askı süresince yapılan itirazlar.
Yapılan 18 adet itirazdan 16 adedinin reddine, bir adedinin ise kısmen red kısmen de ekli plandaki şekliyle değiştirilerek, bir adedinin ise ekli plandaki şekliyle kabulü.
08.10.2012
10/303
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 PLANLARA İTİRAZ
Sapanca İlçesi, Yanık Köyü 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'na ilan askı süresince yapılan itirazlar.
Yapılan 18 adet itirazdan 14 adedinin reddine, bir adedinin ise kısmen red kısmen de ekli plandaki şekliyle değiştirilerek, bir adedinin ise ekli plandaki şekliyle kabulü.
08.10.2012
10/318
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KENTSEL DÖNÜŞÜM GELİŞİM PROJESİ
Hendek İlçesi,Başpınar Mahallesini kapsayan alanda Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesinin uygulamasından vazgeçilmesine ait Hendek İlçe Belediye Meclisinin 07/08/2012 tarih ve 29 sayılı kararının görüşülmesi.
Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine,
08.10.2012
10/319
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Akyazı İlçesi Batakköy Mahallesi, 113 ada 10 nolu mülkiyeti maliye hazinesine ait, orman vasıflı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tadilatı talebi

08.10.2012
10/319
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Akyazı İlçesi Batakköy Mahallesi, 113 ada 10 nolu mülkiyeti maliye hazinesine ait, orman vasıflı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tadilatı talebi
Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine,
08.10.2012
10/320
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Akyazı İlçesi Fatih Mahallesi, 2 ada, 425 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ait Akyazı İlçe Belediye Meclisinin 04/09/2012 tarih ve 44 sayılı kararının görüşülmesi.
Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine,
08.10.2012
10/321
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 PLANLARA İTİRAZLAR
Söğütlü İlçe Belediye Meclisi'nin 06/09/2012 tarih ve 2012/29 sayılı kararı ile uygun görülen 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına yapılan itirazlar.
Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine,
08.10.2012
10/328
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ İLAVE İMAR PLANI TALEBİ
Sakarya ili Adapazarı ilçesi Karaköy Mahallesi Bağlar arkası Mevkii 3 pafta, 141 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli ilave Mevzii Uygulama İmar Planı.
Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine,
08.10.2012
10/313
ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
YÖNETMELİK
"Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sınırları dahilinde Kent Merkezindeki Cadde, Bulvar ve Sokaklar üzerinde ücretli otopark işletilmesi Hakkındaki Yönetmeliği"

08.10.2012
10/313
ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
YÖNETMELİK
"Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sınırları dahilinde Kent Merkezindeki Cadde, Bulvar ve Sokaklar üzerinde ücretli otopark işletilmesi Hakkındaki Yönetmeliği"
Kabul Yönetmelik
08.10.2012
10/313
ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
YÖNETMELİK
"Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sınırları dahilinde Kent Merkezindeki Cadde, Bulvar ve Sokaklar üzerinde ücretli otopark işletilmesi Hakkındaki Yönetmeliği"
Kabul Ek:Yönetmelik
08.10.2012
10/313
ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
YÖNETMELİK
"Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sınırları dahilinde Kent Merkezindeki Cadde, Bulvar ve Sokaklar üzerinde ücretli otopark işletilmesi Hakkındaki Yönetmeliği"
Kabul
08.10.2012
10/332
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KARDEŞ ŞEHİR İLİŞKİSİ KURULMASI
Tunus'un Tataouine Belediyesi ile Kardeş Şehir ilişkisi kurulması
Kabul
08.10.2012
322
SBB
EK BÜTÇE
Adapazarı İlçe Belediyesinin 2012 Mali Yılı Bütçesine 6.815.599,44TL Ek ödenek konulması.
kabul,
08.10.2012
10/322
SBB
EK BÜTÇE
Adapazarı İlçe Belediyesinin 2012 Mali Yılı Bütçesine 6.815.599,44TL Ek ödenek
Plan ve Bütçe Komisyonuna havale,
08.10.2012
10/322
SBB
EK BÜTÇE
Adapazarı İlçe Belediyesinin 2012 Mali Yılı Bütçesine 6.815.599,44TL Ek ödenek
Kabul,
08.10.2012
10/323
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
MÜDÜRLÜK KURULMASI
Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğü kurulması talebi,
Kabul,
08.10.2012
10/324
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
YÖNETMELİK
Disiplin Amirleri Yönetmeliği
Hukuk Komisyonuna havale
08.10.2012
10/330
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
YETKİ DEVRİ
Sakarya İl Özel İdaresi Ar-Ge ve İmar Dairesi Başkanlığının 27/07/2012 tarih ve 9642 sayılı yazısı ile, Adapazarı İlçesi Tekeler Mahallesi, Emirsultan Mezarlığı içerisinde kalan 564 ada, 2 ve 18 nolu, 566 ada, 1-5-14 nolu 567 ada, 1-3-14-21-36 nolu, 573 ada, 5-6-11-17-20-21-23-27 nolu, 574 ada, 1-2-3-15 nolu 581 ada, 1 nolu parsellerde İl Özel İdaresine ait 41.782,29 m2.lik hissenin umumi hizmetlerde kullanılmak üzere(mezarlık alanı) 41.782,29m2x1,00TL=41.782,29 TL bedel üzerinden, Adapazarı İlçesi Papuçcular Mah. 415 ada, 410 nolu parselde İl Özel İdaresine ait 10/172 (566,44 m2) hissenin plandaki amacı doğrultusunda kullanılmak üzere (Belediye Hizmet Alanı) 566,44m2x100,00TL=56.644,00 TL bedel üzerinden satın alınması için 5393 sayılı Belediye Kanununun 18-e maddesine göre Belediye Başkanı ve Encümenine yetki verilmesi
Kabul,
08.10.2012
10/331
FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TAHSİS
Sakarya İli Erenler İlçesi 8001 nolu parsel üzerinde, "Amatör Spor Evi'nin" Sakarya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanlığına tahsisinin yapılabilmesi için 5216 sayılı Kanunun 18/g maddesine göre Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki TOÇOĞLU'na ve Encümene yetki verilmesine

08.10.2012
10/331
FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TAHSİS
Sakarya İli Erenler İlçesi 8001 nolu parsel üzerinde, "Amatör Spor Evi'nin" Sakarya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanlığına tahsisinin yapılabilmesi için 5216 sayılı Kanunun 18/g maddesine göre Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki TOÇOĞLU'na ve Encümene yetki verilmesine
Kabul
08.10.2012
10/312
ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
YÖNETMELİK
"Sakarya Büyükşehir Belediyesi T ve M Seri Plakalı, Hatlı Ticari Taksi Dolmuş/Minibüs Yönetmeliği"
Kabul Yönetmelik
08.10.2012
10/312
ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
YÖNETMELİK
"Sakarya Büyükşehir Belediyesi T ve M Seri Plakalı, Hatlı Ticari Taksi Dolmuş/Minibüs Yönetmeliği"
Kabul Ek: Yönetmelik
08.10.2012
10/312
ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
YÖNETMELİK
"Sakarya Büyükşehir Belediyesi T ve M Seri Plakalı, Hatlı Ticari Taksi Dolmuş/Minibüs Yönetmeliği"
Kabul
08.10.2012
10/332
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KARDEŞ ŞEHİR İLİŞKİSİ KURULMASI
Tunus'un Tataouine Belediyesi ile Kardeş Şehir ilişkisi kurulması
Kabul
08.10.2012
10/327
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BÜTÇE TASARISI
Sakarya Büyükşehir Belediyesi 2013 Mali Yılı Performans Programı
Oyçokluğu ile Kabul
08.10.2012
10/331
FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TAHSİS
Sakarya İli Erenler İlçesi 8001 nolu parsel üzerinde, "Amatör Spor Evi'nin" Sakarya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanlığına tahsisinin yapılabilmesi için 5216 sayılı Kanunun 18/g maddesine göre Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki TOÇOĞLU'na ve Encümene yetki verilmesine

08.10.2012
10/331
FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TAHSİS
Sakarya İli Erenler İlçesi 8001 nolu parsel üzerinde, "Amatör Spor Evi'nin" Sakarya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanlığına tahsisinin yapılabilmesi için 5216 sayılı Kanunun 18/g maddesine göre Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki TOÇOĞLU'na ve Encümene yetki verilmesine
Kabul
08.10.2012
10/331
FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TAHSİS
Sakarya İli Erenler İlçesi 8001 nolu parsel üzerinde, "Amatör Spor Evi'nin" Sakarya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanlığına tahsisinin yapılabilmesi için 5216 sayılı Kanunun 18/g maddesine göre Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki TOÇOĞLU'na ve Encümene yetki verilmesine

08.10.2012
10/331
FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TAHSİS
Sakarya İli Erenler İlçesi 8001 nolu parsel üzerinde, "Amatör Spor Evi'nin" Sakarya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanlığına tahsisinin yapılabilmesi için 5216 sayılı Kanunun 18/g maddesine göre Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki TOÇOĞLU'na ve Encümene yetki verilmesine
Kabul
08.10.2012
10/312
ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
YÖNETMELİK
"Sakarya Büyükşehir Belediyesi T ve M Seri Plakalı, Hatlı Ticari Taksi Dolmuş/Minibüs Yönetmeliği"
Kabul Yönetmelik
08.10.2012
10/312
ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
YÖNETMELİK
"Sakarya Büyükşehir Belediyesi T ve M Seri Plakalı, Hatlı Ticari Taksi Dolmuş/Minibüs Yönetmeliği"
Kabul Ek: Yönetmelik
08.10.2012
10/312
ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
YÖNETMELİK
"Sakarya Büyükşehir Belediyesi T ve M Seri Plakalı, Hatlı Ticari Taksi Dolmuş/Minibüs Yönetmeliği"
Kabul
08.10.2012
10/311
ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İMTİYAZ BEDELİ
Akyazı Ova Köyleri Minibüs ve Otobüsçüler Kooperatifi kapsamında çalışan araçların Özel Halk Otobüsü statüsüne alınması uygun görülmüş, Özel Halk Otobüslerinin çalışma sürelerinin, imtiyaz bedellerinin, yıllık güzergah ücretlerinin, güzergah devir ücretlerinin, çalışacak araçların model, tip ve kapasiteleri ile çalışma şartlarının belirlenmesi
rapordaki şekliyle kabulüne
08.10.2012
10/301
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI
Hendek İlçesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı'na ilan askı süresi içinde yapılan itirazlar.
Dairesine iadesinin uygun olacağı.
08.10.2012
10/302
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 PLANLARA İTİRAZ
Sapanca İlçesi, İlmiye Köyü 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'na ilan askı süresince yapılan itirazlar.
İtirazlardan 12 adet itirazdan 11 adedinin reddine, bir adedinin ise kısmen red kısmen de ekli plandaki şekliyle değiştirilerek kabulü.
08.10.2012
10/302
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 PLANLARA İTİRAZ
Sapanca İlçesi, Yanık Köyü 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'na ilan askı süresince yapılan itirazlar

08.10.2012
10/302
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 PLANLARA İTİRAZ
Sapanca İlçesi, Yanık Köyü 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'na ilan askı süresince yapılan itirazlar
İtirazlardan 12 adet itirazdan 11 adedinin reddine, bir adedinin ise kısmen red kısmen de ekli plandaki şekliyle değiştirilerek kabulü.
08.10.2012
10/302
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 PLANLARA İTİRAZ
Sapanca İlçesi, Yanık Köyü 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'na ilan askı süresince yapılan itirazlar
Yapılan 18 adet itirazdan 16 adedinin reddine, bir adedinin ise kısmen red kısmen de ekli plandaki şekliyle değiştirilerek, bir adedinin ise ekli plandaki şekliyle kabulü.
08.10.2012
10/302
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 PLANLARA İTİRAZ
Sapanca İlçesi, İlmiye Köyü 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'na ilan askı süresince yapılan itirazlar.
İtirazlardan 12 adet itirazdan 11 adedinin reddine, bir adedinin ise kısmen red kısmen de ekli plandaki şekliyle değiştirilerek kabulü.
08.10.2012
10/302
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 PLANLARA İTİRAZ
Sapanca İlçesi, Yanık Köyü 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'na ilan askı süresince yapılan itirazlar

08.10.2012
10/302
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 PLANLARA İTİRAZ
Sapanca İlçesi, Yanık Köyü 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'na ilan askı süresince yapılan itirazlar
İtirazlardan 12 adet itirazdan 11 adedinin reddine, bir adedinin ise kısmen red kısmen de ekli plandaki şekliyle değiştirilerek kabulü.
08.10.2012
10/302
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 PLANLARA İTİRAZ
Sapanca İlçesi, Yanık Köyü 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'na ilan askı süresince yapılan itirazlar
Yapılan 18 adet itirazdan 16 adedinin reddine, bir adedinin ise kısmen red kısmen de ekli plandaki şekliyle değiştirilerek, bir adedinin ise ekli plandaki şekliyle kabulü.
08.10.2012
10/319
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Akyazı İlçesi Batakköy Mahallesi, 113 ada 10 nolu mülkiyeti maliye hazinesine ait, orman vasıflı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tadilatı talebi

08.10.2012
10/319
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Akyazı İlçesi Batakköy Mahallesi, 113 ada 10 nolu mülkiyeti maliye hazinesine ait, orman vasıflı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tadilatı talebi
Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine,
08.10.2012
10/321
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 PLANLARA İTİRAZLAR
Söğütlü İlçe Belediye Meclisi'nin 06/09/2012 tarih ve 2012/29 sayılı kararı ile uygun görülen 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına yapılan itirazlar.
Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine,
08.10.2012
10/312
ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
YÖNETMELİK
"Sakarya Büyükşehir Belediyesi T ve M Seri Plakalı, Hatlı Ticari Taksi Dolmuş/Minibüs Yönetmeliği"
Kabul Yönetmelik
08.10.2012
10/312
ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
YÖNETMELİK
"Sakarya Büyükşehir Belediyesi T ve M Seri Plakalı, Hatlı Ticari Taksi Dolmuş/Minibüs Yönetmeliği"
Kabul Ek: Yönetmelik
08.10.2012
10/312
ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
YÖNETMELİK
"Sakarya Büyükşehir Belediyesi T ve M Seri Plakalı, Hatlı Ticari Taksi Dolmuş/Minibüs Yönetmeliği"
Kabul
08.10.2012
10/313
ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
YÖNETMELİK
"Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sınırları dahilinde Kent Merkezindeki Cadde, Bulvar ve Sokaklar üzerinde ücretli otopark işletilmesi Hakkındaki Yönetmeliği"

08.10.2012
10/313
ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
YÖNETMELİK
"Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sınırları dahilinde Kent Merkezindeki Cadde, Bulvar ve Sokaklar üzerinde ücretli otopark işletilmesi Hakkındaki Yönetmeliği"
Kabul Yönetmelik
08.10.2012
10/313
ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
YÖNETMELİK
"Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sınırları dahilinde Kent Merkezindeki Cadde, Bulvar ve Sokaklar üzerinde ücretli otopark işletilmesi Hakkındaki Yönetmeliği"
Kabul Ek:Yönetmelik
08.10.2012
10/313
ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
YÖNETMELİK
"Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sınırları dahilinde Kent Merkezindeki Cadde, Bulvar ve Sokaklar üzerinde ücretli otopark işletilmesi Hakkındaki Yönetmeliği"
Kabul
08.10.2012
10/313
ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
YÖNETMELİK
"Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sınırları dahilinde Kent Merkezindeki Cadde, Bulvar ve Sokaklar üzerinde ücretli otopark işletilmesi Hakkındaki Yönetmeliği"

08.10.2012
10/313
ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
YÖNETMELİK
"Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sınırları dahilinde Kent Merkezindeki Cadde, Bulvar ve Sokaklar üzerinde ücretli otopark işletilmesi Hakkındaki Yönetmeliği"
Kabul Yönetmelik
08.10.2012
10/313
ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
YÖNETMELİK
"Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sınırları dahilinde Kent Merkezindeki Cadde, Bulvar ve Sokaklar üzerinde ücretli otopark işletilmesi Hakkındaki Yönetmeliği"
Kabul Ek:Yönetmelik
08.10.2012
10/313
ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
YÖNETMELİK
"Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sınırları dahilinde Kent Merkezindeki Cadde, Bulvar ve Sokaklar üzerinde ücretli otopark işletilmesi Hakkındaki Yönetmeliği"
Kabul
08.10.2012
10/325
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ÖDENEK AKTARILMASI
Belediyemiz 2012 Mali Yılı Gider Bütçesinin ekli listede belirtilen ödenek tertibinin yıl sonuna kadar yetmeyeceği anlaşılmış olup, gider bütçesinde ödenek fazlalığı bulunan gider tertiplerinden ilgili ödenek tertibine, 5393 Sayılı Kanunun 18/b maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36/2 maddesine binaen aktarma yapılabilmesi
Kabul
08.10.2012
10/326
DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BELEDİYE BAŞKANINA VE ENCÜMENE YETKİ VERİLMESİ
Alandüzü Mahallesinde bulunan ormanlık alanın Orman içi Dinlenme Yeri yapılmak üzere kiralanması ve işlemler için Başkana yetki verilmesi

08.10.2012
10/326
DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BELEDİYE BAŞKANINA VE ENCÜMENE YETKİ VERİLMESİ
Alandüzü Mahallesinde bulunan ormanlık alanın Orman içi Dinlenme Yeri yapılmak üzere kiralanması ve işlemler için Başkana yetki verilmesi
Kabul
08.10.2012
10/326
DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BELEDİYE BAŞKANINA VE ENCÜMENE YETKİ VERİLMESİ
Alandüzü Mahallesinde bulunan ormanlık alanın Orman içi Dinlenme Yeri yapılmak üzere kiralanması ve işlemler için Başkana yetki verilmesi

08.10.2012
10/326
DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BELEDİYE BAŞKANINA VE ENCÜMENE YETKİ VERİLMESİ
Alandüzü Mahallesinde bulunan ormanlık alanın Orman içi Dinlenme Yeri yapılmak üzere kiralanması ve işlemler için Başkana yetki verilmesi
Kabul
08.10.2012
10/309
SBB
EK BÜTÇE
Arifiye İlçe Belediye Meclisinin 07/09/2012 tarih ve 2012/49 sayılı kararındaki 2012 Mali Yılı bütçesinde gelir gider kalemlerine 2.000.000,00 TL ek ödenek konulması
Kabul
08.10.2012
10/310
ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TERMİNAL ÇIKIŞ ÜCRETLERİ
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası ve İlçeler Otobüs Terminal Yönetmeliği hükümlerine göre hazırlanan Ücret Tarife cetvelinin(Terminal çıkış ücretleri)
Kabul Yönetmelik
08.10.2012
10/310
ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TERMİNAL ÇIKIŞ ÜCRETLERİ
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası ve İlçeler Otobüs Terminal Yönetmeliği hükümlerine göre hazırlanan Ücret Tarife cetvelinin(Terminal çıkış ücretleri)
Kabul Ek: Tarife Cetveli
08.10.2012
10/310
ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TERMİNAL ÇIKIŞ ÜCRETLERİ
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası ve İlçeler Otobüs Terminal Yönetmeliği hükümlerine göre hazırlanan Ücret Tarife cetvelinin(Terminal çıkış ücretleri)
Kabul
08.10.2012
10/309
SBB
EK BÜTÇE
Arifiye İlçe Belediye Meclisinin 07/09/2012 tarih ve 2012/49 sayılı kararındaki 2012 Mali Yılı bütçesinde gelir gider kalemlerine 2.000.000,00 TL ek ödenek konulması
Kabul
08.10.2012
10/310
ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TERMİNAL ÇIKIŞ ÜCRETLERİ
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası ve İlçeler Otobüs Terminal Yönetmeliği hükümlerine göre hazırlanan Ücret Tarife cetvelinin(Terminal çıkış ücretleri)
Kabul Yönetmelik
08.10.2012
10/310
ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TERMİNAL ÇIKIŞ ÜCRETLERİ
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası ve İlçeler Otobüs Terminal Yönetmeliği hükümlerine göre hazırlanan Ücret Tarife cetvelinin(Terminal çıkış ücretleri)
Kabul Ek: Tarife Cetveli
08.10.2012
10/310
ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TERMİNAL ÇIKIŞ ÜCRETLERİ
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası ve İlçeler Otobüs Terminal Yönetmeliği hükümlerine göre hazırlanan Ücret Tarife cetvelinin(Terminal çıkış ücretleri)
Kabul
08.10.2012
10/325
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ÖDENEK AKTARILMASI
Belediyemiz 2012 Mali Yılı Gider Bütçesinin ekli listede belirtilen ödenek tertibinin yıl sonuna kadar yetmeyeceği anlaşılmış olup, gider bütçesinde ödenek fazlalığı bulunan gider tertiplerinden ilgili ödenek tertibine, 5393 Sayılı Kanunun 18/b maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36/2 maddesine binaen aktarma yapılabilmesi
Kabul
08.10.2012
10/326
DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BELEDİYE BAŞKANINA VE ENCÜMENE YETKİ VERİLMESİ
Alandüzü Mahallesinde bulunan ormanlık alanın Orman içi Dinlenme Yeri yapılmak üzere kiralanması ve işlemler için Başkana yetki verilmesi

08.10.2012
10/326
DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BELEDİYE BAŞKANINA VE ENCÜMENE YETKİ VERİLMESİ
Alandüzü Mahallesinde bulunan ormanlık alanın Orman içi Dinlenme Yeri yapılmak üzere kiralanması ve işlemler için Başkana yetki verilmesi
Kabul
08.10.2012
10/327
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BÜTÇE TASARISI
Sakarya Büyükşehir Belediyesi 2013 Mali Yılı Performans Programı
Oyçokluğu ile Kabul
08.10.2012
10/294
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi Şeker Mahallesi 813. Sokak ve çevresine ait 1/1000 ölçekli U.İ.P. değişikliği.
KOMİSYON RAPORUNDA BELİRTİLDİĞİ ŞEKİLDE KABULÜNE.
08.10.2012
10/294
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi Şeker Mahallesi 813. Sokak ve çevresine ait 1/1000 U.İ.P. dğişikliği.
KOMİSYON RAPORUNDA BELİRTİLDİĞİ ŞEKİLDE KABULÜNE.
08.10.2012
10/294
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi Şeker Mahallesi 813. Sokak ve çevresine ait 1/1000 U.İ.P. değişikliği.
KOMİSYON RAPORUNDA BELİRTİLDİĞİ ŞEKİLDE KABULÜNE.
08.10.2012
10/295
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi Mithatpaşa Mah. 192 ada 2-41 ve 42 nolu parseller ile 193 ada, 43 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli U.İ.P değişikliği.
KOM RAP BEL. ŞEK KABULÜN
08.10.2012
10/295
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi Mithatpaşa Mah. 192 ada 2-41 ve 42 nolu parseller ile 193 ada, 43 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 U.İ.P değişikliği.
KOM RAP BEL. ŞEK KABULÜN
08.10.2012
10/295
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi Mithatpaşa Mah. 192 ada 2-41 ve 42 nolu parseller ile 193 ada, 43 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli U.İ.P değişikliği.
KOM RAP BEL. ŞEK KABULÜN
08.10.2012
10/296
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi Tepekum Mahallesi, 3099 ada, 1 nolu parsel ve yakın çevresini kapsayan 45 ha lık alana yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli U.İ.P değişikliği.
KOM RAP BEL ŞEK KABUL
08.10.2012
10/296
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi Tepekum Mahallesi, 3099 ada, 1 nolu parsel ve yakın çevresini kapsayan 45 ha lık alana yönelik hazırlanan 1/1000 U.İ.P değişikliği.
KOM RAP BEL ŞEK KABUL
08.10.2012
10/297
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi Güllük Mahallesi 27 L1 pafta, 961 ada, 7-8 ve 9 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli U.İ.P. değişikliği.
KOM RAP BEL ŞEK KABUL
08.10.2012
10/297
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi Güllük Mahallesi 27 L1 pafta, 961 ada, 7-8 ve 9 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 U.İ.P. değişikliği.
KOM RAP BEL ŞEK KABUL
08.10.2012
10/298
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 PLANLARA İTİRAZ
Serdivan İlçesi Bahçelievler Mahallesi 1471 ada, 6 nolu ve 470 ada 2 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli N.İ.P. değişikliğine itiraz.

08.10.2012
10/298
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 PLANLARA İTİRAZ
Serdivan İlçesi Bahçelievler Mahallesi 1471 ada, 6 nolu ve 470 ada 2 nolu parsellere ilişkin 1/5000 N.İ.P. değişikliğine itiraz.

08.10.2012
10/314
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI
Adapazarı İlçesi Karaman Mahallesi 2307 ada 102 nolu parsele ait 1/5000 ölçekli N.İ.P. değişikliği.
İMAR VE BAY KOM HAVALSİNE
08.10.2012
10/315
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Güllük Mahallesi 1158 ada, 5 nolu parsele ait 1/1000 ölçekli U.İ.P.D.
İMAR VE BAY KOM HAVALE
08.10.2012
10/316
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi, G24B23D pafta, 448 ada, 1 nolu parsele ilişkin 1/5000 ölçekli N.İ.P. değişikliği.
İMAR VE BAY KOM HAV
08.10.2012
10/317
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI
Serdivan İlçesi, Arabacıalanı Mahallesi, 657 ada, 1 parsel ve 133 ada, 9 nolu parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli N.İ.P.değişikliği.
İMAR VE BAY KOM HAVALE
08.10.2012
10/317
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI
Serdivan İlçesi, Arabacıalanı Mahallesi, 657 ada, 1 parsel ve 133 ada, 9 nolu parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli N.İ.P.D.
İMAR VE BAY KOM HAVALE
08.10.2012
10/333
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TAHSİS
Yer Tahsisi. (192 ada 2-42-43-44 nolu parseller) (Özel İdare Lojmanları) Okul yapımı için
MHP REDDİ OYÇOKLUĞU İLE KABUL
08.10.2012
10/333
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TAHSİS
Yer Tahsisi. (192 ada 2-42-43-44 nolu parseller)
MHP REDDİ OYÇOKLUĞU İLE KABUL
08.10.2012
10/299
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi, Arabacıalanı Mahallesi, Eski Kazımpaşa Caddesi, 619.Sokak ve çevresine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Meclis Üyeleri Metin ÖKDEN, Süleyman BEKTAŞ, Adnan KAYABAŞ ve Hıfzı OLGUN'un red oylarına karşılık oyçokluğu ile kabul.
08.10.2012
10/300
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Erenler İlçesi, Tabakhane Mahallesi, 28 M-IV pafta, 11252 nolu parselin "Ortaöğretim Alanı"ndan "Temel Eğitim Alanı"na dönüştürülerek,Emsal, Hmax ve çekme mesafesinin yeniden planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Kabul.
08.10.2012
10/301
SBB
1/1000 PLANLARA İTİRAZLAR
Hendek İlçesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı'na ilan askı süresi içinde yapılan itirazlar.
Dairesine iadesinin uygun olacağı.
08.10.2012
10/302
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 PLANLARA İTİRAZ
Sapanca İlçesi, İlmiye Köyü 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'na ilan askı süresince yapılan itirazlar.
İtirazlardan 12 adet itirazdan 11 adedinin reddine, bir adedinin ise kısmen red kısmen de ekli plandaki şekliyle değiştirilerek kabulü.
08.10.2012
10/302
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 PLANLARA İTİRAZ
Sapanca İlçesi, Yanık Köyü 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'na ilan askı süresince yapılan itirazlar

08.10.2012
10/302
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 PLANLARA İTİRAZ
Sapanca İlçesi, Yanık Köyü 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'na ilan askı süresince yapılan itirazlar
İtirazlardan 12 adet itirazdan 11 adedinin reddine, bir adedinin ise kısmen red kısmen de ekli plandaki şekliyle değiştirilerek kabulü.
08.10.2012
10/302
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 PLANLARA İTİRAZ
Sapanca İlçesi, Yanık Köyü 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'na ilan askı süresince yapılan itirazlar
Yapılan 18 adet itirazdan 16 adedinin reddine, bir adedinin ise kısmen red kısmen de ekli plandaki şekliyle değiştirilerek, bir adedinin ise ekli plandaki şekliyle kabulü.
08.10.2012
10/303
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 PLANLARA İTİRAZ
Sapanca İlçesi, Yanık Köyü 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'na ilan askı süresince yapılan itirazlar.
Yapılan 18 adet itirazdan 16 adedinin reddine, bir adedinin ise kısmen red kısmen de ekli plandaki şekliyle değiştirilerek, bir adedinin ise ekli plandaki şekliyle kabulü.
08.10.2012
10/303
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 PLANLARA İTİRAZ
Sapanca İlçesi, Yanık Köyü 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'na ilan askı süresince yapılan itirazlar.
Yapılan 18 adet itirazdan 14 adedinin reddine, bir adedinin ise kısmen red kısmen de ekli plandaki şekliyle değiştirilerek, bir adedinin ise ekli plandaki şekliyle kabulü.
08.10.2012
10/318
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KENTSEL DÖNÜŞÜM GELİŞİM PROJESİ
Hendek İlçesi,Başpınar Mahallesini kapsayan alanda Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesinin uygulamasından vazgeçilmesine ait Hendek İlçe Belediye Meclisinin 07/08/2012 tarih ve 29 sayılı kararının görüşülmesi.
Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine,
08.10.2012
10/319
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Akyazı İlçesi Batakköy Mahallesi, 113 ada 10 nolu mülkiyeti maliye hazinesine ait, orman vasıflı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tadilatı talebi

08.10.2012
10/319
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Akyazı İlçesi Batakköy Mahallesi, 113 ada 10 nolu mülkiyeti maliye hazinesine ait, orman vasıflı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tadilatı talebi
Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine,
08.10.2012
10/320
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Akyazı İlçesi Fatih Mahallesi, 2 ada, 425 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ait Akyazı İlçe Belediye Meclisinin 04/09/2012 tarih ve 44 sayılı kararının görüşülmesi.
Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine,
08.10.2012
10/321
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 PLANLARA İTİRAZLAR
Söğütlü İlçe Belediye Meclisi'nin 06/09/2012 tarih ve 2012/29 sayılı kararı ile uygun görülen 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına yapılan itirazlar.
Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine,
08.10.2012
10/328
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ İLAVE İMAR PLANI TALEBİ
Sakarya ili Adapazarı ilçesi Karaköy Mahallesi Bağlar arkası Mevkii 3 pafta, 141 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli ilave Mevzii Uygulama İmar Planı.
Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine,
08.10.2012
10/313
ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
YÖNETMELİK
"Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sınırları dahilinde Kent Merkezindeki Cadde, Bulvar ve Sokaklar üzerinde ücretli otopark işletilmesi Hakkındaki Yönetmeliği"

08.10.2012
10/304
SBB
1/1000 PLANLARA İTİRAZLAR
Sapanca İlçesi Kırkpınar(Soğuksu,Hasanpaşa,Tepebaşı Mah.)1/1000 ölçekl Uygulama İmar Planına ilan askı süresi içerisinde yapılan 23 adet itiraz
1-6-7-11-23 maddelerin reddinin kabulüne,
08.10.2012
10/305
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Sapanca İlçesi 23 pafta 64 ada 4,5 ve 8 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli U.İ.P değişikliği
reddininin kabulüne,
08.10.2012
10/306
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ İLAVE İMAR PLANI TALEBİ
Sapanca İlçesi Balkaya Köyü 111 ada 6 nolu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli ilaveUygulama İmar Planı
Kabül,
08.10.2012
10/307
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
GELİR TARİFESİ
Sakarya Büyükşehir Belediyesi 2013 Mali Yılına ait Gelir ve Ücret Tarifesi
KABUL,
08.10.2012
10/308
SBB
EK BÜTÇE
Erenler İlçe Belediyesinin 2012 Yılı Bütçesine 3.250.000,00TL Ek Ödenek konulması
Kabul,
08.10.2012
10/329
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/25000 VE 1/5000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANI TALEBİ
Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün 04/10/2012 tarih ve 4420 sayılı yazısı ile Sapanca Gölü Havzası 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı'nda birinci bölge sınırının düzenlenmesine ilişkin plan değişikliği
Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine,
08.10.2012
10/313
ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
YÖNETMELİK
"Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sınırları dahilinde Kent Merkezindeki Cadde, Bulvar ve Sokaklar üzerinde ücretli otopark işletilmesi Hakkındaki Yönetmeliği"
Kabul Yönetmelik
08.10.2012
10/313
ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
YÖNETMELİK
"Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sınırları dahilinde Kent Merkezindeki Cadde, Bulvar ve Sokaklar üzerinde ücretli otopark işletilmesi Hakkındaki Yönetmeliği"
Kabul Ek:Yönetmelik
08.10.2012
10/313
ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
YÖNETMELİK
"Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sınırları dahilinde Kent Merkezindeki Cadde, Bulvar ve Sokaklar üzerinde ücretli otopark işletilmesi Hakkındaki Yönetmeliği"
Kabul
08.10.2012
10/332
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KARDEŞ ŞEHİR İLİŞKİSİ KURULMASI
Tunus'un Tataouine Belediyesi ile Kardeş Şehir ilişkisi kurulması
Kabul
08.10.2012
322
SBB
EK BÜTÇE
Adapazarı İlçe Belediyesinin 2012 Mali Yılı Bütçesine 6.815.599,44TL Ek ödenek konulması.
kabul,
08.10.2012
10/322
SBB
EK BÜTÇE
Adapazarı İlçe Belediyesinin 2012 Mali Yılı Bütçesine 6.815.599,44TL Ek ödenek
Plan ve Bütçe Komisyonuna havale,
08.10.2012
10/322
SBB
EK BÜTÇE
Adapazarı İlçe Belediyesinin 2012 Mali Yılı Bütçesine 6.815.599,44TL Ek ödenek
Kabul,
08.10.2012
10/323
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
MÜDÜRLÜK KURULMASI
Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğü kurulması talebi,
Kabul,
08.10.2012
10/324
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
YÖNETMELİK
Disiplin Amirleri Yönetmeliği
Hukuk Komisyonuna havale
08.10.2012
10/330
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
YETKİ DEVRİ
Sakarya İl Özel İdaresi Ar-Ge ve İmar Dairesi Başkanlığının 27/07/2012 tarih ve 9642 sayılı yazısı ile, Adapazarı İlçesi Tekeler Mahallesi, Emirsultan Mezarlığı içerisinde kalan 564 ada, 2 ve 18 nolu, 566 ada, 1-5-14 nolu 567 ada, 1-3-14-21-36 nolu, 573 ada, 5-6-11-17-20-21-23-27 nolu, 574 ada, 1-2-3-15 nolu 581 ada, 1 nolu parsellerde İl Özel İdaresine ait 41.782,29 m2.lik hissenin umumi hizmetlerde kullanılmak üzere(mezarlık alanı) 41.782,29m2x1,00TL=41.782,29 TL bedel üzerinden, Adapazarı İlçesi Papuçcular Mah. 415 ada, 410 nolu parselde İl Özel İdaresine ait 10/172 (566,44 m2) hissenin plandaki amacı doğrultusunda kullanılmak üzere (Belediye Hizmet Alanı) 566,44m2x100,00TL=56.644,00 TL bedel üzerinden satın alınması için 5393 sayılı Belediye Kanununun 18-e maddesine göre Belediye Başkanı ve Encümenine yetki verilmesi
Kabul,
08.10.2012
10/331
FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TAHSİS
Sakarya İli Erenler İlçesi 8001 nolu parsel üzerinde, "Amatör Spor Evi'nin" Sakarya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanlığına tahsisinin yapılabilmesi için 5216 sayılı Kanunun 18/g maddesine göre Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki TOÇOĞLU'na ve Encümene yetki verilmesine

08.10.2012
10/331
FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TAHSİS
Sakarya İli Erenler İlçesi 8001 nolu parsel üzerinde, "Amatör Spor Evi'nin" Sakarya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanlığına tahsisinin yapılabilmesi için 5216 sayılı Kanunun 18/g maddesine göre Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki TOÇOĞLU'na ve Encümene yetki verilmesine
Kabul
08.10.2012
10/312
ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
YÖNETMELİK
"Sakarya Büyükşehir Belediyesi T ve M Seri Plakalı, Hatlı Ticari Taksi Dolmuş/Minibüs Yönetmeliği"
Kabul Yönetmelik
08.10.2012
10/312
ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
YÖNETMELİK
"Sakarya Büyükşehir Belediyesi T ve M Seri Plakalı, Hatlı Ticari Taksi Dolmuş/Minibüs Yönetmeliği"
Kabul Ek: Yönetmelik
08.10.2012
10/312
ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
YÖNETMELİK
"Sakarya Büyükşehir Belediyesi T ve M Seri Plakalı, Hatlı Ticari Taksi Dolmuş/Minibüs Yönetmeliği"
Kabul
08.10.2012
10/311
ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İMTİYAZ BEDELİ
Akyazı Ova Köyleri Minibüs ve Otobüsçüler Kooperatifi kapsamında çalışan araçların Özel Halk Otobüsü statüsüne alınması uygun görülmüş, Özel Halk Otobüslerinin çalışma sürelerinin, imtiyaz bedellerinin, yıllık güzergah ücretlerinin, güzergah devir ücretlerinin, çalışacak araçların model, tip ve kapasiteleri ile çalışma şartlarının belirlenmesi
rapordaki şekliyle kabulüne