Meclis Gündem ve Kararları

Karar Tarihi Numarası Müdürlük / Konu Özet İçeriği / Eylem
09.04.2018
4/231
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 PLANLARA İTİRAZLAR
Yeni Stadyum-Pekşenler arasında bulunan 40.00 m.?lik imar yolundaki kavşak ve yol düzenlemelerine ilişkin hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planları değişiklikleri ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine yapılan 1 adet itiraz.
Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 11/09/2017 tarih ve 8/581 sayılı kararı ile onaylanan Yeni Stadyum-Pekşenler arasında bulunan 40.00 m.?lik imar yolundaki kavşak ve yol düzenlemelerine ilişkin hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planları değişiklikleri ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine yapılan 1 adet itirazın değerlendirilmesi ve Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından onaylanan projenin planlara işlenmesine ilişkin ve Büyükşehir Belediye Meclisinin 08/01/2018 tarih ve 1/1 sayılı kararına 2. ilan-askı süresi içerisinde yapılan itirazlar, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi?nin 12.03.2018 tarih ve 3/185 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiştir. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.03.2018 tarih ve 7216 sayılı yazısı ile Meclis Başkanlığına sunulan itirazlar; 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. maddesi ile ?Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği? hükümlerince incelendiğine dair tanzim olunan İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 15/03/2018 tarihli raporunun okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Belediyemiz evrakına kayıtlı; 1 - 26.02.2018 tarih ve 8765 sayılı dilekçe ile; Adapazarı İlçesi, Güneşler Mahallesi, 1150 nolu parsele isabet eden kavşak ve yol düzenlemesine ilişkin yapılan itirazın; reddinin uygun olacağı, 2 - 26.02.2018 tarih ve 8766 sayılı dilekçe ile; Adapazarı İlçesi, Güneşler Mahallesi, 998 nolu parsele isabet eden kavşak ve yol düzenlemesine ilişkin yapılan itirazın; reddinin uygun olacağı, 3 - 26.02.2018 tarih ve 8769 sayılı dilekçe ile; Adapazarı İlçesi, Güneşler Mahallesi, 1149 nolu parsele isabet eden kavşak ve yol düzenlemesine ilişkin yapılan itirazın; reddinin uygun olacağı, 4 - 26.02.2018 tarih ve 8771 sayılı dilekçe ile; Adapazarı İlçesi, Güneşler Mahallesi, 461 nolu parsele isabet eden kavşak ve yol düzenlemesine ilişkin yapılan itirazın; reddinin uygun olacağı, 5 - 26.02.2018 tarih ve 8772 sayılı dilekçe ile; Adapazarı İlçesi, Güneşler Mahallesi, 459 nolu parsele isabet eden kavşak ve yol düzenlemesine ilişkin yapılan itirazın; reddinin uygun olacağı, 6 - 26.02.2018 tarih ve 8773 sayılı dilekçe ile; Adapazarı İlçesi, Güneşler Mahallesi, 1097 nolu parsele isabet eden kavşak ve yol düzenlemesine ilişkin yapılan itirazın; reddinin uygun olacağı, 7 - 27.02.2018 tarih ve 8886 sayılı dilekçe ile; Adapazarı İlçesi, Güneşler Mahallesi, 434 nolu parsele isabet eden kavşak ve yol düzenlemesine ilişkin yapılan itirazın; reddinin uygun olacağı, 8 - 27.02.2018 tarih ve 9005 sayılı dilekçe ile; Adapazarı İlçesi, Güneşler Mahallesi, 1096 nolu parsele isabet eden kavşak ve yol düzenlemesine ilişkin yapılan itirazın; reddinin uygun olacağı, 9 - 28.02.2018 tarih ve 9194 sayılı dilekçe ile; Adapazarı İlçesi, Güneşler Mahallesi, 1096 nolu parsele isabet eden kavşak ve yol düzenlemesine ilişkin yapılan itirazın; reddinin uygun olacağı, 10 - 28.02.2018 tarih ve 9204 sayılı dilekçe ile; Adapazarı İlçesi, Güneşler Mahallesi, 1096 nolu parsele isabet eden kavşak ve yol düzenlemesine ilişkin yapılan itirazın; reddinin uygun olacağı, Yönünde tanzim olunan 15/03/2018 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.04.2018
4/232
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ.
Adapazarı İlçesi Korucuk Mahallesi, 1749 ada 3 sayılı parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği teklifi.
Adapazarı İlçesi, Korucuk Mahallesi, 1749 ada, 3 sayılı parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklik teklifinin Adapazarı Belediye Başkanlığının 13.03.2018 tarih ve 7689 sayılı yazısı da dikkate alınarak KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 20/03/2018 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.04.2018
4/233
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ.
Adapazarı İlçesi, Karapınar Mahallesi, 2281 ada, 4 ve 5 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği teklifi.
Adapazarı İlçesi, Karapınar Mahallesi, 2281 ada, 4 ve 5 nolu parsellerin ?Özel Eğitim Alanı?na dönüştürülmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklik teklifinin; mülkiyeti aynı kişiye ait olan 2280 ada, 30 nolu parselin bir kısmı ile 2281 ada, 4 ve 5 nolu parseller ve 2280 ada, 30 nolu parselin arasındaki kadastral boşluğun ?Park Alanı? olarak ekli plandaki şekilde DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 15/03/2018 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.04.2018
4/234
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI
Adapazarı Kent Merkezi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı sınırı içinde, TAKS değeri verilmiş konut ve ticaret fonksiyonlu yapı adalarında TAKS değerinin kaldırılıp, Emsal ve Yençok değerlerinin verilmesi şekliyle değiştirilmesi.
Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin 05.03.2018 tarih ve 3/42 sayılı kararı ile uygun görülen, Adapazarı Kent Merkezi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı sınırı içinde, TAKS/KAKS: 0.35/1.05 olarak belirtilen konut adalarında Emsal: 1.05 Yençok:10.00 m.; TAKS/KAKS:0.25/0.75 olarak belirtilen konut adalarında E:0.75, Y.ençok:10.00 m.; TAKS/KAKS: 0.35/1.05 belirtilen T1 ticaret alanlarında E:1.05, Yençok:12.00 m.; Emsal ve Yençok değeri belirtilen kat adedi 3 olan T1, T2 ve TT alanlarında; Adapazarı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Hükümleri Özel Hükümler 10. madde gereği; Emsal aynı kalmak koşuluyla Yençok: 12.00 m; planda T3 olarak belirtilen adalarda TAKS/KAKS:0.40/1.20 olarak belirtilen T3 ticaret alanlarında, E:1.20 Yençok:10.00 m.; T3 olarak belirtilen ve TAKS/KAKS:0.35/1.05 olan adalarda E:1.05 Yençok: 10.00 m olacak şekilde; yeniden düzenlenmesine ilişkin Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları değişikliklerinin; plan hükümlerinin Özel Hükümlerine 12. Madde olacak şekilde ?Planda E:0,75 olan imar adalarında taban alanı 0,30?dan, E:1,05 ve E:1,20 olan imar adalarında ise 0.40?dan fazla olamaz.? Plan notunun eklenmesi şekliyle DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNÜN uygun olacağı yönündeki 30/03/2018 tarih ve 94 sayılı Komisyon Raporu ile bu rapora ek olarak tanzim olunan 05.03.2018 tarihli ek rapor uyarınca; Adapazarı Kent Merkezi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Plan notlarının 8. Maddesinin, 30.03.2018 tarih ve 94 sayılı komisyon raporu ile Plan notlarına eklenen 12. Madde ile çeliştiği anlaşıldığından; Adapazarı Kent Merkezi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Plan Notlarının; Özel Hükümler 8. Maddesinin ?Planda Emsal=1.00, Kat Adeti=2, Yençok=10.00 m. olarak belirtilen ticaret ve küçük sanayi alanlarında TAKS=0.50? i aşamaz.? şeklinde DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNÜN, işbu raporun 94 sayılı komisyon raporuna EK RAPOR olarak KABUL EDİLMESİNİN uygun olacağı yönündeki 05/03/2018 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon EK RAPORU'nun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.04.2018
4/235
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
YETKİ DEVRİ
Adapazarı İlçesi, Alandüzü Mahallesi 42, 45, 46, 47, 48, 49 ve 62 nolu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve bahse konu parsellerde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapma ve onama yetki devri.
Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Adapazarı İlçesi, Alandüzü Mahallesi, 42-45-46-47-48-49 ve 62 nolu parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak yapılaşma şartları Emsal: 1.00, Yençok: 12.50 m.. olacak şekilde İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığınca hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapma ve onama yetkisinin Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisine verilmesine dair alınan Adapazarı İlçe Belediye Meclisi?nin 05.02.2018 tarih ve 2/26 sayılı kararı ile birlikte KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 15/03/2018 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.04.2018
4/236
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ.
Adapazarı İlçesi, Taşkısığı ve Tekeler Mah. sınırlarında, Entegre Katı Atık İşleme ve Bertaraf Tesisi?ni kapsayan bölgeye ilişkin 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Plan ve 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı ile, Katı Atık Düzenli Depolama Sahasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik teklifleri.
Adapazarı İlçesi, Taşkısığı ve Tekeler Mahalle sınırlarında, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının 05/03/2018 tarihli ve 14857661-312.02.02-E.7331 sayılı yazısında belirtilen taleplere istinaden meri ?Katı Atık Düzenli Depolama Sahası?na ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile bu plana ilave ?Entegre Katı Atık İşleme ve Bertaraf Tesisi?sine ilişkin 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planında fonksiyonların benzer olması nedeniyle iki fonksiyon arasındaki sağlık koruma bandının kaldırılması, 15 metrelik imar yolunun yeniden düzenlenmesi ve ?Katı Atık Düzenli Depolama Sahası? bir kısmının ?Entegre Katı Atık İşleme ve Bertaraf Tesisi? olacak şekilde değiştirilmesine yönelik İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığınca hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklerine ilişkin; Bu değişikliklere uygun olarak ve ?Entegre Katı Atık İşleme ve Bertaraf Tesisi? alanındaki 50 metrelik yapı yaklaşma mesafelerinin doğu ve kuzeyinde 25 metre ve batısında ise 10 metre olacak şekilde İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığınca hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliklerine ilişkin; tekliflerinin KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 22/03/2018 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.04.2018
4/237
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Korucuk Mahallesi, 1696 ada, 2 sayılı parsele yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin 05.02.2018 tarih ve 2/27 sayılı kararı ile uygun görülen, Korucuk Mahallesi, 1696 ada, 2 sayılı parselin E:1.00, Max. Kat sayısı:5 yapılaşma şartlarında ?Konut Alanı? olarak planlanmasına yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği; Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 09/10/2017 tarih 9/582 sayılı kararı ile onanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine uygun olarak hazırlandığından KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 15/03/2018 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.04.2018
4/238
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Güllük Mahallesi, 633 ada, 130 ve 132 sayılı parsellere yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin 05.02.2018 tarih ve 2/28 sayılı kararı ile uygun görülen, Güllük Mahallesi, 633 ada, 130 ve 132 sayılı parsellerin ?Cami Alanı? olarak planlanmasına yönelik belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin E:0.60, Yençok: Serbest, çekme mesafeleri 30.00 m.lik imar yolundan 10 m., 7.00 m.lik imar yolundan, komşu parsellerden ve arka cepheden 5 m. olacak şekilde DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 22/03/2018 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.04.2018
4/239
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
YETKİ VERİLMESİ
Adapazarı İlçesi, Karapınar Mahallesi, 2281 ada, 4 ve 5 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği onama yetkisinin Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisine verilmesi.
Adapazarı İlçesi, Karapınar Mahallesi, 2281 ada, 4 ve 5 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği, İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen ve İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 15.03.2018 tarih ve 55 nolu raporuna konu 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklik teklifine uygun olarak; 2281 ada, 4 ve 5 nolu parseller E:0.60, Yençok:15.00 metre ve 4 kat olacak şekilde ?Özel Eğitim Alanı? ve mülkiyeti aynı kişiye ait olan 2280 ada, 30 nolu parselin bir kısmı ile 2281 ada, 4 ve 5 nolu parseller ve 2280 ada 30 nolu parselin arasındaki kadastral boşluk ?Park Alanı? ve 7 m. imar yolu olarak ekli plandaki şekilde ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği onama yetkisinin Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisine verilmesine dair alınan Adapazarı İlçe Belediye Meclisi?nin 05.03.2018 tarih ve 3/37 sayılı kararı ile birlikte DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 22/03/2018 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.04.2018
4/240
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ.
Serdivan İlçesi, İstiklal Mahallesi, 13513 nolu parsele yönelik Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifi.
Serdivan İlçesi, İstiklal Mahallesi, 13513 nolu parsele yönelik Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifi, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi?nin 12.03.2018 tarih ve 3/191 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiştir. Meclis Başkanlığına sunulan İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı?nın 02.03.2018 tarih ve 7143 sayılı yazısında; ?Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 21/10/2013 tarih ve 11/308 sayılı kararı ile onaylanan Serdivan İlçesi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planında; 13513 nolu parsel Park Alanı fonksiyonunda kalmaktadır. 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile; parselin tamamı 200 k/ha. Konut Alanı fonksiyonuna çevrilmiştir. Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği 26. maddesinde ?İmar planında yer alan yol hariç sosyal ve teknik altyapı alanlarının ve kamuya ait sosyal ve kültürel tesis alanlarının kaldırılabilmesi veya küçültülmesi ancak bu tesislerin hitap ettiği hizmet etki alanı içinde eşdeğer yeni bir alanın ayrılması suretiyle yapılabilir.? denildiğinden plan değişikliği talebi yönetmeliğe aykırılık teşkil etmektedir.? denilmektedir. Plan değişiklik teklifi; 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. maddesi ile ?Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği? hükümlerince incelendiğine dair tanzim olunan İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 20/03/2018 tarihli raporunun okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile dosyasının tekrar incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna iade edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.04.2018
4/241
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ.
Serdivan İlçesi, Arabacıalanı Mahallesi, 1285 ada, 1 nolu parsele yönelik Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifi.
Serdivan İlçesi, Arabacıalanı Mahallesi, 1285 ada, 1 nolu parsele yönelik Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifi, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi?nin 12.03.2018 tarih ve 3/192 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiştir. Meclis Başkanlığına sunulan İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı?nın 02.03.2018 tarih ve 7136 sayılı yazısında; ?Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 21/10/2013 tarih ve 11/308 sayılı kararı ile onaylanan Serdivan İlçesi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planında; 1285 ada, 1 nolu parsel Park Alanı fonksiyonunda kalmaktadır. 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile; parselin tamamı Park Alanından 150 k/ha. Konut Alanı fonksiyonuna çevrilmiştir. Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği 26. maddesinde ?İmar planında yer alan yol hariç sosyal ve teknik altyapı alanlarının ve kamuya ait sosyal ve kültürel tesis alanlarının kaldırılabilmesi veya küçültülmesi ancak bu tesislerin hitap ettiği hizmet etki alanı içinde eşdeğer yeni bir alanın ayrılması suretiyle yapılabilir.? denildiğinden plan değişikliği talebi yönetmeliğe aykırılık teşkil etmektedir.? denilmektedir. Plan değişiklik teklifi; 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. maddesi ile ?Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği? hükümlerince incelendiğine dair tanzim olunan İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 20/03/2018 tarihli raporunun okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile dosyasının tekrar incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna iade edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.04.2018
4/242
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ.
Serdivan İlçesi, İstiklal Mahallesi, 3463, 2071/17358, 2071/18176, 2071/7422,2071/2, 2071/601, 2071/7658, 2071/9773, 2071/9772 13865, 13872, 597, 594, 340/1 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifi.
Serdivan İlçesi, İstiklal Mahallesi, 3463, 2071/17358(sehven 17358), 2071/18176(sehven 18176), 2071/7422(sehven 7422), 2071/2, 2071/601(sehven 601), 2071/7658(sehven 7658), 2071/9773(sehven 9773), 2071/9772(sehven 9772), 13865, 13872, 597, 594, 340/1 nolu parsellere yönelik Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin 20.00 metrelik imar yolunun bir önceki plandaki ada kenarı korunarak ekli plandaki şekliyle DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNÜN uygun olacağı yönündeki 20/03/2018 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.04.2018
4/243
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ.
Serdivan İlçesi, İstiklal Mahallesi, 1363 ada, 1 ve 4 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifi.
Serdivan İlçesi, İstiklal Mahallesi, 1363 ada, 1 ve 4 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifi, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi?nin 12.03.2018 tarih ve 3/194 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiştir. Meclis Başkanlığına sunulan İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı?nın 02.03.2018 tarih ve 7142 sayılı yazısında; ?Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 21/10/2013 tarih ve 11/308 sayılı kararı ile onaylanan Serdivan İlçesi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planında; 1363 ada, 1 ve 4 parseller kısmen Park Alanı ve kısmen de 150 k/ha. Konut Alanı fonksiyonunda kalmaktadır. 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile parsellerin tamamı; Park Alanı kaldırılarak, 150 k/ha. Konut Alanı fonksiyonuna çevrilmiştir. Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği 26. maddesinde ?İmar planında yer alan yol hariç sosyal ve teknik altyapı alanlarının ve kamuya ait sosyal ve kültürel tesis alanlarının kaldırılabilmesi veya küçültülmesi ancak bu tesislerin hitap ettiği hizmet etki alanı içinde eşdeğer yeni bir alanın ayrılması suretiyle yapılabilir.? denildiğinden plan değişikliği talebi yönetmeliğe aykırılık teşkil etmektedir.? denilmektedir. Plan değişiklik teklifi; 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. maddesi ile ?Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği? hükümlerince incelendiğine dair tanzim olunan İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 20/03/2018 tarihli raporunun okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile dosyasının tekrar incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna iade edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.04.2018
4/244
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ.
Serdivan İlçesi, Esentepe Mahallesi, 18060 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifi.
Serdivan İlçesi, Esentepe Mahallesi, 18060 nolu parselin SASKİ Genel Müdürlüğünün 08.02.2018 tarih ve E.1022 sayılı yazısına istinaden Resmi Kurum Alanı fonksiyonundan kısmen 50 k/ha. Konut Alanı, kısmen Park Alanı ve kısmen ise Resmi Kurum Alanı olarak yeniden düzenlenmesine yönelik İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığınca hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 20/03/2018 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.04.2018
4/245
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇ.REVZ.UYGL.İMAR PLANI PLAN NOTU DEĞŞK.
Serdivan İlçesi, 1.Kısım (Güney) 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Plan Notları 27. Maddesine yönelik değişiklik.
Serdivan İlçe Belediye Meclisince alınan 01.02.2018 tarih ve 13 sayılı kararı ile uygun görülen, 1.Kısım (Güney) 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Plan Notlarının 27. Maddesinin ?YÜRÜRLÜKTE BULUNAN PLANLARA UYGUN OLARAK 3194 SAYILI İMAR KANUNUNUN 18.MADDE UYGULAMASI YAPILARAK ELDE EDİLMİŞ PARSELLER BULUNDUĞU ALANDA İLGİLİ İDARELERİN RESEN YAPTIĞI PLAN DEĞİŞİKLİĞİ SONRASI, YOLUN GENİŞLEMESİ YADA PARSELİN UMUMİ HİZMET ALANLARINA İSABET ETMESİ İLE YENİDEN BEDELSİZ KAMUYA TERK EDİLMESİ DURUMUNDA SÖZ KONUSU PARSEL İÇİN ÇEKME MESAFELERİNİ AŞMAMAK KAYDI İLE TAKS/ EMSAL/ KAKS DEĞERLERİ TERKTEN ÖNCE SAHİP OLDUĞU ALAN ÜZERİNDEN VERİLİR.? şeklinde değiştirilmesine yönelik belediyesince talep edilen ve hazırlanan plan notu değişikliğinin KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 22/03/2018 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.04.2018
4/246
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi, 2.Kısım (Kuzey) 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Plan Notlarının 27. Maddesine yönelik değişiklik.
Serdivan İlçe Belediye Meclisince alınan 01.02.2018 tarih ve 14 sayılı kararı ile uygun görülen, 2.Kısım (Kuzey) 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Plan Notlarının 27. Maddesinin ?YÜRÜRLÜKTE BULUNAN PLANLARA UYGUN OLARAK 3194 SAYILI İMAR KANUNUNUN 18.MADDE UYGULAMASI YAPILARAK ELDE EDİLMİŞ PARSELLER BULUNDUĞU ALANDA İLGİLİ İDARELERİN RESEN YAPTIĞI PLAN DEĞİŞİKLİĞİ SONRASI, YOLUN GENİŞLEMESİ YADA PARSELİN UMUMİ HİZMET ALANLARINA İSABET ETMESİ İLE YENİDEN BEDELSİZ KAMUYA TERK EDİLMESİ DURUMUNDA SÖZ KONUSU PARSEL İÇİN ÇEKME MESAFELERİNİ AŞMAMAK KAYDI İLE TAKS/ EMSAL/ KAKS DEĞERLERİ TERKTEN ÖNCE SAHİP OLDUĞU ALAN ÜZERİNDEN VERİLİR.? şeklinde değiştirilmesine yönelik belediyesince talep edilen ve hazırlanan plan notu değişikliğinin KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 22/03/2018 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.04.2018
4/247
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇ.REVZ.UYGL.İMAR PLANI PLAN NOTU DEĞŞK.
Serdivan İlçesi, Beşköprü Mahallesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Plan Notlarının 30. Maddesine yönelik değişiklik.
Serdivan İlçe Belediye Meclisince alınan 01.02.2018 tarih ve 15 sayılı kararı ile uygun görülen, Beşköprü Mahallesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Plan Notlarının 30 Maddesinin ?YÜRÜRLÜKTE BULUNAN PLANLARA UYGUN OLARAK 3194 SAYILI İMAR KANUNUNUN 18.MADDE UYGULAMASI YAPILARAK ELDE EDİLMİŞ PARSELLER BULUNDUĞU ALANDA İLGİLİ İDARELERİN RESEN YAPTIĞI PLAN DEĞİŞİKLİĞİ SONRASI, YOLUN GENİŞLEMESİ YADA PARSELİN UMUMİ HİZMET ALANLARINA İSABET ETMESİ İLE YENİDEN BEDELSİZ KAMUYA TERK EDİLMESİ DURUMUNDA SÖZ KONUSU PARSEL İÇİN ÇEKME MESAFELERİNİ AŞMAMAK KAYDI İLE TAKS/ EMSAL/ KAKS DEĞERLERİ TERKTEN ÖNCE SAHİP OLDUĞU ALAN ÜZERİNDEN VERİLİR.? şeklinde değiştirilmesine yönelik belediyesince talep edilen ve hazırlanan plan notu değişikliğinin KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 22/03/2018 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.04.2018
4/248
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇ.REVZ.UYGL.İMAR PLANI PLAN NOTU DEĞŞK.
Serdivan İlçesi, Esentepe Mahallesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Plan Notlarının 27. Maddesine yönelik değişiklik.
Serdivan İlçe Belediye Meclisince alınan 01.02.2018 tarih ve 16 sayılı kararı ile uygun görülen, Esentepe Mahallesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Plan Notlarının 27. Maddesinin ?YÜRÜRLÜKTE BULUNAN PLANLARA UYGUN OLARAK 3194 SAYILI İMAR KANUNUNUN 18.MADDE UYGULAMASI YAPILARAK ELDE EDİLMİŞ PARSELLER BULUNDUĞU ALANDA ../? (09/04/2018 tarihli; 4/248 sayılı kararın devamıdır.) İLGİLİ İDARELERİN RESEN YAPTIĞI PLAN DEĞİŞİKLİĞİ SONRASI, YOLUN GENİŞLEMESİ YADA PARSELİN UMUMİ HİZMET ALANLARINA İSABET ETMESİ İLE YENİDEN BEDELSİZ KAMUYA TERK EDİLMESİ DURUMUNDA SÖZ KONUSU PARSEL İÇİN ÇEKME MESAFELERİNİ AŞMAMAK KAYDI İLE TAKS/ EMSAL/ KAKS DEĞERLERİ TERKTEN ÖNCE SAHİP OLDUĞU ALAN ÜZERİNDEN VERİLİR.? şeklinde değiştirilmesine yönelik belediyesince talep edilen ve hazırlanan plan notu değişikliğinin KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 22/03/2018 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.04.2018
4/249
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi, Orta Mahalle, 5428-1417-1428-1429-1444 nolu parsellere ilişkin Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Serdivan İlçe Belediye Meclisinin 01.02.2018 tarih ve 17 sayılı kararı ile uygun görülen, Orta Mahalle, 5428-1417-1428-1429-1444 nolu parsellerin arasındaki 7.00 metrelik imar yolunun kadastral sınıra göre düzenlenmesine ilişkin Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin KABULÜNÜN uygun olacağı yönündeki 22/03/2018 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.04.2018
4/250
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi, Orta Mahalle, 2060-2062 ada ile 1125-5487-5473 ila 5485 nolu parsellere ilişkin, Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği,
Serdivan İlçe Belediye Meclisinin 01.02.2018 tarih ve 18 sayılı kararı ile uygun görülen, Orta Mahalle, 2060-2062 ada ile 1125-5487-5473 ila 5485 nolu parsellerin arasındaki 7.00 metrelik imar yolunun kadastral sınıra göre düzenlenmesine ilişkin Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin KABULÜNÜN uygun olacağı yönündeki 15/03/2018 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.04.2018
4/251
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ.
Akyazı İlçesi, Ömercikler Mahallesi, 469 ada, 1 nolu parsel ve 2 ada, 15 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklik teklifi.
Akyazı İlçesi, Ömercikler Mahallesi, 469 ada, 1 nolu parsel ve 2 ada, 15 nolu parsel için hazırlanmış Nazım imar plan tadilatında 2 ada, 15 nolu parselin ?Ticaret Alanı? olan durumunun Konut Alanı olarak değiştirilmesi ve 469 ada, 1 nolu parselin ?Konut Alanı? olan durumunun ?Küçük Sanayi Alanı? olarak değiştirilmesine ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklik teklifinin çevredeki konut alanları da dikkate alınarak ?Küçük Sanayi Alanı?nın batı cephesindeki 15.00 metrelik imar yolu 12.00 metreye düşürelerek, doğu ve güney cephelerine yeşil bant koyularak ekli plandaki şekliyle DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNÜN uygun olacağı yönündeki 20/03/2018 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.04.2018
4/252
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ.
Akyazı İlçesi, Batakköy Mahallesi, 112 ada, 71 nolu parsel üzerindeki Belediye Hizmet Alanın kaldırılarak Konut Alanı olarak planlanmasına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklik teklifi.
Akyazı İlçesi, Batakköy Mahallesi, 112 ada, 71 nolu parsel üzerindeki Belediye Hizmet Alanının kaldırılarak Konut Alanı olarak planlanmasına yönelik belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklik teklifinin REDDİNİN uygun olacağı yönündeki 20/03/2018 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.04.2018
4/253
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Akyazı İlçesi, Dokurcun Mahallesi, G25C18A4C/D1B pafta, 120 ada, 99 nolu parsele ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Akyazı İlçe Belediye Meclisinin 06.02.2018 tarih ve 19 sayılı kararı ile uygun görülen, Dokurcun Mahallesi, G25C18A4C / D1B pafta, 120 ada, 99 nolu parseldeki Resmi Kurum Alanı?nın Ortaokul Alanı?na dönüştürülmesine ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile Plan notlarına Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 3. Bölge Müdürlüğünün yazısında belirtilen; ?Mudurnu Çayı taşkınlarına karşı önlem amaçlı 2.00 metre yüksekliğinde betonarme duvarı inşa edilmesi ve bu hususun plan notlarına işlenmesi ve betonarme duvar projesinin DSİ 32. Şube Müdürlüğüne onaylatılacaktır.? hükmü ilavesi; Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/11/2017 tarih ve 10/674 sayılı kararı ile onanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlandığından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü?nün 23/03/2018 tarih ve 6017231 yazısı da dikkate alınarak ?Lise Alanı? olarak ekli plandaki şekliyle DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNÜN uygun olacağı yönündeki 15/03/2018 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.04.2018
4/254
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇ.REVZ.UYGL.İMAR PLANI PLAN NOTU DEĞŞK.
Akyazı İlçesi 1/1000 ölçekli Revizyon İmar Planı Plan Notları Özel Hükümlere 9. madde olarak ilave yapılmasına yönelik değişiklik.
Ayrıca ilçeler arasında plan bütünlüğünün sağlanması ve binalarda yönetmelik gereği zemin katlarda normal merdivenlerin TAKS hesabına dahil edilip KAKS hesabına dahil edilmemesinden dolayı oluşacak kapalı çıkmaların önüne geçmek ve KAKS oranının her katta eşit olarak kullanılmasını sağlamak amacıyla; Büyükşehir Belediye sınırları dahilindeki ilçelere ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları plan notlarına yukarıda belirtilen ?Uygulama İmar Planında TAKS/KAKS belirtilen imar adalarında Emsal değerinin ve çekme mesafelerinin aşılmaması, TAKS?ın %40?ı geçmemesi şartıyla taban alan değerini 0,05 kadar arttırmaya Belediyesi yetkilidir.? plan notunun ilave edilmesi veya TAKS/KAKS anahtarlarının kaldırılarak emsal ve yükseklik (Yençok) gösterilmesine ilişkin uygulama imar plan değişikliği talep edilmesi halinde bu hükme uygun olarak plan değişiklik dosyalarının İlçe Belediyelerince hazırlanmasının KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 30/03/2018 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.04.2018
4/255
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ.
Arifiye İlçesi, Hanlıköy Mahallesi sınırları içerisinde, Sakarya 1. Organize Sanayi Bölgesi ile meskun alan arasında kalan 30.00 m.lik imar yollarına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklik teklifi.
Arifiye İlçesi, Hanlıköy Mahallesi sınırları içerisinde, Sakarya 1. Organize Sanayi Bölgesi ile meskun alan arasında kalan 30.00 m.lik imar yolu ile kuzey güney istikametindeki 20.00 m.lik imar yolunun yeniden düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklik teklifinin KABULÜNÜN uygun olacağı yönündeki 30/03/2018 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.04.2018
4/256
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ İLAVE NAZIM İMAR PLANI
Arifiye İlçesi, Hanlıköy Mahallesi 1/5000 ölçekli Kısmi İlave Nazım İmar Planı.
Arifiye Hanlıköy Mahallesi sınırlarında 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planında planlanan ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında kurum görüşleri ve Jeolojik-jeofizik Zemin Etüd raporu eksik olan yerlere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Kısmi İlave Nazım İmar Plan teklifine, park alanı eklenerek ekli plandaki şekliyle DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNÜN uygun olacağı yönündeki 30/03/2018 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.04.2018
4/257
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Arifiye İlçesi, Arifbey, Fatih, Neviye, Cumhuriyet, Hanlı Merkez ve Hanlı Mahallelerinde 363 ha. Alanda bulunan konut adalarına ilişkin Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Arifiye İlçe Belediye Meclisinin 12.01.2018 tarih ve 2018/15 sayılı kararı ile uygun görülen, Arifiye İlçesi, Arifbey, Fatih, Neviye, Cumhuriyet Mahalleleri 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı ve Hanlı Merkez, Hanlıköy, Sakarya Mahalleleri 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planında (sehven Arifiye İlçesi, Arifbey, Fatih, Neviye, Cumhuriyet, Hanlı Merkez ve Hanlı Mahallelerinde 363 ha. Alanda bulunan konut adalarına ilişkin Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği olarak belirtilen) 363 ha. Alanda bulunan konut adalarının yapılaşma şartları yapı nizamı ve bahçe mesafeleri aynı kalmak suretiyle, TAKS/KAKS:0.30/0.90 ibaresi kaldırılarak Emsal:0.90, Yençok:10.00 m. olacak şekilde yeniden düzenlenmesine ilişkin Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları değişikliklerinin; plan notlarında yer alan C.1.1.1 maddesi ile uyumsuzluk oluşturacağından Arifiye İlçesi, Arifbey, Fatih, Neviye, Cumhuriyet Mahalleleri 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı ve Hanlı Merkez, Hanlıköy, Sakarya Mahalleleri 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı plan notlarındaki ?C.1.1.1. Bu alanlardaki taban alanı katsayısı (TAKS) hiç bir şekilde 0.40 dan fazla olamaz.? plan hükmünün de ?C.1.1.1. Bu planda E:0.90 olan imar adalarında taban alanı hiç bir şekilde 0.35?den, E:1.05 olan imar adalarında ise taban alanı hiç bir şekilde 0.40?dan fazla olamaz? olacak şekilde, DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 30/03/2018 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.04.2018
4/258
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Arifiye İlçesi, Sakarya Mahallesi, 441 ada, 2 nolu parsele ilişkin Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Arifiye İlçe Belediye Meclisinin 12.01.2018 tarih ve 2018/16 sayılı kararı ile uygun görülen, Sakarya Mahallesi, 441 ada, 2 nolu parselin kuzey doğusunda bulunan 12.00 m.lik yola bağlantılı 7.00 m.lik imar yolu planlanmasına ilişkin Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği; plan değişikliği ile park alanının miktarında azalma meydana gelmesi ve yolun planlandığı alanda enerji nakil hattı bulunması sebebiyle değişikliğe ilişkin ilgili kurumun görüşü alınmaması nedeniyle, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesine, kamu yararına, şehircilik ilke ve esaslarına aykırılık arz ettiğinden REDDİNİN uygun olacağı yönündeki 15/03/2018 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.04.2018
4/259
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI
Arifiye İlçesi, Hanlı Mahallesi, 6728 nolu parselin 3290 m2.lik kısmına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı,
Arifiye İlçe Belediye Meclisinin 01.11.2017 tarih ve 2017/87 sayılı kararı ile uygun görülen, Hanlı Mahallesi, 6728 nolu parselin 3290 m2.lik kısmına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planının; Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü?nün 05.03.2018 tarih ve 2984 sayılı yazısı da dikkate alınarak Yapılaşma koşulları Emsal=1.00, Yençok:3 kat olarak ekli plandaki şekliyle DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNÜN uygun olacağı yönündeki 30/03/2018 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.04.2018
4/260
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Sapanca İlçesi, Göl Mahallesi, G24C06B1B, G24C06B1C, G24C06B2A, G24C06B2D imar paftalarında kalan Az Yoğunluklu Meskun Konut Alanı olarak planlanan alanda yapılaşma koşullarının değiştirilmesine yönelik Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği .
Sapanca İlçe Belediye Meclisinin 03.08.2017 tarih ve 2017/103 sayılı kararı ile uygun görülen, Göl Mahallesi, G24C06B1B, G24C06B1C, G24C06B2A, G24C06B2D imar paftalarında kalan Az Yoğunluklu Meskun Konut Alanı olarak planlanan alanda yapılaşma koşullarının değiştirilmesine yönelik Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği; Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesi 5. Bendinde ?İmar planında verilmiş olan inşaat emsalinin, kat adedinin, ifraz şartlarının değiştirilmesi sonucu nüfus yoğunluğunun artırılmasına dair imar planı değişikliklerinde: a) Artan nüfusun ihtiyacı olan sosyal ve teknik altyapı alanları standartlara uygun olarak plan değişikliğine konu alana hizmet vermek üzere ayrılır.? hükmüne aykırılık arz edeceği ve ayrıca bu bölgenin meri plana göre 2 kat olarak kat rejimi bulunmakta olup, alanın yapılaşmasının neredeyse tamamının dolu olması sebebiyle REDDİNİN uygun olacağı yönündeki 15/03/2018 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.04.2018
4/261
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ.
Ferizli İlçesi, Ferizli (Devlet) Mahallesi, 5251-5252 ve 5821 nolu parsellere yönelik Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklik teklifi
5251 nolu parselin kısmen ticaret kısmen yol, 5821 nolu parselin kısmen ticaret kısmen konut ve 5252 nolu parselin ise kısmen dini tesis kısmen de imar yolu olarak planlanmasına yönelik Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklik teklifinin KABULÜNÜN uygun olacağı yönündeki 30/03/2018 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun, MHP grubuna mensup Meclis Üyeleri;Erkal ETÇİOĞLU,Hacı Rüstem PİRİMOĞLU,Ahmet Ziya AKAR, Hüdaverdi BAHADIR, Cengiz ŞİŞMAN, Murat ÖZ, İlhan FİLİZ, Fatih ŞENTÜRK, Zeynel ASAL?ın red oylarına karşılık kabulüne, Oy çokluğu ile karar verilmiştir.
09.04.2018
4/262
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TAKS DEĞERLERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI
Ferizli İlçesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında TAKS bilgilerinin değiştirilmesi.
Ferizli İlçe Belediye Meclisinin 05.02.2018 tarih ve 11 sayılı kararı ile uygun görülen, Ferizli İlçesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin, plandaki konut, ticaret ve TİCK olarak belirtilen imar adalarında TAKS/KAKS değerlerinin kaldırılarak yapı nizamı ve bahçe mesafeleri ve KAKS değeri aynı kalacak şekilde Emsal yazılması ve Yençok değerinin 2 katlı adalarda 7.00 metre, 3 katlı adalarda 10.00 metre ve 4 katlı adalarda ise 13.00 metre olacak şekilde ve planda S-2 anahtarı ile gösterilen adalarda A-2, çekme mesafeleri ön bahçeden 5m, yan bahçeden 3m, Emsal:0,40 ve Yençok: 7,00 olarak değiştirilmesi; ilave plan notunun Genel Hükümler 22.maddesi?Planda E=0.40 olan imar adalarında taban alanı 0.25?den, E=0.60, E=0.90 olan imar adalarında taban alanı 0.35?den ve E=1.05, E=1.20, E=1.40, E=1.60 olan imar adalarında taban alanı 0.40?dan fazla olamaz? olacak şekilde değiştirilmesi; Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi?nin 12.02.2018 tarih ve 2/102 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen ve İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 15.03.2018 tarih ve 41 nolu raporundaki gibi İnönü ve Damlık Mahalleleri yaklaşık 127 hektar alanın 5393 sayılı Belediye Kanunun 73. Maddesi uyarınca Kentsel Dönüşüm Gelişim Proje Alanı ilanına yönelik 22/01/2018 tarih ve 2018/11281 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 24/02/2018 tarihli ve 3342 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe girdiğinden bu alandaki plan kararları kaldırılarak ?Kentsel Dönüşüm Gelişim Proje Alanı? olarak belirlenmesi şeklinde DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNÜN uygun olacağı yönündeki 30/03/2018 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.04.2018
4/263
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI
Ferizli İlçesi, İnönü ve Damlık Mahallelerinde yaklaşık 108 ha. alanda yapılan 1/1000 ölçekli Kısmi Revizyon Uygulama İmar Planı.
Ferizli İlçe Belediye Meclisi?nin 04.12.2017 tarih ve 66 sayılı kararı ile uygun görülen, İnönü ve Damlık Mahallelerinde yaklaşık 108 ha alanda yapılan 1/1000 ölçekli Kısmi Revizyon Uygulama İmar Planının; İnönü ve Damlık mahalleleri de kapsayan yaklaşık 127 hektar alanın 5393 sayılı Belediye Kanunun 73. Maddesi uyarınca Kentsel Dönüşüm Gelişim Proje Alanı ilanına yönelik 22/01/2018 tarih ve 2018/11281 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 24/02/2018 tarihli ve 3342 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe girdiğinden bu alandaki plan kararlarının kaldırılarak ?Kentsel Dönüşüm Gelişim Proje Alanı? olarak belirlenmesi şeklinde DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNÜN uygun olacağı yönündeki 15/03/2018 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.04.2018
4/264
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI
Geyve İlçe sınırları içindeki Geyve Rüzgar Enerji Santraline ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı.
Geyve İlçe Belediye Meclisinin 17.10.2014 tarih ve 2014/77 sayılı kararı ile uygun görülen, Geyve İlçe sınırları içinde kalan kısmına ilişkin olarak hazırlanan Geyve Rüzgar Enerji Santraline ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının KABULÜNÜN uygun olacağı yönündeki 22/03/2018 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.04.2018
4/265
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 PLANLARA İTİRAZLAR
Taraklı İlçe Merkezi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına ilan-askı süresi içerisinde yapılan itirazlar.
Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin; 08.01.2018 tarih ve 1/25 sayılı kararıyla onaylanan Taraklı İlçe Merkezi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına ilan-askı süresi içerisinde (23.01.2018- 26.02.2018) Belediyemize yapılan 9 adet itiraz ile Taraklı Belediyesine yapılan 32 adet itiraz, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi?nin, 12.03.2018 tarih ve 3/214 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiştir. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı?nın 02.03.2018 tarih ve 7137 sayılı yazısı ile Meclis Başkanlığına sunulan itirazlar; 3194 sayılı İmar Kanunu?nun 8. maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. maddesi ile ?Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği? hükümlerince incelendiğine dair tanzim olunan İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 30/03/2018 tarihli raporunun okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile dosyasının tekrar incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna iade edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.04.2018
4/266
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TARİFE CETVELLLERİNİN REVİZE EDİLMESİ
Şehir Planlama Şube Müdürlüğü?ne ait Ücret Tarife Cetveline madde ilave edilmesi.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi 2018 Mali Yılı Gelir ve Ücret Tarifesi Büyükşehir Belediye Meclisinin 17/11/2017 tarih ve 10/740 sayılı kararı ile onaylanan, Gelir Tarife Cetvelinde İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Şehir Planlama Şube Müdürlüğü?ne ait kısımda ?2.C. 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği gerektirmeden yapılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarındaki fonksiyon değişikliğinde m² başına alınacak ücret: 50,00 TL? şeklinde madde ilave edilmesinin 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 23. Maddesi ile 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 96 ve 97 maddeleri hükümlerine ve mevzuata uygun olduğu yönündeki 27/03/2018 tarihli Plan ve Bütçe Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.04.2018
4/267
DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BEDELSİZ DEVİR
Bitlis ili Mutki İlçesi Kavakbaşı Belediye Başkanlığının cenaze taşıma aracı talebinin T 1 cetveline işlenmesi, aracın satın alınarak bedelsiz devri.
Bitlis ili Mutki ilçesi Kavakbaşı Belediye Başkanlığının talebin karşılanabilmesi için 2018 Mali yılı bütçesinin T-1 cetveline 1 adet cenaze taşıma aracı eklenmesinin uygun olduğu yönündeki 26/03/2018 tarihli Plan ve Bütçe Komisyon raporu ile, aracın satın alınabilmesi için bütçe aktarılmasına, aracın satın alınmasına, satın alınan cenaze taşıma aracının Bitlis ili Mutki ilçesi Kavakbaşı Belediye Başkanlığına 5393 sayılı Belediye Kanunun 75. maddesi, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 2. maddesi ve Taşınır Mal Yönetmeliğinin 31. maddesine göre bedelsiz devir edilmesinin kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.04.2018
4/268
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ.
Adapazarı İlçesi, Camili Mahallesi, 2352 ada 14 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifi.
Adapazarı İlçesi, Camili Mahallesi, 2352 ada 14 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı İmar Kanunun 8.maddesi ve 5216 sayılı kanunun 7. maddesi ile ?Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği? hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/04/2018 tarihli, 10978 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.04.2018
4/269
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ.
Adapazarı İlçesi, Ekizce Osmaniye Mahallesi, 2133 ada 30 sayılı parselin Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı olarak planlanmasına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifi.
Adapazarı İlçesi, Ekizce Osmaniye Mahallesi, 2133 ada 30 sayılı parselin Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı olarak planlanmasına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifinin 3194 sayılı İmar Kanunun 8.maddesi ve 5216 sayılı Kanunun 7. maddesi ile ?Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği? hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 26/03/2018 tarihli, 10089 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.04.2018
4/270
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 PLANLARA İTİRAZ
Adapazarı İlçesi, Tekeler ile Çamyolu Mahallesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itirazlar.
Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi?nin; 12/02/2018 tarih ve 2/61 sayılı kararı ile onaylanan Adapazarı İlçesi, Tekeler Mahallesi?nde bulunan 1355 ada, 5-6-7-8 ve 14 nolu, 1356 ada, 1 ve 3 nolu,1363 ada, 1-2 ve 3 nolu, 1361 ada, 1 ve 2 nolu, 1362 ada 3 ve 4 nolu, 1357 ada, 1 nolu, 1358 ada, 1nolu, 1360 ada, 3 ve 4 nolu, 1359 ada, 1 ve 2 nolu parselleri kapsayan alana ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve buna bağlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün 04.06.2015 tarih ve 4429-4602 sayılı yazısı ile İl Mera Komisyonunda olumsuz mütalaa edilen `?Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı??nda kalan Adapazarı İlçesi Çamyolu Mahallesinde kalan yaklaşık 38 ha. Alanın plandan çıkartılmasına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine ilan askı süresi (01/03/2018-01/04/2018) içerisinde yapılan itirazların 3194 sayılı İmar Kanunu?nun 8.maddesi ve 5216 sayılı kanunun 7.maddesi ile Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümlerincegörüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/04/2018 tarihli, 11148 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.04.2018
4/271
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Sakarya Mahallesi, 812 ada 36-37-38 ve 89 sayılı parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği.
Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin 05.03.2018 tarihli, 3/39 sayılı kararı ile kabul edilen, Adapazarı İlçesi, Sakarya Mahallesi, 812 ada 36-37-38 ve 89 sayılı parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanunun 8.maddesi ve 5216 sayılı Kanunun 7 ve 14. maddeleri ile ?Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği? hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 26/03/2018 tarihli, 10091 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.04.2018
4/272
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Güneşler Mahallesi, 2229 parsele yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği.
Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin 05.03.2018 tarihli, 3/41 sayılı kararı ile kabul edilen, Adapazarı İlçesi, Güneşler Mahallesi, 2229 parsele yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanunun 8.maddesi ve 5216 sayılı Kanunun 7. ve 14. maddeleri ile ?Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği? hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/04/2018 tarihli, 10972 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.04.2018
4/273
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 PLANLARA İTİRAZLAR
Adapazarı İlçesi, Ozanlar Mahallesi 2771 ada 1 nolu parsel ile 580 ada, 239,262,263 ve 399 nolu parsellerin içinde bulunduğu yapı adasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilana askı süreci içerisinde yapılan itiraz.
Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/11/2017 tarih ve 10/671 sayılı kararı değiştirilerek onaylanan ile Adapazarı İlçesi, Ozanlar Mahallesi 2771 ada 1 nolu parsel ile 580 ada, 239,262,263 ve 399 nolu parsellerin içinde bulunduğu yapı adasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilana askı süreci içerisinde yapılan itiraz Adapazarı İlçe Belediye Meclisi?nin; 05/03/2018 tarihli ve 3/40 sayılı kararı ile değerlendirilmiş olup, kabul edilen itirazın 3194 sayılı İmar Kanunun 8.maddesi ve 5216 sayılı Kanunun 7. ve 14. maddeleri ile ?Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği? hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/04/2018 tarihli, 11022 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.04.2018
4/274
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Tepekum Mahallesi, AGDAŞ 35 Nolu Bölge Regülatörü için Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Adapazarı Belediye Meclisinin 05.03.2018 tarihli, 3/52 sayılı Meclis Kararı ile uygun görülen Adapazarı İlçesi, Tepekum Mahallesi, AGDAŞ 35 Nolu Bölge Regülatörü için Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanunun 8.maddesi ve 5216 sayılı Kanunun 7. ve 14. maddeleri ile ?Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği? hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 29/03/2018 tarihli, 10364 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.04.2018
4/275
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 PLANLARA İTİRAZLAR
Serdivan İlçesi, Esentepe Mahallesi, 828 ada 1 nolu parsel ve güneyindeki kadastral boşluktaki park alanına yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğine yapılan itiraz.
Serdivan İlçesi, Esentepe Mahallesi, 828 ada 1 nolu parsel ve güneyindeki kadastral boşluktaki park alanına yönelik hazırlanan ve Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/02/2018 tarih ve 2/65 sayılı kararı ile onaylanarak askıya alınan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin, yeniden değerlendirilmesi için Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığınca yapılan itirazın 3194 sayılı İmar Kanunun 8.maddesi ve 5216 sayılı Kanunun 7. maddesi ile ?Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği? hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 26/03/2018 tarihli, 9770 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.04.2018
4/276
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İstiklal Mahallesi, 468 ada 1-2-3 nolu parsellere yönelik Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Serdivan İlçe Belediye Meclisi?nin; 01/03/2018 tarih ve 28 sayılı kararı ile uygun görülen İstiklal Mahallesi, 468 ada 1-2-3 nolu parsellere yönelik Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanunun 8.maddesi ve 5216 sayılı Kanunun 7 ve 14. maddeleri ile ?Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği? hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/04/2018 tarihli, 10980 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.04.2018
4/277
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan Kemalpaşa Mah. 17767 ve 17768 nolu parsellere yönelik Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Serdivan İlçe Belediye Meclisi?nin; 01/03/2018 tarih ve 31 sayılı kararı ile uygun görülen Kemalpaşa Mahallesi, 17767 ve 17768 nolu parsellere yönelik Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanunun 8.maddesi ve 5216 sayılı Kanunun 7 ve 14. maddeleri ile ?Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği? hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/04/2018 tarihli, 10974 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.04.2018
4/278
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan Arabacıalanı Mah. 6565 ila 6571- 6587 ila 6589 nolu parsellerin kuzey ve batısında bulunan 10.00 ve 12.00 m.lik imar yollarının kaydırılmasına yönelik belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Serdivan İlçe Belediye Meclisi?nin; 01/03/2018 tarih ve 30 sayılı kararı ile uygun görülen Arabacıalanı Mahallesi, 6565 ila 6571-6587 ila 6589 nolu parsellerin kuzey ve batısında bulunan 10.00 ve 12.00 metrelik imar yollarının kaydırılmasına yönelik belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanunun 8.maddesi ve 5216 sayılı Kanunun 7 ve 14. maddeleri ile ?Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği? hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/04/2018 tarihli, 10977 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.04.2018
4/279
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi, 1551 ada 1-2 parseller ve bu parsellerin batısındaki kadastral boşluğa yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Serdivan İlçesi, 1551 ada 1-2 parseller ve bu parsellerin batısındaki kadastral boşluğa yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanunun 8.maddesi ve 5216 sayılı Kanunun 7 ve 14. maddeleri ile ?Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği? hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/04/2018 tarihli, 10979 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.04.2018
4/280
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan Arabacıalanı Mah. 15801-5070 ila 5074-4165 ila 4167 no ile, 4647-5075 ila 5079-4168 ila 4170 no?lu parsellere yönelik Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Serdivan İlçe Belediye Meclisi?nin 01/03/2018 tarih ve 27 sayılı kararı ile uygun görülen Arabacıalanı Mahallesi, 15801-5070 ila 5074-4165 ila 4167 no ile, 4647-5075 ila 5079-4168 ila 4170 no?lu parsellere yönelik Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanunun 8.maddesi ve 5216 sayılı Kanunun 7 ve 14. maddeleri ile ?Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği? hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/04/2018 tarihli, 10968 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.04.2018
4/281
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan Orta Mah. 1794 ada 9, 1401 ve 1402 nolu parsellere yönelik belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Serdivan İlçe Belediye Meclisi?nin; 01/03/2017 tarih ve 26 sayılı kararı ile uygun görülen Orta Mahalle, 1794 ada 9, 1401 ve 1402 nolu parsellere yönelik belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanunun 8.maddesi ve 5216 sayılı Kanunun 7 ve 14. maddeleri ile ?Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği? hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/04/2018 tarihli, 10982 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.04.2018
4/282
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Hendek İlçesi, Başpınar Mahallesi, 192 ada 24 nolu parseli kapsayan alana yönelik Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği.
Hendek İlçesi, Başpınar Mahallesi, 192 ada 24 nolu parseli kapsayan alana yönelik Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanunun 8.maddesi ve 5216 sayılı Kanunun 7. maddesi ile ?Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği? hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/04/2018 tarihli, 10965 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.04.2018
4/283
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ.
Hendek İlçesi, Başpınar Mahallesi, 175 ada 29-30 nolu, 669 ada 6 nolu, 612 ada 1 nolu parseller ile 613 adadaki kadastral boşluğu kapsayan alana yönelik Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklik teklifi.
Hendek İlçesi, Başpınar Mahallesi, 175 ada 29-30 nolu, 669 ada 6 nolu, 612 ada 1 nolu parseller ile 613 adadaki kadastral boşluğu kapsayan alana yönelik Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklik teklifinin 3194 sayılı İmar Kanunun 8.maddesi ve 5216 sayılı Kanunun 7. maddesi ile ?Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği? hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/04/2018 tarihli, 11021 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.04.2018
4/284
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Hendek İlçesi, Başpınar Mahallesi, 147 ada 116-117-153 ve 154 nolu parselleri kapsayan alana yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği.
Hendek İlçesi, Başpınar Mahallesi, 147 ada 116-117-153 ve 154 nolu parselleri kapsayan alana yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ilişkin alınan Hendek İlçe Belediye Meclisinin 07/03/2018 tarih ve 16 sayılı kararının 3194 sayılı İmar Kanunun 8.maddesi ve 5216 sayılı Kanunun 7 ve 14.maddeleri ile ?Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği? hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/04/2018 tarihli, 10967 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.04.2018
4/285
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 PLANLARA İTİRAZLAR
Hendek İlçesi, Başpınar Mahallesi, 192 ada 37-38-111-113-142-151(341)-154-157-160-235-237 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına askı süresinde yapılan itirazlardan, Belediyesince uygun görülen 1 adet itiraz.
Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin; 12.06.2017 tarih ve 6/398 sayılı kararı ile onaylanan Hendek İlçesi, Başpınar Mahallesi, 192 ada 37-38-111-113-142-151(341)-154-157-160-235- 237 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına askı süresi (11.08.2017- 11.09.2017) içerisinde yapılan itirazlardan, Hendek İlçe Belediye Meclisinin 03/01/2018 tarih ve 6 sayılı kararı uygun görülen 1 adet itirazın 3194 sayılı İmar Kanunun 8.maddesi ve 5216 sayılı Kanunun 7 ve 14.maddeleri ile ?Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği? hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/04/2018 tarihli, 10973 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.04.2018
4/286
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Hendek İlçesi, Nüshetiye (Akova) Mahallesi, 1095 (yeni 1317) ve 1096 (yeni 1321) nolu adaları kapsayan alana yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği.
Hendek İlçe Belediye Meclisinin 03/01/2018 tarih ve 7 sayılı kararı ile uygun görülen Hendek İlçesi, Nüshetiye (Akova) Mahallesi, 1095 (yeni 1317) ve 1096 (yeni 1321) nolu adaları kapsayan alana yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanunu?nun 8.maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu?nun 7. ve 14. Maddeleri ile Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/04/2018 tarihli, 11018 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.04.2018
4/287
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ REVİZ İMAR PLANI
Akyazı İlçesi, 1/5000 ölçekli Kısmi Revizyon Nazım İmar Planı
Akyazı Belediye Başkanlığı?nın 28/02/2018 tarih ve 4584 sayılı yazısı ile; Akyazı İlçesi, 1/5000 ölçekli Kısmi Revizyon Nazım İmar Planının Meclise sevkinin sağlanması talep edilmektedir. Belediyesince hazırlanan Akyazı İlçesi, 1/5000 ölçekli Kısmi Revizyon Nazım İmar Planının; 3194 sayılı İmar Kanunu?nun 8. maddesi, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu?nun 7. maddesi ile Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/04/2018 tarihli, 10976 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.04.2018
4/288
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI
Karasu İlçe Merkezi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı.
Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin; 12.02.2018 tarih ve 2/70 sayılı kararı ile onaylanan Karasu İlçe Merkezi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı 27.02.2018-27.03.2018 tarihleri arasında 1 ay süre ile ilan edilmiş olup; ilan-askı süresinde Belediyemize yapılan 7 adet itirazın ve Karasu Belediye Başkanlığı yazısı ile tarafımıza sunulan itirazların; 3194 sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi ve 5216 sayılı kanunun 7. ve14. maddesi ile ?Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği? hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/04/2018 tarihli, 10966 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.04.2018
4/289
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ.
Arifiye İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 452 ada, 4 nolu parsel ile 8669 nolu parsel arasında konut alanı ve park alanı değişikliği ile 15.00 ve 12.00 metrelik imar yollarına yönelik düzenlenmeyi kapsayan belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifi.
Arifiye İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 452 ada, 4 nolu parsel ile 8669 nolu parsel arasında konut alanı ve park alanı değişikliği ile 15.00 ve 12.00 metrelik imar yollarına yönelik düzenlenmeyi kapsayan belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin; 3194 sayılı İmar Kanunu?nun 8.maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu?nun 7. maddesi ile Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/04/2018 tarihli, 11076 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.04.2018
4/290
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Arifiye İlçesi Cumhuriyet Mahallesi, 865 ada 1,2,3,4,8,10,11,12,13,14 ve 15 parsellere yönelik belediyesince hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Arifiye İlçe Belediye Meclisi?nin;01/03/2018 tarih ve 23 sayılı kararı ile uygun görülen Cumhuriyet Mahallesi, 865 ada 1,2,3,4,8,10,11,12,13,14 ve 15 parsellere yönelik belediyesince hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanunu?nun 8.maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu?nun 7. ve 14. Maddeleri ile Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/04/2018 tarihli, 11019 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.04.2018
4/291
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ.
Sapanca İlçesi, Rüstempaşa Mahallesi ile Kırkpınar Hasanpaşa Mahallesi ve Güldibi Mahallesinden geçen Nato Boru hattının kuzey ve güneyinde bulunan yeşil bantların kaydırılması yönünde Belediyesince hazırlanan ve talep edilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifi.
Sapanca İlçesi, Rüstempaşa Mahallesi, 31 ada 113 nolu parselde bulunan Eğitim Tesis Alanının bir kısmının, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Rüstempaşa Mahallesi, 23 ada 7 ve 8 nolu parseller ile bir kısmı tescil harici alana ve Mülkiyeti Sapanca Belediyesine ait Gazipaşa Mahallesi 69 ada 155 nolu parsele taşınması ile Kırkpınar Hasanpaşa Mahallesi ve Güldibi Mahallesinden geçen Nato Boru hattının kuzey ve güneyinde bulunan yeşil bantların kaydırılması yönünde Belediyesince hazırlanan ve talep edilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin; 3194 sayılı İmar Kanunu?nun 8.Maddesi ve 5216 sayılı kanunun 7. maddesi ile Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümlerince Görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/04/2018 tarihli, 11150 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.04.2018
4/292
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ.
Ferizli İlçesi, İnönü ve Damlık Mahalleleri sınırları içerisinde bulunan yaklaşık 127 hektarlık alanın ?Kentsel Dönüşüm Gelişim Proje Alanı? olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifi.
5393 sayılı Belediye Kanınınun 73.maddesi uyarınca Ferizli İlçesi, İnönü ve Damlık Mahalleleri sınırları içerisinde bulunan yaklaşık 127 hektarlık alanın ?Kentsel Dönüşüm Gelişim Proje Alanı? olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin; 3194 sayılı İmar Kanunu?nun 8.maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu?nun 7. maddesi ile Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 30/03/2018 tarihli, 10576 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.04.2018
4/293
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI
Ferizli İlçesi Sinanoğlu Mahallesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı.
Ferizli İlçesi Sinanoğlu Mahallesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planının; 3194 sayılı İmar Kanunu?nun 8. Maddesi ve 5216 sayılı kanunun 7 ve 14. maddeleri ile Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 26/03/2018 tarihli, 10090 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.04.2018
4/294
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
YETKİ DEVRİ
Kocaali İlçe Merkezi 2. Etap 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı onama yetkisi devri.
"Kocaali İlçe Merkezi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı hazırlanma işi kapsamında; Müellif firma tarafından hazırlanan 2. Etap 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teslim edilmiştir. Hazırlanan Kocaali İlçe Merkezi 2. Etap 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planın onama yetkisi devrine ilişkin Kocaali Belediye Meclisinin 16/08/2016 tarih ve 68 sayılı kararı ile birlikte 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi ve 5216 sayılı Kanunun 7. Maddesi ve 14. maddesi ile "Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği" hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/04/2018 tarihli, 10969 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.04.2018
4/295
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI
Geyve İlçesi Taşoluk Mahallesi, 131 ada 3 nolu parselin Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı, Emsal 0.30,Yençok:6.50 metre olacak şekilde hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı.
Geyve İlçe Belediye Meclisi?nin; 01/03/2018 tarih ve 2018/10 sayılı kararı ile uygun görülen Taşoluk Mahallesi, 131 ada 3 nolu parselin Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı, Emsal 0.30,Yençok:6.50 metre olacak şekilde hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının; 3194 sayılı İmar Kanunu?nun 8. maddesi ve 5216 sayılı kanunun 7 ve 14. maddeleri ile Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümlerince incelenmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/04/2018 tarihli, 10971 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.04.2018
4/296
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 PLANLARA İTİRAZ
Pamukova İlçesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına askı süresi içerisinde yapılan itirazlar.
Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin; 12.02.2018 tarih ve 2/83 sayılı kararı ile onaylanan Pamukova İlçesi, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına askı süresi (23.02.2018-23.03.2018) içerisinde; İtfaiye Dairesi Başkanlığının 26.03.2018 tarih ve 10169 sayılı yazısı ile yapılan itiraz, Hukuk Müşavirliği?nin 22.03.2018 tarih ve 9782 sayılı yazısı ile tarafımıza iletilen Sakarya 1. İdare Mahkemesi 2016/763 E.-2017/466 K. sayılı BİM İstinaf Kararı, Belediyemize yapılan itirazlar, Pamukova Belediyesinin 28.03.2018 tarih ve 533 sayılı yazısı ile tarafımıza göndermiş olduğu itirazları le; Pamukova Belediye Başkanlığı tarafından 28.03.2018 tarih ve 534 sayılı yazı ile yapılan itirazların; 3194 sayılı İmar Kanunun 8. maddesi ve 5216 sayılı kanunun 7. maddesi ile "Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği" hükümlerince incelenmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/04/2018 tarihli, 10981 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.04.2018
4/297
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TAHSİS
Adapazarı İlçesi Karaman Mahallesi 1777 ada1 nolu parsel 121 nolu iş merkezindeki 6 adet işyerinin Sakarya Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bedelsiz tahsisi.
Adapazarı İlçesi Karaman Mahallesi 1777 ada1 nolu parsel 121 nolu iş merkezinde 5 (Kapı No:AZ05), 53 (Kapı No:112), 55 (Kapı No:114), 57 (Kapı No:116), 61 (Kapı No:120) ve 65 (Kapı No:124) bağımsız bölüm nolu 6 adet iş yerlerinin ?Hizmet Binası? olarak kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 18-e ve 75-d maddelerine göre Sakarya Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bedelsiz tahsisi, tahsis ile ilgili işlemler için Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesinin kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.04.2018
4/298
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KAMU YARARI KARARI
Söğütlü İlçesi, Fındıklı (Kantar) Mahallesi 228 nolu mera parselinin 8.500,00 m2?lik kısmında Mera Kanununun 14. maddesi kapsamında mezarlık yeri olarak kullanılmak üzere `kamu yatırımı kararı? alınması.
Söğütlü İlçesi, Fındıklı Mahallesi 228 nolu mera parselinin 8.500,00 m2?lik kısmında Mera Kanununun 14. maddesi kapsamında mezarlık yeri olarak kullanılmak üzere `kamu yatırımı kararı? alınmasının kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.04.2018
4/299
ÇEVRE KORUMA VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
TAHSİS
Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan "Kocaali Sahili Sosyal Tesisleri" projesinde yer alan işletmenin 10 yıllığına Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Belpaş A.Ş?ye tahsisi.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan "Kocaali Sahili Sosyal Tesisleri" projesinde yer alan işletmenin, 5216 Sayılı Belediye Kanununun 26. maddesine göre işletmenin yıllık net gelirleri toplamının %3?ünün Belediyemize verilmesi şartı ile 10 yıllığına Belediyemiz iştiraki olan Belpaş A.Ş?ye tahsis edilmesine, tahsis ile ilgili işlemler için Belediye Başkanına ve Belediye Encümenine yetki verilmesinin kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.04.2018
4/300
ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
YOLLARIN TESPİTİ
Büyükşehir ve İlçe Belediyeleri sorumluluğundaki yol ağlarının revize edilmesi.
Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyelerinin sorumluluğundaki yollar Büyükşehir Belediye Meclisinin 11/05/2015 tarih ve 5/233 sayılı kararıyla belirlenmiştir. İlçe Belediyelerinden gelen talepler doğrultusunda, İlçe Belediye Temsilcileriyle görüşülerek 2018/126 sayılı UKOME kararıyla revize edilmesi kararı alınmıştır. Büyükşehir ve İlçe Belediyeleri yol ağının tespit edildiği şekliyle belirlenmesine ilişkin Ulaşım Dairesi Başkanlığının 03/04/2018 tarihli, 11033 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis Ulaşım Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.04.2018
4/301
ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BELEDİYE BAŞKANINA VE ENCÜMENE YETKİ VERİLMESİ
200 Adet Tahditli S plaka ihalesi yapılması için Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesi.
200 Adet Tahditli S plaka ihalesi yapılması için Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesinin kabulüne MHP Grubu; Erkal ETÇİOĞLU, İlhan FİLİZ, Ahmet Ziya AKAR, Hüdaverdi BAHADIR, Murat ÖZ, Fatih ŞENTÜRK, Cengiz ŞİŞMAN, Hacı Rüstem PİRİMOĞLU ve Zeynel ASAL?ın red oylarına karşılık kabulüne, Oy çokluğuyla karar verilmiştir.
09.04.2018
4/302
ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BELEDİYE BAŞKANINA VE ENCÜMENE YETKİ VERİLMESİ
Erenler İlçesi Büyükesence Mahallesi-D100-Yeni Cami (Adapazarı) hattında çalışacak işleticinin belirlenmesi ile ilgili ihale yapılması için Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesi.
Erenler İlçesi Büyükesence Mahallesi -D100-Yeni Cami (Adapazarı) hattında çalışacak işleticinin belirlenmesi ile ilgili ihale yapılması için Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesinin kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.04.2018
4/303
ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BELEDİYE BAŞKANINA VE ENCÜMENE YETKİ VERİLMESİ
Geyve-Doğantepe- Burhaniye- Saraçlı Mahalleleri güzergâhında çalışmak üzere 1 adet özel halk otobüsü işleticisinin ihale yapılması için Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesi.
Geyve-Doğantepe- Burhaniye- Saraçlı Mahalleleri güzergâhında çalışmak üzere 1 adet özel halk otobüsü işleticisinin belirlenmesi ile ilgili ihale yapılması için Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesinin kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.04.2018
4/304
ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TARİFE CETVELLLERİNİN REVİZE EDİLMESİ
Özel Halk Otobüsleri için Yıllık Çalışma Süresi Uzatım Ücreti ve Minibüs, Taksi Dolmuş, Taksi, Servisler için Araç Uygunluk Kontrol Ücretlerinin belirlenmesi.
17.11.2017 tarihli ve 10/740 sayılı Meclis kararı ile kabul edilen 2018 Mali Yılı Gelir ve Ücret tarifesinde yer alan ticari araçlara ait (özel halk otobüsü, minibüs, taksi dolmuş, taksi) Yıllık Güzergah Tahsis Ücreti ve servis aracı Yıllık Çalışma Ruhsat Ücretlerinin iptal edilerek; Özel Halk Otobüsleri için Yıllık Çalışma Süresi Uzatım Ücreti ve Minibüs, Taksi Dolmuş, Taksi, Servisler için Araç Uygunluk Kontrol Ücretlerinin ekte sunulan tabloya göre belirlenmesine ilişkin Ulaşım Dairesi Başkanlığının 04/04/2018 tarihli, 11324 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis Plan Bütçe ve Ulaşım Komisyonuna müştereken havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.04.2018
4/305
ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TARİFE CETVELLLERİNİN REVİZE EDİLMESİ
Sinanoğlu-Adapazarı Özel Halk Otobüs hattında hizmet veren 6 adet Özel Halk Otobüsü işleticisinden alınacak 10 yıllık çalışma süresi uzatım bedelinin belirlenmesi.
08.02.2018 tarihli ve 2018-97 sayılı UKOME Kararıyla Belediyemiz denetim ve kontrolündeki Sinanoğlu-Adapazarı Özel Halk Otobüs hattında hizmet veren 6 adet Özel Halk Otobüsü işleticisinin, 07.02.2018 tarihinde biten çalışma süreleri, bedeli mukabilinde 10 yıl süre ile uzatılmıştır. 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu 97.Maddesine istinaden 6 adet Özel Halk Otobüsü işleticisinden alınacak 10 yıllık çalışma süresi uzatım bedelinin belirlenerek karara bağlanmasına ilişkin Ulaşım Dairesi Başkanlığının 26/03/2018 tarihli, 10067 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis Plan Bütçe ve Ulaşım Komisyonuna müştereken havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.04.2018
4/306
YOL BAKIM VE ALTYAPI KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KREDİ KULLANIMI
Yol yapımında kullanılmak üzere alınan 08.05.2017 tarih ve 5/374 sayılı, 25.000.000,00 TL?lik kredi kararının 40.000.000,00 TL olarak revize edilmesi.
08.05.2017 tarih ve 5/374 Sayılı Meclis Kararı ile Belediyemiz sorumluluğundaki yolların yapımı için alınan 25.000.000,00 TL kredinin, 2018 yılında yol yapımında kullanılmak üzere Bitüm Alınması işi için İlbank A.Ş'den 120 ay vadeli 40.000.000,00 TL kredi kullanımı şeklinde revize edilmesinin kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.04.2018
4/307
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KREDİ KULLANIMI
Şehir içi Toplu Taşıma hizmetlerinde kullanılmak üzere ?20 Adet Belediye Tipi Otobüs alımı işi? için İller Bankasından 48 ay vadeli 8.000.000,00 TL kredi kararının yenilenmesi.
Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından şehir içi toplu taşıma hizmetlerinde kullanılmak üzere ?20 Adet Belediye Tipi Otobüs alımı işi için? İller Bankası Genel Müdürlüğünden 8.000.000,00TL, 48 ay?a kadar vadeli kredi alınması ve bu krediye ilişkin düzenlenen kredi sözleşmelerinden kaynaklanan her türlü ödeme yükümlülüğünün sözleşme hükümleri çerçevesinde yerine getirilebilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesinin kabulüne, Oybirliği ile karar verilmiştir.
09.04.2018
4/308
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ENCÜMENE ÜYE SEÇİMİ
Encümene Üye seçimi.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Encümen Üyeliğine; Musa BİLDİK, Özcan ÖZEN, Haluk Uğur DAĞISTANLI 60?ar oyla, Mecit KÖK ve Mustafa SARI 59?ar oy?la seçilmişlerdir.
09.04.2018
4/309
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İHTİSAS KOMİSYONLARINA ÜYE SEÇİMİ.
İhtisas Komisyonlarına Üye seçimi.
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 1. Hasan ALTUNTAŞ 1. Adem KÜMBET 2. Ali Kasım AKSOY 2. M. Turan İMAMOĞLU 3. Meryem SAĞLAM 3. Recep BOĞAZ 4. Serkan KAYINOĞLU 4. Yakup AYAR 5. Resul NAMAZ 5. Zeki GÜNERİ 6. Fevzi GÜRSOY 6. Necdet TÖMEKÇE 7. Fatih ŞENTÜRK 7. Murat ÖZ HUKUK KOMİSYONU ULAŞIM KOMİSYONU 1. Ali Kasım AKSOY 1. Abdurrahim ATMACA 2. Serdar YENER 2. Fahri KOLSUZ 3. Fevzi GÜRSOY 3. Mahmut Nedim ALKAN 4. Enver ÇELİK 4. Ferda ÖZTEN 5. Abdullah ÖZDEMİR 5. İdris GÜNER 6. Raşit ERYILMAZ 6. Osman HİRA 7. Ahmet Ziya AKAR 7. Hüdaverdi BAHADIR ÇEVRE VE SAĞLIK KOMİSYONU EĞİTİM KÜLTÜR GENÇLİK ve SPOR KOMİSYONU 1. Zeynep ÖZ 1. Osman GÜR 2. Cevdet KOÇ 2. Serkan ÇARKTAN 3. Cemal ANGIN 3. Recep YERLİKAYA 4. Rıdvan ELTURAN 4. Yusuf MUT 5. Ahmet SAFİTÜRK 5. Fahri KOLSUZ 6. Aydın SERT 6. Samet ZURNACI 7. Zeynel ASAL 7. İlhan FİLİZ TARIM KOMİSYONU 1. İsmail DURMAZ 2. Ferda ÖZTEN 3. Yavuz Sultan ANAT 4. Raşit ERYILMAZ 5. Tacettin EFE 6. Murat ÖZDEMİR 7. Hacı Rüstem PİRİMOĞLU Oybirliği ile yukarıda belirtilen komisyon üyeliklerine seçilmişlerdir.
09.04.2018
4/310
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
FAALİYET RAPORU
2017 Faaliyet Raporu.
Sakarya Büyükşehir Belediyesinin 2017 Yılı Faaliyet Raporunun işaretle yapılan oylaması neticesinde MHP Grubu; Erkal ETÇİOĞLU, İlhan FİLİZ, Ahmet Ziya AKAR, Hüdaverdi BAHADIR, Murat ÖZ, Fatih ŞENTÜRK, Cengiz ŞİŞMAN, Hacı Rüstem PİRİMOĞLU ve Zeynel ASAL?ın çekimser oylarına karşılık kabulüne, Oy çokluğuyla karar verilmiştir.
09.04.2018
4/311
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE YETKİ VERİLMESİ
Adapazarı İlçesi 15 Temmuz Camili Mahallesi, 2352 ada, 14 nolu parselde Resmi Kurum Alanına (Adalet Hizmet Alanları) ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği onama yetkisinin Büyükşehir Belediye Meclisine devri.
Adapazarı İlçesi 15 Temmuz Camili Mahallesi, 2352 ada, 14 nolu parselde Resmi Kurum Alanına (Adalet Hizmet Alanları) ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği onama yetkisinin Büyükşehir Belediye Meclisine devrine ait Adapazarı Belediye Meclisinin 02.04.2018 tarihli, 4/60 sayılı kararının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.04.2018
4/312
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI
Arifiye İlçesi, Adliye-Ahmediye Mahalleleri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı.
Arifiye İlçesi, Adliye-Ahmediye Mahalleleri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı yapım işi kapsamında; Arifiye İlçesi, Adliye-Ahmediye Mahalleleri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına ait Ekinoks Plan Proje İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti.nin 04/04/2018 tarihli yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.04.2018
4/313
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
SINIRLARIN GENİŞLETİLMSİ
Akyazı İlçesi Vakıf Mahallesi Kırsal Yerleşme Alanı sınırının genişletilmesi ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/02/2018 tarihli, 2/72 sayı ile onaylanan kararına ilan askı süresince yapılan itirazlar.
Akyazı İlçesi Vakıf Mahallesi Kırsal Yerleşme Alanı sınırının genişletilmesi ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/02/2018 tarihli, 2/72 sayı ile onaylanan kararına ilan askı süresince yapılan itirazlara ait Akyazı Belediyesinin 05/04/2018 tarihli 46 sayılı kararının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.04.2018
4/314
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Akyazı İlçesi İnönü Mahallesi 19İ2D pafta, 73 ada, 126-127-99-158 ve 10 sayılı parsellerin arasından geçen 10.00 m.lik imar yolunun 7.00 m.ye düşürülmesi ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama imar plan tadilatı.
Akyazı İlçesi İnönü Mahallesi 19İ2D pafta, 73 ada, 126-127-99-158 ve 10 sayılı parsellerin arasından geçen 10.00 m.lik imar yolunun 7.00 m.ye düşürülmesi ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama imar plan tadilatına ait Akyazı Belediyesinin 05/04/2018 tarihli 47 sayılı meclis kararına ilişkin Akyazı İlçe Belediyesinin 05/04/2018 tarihli, 07193 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.