Meclis Gündem ve Kararları

Karar Tarihi Karar Numarası Konusu Müdürlük Özet İçeriği Eylem
11.03.2019 14:00 3/151 1/5000 PLANLARA İTİRAZ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Adapazarı İlçesi, Hızırtepe Mahallesi, 644 ada, 4 nolu parsel ve yakın çevresine yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine ilan askı süresi içerisinde yapılan 1 (bir) adet itiraz. Adapazarı Belediye Başkanlığının 06.12.2018 tarih ve 29776178-622.01-E.35557 sayılı yazısı ile, Hızırtepe Mahallesi, 1118 ada, 1 nolu parselin ?Park Alanı?ndan, ?Ticaret Alan?ına dâhil edilmesi yönünde yapılan itirazın; Söz konusu parselin plan değişiklik sınır dışında kalması ve kaldırılan yeşil alana eşdeğer alan bulunmaması nedeniyle, reddinin uygun olacağı, yönündeki 14/02/2019 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.03.2019 14:00 3/152 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI HÜKMÜ DEĞİŞİKLİĞİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Adapazarı İlçesi, Kent Merkezi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Plan Hükmü değişikliği. Adapazarı Belediye Meclisinin 05.11.2018 tarih ve 12/152 sayılı kararı ile uygun görülen, Adapazarı İlçesi, Kent Merkezi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı, Plan Hükümleri, Uygulamaya İlişkin Hükümlerin 15. Maddesinde yer alan hükmün son paragrafına plan değişikliği ile ?Ayrıca; imar planında 10.00 m.' den daha dar bir yola cepheli olup, bu yoldan sonra park, yeşil alan, açık otopark v.b. gibi kullanımlar ile bu kullanımlardan sonra 10.00 m. ve daha geniş imar yolu bulunan, toplam en kesiti 15.00 m.'den daha fazla olan yerlerde bu hükmün uygulanmasına belediyesi yetkilidir.? notunun eklenmesine yönelik belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Hükmü değişikliğinin, ?Ayrıca; imar planında 5 m.?den geniş ve 10.00 m.' den daha dar bir yola cepheli olup, bu yoldan sonra park, yeşil alan, açık otopark v.b. gibi kullanımlar ile bu kullanımlardan sonra 20.00 m. ve daha geniş imar yolu bulunan yerlerde de bu hükmün uygulanmasına belediyesi yetkilidir." olacak şekilde DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 26/02/2019 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.03.2019 14:00 3/153 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Adapazarı İlçesi, Orhangazi Caddesi Kavşak ve Yol Düzenlemesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 4. İdare Dava Dairesinin ve Sakarya 1. İdare Mahkemesinin ilgili kararlarına istinaden İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığınca hazırlanan Adapazarı İlçesi, Orhangazi Caddesi Kavşak ve Yol Düzenlemesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 14/02/2019 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.03.2019 14:00 3/154 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Adapazarı İlçesi, İstiklal Mahallesi, 585 ada, 313 nolu parsel ile 585 ada, 367 ve 341 nolu parseller arasında bulunan imar hattının parsel sınırlarına kaydırılmasına ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği. Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin 07.01.2019 tarih ve 1/9 sayılı kararı ile uygun görülen, İstiklal Mahallesi, 585 ada, 313 nolu parsel ile 585 ada, 367 ve 341 nolu parseller arasında bulunan imar hattının parsel sınırlarına kaydırılmasına ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 26/02/2019 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.03.2019 14:00 3/155 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Adapazarı İlçesi, Maltepe Mahallesi, 1331 ada, 1 nolu parsel içerisinde bulunan 2 adet trafo ve Cumhuriyet Mahallesi, 125 ada, 53 nolu parsel içerisinde bulunan 1 adet trafoya yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği. Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin 03.12.2018 tarih ve 13/162 sayılı kararı ile uygun görülen, Maltepe Mahallesi, 1331 ada, 1 nolu parsel içerisinde bulunan 2 adet trafo ve Cumhuriyet Mahallesi, 125 ada, 53 nolu parsel içerisinde bulunan 1 adet trafoya yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliklerinden; Maltepe Mahallesi, 1331 ada, 1 nolu parsel içerisinde bulunan 2 adet trafo yönelik yapılan değişikliğin KABULÜNÜN uygun olacağı, Cumhuriyet Mahallesi, 125 ada, 53 nolu parsel içerisinde bulunan 1 adet trafoya yönelik yapılan değişikliğin, ?125 ada, 53 parselde bulunan trafonun yer üstünde yapılması halinde Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün görüşünün alınması gerekmektedir.? hükmü eklenmiş şekliyle DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 26/02/2019 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.03.2019 14:00 3/156 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Adapazarı İlçesi, Korucuk Mahallesi, 2259 ada, 120 nolu parselin bir kısmı ile 2259 ada, 124 ve 125 nolu parsellere ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin 07.01.2019 tarih ve 1/6 sayılı kararı ile uygun görülen, Korucuk Mahallesi, 2259 ada, 120 nolu parselin 4.462.00 m².lik kısmı ile 2259 ada, 124-125 nolu parsellerin E=0.50 Hmax=6.50 yapılaşma koşulunda, yapı yaklaşma mesafeleri tüm cephelerde 5.00 m. olarak ?Sosyo Kültürel Tesis Alanı?na dönüştürülmesine ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 26/02/2019 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.03.2019 14:00 3/157 1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Adapazarı İlçesi, Ozanlar Mahallesi, 580 ada, 15 ve 332 nolu parseller arasında bulunan kadastral boşluğa ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği. Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin 07.01.2019 tarih ve 1/7 sayılı kararı ile uygun görülen, Ozanlar Mahallesi, 580 ada, 15 ve 332 nolu parseller arasında bulunan kadastral boşluğa ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin; ?Plan değişikliği yapılan alanda 3194 sayılı İmar Kanununun 18. madde uygulaması yapılmadan imara ilişkin herhangi bir işlem tesis edilmez? plan hükmünün ilave edilmiş şekliyle DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 26/02/2019 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.03.2019 14:00 3/158 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Adapazarı İlçesi, Güneşler Mahallesi, 868-869-870 ve 871 nolu parsellerin güneyinde bulunan ve 1153 nolu parselden geçen 7.00 m.lik imar yolunun düzenlenmesine ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği. Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin 07.01.2019 tarih ve 1/8 sayılı kararı ile uygun görülen, Güneşler Mahallesi, 868-869-870 ve 871 nolu parsellerin güneyinde bulunan ve 1153 nolu parselden geçen 7.00 m.lik imar yolunun düzenlenmesine ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin; Söz konusu parselleri de kapsayan alanda 3194 sayılı İmar Kanununun 18. madde uygulaması yapılmasına dair alınan Adapazarı Belediyesinin 30.01.2019 tarih ve 86 sayılı Encümen kararına istinaden KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 26/02/2019 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.03.2019 14:00 3/159 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Serdivan İlçesi, İstiklal Mahallesi, 499-501 ve 507 adalar arasındaki terkli alan ile 2227 ada, 1 nolu parsel üzerinde bulunan ?Dini Tesis Alanı? ve ?Park Alanı?nın düzenlemesine ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği. Serdivan İlçe Belediye Meclisinin 02.01.2019 tarih ve 01 sayılı kararı ile uygun görülen, İstiklal Mahallesi, 499-501 ve 507 adalar arasındaki terkli alan ile 2227 ada, 1 nolu parsel üzerinde bulunan ?Dini Tesis Alanı? ve ?Park Alanı?nın düzenlemesine ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin; Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 10/09/2018 tarih ve 8/525 sayılı kararıyla onaylanan1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine uygun olarak hazırlandığından KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 26/02/2019 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir
11.03.2019 14:00 3/160 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Erenler İlçe sınırları içerisinde bulunan ve halihazırda trafo olarak kullanılan; mülkiyeti Etibank A.Ş.?ne ait 268 ada, 2 sayılı ve 285 ada, 2 sayılı parseldeki ekli planlarda işaretli alanların Teknik Altyapı Alanı olarak düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri. Erenler İlçe Belediye Meclisinin 07.01.2019 tarih ve 13 sayılı kararı ile uygun görülen, Erenler İlçe sınırları içerisinde bulunan ve halihazırda trafo olarak kullanılan; mülkiyeti Etibank A.Ş.?ne ait 268 ada, 2 sayılı ve 285 ada, 2 sayılı parseldeki, mülkiyeti Erenler Belediyesine ait 13347 sayılı parseldeki, DSİ?ne tahsisen devirli 10021 sayılı parseldeki, tescil harici olan Yavuz Sultan Selim Caddesi üzerinde 167 ada, 8 parselin batısında bulunan park alanındaki, tescil harici olan 278 ada, 1 parselin güneyinde bulunan park alanındaki, Yıldıztepe Caddesi üzerinde 8483 sayılı parselin kuzeyinde bulunan park alanındaki ve Şeyhköy Mahallesi, Söğüt Caddesi üzerindeki 1628 sayılı parselin kuzeyindeki, ekli planlarda işaretli alanların Teknik Altyapı Alanı olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliklerinin; KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 14/02/2019 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.03.2019 14:00 3/161 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ. İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Mahkeme kararına istinaden, Serdivan İlçesi, Adalı Serdivan Mahallesi, 1470 ada 101 parsele yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği teklifi. Serdivan İlçesi, Adalı Serdivan Mahallesi, 1470 ada, 101 nolu parsele yönelik Sakarya 2. İdare mahkemesinin E=2017/233 - 20.09.2017 tarihli K=2017/741 sayılı iptal kararını yerine getirmek üzere, Milli Savunma Bakanlığı?nın, 09.11.2016 tarih ve 1482644 referans nolu yazısına istinaden, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığınca hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklik teklifinin; İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Dördüncü İdare Dava Dairesinin 17.12.2018 tarih ve 2018/2894 E. 2018/2875 sayılı kararı gereği REDDİNİN uygun olacağı, yönündeki 26/02/2019 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.03.2019 14:00 3/162 1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Erenler İlçesi Büyükesence Mahallesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı, Plan Hükmü değişikliği. Erenler İlçe Belediye Meclisinin 07.01.2019 tarih ve 11 sayılı kararı ile uygun görülen, 15 Eylül 2018 tarihinde yürürlüğe giren Otopark Yönetmeliği ile Erenler İlçesi Büyükesence Mahallesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Hükümleri arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi amacıyla hazırlanan, Büyükesence Mahallesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı, Plan hüküm değişikliğinin KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 14/02/2019 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.03.2019 14:00 3/163 1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Erenler İlçesi Çaybaşıyeniköy -Tuapsalar-Tepe-Hürriyet ve Şükriye Mahalleleri 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Plan Hükmü değişikliği. Erenler İlçe Belediye Meclisinin 07.01.2019 tarih ve 10 sayılı kararı ile uygun görülen, 15 Eylül 2018 tarihinde yürürlüğe giren Otopark Yönetmeliği ile Erenler İlçesi Çaybaşıyeniköy- Tuapsalar-Tepe-Hürriyet ve Şükriye Mahalleleri 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Hükümleri arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi amacıyla hazırlanan, Çaybaşıyeniköy-Tuapsalar-Tepe-Hürriyet ve Şükriye Mahalleleri 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı, Plan Hükmü değişikliğinin KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 14/02/2019 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.03.2019 14:00 3/164 1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Erenler İlçesi Bekirpaşa-Kozluk-Pirahmetler-Epçeller-Nakışlar Mahalleleri 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı, Plan Hükmü değişikliği. Erenler İlçe Belediye Meclisinin 07.01.2019 tarih ve 6 sayılı kararı ile uygun görülen, 15 Eylül 2018 tarihinde yürürlüğe giren Otopark Yönetmeliği ile Erenler İlçesi Bekirpaşa-Kozluk-Pirahmetler-Epçeller-Nakışlar Mahalleleri 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Hükümleri arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi amacıyla hazırlanan, Bekirpaşa-Kozluk-Pirahmetler-Epçeller-Nakışlar Mahalleleri 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı, Plan Hükmü değişikliğinin KABULÜNÜN uygun olacağı yönündeki 14/02/2019 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.03.2019 14:00 3/165 1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Erenler İlçesi Çaykışla Mahallesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı, Plan Hükmü değişikliği. Erenler İlçe Belediye Meclisinin 07.01.2019 tarih ve 8 sayılı kararı ile uygun görülen, 15 Eylül 2018 tarihinde yürürlüğe giren Otopark Yönetmeliği ile Erenler İlçesi Çaykışla Mahallesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Hükümleri arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi amacıyla hazırlanan, Çaykışla Mahallesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı, Plan Hükmü değişikliğinin KABULÜNÜN uygun olacağı yönündeki 14/02/2019 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.03.2019 14:00 3/166 1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Erenler İlçesi Emirler Mahallesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı, Plan Hükmü değişikliği. Erenler İlçe Belediye Meclisinin 07.01.2019 tarih ve 9 sayılı kararı ile uygun görülen, 15 Eylül 2018 tarihinde yürürlüğe giren Otopark Yönetmeliği ile Erenler İlçesi Emirler Mahallesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Hükümleri arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi amacıyla hazırlanan, Emirler Mahallesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı, Plan Hükmü değişikliğinin KABULÜNÜN uygun olacağı yönündeki 14/02/2019 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.03.2019 14:00 3/167 1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Erenler İlçesi Hasanbey Mahallesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı, Plan Hükmü değişikliği. Erenler İlçe Belediye Meclisinin 07.01.2019 tarih ve 7 sayılı kararı ile uygun görülen, 15 Eylül 2018 tarihinde yürürlüğe giren Otopark Yönetmeliği ile Erenler İlçesi Hasanbey Mahallesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Hükümleri arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi amacıyla hazırlanan, Hasanbey Mahallesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı, Plan Hükmü değişikliğinin KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 14/02/2019 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.03.2019 14:00 3/168 1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Erenler İlçesi Şeyhköy Mahallesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı, Plan Hükmü değişikliği. Erenler İlçe Belediye Meclisinin 07.01.2019 tarih ve 5 sayılı kararı ile uygun görülen, 15 Eylül 2018 tarihinde yürürlüğe giren Otopark Yönetmeliği ile Erenler İlçesi Şeyhköy Mahallesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Hükümleri arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi amacıyla hazırlanan, Şeyhköy Mahallesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı, Plan Hükmü değişikliğinin KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 14/02/2019 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.03.2019 14:00 3/169 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Hendek İlçesi, Başpınar Mahallesi (167-177-247-341 ve 342 nolu adalar) 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği. Hendek İlçe Belediye Meclisinin 05.09.2018 tarih ve 46 sayılı kararı ile uygun görülen, Başpınar Mahallesi, 167-177-247-341 ve 342 nolu adalar ile kadastaral boşluğa ilişkin, konut, dere park alanı, donatı alanı ve yolların yeniden düzenlenmesi amacıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 14/02/2019 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.03.2019 14:00 3/170 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ. İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Akyazı İlçesi, Yenimahalle, 57 ada, 1257 nolu parselin Orta Yoğunluklu Gelişme Konut Alanı olarak planlı iken İbadet Alanı olarak planlanmasına yönelik Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifi. Akyazı İlçesi, Yenimahalle, 57 ada, 1257 nolu parselin Orta Yoğunluklu Gelişme Konut Alanı olarak planlı iken İbadet Alanı olarak planlanmasına yönelik Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin KABULÜNÜN uygun olacağı yönündeki 14/02/2019 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.03.2019 14:00 3/171 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI HÜKMÜ DEĞİŞİKLİĞİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Akyazı İlçesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı ve Kuzuluk 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, Plan Hükmü değişiklikleri. Akyazı Belediye Meclisinin 08.01.2019 tarih ve 04 sayılı kararı ile uygun görülen, 15 Eylül 2018 tarihinde yürürlüğe giren Otopark Yönetmeliği ile Akyazı İlçesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı ve Kuzuluk 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, Plan Hükümleri arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi amacıyla hazırlanan Akyazı İlçesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı ve Kuzuluk 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, Plan Hükmü değişikliklerinin KABULÜNÜN uygun olacağı olacağı yönündeki 14/02/2019 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.03.2019 14:00 3/172 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Akyazı İlçesi Küçücek Mahallesi, 1648 nolu parselin 75 m².lik kısmının ?Teknik Altyapı Alanı? olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği. Akyazı İlçe Belediye Meclisinin 08.01.2019 tarih ve 05 sayılı kararı ile uygun görülen, Küçücek Mahallesi, 1648 nolu parselin 75 m².lik kısmının ?Teknik Altyapı Alanı? olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin KABULÜNÜN uygun olacağı yönündeki 14/02/2019 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.03.2019 14:00 3/173 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ. İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Arifiye İlçesi, Fatih Mahallesi, Yulaftarla Mevkii, 982 ada, 27 nolu parsel ve çevresine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifi. Arifiye İlçesi, Fatih Mahallesi, Yulaftarla Mevkii, 982 ada, 27 nolu parsel ve çevresine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin; Arifiye Belediye Başkanlığının 25.01.2019 tarih ve 202 sayılı yazısıyla belirtilen olumlu görüşü ve Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının 20.02.2019 tarih ve 5686 sayılı yazısına istinaden, ?04 Haziran 2010 tarih ve 27601 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Gürültünün Değerlendirmesi ve Yönetimi Yönetmeliği?nde ?Çok hassas kullanımlar? olarak tanımlanan Konut, Eğitim, Sağlık alanları ile gürültü kaynağı olan sanayi alanı arasına gürültüyü engelleyici tampon bölge (Yeşil ve Ağaçlık Alan) yapılacaktır.? Plan hükmünün eklenmesi şeklinde DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNÜN uygun olacağı yönündeki 26/02/2019 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.03.2019 14:00 3/174 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ. İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Arifiye İlçesi, Hanlı Mahallesi, 6242 nolu parsele yönelik, Sakarya 1. İdare Mahkemesinin 2016/357 Esas sayılı dosyası ile 2017/889 karar nosu ile dava konusu işlemin iptaline yönelik kararın yerine getirilmesi için İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığınca hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifi. Arifiye İlçesi, Hanlı Mahallesi, 6242 nolu parsele yönelik, Sakarya 1. İdare Mahkemesinin 2016/357 Esas sayılı dosyası ile 2017/889 karar nosu ile dava konusu işlemin iptaline yönelik kararın yerine getirilmesi için İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığınca hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin; İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 4. İdare Dava Dairesinin 23.11.2018 tarih ve 2018/128 E. 2018/2491 sayılı kararı gereği REDDİNİN uygun olacağı yönündeki 26/02/2019 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.03.2019 14:00 3/175 1/1000 ÖLÇEKLİ İLAVE İMAR PLANI TALEBİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Arifiye İlçesi Fatih Mahallesi, 132 ada, 2-3 ve 4 nolu parseller ve 984 ada, 1 ve 2 nolu parsellere yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı. Arifiye İlçe Belediye Meclisinin 02.01.2019 tarih ve 2019/08 sayılı kararı ile uygun görülen, Fatih Mahallesi, 132 ada, 2-3 ve 4 nolu parseller ve 984 ada, 1 ve 2 nolu parsellere yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planının KABULÜNÜN uygun olacağı yönündeki 26/02/2019 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.03.2019 14:00 3/176 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Sapanca İlçesi Güldibi Mahallesi, 340-399-401-402 ve 403 nolu parsellerde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği. Sapanca Belediye Meclisinin 02.10.2018 tarih ve 2018/77 sayılı kararı ile uygun görülen, Güldibi Mahallesi, 340-399-401-402 ve 403 nolu parselleri kapsayan alanda park alanının düzenlenmesine ilişkin Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin, 401-402 ve 403 nolu parsellerin doğusunda ve 399 nolu parselin güneyinde bulunan park alanı bir miktar azaltılarak mülkiyeti Sapanca Belediyesine ait Gazipaşa Mahallesi 69 ada 154 nolu parsele ilave edilmesine ve mülkiyeti Sapanca Belediyesine ait 69 ada 155 nolu parselde yer alan Eğitim Tesis Alanı ve güneyinde bulunan park alanının İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 31.01.2019 tarih ve E.2140844 sayılı kurum görüşüne istinaden düzenlenerek ekli plandaki şekliyle DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNÜN uygun olacağı yönündeki 26/02/2019 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.03.2019 14:00 3/177 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Sapanca İlçesi Kurtköy Mahallesi, 4-665 ve 666 nolu parsellerin arasından geçen 7.00 metrelik imar yolunun kaldırılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği. Sapanca İlçe Belediye Meclisinin 03.01.2019 tarih ve 2019/8 sayılı kararı ile uygun görülen, Kurtköy Mahallesi, 4-665 ve 666 nolu parsellerin arasından geçen 7.00 metrelik imar yolunun kaldırılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin KABULÜNÜN uygun olacağı yönündeki 26/02/2019 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.03.2019 14:00 3/178 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI HÜKMÜ DEĞİŞİKLİĞİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Söğütlü İlçe Merkezi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, Plan Hükmü değişikliği. Söğütlü Belediye Meclisinin 02.01.2019 tarih ve 02 sayılı kararı ile uygun görülen, 15 Eylül 2018 tarihinde yürürlüğe giren Otopark Yönetmeliği ile Söğütlü İlçe Merkezi 1/1000 ölçekli Revizyon İmar Plan Hükümleri arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi amacıyla hazırlanan Söğütlü İlçe Merkezi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, Plan Hükmü değişikliğinin KABULÜNÜN uygun olacağı yönündeki 14/02/2019 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.03.2019 14:00 3/179 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI HÜKMÜ DEĞİŞİKLİĞİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Söğütlü İlçesi Gündoğan ve Soğucak Mahalleleri 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, Plan Hükmü değişikliği. Söğütlü Belediye Meclisinin 02.01.2019 tarih ve 01 sayılı kararı ile uygun görülen, 15 Eylül 2018 tarihinde yürürlüğe giren Otopark Yönetmeliği ile Söğütlü İlçesi, Gündoğan ve Soğucak Mahalleleri 1/1000 ölçekli Revizyon İmar Plan Hükümleri arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi amacıyla hazırlanan Söğütlü İlçesi Gündoğan ve Soğucak Mahalleleri 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, Plan Hükmü değişikliğinin KABULÜNÜN uygun olacağı yönündeki 14/02/2019 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.03.2019 14:00 3/180 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI HÜKMÜ DEĞİŞİKLİĞİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Karapürçek İlçesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, Plan Hükmü değişikliği. Karapürçek Belediye Meclisinin 07.01.2019 tarih ve 10 sayılı kararı ile uygun görülen, 15 Eylül 2018 tarihinde yürürlüğe giren Otopark Yönetmeliği ile Karapürçek İlçesi 1/1000 ölçekli Revizyon İmar Plan Hükümleri arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi amacıyla hazırlanan Karapürçek İlçesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, Plan Hükmü değişikliğinin KABULÜNÜN uygun olacağı yönündeki 14/02/2019 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.03.2019 14:00 3/181 1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Karapürçek İlçesi Cumhuriyet Mahallesi, Marmara Caddesi G25D11B2B Pafta, 720 nolu parselde yer alan 18 m².lik AGDAŞ Regülatörünün Teknik Altyapı Alanı (Doğalgaz Dağıtım/İletim Tesis Alanı) olarak planlanmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği. Karapürçek İlçe Belediye Meclisinin 07.01.2019 tarih ve 09 sayılı kararı ile uygun görülen, Cumhuriyet Mahallesi, Marmara Caddesi G25D11B2B Pafta, 720 nolu parselde yer alan 18 m².lik AGDAŞ Regülatörünün Teknik Altyapı Alanı (Doğalgaz Dağıtım/İletim Tesis Alanı) olarak planlanmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin KABULÜNÜN uygun olacağı yönündeki 14/02/2019 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.03.2019 14:00 3/182 1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON İMAR PLANI PLAN NOTLARINA İLAVE YAPILMASINA İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Pamukova İlçe Merkezi 1. Etap 1/1000 ölçekli İmar Planı Plan Notlarına ilave yapılması. Pamukova Belediye Meclisinin 01.11.2018 tarih ve 48 sayılı kararı ile uygun görülen, Pamukova İlçe Merkezi 1. Etap 1/1000 ölçekli İmar Planı Plan Notlarına; ?PARSEL ÜZERİNDE İKİ VEYA DAHA FAZLA YAPI BULUNMASI DURUMUNDA KONUT VE TİCARET ALANLARINDA İFRAZ SONRASI OLUŞACAK PARSELLERİN BÜYÜKLÜĞÜNÜN KÖŞE PARSELLERDE 400 M²?DEN, ARA PARSELLERDE 300 M²?DEN KÜÇÜK OLMAMASI VE İMAR PLANINDA BELİRTİLEN YAPILAŞMA ŞARTLARINA UYGUN PARSELLERİN OLUŞMASI KOŞULUYLA PARSELLERDE İFRAZ İŞLEMİNİN YAPILMASINDA PLAN VE YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNDE BELİRTİLEN CEPHE VE DERİNLİK ŞARTI ARANMAZ.? şeklinde plan notu ilavesinin REDDİNİN uygun olacağı yönündeki 26/02/2019 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.03.2019 14:00 3/183 TARİFE CETVELLLERİNİN REVİZE EDİLMESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Büyükşehir yetki alanlarındaki yerlerde ilan reklam ve tanıtım amacı ile dağıtılan el ilanları, broşür, katalog, takvim, biblo v.b. unsurlara ait tarifenin güncellenmesi. Sakarya Büyükşehir Belediyesi 2019 Mali Yılı Gelir ve Ücret Tarifesi? nde yer alan , ?Büyükşehir yetki alanlarındaki yerlerde ilan reklam ve tanıtım amacı ile dağıtılan el ilanları, broşür, katalog, takvim, biblo v.b. unsurların her bir adedi için; 0,10-TL(2018 yılı yeniden değerleme oranında arttırılacak)? yani 0,12-TL olarak belirlenmiştir. Ancak, Zabıta Dairesi Başkanlığı? nın 03.01.2019 tarih 344 sayılı yazıları ile; 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun 15. Maddesine istinaden İlan reklam amacıyla dağıtılan el ilanları, broşür, katalog, takvim, biblo ve benzerlerinin yaprak ve adet sayısı gözetilmeden her bir broşür için 0,12-TL vergi uygulaması şikâyet konusu olmuş, ortaya çıkan eşitsizliğin kademeli tarifeye geçilerek aşılabileceğinden bahisle aşağıdaki şekliyle revize edilmesi talep edilmiştir. 1-6 yaprak veya adet :0, 8-TL 6 yaprak veya adet üzeri :0,12-TL olarak revize edilmesine ilişkin 18/02/2019 tarihli Plan Bütçe Komisyon raporunun okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Sakarya Büyükşehir Belediyesi 2019 Mali Yılı Gelir ve Ücret Tarifesinde yer alan ?Büyükşehir Belediye yetki alanlarındaki yerlerde ilan reklam ve tanıtım amacı ile dağıtılan el ilanları, broşür, katalog, takvim, biblo v.b. unsurlara ait tarifenin 1-6 yaprak veya adet: 0,8-TL, 6 yaprak veya adet üzeri: 0,12-TL şeklinde güncellenmesinin kabulünün uygun olacağı yönündeki 18/02/2019 tarihli Plan ve Bütçe Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.03.2019 14:00 3/184 TARİFE CETVELLLERİNİN REVİZE EDİLMESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Terminal Şube Müdürlüğü Sakarya Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası ve İlçeler Otobüs Terminalleri Yönetmeliğindeki 41/26 ve 27. Maddelerin revize edilmesi. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 11/02/2019 tarih ve 2/147 sayılı kararı ile incelenmek üzere Hukuk Komisyonuna havale edilen, 11.07.2016 tarih ve 7/445 sayılı Sakarya Büyükşehir Belediyesi Meclis kararı ile Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Terminal Şube Müdürlüğü Sakarya Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası ve İlçeler Otobüs Terminalleri Yönetmeliğindeki 41/26 ve 27. Maddelerin revize edilmesi hususu; Terminal Yönetmeliği 41.26 maddesi; ?İş yerlerinin kiralayanlar Belediyenin yazılı izini olmadan başka kiraya veremez, yanına ortak alamaz ve başkasına kullandıramaz. İşyerini kendisi istemeyip 3. Şahıslara işlettiremez. Ancak yazıhane/acente bir kiralama dönemde hak sahibi gerçek veya tüzel kişinin talebi ve Başkanlık makamı onayı ile bir yazıhane asıl kiracısı sahibi İdareye karşı müteselsil sorumlu olmak üzere bir yazıhanede 2 adet daha alt kiracılık ilişkisi kurabilir. Alt kiracılık ilişkisi kiralama döneminde asıl hak sahibi müteselsil sorumlu olmak üzere iki alt kiracı ile sözleşmeleri idarenin onayına sunarak kurulmuş olur. Bu tür alt kiracılıkta bir yazıhaneye/acenteye birden fazla peron hakkı vermez. Asıl hak sahibine tahsis edilmiş peron ortak olarak kullanılır. Aksine hareket edenler kira sözleşmesi Encümence fesih edilecektir.? Terminal Yönetmeliği 41.27 maddesi; Kiracı ve idare arasında yönetmelik, sözleşme şartname vb.lerde olmayan itilaflı konularda Başkanlık Makamı yetkilidir. Şeklinde revize edilmesine ilişkin Destek Hizmetleri Daire Başkanlığının 07.02.2019 tarihli, 1850172 referans sayılı yazılı talep hakkında; hukuk komisyonunca yapılan oturumlarda yapılan incelemede; 11.07.2016 tarih ve 7/445 sayılı Sakarya Büyükşehir Belediyesi Meclis kararı ile kabul edilen Daire Başkanlığı Terminal Şube Müdürlüğü Sakarya Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası ve İlçeler Otobüs Terminalleri Yönetmeliği?nin 41 maddesinin 26. Fıkrasında ?İş yerlerini kiralayanlar Belediyenin yazılı izni olmadan başka bir şahsa kiraya veremez, yanına ortak alamaz ve başkasına kullandıramaz. İşyerini kendisi işletmeyip 3. şahıslara işlettiremez. Aksine hareket edenlerin kira sözleşmesi Encümence fesih edilecektir.? hükmünün, 27. Fıkrasında ?Kiracı ve İdare arasında yönetmelik, sözleşme şartname vb.lerde olmayan itilaflı konularda Encümen yetkilidir.? Hükmünün düzenlenmiş olduğu anlaşılmıştır. Komisyonda yapılan görüşmeler neticesinde, Terminal yönetmeliğinin 41/26 ve 41/27 maddeleri hususundaki Hukuk Komisyonunun 27/02/2019 tarihli raporunun müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Terminal Yönetmeliği: 41/26 : ?İşyerlerinin kiralayanlar bu iş yerini, Belediyenin yazılı izni olmadan başka bir şahsa kiraya veremez, yanına ortak alamaz ve başkasına kullandıramaz. Kiraladıkları işyerini kendisi işletmeyip 3. Şahıslara işlettiremez. Ancak, yazıhane olarak kullanılacak işyerleri için geçerli olmak kaydıyla, hak sahibi gerçek veya tüzel kişinin talebi ve Başkanlık Makamı onayı ile ve alt kiracı ile birlikte asıl kiracı da İdareye karşı müşterek borçlu ? müteselsil sorumlu olmak üzere, bir işyerinde iki adet daha alt kiracılık ilişkisi kurulabilir. Alt kiracılık ilişkisi, asıl kira ilişkisine ait kira dönemi ile sınırlıdır ve alt kira sözleşmesinin İdare tarafından onaylanması ile kurulmuş olur. Bu tür alt kiracılık, bir yazıhane/acenteye birden fazla peron hakkı vermez. Asıl hak sahibine tahsis edilmiş peron ortak kullanılır. Aksine hareket edenlerin kira sözleşmeleri Encümen kararı ile feshedilir.? 41/27 : ?İdare ile kiracı arasında ortaya çıkıp da Yönetmelik, Sözleşme, Şartname gibi düzenlemelerde hakkında hüküm bulunmayan ihtilaflı konularda karar vermeye İdare yetkilidir. İdareye ait bu yetki, Başkanlık Makamı oluru ile Terminalin bağlı olduğu Daire Başkanlığı tarafından kullanılır.? şeklinde düzenlenen 27/02/2019 tarihli Hukuk Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.03.2019 14:00 3/185 1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKMÜ DEĞİŞİKLİĞİ. İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Adapazarı İlçesi, Kent Merkezi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Plan Hükmü Değişikliği. 15 Eylül 2018 tarihinde yürürlüğe giren Otopark Yönetmeliği ile Adapazarı İlçesi Kent Merkezi1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Plan Hükümleri arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi amacıyla, Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nın 13/07/2018 tarihli ve 42142446-754-E.23048 sayılı yazısına istinaden İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığınca hazırlanan ve Adapazarı Belediye Başkanlığı'nın 07/02/2019 tarihli E.3268 sayılı yazısı eki Adapazarı Belediye Meclisi?nin 04/02/2019 tarih ve 2/25 sayılı kararı ile kabul edilen Adapazarı Belediye Meclisi?nin 04/02/2019 tarih ve 2/25 sayılı kararı ile kabul edilen Adapazarı İlçesi, Kent Merkezi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Plan Hükmü Değişikliğinin; 3194 sayılı İmar Kanunu?nun 8. maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu?nun 7. ve 14. maddeleri ile Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/03/2019 tarih 6497 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.03.2019 14:00 3/186 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKMÜ DEĞİŞİKLİĞİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Adapazarı İlçesi, Korucuk Mahallesi Yeni Yerleşim Bölgesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Hükmü Değişikliği. 15 Eylül 2018 tarihinde yürürlüğe giren Otopark Yönetmeliği ile Adapazarı İlçesi Korucuk Mahallesi Yeni Yerleşim Bölgesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Hükümleri arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi amacıyla, Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nın 13/07/2018 tarihli ve 42142446-754-E.23048 sayılı yazısına istinaden İmar ve Şehircilik Başkanlığınca hazırlanan ve Adapazarı Belediye Başkanlığı'nın 07/02/2019 tarihli ve E.3268 sayılı yazısı eki Adapazarı Belediye Meclisi?nin 04/02/2019 tarih ve 2/27 sayılı kararı ile kabul edilen Adapazarı İlçesi, Korucuk Mahallesi Yeni Yerleşim Bölgesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Hükmü Değişikliğinin; 3194 sayılı İmar Kanunu?nun 8. maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu?nun 7. ve 14. maddeleri ile Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/03/2019 tarih 6492 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.03.2019 14:00 3/187 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Adapazarı İlçesi, Kurtuluş Mahallesi 225 ada 5, 89, 90, 109, 110 ve 149 sayılı parseller ile yakın çevresine yönelik belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği. Adapazarı Belediye Meclisi?nin 04.02.2019 gün ve 2/28 sayılı kararı ile uygun görülerek kabul edilen Adapazarı İlçesi, Kurtuluş Mahallesi 225 ada 5, 89, 90, 109, 110 ve 149 sayılı parseller ile yakın çevresine yönelik belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin; 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8. Maddesi ve 5216 sayılı kanunun 7. ve 14. maddeleri ile Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/03/2019 tarih 6484 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.03.2019 14:00 3/188 1/1000 REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKMÜ DEĞİŞİKLİĞİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Adapazarı İlçesi, Çamyolu Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Hükmü Değişikliği. 15 Eylül 2018 tarihinde yürürlüğe giren Otopark Yönetmeliği ile Adapazarı İlçesi Çamyolu Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Hükümleri arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi amacıyla, Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nın 13/07/2018 tarihli ve 42142446-754-E.23048 sayılı yazısına istinaden İmar ve Şehircilik Başkanlığınca hazırlanan ve Adapazarı Belediye Başkanlığı'nın 07/02/2019 tarihli E.3268 sayılı yazısı eki Adapazarı Belediye Meclisi?nin 04/02/2019 tarih ve 2/26 sayılı kararı ile kabul edilen Adapazarı İlçesi, Çamyolu Mahallesi1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Hükmü Değişikliğinin; 3194 sayılı İmar Kanunu?nun 8.maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu?nun 7. ve 14. maddeleri ile Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/03/2019 tarih 6486 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.03.2019 14:00 3/189 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Serdivan İlçesi, 32 Evler Mahallesi, 9782-9783-9784 nolu parseller ile mezarlık Alanı arasında bulunan 12.00 m.lik imar yolunun düzenlenmesine yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği. Serdivan İlçe Belediye Meclisi?nin 04/02/2019 tarihli, 10 sayılı kararı ile uygun görülen, Serdivan İlçesi, 32 Evler Mahallesi, 9782-9783-9784 nolu parseller ile mezarlık Alanı arasında bulunan 12.00 m.lik imar yolunun düzenlenmesine yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. ve 14. maddeleri ile ?Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği? hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/03/2019 tarih ve 6494 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.03.2019 14:00 3/190 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Serdivan Arabacıalanı Mah. 4225-4226-4227-4228-4229-4230-4233-4234-4235-7727-7728-7730-10127 ve 11871 nolu parsellere yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği. Serdivan İlçe Belediye Meclisi?nin; 04/02/2019 tarihli, 11 sayılı kararı ile uygun görülen, Serdivan İlçesi, Arabacıalanı Mahallesi, 4225-4226-4227-4228-4229-4230-4233-4234-4235-7727-7728-7730-10127 ve 11871 nolu parsellere yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. ve 14. maddeleri ile ?Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği? hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/03/2019 tarih ve 6488 ayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.03.2019 14:00 3/191 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ. İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Hendek İlçesi, Büyükdere Mahallesi, Köyiçi Mevkii,1391 ada 18 parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı plan değişikliği teklifi. Hendek İlçesi, Büyükdere Mahallesi, Köyiçi Mevkii,1391 ada 18 parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı plan değişikliği teklifinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. maddesi ile ?Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği? hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/03/2019 tarih ve 6496 ayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.03.2019 14:00 3/192 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ. İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Hendek İlçesi Akova Mah. 1314 ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 nolu parseller ile Büyükdere Mah. 483,529,530,1251,1252 ve 1253 nolu parsellere ilişkin Belediyesince teklif edilen ve hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifi. Hendek İlçesi Akova Mahallesi 1314 ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 nolu parseller ile Büyükdere Mahallesi 483,529,530,1251,1252 ve 1253 nolu parsellere ilişkin Belediyesince teklif edilen ve hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. maddesi ile ?Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği? hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/03/2019 tarih ve 6493 ayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.03.2019 14:00 3/193 1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKMÜ DEĞİŞİKLİĞİ. İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Yürürlüğe giren Otopark Yönetmeliği ile Hendek İlçesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Plan Hükümleri arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi amacıyla hazırlanan Hendek İlçesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı, Plan Hükmü değişikliği. Hendek Belediye Meclisi?nin 02/01/2019 tarihli, 6 sayılı meclis kararı ile kabul edilen, 15 Eylül 2018 tarihinde yürürlüğe giren Otopark Yönetmeliği ile Hendek İlçesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Plan Hükümleri arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi amacıyla, hazırlanan Hendek İlçesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı, Plan Hükmü değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. ve 14. maddeleri ile ?Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği? hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 25/02/2019 tarih ve 5830 ayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.03.2019 14:00 3/195 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Hendek İlçesi, Servetiye Mahallesi 1368 ada 1 parsele ilişkin belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği. Hendek İlçe Belediye Meclisinin 05/12/2018 tarihli, 61 sayılı meclis kararı ile kabul edilen, Hendek İlçesi, Servetiye Mahallesi 1368 ada 1 parsele ilişkin belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. maddesi ile ?Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği? hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/03/2019 tarih ve 6491 ayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.03.2019 14:00 3/196 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Akyazı İnönü Mah. G25-D-08-A-3-C pafta ?, Ömercikler Mah. G25-D-08-A-3-B pafta?, Cumhuriyet Mah. G25-D-08-B-4-A pafta ?, alanlardaki ?Trafo Alanları?na ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği. Akyazı İlçe Belediye Meclisi?nin 05/02/2019 tarihli, 18 sayılı kararı ile uygun görülen Akyazı İlçesi, İnönü Mahallesi, G25-D-08-A-3-C pafta 4505246-4505244 yatay koordinatları ile 552586-552596 dikey koordinatları arasında 66 ada 78 parsel ile 101 parselin arasında tescil harici 36.90 m2?lik, Ömercikler Mahallesi, G25-D-08-A-3-B pafta 4505859 - 4505850 yatay koordinatları ile 552654 -552656 dikey koordinatları arasında 6 ada 244 parselde 46.32 m2?lik, Cumhuriyet Mahallesi, G25-D-08-B-4-A pafta 4505451-4505449 yatay koordinatları ile 552872-552881 dikey koordinatları arasında 39 ada 237 parselde 33.00 m2?lik alanlardaki ?Trafo Alanları?na ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. ve 14. maddeleri ile ?Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği? hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/03/2019 tarih ve 6487 ayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.03.2019 14:00 3/197 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Akyazı İlçesi, Vakıf Mahallesi, 1393 ? 1394 ? 1395 ? 1569 ve 1582 nolu parsellere yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği. Akyazı İlçe Belediye Meclisinin 05/02/2019 tarihli, 19 sayılı kararı ile uygun görülen, Akyazı İlçesi, Vakıf Mahallesi, 1393 ? 1394 ? 1395 ? 1569 ve 1582 nolu parsellere yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. ve 14. maddeleri ile ?Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği? hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/03/2019 tarih ve 6481 ayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.03.2019 14:00 3/198 1/1000 PLANLARA İTİRAZLAR İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Akyazı İlçesi Vakıf Mahallesi, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına askı süresi içerisinde yapılan 1 adet itiraz. Akyazı İlçesi Vakıf Mahallesi, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına askı süresi içerisinde yapılan itirazlar Akyazı İlçe Belediye Meclisinin 05/02/2019 tarihli, 20 sayılı kararı ile değerlendirilmiş olup, kabul edilen 1 adet itirazın 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. ve 14. maddeleri ile ?Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği? hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/03/2019 tarih ve 6495 ayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.03.2019 14:00 3/199 1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Mahkeme kararına istinaden hazırlanan Karasu İlçesi, 231 ada 8 nolu parsele yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği. Karasu İlçesi, 231 ada 8 nolu parsele yönelik, Karasu İlçe Merkezi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına karşı açılan dava sonucu, Sakarya 1. İdare Mahkemesinin E:2017/667, K:2018/1114 sayılı karar ile dava konusu işlemin iptal edildiği, söz konusu mahkeme kararına istinaden hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. maddesi ile ?Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği? hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/03/2019 tarih ve 6490 ayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.03.2019 14:00 3/200 1/5000 ÖLÇEKLİ İLAVE NAZIM İMAR PLANI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Arifiye İlçesi, Hanlıköy Mahallesi, 1082 ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16 nolu parseller, 1083 ada 1,2,3,4,5,6,7,8 nolu parseller ve 1084 ada 2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14 nolu parseller için Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı teklifi. Arifiye İlçesi, Hanlıköy Mahallesi, 1082 ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16 nolu parseller, 1083 ada 1,2,3,4,5,6,7,8 nolu parseller ve 1084 ada 2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14 nolu parseller için Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı teklifinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. maddesi ile ?Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği? hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/03/2019 tarih ve 6489 ayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.03.2019 14:00 3/201 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Arifiye İlçesi Aşağıkirazca Mahallesi, 574 ada 3 nolu parselin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği. Arifiye İlçe Belediye Meclisi?nin; 04/02/2019 tarihli, 2019/12 sayılı kararı ile uygun görülen Aşağıkirazca Mahallesi, 574 ada 3 nolu parselin batısında bulunan 10.00 m. planlanmış imar yolunun 7.00 m. olarak planlanmasına yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. ve 14. maddeleri ile ?Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği? hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/03/2019 tarih ve 6498 ayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.03.2019 14:00 3/202 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ. İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Arifiye İlçesi, Hanlı Merkez Mahallesi, 1052 ada 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 nolu parseller ve 1074 ada 39, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 nolu parsellere yönelik Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişiklik teklifi. Arifiye İlçesi, Hanlı Merkez Mahallesi, 1052 ada 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 nolu parseller ve 1074 ada 39, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 nolu parsellere yönelik Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişiklik teklifinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. maddesi ile ?Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği? hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/03/2019 tarih ve 6482 ayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.03.2019 14:00 3/203 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANINA PLAN DEĞİŞİKLİKLERİNİN İŞLENMESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Gölpazarı-Taraklı Devlet Yolu projesi kapsamında Taraklı İlçesi, Yusufbey Mah. ? yol güzergâhındaki kamulaştırma koridorunun 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına işlenmesi için hazırlanan plan açıklama raporu, plan değişiklik paftaları. Taraklı Belediye Meclisinin 05.02.2019 tarihli, 2019/07 sayılı kararı ile onayladığı, Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü?nün yol ağındaki Gölpazarı-Taraklı Devlet Yolu projesi kapsamında Taraklı İlçesi, Yusufbey Mahallesi?nde KM:13+542-24+769 güzergâhları arasında kalan, KM 24+253-24+769 kesimlerindeki taşınmazları kapsayan; yol ve emniyet sahası olarak kullanılmak üzere yol güzergâhındaki kamulaştırma koridorunun 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına işlenmesi için hazırlanan plan açıklama raporu, plan değişiklik paftalarının 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. ve 14. maddeleri ile ?Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği? hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 19/02/2019 tarih ve 5289 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.03.2019 14:00 3/204 BELEDİYE BAŞKANINA VE ENCÜMENE YETKİ VERİLMESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Adapazarı İlçesi Alandüzü Mahallesi G24B16C pafta 206 nolu parsel 29600,00 m2 yüzölçümlü mezarlık nitelikli ve 564 parsel nolu 3000,00 m2 yüzölçümlü metruk mezarlık nitelikli parsellerin devir alınması için Başkan ve Encümene yetki verilmesi. Adapazarı İlçesi Alandüzü Mahallesi G24B16C pafta 206 nolu parsel 29600,00 m2 yüzölçümlü mezarlık nitelikli ve 564 parsel nolu 3000,00 m2 yüzölçümlü metruk mezarlık nitelikli parsellerin, 5216 sayılı Belediye Kanununun 7-s ve Ek Madde-2 hükmüne göre devir alınmasına, devir işlemleri için 5393 sayılı Belediye Kanununun 18-e ve 75-d maddesine göre Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesinin kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.03.2019 14:00 3/205 KARDEŞ ŞEHİR İLİŞKİSİ KURULMASI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI Belediyemiz ve Almanya?nın Karlsruhe Kenti ile imzalanan Proje Ortaklığı ve işbirliği çerçevesinde karşılıklı iki öğrencinin staj yapması. Büyükşehir Belediyemiz ve Almanya?nın Karlsruhe Kenti ile imzalanan Proje Ortaklığı ve işbirliği çerçevesinde; Sakarya Üniversitesinden Fen Edebiyat Fakültesi Çeviri Bilim (Almanca) Bölümü öğrencisi 66895075646 TC kimlik numaralı Yunus Emre İLKİS ve 16301027516 TC kimlik numaralı Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencisi Ebru YAVUZ`un Karlsruhe?ye stajyer olarak gönderilmelerine ve gidiş-dönüş ulaşım bedellerinin Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanmasına, aynı proje ortaklığı kapsamında Karlsruhe Kenti?nden gelecek iki öğrenciye üç hafta süre ile Sakarya Büyükşehir Belediyesi?nde yapacakları staj kapsamında her birine 1000?er TL cep harçlığı verilmesi ve konaklamalarının sağlanmasının kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.03.2019 14:00 3/206 BELEDİYE BAŞKANINA VE ENCÜMENE YETKİ VERİLMESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI SASKİ?nin ?Muhtelif Yerlerdeki Kamulaştırma İşlemleri İşi? için kredi alımına ilişkin Büyükşehir Belediyemizin garantör olarak gösterilmesi ve işlemler için Başkana yetki verilmesi. Büyükşehir Belediyemizin bağlı kuruluşu olan SASKİ Genel Müdürlüğünün İller Bankası A.Ş.?nin belirleyeceği vadelerde azami 240 ay?a kadar kullanacağı, Muhtelif Yerlerdeki Kamulaştırma İşlemleri İşinde kullanılmak için toplam 750.000,00-TL krediye ilişkin düzenlenen kredi sözleşmelerinden kaynaklanan her türlü ödeme yükümlülüğünü sözleşme hükümleri çerçevesinde yerine getirememesi ve/veya kredi teminatlarının yetersiz kalması halinde Büyükşehir Belediyemizin, Maliye Bakanlığı ve/veya İller Bankası A.Ş. tarafından dağıtılan yasal paylarının mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamının garantör olarak gösterilmesine, konuya ilişkin her türlü iş ve işlemlerin 5216 ve 5393 sayılı kanunlara göre yürütülebilmesi hususunda Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesinin kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.03.2019 14:00 3/207 SAKARYA AKILLI BİSİKLET SİSTEMİ BİSİKLET YOLU PROJESİ"NİN İMAR PLANINA VE ULAŞIM ANA PLANINA İŞLENMESİ. ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI "Sakarya Akıllı Bisiklet Sistemi İstasyonları"na hibe desteği sağlanabilmesi için "Eski Kazımpaşa Caddesi üzerinde bulunan Yeşil Cami'den başlayıp Serdivan AVM'de son bulan bisiklet yolu projesi"nin imar planına ve ulaşım ana planına işlenmesi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 08/02/2019 tarih ve E.4565 sayılı yazısı ile, Belediyeler tarafından hazırlanacak bisiklet yolu, yeşil yürüyüş yolu ve çevre dostu sokak projelerine, maliyetlerinin %45'lik kısmına kadar İlbank A.Ş. tarafından hibe desteği sağlanabileceğini belirtmiştir. Belediyelere finansal destek sağlanabilmesi için, hazırlanan projelerin "Şehir İçi Yollarda Bisiklet Yolları, Bisiklet İstasyonları ve Bisiklet Park Yerleri Tasarımına ve Yapımına Dair Yönetmelik" hükümlerine uygun olması ve ulaşım amaçlı bisiklet yollarının imar planına ve ulaşım ana planına işleneceğine, gerekirse imar planı ve ulaşım ana planı revizyonlarının en kısa sürede yapılacağına dair Belediye Meclis kararı alınması şart koşulmuştur. Serdivan İlçesi sınırları içerisindeki Eski Kazımpaşa Caddesi üzerinde bulunan Yeşil Cami'den başlayıp Serdivan AVM'de son bulan bisiklet yolu projesi ile kamuya ait 16 noktada yapılacak olan "Sakarya Akıllı Bisiklet Sistemi İstasyonları" için İlbank A.Ş.'den hibe desteği başvurusunda bulunulacaktır. Bahse konu bisiklet yolu projesine İlbank A.Ş.'den hibe desteği alınabilmesi için "Eski Kazımpaşa Caddesi üzerinde bulunan Yeşil Cami'den başlayıp Serdivan AVM'de son bulan bisiklet yolu projesi"nin imar planına ve ulaşım ana planına işlenmesine ilişkin Ulaşım Dairesi Başkanlığının 25/02/2019 tarih ve 5997 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonuna müştereken havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.03.2019 14:00 3/208 KADRO İHDAS İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI Daire Başkanı kadrosunun ihdası. Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ihtiyaç duyulan 1 adet Daire Başkanı kadrosunun ihdası için hazırlanan ekteki (I) sayılı kadro ihdas cetvelinin görüşülmesine ilişkin İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 08/03/2019 tarih ve 7365 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Belediyemizce ihtiyaç duyulan bir adet Daire Başkanı kadrosunun ihdası için hazırlanan (I) sayılı kadro ihdas cetvelinin kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.03.2019 14:00 3/209 CADDE VE SOKAKLARA İSİM VERİLMESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Yeni caddeye Alparslan TÜRKEŞ isminin verilmesi. Şehrimizde yeni açılacak olup halen yapımı devam eden, Erenler Karasu bağlantı yolundan başlayıp Adapazarı İlçesi Kuyudibi Mevkiinde (Karasu Caddesi) sonlanacak olan yeni caddeye, Türk siyasetinde önemli yeri olan ve Türk Devletine önemli hizmetleri geçmiş Milliyetçi Hareket Partisinin Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan TÜRKEŞ beyefendinin isminin caddeye verilmesi tekliflerine ait 08/03/2019 tarihli, 1864088 Referans sayılı dilekçenin okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Erenler Karasu bağlantı yolundan başlayıp Adapazarı İlçesi Kuyudibi Mevkiinde (Karasu Caddesi) sonlanacak olan yeni caddeye Alparslan TÜRKEŞ Caddesi isminin verilmesinin kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.03.2019 14:00 3/194 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Hendek İlçesi, Başpınar Mahallesi 192 ada 24 nolu parsele yönelik Belediyesince hazırlanan ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği. Hendek İlçe Belediyesinin 02/01/2019 tarih ve 5 sayılı kararı ile kabul edilen, Hendek İlçesi, Başpınar Mahallesi 192 ada 24 nolu parsele yönelik Belediyesince hazırlanan ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. ve 14. maddeleri ile ?Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği? hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/03/2019 tarih ve 6485 ayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.