Meclis Gündem ve Kararları

Karar Tarihi Numarası Müdürlük / Konu Özet İçeriği / Eylem
17.06.2019
6/280
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/100000 ÇEVRE DÜZENİ PLAN DEĞİŞİKLİĞİ PLAN YAPILMASI İTİRAZLAR
Öneri Sanayi Alanı İkonu?nun kaldırılmasına ilişkin mahkeme kararı doğrultusunda hazırlanan 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı değişikliğine ilan-askı süresi içerisinde yapılan 1 (bir) adet itiraz
08.03.2019 tarih ve 8301 kayıt nolu dilekçe ile, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi?nin 14.01.2019 tarih ve 1/18 sayılı kararı ile onaylanan, Öneri Sanayi Alanı İkonu?nun kaldırılmasına ilişkin mahkeme kararı doğrultusunda hazırlanan 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı değişikliğine, dilekçede belirtilen Sanayi Alanı olarak planlanmış olan parsellerin üzerinden geçirilmiş olan yolun parsellerin batısında yer alan mevcut Sanayi Alanı ile arasında kalacak şekilde tekrar düzenlenmesi, parsellerin tamamından geçen Enerji Nakil Hatlarının deplasesi, Doğalgaz boru hatlarının sanayi yatırımını engellemeyecek şekilde tekrar değerlendirilmesi, Tarım Niteliği Korunacak Alan olarak planlanan parsellerin alanda yer alan diğer parseller gibi Sanayi Alanı olarak planlanması yönünde yapılan itirazın, REDDİNİN uygun olacağı, yönündeki 28/05/2019 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
17.06.2019
6/281
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ REVİZYON NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ.
Adapazarı İlçesi, Orta Mahalle, 63 ada, 49 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifi.
Adapazarı İlçesi, Orta Mahalle, 63 ada, 49 parselin ?Resmi Kurum Alanı (Jandarma)? fonksiyonuna alınması şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin REDDİNİN uygun olacağı, yönündeki 23/05/2019 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
17.06.2019
6/282
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 PLANLARA İTİRAZLAR
Sakarya İli sınırından geçen Kuzey Marmara Otoyolu Güzergâhının 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarına işlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilan askı süresi içerisinde yapılan 2 (iki) adet itiraz.
1) 27/03/2019 tarihli ve 10525 sayılı dilekçe ile; Adapazarı İlçesi, Karakamış Mahallesi, 4249 ada, 13 sayılı parselin Karayolları Genel Müdürlüğünün Acil Kamulaştırma kapsamında parselin ön cephelerinin Karayolları Koruma Kuşağında kaldığı ve kalan kısımlarına 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında imar yolu ayrılmadığından bahisle ticari değerini kaybettiği, söz konusu gerekçelerle kalan arsa kısımlarının kamulaştırılması veya yan yol açılarak mağduriyetin giderilmesi yönünde yapılan itirazın, Reddinin uygun olacağı; 2) 01/04/2019 tarihli ve 11052 sayılı dilekçe ile; Adapazarı İlçesi, Karakamış Mahallesi, 4249 ada, 11 ve 12 sayılı parsellerin Karayolları Genel Müdürlüğünün Acil Kamulaştırma kapsamında parselin ön cephelerinin Karayolları Koruma Kuşağında kaldığı ve kalan kısımlarına 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında imar yolu ayrılmadığından bahisle ticari değerini kaybettiği, söz konusu gerekçelerle kalan arsa kısımlarının kamulaştırılması veya yan yol açılarak mağduriyetin giderilmesi yönünde yapılan itirazın, Reddinin uygun olacağı, yönündeki 23/05/2019 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
17.06.2019
6/283
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, İstiklal Mahallesi, 585 ada, 311 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifi ile Adapazarı İlçesi, İstiklal Mahallesi 585 ada 74-79-80-311-364 ve 403 nolu parseller ve tescil dışı alana ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi
Adapazarı İlçesi, İstiklal Mahallesi, 585 ada, 311 nolu parsele ilişkin Başkanlığımızca hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifi ile Adapazarı İlçesi, İstiklal Mahallesi 585 ada, 74-79-80-311-364 ve 403 nolu parseller ve tescil dışı alana ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığınca hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün 584192 sayılı yazısına istinaden 585 ada, 74 ve 311 nolu parsellerin E:0.10 yapılaşma şartlarında ?Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı? olarak ekli planlardaki şekliyle DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 28/05/2019 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
17.06.2019
6/284
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Tepekum Mahallesi, 4292 ada, 7 sayılı parsele yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği
Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin 04.03.2019 tarih ve 3/38 sayılı kararı ile uygun görülen, Tepekum Mahallesi, 4292 ada, 7 sayılı parselin ?Sağlık Tesisi Alanı? fonksiyonundan ?Özel Sağlık Tesis Alanı? olarak planlanmasına yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin; Bina Kat Sayısı:3 olarak ekli plandaki şekliyle DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 28/05/2019 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
17.06.2019
6/285
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Camili Mahallesi, 1561 ada, 1 nolu parselin bir kısmı, 1562 ada, 1 nolu parsel, 1563 ada, 1 nolu parsel ile 1564 ada, 1 nolu parselin tamamı ve tescil dışı alana yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği
Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin 04.03.2019 tarih ve 3/42 sayılı kararı ile uygun görülen, Camili Mahallesi, 1561 ada, 1 nolu parselin bir kısmı, 1562 ada, 1 nolu parsel, 1563 ada, 1 nolu parsel ile 1564 ada, 1 nolu parselin tamamı ve tescil dışı alana yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin; Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.11.2018 tarih ve 10/668 sayılı kararı ile onanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine uygun olarak hazırlandığından KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 23/05/2019 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
17.06.2019
6/286
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ.
Serdivan İlçesi Beşköprü Mahallesi, 16244 nolu parselin güneyinde, 1169 ada, 1 nolu parselin kuzeyinde bulunan kadastral boşluğun 2983.00 m²?lik kısmına ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifi
Serdivan İlçesi Beşköprü Mahallesi, 16244 nolu parselin güneyinde, 1169 ada, 1 nolu parselin kuzeyinde bulunan kadastral boşluğun 2983.00 m²?lik kısmına ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin, yeşil alan miktarı azaltılmadan erişim mesafesi içerisinde ?Dini Tesis Alanı? oluşturulması amacıyla Serdivan İlçe Müftülüğünün 27/11/2018 tarih ve 945 sayılı yazısı ve Serdivan Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 17/04/2019 tarih ve 1097-2466 sayılı yazısı da dikkate alınarak 18122 nolu parselin 2000.00 m²?lik kısmının ?Park Alanı? geriye kalan kısmının ise ?Dini Tesis Alanı? olarak, 16244 nolu parselin güneyinde, 1169 ada, 1 parselin kuzeyinde bulanan kadastral boşluğun 2000.00 m²?lik kısmının ?Dini Tesis Alanı? geriye kalan kısmının ise ?Park Alanı? olarak ekli plandaki şekliyle DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 28/05/2019 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
17.06.2019
6/287
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANI PLAN NOTLARINA İLAVE YAPILMASINA YÖNELİK DEĞİŞİKLİK.
Hendek İlçesi, Kurtköy Mahallesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına ait plan notlarına madde ilavesi şeklinde Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu değişikliği
Hendek İlçe Belediye Meclisinin 02.01.2019 tarih ve 7 sayılı kararı ile uygun görülen, Kurtköy Mahallesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına ait plan notlarına Genel Hükümler başlığı altında `?İmar adalarında toplam KAKS (emsal) hakkını aşmamak ve tabanda %30?u geçmemek üzere eksik katlı yapı yapılabilir.?? madde ilavesi şeklinde Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu değişikliğinin KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 21/05/2019 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
17.06.2019
6/288
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇ.UYGULAMA İMAR PLAN TADİLATI
Akyazı İlçesi, Vakıf Mahallesi, 1393-1394-1395-1569 ve 1582 nolu parsellere yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği
Akyazı İlçe Belediye Meclisinin 05.02.2019 tarih ve 19 sayılı kararı ile uygun görülen, Vakıf Mahallesi, 1393-1394-1395-1569 ve 1582 nolu parsellere yönelik Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünün 25.06.2018 tarih ve 6747 sayılı yazısı üzerine Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin; 1582 nolu parselin Belediye Hizmet Alanı olarak planlanarak ekli plandaki şekliyle DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 21/05/2019 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
17.06.2019
6/289
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/25000 NAZIM İMAR PLANLARINA YAPILAN İTİRAZLAR.
Arifiye İlçesi, Karaabdiler Mahallesi, 6 pafta 1311 ve 1464 nolu parseller, 8 pafta 522?, 9 pafta 579?, 10 pafta 640?, 11 pafta 1366? ve 18-10 pafta 979 nolu parsellere ilişkin mahkeme kararları doğrultusunda hazırlanan Merkez Planlama Alt Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğine ilan-askı süresi içerisinde yapılan 1 (bir) adet itiraz
08.03.2019 tarih ve 8306 kayıt nolu dilekçe ile, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi?nin 14/01/2019 tarih ve 1/19 sayılı kararı ile onaylanan, Arifiye İlçesi, Karaabdiler Mahallesi, 6 pafta, 1311 ve 1464 nolu parseller, 8 pafta, 522 ? 524 ?525-526-528-529-530-531-532-533-534-535-536-537-538-539-540-541-542-543-544-574-575-576-577-578-581-583-584-594-595-596 ve 966 nolu parseller, 9 pafta, 579-580-582-601-602-603-607-608-609-611-612-613-614-615-616-617-620-621-626-627-628-629-630-632-633-634- 635-637-638-639-1598-1634 ve 1662 nolu parseller, 10 pafta, 640-651-655-656-657-658-659-663-980-983-1424-1440-1442-1448-1462-1516-1579 ve 1636 nolu parseller, 11 pafta, 1366-1382 ve 1633 nolu parseller, 18-10 pafta, 979 nolu parsellere ilişkin mahkeme kararları doğrultusunda hazırlanan Merkez Planlama Alt Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğine, dilekçesinde belirtilen Sanayi Alanı olarak planlanmış olan parsellerin üzerinden geçirilmiş olan yolun parsellerin batısında yer alan mevcut Sanayi Alanı ile arasında kalacak şekilde tekrar düzenlenmesi, parsellerin tamamından geçen Enerji Nakil Hatlarının deplasesi, Doğalgaz boru hatlarının sanayi yatırımını engellemeyecek şekilde tekrar değerlendirilmesi, Tarım Niteliği Korunacak Alan olarak planlanan parsellerin alanda yer alan diğer parseller gibi Sanayi Alanı olarak planlanması yönünde yapılan itirazın; reddinin uygun olacağı, yönündeki 28/05/2019 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
17.06.2019
6/290
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 PLANLARA İTİRAZ
Arifiye İlçesi, Karaabdiler Mahallesi, 6 pafta 1311 ve 1464 nolu parseller, 8 pafta, 522?, 9 pafta 579?, 10 pafta 640?, 11 pafta 1366-1382-1633 ve 18-10 pafta, 979 nolu parsellere ilişkin mahkeme kararları doğrultusunda hazırlanan Merkez Planlama Alt Bölgesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı?na ilan-askı süresi içerisinde yapılan 1 (bir) adet itiraz
08.03.2019 tarih ve 8304 kayıt nolu dilekçe ile, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi?nin 14/01/2019 tarih ve 1/20 sayılı kararı ile onaylanan, Arifiye İlçesi, Karaabdiler Mahallesi, 6 pafta, 1311 ve 1464 nolu parseller, 8 pafta, 522-524-525-526 - 528- 529 -5 30-531-532-533-534-535-536-537-538-539-540-541-542-543-544-574-575-576-577-578-581-583-584-594-595-596 ve 966 nolu parseller, 9 pafta, 579-580- 582-601-602-603-607-608-609-611-612-613-614-615-616-617-620-621-626-627-628-629-630-632-633-634-635-637-638-639-1598-1634 ve 1662 nolu parseller, 10 pafta, 640-651-655-656-657-658-659-663-980-983- 1424-1440-1442-1448-1462-1516-1579 ve 1636 nolu parseller, 11 pafta, 1366-1382 ve 1633 nolu parseller, 18-10 pafta, 979 nolu parsellere ilişkin mahkeme kararları doğrultusunda hazırlanan Arifiye İlçesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı?na, dilekçede belirtilen Sanayi Alanı olarak planlanmış olan parsellerin üzerinden geçirilmiş olan yolun parsellerin batısında yer alan mevcut Sanayi Alanı ile arasında kalacak şekilde tekrar düzenlenmesi, parsellerin tamamından geçen Enerji Nakil Hatlarının deplasesi, Doğalgaz boru hatlarının sanayi yatırımını engellemeyecek şekilde tekrar değerlendirilmesi, Tarım Niteliği Korunacak Alan olarak planlanan parsellerin alanda yer alan diğer parseller gibi Sanayi Alanı olarak planlanması yönünde yapılan itirazın; reddinin uygun olacağı, yönündeki 28/05/2019 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
17.06.2019
6/291
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Arifiye İlçesi, Sakarya Mahallesi, 405 ada, 2-4 ve 5 nolu parsellere yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği
Arifiye Belediye Meclisinin 01.11.2018 tarih ve 2018/70 sayılı kararı ile uygun görülen, Sakarya Mahallesi, 405 ada, 2-4 ve 5 nolu parsellere yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin; Arifiye Belediye Başkanlığının 26.02.2019 tarih ve 14/21 sayılı yazısı ve eki plan değişiklik teklifine istinaden ekli plandaki şekliyle DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 28/05/2019 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
17.06.2019
6/292
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ.
Sapanca İlçesi, Yanık Mahallesi, 16D001510 proje numarası ile yer alan 154 kV Sapanca TM İrtibatları Enerji İletim Hattının bir kısmının plana işlenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifi
Sapanca İlçesi, Yanık Mahallesi, 16D001510 proje numarası ile yer alan 154 kV Sapanca TM İrtibatları Enerji İletim Hattının bir kısmının plana işlenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 23/05/2019 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
17.06.2019
6/293
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ.
Sapanca İlçesi, Kırkpınar-Soğuksu Mahallesi, 16 pafta, 1581-1665 ve 2924 (eski 96) nolu parselleri kapsayan alanda, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün görüş ve talepleri doğrultusunda 1. Derece Doğal Sit Sınırına göre ?Doğal Karakteri Korunacak Alan?ın yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifi.
Sapanca İlçesi, Kırkpınar-Soğuksu Mahallesi, 16 pafta, 1581-1665 ve 2924 (eski 96) nolu parselleri kapsayan alanda, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün görüş ve talepleri doğrultusunda 1. Derece Doğal Sit Sınırına göre ?Doğal Karakteri Korunacak Alan?ın yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 21/05/2019 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
17.06.2019
6/294
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇ.UYGULAMA İMAR PLAN TADİLATI
Sapanca İlçesi, Kırkpınar-Soğuksu Mahallesi, 429 ada, 341 parsel (eski 2924), 429 ada, 347 parsel (eski 1665) ve 430 ada, 2 parsele (eski 1581) yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği
Sapanca İlçe Belediye Meclisinin 04.03.2019 tarih ve 2019/29 sayılı kararı ile uygun görülen, Kırkpınar-Soğuksu Mahallesi, 429 ada, 341 parsel (eski 2924), 429 ada, 347 parsel (eski 1665) ve 430 ada, 2 parsele (eski 1581) yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin; İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 21.05.2019 tarih ve 101 sayılı raporu ile kabul edilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğine uygun olarak ekli plandaki şekliyle DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 23/05/2019 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
17.06.2019
6/295
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKMÜ DEĞİŞİKLİĞİ
15 Eylül 2018 tarihinde yürürlüğe giren Otopark Yönetmeliği ile Sapanca İlçesi Yanık Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Hükümleri arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi amacıyla hazırlanan Sapanca İlçesi, Yanık Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Hükmü değişikliği
Sapanca İlçe Belediye Meclisinin 01.02.2019 tarih ve 2019/22 sayılı kararı ile uygun görülen, 15 Eylül 2018 tarihinde yürürlüğe giren Otopark Yönetmeliği ile Sapanca İlçesi Yanık Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Hükümleri arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi amacıyla hazırlanan Sapanca İlçesi, Yanık Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Hükmü değişikliğinin KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 21/05/2019 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
17.06.2019
6/296
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇ.UYGULAMA İMAR PLAN TADİLATI
Sapanca İlçesi, Kırkpınar (Soğuksu-Tepebaşı-Hasanpaşa Mahallelerini kapsayan) imar planı sınırları içerisinde G24D10A imar paftasında kalan, planlarda 15.00 metre genişliğinde olan imar yolunun 12.00 metreye düşürülmesine yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği
Sapanca İlçe Belediye Meclisinin 03.06.2016 tarih ve 2016/54 sayılı kararı ile uygun görülen, Kırkpınar (Soğuksu-Tepebaşı-Hasanpaşa Mahallelerini kapsayan) imar planı sınırları içerisinde G24D10A imar paftasında kalan, planlarda 15.00 metre genişliğinde olan imar yolunun 12.00 metreye düşürülmesine yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin KABULÜNÜN uygun olacağı yönündeki 23/05/2019 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
17.06.2019
6/297
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI
Sapanca İlçesi, Balkaya ve Nailiye Mahallelerinin Kırsal Yerleşim Alanlarını kapsayan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
Sapanca Belediyesinin 02.10.2018 tarih ve 2018/75 sayılı kararı ile kabul edilen, Balkaya ve Nailiye Mahallelerinin Kırsal Yerleşim Alanlarını kapsayan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, Plan Hükümleri, Plan Açıklama Raporunun KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 23/05/2019 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
17.06.2019
6/298
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI HÜKMÜ DEĞİŞİKLİĞİ
Sapanca İlçesi, İkramiye Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, plan hükümleri, plan açıklama raporu
Sapanca İlçe Belediye Meclisi?nin; 02.10.2018 tarih ve 2018/74 sayılı kararı ile uygun görülen, İkramiye Mahallesi Kırsal Yerleşim Alanlarını kapsayan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, Plan Hükümleri, Açıklama Raporunun değiştirilerek Kabulünün uygun olacağı yönündeki 23/05/2019 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
17.06.2019
6/299
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI HÜKMÜ DEĞİŞİKLİĞİ
Sapanca İlçesi, İlmiye Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Hükmü değişikliği
Sapanca İlçe Belediye Meclisinin 01.02.2019 tarih ve 2019/21 sayılı kararı ile uygun görülen, 15 Eylül 2018 tarihinde yürürlüğe giren Otopark Yönetmeliği ile Sapanca İlçesi, İlmiye Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Hükümleri arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi amacıyla hazırlanan Sapanca İlçesi, İlmiye Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Hükmü değişikliğinin Kabulünün uygun olacağı yönündeki 21/05/2019 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
17.06.2019
6/300
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI HÜKMÜ DEĞİŞİKLİĞİ
15 Eylül 2018 tarihinde yürürlüğe giren Otopark Yönetmeliğine göre, Sapanca İlçesi, Kurtköy (Dibektaş,Yavuzselim,Fatih) Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Hükümleri arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi amacıyla hazırlanan Plan Hükmü değişikliği
Sapanca İlçe Belediye Meclisinin 01.02.2019 tarih ve 2019/20 sayılı kararı ile uygun görülen, 15 Eylül 2018 tarihinde yürürlüğe giren Otopark Yönetmeliği ile Sapanca İlçesi Kurtköy (Dibektaş, Yavuzselim,Fatih) Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Hükümleri arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi amacıyla hazırlanan Sapanca İlçesi Kurtköy (Dibektaş,Yavuzselim, Fatih) Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Hükmü değişikliğinin KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 21/05/2019 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
17.06.2019
6/301
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI HÜKMÜ DEĞİŞİKLİĞİ
15 Eylül 2018 tarihinde yürürlüğe giren Otopark Yönetmeliğine göre hazırlanan, Sapanca İlçesi, Ünlüce-Kuruçeşme Mahalleleri 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Hükmü değişiklikleri
Sapanca İlçe Belediye Meclisinin 01.02.2019 tarih ve 2019/24 sayılı kararı ile uygun görülen, 15 Eylül 2018 tarihinde yürürlüğe giren Otopark Yönetmeliği ile Sapanca İlçesi Ünlüce-Kuruçeşme Mahalleleri 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Hükümleri arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi amacıyla hazırlanan Sapanca İlçesi Ünlüce-Kuruçeşme Mahalleleri 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Hükmü değişikliklerinin KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 21/05/2019 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
17.06.2019
6/302
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI HÜKMÜ DEĞİŞİKLİĞİ
15 Eylül 2018 tarihinde yürürlüğe giren Otopark Yönetmeliğine göre hazırlanan, Sapanca İlçesi, Merkez 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Hükmü değişikliği
Sapanca İlçe Belediye Meclisinin 01.02.2019 tarih ve 2019/26 sayılı kararı ile uygun görülen, 15 Eylül 2018 tarihinde yürürlüğe giren Otopark Yönetmeliği ile Sapanca İlçesi Merkez 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Hükümleri arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi amacıyla hazırlanan Sapanca İlçesi, Merkez 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Hükmü değişikliğinin KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 21/05/2019 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
17.06.2019
6/303
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI HÜKMÜ DEĞİŞİKLİĞİ
15 Eylül 2018 tarihinde yürürlüğe giren Otopark Yönetmeliğine göre hazırlanan, Sapanca İlçesi, Mahmudiye Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Hükmü değişikliği
Sapanca İlçe Belediye Meclisinin 01.02.2019 tarih ve 2019/23 sayılı kararı ile uygun görülen, 15 Eylül 2018 tarihinde yürürlüğe giren Otopark Yönetmeliği ile Sapanca İlçesi Mahmudiye Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Hükümleri arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi amacıyla hazırlanan Sapanca İlçesi, Mahmudiye Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Hükmü değişikliğinin KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 21/05/2019 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
17.06.2019
6/304
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI HÜKMÜ DEĞİŞİKLİĞİ
15 Eylül 2018 tarihinde yürürlüğe giren Otopark Yönetmeliğine göre, Sapanca İlçesi, Kırkpınar (Soğuksu, Hasanpaşa, Tepebaşı) Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Hükmü değişikliği
Sapanca İlçe Belediye Meclisinin 01.02.2019 tarih ve 2019/25 sayılı kararı ile uygun görülen, 15 Eylül 2018 tarihinde yürürlüğe giren Otopark Yönetmeliği ile Sapanca İlçesi Kırkpınar (Soğuksu, Hasanpaşa, Tepebaşı) Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Hükümleri arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi amacıyla hazırlanan ve Sapanca İlçesi, Kırkpınar (Soğuksu, Hasanpaşa, Tepebaşı) Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Hükmü değişikliğinin KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 21/05/2019 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
17.06.2019
6/305
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 PLANLARA İTİRAZLAR
Kocaali İlçesi, Yalı Mahallesi, Köprübaşı Mevkii 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına ilan askı süresi içerisinde yapılan 1 adet itiraz
Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin; 11.02.2019 tarih ve 2/109 sayılı kararı ile onaylanan Kocaali İlçesi, Yalı Mahallesi, Köprübaşı Mevkii 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına ilan askı (21.02.2019-23.03.2019) süresi içerisinde 1227 nolu parselde bulunan emsal değerinin artırılmasına ilişkin yapılan itiraza yönelik; Uygulama İmar Planındaki bütün Tİ (Toplu İşyeri) alanlarının Emsal:0.60?dan Emsal:1.00?a çıkartılması şeklinde uygun görülen kararın; Emsal:0.80, yençok:2 kat olarak ekli plandaki şekliyle DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 28/05/2019 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
17.06.2019
6/306
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 PLANLARA İTİRAZLAR
Kocaali İlçe Merkezi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına ilan askı süresi içerisinde yapılan itirazlar
Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.02.2019 tarih ve 2/108 sayılı kararı ile onaylanan Kocaali İlçe Merkezi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına ilan askı süreci (21/02/2019-23/03/2019) içerisinde yapılan ve Kocaali Belediye Meclisi?nin 07/05/2019 tarih ve 35 sayılı kararı ile uygun görülen itirazlardan; 1-Kocaali İmar Komisyonunun 12/04/2019 tarih ve 1 nolu raporu ile değerlendirilen; Kocaali Belediye Başkanlığına 19/03/2019 tarih ve 235 kayıt nolu dilekçe ile; 1062,1057 ve 928 sayılı parsel üzerinde bulunan Emsal değerine ilişkin yapılan itiraza yönelik; Plan Bütününde Tİ (Toplu işyeri) alanlarındaki Emsal değerlerinin E:0,60?dan E:1,00?a dönüştürülmesi şeklinde uygun görülen kararın, Emsal; 0,80 ve yençok; 2 kat olarak ekli plandaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olacağı, 2-Kocaali İmar Komisyonunun 16/04/2019 tarih ve 2 nolu raporu ile değerlendirilen; Kocaali Belediye Başkanlığına 18/03/2019 tarih ve 230 kayıt nolu dilekçe ile; 270 nolu parselin üzerinde bulunan yola ilişkin yapılan itiraza yönelik; parselin üzerinde bulunan yolun kaldırılarak 8558 ve 12288 nolu parsellerin arasına alınması konulması şeklinde uygun görülen kararın, kabulünün uygun olacağı, 3-Kocaali İmar Komisyonunun 16/04/2019 tarih ve 2 nolu raporu ile değerlendirilen; Kocaali Belediye Başkanlığına 15/03/2019 tarih ve 227 kayıt nolu dilekçe ile; 4008 ve 4042 nolu parsellerin üzerinde bulunan imar yoluna ilişkin yapılan itiraza yönelik; 4002 ve 4042 nolu parsellerin üzerindeki yolun daraltılarak ekli plandaki şekliyle uygun görülen kararın, kabulünün uygun olacağı, 4-Kocaali İmar Komisyonunun 18/04/2019 tarih ve 3 nolu raporu ile değerlendirilen; Kocaali Belediye Başkanlığına 13/03/2019 tarih ve 217 kayıt nolu dilekçe ile; 3720 nolu parsel üzerinde bulunan imar yoluna ilişkin yapılan itiraza yönelik; parselin çevresinde yer alan imar adalarının yeniden düzenlenerek ekli plandaki şekliyle uygun görülen kararın, kabulünün uygun olacağı, 5-Kocaali İmar Komisyonunun 22/04/2019 tarih ve 4 nolu raporu ile değerlendirilen; Kocaali Belediye Başkanlığına 06/03/2019 tarih ve 179 kayıt nolu dilekçe ile; 3162 nolu parsel üzerinde bulunan imar yoluna ilişkin yapılan itiraza yönelik; yolun kaydırılması şeklinde uygun görülen kararın, kabulünün uygun olacağı, 6-Kocaali İmar Komisyonunun 22/04/2019 tarih ve 4 nolu raporu ile değerlendirilen; Kocaali Belediye Başkanlığına 05/03/2019 tarih ve 172 kayıt nolu dilekçe ile; 3778 parsel üzerinde bulunan imar yoluna ilişkin yapılan itiraza yönelik; yolun kaydırılması şeklinde uygun görülen kararın, reddinin uygun olacağı, 7-Kocaali İmar Komisyonunun 22/04/2019 tarih ve 4 nolu raporu ile değerlendirilen; Kocaali Belediye Başkanlığına 05/03/2019 tarih ve 170 kayıt nolu dilekçe ile; 147 sayılı parsel üzerinde bulunan imar yoluna ilişkin yapılan itiraza yönelik; yol hattının 12087, 12088 ve 115 nolu parsellerin arasında bulunan 7 m. genişliğindeki yolun 10 m taşıt yolu olarak ve bu yolun kuzeyinde bulunan devamlılık arz eden 10 m. taşıt yolunu karşılayacak şekilde ekli plandaki şekliyle uygun görülen kararın, kabulünün uygun olacağı, 8-Kocaali İmar Komisyonunun 22/04/2019 tarih ve 4 nolu raporu ile değerlendirilen; Kocaali Belediye Başkanlığına 05/03/2019 tarih ve 166 kayıt nolu dilekçe ile; 6885 nolu parselin güneyinde bulunan imar yoluna ilişkin yapılan itiraza yönelik, yol hattını parselin sınırına kaydırılması şeklinde uygun görülen kararın, kabulünün uygun olacağı 9-Kocaali İmar Komisyonunun 22/04/2019 tarih ve 4 nolu raporu ile değerlendirilen; Kocaali Belediye Başkanlığına 05/03/2019 tarih ve 163 kayıt nolu dilekçe ile; 4275 ve 4289 nolu parsellerin üzerinde bulunan 7 m yola ilişkin yapılan itiraza yönelik, yolun güneye kaydırılması şeklinde uygun görülen kararın, kabulünün uygun olacağı 10-Kocaali İmar Komisyonunun 22/04/2019 tarih ve 4 nolu raporu ile değerlendirilen; Kocaali Belediye Başkanlığına 05/03/2019 tarih ve 162 kayıt nolu dilekçe ile; 3778 parsel üzerinde bulunan imar yoluna ilişkin yapılan itiraza yönelik; yolun kaydırılması şeklinde uygun görülen kararın, reddinin uygun olacağı, 11-Kocaali İmar Komisyonunun 26/04/2019 tarih ve 5 nolu raporu ile değerlendirilen; Kocaali Belediye Başkanlığına 04/03/2019 tarih ve 161 kayıt nolu dilekçe ile; 3753 parsel üzerinde bulunan imar yoluna ilişkin yapılan itiraza yönelik; 7 m. imar yolunun batıya kaydırılması şeklinde uygun görülen kararın, kabulünün uygun olacağı, 12-Kocaali İmar Komisyonunun 26/04/2019 tarih ve 5 nolu raporu ile değerlendirilen; Kocaali Belediye Başkanlığına 28/02/2019 tarih ve 156 kayıt nolu dilekçe ile;3990 nolu parselin üzerinde bulunan imar yoluna ilişkin yapılan itiraza yönelik; imar yolunun kaydırılması ve 7 m?den 6 m?ye daraltılması şeklinde uygun görülen kararın, 7 m?lik imar yolunun yol genişliği korunup, doğuya kaydırılarak ekli plandaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olacağı, 13-Kocaali İmar Komisyonunun 26/04/2019 tarih ve 5 nolu raporu ile değerlendirilen; Kocaali Belediye Başkanlığına 28/02/2019 tarih ve 154 kayıt nolu dilekçe ile; 3991 nolu parselin üzerinde bulunan imar yoluna ilişkin yapılan itiraza yönelik; imar yolunun kaydırılması ve 7 m?den 6 m?ye daraltılması şeklinde uygun görülen kararın, 7 m?lik imar yolunun yol genişliği korunup, doğuya kaydırılarak ekli plandaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olacağı, Yönünde tanzim olunan bu raporun KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 28/05/2019 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
17.06.2019
6/307
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇ.UYGL.İLAVE İMAR PLANI
Kaynarca ilçesi, Kertil Mahallesi, 104 ada, 184 nolu parsele yönelik hazırlanan hayvancılık amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
Kaynarca İlçe Belediye Meclisinin 05.03.2019 tarih ve 14 sayılı kararı ile uygun görülen, Kertil Mahallesi, 104 ada, 184 nolu parsele yönelik hazırlanan hayvancılık amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 23/05/2019 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir. Oy birliği ile karar verilmiştir.
17.06.2019
6/308
TARIMSAL HİZMETLER VE MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ŞİRKET KURULMASI İÇİN BAŞKANA YETKİ VERİLMESİ
?SAKARYA SERA ANONİM ŞİRKETİ? kurulması.
6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre ?SAKARYA SERA ANONİM ŞİRKETİ? unvanı ile ekte bulunan şirket ana sözleşmesinde belirtilen faaliyetlerde bulunmak üzere, ana sözleşmede belirtilen sermaye tutarında, ana sözleşmede belirtilen hissedarlar ve hisse oranlarında, ayrıca yine ana sözleşmede belirlenen diğer esas ve usullere göre şirket kurulması, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamalarına İlişkin Kanunun 26. Maddesine göre şirketin kurulması, tescil ve ilanın yapılması, Cumhurbaşkanlığından gerekli izinlerin alınması için Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesinin, Belediye bütçesinde sermaye aktarımı için tertip açılması ve sermaye miktarınca sermaye transferi tertibine aktarım yapılmasının KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 22/05/2019 tarihli Plan ve Bütçe, Hukuk,Tarım müşterek Komisyonu raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
17.06.2019
6/309
TARIMSAL HİZMETLER VE MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ŞİRKET KURULMASI İÇİN BAŞKANA YETKİ VERİLMESİ
?SAKARYA TARIM ANONİM ŞİRKETİ? kurulması.
6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre ?SAKARYA TARIM ANONİM ŞİRKETİ? unvanı ile ekte bulunan şirket ana sözleşmesinde belirtilen faaliyetlerde bulunmak üzere, ana sözleşmede belirtilen sermaye tutarında, ana sözleşmede belirtilen hissedarlar ve hisse oranlarında, ayrıca yine ana sözleşmede belirlenen diğer esas ve usullere göre şirket kurulması, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamalarına İlişkin Kanunun 26. Maddesine göre şirketin kurulması, tescil ve ilanın yapılması, Cumhurbaşkanlığından gerekli izinlerin alınması için Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesinin, Belediye bütçesinde sermaye aktarımı için tertip açılması ve sermaye miktarınca sermaye transferi tertibine aktarım yapılmasının KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 22/05/2019 tarihli Plan ve Bütçe, Hukuk,Tarım müşterek komisyonu raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
17.06.2019
6/310
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI
Adapazarı İlçesi, Pabuçcular Mahallesi, 190 ada 19 parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
Adapazarı İlçesi, Pabuçcular Mahallesi, 190 ada 19 parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının 3194 sayılı İmar Kanunu?nun 8.maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu?nun 7. maddesi ile Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11/06/2019 tarihli, 1895793 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir
17.06.2019
6/311
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Ozanlar Mahallesi, 12 ada, 70 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği
Adapazarı Belediye Meclisinin 06.05.2019 tarihli, 5/63 sayılı kararı ile kabul edilen Adapazarı İlçesi, Ozanlar Mahallesi, 12 ada, 70 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanunu?nun 8.maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu?nun 7 ve 14. maddeleri ile Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11/06/2019 tarihli, 1895784 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir
17.06.2019
6/312
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Ozanlar Mahallesi, 4046 ada, 13 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği
Adapazarı Belediye Meclisinin 06.05.2019 tarihli, 5/64 sayılı kararı ile kabul edilen Adapazarı İlçesi, Ozanlar Mahallesi, 4046 ada, 13 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanunu?nun 8.maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu?nun 7 ve 14. maddeleri ile Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11/06/2019 tarihli, 1895759 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
17.06.2019
6/313
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Tekeler Mahallesi, 558 ada, 41 parsel ile 558 ada, 41 ve 42 nolu parseller arasındaki kadastral boşluğa yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği
Adapazarı Belediye Meclisinin 06.05.2019 tarihli, 5/62 sayılı kararı kabul edilen, Adapazarı İlçesi, Tekeler Mahallesi, 558 ada, 41 parsel ile 558 ada, 41 ve 42 nolu parseller arasındaki kadastral boşluğa yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanunu?nun 8.maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu?nun 7 ve 14. maddeleri ile Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11/06/2019 tarihli, 1895775 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
17.06.2019
6/314
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi, Serdivan Mahallesi, 18403 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifi
Serdivan İlçesi, Serdivan Mahallesi, 18403 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin 3194 sayılı İmar Kanunu?nun 8.maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu?nun 7. maddesi ile Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11/06/2019 tarihli, 1896680 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
17.06.2019
6/315
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Erenler İlçesi, Kozluk Mahallesi sınırları içerisinde AGDAŞ tarafından yapılması düşünülen bir adet doğalgaz bölge regülatörünün mevcut planlara ?Teknik Altyapı Alanı? olarak işlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği
Erenler Belediye Meclisinin 04.03.2019 tarihli, 17 sayılı kararı ile kabul edilen, Erenler İlçesi, Kozluk Mahallesi sınırları içerisinde AGDAŞ tarafından yapılması düşünülen bir adet doğalgaz bölge regülatörünün mevcut planlara ?Teknik Altyapı Alanı? olarak işlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanunu?nun 8.maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu?nun 7 ve 14. maddeleri ile Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11/06/2019 tarihli, 1883685 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
17.06.2019
6/316
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 PLANLARA İTİRAZLAR
Akyazı İlçesi, Ömercikler Mahallesi, 469 ada, 1 nolu ve 2 ada 15 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına askı süresi içerisinde yapılan itiraz.
Akyazı İlçe Belediye Meclisinin 07/05/2019 tarih ve 43 sayılı kararı ile kabul edilen, Akyazı İlçesi, Ömercikler Mahallesi, 469 ada, 1 nolu ve 2 ada 15 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına askı süresi içerisinde yapılan itirazın 3194 sayılı İmar Kanunu?nun 8.maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu?nun 7 ve 14. maddeleri ile Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11/06/2019 tarihli, 1893133 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
17.06.2019
6/317
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 PLANLARA İTİRAZLAR
Akyazı İlçesi Seyfeler Mahallesi, 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına askı süresi içerisinde yapılan itirazlar
Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin; 11/02/2019 tarih ve 2/94 sayılı kararı ile onaylanan Akyazı İlçesi Seyfeler Mahallesi, 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına askı süresi içerisinde yapılan, Akyazı İlçe Belediye Meclisinin 07/05/2019 tarih ve 45 sayılı kararı ile kabul edilen itirazların 3194 sayılı İmar Kanunu?nun 8.maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu?nun 7 ve 14. maddeleri ile Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11/06/2019 tarihli, 1893395 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
17.06.2019
6/318
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/25000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ VE BUNA BAĞLI 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİK TEKL
Arifiye İlçesi, Hanlı/Sakarya Mahallesi, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi
Arifiye İlçesi, Hanlı/Sakarya Mahallesi, 1026 ada 7 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Plan ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği tekliflerinin, 3194 sayılı İmar Kanunu?nun 8.maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu?nun 7. maddesi ile Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11/06/2019 tarihli; 1892157 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
17.06.2019
6/319
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ İLAVE NAZIM İMAR PLANI
Arifiye İlçesi, Yukarıkirazca Mahallesi, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi
Arifiye İlçesi, Yukarıkirazca Mahallesi, 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planına yönelik Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliklerine ilişkin, 3194 sayılı İmar Kanunu?nun 8.maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu?nun 7. maddesi ile Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümlerince incelenmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11/06/2019 tarihli; 1895651 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
17.06.2019
6/320
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ.
Arifiye İlçesi, Arifbey Mahallesi, 760 ada 6,7 nolu parseller ve 761 ada 7, 8 nolu parseller üzerinde bulunan 20.00 m?lik imar yolunun 10.00 m.?ye düşürülmesine ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifi
Arifiye İlçesi, Arifbey Mahallesi, 760 ada 6,7 nolu parseller ve 761 ada 7, 8 nolu parseller üzerinde bulunan 20.00 m?lik imar yolunun 10.00 m.?ye düşürülmesine ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifinin, 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. Maddesi ile ?Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği? hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11/06/2019 tarihli; 1893752 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
17.06.2019
6/321
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Arifiye İlçesi, Fatih Mahallesi, 1007 ada 1 nolu parsele yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği
Arifiye İlçe Belediye Meclisi?nin 02/05/2019 tarihli, 2019/29 sayılı kararı ile uygun görülen, Fatih Mahallesi, 1007 ada 1 nolu parsele yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin, 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. ve 14. Maddeleri ile ?Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği? hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11/06/2019 tarihli; 1896878 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
17.06.2019
6/322
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANI PLAN NOTLARINA İLAVE YAPILMASINA YÖNELİK DEĞİŞİKLİK.
Arifiye İlçesi, Yukarıkirazca Mahallesine yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı, Plan Notları ve Plan Açıklama Raporu
Arifiye İlçe Belediye Meclisi?nin; 04/02/2019 tarihli, 2019/11 sayılı kararı ile uygun görülen, Yukarıkirazca Mahallesine yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı, Plan Notları ve Plan Açıklama Raporu?nun; 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. ve 14. Maddeleri ile ?Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği? hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11/06/2019 tarihli; 1895698 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
17.06.2019
6/323
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Arifiye İlçesi, Hanlıköy Mahallesi, 1098 ada 1, 2, 3 nolu parseller ve 1099 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,14, 15, 16, 17, 18, 19 nolu parsellere yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği
Arifiye İlçe Belediye Meclisi?nin 09/04/2019 tarih ve 2019/24 sayılı kararı ile uygun görülen Hanlıköy Mahallesi, 1098 ada 1, 2, 3 nolu parseller ve 1099 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,14, 15, 16, 17, 18, 19 nolu parsellere yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin; 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. ve 14. Maddeleri ile ?Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği? hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11/06/2019 tarihli; 1894063 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
17.06.2019
6/324
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Arifiye İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 860 ada 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 27 ve 28 nolu parseller için Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği
Arifiye Belediye Meclisinin 01/03/2019 tarihli, 2019/14 sayılı kararı ile uygun görülen, Cumhuriyet Mahallesi, 860 ada 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 27 ve 28 nolu parseller için Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin; 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. ve 14. Maddeleri ile ?Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği? hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11/06/2019 tarihli; 1893987 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
17.06.2019
6/325
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Arifiye İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 896 ada 19 nolu parsele yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği
Arifiye İlçe Belediye Meclisi?nin 09/04/2019 tarihli, 2019/25 sayılı kararı ile uygun görülen, Cumhuriyet Mahallesi, 896 ada 19 nolu parsele yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin; 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. ve 14. Maddeleri ile ?Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği? hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11/06/2019 tarihli; 1894403 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
17.06.2019
6/326
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/25000 NAZIM İMAR PLANLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI.
Arifiye İlçesi, Adliye mahallesi, 2622 ada, 20 nolu parselin bir kısmına ait mülga Bayındırlık İl Müdürlüğünce onaylı Sanayi Amaçlı Mevzi İmar Planının Merkez Planlama Alt Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planına işlenmesi amacıyla hazırlanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin iptali
Arifiye İlçesi, Adliye mahallesi, 2622 ada, 20 nolu parselin bir kısmına ait mülga Bayındırlık İl Müdürlüğünce onaylı Sanayi Amaçlı Mevzi İmar Planının Merkez Planlama Alt Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planına işlenmesi amacıyla hazırlanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin iptaline ilişkin alınan Sakarya 1.İdare Mahkemesinin 2019/134 sayılı, Sakarya 2.İdare Mahkemesinin 2019/210 sayılı kararlarının; 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. Maddesi ile ?Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği? hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11/06/2019 tarihli; 1894451 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
17.06.2019
6/327
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Sapanca İlçesi, Yanık Mahallesi, Batak Mevkii, 8 pafta, 394 sayılı parselin ?Tarımsal Niteliği Korunacak Alanlar? fonksiyonundan ?Tarım ve Hayvancılık Tesisi (Soğuk Hava Deposu)? fonksiyonuna alınmasına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifi
Sapanca İlçesi, Yanık Mahallesi, Batak Mevkii, 8 pafta, 394 sayılı parselin ?Tarımsal Niteliği Korunacak Alanlar? fonksiyonundan ?Tarım ve Hayvancılık Tesisi (Soğuk Hava Deposu)? fonksiyonuna alınmasına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin; 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. Maddesi ile ?Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği? hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11/06/2019 tarihli; 1895613 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
17.06.2019
6/328
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/25000 VE 1/5000 İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
Sakarya İli Kaynarca İlçesi Merkez Mahallesi, 25 ada 47 parsel ve 26 ada 25 nolu parsel ile Kertil Mahallesi 126 ada 47?.53 nolu parseller ve 127 ada 123?.145-161?.166 nolu parsellere yönelik Belediyesince hazırlanan 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifleri
Sakarya İli Kaynarca İlçesi Merkez Mahallesi, 25 ada 47 parsel ve 26 ada 25 nolu parsel ile Kertil Mahallesi 126 ada 47-48-49-50-51-52-53 nolu parseller ve 127 ada 123-124-125-126-127-128-129-130-131-132-133-134-135-136-137-138-139-140-141-142-143-144-145-161-162-163-164-165-166 nolu parsellere yönelik Kaynarca Belediyesince hazırlanan 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik tekliflerinin; 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. Maddesi ile ?Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği? hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11/06/2019 tarihli; 1897367 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
17.06.2019
6/329
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI
Özellik arz eden binalarla ilgili Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 10/01/2011 tarih ve 1/13 sayılı karar ve eki tablonun iptal edilmesi talebi
Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 10/01/2011 tarih ve 1/13 sayılı kararı eki tabloda yer alan ve özellik arz eden binalarda kullanılacak olan yapılaşma değerleri yürürlükte bulunan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarındaki yapılaşma değerlerinin altında kaldığından mevcut planlar ile uyumsuz olduğu, ihtiyaçlara cevap vermediğinden söz konusu meclis kararının kullanılamadığı anlaşıldığından, karar ve eki tablonun iptal edilmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11/06/2019 tarihli; 1894313 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
17.06.2019
6/330
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI
Arifiye İlçesi, Fatih Mahallesi, 982 ada 27 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği, 07/05/2019 tarihli ve 15061 kayıt nolu dilekçe ile parsel sahibince söz konusu plan değişikliğinden vazgeçildiği belirtildiğinden, plan değişikliği iptali talebi
Tintin Genel Makina ve Ağaç Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin sahibi bulunduğu Arifiye İlçesi, Fatih Mahallesi, 982 ada 27 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinden parsel sahibince vazgeçildiği belirtildiğinden Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi?nin 11/03/2019 tarih ve 3/173 sayılı kararı ve eki plan değişikliğinin iptalinin kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
17.06.2019
6/331
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BELEDİYE BAŞKANINA VE ENCÜMENE YETKİ VERİLMESİ
Kocaali İlçesi Kocaali Mahallesi 52 pafta 8492 parsel 14151,00 m2 yüzölçümlü tarla nitelikli taşınmazın mezarlık olarak kullanılmak üzere Belediyemize devri, devir ile ilgili işlemler için Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesi.
Kocaali İlçesi Kocaali Mahallesi 52 pafta 8492 parsel nolu 14151,00 m2 yüzölçümlü Tarla nitelikli taşınmazın mezarlık olarak kullanılmak üzere, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7-s ile Ek Madde-2 hükmü gereğince devir alınmasına, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18-e ve 75-d maddesine göre devir ile ilgili işlemler için Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesinin kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
17.06.2019
6/332
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BELEDİYE BAŞKANINA VE ENCÜMENE YETKİ VERİLMESİ
Arifiye İlçesi Hacıköy Mahallesi G24-c-09-a 1-b pafta 526 ada 73 parsel nolu 8814,58m2 yüzölçümlü Kuyu ve Tarla, Mollaköy Mahallesi G24-c08-b-2-b pafta 515 ada 19 parsel nolu 6283,93m2 yüzölçümlü Tarla nitelikli taşınmazların mezarlık olarak kullanılmak üzere Belediyemize devri, devir ile ilgili işlemler için Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesi
Arifiye İlçesi Hacıköy Mahallesi G24-c-09-a 1-b pafta 526 ada 73 parsel nolu 8814,58m2 yüzölçümlü Kuyu ve Tarla, Mollaköy Mahallesi G24-c08-b-2-b pafta 515 ada 19 parsel nolu 6283,93m2 yüzölçümlü Tarla nitelikli taşınmazların mezarlık olarak kullanılmak üzere 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7-s ile Ek Madde-2 hükmü gereğince devir alınmasına, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18-e ve 75-d maddesine göre devir ile ilgili işlemler için Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesinin kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
17.06.2019
6/333
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BELEDİYE BAŞKANINA VE ENCÜMENE YETKİ VERİLMESİ
Hendek İlçesi Mahmutbey Mahallesi 35 pafta, 8 ada ? Aktefek Mahallesi ?, Yukarı Çarığıkuru ? Nuriye Mahallesi ? Sukenarı Mahallesi ? Şeyhler Mahallesi ?., Yağbasan Mahallesi ? tarla nitelikli taşınmazların mezarlık olarak kullanılmak üzere Belediyemize devri, devir ile ilgili işlemler için Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesi
Hendek İlçesi Mahmutbey Mahallesi 35 pafta 8 ada 23 parsel nolu 3650,00m2 yüzölçümlü Tarla, 8 ada 25 parsel nolu 1265,00m2 yüzölçümlü Fındık Bahçesi, 8 ada 27 parsel nolu 4547,00m2 yüzölçümlü Tarla, 8 ada 28 parsel nolu 4066,00m2 yüzölçümlü Tarla, 8 ada 33 parsel nolu 2770,00m2 yüzölçümlü Fındık Bahçesi, 8 ada 34 parsel nolu 2401,00m2 yüzölçümlü Tarla, 8 ada 35 parsel nolu 736,00m2 yüzölçümlü Bahçe, 8 ada 37 parsel nolu 7396,00m2 yüzölçümlü Tarla, 8 ada 38 parsel nolu 7012,00m2 yüzölçümlü Tarla, Aktefek Mahallesi G25a08d4d pafta 147 ada 1 parsel nolu 1111,49 m2 yüzölçümlü Tarla, Yukarı Çarığıkuru Mahallesi G25d05c pafta 75 parsel nolu 1937,00m2 yüzölçümlü Mezarlık, 147 parsel nolu 1312,00m2 yüzölçümlü Mezarlık, Nuriye Mahallesi 1 pafta 72 parsel nolu 1380,00m2 yüzölçümlü Tarla, Sukenarı Mahallesi G25a18d pafta 299 parsel nolu 3800,00m2 yüzölçümlü Tarla, Şeyhler Mahallesi G25a19d4 pafta 127 ada 11 parsel nolu 26750,75 m2 yüzölçümlü Tarla, Yağbasan Mahallesi 1 pafta 109 ada 1 parsel nolu 7695,11m2 yüzölçümlü Tarla nitelikli taşınmazların mezarlık olarak kullanılmak üzere 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7-s ile Ek Madde-2 hükmü gereğince devir alınmasına, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18-e ve 75-d maddesine göre karar alınması, devir ile ilgili işlemler için Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesinin kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
17.06.2019
6/334
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BELEDİYE BAŞKANINA VE ENCÜMENE YETKİ VERİLMESİ
Pamukova İlçesi Fevziye Mahallesi 8 pafta, 1242 parsel 2672,00 m2 yüzölçümlü tarla, 2701 parsel 2848,00 m2 yüzölçümlü tarla kanalı, Bayırakçaşehir Mahallesi G24d25c2 pafta, 130 ada, 120 parsel 1457,23 m2 yüzölçümlü tarla, 130 ada, 121 parsel 3026,85 m2 yüzölçümlü tarla nitelikli taşınmazların mezarlık olarak kullanılmak üzere Belediyemize devri, devir ile ilgili işlemler için Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesi
Pamukova İlçesi Fevziye Mahallesi 8 pafta 1242 parsel nolu 2672,00m2 yüzölçümlü Tarla, 2701 parsel nolu 2848,00m2 yüzölçümlü Tarla kanalı, Bayırakçaşehir Mahallesi G24d25c2 pafta 130 ada 120 parsel nolu 1457,23m2 yüzölçümlü Tarla, 130 ada 121 parsel nolu 3026,85 m2 yüzölçümlü Tarla nitelikli taşınmazların mezarlık olarak kullanılmak üzere 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7-s ile Ek Madde-2 hükmü gereğince devir alınmasına, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18-e ve 75-d maddesine göre devir ile ilgili işlemler için Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesinin kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
17.06.2019
6/335
DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BELEDİYE BAŞKANINA VE ENCÜMENE YETKİ VERİLMESİ
5393 Sayılı Belediye Kanununun diğer kuruluşlarla ilişkilerini düzenleyen 75. maddesi hükümlerini içeren iş ve işlemlerin Sakarya İli sınırlarında madde içeriğinde yer alan kurumlar ile yapılabilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi talebi
Sakarya Büyükşehir Belediyesince; 5393 Sayılı Belediye Kanununun diğer kuruluşlarla ilişkilerini düzenleyen 75. maddesi hükümlerini içeren iş ve işlemlerin Sakarya İli sınırlarında madde içeriğinde yer alan kurumlar ile yapılabilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesinin kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
17.06.2019
6/336
DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BELEDİYE BAŞKANINA VE ENCÜMENE YETKİ VERİLMESİ
İhale Şube Müdürlüğünce süreklilik arz eden gelecek yıllara yaygın belediyemiz hizmetlerinin 5393 sayılı Belediye Kanununun 67. maddesinde yer alan kısımlarını içeren yüklenmelerinin madde hükümleri doğrultusunda yapılabilmesine ilişkin karar alınması talebi.
İhale Şube Müdürlüğünce süreklilik arz eden gelecek yıllara yaygın belediyemiz hizmetlerinin 5393 sayılı Belediye Kanununun 67. maddesinde yer alan kısımlarını içeren yüklenmelerinin madde hükümleri doğrultusunda yapılabilmesinin kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
17.06.2019
6/337
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KARDEŞ ŞEHİR İLİŞKİSİ KURULMASI
Kırgızistan?ın Oş şehri ile kardeş şehir olunması ve protokol imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi
5393 Sayılı Belediye Yasası?nın 18.maddesinin p bendine göre Kırgızistan?ın Oş şehri ile kardeş şehir ilişkisi kurulması çalışmalarının başlatılması amacıyla protokolün imzalanması için Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem YÜCE?ye yetki verilmesinin kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
17.06.2019
6/338
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TARİFE CETVELLLERİNİN REVİZE EDİLMESİ
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının Gelir Tarifesi Değişikliği.
Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 30/05/2019 tarihli ve E.16584 sayılı yazı ile Büyükşehir Belediye Meclisi?nin 16.11.2018 tarih 10/731 sayılı Meclis Kararında yer alan Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının 2019 Mali Yılı Gelir Tarifesinde yer alan Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, Elektronik ve Haberleşme Sistem ve Ekipmanları Tesis Yeri Kullanım Ücretleri ile ilgili kısmında revize yapılmasına ilişkin Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının 11/06/2019 tarihli yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Plan Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
17.06.2019
6/339
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ÜYE SEÇİMİ
İstifa nedeniyle boşalan komisyonlara üye seçimi.
Meclis Üyesi Ravda KEÇEOĞLU YOLCU?nun istifası nedeniyle boşalan; İmar ve Bayındırlık Komisyonu üyeliğine: Necdet TÖMEKÇE, Hukuk Komisyonu üyeliğine : Mehmet YILMAZ Oy birliği ile seçilmiştir.
17.06.2019
6/340
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BELEDİYE BAŞKANINA VE ENCÜMENE YETKİ VERİLMESİ
Kocaali, Karasu ve Kaynarca İlçelerine Melen Suyu İsale Hattından şebeke suyu kullanımı ve Melen İsale Hattı üzerine yapılması planlanan Bal Ormanı Projesi kapsamında ilgili kurumlar arasında protokol yapılması için Büyükşehir Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine yetki verilmesi.
Sakarya Büyükşehir Belediyemizce Kocaali, Karasu ve Kaynarca İlçelerine Melen Suyu İsale Hattından şebeke suyu kullanımı ve Melen İsale Hattı üzerine yapılması planlanan Bal Ormanı Projesi kapsamında ilgili kurumlar arasında protokol yapılması için Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Sakarya Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesinin kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
17.06.2019
6/341
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
YETKİ VERİLMESİ
Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ile Araştırma ve Proje Geliştirme Dairesi Başkanlığının kurulması.
5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 21. maddesi gereğince Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ile Araştırma ve Proje Geliştirme Dairesi Başkanlığının kurulmasının kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
17.06.2019
6/342
ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
T1 CETVELLERİNDE REVİZE YAPILMASI
T-1 Cetvelinin Güncellenmesi.(750 cc.lik 20 adet motosiklet alımı)
2019 Mali Yılı Bütçesinde yer alan 237 sayılı Taşıt Kanununa göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir T-1 Cetveli (örrnek-25)?nin, ihtiyaç doğrultusunda 750 cc.lik 20 adet motosiklet alımı şeklinde güncellenmesine ilişkin Zabıta Dairesi Başkanlığının 17/06/2019 tarihli yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylaması neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
17.06.2019
6/343
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
T1 CETVELLERİNDE REVİZE YAPILMASI
T-1 Cetvelinin Güncellenmesi.( 2 adet Mini Çöp Toplama Aracı alınması)
2019 Mali Yılı Bütçesinde yer alan 237 sayılı Taşıt Kanununa göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir T-1 Cetveli(örnek-25)?nin ihtiyaç doğrultusunda, 2 adet Mini Çöp Toplama Aracının eklenerek güncellenmesine ilişkin Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının 17/06/2019 tarihli yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylaması neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
17.06.2019
6/344
SAĞLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
T1 CETVELLERİNDE REVİZE YAPILMASI
T-1 Cetvelinin Güncellenmesi.( 1 adet Minibüs alınması)
2019 Mali Yılı Bütçesinde yer alan 237 sayılı Taşıt Kanununa göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir T-1 Cetveli(örnek-25)?nin ihtiyaç doğrultusunda, 1 adet Minibüsün eklenerek güncellenmesine ilişkin Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığının 17/06/2019 tarihli yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylaması neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
17.06.2019
6/345
AKYAZI
1/1000 PLANLARA İTİRAZLAR
Akyazı İlçesi Altındere Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına yapılan itirazlar.
Akyazı İlçesi Altındere Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına yapılan 25 (yirmibeş) adet vatandaş itirazları ve 1 adet belediyesinin itirazının görüşülebilmesine ilişkin Akyazı İlçe Belediye Meclisinin 22/05/2019 tarihli, 54 sayılı kararının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.