Meclis Gündem ve Kararları

Karar Tarihi Numarası Müdürlük / Konu Özet İçeriği / Eylem
12.05.2014
6/106
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Ozanlar Mahallesi, 580 ada, 332 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği.
Adapazarı İlçesi Ozanlar Mahallesi 580 ada, 332 nolu parselin cephe aldığı 10.00 m.lik imar yolunun 7.00 m?ye düşürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Adapazarı İlçe Belediye Meclisi?nin 03.02.2014 tarih ve 2/21 sayılı kararının, 332 nolu parselin yol terkinin yapılması sebebi ile reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan 24/04/2014 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne,Oy birliği ile karar verilmiştir.
12.05.2014
6/107
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Dağdibi Mahallesi, 2450 ada, 202 nolu parselin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine karşı ilan askı süresi içinde yapılan itiraz.
Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi?nin 21.10.2013 tarih ve 11/307 sayılı kararıyla onaylanan Adapazarı İlçesi, Dağdibi Mahallesi, 2450 ada, 202 nolu parselin 1/1000 ölçekli Uygulama imar plan değişikliğine karşı yapılan itiraz 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına uygun olduğundan, Adapazarı İlçe Belediye Meclisi?nin 03.02.2014 tarih ve 2/22 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan 24/04/2014 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
12.05.2014
6/108
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Mithatpaşa Mahallesi, 461 ada, 17 ve 24 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği.
Adapazarı İlçesi, Mithatpaşa Mahallesi, 461 ada, 17 ve 24 nolu parsellerin içinde bulunduğu yapı adasının yapı nizamının ayrık nizamdan bitişik nizama dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Adapazarı İlçe Belediye Meclisi?nin 03.02.2014 tarih ve 2/23 sayılı kararının, plan bütünlüğü açısından ve çevredeki mevcut yapılaşmanın ayrık nizama göre teşekkül etmesi sebebiyle reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan 24/04/2014 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
12.05.2014
6/109
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/25000 VE 1/5000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANI TALEBİ
Erenler İlçesi, Bağlar Mahallesi, 1 pafta, 3413 nolu parsele yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı?nda değişiklik yapılması talebi.
Sakarya 2. İdare Mahkemesinin 30.01.2014 tarih ve 2014/63 sayılı kararındaki `1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının davacılara ait taşınmaz yönünden planlama esasları ve şehircilik ilkelerine uygun olduğu, davacıların talep ettiği plan değişikliğini gerekli kılacak herhangi bir teknik zorunluluk bulunmadığı sonucuna varıldığından? ibaresi gereğince Erenler İlçesi, Bağlar Mahallesi, 1 pafta, 3413 nolu parselin dâhil olduğu 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında değişiklik yapılması talebinin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan 24/04/2014 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne,Oy birliği ile karar verilmiştir.
12.05.2014
6/110
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Erenler İlçesi, Çaybaşıyeniköy Mahallesi, 1173 ve 1175 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği.
Erenler İlçesi, Çaybaşıyeniköy Mahallesi, 1173 ve 1175 nolu parsellerin arasındaki 10.00 m.lik imar yolunun kaldırılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Erenler İlçe Belediye Meclisi?nin 03.03.2014 tarih ve 14 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan 24/04/2014 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne,Oy birliği ile karar verilmiştir.
12.05.2014
6/111
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ REVİZ İMAR PLANI
Arifiye İlçesi, Arifbey Mahallesi 5665 nolu parsel, 4519 nolu parsel 6871 nolu parsel ve Hanlıköy Mahallesi 5826 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Plan değişikliği.
Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.06.2013 tarih ve 7/222 sayılı kararı ile onaylanan Arifiye İlçesi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar planında yer alan ?Akaryakıt Alanları? ve ?LPG Alanları?ndan bir kısmı, önceki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarından farklı olarak Akaryakıt ve LPG Alanı olarak işlenmiştir. Bu nedenle Arifiye İlçesi, Arifbey Mahallesi, 5665 nolu parsel, 4519 nolu parsel, 6871 nolu parsel ve Hanlıköy Mahallesi 5826 nolu parselin Akaryakıt ve LPG Alanı?ndan Akaryakıt Alanı?na dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Plan değişikliğinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan 24/04/2014 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne,Oy birliği ile karar verilmiştir.
12.05.2014
6/123
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
SOKAK İSMİ DEĞİŞTİRİLMESİ
Adapazarı İlçesi sınırları dâhilinde isimsiz sokaklara isim verilmesi.
Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya İli Adapazarı İlçesi sınırları dâhilinde isimsiz sokaklara 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7/g maddesine göre ekli listede ve krokide belirtildiği şekilde isim verilmesi ilişkin 30/04/2014 tarih ve 1179 yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylaması neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
12.05.2014
6/124
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Erenler İlçesi, Erenler Mahallesi 28 M 4 pafta 11767 ve 11768 nolu parsellere ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği talebi.
Erenler İlçesi, Erenler Mahallesi 28 M 4 pafta 11767 ve 11768 nolu parsellere ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği talebinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi ve 5216 sayılı yasanın 7. maddesi ile ?Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik? hükümlerince görüşülmesine ilişkin Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 29/04/2014 tarih ve 610 sayılı yazısının okunarak yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde;Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine,Oy birliği ile karar verilmiştir.
12.05.2014
6/125
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ÜCRET ÇİZELGESİNİN GÖRÜŞÜLMESİ.
Gelirler Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan Ölçü ve Tartı Aletleri Birimine ait 2014 Mali Yılı Ücret çizelgesinin görüşülmesi.
Belediyemiz Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, 21/09/1989 tarih ve 20056 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 3516 sayılı Ölçü Ayar Kanunu hükümleri doğrultusunda Gelirler Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan Ölçü ve Tartı Aletleri Birimine ait 2014 Mali Yılı Ücret çizelgesinin, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 23. maddesi ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 96 ve 97. maddeleri hükümlerine göre görüşülmesine ilişkin 25/04/2014 tarih ve 1125 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylaması neticesinde;Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine,Oy birliği ile karar verilmiştir.
12.05.2014
6/126
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
HAL MÜDÜRLÜĞÜ ÜCRET TARİFESİ.
2014 yılına ait Gelir Tarifesinde Hal Müdürlüğüne ait olan ücretlerde ekteki tabloda gösterildiği şekilde değişikliklerin görüşülmesi.
Belediyemiz Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, Büyükşehir Belediyemiz 2014 yılına ait Gelir Tarifesinde Hal Müdürlüğüne ait olan ücretlerde ekteki tabloda gösterildiği şekilde değişikliklerin görüşülmesine ilişkin 06/05/2014 tarih ve 1301 sayılı yazısı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylaması neticesinde;Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
12.05.2014
6/127
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
MAKTU VERGİ VE HARÇ TARİFELERİ.
Maktu vergi ve harç tarifelerinin görüşülmesi.
Belediyemiz Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, 2464 sayılı kanunun 15. maddesi, 21. maddesi 1.fıkrası(III)nolu bendi, 56. maddesi, 60. maddesi ve 84. maddesinin 1. Fıkrasının (III) nolu bendinde yer alan maktu vergi ve harç tarifeleri konusunda belirtilen en alt ve en üst limitleri aşmamak şartıyla, mahallin çeşitli semtleri arasındaki sayısal ve ekonomik farklılıklar göz önünde tutularak tespit edilen ekteki tablodaki tutarların aynı kanunun 96. maddesine göre görüşülmesine ilişkin 06/05/2014 tarih ve 1303 sayılı yazısı okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylaması neticesinde;Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine,Oy birliği ile karar verilmiştir.
12.05.2014
6/101
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/25000 NAZIM İMAR PLANLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI.
1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği?ne ilan askı süresi içerisinde yapılan üç adet itiraz.
1/25000 ölçekli Nazım İmar plan değişikliğine ilan askı süresi (31.01.2014-01.03.2014) içerisinde yapılan itirazlardan; 1-Sakarya Valiliği Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü?nün 26.02.2014 tarih, 69064893/ 54010100750 -1403 sayı ve yazısı ile Arifiye İlçesi, Aşağıkirazca Mahallesi, 60 nolu parselin Sakarya Büyükşehir Belediyesine tahsisli yaklaşık 11.1 hektarlık kısmı dışında diğer kısımlarının da Toptan Ticaret Alanı olması ve 564 nolu parselin kullanım amacı dışında planlanmasına karşı yapılan itirazın ekli plandaki şekliyle uygun olduğu; 2- 28.02.2014 tarih ve 3692 kayıt nolu dilekçe ile Adapazarı İlçesi, Tekeler Mahallesi, 576 ada, 50 nolu parselin 1/25000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinde Sanayi Alanı?ndan Tarımsal Niteliği Korunacak Alan?a dönüştürülmesine karşı yapılan itirazın plan ana kararlarını bozucu nitelikte olması nedeniyle uygun olmadığı; 3- 28.02.2014 tarih ve 3699 kayıt nolu dilekçe ile Adapazarı İlçesi, Tekeler Mahallesi, 576 ada, (eski 47) 93 nolu parselin 1/25000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinde Sanayi Alanı?ndan Tarımsal Niteliği Korunacak Alan?a dönüştürülmesine karşı yapılan itirazın plan ana kararlarını bozucu nitelikte olması nedeniyle uygun olmadığı yönünde hazırlanan 24/04/2014 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne,
12.05.2014
6/102
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/25000 VE 1/5000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANI TALEBİ
1/25000 ölçekli Nazım İmar Planına ilan askı süresi içerisinde mevcut stad yerinin Ticaret Alanı olmasına yönelik itiraz
Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.11.2013 tarih ve 12/336 sayılı kararı ile onaylanan Sakarya Büyükşehir Belediyesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planına ilan askı süresi (27.11.2013-27.12.2013) içerisinde mevcut stad yerinin Ticaret Alanı olmasına karşı yapılan itirazın; Mevcut stadyumun bulunduğu Adapazarı İlçesi, 585 ada, 71-72 ve 73 nolu parsellerin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı?nın 23.05.2013 tarih ve 7789 sayılı Makam Olur?una istinaden 644 sayılı KHK uyarınca onaylanmış imar plan değişikliğinin yürürlükte bulunması nedeniyle reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan 24/04/2014 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne
12.05.2014
6/103
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Belediyemize bağlı 10 ilçenin yürürlükteki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Notlarının hükümler? başlığı altındaki maddelere ilave yapılması yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklikleri
1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Notlarının `Genel Hükümler? başlığı altındaki maddelere, ?1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Notlarında altlık olarak kullanılan plana esas jeolojik jeoteknik etüt raporu ile üretilen yerleşime uygunluk haritalarında Uygun Olmayan Alan, Yapı Yasaklı, Sakıncalı Alan ve Ayrıntılı Jeolojik Etüt Gerektiren Alanlar (UOQ,YY,YY1,YY2,SA,AJE) olarak tanımlanan ve ancak plan bütünlüğünü sağlamak üzere bu planlar kapsamında kullanım kararları getirilen alanlarda; ilgili idarelerce, İmar Plan Revizyonuna esas yeni bir jeolojik jeoteknik etüt raporu hazırlatılarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı - Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü?nün 28.09.2001 tarih 102732 sayılı genelgesi doğrultusunda onay işlemleri tamamlanmadan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları?nda imar izni verilmeyecektir.? Maddesinin ilave edilmesi yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliklerinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan 28/04/2014 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne,
12.05.2014
6/104
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi Camili Mahallesi 1618 ada, 1 nolu parsel ile 1619 ada, 1 nolu parsele ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği
Adapazarı İlçesi, Camili Mahallesi, 1618 ada, 1 nolu parsel ile 1619 ada, 1 nolu parselin ?Ticaret Alanı?ndan ?Üniversite Alanı?na dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan 24/04/2014 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne
12.05.2014
6/105
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi Camili Mahallesi 1618 ada, 1 nolu parsel ile 1619 ada, 1 nolu parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
Adapazarı İlçesi, Camili Mahallesi, 1618 ada, 1 nolu parsel ile 1619 ada, 1 nolu parselin ?Ticaret Alanı?ndan ?Üniversite Alanı?na dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan 24/04/2014 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne,
12.05.2014
6/117
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/25000 NAZIM İMAR PLANLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI.
Serdivan İlçesi, Arabacıalanı ve İstiklal Mahallesi ile Adapazarı İlçe Merkezlerinin 1/25000 ölçekli Nazım imar planındaki ana ulaşım bağlantılarının yeniden gözden geçirilmesi sonucu hazırlanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği
Serdivan İlçesi, Arabacıalanı ve İstiklal Mahalleleri ile Adapazarı İlçesi, Şeker ve Orta Mahalleleri, Cumhuriyet-Kurtuluş-Semerciler-Tığcılar ve Mithatpaşa Mahalleleri sınırları içinde; Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı, Çark Caddesi, Çark Deresi, Yazlık Caddesi, Sedat Kirtetepe Caddesi, Ankara Caddesi, Atatürk Bulvarı ve Kavaklar Caddesini keserek, Milli Egemenlik Caddesi ve Kirişhane Caddesi boyunca devam eden 7 km. uzunluğundaki yolun; fiilen kullanılan kısımları ile eski Kazımpaşa Caddesi-Yazlık Caddesini bağlayan 700 m.lik kısmı dışındaki bölümün 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planından kaldırılmasını içeren 1/25000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan 09/05/2014 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun MHP grubuna mensub Meclis üyeleri Erkal ETÇİOĞLU, Hacı Rüstem PİRİMOĞLU, Şemsettin DUMAN, Zeynel ASAL, Ahmet Ziya AKAR, Hüdaverdi BAHADIR, Cengiz ŞİŞMAN, Murat ÖZ, İlhan FİLİZ, Fatih ŞENTÜRK, Sebati KOÇSAR?ın red oylarına karşılık kabulüne
12.05.2014
6/118
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 PLANLARA İTİRAZ
Adapazarı İlçesi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına ilan askı süresi içerisinde yapılan itirazlar
A) Adapazarı Belediye Başkanlığınca 04/12/2013 tarih ve 19051 sayılı yazısı ile yapılan itirazlardan; 1- Kuzey Marmara Otoyolunun Alandüzü Mahallesi?nin kuzeyinden geçen kısmının, yürürlükteki uygulama imar planındaki güzergahtan farklı olduğu yönünde yapılan itirazın; Karayolları 1.Bölge Müdürlüğü?nün 03/12/2012 tarih 52812 sayılı yazısı ile güzergah bu kısımda revize edilmiş olduğundan; reddinin uygun olacağına, 2- Orta Mahalle 58 ada 94 nolu parselin A+LPG Alanından Akaryakıt alanına dönüştürülmesi yönünde yapılan itirazın; önceki yürürlükteki imar planlarında da Akaryakıt Alanı olduğundan; kabulünün uygun olacağına 3- Adapazarı İlçesi Ozanlar Mahallesi 580 ada 232 nolu parselin doğusundaki park alanının, park ve spor alanına dönüştürülmesi yönünde yapılan itirazın; 1/1000 ölçekli uygulama imar planı konusu olduğundan, reddinin uygun olacağına, 4- Kent Merkezinde Şeker ve Orta Mahalleler, Cumhuriyet ?Kurtuluş-Semerciler-Tığcılar ve Mithatpaşa Mahalleleri sınırları içinde; Yazlık Caddesi, Sedat Kirtetepe Caddesi, Ankara Caddesi, Atatürk Bulvarı ve Kavaklar Caddesini keserek; Milli Egemenlik Caddesi ve Kirişhane Caddesi boyunca devam eden 35.00 metre genişliğindeki yola ilişkin yapılan itirazın; ekli plandaki şekli ile kabulünün uygun olacağına, 5- Camili Mahallesi 3284 ada 4 nolu parselin Dini Tesis Alanından Konut Alanına dönüştürülmesi yönünde yapılan itirazın; bu parselin bulunduğu alanda Büyükşehir Belediye Meclisi?nin 12/01/2009 tarih-1/4 sayılı kararıyla onaylanmış plan değişikliğinde de Dini Tesis Alanı olması nedeniyle; reddinin uygun olacağına, 6- 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar plan notlarının Genel hükümler 5.maddesine ?.18/04/2000 tarihinde onaylanan Adapazarı Revizyon Nazım İmar Planına Esas Jeolojik ve Jeoteknik Etüt Raporu geçerlidir?.. hükmünün eklenmesi yönünde yapılan itirazın; kabulünün uygun olacağına, 7- Büyükşehir Belediye Meclisi?nin 10/12/2007 tarih ve 12/462 sayılı kararı ile onaylanan Mevzi İmar Planının 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planında gösterilmesi yönünde yapılan itirazın; mevzi planın plan sınırı dışında bulunması nedeniyle itiraza konu bir durum olmaması ve üst ölçek planlarda mevzi imar planlarının yürürlüğünün devam ettiğine dair hükümler bulunduğundan; reddinin uygun olacağına, 8- Kuzey Terminalin bulunduğu kavşaktan Adapazarı Fen işleri Müdürlüğünün bulunduğu kavşağa kadar olan Kaynarca yolu güzergahının M1 veya Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı olarak düzenlenmesi yönünde yapılan itirazın; alt ölçek planların konusu olduğundan; reddinin uygun olacağına, 9- Tekeler Mahallesinde dilekçe ekindeki alanın yeniden düzenlenmesi yönünde yapılan itirazın; reddinin uygun olacağına, 10- Dilekçe ekinde meclis kararları sunulan onaylı Mevzi İmar Planlarının 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında gösterilmesi yönünde yapılan itirazın; bu planın konusu olmaması nedeniyle reddinin uygun olacağına, B) Kamu Kurum ve Kuruluşları tarafından yapılan itirazlardan; 1- Adapazarı Belediye evrakına kayıtlı Sakarya Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü?nün 04/12/2013 tarih ve 7684 kayıt nolu yazısı ile 13/12/2013 tarih ve 19805 kayıt nolu yazısına istinaden Hızırtepe Mahallesi 642 ada 1254 nolu parselin Eğitim Tesis Alanına dönüştürülmesi yönünde yapılan itirazın; bu alanda büyükşehir belediye meclis kararıyla onaylanan plan değişikliğine göre ekli plandaki şekliyle kabulünün uygun olacağına, 2- Sakarya Valiliği Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü?nün 11/12/2013 tarih ve 19672 nolu yazısı ile Dağdibi Mahallesi 2457 ada 15-16 nolu parsellerin Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanından Spor Alanına dönüştürülmesine yönelik yapılan itirazın; plan ana kararlarını bozucu olduğundan reddinin uygun olacağına, 3- Sakarya Valiliği Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü?nün 24/12/2013 tarih 20150 nolu yazısı ile Mithatpaşa Mahallesi 526 ada 136 nolu parselin Park Alanından çıkartılması, Dağdibi Mahallesi 2457 ada 15-16 nolu parsellerin Spor Alanına dönüştürülmesi, Semerciler Mahallesi 212 ada 4-5 nolu parsellerin Otopark Alanından Çıkartılması, Karaköy Mahallesi 141 nolu parselin Belediye Hizmet Alanından çıkartılması yönünde yapılan itirazların; plan kararlarını bozucu nitelikte olduğundan reddinin uygun olacağına, 4- Sınırlı Sorumlu Adapazarı Pancar Ekicileri Kooperatifinin 04/12/2013 tarih 19066 nolu yazısı ile 23 ada 29 nolu parselin Resmi Kurum Alanından Ticaret Alanına dönüştürülmesi yönünde yapılan itirazın; plan kararlarını bozucu nitelikte olduğundan reddinin uygun olacağına, C) Parsel Sahiplerince Yapılan İtirazlardan; 1- Belediyemize kayıtlı 19137 nolu dilekçe ile Alandüzü Mahallesi, 1036 nolu parsel üzerinden geçen yolun ve Belediye Hizmet Alanının kaldırılarak Konut Alanına dönüştürülmesi yönünde yapılan itirazın; plan kararlarını bozucu nitelikte olduğundan reddinin uygun olacağına, 2- Belediyemize kayıtlı 19155 nolu dilekçe ile Alandüzü Mahallesi, 1008 nolu parsel üzerinden geçen yol ve Okul Alanının Konut Alanına dönüştürülmesi yönünde yapılan itirazın; ekli plandaki şekliyle kabulünün uygun olacağına, 3- Belediyemize kayıtlı 20005 nolu dilekçe ile Alandüzü Mahallesi, 274 nolu parselin Kentsel Donatı Alanından Konut Alanına dönüştürülmesi yönünde yapılan itirazın; plan kararlarını bozucu nitelikte olduğundan reddinin uygun olacağına, 4- Belediyemize kayıtlı 9600 nolu dilekçe ile Alandüzü Mahallesi, 995 nolu parselin Okul Alanından Konut Alanına dönüştürülmesi yönünde yapılan itirazın; ekli plandaki şekliyle kabulünün uygun olacağına, 5- Belediyemize kayıtlı 20173 nolu dilekçe ile Alandüzü Mahallesi, 1040 nolu parsel üzerinden geçen yolun kaldırılması yönünde yapılan itirazın; plan kararlarını bozucu nitelikte olduğundan reddinin uygun olacağına, 6- Belediyemize kayıtlı 19948 nolu dilekçe ile Alandüzü Mahallesi, 1011 nolu parselin Okul Alanından Konut Alanına dönüştürülmesi yönünde yapılan itirazın; ekli plandaki şekliyle kabulünün uygun olacağına, 7- Belediyemize kayıtlı 20382 nolu dilekçe ile Tekeler Mahallesi, 888 ada 88 nolu parselin Yeşil Alandan Konut Alanına dönüştürülmesi yönünde yapılan itirazın; Plan yapımına ait esaslara dair yönetmeliğin 27.maddesi uyarınca, reddinin uygun olacağına, 8- Belediyemize kayıtlı 20054 nolu dilekçe ile Tekeler Mahallesi, 549 ada 14 nolu parselin Okul Alanından Konut Alanına dönüştürülmesi yönünde yapılan itirazın; Plan yapımına ait esaslara dair yönetmeliğin 27.maddesi uyarınca, reddinin uygun olacağına, 9- Belediyemize kayıtlı 20055 nolu dilekçe ile Tekeler Mahallesi, 549 ada 14 nolu parselin Okul Alanından Konut Alanına dönüştürülmesi yönünde yapılan itirazın; Plan yapımına ait esaslara dair yönetmeliğin 27.maddesi uyarınca, reddinin uygun olacağına, 10- Belediyemize kayıtlı 20147 nolu dilekçe ile Tekeler Mahallesi, 15 ada 202,203,167,201 nolu parsellerin Cami ve Yeşil Alandan Konut Alanına dönüştürülmesi yönünde yapılan itirazın; Plan yapımına ait esaslara dair yönetmeliğin 27.maddesi uyarınca, reddinin uygun olacağına, 11- Belediyemize kayıtlı 18879 nolu dilekçe ile Tekeler Mahallesi, 2450 ada 217 nolu parsel üzerinde geçen yol ve Okul Alanından Konut Alanına dönüştürülmesi yönünde yapılan itirazın; Plan yapımına ait esaslara dair yönetmeliğin 27.maddesi uyarınca, reddinin uygun olacağına, 12- Belediyemize kayıtlı 18777 nolu dilekçe ile Tekeler Mahallesi, 15 ada 5-7-8 ve 199 nolu parseller ile 2450 ada 195-196-197 ve 198 nolu parsellerin Konut Alanından Tarım Alanına dönüştürülmesi yönünde yapılan itirazın; plan kararlarını bozucu nitelikte olması nedeniyle, reddinin uygun olacağına, 13- Belediyemize kayıtlı 20327 nolu dilekçe ile Tekeler Mahallesi, 15 ada 188,189 ve 205 nolu parsellerin Konut Alanından Tarım Alanına dönüştürülmesi yönünde yapılan itirazın; plan kararlarını bozucu nitelikte olması nedeniyle, reddinin uygun olacağına, 14- Belediyemize kayıtlı 19748 nolu dilekçe ile Tekeler Mahallesi, 42 ada 179 nolu parselin Sanayi Alanından KDKÇ Alanına dönüştürülmesi yönünde yapılan itirazın; plan kararlarını bozucu nitelikte olduğundan reddinin uygun olacağına, 15- Belediyemize kayıtlı 19746 nolu dilekçe ile Tekeler Mahallesi, 42 ada 177 nolu parselin Sanayi Alanından KDKÇ Alanına dönüştürülmesi yapılan itirazın; plan kararlarını bozucu nitelikte olduğundan reddinin uygun olacağına, 16- Belediyemize kayıtlı 19745 nolu dilekçe ile Tekeler Mahallesi, 42 ada 109 nolu parselin Sanayi Alanından KDKÇ Alanına dönüştürülmesi yapılan itirazın; plan kararlarını bozucu nitelikte olduğundan reddinin uygun olacağına 17- Belediyemize kayıtlı 19750 nolu dilekçe ile Tekeler Mahallesi, 42 ada 181 nolu parselin Sanayi Alanından KDKÇ Alanına dönüştürülmesi yapılan itirazın; plan kararlarını bozucu nitelikte olduğundan reddinin uygun olacağına, 18- Belediyemize kayıtlı 20344 nolu dilekçe ile Tekeler Mahallesi, 869/1, 870/1, 871/1-2-3-4-5, 872/3, 873/2, 880/1-2-3-4, 881/1-2, 882/1-2, 887/2 nolu parsellerlerin sanayi ve yeşil alandan konut alanına dönüştürülmesi yönünde yapılan itirazın; ekli plandaki şekliyle kabulünün uygun olacağına, 19- Belediyemize kayıtlı 20465 nolu dilekçe ile Tekeler Mahallesi, 15 ada 96-103-104-105-109 ve 110 nolu parsellerlerin Özel Eğitim Alanı olarak düzenlenmesi yönünde yapılan itirazın; ekli plandaki şekliyle kabulünün uygun olacağına, 20- Belediyemize kayıtlı 20273 nolu dilekçe ile İkizceosmaniye Mahallesi, 3487 ada 1 ve 2 nolu parseller üzerindeki yolun kaldırılması yönünde yapılan itirazın; itiraza konu bir durum teşkil etmemesi nedeniyle, reddinin uygun olacağına, 21- Belediyemize kayıtlı 19840 nolu dilekçe ile Tekeler Mahallesi, 15 ada 118-119-120 nolu parsellerin 1/1000 ölçekli planlarda parsellerin bütün planlanması yönündeki itirazın; alt ölçek planlarının konusu olması nedeniyle, reddinin uygun olacağına, 22- Belediyemize kayıtlı 20051 nolu dilekçe ile Maltepe Mahallesi, 542 ada 1059 nolu parsele ilişkin Yeşil Alanın kaldırılması yönündeki itirazın; itiraza konu bir durum teşkil etmemesi nedeniyle, reddinin uygun olacağına, 23- Belediyemize kayıtlı 19427 nolu dilekçe ile Taşlık Mahallesi, 3339 nolu parselin Yeşil alandan Sanayi Alanına dönüştürülmesi yönünde yapılan itirazın; parsele isabet eden plandaki rekreasyon alanı ( dilekçede yeşil alan olarak ifade edilen) sürekliliğini bozucu nitelikte olması nedeniyle, reddinin uygun olacağına, 24- Belediyemize kayıtlı 18834 nolu dilekçe ile Karakamış Mahallesi, 2530 ada 337 nolu parselin Tarım Alanından Konut Alanına dönüştürülmesi yönünde yapılan itirazın; plan kararlarını bozucu nitelikte olması nedeniyle, reddinin uygun olacağına, 25- Belediyemize kayıtlı 18833 nolu dilekçe ile Karakamış Mahallesi, 2530 ada 267 nolu parselin Tarım Alanından Konut Alanına dönüştürülmesi yönünde yapılan itirazın; plan kararlarını bozucu nitelikte olması nedeniyle, reddinin uygun olacağına, 26- Belediyemize kayıtlı 18870 nolu dilekçe ile Karakamış Mahallesi, 1456 ada 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17 nolu parsellerin Tarım Alanından Konut Alanına dönüştürülmesi yönünde yapılan itirazın; plan kararlarını bozucu nitelikte olması nedeniyle, reddinin uygun olacağına, 27- Belediyemize kayıtlı 19950 nolu dilekçe ile Karakamış Mahallesi, 1456 ada 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17 nolu parsellerin Tarım Alanından Konut Alanına dönüştürülmesi yönünde yapılan itirazın; plan kararlarını bozucu nitelikte olması nedeniyle, reddinin uygun olacağına, 28- Belediyemize kayıtlı 19949 nolu dilekçe ile Karakamış Mahallesi, 1456 ada 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17 nolu parsellerin Tarım Alanından Konut Alanına dönüştürülmesi yönünde yapılan itirazın; plan kararlarını bozucu nitelikte olması nedeniyle, reddinin uygun olacağına, 29- Belediyemize kayıtlı 19780 nolu dilekçe ile Karakamış Mahallesi, 1456 ada 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17 nolu parsellerin Tarım Alanından Konut Alanına dönüştürülmesi yönünde yapılan itirazın; plan kararlarını bozucu nitelikte olması nedeniyle, reddinin uygun olacağına, 30- Belediyemize kayıtlı 19770 nolu dilekçe ile Karakamış Mahallesi, 1456 ada 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17 nolu parsellerin Tarım Alanından Konut Alanına dönüştürülmesi yönünde yapılan itirazın; plan kararlarını bozucu nitelikte olması nedeniyle, reddinin uygun olacağına, 31- Belediyemize kayıtlı 19772 nolu dilekçe ile Karakamış Mahallesi, 1456 ada 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17 nolu parsellerin Tarım Alanından Konut Alanına dönüştürülmesi yönünde yapılan itirazın; plan kararlarını bozucu nitelikte olması nedeniyle, reddinin uygun olacağına, 32- Belediyemize kayıtlı 19777 nolu dilekçe ile Karakamış Mahallesi, 1456 ada 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17 nolu parsellerin Tarım Alanından Konut Alanına dönüştürülmesi yönünde yapılan itirazın; plan kararlarını bozucu nitelikte olması nedeniyle, reddinin uygun olacağına, 33- Belediyemize kayıtlı 19461 nolu dilekçe ile Korucuk Mahallesi, 2326 ada 22 nolu parselin Tarım Alanından Konut Alanına dönüştürülmesi yönünde yapılan itirazın; plan kararlarını bozucu nitelikte olması nedeniyle, reddinin uygun olacağına, 34- Belediyemize kayıtlı 19462 nolu dilekçe ile Korucuk Mahallesi, 2326 ada 21 nolu parselin Tarım Alanından Konut Alanına dönüştürülmesi yönünde yapılan itirazın; plan kararlarını bozucu nitelikte olması nedeniyle, reddinin uygun olacağına, 35- Belediyemize kayıtlı 19108 nolu dilekçe ile Korucuk Mahallesi, 3345 ada 1 ve 2 nolu parsellerin Konut Alanından Ticaret Alanına dönüştürülmesi yönünde yapılan itirazın; plan bütünlüğünü bozucu nitelikte olması nedeniyle, reddinin uygun olacağına, 36- Belediyemize kayıtlı 19114 nolu dilekçe ile Korucuk Mahallesi, 3345 ada 1 ve 2 nolu parsellerin Konut Alanından Ticaret Alanına dönüştürülmesi yapılan itirazın; plan bütünlüğünü bozucu nitelikte olması nedeniyle, reddinin uygun olacağına, 37- Belediyemize kayıtlı 19436 nolu dilekçe ile Tekeler Mahallesi, 518 ada 31 ve 126 nolu parsellerin yeşil ve Konut Alanından Ticaret Alanına dönüştürülmesi yönünde yapılan itirazın; plan kararlarını bozucu nitelikte olması nedeniyle, reddinin uygun olacağına, 38- Belediyemize kayıtlı 20470 nolu dilekçe ile Tekeler Mahallesi, 783 ada 41 nolu parseldeki Yeşil Alanın aynı parsel içinde konum değiştirmesi yönünde yapılan itirazın; ekli plandaki şekliyle kabulünün uygun olacağına, 39- Belediyemize kayıtlı 20259 nolu dilekçe ile Tekeler Mahallesi, 783 ada 38-40-42-100 nolu parseldeki Yeşil Alanın aynı parseller içinde konum değiştirmesi yönünde yapılan itirazın; ekli plandaki şekliyle kabulünün uygun olacağına, 40- Belediyemize kayıtlı 20340 nolu dilekçe ile Tekeler Mahallesi, 783 ada 43 nolu parseldeki Yeşil Alanın düzenlenmesi yönünde yapılan itirazın; ekli plandaki şekliyle kabulünün uygun olacağına, 41- Belediyemize kayıtlı 19619 nolu dilekçe ile Tekeler Mahallesi, 1 ada 355 nolu parseldeki Sağlık Alanının Ticaret Alanına dönüştürülmesi yönünde yapılan itirazın; plan kararlarını bozucu nitelikte olması nedeniyle, reddinin uygun olacağına, 42- Belediyemize kayıtlı 19616 nolu dilekçe ile Tekeler Mahallesi, 1 ada 63 ve 72 nolu parsellerdeki yeşil ve Sağlık Alanına ilişkin yapılan itirazın; plan kararlarını bozucu nitelikte olması nedeniyle, reddinin uygun olacağına, 43- Belediyemize kayıtlı 19385 nolu dilekçe ile Tekeler Mahallesi, 554 ada 36 nolu parseldeki yeşil ve spor alanına ilişkin yapılan itirazın; plan kararlarını bozucu nitelikte olması nedeniyle, reddinin uygun olacağına, 44- Belediyemize kayıtlı 19994 nolu dilekçe ile Tekeler Mahallesi, 1 ada 103 nolu parseldeki yeşil alanın Ticaret Alanına dönüştürülmesi yönünde yapılan itirazın; plan kararlarını bozucu nitelikte olması nedeniyle, reddinin uygun olacağına, 45- Belediyemize kayıtlı 20447 nolu dilekçe ile Maltepe Mahallesi, 951 ada 55 nolu parseldeki yeşil alanın Konut Alanına dönüştürülmesi yönünde yapılan itirazın; plan bütünlüğünü bozucu nitelikte olması nedeniyle, reddinin uygun olacağına, 46- Belediyemize kayıtlı 20334 nolu dilekçe ile Maltepe Mahallesi, 951 ada 115 nolu parseldeki yeşil alanın Konut Alanına, Konut alanında yeşil alana dönüştürülmesine yönelik itirazın; plan kararlarını bozucu nitelikte olması nedeniyle, reddinin uygun olacağına, 47- Belediyemize kayıtlı 19183 nolu dilekçe ile Maltepe Mahallesi, 729 ada 10 nolu parseldeki yeşil alanın Konut Alanına dönüştürülmesi yönünde yapılan itirazın; plan kararlarını bozucu nitelikte olması nedeniyle, reddinin uygun olacağına, 48- Belediyemize kayıtlı 19185 nolu dilekçe ile Maltepe Mahallesi, 729 ada 10 nolu parseldeki yeşil alanın Konut Alanına dönüştürülmesi yönünde yapılan itirazın; plan kararlarını bozucu nitelikte olması nedeniyle, reddinin uygun olacağına, 49- Belediyemize kayıtlı 20086 nolu dilekçe ile Maltepe Mahallesi, 942 ada 1 nolu parseldeki yeşil alanın Konut Alanına dönüştürülmesi yönünde yapılan itirazın; plan kararlarını bozucu nitelikte olması nedeniyle, reddinin uygun olacağına, 50- Belediyemize kayıtlı 20362 nolu dilekçe ile Tepekum Mahallesi, 154 ada 5 nolu parseldeki yeşil alanın Konut Alanına dönüştürülmesi yönünde yapılan itirazın; plan kararlarını bozucu nitelikte olması nedeniyle, reddinin uygun olacağına, 51- Belediyemize kayıtlı 20089 nolu dilekçe ile Tepekum Mahallesi, 154 ada 5 nolu parseldeki yeşil alanın Konut Alanına dönüştürülmesi yönünde yapılan itirazın; plan kararlarını bozucu nitelikte olması nedeniyle, reddinin uygun olacağına, 52- Belediyemize kayıtlı 20469 nolu dilekçe ile Tepekum Mahallesi, 629 ada 83-84-85 nolu parsellerdeki yol ve yeşil alanın kaldırılması dönüştürülmesi yönünde yapılan itirazın; plan kararlarını bozucu nitelikte olması nedeniyle, reddinin uygun olacağına, 53- Belediyemize kayıtlı 20472 nolu dilekçe ile Tepekum Mahallesi, 142 ada 54 nolu parseldeki yeşil alanın Konut ve Ticaret Alanına dönüştürülmesi yönünde yapılan itirazın; plan kararlarını bozucu nitelikte olması nedeniyle, reddinin uygun olacağına, 54- Belediyemize kayıtlı 20279 nolu dilekçe ile İstiklal Mahallesi, 3154 ada 1 nolu parsellerdeki yol ve yeşil alanın kaldırılması yönünde yapılan itirazın; plan kararlarını bozucu nitelikte olması nedeniyle, reddinin uygun olacağına, 55- Belediyemize kayıtlı 20278 nolu dilekçe ile İstiklal Mahallesi, 3154 ada 2 nolu parsellerdeki yol ve yeşil alanın kaldırılması yönünde yapılan itirazın; plan kararlarını bozucu nitelikte olması nedeniyle, reddinin uygun olacağına, 56- Belediyemize kayıtlı 20364 nolu dilekçe ile Tepekum Mahallesi, 4102 ada 2 nolu parseldeki Konut Alanının Ticaret Alanına dönüştürülmesi yönünde yapılan itirazın; plan kararlarını bozucu nitelikte olması nedeniyle, reddinin uygun olacağına, 57- Belediyemize kayıtlı 20310 nolu dilekçe ile Tepekum Mahallesi, 4102 ada 2 nolu parseldeki Konut Alanının Ticaret Alanına dönüştürülmesi yönünde yapılan itirazın; plan kararlarını bozucu nitelikte olması nedeniyle, reddinin uygun olacağına, 58- Belediyemize kayıtlı 20309 nolu dilekçe ile Tepekum Mahallesi, 4102 ada 2 nolu parseldeki Konut Alanının Ticaret Alanına dönüştürülmesi yönünde yapılan itirazın; plan kararlarını bozucu nitelikte olması nedeniyle, reddinin uygun olacağına, 59- Belediyemize kayıtlı 20312 nolu dilekçe ile Tepekum Mahallesi, 4102 ada 2 nolu parseldeki Konut Alanının Ticaret Alanına dönüştürülmesi yönünde yapılan itirazın; plan kararlarını bozucu nitelikte olması nedeniyle, reddinin uygun olacağına, 60- Belediyemize kayıtlı 20311 nolu dilekçe ile Tepekum Mahallesi, 4102 ada 2 nolu parseldeki Konut Alanının Ticaret Alanına dönüştürülmesi yönünde yapılan itirazın; plan kararlarını bozucu nitelikte olması nedeniyle, reddinin uygun olacağına, 61- Belediyemize kayıtlı 20455 nolu dilekçe ile Şeker Mahalle, 585 ada 71-72-73 nolu parseldeki Ticaret Alanının Yeşil Alana dönüştürülmesi yönünde yapılan itirazın; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanmış Ticaret Alanı?na yönelik imar planlarının yürürlükte bulunması nedeniyle, reddinin uygun olacağına, 62- Belediyemize kayıtlı 20148 nolu dilekçe ile Tığcılar Mahallesi, 604 ada 233 nolu parseldeki Konut Alanının Ticaret Alanına dönüştürülmesi yönünde yapılan itirazın; plan kararlarını bozucu nitelikte olması nedeniyle, reddinin uygun olacağına, 63- Belediyemize kayıtlı 19124 nolu dilekçe ile Yağcılar Mahallesi, 629 ada 53 nolu parseldeki Yeşil Alanının Konut Alanına dönüştürülmesi yönünde yapılan itirazın; ekli plandaki şekliyle kabulünün uygun olacağına, 64- Belediyemize kayıtlı 18977 nolu dilekçe ile Yahyalar Mahallesi, 632 ada 78 nolu parseldeki Akaryakıt Alanının A+LPG Alanına dönüştürülmesi yönünde yapılan itirazın; önceki yürürlükteki imar planlarındaki kullanımının da Akaryakıt Alanı olması nedeniyle, reddinin uygun olacağına, 65- Belediyemize kayıtlı 20029 nolu dilekçe ile Tekeler Mahallesi, 783 ada 549 nolu parseldeki Okul Alanının kaldırılması yönünde yapılan itirazın; Plan yapımına ait esaslara dair yönetmeliğin 27.maddesi uyarınca, reddinin uygun olacağına, 66- Belediyemize kayıtlı 20282 nolu dilekçe ile Maltepe Mahallesi, 951 ada 259 nolu parseldeki Resmi Kurum Alanının Konut Alanına dönüştürülmesi yönünde yapılan itirazın; plan kararlarını bozucu nitelikte olması nedeniyle, reddinin uygun olacağına, 67- Belediyemize kayıtlı 19968 nolu dilekçe ile Güneşler Mahallesi, 119 ada 2 nolu parseldeki Cami Alanının Konut Alanına dönüştürülmesi yönünde yapılan itirazın; Plan yapımına ait esaslara dair yönetmeliğin 27.maddesi uyarınca, reddinin uygun olacağına, 68- Belediyemize kayıtlı 19822 nolu dilekçe ile Güneşler Mahallesi, 154 ada 33 nolu parseldeki Okul Alanının Konut Alanına dönüştürülmesi yönünde yapılan itirazın; Plan yapımına ait esaslara dair yönetmeliğin 27.maddesi uyarınca, reddinin uygun olacağına, 69- Belediyemize kayıtlı 20030 nolu dilekçe ile Tekeler Mahallesi, 23 ada 105 nolu parseldeki Okul Alanının Konut Alanına dönüştürülmesi yönünde yapılan itirazın; Plan yapımına ait esaslara dair yönetmeliğin 27.maddesi uyarınca, reddinin uygun olacağına, 70- Belediyemize kayıtlı 20057 nolu dilekçe ile Dağdibi Mahallesi, 549 ada 14 nolu parseldeki Okul Alanının Konut Alanına dönüştürülmesi yönünde yapılan itirazın; Plan yapımına ait esaslara dair yönetmeliğin 27.maddesi uyarınca, reddinin uygun olacağına, 71- Belediyemize kayıtlı 19814 nolu dilekçe ile Ozanlar Mahallesi, 805 ada 9-10 nolu parsellerdeki Okul Alanının Konut Alanına dönüştürülmesi yönünde yapılan itirazın; Plan yapımına ait esaslara dair yönetmeliğin 27.maddesi uyarınca, reddinin uygun olacağına, 72- Belediyemize kayıtlı 19676 nolu dilekçe ile 3938 ada 293 nolu parselden geçen 35.00metrelik yola ilişkin yapılan itirazın; kabulünün uygun olacağına, 73- Belediyemize kayıtlı 19551 nolu dilekçe ile 58 ada 96 nolu parselden geçen 35.00metrelik yola ilişkin yapılan itirazın; kabulünün uygun olacağına, 74- Belediyemize kayıtlı 19810 nolu dilekçe ile Orta Mahalle 66 ada 12nolu parselden geçen 35.00metrelik yola ilişkin yapılan itirazın; kabulünün uygun olacağına, 75- Belediyemize kayıtlı 19759 nolu dilekçe ile Orta Mahalle 66 ada 291 nolu parselden geçen 35.00metrelik yola ilişkin yapılan itirazın; kabulünün uygun olacağına, 76- Belediyemize kayıtlı 19712 nolu dilekçe ile Orta Mahalle 66 ada 12 nolu parselden geçen 35.00metrelik yola ilişkin yapılan itirazın; kabulünün uygun olacağına, 77- Belediyemize kayıtlı 19039 nolu dilekçe ile 58 ada 96 nolu parselden geçen 35.00metrelik yola ilişkin yapılan itirazın; kabulünün uygun olacağına, 78- Belediyemize kayıtlı 18825 nolu dilekçe ile Orta Mahalle 66 ada 293 nolu parselden geçen 35.00metrelik yola ilişkin yapılan itirazın; kabulünün uygun olacağına, 79- Belediyemize kayıtlı 19997 nolu dilekçe ile Orta Mahalle 66 ada 12 nolu parselden geçen 35.00metrelik yola ilişkin yapılan itirazın; kabulünün uygun olacağına, 80- Belediyemize kayıtlı 19995 nolu dilekçe ile Orta Mahalle 66 ada 12 nolu parselden geçen 35.00metrelik yola ilişkin yapılan itirazın; kabulünün uygun olacağına, 81- Belediyemize kayıtlı 19984 nolu dilekçe ile Orta Mahalle 66 ada 12 nolu parselden geçen 35.00metrelik yola ilişkin yapılan itirazın; kabulünün uygun olacağına, 82- Belediyemize kayıtlı 19947 nolu dilekçe ile Orta Mahalle 66 ada 12 nolu parselden geçen 35.00metrelik yola ilişkin yapılan itirazın; kabulünün uygun olacağına, 83- Belediyemize kayıtlı 19951 nolu dilekçe ile Orta Mahalle 66 ada 12 nolu parselden geçen 35.00metrelik yola ilişkin yapılan itirazın; kabulünün uygun olacağına, 84- Belediyemize kayıtlı 19987 nolu dilekçe ile Orta Mahalle 66 ada 12 nolu parselden geçen 35.00metrelik yola ilişkin yapılan itirazın; kabulünün uygun olacağına, 85- Belediyemize kayıtlı 20299 nolu dilekçe ile Orta Mahalle 66 ada 12 nolu parselden geçen 35.00metrelik yola ilişkin yapılan itirazın; kabulünün uygun olacağına, 86- Belediyemize kayıtlı 20281 nolu dilekçe ile Orta Mahalle 66 ada 12 nolu parselden geçen 35.00metrelik yola ilişkin yapılan itirazın; kabulünün uygun olacağına, 87- Belediyemize kayıtlı 20295 nolu dilekçe ile 58 ada 40 nolu parselden geçen 35.00metrelik yola ilişkin yapılan itirazın; kabulünün uygun olacağına, 88- Belediyemize kayıtlı 20128 nolu dilekçe ile Karakamış mahallesi, 4264 ada 1 nolu parsele ilişkin Ticaret Alanının Bakım Akaryakıt Alanına dönüştürülmesi yönünde yapılan itirazın; Büyükşehir Belediye Meclisi?nin 13.06.2005 tarih ve 6/355 sayılı kararıyla onaylanmış halen yürürlükte olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği bulunduğundan, sözkonusu parselin Akaryakıt ve LPG Alanı olarak kabulünün uygun olacağına, 89- Belediyemize kayıtlı 20272 nolu dilekçe ile 2354/2-3 2352-2-10-13 2349/43-21-19-22-24-23-32-28 -1864/3 -1865/1 -3040/1 nolu parsellerin Ticaret-rekreasyon ve spor alanından, Ticaret alanı ve konut alanına dönüştürülmesi yönünde yapılan itirazın, plan kararlarını bozucu nitelikte olduğundan; reddinin uygun olacağına, 90- Belediyemize kayıtlı 120477 nolu dilekçe ile 2353 ada 6 nolu parselin Ticaret Alanı ve rekreasyon alanından Ticaret Alanına dönüştürülmesi yönünde yapılan itirazın, plan kararlarını bozucu nitelikte olduğundan; reddinin uygun olacağına, 91- Belediyemize kayıtlı 19957 nolu dilekçe ile Karakamış Mahallesi, 4 pafta, 83 nolu parselin rekreasyon alanından çıkarılması yönünde yapılan itirazın; 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı kararlarına aykırı olduğundan; reddinin uygun olacağına, 92- Belediyemize kayıtlı 20443 nolu dilekçe ile Karakamış Mahallesi, 2529/17-18-19-20-199, 3026/1, 3027/1, 3028/1-2-3, 2995/1, 2530/191-198-196-24-26-27-6, 3530/308, 2304/1, parsellere ilişkin itirazın; plan içinde olan parseller yönünden, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Plan kararlarına aykırı olduğundan ve diğer parseller yönünden bu parsellerin plan sınırı dışında kalması nedeniyle itiraza konu bir durum bulunmadığından reddinin uygun olacağına, 93- Belediyemize kayıtlı 19335 nolu dilekçe ile Karakamış Mahallesi, 3013 ada 2 nolu parselin rekreasyon alanından çıkarılması yönünde yapılan itirazın; 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı kararlarına aykırı olduğundan; reddinin uygun olacağına, 94- Belediyemize kayıtlı 20081 nolu dilekçe ile Karakamış Mahallesi, 3041 ada 2 nolu parselin Rekreasyon Alanından Ticaret Alanına dönüştürülmesi yönünde yapılan itirazın; 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı kararlarına aykırı olduğundan; reddinin uygun olacağına, 95- Belediyemize kayıtlı 20176 nolu dilekçe ile Karakamış Mahallesi, 3000 ada 2 nolu parsel üzerinden geçen Yüksek Hızlı Tren Hattının kaydırılması yönünde yapılan itirazın; 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı kararlarına aykırı olduğundan; reddinin uygun olacağına, 96- Belediyemize kayıtlı 18767 nolu dilekçe ile mahallesi 216 ada 7 nolu parsel üzerinden geçen yolun kaldırılarak Konut Alanı olarak planlanması yönünde yapılan itirazın ; plan kararlarını bozucu nitelikte olması nedeniyle, reddinin uygun olacağına, 97- Belediyemize kayıtlı 19708 nolu dilekçe ile 192 ada 22 nolu parselin Yeşil Alandan çıkarılarak Konut Alanına dönüştürülmesine yönelik yapılan itirazın; plan kararlarını bozucu nitelikte olması nedeniyle, reddinin uygun olacağına, 98- Belediyemize kayıtlı 19855 nolu dilekçe ile 192 ada 21 nolu parsel üzerindeki kavşak düzenlemesinin kaldırılarak mevcut kullanımdaki gibi Konut Alanı olarak planlanması yönünde yapılan itirazın; plan kararlarını bozucu nitelikte olması nedeniyle, reddinin uygun olacağına, 99- Adapazarı Belediye evrakına 11326 kayıt nolu dilekçe ile İkizcemüslüm Mahallesi 758 nolu parselin Ticaret Alanından Konut Alanına dönüştürülmesi yönünde yapılan itirazın; ekli plandaki şekli ile kabulünün uygun olacağına, 100. Adapazarı Belediye evrakına 11148 kayıt nolu dilekçe ile 66 ada 12 nolu parselden geçen 35.00metrelik yola ilişkin yapılan itirazın; kabulünün uygun olacağına, 101. Adapazarı Belediye evrakına 11239 kayıt nolu dilekçe ile 66 ada 12 parselden geçen 35.00metrelik yola ilişkin yapılan itirazın; kabulünün uygun olacağına, 102. Adapazarı Belediye evrakına 11249 kayıt nolu dilekçe ile 66 ada 12 nolu parselden geçen 35.00metrelik yola ilişkin yapılan itirazın; kabulünün uygun olacağına, 103. Adapazarı Belediye evrakına 11241 kayıt nolu dilekçe ile 642 ada 1059 nolu parselin yol ve yeşil alana yönelik itirazın; üzerinden geçen yolun kaldırılmasına yönelik itirazın; Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 27. Maddesi gereği, reddinin uygun olacağına, 104. Adapazarı Belediye evrakına 11122 kayıt nolu dilekçe ile 1118 ada 1 nolu parselin yol ve yeşil alana yönelik itirazın; üzerinden geçen yolun kaldırılmasına yönelik itirazın; Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 27. Maddesi gereği, reddinin uygun olacağına, 105. Adapazarı Belediye evrakına 11075 kayıt nolu dilekçe ile Alandüzü Mahallesi 1062 nolu parselin Okul Alanından Konut Alanına dönüştürülmesi yönünde yapılan itirazın; kabulünün uygun olacağına, 106. Adapazarı Belediye evrakına11053 kayıt nolu dilekçe ile Alandüzü Mahallesi 1010 nolu parselin Okul Alanından Konut Alanına dönüştürülmesi yönünde yapılan itirazın; kabulünün uygun olacağına, 107. Adapazarı Belediye evrakına11033 kayıt nolu dilekçe ile 511 ada 4-5 nolu parsellerin Okul Alanından Konut Alanına dönüştürülmesi yönünde yapılan itirazın; Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 27. Maddesi gereği, reddinin uygun olacağına, 108. Adapazarı Belediye evrakına 11036 kayıt nolu dilekçe ile 633 ada 4 nolu parselin Resmi Kurum Alanından Ticaret Alanına dönüştürülmesi yönünde yapılan itirazın; plan kararlarını bozucu nitelikte olması nedeniyle, reddinin uygun olacağına, 109. Adapazarı Belediye evrakına 10755 kayıt nolu dilekçe ile 729 ada 10 nolu parselin Yeşil Alandan Konut Alanına dönüştürülmesi yönünde yapılan itirazın; Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 27. Maddesi gereği, reddinin uygun olacağına, 110. Adapazarı Belediye evrakına 11403 kayıt nolu dilekçe ile 2231 ada 1 nolu parselin Tarım Alanından Konut Alanına dönüştürülmesi yönünde yapılan itirazın; sözkonusu parselin plan sınırı dışında kalması nedeiyle itiraza konu bir durum olmaması nedeniyle, reddinin uygun olacağına, 111. Adapazarı Belediye evrakına 11404 kayıt nolu dilekçe ile 2231 ada 295-296 nolu parsellere ilişkin Tarım Alanından Konut Alanına dönüştürülmesine yönelik itirazın; 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı kararlarına aykırı olduğundan reddinin uygun olacağına, D-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığınca tespit edilen ve Daire Başkanlığına intikal eden hususlardan; 1- Tuzla Mahallesi 42 ada 67nolu parsel -538 ada 1nolu parsel -543 ada 1nolu parsel-546 ada 1 nolu parsel - 44 ada 1-2-87 nolu parseller ve yakın çevresinde okul, spor alanı ve yeşil alan düzenlemesinin yeniden yapılarak ekli plandaki şekilde kabulünün uygun olacağına, 2- Yağcılar Mahallesi 861 ada 12 nolu parselde faaliyet gösteren ve Büyükşehir Belediyesince 07/10/2011 tarihinde verilmiş 493 nolu ruhsatı bulunan Akaryakıt istasyonu bulunduğundan, söz konusu parselin 1/5000 ölçekli nazım imar planına Akaryakıt Alanı olarak işlenmesinin kabulünün uygun olacağına, Ayrıca ?Adapazarı İlçesi, 125 ada, 53 nolu parsel üzerinde bulunan mevcut Adapazarı Kültür Merkezinin (AKM) üzerinde bulunduğu kısmının Bursa Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulunun 07/07/2000 tarih ve 8011 sayılı kararına istinaden 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına Sosyo-Kültürel Tesis Alanı olarak işlenmesi? şekliyle kabulüne,
12.05.2014
6/119
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI
Serdivan İlçesi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına ilan askı süresi içerisinde yapılan itirazlar
A) Serdivan Belediye Başkanlığınca 04/12/2013 tarih ve 19051 sayılı yazısı ile yapılan itirazlardan; 1.Bağlar Caddesine cepheli alanların, eski belediye binasından yeni belediye binasına kadar olan batı kısmının yol boyu ticaret olması yönünde yapılan itirazın; reddinin uygun olacağına, 2.Eski belediye binasından Tuna Tan Kavşağına kadar olan Bağlar Caddesinin batı kısmına cepheli alanların yol boyu ticaret alanına dönüştürülmesi yönünde yapılan itirazın; reddinin uygun olacağına, 3.Serdivan İlçesi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planında Kenan Sofuoğlu Caddesi üzerinde bulunan belediye mülkiyetindeki Ağaçlandırılacak Alanın Rekreasyon Alanına dönüştürülmesi yönünde yapılan itirazın; reddinin uygun olacağına, 4.Serdivan İlçesi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planında ?Gelişme Konut Alanı? kullanımında kalan alanın Ticaret Alanı olarak düzenlenmesi yönünde yapılan itirazın; reddinin uygun olacağına, 5.Esentepe Mahallesinde 30m?lik yolun yol genişliğinin yol kademelenmesi gereği 20.00 m olarak eski planlardaki şekline dönüştürülmesi yönünde yapılan itirazın; reddinin uygun olacağına, 6.Yeni Belediye binasının batısında bulunan alanın ticaret alanına dönüştürülmesi yönünde yapılan itirazın; ekli plandaki şekliyle kabulünün uygun olacağına, 7.Yeni Belediye binasının batısındaki 20.00 m?lik yolun 15.00 m?ye düşürülmesi yönünde yapılan itirazın; kabulünün uygun olacağına, 8.Serdivan İlçesi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planında Çark Caddesi?ne cepheli ?Meskun Konut Alanı? kullanımında kalan alanın, ada bütününde Ticaret Alanı olarak değiştirilmesi yönünde yapılan itirazın; ekli plandaki şekliyle kabulünün uygun olacağına, 9.Serdivan İlçesi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planında ?Meskun Konut Alanı? kullanımında kalan, Çark Caddesini Serdivan AVM?ye bağlayan Mert Sokağa Cepheli Alanın Ticaret Alanı olarak düzenlenmesi yönünde yapılan itirazın; reddinin uygun olacağına, 10.Kazımpaşa Caddesi üzerinde 1417 ada 1 nolu parselin bir kısmı ve bu parselin batısında bulunan Yeşil Alanın Pazar Alanına dönüştürülmesi yönünde yapılan itirazın; reddinin uygun olacağına, 11.Çevre yolundan Aralık Kırsal Yerleşimine bağlanan 35.00 m?lik imar yolunun 30.00 m?ye düşürülmesi yönünde yapılan itirazın; reddinin uygun olacağına, bu yolun Aralık Kırsal Yerleşimine giden yol ile kavşak oluşturduğu noktanın mevcut 18. madde görmüş parselleri ve ruhsat verilmiş binaları değerlendirerek tekrar düzenlenmesi yönünde yapılan itirazın; ekli plandaki şekliyle kabulünün uygun olacağına, 12.Köprübaşı Mahallesi 5152 nolu parselin bir kısmı 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planında Park Alanı olarak planlanmıştır. Söz konusu parselde yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına göre uygulama yapılmıştır. Bu sebeple parselin parkta kalan kısmının konut alanına dönüştürülmesi yönünde yapılan itirazın; ekli plandaki şekliyle kabulünün uygun olacağına, 13. Orta Mahalle 1904 ada ve 1847, 1869, 1870 adalar arasında kalan alanın bir kısmı, 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planında Park Alanı olarak planlanmıştır. Söz konusu alanın yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına göre konut alanına dönüştürülmesi yönünde yapılan itirazın; ekli plandaki şekliyle kabulünün uygun olacağına, B) Kamu Kurum ve Kuruluşları tarafından yapılan itirazlardan; 1.Sakarya Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü?nün 28/11/2013 tarih ve 18628 kayıt nolu yazısı ile Bahçelievler Mahallesi, 398 ada 7 nolu parselde bulunan okul alanının yetersiz olması nedeniyle ekli plandaki gibi genişletilerek, emsal ve hmax değerlerinin değiştirilmesi yönünde yapılan itirazın; ekli plandaki şekliyle kabulünün uygun olacağına, 2.Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü?nün 04/12/2013 tarih ve 19064 kayıt nolu yazısı ile Serdivan İlçesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına Sapanca Gölü Havzası 1. Bölge, 2. Bölge, 3. Bölge ve 4. Bölge Havza Sınırlarının plana işlenmesi yönünde yapılan itirazın; kabulünün uygun olacağına, 3.Sakarya Valiliği Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü?nün 16/12/2013 tarih ve 19671 nolu yazısı ile Yazlık Futbol Sahasının bulunduğu 118,119 ve 120 nolu parsellerden 120 nolu parselin ticaret alanından spor alanına dönüştürülmesi talebinin; Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 08/09/2008 tarih ve 9/429 sayılı kararına istinaden kabulünün uygun olacağına, 4.Sakarya Valiliği Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü?nün 16/12/2013 tarih ve 19686 nolu yazısı ile Kemalpaşa Mahallesi ile Beşköprü Mahallesi arasında 12.00 metre olarak planlanan bağlantı yolunun kaldırılması talebinin; reddinin uygun olacağına, C) Parsel Sahiplerince Yapılan İtirazlardan, 1.Belediyemize kayıtlı 17431 nolu dilekçe ile İstiklal Mahallesi, 331 ada 6 nolu (eski parsel no:3 - 5) parselin Ticaret Alanı olarak değiştirilmesi yönünde yapılan itirazın; reddinin uygun olacağına, 2.Belediyemize kayıtlı 17928 nolu dilekçe ile Adalı Yazlık, 1887 ada 6 nolu parselin Konut Alanından Ticaret Alanına dönüştürülmesi yönünde yapılan itirazın; plan bütünlüğü açısından alanın ?Ticaret Alanı? olarak planlanmasının, ekli plandaki şekliyle kabulünün uygun olacağına, 3.Belediyemize kayıtlı 18341 nolu dilekçe ile 9912 nolu parselin Bitişik Nizam olarak Konut Alanından Ticaret Alanına dönüştürülmesi yönünde yapılan itirazın; reddinin uygun olacağına, 4.Belediyemize kayıtlı 18395 nolu dilekçe ile 456 ada 12 nolu parselin Konut Alanından Ticaret Alanına dönüştürülmesi yönünde yapılan itirazın; reddinin uygun olacağına, 5.Belediyemize kayıtlı 18397 nolu dilekçe ile 421 ada 1 nolu parselin Konut Alanından Ticaret Alanına dönüştürülmesi yönünde yapılan itirazın; reddinin uygun olacağına, 6.Belediyemize kayıtlı 18656 nolu dilekçe ile 9480 nolu parselin Konut Alanından Ticaret Alanına dönüştürülmesi yönünde yapılan itirazın; reddinin uygun olacağına, 7.Belediyemize kayıtlı 18657 nolu dilekçe ile 9138 nolu parselin Konut Alanından Ticaret Alanına dönüştürülmesi yönünde yapılan itirazın; reddinin uygun olacağına, 8.Belediyemize kayıtlı 18742 nolu dilekçe ile İstiklal Mahallesi 421 ada 7 nolu parselin Konut Alanından Ticaret Alanına dönüştürülmesi yönünde yapılan itirazın; reddinin uygun olacağına, 9.Belediyemize kayıtlı 18862 nolu dilekçe ile 1467 ada 92 nolu parselin Konut Alanından Ticaret Alanına dönüştürülmesi yönünde yapılan itirazın; plan kararlarını bozucu nitelikte olması nedeniyle, reddinin uygun olacağına, 10.Serdivan Belediye evrakına 155464 kayıt nolu dilekçe ile 1207 ada 1 nolu parselin Konut Alanından çıkartılarak yol kenarında kalan kısmının Ticaret Alanına dönüştürülmesi yönünde yapılan itirazın; plan kararlarını bozucu nitelikte olması nedeniyle, reddinin uygun olacağına, 11.Serdivan Belediye evrakına 155465 kayıt nolu dilekçe ile 1208 ada 3 nolu parselin Konut Alanından çıkartılarak yol kenarında kalan kısmının Ticaret Alanına dönüştürülmesi yönünde yapılan itirazın; plan kararlarını bozucu nitelikte olması nedeniyle, reddinin uygun olacağına, 12.Serdivan Belediye evrakına 155936 kayıt nolu dilekçe ile 331 ada 6 nolu parselin 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planına göre Ticaret Alanına dönüştürülmesi yönünde yapılan itirazın; reddinin uygun olacağına, 13.Serdivan Belediye evrakına 156083 kayıt nolu dilekçe ile Arabacıalanı Mahallesi 1356 ada 3 nolu parselin bulunduğu imar adasının Ticaret Alanına dönüştürülmesi yönünde yapılan itirazın; plan kararlarını bozucu nitelikte olması nedeniyle, reddinin uygun olacağına, 14.Serdivan Belediye evrakına 156247 kayıt nolu dilekçe ile Esentepe Mahallesi, 1565 ada 2 nolu parselin Konut Alanından Ticaret Alanına dönüştürülmesi yönünde yapılan itirazın; ekli plandaki şekliyle kabulünün uygun olacağına, 15.Belediyemize kayıtlı 17679 nolu dilekçe ile Beşköprü Mahallesi, Kavraz Mevkii, 16402 nolu parselin Dini Tesis Alanından Konut veya Ticaret Alanına dönüştürülmesi yönünde yapılan itirazın; plan kararlarını bozucu nitelikte olması nedeniyle, reddinin uygun olacağına, 16.Belediyemize kayıtlı 17694 nolu dilekçe ile Arabacıalanı Mahallesi, 5596 nolu parselin Konut Alanına dönüştürülmesi yönünde yapılan itirazın; kabulünün uygun olacağına, 17.Belediyemize kayıtlı 17794 nolu dilekçe ile Esentepe Mahallesi, 818 ada 14 nolu parselin Park Alanından Konut Alanına dönüştürülmesi yönünde yapılan itirazın; Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 27. Maddesi gereği, reddinin uygun olacağına, 18.Belediyemize kayıtlı 17844 nolu dilekçe ile Terelipınar Mevkii, 11292 nolu parselin Park Alanından Konut Alanına dönüştürülmesi yönünde yapılan itirazın; Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 27. Maddesi gereği, reddinin uygun olacağına, 19.Belediyemize kayıtlı 17845 nolu dilekçe ile Terelipınar Mevkii, 11291 nolu parselin Park Alanından Konut Alanına dönüştürülmesi yönünde yapılan itirazın; Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 27. Maddesi gereği, reddinin uygun olacağına, 20.Belediyemize kayıtlı 17976 nolu dilekçe ile Kanal Boyu Mevkii, 100 nolu parselin Yeşil Alandan Konut Alanına dönüştürülmesi yönünde yapılan itirazın; Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 27. Maddesi gereği, reddinin uygun olacağına, 21.Belediyemize kayıtlı 18735 nolu dilekçe ile Yazlık Mahallesi, 4119 nolu parselin Konut Alanı olarak planlanması yönünde yapılan itirazın; Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 27. Maddesi gereği, reddinin uygun olacağına, 22.Belediyemize kayıtlı 19018 nolu dilekçe ile Beşköprü Mahallesi, 15730(6245) nolu parselin Yeşil Alandan Konut Alanına dönüştürülerek yolun kaydırılması yönünde yapılan itirazın; Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 27. Maddesi gereği, reddinin uygun olacağına, 23.Belediyemize kayıtlı 19186 nolu dilekçe ile Esentepe Mahallesi, 4414 nolu parselin Yol ve Yeşil Alandan Konut Alanına dönüştürülmesi yönünde yapılan itirazın; Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 27. ve 29. maddesine aykırı olduğundan, reddinin uygun olacağına, 24.Serdivan Belediye evrakına 156232 kayıt nolu dilekçe ile Yazlık Mahallesi, 4119 nolu parselin Konut Alanı olarak planlanması yönünde yapılan itirazın; Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 27. Maddesi gereği, reddinin uygun olacağına, 25.Serdivan Belediye evrakına 156306 kayıt nolu dilekçe ile İstiklal Mahallesi, 3614 nolu parselin Yeşil Alandan Konut Alanına dönüştürülmesi yönünde yapılan itirazın; Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 27. Maddesi gereği, reddinin uygun olacağına, 26.Serdivan Belediye evrakına 156369 kayıt nolu dilekçe ile Selahiye Mahallesi, 2366 ada 95 nolu parselde planlanan Yeşil Alanın imara açılması yönünde yapılan itirazın; Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 27. Maddesi gereği, reddinin uygun olacağına, 27.Serdivan Belediye evrakına 156426 kayıt nolu dilekçe ile Esentepe Mahallesi, 4414 nolu parselin Yol ve Park Alanından Konut Alanına dönüştürülmesi yönünde yapılan itirazın; reddinin uygun olacağına, 28.Serdivan Belediye evrakına 156444 kayıt nolu dilekçe ile Kazımpaşa Mahallesi, 1910 ada 1 ve 2 nolu parsellerin Spor Tesis Alanından Konut Alanına dönüştürülmesi yönünde yapılan itirazın; Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 27. Maddesi gereği, reddinin uygun olacağına, 29.Belediyemize kayıtlı 18059 nolu dilekçe ile Gölbaşı Mevkii, 5233 nolu parselin Orman Alanından çıkartılması yönünde yapılan itirazın; 1/25000 ölçekli Nazım İmar Plan kararlarına aykırı olduğundan, reddinin uygun olacağına, 30.Belediyemize kayıtlı 18061 nolu dilekçe ile Gölbaşı Mevkii, 5234 nolu parselin Orman Alanından çıkartılması yönünde yapılan itirazın; 1/25000 ölçekli Nazım İmar Plan kararlarına aykırı olduğundan, reddinin uygun olacağına, 31.Belediyemize kayıtlı 18345 nolu dilekçe ile Yazlık Mahallesi, 1555 nolu parselin kuzeyinde bulunan Sanayi Alanının sınırlarına ilişkin yapılan itirazın; plan kararlarını bozucu nitelikte olması nedeniyle, reddinin uygun olacağına, 32.Belediyemize kayıtlı 18612 nolu dilekçe ile Kemalpaşa Mahallesi, 1540, 1542, 1604 nolu parsellerin Jeolojik Sakıncalı Alandan çıkarılması yönünde yapılan itirazın; 1/25000 ölçekli Nazım İmar Plan kararlarına aykırı olduğundan, reddinin uygun olacağına, 33.Belediyemize kayıtlı 18737 nolu dilekçe ile 1470 ada 58 nolu parselin ekte belirtildiği şekilde Konut ve Yeşil Alanın yeniden düzenlenmesi yönünde yapılan itirazın; ekli plandaki şekliyle kabulünün uygun olacağına, 34.Belediyemize kayıtlı 18861 nolu dilekçe ile Yazlık Mahallesi 3585, 3586 nolu parsellerin Sağlık Tesis Alanı olarak planlanması yönünde yapılan itirazın; Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 27. Maddesi gereği, reddinin uygun olacağına, 35.Belediyemize kayıtlı 18898 nolu dilekçe ile Hacısadıkderesi Mevkii, 1690 nolu parselin Konut Alanının veya kat adedinin arttırılması yönünde yapılan itirazın; plan kararlarını bozucu nitelikte olması nedeniyle, reddinin uygun olacağına, 36.Belediyemize kayıtlı 18930 nolu dilekçe ile Selahiye Mahallesi, 2367 ada 1 nolu parsel ve Aralık Mahallesi 84, 364 nolu parsellerin büyük bir kısmının yeşil alan olarak planlanmasına ilişkin yapılan itirazın; 2367 ada 1 nolu parselin Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 27. Maddesi gereğince ve 84, 364 nolu parsellerin plan sınırı dışında kalması sebebiyle itiraza konu bir durum olmadığından, reddinin uygun olacağına, 37.Belediyemize kayıtlı 18944 nolu dilekçe ile Cumhuriyet Mahallesi, 2481 ada 177 nolu parselde planlanmış yeşil alan ve yolun kaldırılması yönünde yapılan itirazın; Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 27. ve 29. maddesine aykırı olduğundan, reddinin uygun olacağına, 38.Belediyemize kayıtlı 18986 nolu dilekçe ile Beşköprü Mahallesi, Kavraz Mevkii, 6261(15741), 6247(15739) nolu parsellerde planlana park alanın kaldırılması yönünde yapılan itirazın; Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 27. Maddesi gereği, reddinin uygun olacağına, 39.Belediyemize kayıtlı 19012 nolu dilekçe ile Beşköprü Mahallesi, Kavraz Mevkii, 15751 nolu parselde planlanan Park Alanına ilişkin yapılan itirazın; Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 27. Maddesi gereği, reddinin uygun olacağına, 40.Belediyemize kayıtlı 19037 nolu dilekçe ile Esentepe Mahallesi, 769 ada 2 nolu parsel, 767 ada 1 nolu parsel, 806 ada 8 nolu parsel, 806 ada 7 ve 9 nolu parseller, 754 ada 1 nolu parsel, 819 ada 3 nolu parsel, 799 ada 2 nolu parsel, 818 ada 5 ve 10 nolu parsellerde planlı Sağlık Tesis Alanına ve Çocuk Bahçesine ilişkin yapılan itirazın; Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 27. Maddesi gereği, reddinin uygun olacağına, 41.Belediyemize kayıtlı 19046 nolu dilekçe ile Cumhuriyet Mahallesi, 2486 ada 103 nolu parselde planlanan Spor Tesis Alanının kaldırılması yönünde yapılan itirazın; Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 27. Maddesi gereği, reddinin uygun olacağına, 42.Belediyemize kayıtlı 19065 nolu dilekçe ile Beşköprü Mahallesi, Kavraz Mevkii, 15751 nolu parselde planlanan Park Alanına ilişkin yapılan itirazın; Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 27. Maddesi gereği, reddinin uygun olacağına, 43.Serdivan Belediye evrakına 155010 kayıt nolu dilekçe ile Dağköy Mevkii, 1405 nolu parselden Yeşil Alanın kaldırılması yönünde yapılan itirazın; Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 27. Maddesi gereği, reddinin uygun olacağına, 44.Serdivan Belediye evrakına 155392 kayıt nolu dilekçe ile Yazlık Mahallesi, 551 ve 631 nolu parsellerde planlanmış imar yolu ve yeşil alana ilişkin yapılan itirazın; Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 27. ve 29. maddesine aykırı olduğundan, reddinin uygun olacağına, 45.Serdivan Belediye evrakına 155931 kayıt nolu dilekçe ile 1686, 1687, 1688, 1689 nolu parsellerde planlanmış Okul Alanı ve Yeşil Alana ilişkin yapılan itirazın; Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 27. Maddesi gereği, reddinin uygun olacağına, 46.Serdivan Belediye evrakına 155988 kayıt nolu dilekçe ile 2939, 7744 nolu parsellerde planlanmış Park Alanının kaldırılması yönünde yapılan itirazın; Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 27. Maddesi gereği, reddinin uygun olacağına, 47.Serdivan Belediye evrakına 156008 kayıt nolu dilekçe ile Selahiye Mahallesi, 2375 ada 5 nolu parselin Yeşil Alandan çıkartılması yönünde yapılan itirazın; Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 27. Maddesi gereği, reddinin uygun olacağına, 48.Serdivan Belediye evrakına 156203 kayıt nolu dilekçe ile Karadere Mevkii, 2807 ve 2808 nolu parsellerin Jeolojik Sakıncalı Alandan çıkartılarak planlanması yönünde yapılan itirazın; reddinin uygun olacağına, 49.Serdivan Belediye evrakına 156320 kayıt nolu dilekçe ile Karadere Mevkii, 476(sehven 466) ve 477 nolu parsellerde planlanan Yeşil Alanın düzeltilmesi yönünde yapılan itirazın; Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 27. Maddesi gereği, reddinin uygun olacağına, 50.Serdivan Belediye evrakına 156453 kayıt nolu dilekçe ile Karadere Mevkii, 2851 nolu parselde planlanan Yol ve Okul Alanına ilişkin yapılan itirazın; Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 27. ve 29. maddesine aykırı olduğundan, reddinin uygun olacağına, 51.Serdivan Belediye evrakına 156454 kayıt nolu dilekçe ile Gölbaşı Mevkii, 13661 nolu parselin Yeşil Alandan çıkartılarak imara açılması yönünde yapılan itirazın; 1/25000 ölçekli Nazım İmar Plan kararlarına aykırı olduğundan, reddinin uygun olacağına, 52.Serdivan Belediye evrakına 156481 kayıt nolu dilekçe ile Kemalpaşa Mahallesi, 2714 nolu parselde planlanan Yeşil Alanın kaldırılması veya daraltılması yönünde yapılan itirazın; Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 27. Maddesi gereği, reddinin uygun olacağına, 53.Serdivan Belediye evrakına 156482 kayıt nolu dilekçe ile Kemalpaşa Mahallesi, 1415 nolu parselde planlanan Yeşil Alanın kaldırılması veya daraltılması yönünde yapılan itirazın; Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 27. Maddesi gereği, reddinin uygun olacağına, 54.Serdivan Belediye evrakına 156498 kayıt nolu dilekçe ile 7276 nolu parselde planlanan Yeşil Alana ilişkin yapılan itirazın; Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 27. Maddesi gereği, reddinin uygun olacağına, 55.Belediyemize kayıtlı 17741 nolu dilekçe ile 4518 ve 4519 nolu parsellerin 1/25000 ölçekli N.İ.P.?na göre Ağaçlandırılacak Alandan Gelişme Konut Alanına dönüştürülmesi yönünde yapılan itirazın; 1/25000 ölçekli N.İ.P.?na uygun olarak ekli plandaki şekliyle kabulünün uygun olacağına, 56.Belediyemize kayıtlı 17995 nolu dilekçe ile Karadere Mevkii, 2841 nolu parselin onaylı Jeolojik ve Jeoteknik Etüt Raporuna göre Konut Alanı olarak düzeltilmesi yönünde yapılan itirazın; reddinin uygun olacağına, 57.Belediyemize kayıtlı 18244 nolu dilekçe ile Hızır İlyas Tepesi, 3617 nolu parselin Ağaçlandırılacak Alandan Konut Alanına dönüştürülmesi yönünde yapılan itirazın; 1/25000 ölçekli Nazım İmar Plan kararlarına aykırı olduğundan, reddinin uygun olacağına, 58.Belediyemize kayıtlı 18433 nolu dilekçe ile Gölbaşı Mevkii, 4520 nolu parselin Ağaçlandırılacak Alandan Kentsel Gelişme Alanına dönüştürülmesi yönünde yapılan itirazın; reddinin uygun olacağına, 59.Belediyemize kayıtlı 18730 nolu dilekçe ile Terelipınar Mevkii, 1530 ve 1531 nolu parsellerin onaylı Jeolojik ve Jeoteknik Etüt Raporuna göre eğimin çok olduğu bölgenin Yeşil Alan diğer yerlerin Konut Alanı olarak düzeltilmesi yönünde yapılan itirazın; reddinin uygun olacağına, 60.Belediyemize kayıtlı 18973 nolu dilekçe ile Serdivan İlçesi, 1767 nolu parselin Ağaçlandırılacak Alandan Konut veya Ticaret Alanına dönüştürülmesi yönünde yapılan itirazın; 1/25000 ölçekli Nazım İmar Plan kararlarına aykırı olduğundan, reddinin uygun olacağına, 61.Belediyemize kayıtlı 19031 nolu dilekçe ile Beşköprü Mahallesi, 13656 nolu parselin 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planına göre Konut Alanına dönüştürülmesi yönünde yapılan itirazın; kabulünün uygun olacağına, 62.Serdivan Belediye evrakına 156009 kayıt nolu dilekçe ile Hızır İlyas Tepesi, 3617 nolu parselin Ağaçlandırılacak Alandan Konut Alanına dönüştürülmesi yönünde yapılan itirazın; 1/25000 ölçekli Nazım İmar Plan kararlarına aykırı olduğundan, reddinin uygun olacağına, 63.Serdivan Belediye evrakına 156438 kayıt nolu dilekçe ile Gölbaşı Mevkii, 13699 nolu parselin Ağaçlandırılacak(Orman) Alandan Konut Alanına dönüştürülmesi yönünde yapılan itirazın; 1/25000 ölçekli Nazım İmar Plan kararlarına aykırı olduğundan, reddinin uygun olacağına, 64.Belediyemize kayıtlı 17857 nolu dilekçe ile Esentepe Mahallesi, 1674 ada 1 nolu parselin Dini Tesis Alanına dönüştürülmesi yönünde yapılan itirazın; bölgede Dini Tesis Alanına ihtiyaç duyulduğundan kabulünün uygun olacağına, 65.Belediyemize kayıtlı 18246 nolu dilekçe ile Terelipınar Mevkii, 5102 nolu parselin Okul Alanından Konut Alanına dönüştürülmesi yönünde yapılan itirazın; ekli plandaki şekliyle kabulünün uygun olacağına, 66.Serdivan Belediye evrakına 156010 kayıt nolu dilekçe ile Terelipınar Mevkii, 5102 nolu parselin Okul Alanından Konut Alanına dönüştürülmesi yönünde yapılan itirazın; ekli plandaki şekliyle kabulünün uygun olacağına, 67.Belediyemize kayıtlı 18469 nolu dilekçe ile Tokatdere Mevkii, 2172 nolu parselin tamamının yada bir kısmının imara açılması yönünde yapılan itirazın; 1/25000 ölçekli Nazım İmar Plan kararlarına aykırı olduğundan, reddinin uygun olacağına, 68.Belediyemize kayıtlı 18553 nolu dilekçe ile 2058 nolu parselin Tarım Alanından çıkartılarak imara açılması ve 829 ada 1 ve 2 nolu parsellerin hisseleri oranında dahil edilmesi yönünde yapılan itirazın; 1/25000 ölçekli Nazım İmar Plan kararlarına aykırı olduğundan, reddinin uygun olacağına, 69.Serdivan Belediye evrakına 156405 kayıt nolu dilekçe ile Selahiye Mahallesi, 2364 ada 58, 62, 72, 99 ve 100 nolu parsellerin Tarım Alanından Konut Alanına dönüştürülmesi yönünde yapılan itirazın; 1/25000 ölçekli Nazım İmar Plan kararlarına aykırı olduğundan, reddinin uygun olacağına, 70.Serdivan Belediye evrakına 156406 kayıt nolu dilekçe ile Selahiye Mahallesi, 2364 ada 60, 63, 64 ve 98 nolu parsellerin Tarım Alanından Konut Alanına dönüştürülmesi yönünde yapılan itirazın; 1/25000 ölçekli Nazım İmar Plan kararlarına aykırı olduğundan, reddinin uygun olacağına, 71.Serdivan Belediye evrakına 156407 kayıt nolu dilekçe ile Selahiye Mahallesi, 2364 ada 59 ve 101 nolu parsellerin Tarım Alanından Konut Alanına dönüştürülmesi yönünde yapılan itirazın; 1/25000 ölçekli Nazım İmar Plan kararlarına aykırı olduğundan, reddinin uygun olacağına, 72.Serdivan Belediye evrakına 156351 kayıt nolu dilekçe ile Gölbaşı Mevkii, 13663 nolu parselin imara açılması yönünde yapılan itirazın; 1/25000 ölçekli Nazım İmar Plan kararlarına aykırı olduğundan, reddinin uygun olacağına, 73.Belediyemize kayıtlı 19007 nolu dilekçe ile Yazlık Mahallesi, 4147, 4148, 5261 nolu parsellerde planlanan Ortaöğretim Alanının Özel Eğitim Alanı olarak düzeltilmesi yönünde yapılan itirazın, kabulünün uygun olacağına, 74.Belediyemize kayıtlı 19023 nolu dilekçe ile Yazlık Mahallesi, 2639 nolu parselin 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planına göre Konut Alanına dönüştürülmesi yönünde yapılan itirazın; plan kararlarını bozucu nitelikte olması nedeniyle, reddinin uygun olacağına, 75.Belediyemize kayıtlı 19035 nolu dilekçe ile Beşköprü Mahallesi, 4706 nolu parselin 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planına göre Ticaret Alanına dönüştürülmesi yönünde yapılan itirazın; ekli plandaki şekliyle kabulünün uygun olacağına, 76.Belediyemize kayıtlı 19043 nolu dilekçe ile Beşköprü İlçesi, Kavraz Mevkii, 13499 nolu parselde fabrika bulunduğundan parselin Rekreasyon Alanından Sanayi veya Ticaret Alanına dönüştürülmesi yönünde yapılan itirazın; plan kararlarını bozucu nitelikte olması nedeniyle, reddinin uygun olacağına, 77.Belediyemize kayıtlı 17675 nolu dilekçe ile Adalı Yazlık Mevkii, 210 ada 4 nolu (eski 176 ada 4 parsel) parselin üzerinden geçen 15.00m?lik imar yolunun kaldırılması yönünde yapılan itirazın; kabulünün uygun olacağına, 78.Belediyemize kayıtlı 17676 nolu dilekçe ile Adalı Yazlık Mevkii, 210 ada 4 nolu (eski 176 ada 4 parsel) parselin üzerinden geçen 15.00m?lik imar yolunun kaldırılması yönünde yapılan itirazın; kabulünün uygun olacağına, 79.Belediyemize kayıtlı 17677 nolu dilekçe ile Adalı Yazlık Mevkii, 210 ada 4 nolu (eski 176 ada 4 parsel) parselin üzerinden geçen 15.00m?lik imar yolunun kaldırılması yönünde yapılan itirazın; kabulünün uygun olacağına, 80.Belediyemize kayıtlı 17678 nolu dilekçe ile Adalı Yazlık Mevkii, 210 ada 3 nolu (eski 176 ada 3 parsel) parselin üzerinden geçen 15.00m?lik imar yolunun kaldırılması yönünde yapılan itirazın; kabulünün uygun olacağına, 81.Belediyemize kayıtlı 17880 nolu dilekçe ile Köprübaşı Mahallesi, 209 ada 9 nolu parselden geçen 15.00m?lik imar yolunun kaldırılması yönünde yapılan itirazın; kabulünün uygun olacağına, 82.Belediyemize kayıtlı 17920 nolu dilekçe ile Mobilyacılar Sanayi Sitesi, 347 ada 1 nolu parselden geçen yolun kaldırılması yönünde yapılan itirazın; kabulünün uygun olacağına, 83.Belediyemize kayıtlı 18673 nolu dilekçe ile 363 ada 1 nolu parselden geçen yolun kaldırılması yönünde yapılan itirazın; kabulünün uygun olacağına, 84.Belediyemize kayıtlı 18675 nolu dilekçe ile 363 ada 3 nolu parselden geçen yolun kaldırılması yönünde yapılan itirazın; kabulünün uygun olacağına, 85.Belediyemize kayıtlı 18738 nolu dilekçe ile 1470 ada 59 nolu parselden geçen 10.00m?lik yolun kaldırılması yönünde yapılan itirazın; 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının konusu olması nedeniyle itiraza konu bir durum olmadığından; reddinin uygun olacağına 86.Belediyemize kayıtlı 19010 nolu dilekçe ile Karadere Mevkii, 474 ve 3639 nolu parsellerden geçen yolların kaldırılması yönünde yapılan itirazın; reddinin uygun olacağına, 87.Belediyemize kayıtlı 19038 nolu dilekçe ile Kemalpaşa Mahallesi, 1703 ve 1704 nolu parsellerden geçen 30.00m?lik imar yolunun 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planında yer almadığından kaldırılması yönünde yapılan itirazın; ekli plandaki şekliyle kabulünün uygun olacağına, 88.Belediyemize kayıtlı 19067 nolu dilekçe ile Kemalpaşa Mahallesi, 1703 ve 1704 nolu parsellerden geçen 30.00m?lik imar yolunun 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planında yer almadığından kaldırılması yönünde yapılan itirazın; ekli plandaki şekliyle kabulünün uygun olacağına, 89.Serdivan Belediye evrakına 155282 kayıt nolu dilekçe ile Kemalpaşa Mahallesi, 153 ada 2 nolu parselin önünden geçen yolun kaldırılması veya daraltılması yönünde yapılan itirazın; reddinin uygun olacağına, 90.Serdivan Belediye evrakına 156163 kayıt nolu dilekçe ile 1705 nolu parselden geçen 30.00m?lik imar yolunun 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planında yer almadığından kaldırılması yönünde yapılan itirazın; ekli plandaki şekliyle kabulünün uygun olacağına, 91.Belediyemize kayıtlı 17682 nolu dilekçe ile Selahiye Mahallesi, 2368 ada 6 nolu parselin yolda kalan kısmının düzeltilmesi yönünde yapılan itirazın; reddinin uygun olacağına, 92.Belediyemize kayıtlı 18806 nolu dilekçe ile Yazlık Mahallesi, 210 ada 1 nolu parselin kuzeydoğusundan geçen 15.00m?lik imar yolunun kaldırılması yönünde yapılan itirazın; kabulünün uygun olacağına, 93.Serdivan Belediye evrakına 156480 kayıt nolu dilekçe ile 1552 nolu parselden geçen imar yolunun mevcut yola göre düzeltilmesi yönünde yapılan itirazın; reddinin uygun olacağına, 94.Belediyemize kayıtlı 17721 nolu dilekçe ile Yazlık Mahallesi, 743 nolu parselden geçen yolun güneye kaydırılması yönünde yapılan itirazın; reddinin uygun olacağına, 95.Belediyemize kayıtlı 18185 nolu dilekçe ile Aralık Mahallesi, 374 nolu parselden geçen 25.00m?lik imar yolunun parselde bulunan yapıyı kurtaracak şekilde kaydırılması yönünde yapılan itirazın; reddinin uygun olacağına, 96.Belediyemize kayıtlı 18233 nolu dilekçe ile Arabacıalanı Mahallesi, 12, 13 ve 14 nolu parsellerde bulunan yapılara isabet eden 35.00m?lik yolun parsellerin ve binaların kuzeyine kaydırılması yönünde yapılan itirazın; reddinin uygun olacağına, 97.Belediyemize kayıtlı 18267 nolu dilekçe ile Kanalboyu Mevkii, 37 nolu parselden geçen yolun kaldırılması yönünde yapılan itirazın; reddinin uygun olacağına, 98.Belediyemize kayıtlı 18283 nolu dilekçe ile Çataldere Mevkii, 2346 nolu parselden geçen yolun parselde yeralan evleri kurtaracak şekilde kaydırılması yönünde yapılan itirazın; reddinin uygun olacağına, 99.Belediyemize kayıtlı 18320 nolu dilekçe ile Arabacıalanı Mahallesi, 12, 13 ve 14 nolu parsellerde bulunan yapılara isabet eden 35.00m?lik yolun parsellerin ve binaların kuzeyine kaydırılması yönünde yapılan itirazın; reddinin uygun olacağına, 100.Belediyemize kayıtlı 18403 nolu dilekçe ile Kanalboyu Mevkii, 27 nolu parselden geçen yolun parselde yeralan binalardan dolayı kuzeye kaydırılması yönünde yapılan itirazın; reddinin uygun olacağına, 101.Belediyemize kayıtlı 18643 nolu dilekçe ile 1690 nolu parselden geçen yolun daraltılarak kadastral boşluğa kaydırılması yönünde yapılan itirazın; reddinin uygun olacağına, 102.Belediyemize kayıtlı 18644 nolu dilekçe ile 1681 ve 1682 nolu parsellerden geçen yolun dere tarafına kaydırılması yönünde yapılan itirazın; reddinin uygun olacağına, 103.Belediyemize kayıtlı 18882 nolu dilekçe ile Arabacıalanı Mahallesi, 12, 13 ve 14 nolu parsellerde bulunan yapılara isabet eden yolun kaydırılması yönünde yapılan itirazın; reddinin uygun olacağına, 104.Belediyemize kayıtlı 18932 nolu dilekçe ile Dağköyaltı Mevkii, 9688 nolu parselden geçen yolun parselde bulunan yapıyı kurtaracak şekilde kaydırılması yönünde yapılan itirazın; kabulünün uygun olacağına, 105.Belediyemize kayıtlı 19008 nolu dilekçe ile Dağköyaltı Mevkii, 9688 nolu parselden geçen yolun parselde bulunan konutları kurtaracak şekilde kaydırılması yönünde yapılan itirazın; kabulünün uygun olacağına, 106.Belediyemize kayıtlı 19020 nolu dilekçe ile Kemalpaşa Mahallesi, 15016 nolu parselden geçen 12.00m?lik imar yolunun batıya kaydırılması yönünde yapılan itirazın; ekli plandaki şekliyle kabulünün uygun olacağına, 15017 nolu parselden geçen 10.00m?lik imar yolunun kaldırılması yönünde yapılan itirazın; 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının konusu olması nedeniyle itiraza konu bir durum olmadığından; reddinin uygun olacağına 107.Belediyemize kayıtlı 19049 nolu dilekçe ile 1274 ada 1 nolu parselden geçen 35.00m?lik imar yoluna ilişkin yapılan itirazın; ekli plandaki şekliyle kabulünün uygun olacağına, 108.Serdivan Belediye evrakına 156142 kayıt nolu dilekçe ile 1690 nolu parselden geçen yolun kadastral boşluğa kaydırılması yönünde yapılan itirazın; reddinin uygun olacağına, 109.Serdivan Belediye evrakına 156329 kayıt nolu dilekçe ile Terelipınar Mevkii, 1741 nolu parselden geçen 12.00m?lik imar yolunun kaydırılması yönünde yapılan itirazın; reddinin uygun olacağına, 110.Serdivan Belediye evrakına 156477 kayıt nolu dilekçe ile Karadere Mevkii, 2939 ve 7744 nolu parsellerden geçen 20.00m?lik imar yolunun mezarlık sınırına kaydırılması yönünde yapılan itirazın; reddinin uygun olacağına, 111.Serdivan Belediye evrakına 156492 kayıt nolu dilekçe ile 1274 ada 1 nolu parselden geçen 35.00m?lik imar yoluna ilişkin yapılan itirazın; ekli plandaki şekliyle kabulünün uygun olacağına, 112.Belediyemize kayıtlı 18044 nolu dilekçe ile Esentepe Mahallesi, 1599 ada 2 nolu parselin kenarından geçen yolun genişliğine ilişkin yapılan itirazın; reddinin uygun olacağına, 113.Belediyemize kayıtlı 18145 nolu dilekçe ile Esentepe Mahallesi, 1598 ada 9 nolu parselin önünden geçen yolun genişliğine ilişkin yapılan itirazın; reddinin uygun olacağına, 114.Belediyemize kayıtlı 18229 nolu dilekçe ile Esentepe Mahallesi, 1598 ada 10 nolu parselin önünden geçen yolun genişliğine ilişkin yapılan itirazın; reddinin uygun olacağına, 115.Belediyemize kayıtlı 18243 nolu dilekçe ile İstiklal Mahallesi, 11319 nolu parselden geçen yolun genişliğine ilişkin yapılan itirazın; kabulünün uygun olacağına, 116.Belediyemize kayıtlı 18264 nolu dilekçe ile Esentepe Mahallesi, 1598 ada 10 nolu parselin önünden geçen yolun genişliğine ilişkin yapılan itirazın; reddinin uygun olacağına, 117.Belediyemize kayıtlı 18596 nolu dilekçe ile İstiklal Mahallesi, 9859 nolu parselden geçen yolun genişliğine ilişkin yapılan itirazın; kabulünün uygun olacağına, 118. Belediyemize kayıtlı 18597 nolu dilekçe ile Arabacıalanı Mahallesi, 13846 nolu parselden geçen yolun genişliğine ilişkin yapılan itirazın; kabulünün uygun olacağına, 119.Belediyemize kayıtlı 18632 nolu dilekçe ile İstiklal Mahallesi, 13509 nolu parselden geçen yolun genişliğine ilişkin yapılan itirazın; kabulünün uygun olacağına, 120.Belediyemize kayıtlı 18669 nolu dilekçe ile 359 ada 13 nolu parselden geçen yolun genişliğine ilişkin yapılan itirazın; kabulünün uygun olacağına, 121.Belediyemize kayıtlı 18739 nolu dilekçe ile Esentepe Mahallesi, 1573 ada 3 nolu parselin önünden geçen yolun genişliğine ilişkin yapılan itirazın; reddinin uygun olacağına, 122.Belediyemize kayıtlı 18773 nolu dilekçe ile İstiklal Mahallesi, 10367 nolu parselden geçen yolun genişliğine ilişkin yapılan itirazın; kabulünün uygun olacağına, 123.Belediyemize kayıtlı 18818 nolu dilekçe ile Arabacıalanı Mahallesi, 9427 nolu parselden geçen yolun genişliğine ilişkin yapılan itirazın; kabulünün uygun olacağına, 124.Serdivan Belediye evrakına 155600 kayıt nolu dilekçe ile Arabacıalanı Mahallesi, 14833 nolu parselden geçen yolun genişliğine ilişkin yapılan itirazın; kabulünün uygun olacağına, 125.Serdivan Belediye evrakına 155601 kayıt nolu dilekçe ile Arabacıalanı Mahallesi, 14833 nolu parselden geçen yolun genişliğine ilişkin yapılan itirazın; kabulünün uygun olacağına, 126.Serdivan Belediye evrakına 155786 kayıt nolu dilekçe ile Esentepe Mahallesi, 1598 ada 10 nolu parselin önünden geçen yolun genişliğine ilişkin yapılan itirazın; reddinin uygun olacağına, 127.Serdivan Belediye evrakına 155809 kayıt nolu dilekçe ile Esentepe Mahallesi, 1598 ada 10 nolu parselin önünden geçen yolun genişliğine ilişkin yapılan itirazın; reddinin uygun olacağına, 128.Serdivan Belediye evrakına 155810 kayıt nolu dilekçe ile Esentepe Mahallesi, 1598 ada 10 nolu parselin önünden geçen yolun genişliğine ilişkin yapılan itirazın; reddinin uygun olacağına, 129.Belediyemize kayıtlı 18162 nolu dilekçe ile İstiklal Mahallesi, 347 ada 1 nolu parselden geçen yolun genişliğine ilişkin yapılan itirazın; kabulünün uygun olacağına, Küçük Sanayi Sitesinin Ticaret Alanına dönüştürülmesi yönünde yapılan itirazın; plan kararlarını bozucu nitelikte olması nedeniyle, reddinin uygun olacağına, 130.Belediyemize kayıtlı 18188 nolu dilekçe ile İstiklal Mahallesi, 347 ada 1 nolu parselden geçen yolun genişliğine ilişkin yapılan itirazın; kabulünün uygun olacağına, Küçük Sanayi Sitesinin Ticaret Alanına dönüştürülmesi yönünde yapılan itirazın; plan kararlarını bozucu nitelikte olması nedeniyle, reddinin uygun olacağına, 131.Belediyemize kayıtlı 18234 nolu dilekçe ile İstiklal Mahallesi, 347 ada 1 nolu parselden geçen yolun genişliğine ilişkin yapılan itirazın; kabulünün uygun olacağına, Küçük Sanayi Sitesinin Ticaret Alanına dönüştürülmesi yönünde yapılan itirazın; plan kararlarını bozucu nitelikte olması nedeniyle, reddinin uygun olacağına, 132.Belediyemize kayıtlı 18235 nolu dilekçe ile İstiklal Mahallesi, 347 ada 1 nolu parselden geçen yolun genişliğine ilişkin yapılan itirazın; kabulünün uygun olacağına, Küçük Sanayi Sitesinin Ticaret Alanına dönüştürülmesi yönünde yapılan itirazın; plan kararlarını bozucu nitelikte olması nedeniyle, reddinin uygun olacağına, 133.Belediyemize kayıtlı 18240 nolu dilekçe ile İstiklal Mahallesi, 347 ada 1 nolu parselden geçen yolun genişliğine ilişkin yapılan itirazın; kabulünün uygun olacağına, Küçük Sanayi Sitesinin Ticaret Alanına dönüştürülmesi yönünde yapılan itirazın; plan kararlarını bozucu nitelikte olması nedeniyle, reddinin uygun olacağına, 134.Belediyemize kayıtlı 18242 nolu dilekçe ile İstiklal Mahallesi, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 364, 365, 366, 367, 368,369, 370 nolu adaların doğusundan geçen yolun genişliğine ilişkin yapılan itirazın; kabulünün uygun olacağına, Küçük Sanayi Sitesinin Ticaret Alanına dönüştürülmesi yönünde yapılan itirazın; plan kararlarını bozucu nitelikte olması nedeniyle, reddinin uygun olacağına, 135.Belediyemize kayıtlı 18505 nolu dilekçe ile İstiklal Mahallesi, 347 ada 1 nolu parselden geçen yola ilişkin yapılan itirazın; kabulünün uygun olacağına, Küçük Sanayi Sitesinin Ticaret Alanına dönüştürülmesi yönünde yapılan itirazın; plan kararlarını bozucu nitelikte olması nedeniyle, reddinin uygun olacağına, 136.Belediyemize kayıtlı 18506 nolu dilekçe ile İstiklal Mahallesi, 347 ada 1 nolu parselden geçen yolun genişliğine ilişkin yapılan itirazın; kabulünün uygun olacağına, Küçük Sanayi Sitesinin Ticaret Alanına dönüştürülmesi yönünde yapılan itirazın; plan kararlarını bozucu nitelikte olması nedeniyle, reddinin uygun olacağına, 137.Belediyemize kayıtlı 18520 nolu dilekçe ile İstiklal Mahallesi, 347 ada 1 nolu parselden geçen yolun genişliğine ilişkin yapılan itirazın; kabulünün uygun olacağına, Küçük Sanayi Sitesinin Ticaret Alanına dönüştürülmesi yönünde yapılan itirazın; plan kararlarını bozucu nitelikte olması nedeniyle, reddinin uygun olacağına, 138.Belediyemize kayıtlı 18521 nolu dilekçe ile İstiklal Mahallesi, 348 ada 1 nolu parselden geçen yolun genişliğine ilişkin yapılan itirazın; kabulünün uygun olacağına, Küçük Sanayi Sitesinin Ticaret Alanına dönüştürülmesi yönünde yapılan itirazın; plan kararlarını bozucu nitelikte olması nedeniyle, reddinin uygun olacağına, 139.Belediyemize kayıtlı 18530 nolu dilekçe ile İstiklal Mahallesi, 347 ada 1 nolu parselden geçen yolun genişliğine ilişkin yapılan itirazın; kabulünün uygun olacağına, Küçük Sanayi Sitesinin Ticaret Alanına dönüştürülmesi yönünde yapılan itirazın; plan kararlarını bozucu nitelikte olması nedeniyle, reddinin uygun olacağına, 140.Belediyemize kayıtlı 18534 nolu dilekçe ile İstiklal Mahallesi, 347 ada 1 nolu parselden geçen yolun genişliğine ilişkin yapılan itirazın; kabulünün uygun olacağına, Küçük Sanayi Sitesinin Ticaret Alanına dönüştürülmesi yönünde yapılan itirazın; plan kararlarını bozucu nitelikte olması nedeniyle, reddinin uygun olacağına, 141.Belediyemize kayıtlı 18558 nolu dilekçe ile İstiklal Mahallesi, 347 ada 1 nolu parselden geçen yolun genişliğine ilişkin yapılan itirazın; kabulünün uygun olacağına, Küçük Sanayi Sitesinin Ticaret Alanına dönüştürülmesi yönünde yapılan itirazın; plan kararlarını bozucu nitelikte olması nedeniyle, reddinin uygun olacağına, 142.Belediyemize kayıtlı 18814 nolu dilekçe ile İstiklal Mahallesi, 347 ada 1 nolu parselden geçen yolun genişliğine ilişkin yapılan itirazın; kabulünün uygun olacağına, Küçük Sanayi Sitesinin Ticaret Alanına dönüştürülmesi yönünde yapılan itirazın; plan kararlarını bozucu nitelikte olması nedeniyle, reddinin uygun olacağına, 143.Belediyemize kayıtlı 18846 nolu dilekçe ile 3357 nolu parselden geçen 35.00m?lik imar yoluna ilişkin yapılan itirazın; kabulünün uygun olacağına, 144.Belediyemize kayıtlı 18848 nolu dilekçe ile 3356 nolu parselden geçen 35.00m?lik imar yoluna ilişkin yapılan itirazın; kabulünün uygun olacağına, 145.Belediyemize kayıtlı 18849 nolu dilekçe ile 3352 nolu parselden geçen 35.00m?lik imar yoluna ilişkin yapılan itirazın; kabulünün uygun olacağına, 146.Belediyemize kayıtlı 18851 nolu dilekçe ile 3352 nolu parselden geçen 35.00m?lik imar yoluna ilişkin yapılan itirazın; kabulünün uygun olacağına, 147.Belediyemize kayıtlı 18853 nolu dilekçe ile 3353 nolu parselden geçen 35.00m?lik imar yoluna ilişkin yapılan itirazın; kabulünün uygun olacağına, 148.Belediyemize kayıtlı 18854 nolu dilekçe ile 3358 nolu parselden geçen 35.00m?lik imar yoluna ilişkin yapılan itirazın; kabulünün uygun olacağına, 149.Belediyemize kayıtlı 18968 nolu dilekçe ile Esentepe Mahallesi, 833 ada 2 nolu parselden geçen yola ilişkin yapılan itirazın; reddinin uygun olacağına, 150.Serdivan Belediye evrakına 155656 kayıt nolu dilekçe ile Otuziki Evler Mahallesi, 7703 nolu parselden geçen 15.00m?lik imar yoluna ilişkin yapılan itirazın; reddinin uygun olacağına, 151.Serdivan Belediye evrakına 155657 kayıt nolu dilekçe ile Otuziki Evler Mahallesi, 7703 nolu parselden geçen 15.00m?lik imar yoluna ilişkin yapılan itirazın; reddinin uygun olacağına, 152.Serdivan Belediye evrakına 155776 kayıt nolu dilekçe ile Otuziki Evler Mahallesi, 7705 nolu parselden geçen 15.00m?lik imar yoluna ilişkin yapılan itirazın; reddinin uygun olacağına, 153.Serdivan Belediye evrakına 155874 kayıt nolu dilekçe ile Potuklar Mevkii, 3559 nolu parselden geçen 15.00m?lik imar yoluna ilişkin yapılan itirazın; reddinin uygun olacağına, 154.Serdivan Belediye evrakına 155875 kayıt nolu dilekçe ile Potuklar Mevkii, 8905 nolu parselden geçen 15.00m?lik imar yoluna ilişkin yapılan itirazın; reddinin uygun olacağına, 155.Serdivan Belediye evrakına 155877 kayıt nolu dilekçe ile Potuklar Mevkii, 3542 nolu parselden geçen 15.00m?lik imar yoluna ilişkin yapılan itirazın; reddinin uygun olacağına, 156.Belediyemize kayıtlı 18974 nolu dilekçe ile Kanalboyu Mevkii, 8, 9, 10, 11 nolu parsellerin plan sınırı dışında bırakılması ve parsellerden geçen yollara ilişkin yapılan itirazın; 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Genel Hükümlerinin 4.8. ?Gerekli kurum görüşleri alınmadan, yoksa imar planına esas Jeolojik ve Jeoteknik etüt yapılmadan, alt ölçekli planlama çalışmaları yapılamaz.? maddesine aykırı olduğundan, reddinin uygun olacağına, 157.Belediyemize kayıtlı 17545 nolu dilekçe ile Serdivan Mahallesi, 481 nolu parselin %60?ının konut alanı, %40?ının yol ve park olarak düzenlenmesi yönünde yapılan itirazın; plan kararlarını bozucu nitelikte olması nedeniyle, reddinin uygun olacağına, 158.Belediyemize kayıtlı 17802 nolu dilekçe ile Selahiye Mahallesi, 2367 ada 2 nolu parselin %60?ının konut alanı, %40?ının yeşil alan veya kamuya ayrılacak alan olarak düzenlenmesi yönünde yapılan itirazın; 1/25000 ölçekli Nazım İmar Plan kararlarına aykırı olduğundan, reddinin uygun olacağına, 159.Belediyemize kayıtlı 18071 nolu dilekçe ile Kanal Boyu Mevkii, 50 nolu parselin %40?ından fazlasının alınmaması yönünde yapılan itirazın; reddinin uygun olacağına, 160.Belediyemize kayıtlı 18712 nolu dilekçe ile 113 nolu parselin %60lık kısmının Konut Alanı olarak planlanması yönünde yapılan itirazın; plan kararlarını bozucu nitelikte olması nedeniyle, reddinin uygun olacağına, 161.Belediyemize kayıtlı 18734 nolu dilekçe ile Karadere Mevkii, 2809 ve 2823 nolu parsellerin %40 ına kadar kamuya terk edilerek kalan kısmın Konut Alanı olarak planlanması yönünde yapılan itirazın; plan kararlarını bozucu nitelikte olması nedeniyle, reddinin uygun olacağına, 162.Belediyemize kayıtlı 18838 nolu dilekçe ile Beşköprü Mahallesi, 17254 nolu parselin %60?ının Konut Alanı olarak planlanması yönünde yapılan itirazın; 1/25000 ölçekli Nazım İmar Plan kararlarına aykırı olduğundan, reddinin uygun olacağına, 163.Belediyemize kayıtlı 18868 nolu dilekçe ile Beşköprü Mahallesi, 17254 nolu parselin isale hatlarına ilişkin kısmının %60?ının Konut Alanı olarak planlanması yönünde yapılan itirazın; 1/25000 ölçekli Nazım İmar Plan kararlarına aykırı olduğundan, reddinin uygun olacağına, 164.Belediyemize kayıtlı 18964 nolu dilekçe ile 6814 nolu parselin yeşil alan olarak planlanmasından dolayı tekrar düzenleme yapılması yönünde yapılan itirazın; Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 27. Maddesi gereği, reddinin uygun olacağına, 165.Belediyemize kayıtlı 18966 nolu dilekçe ile 6813(sehven 1815) nolu parselin yeşil alan olarak planlanmasından dolayı tekrar düzenleme yapılması yönünde yapılan itirazın; Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 27. Maddesi gereği, reddinin uygun olacağına, 166.Belediyemize kayıtlı 18967 nolu dilekçe ile 6813 nolu parselin yeşil alan olarak planlanmasından dolayı tekrar düzenleme yapılması yönünde yapılan itirazın; Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 27. Maddesi gereği, reddinin uygun olacağına, 167.Belediyemize kayıtlı 18980 nolu dilekçe ile 6815 nolu parselin yeşil alan olarak planlanmasından dolayı tekrar düzenleme yapılması yönünde yapılan itirazın; Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 27. Maddesi gereği, reddinin uygun olacağına, 168.Belediyemize kayıtlı 18982 nolu dilekçe ile 6816 nolu parselin yeşil alan olarak planlanmasından dolayı tekrar düzenleme yapılması yönünde yapılan itirazın; Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 27. Maddesi gereği, reddinin uygun olacağına, 169.Serdivan Belediye evrakına 155767 kayıt nolu dilekçe ile 2759 nolu parselin %60?ının konut alanı, %40?ının yeşil alan, yol, vb olacak şekilde parkın kuzeye kaydırılması yönünde yapılan itirazın; Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 27. Maddesi gereği, reddinin uygun olacağına, 170.Serdivan Belediye evrakına 155768 kayıt nolu dilekçe ile 2696 ve 2693 nolu parsellerin sakıncalı alandan çıkartılarak %60?ının konut alanı, %40?ının yeşil alan, yol, vb olacak şekilde düzenlenmesi yönünde yapılan itirazın; 1/25000 ölçekli Nazım İmar Plan kararlarına aykırı olduğundan, reddinin uygun olacağına, 171.Serdivan Belediye evrakına 156287 kayıt nolu dilekçe ile Karadere Mevkii, 2924 nolu parselin %60?ının konut alanı, %40?ının yeşil alan olarak planlanması yönünde yapılan itirazın; Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 27. Maddesi gereği, reddinin uygun olacağına, 172.Serdivan Belediye evrakına 156288 kayıt nolu dilekçe ile aradere Mevkii, 2842, 2843, 2844 nolu parsellerin %60?ının konut alanı, %40?ının yol, okul ve yeşil alan olarak planlanması yönünde yapılan itirazın; Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 27. Maddesi gereği, reddinin uygun olacağına, 173.Serdivan Belediye evrakına 156304 kayıt nolu dilekçe ile Beşköprü Mahallesi, 17254 nolu parselin %60?ının Konut Alanı olarak planlanması yönünde yapılan itirazın; 1/25000 ölçekli Nazım İmar Plan kararlarına aykırı olduğundan, reddinin uygun olacağına, 174.Belediyemize kayıtlı 17485 nolu dilekçe ile Arabacıalanı Mahallesi, 12, 13 ve 14 nolu parsellerin plan sınırına dahil edilmesi yönünde yapılan itirazın; 1/25000 ölçekli Nazım İmar Plan kararlarına aykırı olduğundan, reddinin uygun olacağına, 175.Belediyemize kayıtlı 17564 nolu dilekçe ile Arabacıalanı Mahallesi, 12, 13 ve 14 nolu parsellerin plan sınırına dahil edilmesi yönünde yapılan itirazın; 1/25000 ölçekli Nazım İmar Plan kararlarına aykırı olduğundan, reddinin uygun olacağına, 176.Belediyemize kayıtlı 17565 nolu dilekçe ile Arabacıalanı Mahallesi, 12, 13 ve 14 nolu parsellerin plan sınırına dahil edilmesi yönünde yapılan itirazın; 1/25000 ölçekli Nazım İmar Plan kararlarına aykırı olduğundan, reddinin uygun olacağına, 177.Belediyemize kayıtlı 17567 nolu dilekçe ile Arabacıalanı Mahallesi, 12, 13 ve 14 nolu parsellerin plan sınırına dahil edilmesi yönünde yapılan itirazın; 1/25000 ölçekli Nazım İmar Plan kararlarına aykırı olduğundan, reddinin uygun olacağına, 178.Belediyemize kayıtlı 17683 nolu dilekçe ile Orta Mahalle, 735 nolu parselin plan sınırına dahil edilmesi yönünde yapılan itirazın; 1/25000 ölçekli Nazım İmar Plan kararlarına aykırı olduğundan, reddinin uygun olacağına, 179.Belediyemize kayıtlı 17962 nolu dilekçe ile Selahiye Mahalle, 2364 ada 7 nolu parselin plan sınırına dahil edilmesi yönünde yapılan itirazın; 1/25000 ölçekli Nazım İmar Plan kararlarına aykırı olduğundan, reddinin uygun olacağına, 180.Belediyemize kayıtlı 18042 nolu dilekçe ile Esentepe Mahallesi, 822 nolu parselde bulunan konutlardan dolayı parselin yerleşim alanına dahil edilmesi yönünde yapılan itirazın; 1/25000 ölçekli Nazım İmar Plan kararlarına aykırı olduğundan, reddinin uygun olacağına, 181.Belediyemize kayıtlı 18471 nolu dilekçe ile 2343 nolu parselde bulunan binaların olduğu bölgeye imar yolunun devam ettirilerek bölgenin imara açılması yönünde yapılan itirazın; 1/25000 ölçekli Nazım İmar Plan kararlarına aykırı olduğundan, reddinin uygun olacağına, 182.Belediyemize kayıtlı 18567 nolu dilekçe ile Orta Mahalle, 4590 ve 4591 nolu parsellerin Konut Alanı olarak plan sınırlarına dahil edilmesi yönünde yapılan itirazın; 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planında Kırsal Yerleşim Alanında kaldığından bu plana Konut Alanı olarak ilave edilmesinin, reddinin uygun olacağına, 183.Belediyemize kayıtlı 18571 nolu dilekçe ile Selahiye Mahallesi, 2366 ada 108 ve 109 nolu parsellerin Tarım Alanında kalan kısmının parsellerin batısında bulunan un fabrikası sınırına kadar Konut Alanına dahil edilmesi yönünde yapılan itirazın; 1/25000 ölçekli Nazım İmar Plan kararlarına aykırı olduğundan, reddinin uygun olacağına, 184.Belediyemize kayıtlı 18572 nolu dilekçe ile Selahiye Mahallesi, 2365 ada 30 ve 31 nolu parsellerin Tarım Alanında kalan kısmının ekte belirtildiği şekilde Konut Alanına dahil edilmesi yönünde yapılan itirazın; 1/25000 ölçekli Nazım İmar Plan kararlarına aykırı olduğundan, reddinin uygun olacağına, 185.Belediyemize kayıtlı 18642 nolu dilekçe ile Kuruçeşme Köyü, 2382 ada 25 nolu parselin Konut Alanı olarak plan sınırlarına dahil edilmesi yönünde yapılan itirazın; 1/25000 ölçekli Nazım İmar Plan kararlarına aykırı olduğundan, reddinin uygun olacağına, 186.Belediyemize kayıtlı 18770 nolu dilekçe ile Yazlık Mahallesi 152, 154, 155 nolu parsellerin Jeolojik ve Jeoteknik Etüt Raporunu yaptırmak kaydıyla parsellerin plan sınırlarına dahil edilmesi yönünde yapılan itirazın; 1/25000 ölçekli Nazım İmar Plan kararlarına aykırı olduğundan, reddinin uygun olacağına, 187.Belediyemize kayıtlı 18797 nolu dilekçe ile Çınarpınarı Mevkii, 847 nolu parselde bulunan konutlardan dolayı parselin yerleşim alanına dahil edilmesi yönünde yapılan itirazın; 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planında Kırsal Yerleşim Alanında kaldığından bu plana Konut Alanı olarak ilave edilmesinin, reddinin uygun olacağına, 188.Belediyemize kayıtlı 18855 nolu dilekçe ile Esentepe Mahallesi, 2898, 2899, 2900 nolu parsellerde bulunan binalardan dolayı parselin yerleşim alanına dahil edilmesi yönünde yapılan itirazın; 1/25000 ölçekli Nazım İmar Plan kararlarına aykırı olduğundan, reddinin uygun olacağına, 189.Belediyemize kayıtlı 18972 nolu dilekçe ile Yazlık Mahallesi, eski 1701 yeni 5211 nolu parselin Tarım Alanından Konut Alanına dönüştürülmesi yönünde yapılan itirazın; plan kararlarını bozucu nitelikte olması nedeniyle, reddinin uygun olacağına, 190.Belediyemize kayıtlı 18991 nolu dilekçe ile Vatan Mahallesi, 3708 nolu parselin plan sınırları dışından Konut Alanına dahil edilmesi yönünde yapılan itirazın; 1/25000 ölçekli Nazım İmar Plan kararlarına aykırı olduğundan, reddinin uygun olacağına, 191.Belediyemize kayıtlı 19047 nolu dilekçe ile 822 nolu parselin hisseye düşen kısmının veya tamamının Konut Alanına açılması yönünde yapılan itirazın; 1/25000 ölçekli Nazım İmar Plan kararlarına aykırı olduğundan, reddinin uygun olacağına, 192.Serdivan Belediye evrakına 155141 kayıt nolu dilekçe ile Esentepe Mahallesi, 2307 nolu parselin plan sınırına dahil edilmesi yönünde yapılan itirazın; 1/25000 ölçekli Nazım İmar Plan kararlarına aykırı olduğundan, reddinin uygun olacağına, 193.Serdivan Belediye evrakına 155351 kayıt nolu dilekçe ile Yukarıdere, 324 ve 325 nolu parsellerin imara açılması yönünde yapılan itirazın; 1/25000 ölçekli Nazım İmar Plan kararlarına aykırı olduğundan, reddinin uygun olacağına, 194.Serdivan Belediye evrakına 155597 kayıt nolu dilekçe ile Aralık Mahallesi, 412 nolu parselin plan sınırına dahil edilmesi yönünde yapılan itirazın; 1/25000 ölçekli Nazım İmar Plan kararlarına aykırı olduğundan, reddinin uygun olacağına, 195.Serdivan Belediye evrakına 156022 kayıt nolu dilekçe ile 2343 nolu parselde bulunan binaların olduğu bölgeye imar yolunun getirilerek bölgenin imara açılmasına ilişkin yapılan itirazın; 1/25000 ölçekli Nazım İmar Plan kararlarına aykırı olduğundan, reddinin uygun olacağına, 196.Serdivan Belediye evrakına 156186 kayıt nolu dilekçe ile Kazımpaşa Mahallesi, 2481 ada 176 nolu parselin konut alanına açılması veya plan sınırına dahil edilmesi yönünde yapılan itirazın; plan kararlarını bozucu nitelikte olması nedeniyle, reddinin uygun olacağına, 197.Serdivan Belediye evrakına 156197 kayıt nolu dilekçe ile 13351 ve 8739 nolu parsellerin Tarım Alanından düşük yoğunluklu Konut Alanına dönüştürülmesi yönünde yapılan itirazın; 1/25000 ölçekli Nazım İmar Plan kararlarına aykırı olduğundan, reddinin uygun olacağına, 198.Serdivan Belediye evrakına 156208 kayıt nolu dilekçe ile Terelipınar Mevkii, 1853 nolu parsel 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planında Ticaret Alanından Tarım Alanına dönüştürüldüğünden yeni planda gerekli tadilatın yapılması yönünde yapılan itirazın; 1/25000 ölçekli Nazım İmar Plan kararlarına aykırı olduğundan, reddinin uygun olacağına, 199.Serdivan Belediye evrakına 156209 kayıt nolu dilekçe ile Esentepe Mahallesi, 2475 nolu parsel 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planında Konut Alanından Diğer Tarım Alanına dönüştürüldüğünden yeni planda imar alanına alınması yönünde yapılan itirazın; 1/25000 ölçekli Nazım İmar Plan kararlarına aykırı olduğundan, reddinin uygun olacağına, 200.Serdivan Belediye evrakına 156294 kayıt nolu dilekçe ile Selahiye Mahallesi, Hocalar Mevkii, 2364 ada 7 nolu parselin Tarım Alanında kalan kısmının Konut Alanına dönüştürülmesi yönünde yapılan itirazın; 1/25000 ölçekli Nazım İmar Plan kararlarına aykırı olduğundan, reddinin uygun olacağına, 201.Serdivan Belediye evrakına 156302 kayıt nolu dilekçe ile Aralık Mahallesi, 51(sehven 5), 62, 63 nolu parsellerin plan sınırına dahil edilmesi yönünde yapılan itirazın; 1/25000 ölçekli Nazım İmar Plan kararlarına aykırı olduğundan, reddinin uygun olacağına, 202.Serdivan Belediye evrakına 156360 kayıt nolu dilekçe ile Kanalboyu Mevkii, 97 ve 98 nolu parsellerin imara açılması yönünde yapılan itirazın; 1/25000 ölçekli Nazım İmar Plan kararlarına aykırı olduğundan, reddinin uygun olacağına, 203.Serdivan Belediye evrakına 156388 kayıt nolu dilekçe ile Kazımpaşa Mahallesi, 2486 ada 19 nolu parselin plan sınırına dahil edilmesi yönünde yapılan itirazın; 1/25000 ölçekli Nazım İmar Plan kararlarına aykırı olduğundan, reddinin uygun olacağına, 204.Serdivan Belediye evrakına 156411 kayıt nolu dilekçe ile Yazlık Mahallesi, 333 nolu parselin imara açılması yönünde yapılan itirazın; 1/25000 ölçekli Nazım İmar Plan kararlarına aykırı olduğundan, reddinin uygun olacağına, 205.Belediyemize kayıtlı 18020 nolu dilekçe ile 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında Özel Eğitim Kurumları ile Devlet Okullarının ayırt edilebilmesi için özel öğretim kurumlarının farklı bir gösterim ile ifade edilmesi gerektiği yönünde yapılan itirazın; reddinin uygun olacağına, 206.Serdivan Belediye evrakına 155352 kayıt nolu dilekçe ile 431 ada 6 nolu parselin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarında yapılaşma şartlarının arttırılması yönünde yapılan itirazın; 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının konusu olmayıp, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının konusu olduğundan; reddinin uygun olacağına, 207.Serdivan Belediye evrakına 156449 kayıt nolu dilekçe ile 513 ada 9 nolu parselin Yenilenecek Alana alınarak TAKS?ın %30?a çıkarılması yönünde yapılan itirazın; 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının konusu olmayıp, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının konusu olduğundan; reddinin uygun olacağına, 208.Belediyemize kayıtlı 18380 nolu dilekçe ile 3779 nolu parselin, parseldeki binanın konumuna göre ekli plandaki gibi planlanması yönünde yapılan itirazın; plan kararlarını bozucu nitelikte olması nedeniyle, reddinin uygun olacağına, 209.Belediyemize kayıtlı 18581 nolu dilekçe ile Esentepe Mahallesi, 1578 ada 3 nolu parselin hisseye düşen kısmının alınıp 1581 ada 2 nolu parsele dahil edilerek yolun kuzeye kaydırılması ile yolda kalan binanın kurtarılması yönünde yapılan itirazın; plan kararlarını bozucu nitelikte olması nedeniyle, reddinin uygun olacağına, 210.Belediyemize kayıtlı 18582 nolu dilekçe ile Esentepe Mahallesi, 1578 ada 3 nolu parselin hisseye düşen kısmının alınıp 1581 ada 3 nolu parsele dahil edilerek yolun kuzeye kaydırılması ile yolda kalan binanın kurtarılma yönünde yapılan itirazın; plan kararlarını bozucu nitelikte olması nedeniyle, reddinin uygun olacağına, 211.Belediyemize kayıtlı 18583 nolu dilekçe ile Esentepe Mahallesi, 1578 ada 3 nolu parselin hisseye düşen kısmının alınıp 1581 ada 1 nolu parsele dahil edilerek yolun kuzeye kaydırılması ile yolda kalan binanın kurtarılması yönünde yapılan itirazın; plan kararlarını bozucu nitelikte olması nedeniyle, reddinin uygun olacağına, 212.Belediyemize kayıtlı 18606 nolu dilekçe ile Karadere Mevkii, 2923 nolu parselin ekte belirtildiği şekilde imar durumunun düzenlenmesi yönünde yapılan itirazın; plan kararlarını bozucu nitelikte olması nedeniyle, reddinin uygun olacağına, 213.Belediyemize kayıtlı 18912 nolu dilekçe ile Esentepe Mahallesi, 2343 parsel ve 773 ada 4 nolu parsellerin ekte belirtildiği şekilde düzenlenmesi yönünde yapılan itirazın; plan kararlarını bozucu nitelikte olması nedeniyle, reddinin uygun olacağına, 214.Serdivan Belediye evrakına 155766 kayıt nolu dilekçe ile 1509 nolu parselin ekli plandaki gibi planlanması yönünde yapılan itirazın; plan kararlarını bozucu nitelikte olması nedeniyle, reddinin uygun olacağına, 215.Serdivan Belediye evrakına 156402 kayıt nolu dilekçe ile Mithatpaşa Mahallesi, 527 ada 1 parsel, 473 ada 1 parsel, 532 ada 1 parsel, 502 ada 1 parsel, 501 ada 1 parsel, 500 ada 1 parsel, 488 ada 1 parsel, 489 ada 1 parsel, 490 ada 1 parsellerin ekli krokiye göre planlanması yönünde yapılan itirazın; plan kararlarını bozucu nitelikte olması nedeniyle, reddinin uygun olacağına, 216.Belediyemize kayıtlı 18535 nolu dilekçe ile Gölbaşı Mevkii, 5266 nolu parselin Sit Alanından çıkartılması veya düşük yoğunluklu yapılaşmaya izin verilmesi yönünde yapılan itirazın; doğal sit alanlarına ilişkin planlama yetkisinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı? nda olması nedeniyle itiraza konu bir durum olmadığından, reddinin uygun olacağına, 217.Belediyemize kayıtlı 18624 nolu dilekçe ile Gölbaşı Mevkii, 5262 ve 5264 nolu parsellerin Sit Alanından çıkartılması veya düşük yoğunluklu yapılaşmaya izin verilmesi yönünde yapılan itirazın; doğal sit alanlarına ilişkin planlama yetkisinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı? nda olması nedeniyle itiraza konu bir durum olmadığından, reddinin uygun olacağına, 218.Belediyemize kayıtlı 18841 nolu dilekçe ile Kuruçeşme, 2389 ada 44, 45, 57 nolu parsellerin büyük bir kısmının kamu hizmet alanı olarak planlanması ve gerekli çalışmaların yapılmamasından dolayı planın iptali yönünde yapılan itirazın; reddinin uygun olacağına, 219.Serdivan Belediye evrakına 155684 kayıt nolu dilekçe ile Serdivan İlçesi, 3540 nolu parselden geçen 15.00m?lik imar yol sebebiyle planın iptali yönünde yapılan itirazın; reddinin uygun olacağına, D) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığınca tespit edilen hususlardan; 1.Serdivan İlçesi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planında; deplase edilmesi düşünülen isale hattına ilişkin ?SASKİ?nin görüşü doğrultusunda 4. isale hattı faaliyete geçene kadar mevcut hat üzerinde bulunan taralı alanlarda yapılaşmaya izin verilmeyecektir? maddesinin plan notlarına eklenmesinin uygun olacağına, 2.Serdivan İlçesi, Esentepe Mahallesi, 1603 ada 1 nolu parsel ve 1610 ada 1, 2, 3, 4 nolu parsellerin mevcut yapılaşma göz önünde bulundurularak Ticaret Alanından Konut Alanına, 1565 ada 1 ve 2 nolu parsellerin de Konut Alanından Ticaret Alanına dönüştürülmesinin uygun olacağına, 3.Serdivan İlçesi, Beşköprü Mahallesi, 1974 nolu parselin kuzeyinden geçen enerji nakil hattının altının yeşil alan olarak planlaması ve parselin kuzeybatısında planlanan okul alanının genişletilmesinin uygun olacağına, 4. Çark Deresinin Yazlık Kavşağı ile Çark Caddesi arasında kalan kısmının batısına 20.00m?lik imar yolunun işlenmesinin uygun olacağına, 5. Serdivan Belediye Başkanlığı?na hitaplı, Serdivan Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü?nün 23/01/2014 tarih ve 472 sayılı talebi ile, Kazımpaşa Mahallesi, 2481 ada 112, 113, 116, 117 ve 118 parsellerin bir kısmının Eğitim Tesis Alanı, 2481 ada 107, 108, 109, 110, 111, 112 parsellerin bir kısmının Park Alanı olarak planlanmasının, ekli plandaki şekliyle kabulünün uygun olacağına, 6. Sakarya 1. İdare Mahkemesinin 25/09/2012 tarih ve 2012/832 nolu kararı ve Sakarya Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü?nün 03/03/2014 tarih ve 1382 sayılı yazısında belirtilen teknik rapora göre, Yazlık Mahallesi, 643, 644, 645, 646 nolu parsellerin bir kısmının park alanı olarak planlanmasının, ekli plandaki şekliyle kabulünün uygun olacağına, 7. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü?nün 13/03/2014 tarih ve 1937 sayılı yazısında ekte belirtilen Sakarya Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi alanına ait Teknopark Alanının, ekli plandaki şekliyle kabulünün uygun olacağına, 8. Sakarya Valiliği, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü?nün 25/04/2014 tarih ve 2247 sayılı yazısı ile Serdivan İlçesi, Arabacıalanı Mahallesi, 1428 ada 4 nolu parsel ve yanındaki parkın sosyal tesis alanı olarak planlanmasının, ekli plandaki şekliyle kabulünün uygun olacağına, 9. Serdivan İlçesi, İstiklal Mahallesi, 13113, 13114, 13115, 13116, 13117, 13118 nolu parsellerin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına uygun olarak konut alanı olarak planlanmasının, ekli plandaki şekliyle kabulünün uygun olacağına, 10. Adapazarı Belediyesi, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü?nün 30/04/2014 tarih ve 2741 sayılı yazısı ile Serdivan İlçesi, Arabacıalanı Mahallesi, 1528 ada 152 nolu parselin Spor, Eğlence ve Ticaret Alanı olarak planlanmasının, ekli plandaki şekliyle kabulünün uygun olacağına, 11. Serdivan İlçesi, Kuruçeşme Mahallesi, 2397 ada 4, 5, 6, 7 nolu parsellerin kuzey kısmının yeşil alan olarak planlanmasının, ekli plandaki şekliyle kabulünün uygun olacağına, 12. Serdivan İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi, 1453 ada 1 nolu parselin kuzey Özel Yurt Alanı olarak planlanmasının, ekli plandaki şekliyle kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan 09/05/2014 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne,
12.05.2014
6/128
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TAHSİS
Belpaş A.Ş.?ye tahsis edilen, Arifiye İlçesi Hanlıköy 6366 parsel nolu taşınmaz üzerindeki otobüs terminalinin tahsisinin kaldırılması
Büyükşehir Belediye Meclisinin 28.04.2011 tarih ve 158 sayılı kararı ile Belpaş A.Ş?ye tahsis edilen, Arifiye İlçesi Hanlıköy 6366 parsel nolu taşınmaz üzerindeki otobüs terminalinin Belpaş A.Ş?ye tahsisinin kaldırılmasına, demirbaşlarının ve çalışanlarının bütün haklarının, 2886 Sayılı Kanun ve 4734 Sayılı Kanuna göre yapılan sözleşmelerin, borç ve alacakların, davaların Büyükşehir Belediyemize devredilmesi
12.05.2014
6/129
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TAHSİS
Mülkiyeti Belediyemize ait Karakamış Mahallesi 1831/1 ve 1831/5 nolu taşınmazların 10 yıllığına Belpaş A.Ş.?ye tahsisi
Mülkiyeti Belediyemize ait Karakamış Mahallesi 1831/1 ve 1831/5 nolu taşınmazın işletme gelirlerinin yıllık toplamının %3?ünün, Belediyemize verilmesi şartı ile söz konusu taşınmazın 10 yıllığına 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi uyarınca Belpaş A.Ş.?ye tahsisinin kabulüne
12.05.2014
6/130
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TAHSİS
Mülkiyeti Belediyemize ait Cumhuriyet Mahallesi 37 pafta 125 ada 53 nolu taşınmazın 10 yıl süre ile Belpaş A.Ş.?ye tahsisi.
Mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait Adapazarı İlçesi Cumhuriyet Mahallesi, 37 pafta, 125 ada 53 nolu 9050,83m2 parselin 9000,83m2 kısmının Belediye Kanununun 18-e maddesi uyarınca Belpaş A.Ş.?ye 10 yıllığına tahsisine, 50 m2 kısmın ise yer altı trafo yeri olarak TEDAŞ?a tahsisinin kabulüne,
12.05.2014
6/131
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TAHSİS
Sakarya İli Geyve İlçesi Orhaniye Mahallesi 53 ada 25 parsel nolu taşınmazın Belediye Hizmetlerinde kullanılmak üzere Geyve Belediyesi adına tahsisi.
Büyükşehir Belediyemize ait Geyve İlçesi Orhaniye Mahallesi 53 ada 25 parsel nolu taşınmazın 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18-e maddesi hükmü gereğince Geyve İlçe Belediyesi adına tahsisinin kabulüne,
12.05.2014
6/132
FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
DEVİR YAPILMASI
Taşıt ve İş Makinesi Devri.
Resmi Gazetenin 06.12.2012 tarih ve 28489 sayısı ile yayınlanan ve 31.03.2014 tarihi itibarı ile yürürlüğe giren 6360 sayılı Büyükşehir Kanunu kapsamında yer alan ilçe belediyelerimizin hizmet alanlarının genişlemesi nedeni ile Kurumumuza ait karar eki listede belirtilen ihtiyaç fazlası taşıt ve iş makinelerinin yine karar eki listede belirtilen ilgili kurum ve ilçe belediyelerine, Resmi Gazetede yayınlanan18/01/2007 tarih ve 26407 sayılı Taşınır Mal Yönetmeliğinin 31.1 maddesi hükümlerine göre bedelsiz olarak devredilmesinin kabulüne,
12.05.2014
6/132 liste
FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
DEVİR YAPILMASI
Taşıt devirleri
Kabul,
12.05.2014
6/112
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI
Sapanca İlçesi, Yanık Mahallesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı.
Sapanca İlçesi, Yanık Mahallesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı; Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi?nin 13.05.2013 tarih ve 5/189 sayılı kararıyla onaylanan ve 21.10.2013 tarih ve 11/316 sayılı kararı ile kesinleşen Sapanca İlçesi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı?na uygun olarak hazırlandığından, Plana ait Sapanca İlçe Belediye Meclisi?nin 03.12.2013 tarih ve 2013/56 sayılı kararının ve Plan Hükümlerinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan 28/04/2014 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne Oy birliği ile karar verilmiştir.
12.05.2014
6/113
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI
Sapanca İlçesi Mahmudiye Mahallesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı.
Sapanca İlçesi, Mahmudiye Mahallesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı; Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi?nin 13.05.2013 tarih ve 5/189 sayılı kararıyla onaylanan ve 21.10.2013 tarih ve 11/316 sayılı kararı ile kesinleşen Sapanca İlçesi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı?na uygun olarak hazırlandığından, Plana ait Sapanca İlçe Belediye Meclisi?nin 04.02.2014 tarih ve 2014/15 sayılı kararının ve Plan Hükümlerinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan 28/04/2014 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
12.05.2014
6/114
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI
Sapanca İlçesi, Kurtköy (Fatih, Yavuz Selim, Dibektaş Mahallelerini kapsayan) 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı.
Sapanca İlçesi, Kurtköy (Fatih, Yavuz Selim, Dibektaş Mahallelerini kapsayan) 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı; Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi?nin 13.05.2013 tarih ve 5/189 sayılı kararıyla onaylanan ve 21.10.2013 tarih ve 11/316 sayılı kararı ile kesinleşen Sapanca İlçesi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı?na uygun olarak hazırlanmıştır. Ancak Nazım İmar Planına uymayan kısımlarında; 1) Dibektaş Mahallesi, 216, 225 ve 253 nolu parseller arasındaki kadastral boşluktan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak 10 metrelik imar yolunun konulması, 2) Dibektaş Mahallesi,164, 245 ve 327 nolu parsellerin yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planındaki park alanlarının ekli plandaki şekliyle bu plana da konulması şartıyla, Plana ait Sapanca İlçe Belediye Meclisi?nin 06.01.2014 tarih ve 2014/10 sayılı kararının ve Plan Hükümlerinin değiştirilerek kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan 28/04/2014 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
12.05.2014
6/115
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI
Sapanca İlçesi, Kırkpınar (Tepebaşı, Soğuksu ve Hasanpaşa Mahallelerini kapsayan) 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı.
Sapanca İlçesi, Kırkpınar (Tepebaşı, Soğuksu ve Hasanpaşa Mahallelerini kapsayan) 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı; Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi?nin 13.05.2013 tarih ve 5/189 sayılı kararıyla onaylanan ve 21.10.2013 tarih ve 11/316 sayılı kararı ile kesinleşen Sapanca İlçesi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı?na uygun olarak hazırlanmıştır. Ancak Nazım İmar Planına uymayan kısımlarında; 1) Soğuksu Mahallesi, 11 pafta, 2493-2494 ve 2495 nolu parsellere isabet eden 12.00 m.lik imar yolunun ekli plandaki şekliyle düzenlenmesi, 2) Soğuksu Mahallesi 2843 ve 2844 nolu parsellerin imar yolundan cephe almaması sebebi ile 7.00 m.lik imar yolunun ekli plandaki şekliyle düzenlenmesi şartıyla plana ait Sapanca İlçe Belediye Meclisi?nin 04.02.2014 tarih ve 2014/14 sayılı kararının ve Plan Hükümlerinin değiştirilerek kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan 28/04/2014 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
12.05.2014
6/116
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI
Ferizli İlçesi, Damlık Mahallesi, 106 ada, 1,2 ve 3 nolu parseller için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Bakanlık Muhabere Bürosu?nun 02.01.2014 tarih ve 7989 sayılı talep yazısına istinaden; Adalet Bakanlığı?nın 2014 yılı yatırım programına aldığı Ceza İnfaz Kurumu için seçilen Ferizli İlçesi, Damlık Mahallesi, 106 ada, 1,2 ve 3 nolu parseller için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında söz konusu parseller Resmi Kurum Alanı (Ceza İnfaz Kurumu) olarak, yapılaşma koşulları E=1.00-hmax=Serbest ve yapı yaklaşma mesafeleri tüm cephelerden 10?ar metre olarak verilmiştir. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin; 10.02.2014 tarih ve 2/36 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlandığından Ferizli İlçe Belediye Meclisi?nin 03.02.2014 tarih ve 11 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan 24/04/2014 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
12.05.2014
6/120
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Sapanca İlçesi, Rüstempaşa Mahallesi ve çevresini kapsayan alanın 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği.
Sapanca İlçesi, Rüstempaşa Mahallesi, 43 ada, 14-15-19-27-122 ve 123 nolu parseller ve çevresini kapsayan alanın Sapanca Yüksek Hızlı Tren Gar Alanı olarak planlanmasına ve çevresinin düzenlenmesine dair hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan 09/05/2014 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
12.05.2014
6/121
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 PLANLARA İTİRAZLAR
Sapanca İlçesi (Merkez) 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına ilan askı süresince yapılan itirazlar.
Sapanca Belediye Meclisinin 04.02.2014 tarih ve 2014/16 sayılı kararında maddeler halinde yazılan itiraz konularından uygun görülen 91 adet itiraz ve kısmen uygun görülen 2 adet itirazın mevzuat çerçevesinde incelenmesi sonucunda; 1) 6. Maddedeki, 04.12.2013 tarih ve 6965 sayılı dilekçe ile 42 ada, 57 nolu parselle ilgili yapılan itirazın; Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 27. ve 29. Maddelerine aykırı olduğundan reddinin uygun olacağı, 2) 7. Maddedeki, 05.12.2013 tarih ve 7019 sayılı dilekçe ile 85 ada, 16 nolu parselle ilgili yapılan itirazın; Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 27. Maddesine aykırı olduğundan reddinin uygun olacağı, 3) 8. Maddedeki, 05.12.2013 tarih ve 7020 sayılı dilekçe ile 132 ada, 25 nolu parselle ilgili yapılan itirazın; 10 metrelik imar yolunun parseldeki 2 katlı yapıyı koruyacak şekilde ekli plandaki gibi planlanmasının kabulünün uygun olacağı, 4) 10. Maddedeki, 09.12.2013 tarih ve 7093 sayılı dilekçe ile 42 ada, 6 nolu parselle ilgili yapılan itirazın; Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 27. Maddesine aykırı olduğundan reddinin uygun olacağı, 5) 11. Maddedeki, 09.12.2013 tarih ve 7094 sayılı dilekçe ile 112 ada, 5 nolu parselle ilgili yapılan itirazın; Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 29. Maddesine aykırı olduğundan reddinin uygun olacağı, 6) 12. Maddedeki, 10.12.2013 tarih ve 7118 sayılı dilekçe ile 77 ada, 38 nolu parselle ilgili yapılan itirazın; 7 metrelik imar yolunun imar adası bütünlüğünü koruyacak şekilde ekli plandaki gibi planlanmasının kabulünün uygun olacağı, 7) 13. Maddedeki, 10.12.2013 tarih ve 7127 sayılı dilekçe ile 77 ada, 14 nolu parselle ilgili yapılan itirazın; 7 metrelik imar yolunun imar adası bütünlüğünü koruyacak şekilde ekli plandaki gibi planlanmasının kabulünün uygun olacağı, 8) 14. Maddedeki, 10.12.2013 tarih ve 7153 sayılı dilekçe ile 53 ada, 11-12 nolu parsellerle ilgili yapılan itirazın; Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 27. Maddesine aykırı olduğundan reddinin uygun olacağı, 9) 15. Maddedeki, 12.12.2013 tarih ve 7179 sayılı dilekçe ile 45 ada, 4-25 nolu parsellerle ilgili yapılan itirazın; Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 27. Maddesine aykırı olduğundan reddinin uygun olacağı, 10) 17. Maddedeki, 12.12.2013 tarih ve 7186 sayılı dilekçe ile 0 ada, 58 nolu parselle ilgili yapılan itirazın; Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 27. Maddesine aykırı olduğundan reddinin uygun olacağı, 11) 18. Maddedeki, 13.12.2013 tarih ve 7199 sayılı dilekçe ile 12 nolu parselle ilgili yapılan itirazın; Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 29. Maddesine aykırı olduğundan reddinin uygun olacağı, 12) 19. Maddedeki, 13.12.2013 tarih ve 7224 sayılı dilekçe ile 13 ada, 131 nolu parselle ilgili yapılan itirazın; Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 29. Maddesine aykırı olduğundan reddinin uygun olacağı, 13) 20. Maddedeki, 16.12.2013 tarih ve 7247 sayılı dilekçe ile 67 ada, 54 nolu parselle ilgili yapılan itirazın; Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 27. Maddesine aykırı olduğundan reddinin uygun olacağı, 14) 21. Maddedeki, 16.12.2013 tarih ve 7268 sayılı dilekçe ile 67 ada, 55 nolu parselle ilgili yapılan itirazın; Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 29. Maddesine aykırı olduğundan reddinin uygun olacağı, 15) 22. Maddedeki, 16.12.2013 tarih ve 7269 sayılı dilekçe ile 76 ada, 20 nolu parselle ilgili yapılan itirazın; 76 ada, 20 nolu parselin güneyinde bulunan parsel sahiplerinin muvaffakatları bulunmadığından reddinin uygun olacağı, 16) 23. Maddedeki, 16.12.2013 tarih ve 7275 sayılı dilekçe ile 112 ada, 29 nolu parselle ilgili yapılan itirazın; Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 29. Maddesine aykırı olduğundan reddinin uygun olacağı, 17) 24. Maddedeki, 17.12.2013 tarih ve 7315 sayılı dilekçe ile 112 ada, 7-8-28 nolu parsellerle ilgili yapılan itirazın; Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 29. Maddesine aykırı olduğundan reddinin uygun olacağı, 18) 25. Maddedeki, 18.12.2013 tarih ve 7321 sayılı dilekçe ile 69 ada, 31 nolu parselle ilgili yapılan itirazın; Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 27. Maddesine aykırı olduğundan reddinin uygun olacağı, 19) 26. Maddedeki, 18.12.2013 tarih ve 7325 sayılı dilekçe ile 805 nolu parselle ilgili yapılan itirazın; 805 nolu parselin doğusunda bulunan parsel sahiplerinin muvaffakatları bulunmadığından reddinin uygun olacağı, 20) 29. Maddedeki, 18.12.2013 tarih ve 7342 sayılı dilekçe ile 124 nolu parselle ilgili yapılan itirazın; Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 27. Maddesine aykırı olduğundan reddinin uygun olacağı, 21) 30. Maddedeki, 16.12.2013 tarih ve 7245 sayılı dilekçe ile 211 nolu parselle ilgili yapılan itirazın; Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 27. Maddesine aykırı olduğundan reddinin uygun olacağı, 22) 31. Maddedeki, 18.12.2013 tarih ve 7350 sayılı dilekçe ile 116 nolu parselle ilgili yapılan itirazın; 116 nolu parselde bulunan 3 katlı binanın üzerinde gelen 10m lik imar yolunun binanın batısında geçecek şekilde ekli plandaki gibi planlanmasının kabulünün uygun olacağı, 23) 32. Maddedeki, 18.12.2013 tarih ve 7351 sayılı dilekçe ile 63 ada, 2 nolu parselle ilgili yapılan itirazın; Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 27. Maddesine aykırı olduğundan reddinin uygun olacağı, 24) 34. Maddedeki, 19.12.2013 tarih ve 7365 sayılı dilekçe ile 131 ada, 11 nolu parselle ilgili yapılan itirazın; 131 ada, 11 nolu parselin kuzeyinden geçen 10m lik imar yolunun mevcut parsel sınırlarına göre geçecek şekilde ekli plandaki gibi planlanmasının kabulünün uygun olacağı, 25) 36. Maddedeki, 20.12.2013 tarih ve 7388 sayılı dilekçe ile 12 nolu parselle ilgili yapılan itirazın; Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 29. Maddesine aykırı olduğundan reddinin uygun olacağı, 26) 38. Maddedeki, 23.12.2013 tarih ve 7398 sayılı dilekçe ile 76 ada, 20 nolu parselle ilgili yapılan itirazın; 76 ada, 20 nolu parselin güneyinde bulunan parsel sahiplerinin muvaffakatları bulunmadığından reddinin uygun olacağı, 27) 39. Maddedeki, 23.12.2013 tarih ve 7400 sayılı dilekçe ile 76 ada, 16-17-18-45 nolu parsellerle ilgili yapılan itirazın; 76 ada, 16-17-18-45 nolu parsellerin güneyinde bulunan parsel sahiplerinin muvaffakatları bulunmadığından reddinin uygun olacağı, 28) 41. Maddedeki, 23.12.2013 tarih ve 7406 sayılı dilekçe ile 342-343-344 nolu parsellerle ilgili yapılan itirazın; Milli Savunma Bakanlığı?nın 02.01.2014 tarihli duyurusunda ?NATO Akaryakıt Boru Hattı Kamulaştırma sınırı olan 5 metre sağı ve 5 metre solu olmak üzere, her ne şekilde olursa olsun inşaat yapılmaması, ruhsat verilmemesi? ibaresi uyarınca reddinin uygun olacağı, 29) 42. Maddedeki, 23.12.2013 tarih ve 7412 sayılı dilekçe ile 104 nolu parselle ilgili yapılan itirazın; Planının öngördüğü nüfus projeksiyon kararlarını bozucu nitelikte bir durum oluşturacağından reddinin uygun olacağı, 30) 45. Maddedeki, 23.12.2013 tarih ve 7427 sayılı dilekçe ile 55 ada, 310 nolu parselle ilgili yapılan itirazın; 7 metrelik imar yolunun ve Park alanının parselasyon planı esas alınarak ekli plandaki şekilde kabulünün uygun olacağı, 31) 47. Maddedeki, 24.12.2013 tarih ve 7455 sayılı dilekçe ile 124 ada, 114 nolu parselle ilgili yapılan itirazın; Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.08.2012 tarih ve 8/263 sayılı kararıyla onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine uygun olarak ekli plandaki şekliyle kabulünün uygun olacağı, 32) 48. Maddedeki, 24.12.2013 tarih ve 7471 sayılı dilekçe ile 76 ada, 21 nolu parselle ilgili yapılan itirazın; 76 ada, 21 nolu parselin güneyinde bulunan parsel sahiplerinin muvaffakatları bulunmadığından reddinin uygun olacağı, 33) 49. Maddedeki, 24.12.2013 tarih ve 7503 sayılı dilekçe ile 69 ada, 33 nolu parselle ilgili yapılan itirazın; Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 29. Maddesine aykırı olduğundan reddinin uygun olacağı, 34) 50. Maddedeki, 24.12.2013 tarih ve 7502 sayılı dilekçe ile 62 ada, 2-15-16 nolu parsellerle ilgili yapılan itirazın; Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 27. Maddesine aykırı olduğundan reddinin uygun olacağı, 35) 51. Maddedeki, 24.12.2013 tarih ve 7506 sayılı dilekçe ile 142 ada, 9 nolu parselle ilgili yapılan itirazın; kuzey-güney istikametindeki 7 metrelik imar yolunun 10 metreye çıkarılması ve doğu-batı istikametindeki 10 metrelik imar yollarının bu yola bağlanması şeklinde ekli plandaki gibi kabulünün uygun olacağı, 36) 52. Maddedeki, 25.12.2013 tarih ve 7510 sayılı dilekçe ile 60 ada, 86 nolu parselle ilgili yapılan itirazın; Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 27. Maddesine aykırı olduğundan reddinin uygun olacağı, 37) 54. Maddedeki, 25.12.2013 tarih ve 7527 sayılı dilekçe ile 62 ada, 6 nolu parselle ilgili yapılan itirazın; Milli Savunma Bakanlığı?nın 02.01.2014 tarihli duyurusunda ?NATO Akaryakıt Boru Hattı Kamulaştırma sınırı olan 5 metre sağı ve 5 metre solu olmak üzere, her ne şekilde olursa olsun inşaat yapılmaması, ruhsat verilmemesi? ibaresi uyarınca reddinin uygun olacağı, 38) 55. Maddedeki, 25.12.2013 tarih ve 7531 sayılı dilekçe ile 10 nolu parselle ilgili yapılan itirazın; Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 27. Maddesine aykırı olduğundan reddinin uygun olacağı, 39) 56. Maddedeki, 26.12.2013 tarih ve 7557 sayılı dilekçe ile 784 nolu parselle ilgili yapılan itirazın; Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 27. Maddesine aykırı olduğundan reddinin uygun olacağı, 40) 58. Maddedeki, 26.12.2013 tarih ve 7568 sayılı dilekçe ile 69 ada, 29 nolu parselle ilgili yapılan itirazın; Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 27. Maddesine aykırı olduğundan reddinin uygun olacağı, 41) 59. Maddedeki, 26.12.2013 tarih ve 7586 sayılı dilekçe ile 53 ada, 9 nolu parselle ilgili yapılan itirazın; 53 ada, 9 nolu parselin kuzeyinden geçen 10 metrelik imar yolunun kaldırılması yönündeki talebinin Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 27. Maddesine aykırı olduğundan reddinin uygun olacağı, parselde bulunan binanın üzerinden geçen 7 metrelik imar yolunun bir miktar doğuya ötelenmesin yönündeki talebinin ekli plandaki şekilde kabulünün uygun olacağı, 42) 60. Maddedeki, 26.12.2013 tarih ve 7587 sayılı dilekçe ile 103 ada, 14 nolu parselle ilgili yapılan itirazın; Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 27. Maddesine aykırı olduğundan reddinin uygun olacağı, 43) 61. Maddedeki, 26.12.2013 tarih ve 7592 sayılı dilekçe ile 103 ada, 12 nolu parselle ilgili yapılan itirazın; Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 27. Maddesine aykırı olduğundan reddinin uygun olacağı, 44) 62. Maddedeki, 26.12.2013 tarih ve 7593 sayılı dilekçe ile 69 ada, 28 nolu parselle ilgili yapılan itirazın; Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 27. Maddesine aykırı olduğundan reddinin uygun olacağı, 45) 63. Maddedeki, 27.12.2013 tarih ve 7605 sayılı dilekçe ile 67 ada, 162 nolu parselle ilgili yapılan itirazın; Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 27. Maddesine aykırı olduğundan reddinin uygun olacağı, 46) 64. Maddedeki, 27.12.2013 tarih ve 7619 sayılı dilekçe ile 156 ada, 2 nolu parselle ilgili yapılan itirazın; 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına aykırı olduğundan reddinin uygun olacağı, 47) 65. Maddedeki, 27.12.2013 tarih ve 7625 sayılı dilekçe ile 73 ada, 45 nolu parselle ilgili yapılan itirazın; 7 metrelik imar yolunun devamlılığının sağlanması gerektiği için ekli plandaki şekilde kabulünün uygun olacağı, 48) 68. Maddedeki, 27.12.2013 tarih ve 7631 sayılı dilekçe ile 53 ada, 7-21 nolu parsellerle ilgili yapılan itirazın; Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 27. Maddesine aykırı olduğundan reddinin uygun olacağı, 49) 69. Maddedeki, 27.12.2013 tarih ve 7632 sayılı dilekçe ile 53 ada, 7-21 nolu parsellerle ilgili yapılan itirazın; Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 27. Maddesine aykırı olduğundan reddinin uygun olacağı, 50) 70. Maddedeki, 27.12.2013 tarih ve 7633 sayılı dilekçe ile 53 ada, 7-21 nolu parsellerle ilgili yapılan itirazın; Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 27. Maddesine aykırı olduğundan reddinin uygun olacağı, 51) 71. Maddedeki, 27.12.2013 tarih ve 7634 sayılı dilekçe ile 53 ada, 7-21 nolu parsellerle ilgili yapılan itirazın; Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 27. Maddesine aykırı olduğundan reddinin uygun olacağı, 52) 72. Maddedeki, 27.12.2013 tarih ve 7635 sayılı dilekçe ile 53 ada, 7-21 nolu parsellerle ilgili yapılan itirazın; Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 27. Maddesine aykırı olduğundan reddinin uygun olacağı, 53) 73. Maddedeki, 27.12.2013 tarih ve 7636 sayılı dilekçe ile 53 ada, 7-21 nolu parsellerle ilgili yapılan itirazın; Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 27. Maddesine aykırı olduğundan reddinin uygun olacağı, 54) 74. Maddedeki, 27.12.2013 tarih ve 7637 sayılı dilekçe ile 53 ada, 7-21 nolu parsellerle ilgili yapılan itirazın; Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 27. Maddesine aykırı olduğundan reddinin uygun olacağı, 55) 76. Maddedeki, 27.12.2013 tarih ve 7639 sayılı dilekçe ile 53 ada, 7-21 nolu parsellerle ilgili yapılan itirazın; Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 27. Maddesine aykırı olduğundan reddinin uygun olacağı, 56) 77. Maddedeki, 27.12.2013 tarih ve 7640 sayılı dilekçe ile 53 ada, 7-21 nolu parsellerle ilgili yapılan itirazın; Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 27. Maddesine aykırı olduğundan reddinin uygun olacağı, 57) 78. Maddedeki, 27.12.2013 tarih ve 7642 sayılı dilekçe ile 53 ada, 7-21 nolu parsellerle ilgili yapılan itirazın; Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 27. Maddesine aykırı olduğundan reddinin uygun olacağı, 58) 79. Maddedeki, 27.12.2013 tarih ve 7643 sayılı dilekçe ile 65 ada, 53 nolu parselle ilgili yapılan itirazın; Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 27. Maddesine aykırı olduğundan reddinin uygun olacağı, 59) 85. Maddedeki, 30.12.2013 tarih ve 7669 sayılı dilekçe ile 195 nolu parselle ilgili yapılan itirazın; 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına aykırı olduğundan reddinin uygun olacağı, 60) 86. Maddedeki, 30.12.2013 tarih ve 7671 sayılı dilekçe ile 70 ada, 3 nolu parselle ilgili yapılan itirazın; 70 ada, 3 nolu parselden geçen 10 metrelik imar yolunun parselin bir miktar daha güneyine kaydırılarak ekli plandaki şekilde kabulünün uygun olacağı, 61) 93. Maddedeki, 30.12.2013 tarih ve 7683 sayılı dilekçe ile 201-204 nolu parsellerle ilgili yapılan itirazın; Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 29. Maddesine aykırı olduğundan reddinin uygun olacağı, 62) 96. Maddedeki, 30.12.2013 tarih ve 7712 sayılı dilekçe ile 60 ada, 9 nolu parselle ilgili yapılan itirazın; Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 27. Maddesine aykırı olduğundan reddinin uygun olacağı, 63) 98. Maddedeki, 30.12.2013 tarih ve 7716 sayılı dilekçe ile 3 ada, 14 nolu parselle ilgili yapılan itirazın; imar yolunun kaldırılmasının Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 27. Maddesine aykırı olduğundan reddinin uygun olacağı,, yapılaşma şartlarının arttırılmasının 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına aykırı olduğundan reddinin uygun olacağı, 64) 100. Maddedeki, 30.12.2013 tarih ve 7721 sayılı dilekçe ile 56 ada, 3-4 nolu parsellerle ilgili yapılan itirazın; belediyesinde geldiği şekli ile kabulünün uygun olacağı, 65) 102. Maddedeki, 30.12.2013 tarih ve 7726 sayılı dilekçe ile 76 ada, 19 nolu parselle ilgili yapılan itirazın; 76 ada, 19 nolu parselin güneyinde bulunan parsel sahiplerinin muvaffakatları bulunmadığından reddinin uygun olacağı, 66) 105. Maddedeki, 31.12.2013 tarih ve 7737 sayılı dilekçe ile 43 ada, 4 nolu parselle ilgili yapılan itirazın; Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 27. Maddesine aykırı olduğundan reddinin uygun olacağı, 67) 106. Maddedeki, 31.12.2013 tarih ve 7743 sayılı dilekçe ile 55 ada, 34 nolu parselle ilgili yapılan itirazın; Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 27. Maddesine aykırı olduğundan reddinin uygun olacağı, 68) 109. Maddedeki, 31.12.2013 tarih ve 7765 sayılı dilekçe ile 70 ada, 4 nolu parselle ilgili yapılan itirazın; 70 ada, 4 nolu parselin içinden geçen 10 metrelik imar yolunun güneye kaydırılarak bu parselin Sosyo-Kültürel Tesis Alanı (Yurt Alanı) olarak planlanması şeklinde ekli plandaki gibi kabulünün uygun olacağı, 69) 110. Maddedeki, 31.12.2013 tarih ve 7767 sayılı dilekçe ile 340 nolu parselle ilgili yapılan itirazın; 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına aykırı olduğundan reddinin uygun olacağı, 70) 111. Maddedeki, 31.12.2013 tarih ve 7768 sayılı dilekçe ile 340 nolu parselle ilgili yapılan itirazın; 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına aykırı olduğundan reddinin uygun olacağı, 71) 112. Maddedeki, 31.12.2013 tarih ve 7770 sayılı dilekçe ile 65 ada, 47 nolu parselle ilgili yapılan itirazın; Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 27. Maddesine aykırı olduğundan reddinin uygun olacağı, 72) 114. Maddedeki, 02.01.2014 tarih ve 6 sayılı dilekçe ile 112 ada, 4 nolu parselle ilgili yapılan itirazın; Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 29. Maddesine aykırı olduğundan reddinin uygun olacağı, 73) 115. Maddedeki, 02.01.2014 tarih ve 9 sayılı dilekçe ile 54 ada, 5-18 nolu parsellerle ilgili yapılan itirazın; 54 ada, 5-18 nolu parsellerin kuzeydoğusunda bulunan cephe hattının Yol Boyu Ticaret Alanı (M1) olarak planlanmasının ekli plandaki şekilde kabulünün uygun olacağı, 74) 116. Maddedeki, 02.01.2014 tarih ve 7 sayılı dilekçe ile 201-206 nolu parsellerle ilgili yapılan itirazın; Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 27. Maddesine aykırı olduğundan reddinin uygun olacağı, 75) 117. Maddedeki, 02.01.2014 tarih ve 8 sayılı dilekçe ile 201-284 nolu parsellerle ilgili yapılan itirazın; Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 27. Maddesine aykırı olduğundan reddinin uygun olacağı, 76) 118. Maddedeki, 02.01.2014 tarih ve 11 sayılı dilekçe ile 85 ada, 10 nolu parselle ilgili yapılan itirazın; Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 29. Maddesine aykırı olduğundan reddinin uygun olacağı, 77) 119. Maddedeki, 02.01.2014 tarih ve 10 sayılı dilekçe ile 205 nolu parselle ilgili yapılan itirazın; Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 27. Maddesine aykırı olduğundan reddinin uygun olacağı, 78) 120. Maddedeki, 02.01.2014 tarih ve 12 sayılı dilekçe ile 97 ada, 23 nolu parselle ilgili yapılan itirazın; 97 ada, 23 nolu parselin kuzeybatısında bulunan İbadet Yeri?nin parselin güneybatısına alınarak diğer kısmının ise Yol Boyu Ticaret Alanı olarak planlanması şeklinde ekli plandaki gibi kabulünün uygun olacağı, 79) 122. Maddedeki, 02.01.2014 tarih ve 14 sayılı dilekçe ile 4 nolu parselle ilgili yapılan itirazın; Milli Savunma Bakanlığı?nın 02.01.2014 tarihli duyurusunda ?NATO Akaryakıt Boru Hattı Kamulaştırma sınırı olan 5 metre sağı ve 5 metre solu olmak üzere, her ne şekilde olursa olsun inşaat yapılmaması, ruhsat verilmemesi? ibaresi uyarınca reddinin uygun olacağı, 80) 123. Maddedeki, 02.01.2014 tarih ve 15 sayılı dilekçe ile 103 ada, 13 nolu parselle ilgili yapılan itirazın; Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 27. Maddesine aykırı olduğundan reddinin uygun olacağı, 81) 124. Maddedeki, 02.01.2014 tarih ve 17 sayılı dilekçe ile 114 nolu parselle ilgili yapılan itirazın; 114 nolu parselin doğusunda bulunan parsel sahiplerinin muvaffakatları bulunmadığından reddinin uygun olacağı, 82) 125. Maddedeki, 02.01.2014 tarih ve 18 sayılı dilekçe ile 13 ada, 11 nolu parselle ilgili yapılan itirazın; Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 29. Maddesine aykırı olduğundan reddinin uygun olacağı, 83) 129. Maddedeki, 02.01.2014 tarih ve 29 sayılı dilekçe ile 340 nolu parselle ilgili yapılan itirazın; 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına aykırı olduğundan reddinin uygun olacağı, 84) 130. Maddedeki, 02.01.2014 tarih ve 30 sayılı dilekçe ile 340 nolu parselle ilgili yapılan itirazın; 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına aykırı olduğundan reddinin uygun olacağı, 85) 131. Maddedeki, 02.01.2014 tarih ve 31 sayılı dilekçe ile 340 nolu parselle ilgili yapılan itirazın; 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına aykırı olduğundan reddinin uygun olacağı, 86) 132. Maddedeki, 02.01.2014 tarih ve 32 sayılı dilekçe ile 340 nolu parselle ilgili yapılan itirazın; 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına aykırı olduğundan reddinin uygun olacağı, 87) 133. Maddedeki, 02.01.2014 tarih ve 33 sayılı dilekçe ile 340 nolu parselle ilgili yapılan itirazın; 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına aykırı olduğundan reddinin uygun olacağı, 88) 134. Maddedeki, 02.01.2014 tarih ve 34 sayılı dilekçe ile 340 nolu parselle ilgili yapılan itirazın; 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına aykırı olduğundan reddinin uygun olacağı, 89) 135. Maddedeki, 02.01.2014 tarih ve 35 sayılı dilekçe ile 53 ada, 3 nolu parselle ilgili yapılan itirazın; 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına aykırı olduğundan reddinin uygun olacağı, 90) 136. Maddedeki, 02.01.2014 tarih ve 37 sayılı dilekçe ile 202 nolu parselle ilgili yapılan itirazın; Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 27. Maddesine aykırı olduğundan reddinin uygun olacağı, 91) 137. Maddedeki, 02.01.2014 tarih ve 40 sayılı dilekçe ile 788 nolu parselle ilgili yapılan itirazın; 788 nolu parselin kuzeyinde bulunan parsel sahiplerinin muvaffakatları bulunmadığından reddinin uygun olacağı, 92) 138. Maddedeki, 02.01.2014 tarih ve 50 sayılı dilekçe ile 52 ada, 5 nolu parselle ilgili yapılan itirazın; Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 27. Maddesine aykırı olduğundan reddinin uygun olacağı, 93) 140. Maddedeki, 27.01.2014 tarih ve 592 sayılı dilekçe ile 53 ada, 10 nolu parselle ilgili yapılan itirazın; Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 29. Maddesine aykırı olduğundan reddinin uygun olacağı, Ayrıca; İmar ve Şehircilik Dairesince tespit edilen ve Daire Başkanlığına intikal eden konulardan; 1) Planda TAKS ve KAKS değeri verilmeyen, sadece A-3 anahtarı bulunan Ayrık Nizama tabi yapı adalarına, TAKS/KAKS= 0.30/0.90 şeklinde yapılaşma anahtarının eklenmesinin uygun olacağı, 2) Sapanca Belediye Başkanlığı?nın 05.03.2014 tarih-1043 sayılı yazısına istinaden 51 ada, 6 nolu parsele yönelik Belediye Hizmet Alanı talebinin, ekli plandaki şekli ile kabulünün uygun olacağı, 3) Milli Eğitim Müdürlüğünün 07.04.2014 tarihli yazısına istinaden 16 derslik ve 200 öğrenci kapasiteli İmam Hatip Lisesi ve Pansiyonu yapılmasını sağlamak üzere, Ünlüce Mahallesi, 340 nolu parsel ve yakın çevresinin ekli plandaki şekli ile planlanmasının uygun olacağı, 4) Plan hükümlerinin ekli plan notu paftasındaki gibi değiştirilmesinin uygun olacağı, 5) DDY İşletme Müdürlüğünün 13.03.2014 tarih ve 6437 sayılı yazısı doğrultusunda yapılması düşünülen hızlı tren gar alanına ilişkin kısmının ekli plandaki şekli ile planlanmasının uygun olacağı yönünde tanzim olunan yedi sayfadan oluşan raporun kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan 09/05/2014 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
12.05.2014
6/122
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
PLAN NOTLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI
İlçe Belediyelerinin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve plan hükümlerinde değişiklik yapılması
01.06.2013 tarihinde 28664 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 2.maddesinde ??Bu Yönetmeliklerde yer alan genel hükümler, tanımlar ve ruhsata ilişkin hükümler, planlarla ve ilgili idarelerce çıkarılacak yönetmeliklerle değiştirilemez?? denilmesine rağmen; I) Adapazarı, Serdivan, Arifiye, Akyazı Belediyelerine ait plan notlarında subasman kotu 2.40 m. olarak yapılabileceği, II) Adapazarı ve Serdivan Belediyelerinin plan notlarında eğimden dolayı kazanılan bir katın emsal hesabına dâhil edilmeyeceği, III) Serdivan Belediyesi plan notunda ise çatı arası kullanımın emsal hesabına dahil edilmeyeceği, şeklinde hükümler bulunmaktadır. Bu hükümler; Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin amir hükümlerine aykırılık teşkil etmektedir. Bu sebeple; A) Adapazarı, Akyazı, Arifiye, Serdivan Belediyelerinin planlarında bulunan subasman kotu 2.40 m. olarak yapılabilir, eğimden dolayı kazanılan bir kat emsal hesabına dahil edilmez, çatı arası kullanım emsale dahil değildir, hükümlerinin 31.05.2014 tarihi itibarıyla uygulamasının iptal edilmesi, B) Erenler, Ferizli, Hendek, Karapürçek, Sapanca, Söğütlü, Pamukova, Geyve, Taraklı, Kocaali, Karasu ve Kaynarca Belediyelerinin uygulama imar planındaki, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin amir hükümlerine aykırı olan maddelerinin de 31.05.2014 tarihi itibarıyla uygulamasının iptal edilmesi, C) Adapazarı, Serdivan, Erenler, Arifiye, Akyazı ve Söğütlü Belediyelerinin revize edilecek 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının, konut ve ticaret alanında kalan ayrık iki kat yapı nizamına tabi ve tedbir alınmadan yapılaşmaya izin verilmeyen (alüvyon) alanlarda Ek tabloda belirtilen hmax ve emsal değerlerine göre revize edilmesi, D) Ek tabloda belirtilen hmax ve emsal değerlerinin, boş parsellerde yapılacak binalarda uygulanması, E) Ek tabloda belirtilen hmax ve emsal değerlerinin, tamamlanmış veya yapımı devam eden binalarda uygulanmaması, Ayrıca; İlçe Belediyelerinin yapacağı 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planlarında birliğin sağlanması amacıyla 31.05.2014 tarihinden itibaren; 1-) Yapılacak yapılarda çatı arası piyes, güvercinlik, çatı feneri v.b. yapılmaması, 2-) Ayrık yapı nizamına tabi alanlarda; yüzölçümü 200 m2 den küçük ve cephesi 8 m. den az ve bitişiğinde boş parsel bulunması halinde, bu parselle tevhit edilmeden yapı ruhsatı verilmemesi, 3-) Ticaret alanlarında kalan parsellerde yapılacak yapının, toplam inşaat alanının 1000 m2 den fazla olması halinde, Otopark Yönetmeliğine göre ihtiyaç duyulan ?otopark? parsel içerisinde çözülmeden yapı ruhsatı verilmemesi, 4-) Yapılan ya da yapılacak olan altyapı tesislerinin hebâ olmaması, bina girişlerinin uyumlu olması için kırmızı kot belirlenmeden ilgili parsele yapı ruhsatı verilmemesi, 5-) Eğimden dolayı ortaya çıkan katların emsal hesabına dâhil edilmesi, 6-) İmar planında konut kullanımına ayrılan parsellerde, plan değişikliği yapılmadan yurt amaçlı bina yapılmaması, Yönünde alınan genel belirleyici nitelikteki kararlara ilişkin yukarıda belirtilen maddelerin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan 09/05/2014 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.