Meclis Gündem ve Kararları

Karar Tarihi Numarası Müdürlük / Konu Özet İçeriği / Eylem
11.12.2017
11/744
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
PLANLARDA HÜKÜM DEĞİŞİKLİĞİ YAPILMASI
Merkez Planlama Alt Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planının; ?6.2 Kırsal Yerleşme Alanları? hükmünün değişikliği.
Merkez Planlama Alt Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Plan Hükümlerindeki 6.2 Kırsal Yerleşme Alanları hükmünde emsal değeri, yapı sayısı sınırlaması, ticaret yapıları, konut yapılarındaki çekme mesafeleri ile konutlar arası mesafeler ve konut dışında ihtiyaç olan ahırlar gibi hususlarda değişikliğe gidilmiştir. Kuzey-Doğu Planlama Alt Bölgeleri 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ve Güney Planlama Alt Bölgesi 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Plan Hükümlerindeki 8.2 Kırsal Yerleşme Alanları hükmünde konut yapılarındaki taban alanı sınırlaması ile konut dışında ihtiyaç olan ahırlar gibi hususlarda değişikliğe gidilmiştir. Buna göre; İlgili hükümlerin Kuzey-Doğu Planlama Alt Bölgesi 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Plan Hükümleri 8.2 Kırsal Yerleşme Alanları 8.2.1. Bu planda kırsal yerleşme alanları olarak tanımlanan alanlar, genelde tarım ve orman alanları içinde kalan eskiden köy statüsünde olan alanlardır. 8.2.1. Bu alanlar, güncel veriler üzerinden (hava fotoğrafları, arazi kullanımı, varsa hâlihazır harita, vb.) Mevcut yapılar göz önüne alınarak tanımlanmış olup, sınırları şematiktir. İmar planına konu edilecek sınırlar kırsal yerleşme alan sınırları olarak kabul edilir. İlgili kurumunca, planı olmayan mahallelerin kırsal yerleşme alan sınır tespitlerinin onaylı ve güncel hâlihazır haritalar esas alınarak yaptırılması zorunludur. ?kırsal yerleşme alan sınırı?, yerleşmelerin mevcut ve müstakbel gelişme alanlarını kapsayacak şekilde belirlenerek, belediyesince onaylanacaktır. 8.2.2. Ancak, onaylı köy yerleşik alan sınırı, ? Bulunan mahallelerde, kırsal yerleşme alan sınırları belirleninceye kadar var olan köy yerleşik alan sınırına göre uygulama yapılacaktır. ? Bulunmayan mahallelerde, bu plan üzerindeki sınırlara göre uygulama yapılacaktır. Belediyesi 01.01.2018 tarihine kadar kırsal yerleşme alan sınırlarını belirlemekle yükümlüdür. Ancak, bu tarihten sonra plan üzerindeki sınıra göre uygulama yapılamaz. 8.2.3. Kırsal yerleşme alanları için hazırlanacak olan imar planı onaylanıncaya kadar aşağıdaki yapılaşma koşulları geçerli olacaktır. İfraz şartları; Oluşacak parselin kadastral bir yola cephesi olması şartıyla, ? Cephesi 20 m.?den, ? Derinliği 25 m.?den, ? Alanı 600 m² `den, az olamaz. Yapılaşma şartları; ? E=0.40?ı ve kat adedi 2?yi geçmemek şartı ile bir parselde birden fazla konut amaçlı yapı yapılabilir. Bir parselde birden fazla konut yapılması halinde konutlar arası mesafe 10 m. den az olamaz. Konut yapılarının zemin katları ticari (yöre halkının günübirlik ihtiyacını karşılayacak olan bakkal, kasap, kuaför, tamirci, kahvehane, düğün salonu, çay bahçesi, büfe, otopark vb.) olarak kullanılabileceği gibi tek bir ticari yapı da yapılabilir. ? Çatı arası kullanıma izin verilmez. ? Eğimden kazanılan katlar emsale dâhildir. ? Çekme mesafesi; komşu parselden ve yoldan en az 5 m. Olacaktır. ? Parselde yapılacak samanlık, kömürlük, müştemilatlar ile zati ihtiyaç olan ahır vb. de emsal değeri içindedir. 8.2.4. Yerleşimin ihtiyacı olan sosyal donatı (dini tesis, okul, sosyal tesis, sağlık ocağı, vb.) Tesisleri emsal=0.60?ı geçmemek şartı ile yapılabilir. Yapı yüksekliği; yapının özelliğine bağlı olarak belediyesince belirlenecektir. Çekme mesafesi; yoldan ve komşu parsellerden en az 10 m. olacaktır. şeklinde, Güney Planlama Alt Bölgesi 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Plan Hükümleri 8.2. Kırsal Yerleşme Alanları Bu planda Kırsal yerleşme alanları olarak tanımlanan alanlar, genelde tarım ve orman alanları içinde bağımsız olarak kalan eskiden köy statüsünde olan alanlardır. Bu alanlar, güncel veriler üzerinden (hava fotoğrafları, arazi kullanımı, varsa hâlihazır harita, vb.) mevcut yapılar göz önüne alınarak tanımlanmış olup, sınırları şematiktir. İmar Planına konu edilecek sınırlar, kırsal yerleşme alan sınırları olarak kabul edilir. İlgili kurumunca, planı olmayan mahallelerin kırsal yerleşme alan sınır tespitlerinin onaylı ve güncel hâlihazır haritalar esas alınarak yaptırılması zorunludur. ?Kırsal Yerleşme Alan Sınırı?, yerleşmelerin mevcut ve müstakbel gelişme alanlarını kapsayacak şekilde belirlenerek, Belediyesince onaylanacaktır. Ancak, onaylı Köy Yerleşik Alan Sınırı, ? Bulunan mahallelerde, Kırsal Yerleşme Alan Sınırları belirleninceye kadar var olan Köy Yerleşik Alan Sınırına göre uygulama yapılacaktır. ? Bulunmayan mahallelerde, bu plan üzerindeki sınırlara göre uygulama yapılacaktır. Belediyesi 01.01.2018 tarihine kadar kırsal yerleşme alan sınırlarını belirlemekle yükümlüdür. Ancak, bu tarihten sonra plan üzerindeki sınıra göre uygulama yapılamaz. Kırsal Yerleşme Alanları için hazırlanacak olan İmar Planı onaylanıncaya kadar aşağıdaki yapılaşma koşulları geçerli olacaktır. İfraz Şartları; Oluşacak parselin kadastral bir yola cephesi olması şartıyla; ? Cephesi 20 m?den ? Derinliği 25 m?den ? Alanı 600 m2?den az olamaz. Yapılaşma Şartları; ? E=0.40?ı ve kat adeti 2?yi geçmemek şartı ile bir parselde birden fazla konut amaçlı yapı yapılabilir. Bir parselde birden fazla konut yapılması halinde konutlar arası mesafe 10 m. `den az olamaz. Konut yapılarının zemin katları ticari (yöre halkının günübirlik ihtiyacını karşılayacak olan bakkal, kasap, kuaför, tamirci, kahvehane, düğün salonu, çay bahçesi, büfe, otopark vb.) olarak kullanılabileceği gibi tek bir ticari yapı da yapılabilir. ? Çatı arası kullanıma izin verilemez. ? Eğimden kazanılan katlar emsale dâhildir. ? Çekme mesafesi; komşu parselden ve yoldan en az 5 m. olacaktır. ? Parselde yapılacak samanlık, kömürlük, müştemilatlar ile zati ihtiyaç olan ahır vb. de emsal değeri içindedir. Yerleşimin ihtiyacı olan sosyal donatı (dini tesis, okul, sosyal tesis, sağlık ocağı, vb.) tesisleri Emsal=0.60?ı geçmemek şartı ile yapılabilir. Yapı yüksekliği; yapının özelliğine bağlı olarak belediyesince belirlenecektir. Çekme mesafesi; yoldan ve komşu parsellerden en az 10 m. olacaktır. şeklinde, Merkez Planlama Alt Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Plan Hükümleri 6.2. Kırsal Yerleşme Alanları Kırsal yerleşme alanları genelde tarım alanları içinde bağımsız olarak kalan eskiden köy ya da mahalle statüsünde olan alanlardır. Bu alanlar, güncel veriler üzerinden (hava fotoğrafları, arazi kullanımı, varsa hâlihazır harita, vb.) mevcut yapılar göz önüne alınarak tespit edilmiş olup, sınırları şematiktir. Kırsal yerleşme alanlarının bu plandaki sınırları imar durumuna esas oluşturamaz. İlgili belediyesince planı olmayan köy ve mahallelerin kırsal alan sınır tespitlerinin onaylı ve güncel hâlihazır haritalar esas alınarak yaptırılması zorunludur. ?Kırsal Yerleşme Sınırı?, yerleşmelerin mevcut ve müstakbel gelişme alanlarını kapsayacak şekilde ilgili belediyesince belirlenerek, Büyükşehir Belediye Meclisi?nce onaylanacaktır. Bu sınırlar belirlenirken 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı?nda verilen kullanım kararları ile sınırlayıcılar (orman, rekreasyon alanı vb. ) dikkate alınacaktır. Müteakiben 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları hazırlanacak olup, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı onaylanıncaya kadar; Kırsal yerleşme sınırları içerisinde kalmak, yeni oluşturulacak parselin kadastral bir yola cephesi olması şartı ile; ? Cephesi 20 m.?den, ? Derinliği 25 m. `den, ? Alanı 600 m² `den, az olamaz. ? Çıkmaz sokaklara cephesi olan parseller ifraz edilemez. Yapılacak olan konut için yapılaşma şartları; ? Emsal(E)=0.40?ı ? Kat adedi iki (2)?yi, geçemez ? Çekme mesafeleri: Komşu parselden ve yoldan en az 5 m. olacaktır. ? Bir parselde birden fazla konut amaçlı yapı yapılabilir. Bir parselde birden fazla konut yapılması halinde konutlar arası mesafe 10 m. `den az olamaz. Konut yapılarının zemin katları ticari (yöre halkının günübirlik ihtiyacını karşılayacak olan bakkal, kasap, kuaför, tamirci, kahvehane, düğün salonu, çay bahçesi, büfe, otopark vb.) olarak kullanılabileceği gibi tek bir ticari yapı da yapılabilir. ? Çatı arası kullanıma izin verilemez. ? Eğimden kazanılan katlar emsale dâhildir. ? Parselde yapılacak samanlık, kömürlük, müştemilatlar ile zati ihtiyaç olan ahır vb. de emsal değeri içindedir. 1. Kırsal yerleşim alanlarında mevcut dokuyu dikkate alan, yeni gelişme alanlarında ise mevcut doku ile bütünleşecek şekilde, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı yapılmadan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapılabilir. Bu plan kapsamında bu alanlarda konut, tarımsal depolama yapıları ile tarım faaliyetlerinin gerektirdiği diğer yapılar, eğitim, sağlık tesisleri, sosyal ve kültürel tesisler ile dini tesisler yer alabilir. 2. Kırsal yerleşimin ihtiyacı olan sosyal donatı (dini tesis, okul, sosyal tesis, sağlık ocağı, vb.) tesislerine ait yapılara belediyesince izin verilir. Bu alanlarda yapılacak yapının, ? Emsali; 0,60?ı geçemez ? Yapı yüksekliği; yapının özelliğine bağlı olarak belediyesince belirlenecektir. ? Çekme mesafesi; yoldan ve komşu parsellerden en az 10 m. olacaktır. 3. Kırsal yerleşme alanlarında brüt yoğunluk; 50 kişi/hektardır. şeklinde KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 04/12/2017 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.12.2017
11/745
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ.
Adapazarı İlçesi, Tığcılar Mahallesi, 3391 ada, 44 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifi.
Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğünün talebine istinaden, Mülkiyeti Hazineye ait Adapazarı İlçesi, Tığcılar Mahallesi, 3391 ada, 44 nolu parselin Ticaret Alanı?ndan Resmi Kurum Alanı?na dönüştürülmesine yönelik İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığımızca hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 28/11/2017 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.12.2017
11/746
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ.
Adapazarı İlçesi, Güllük Mahallesi, 633 ada, 4 nolu parsele yönelik, Sakarya 1. İdare Mahkemesinin E=2016/743 - K=2017/638 sayılı iptal kararına istinaden hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifi.
Adapazarı İlçesi, Güllük Mahallesi, 633 ada, 4 nolu parselin Sakarya 1. İdare Mahkemesinin 2016/743 esas sayılı dosya ile 31.05.2017 tarih ve 2017/638 karar nosu ile dava konusu işlemin iptaline yönelik kararın yerine getirilmesi için parsel maliklerinin parselin %50?sinin bilabedel kayıtsız şartsız Büyükşehir Belediyesi adına terk edeceklerini ayrıca bu parselle ilgili İdare Mahkemesi Kararlarından feragat edeceklerini ve kararları uygulamayacaklarını kabul ve taahhüt ettiklerine dair 27.11.2017 tarih ve 20963 kayıt nolu dilekçelerine istinaden parselin 25.00 metre taşıt yoluna cepheli kısmının Ticaret Alanı, kalan kısmının ise Otopark Alanı olacak şekilde İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığınca hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 28/11/2017 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.12.2017
11/747
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı ilçesi, Camili Mahallesi, 1630 ada, 1 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Adliye Hizmet Binası yapılması için Adapazarı İlçe Belediye Meclisince alınan 04.05.2015 tarihli 6/47 sayılı kararı ile uygun görülen Valilik Resmi Daireler Kampüsü olarak kullanılmakta olan Camili Mahallesi, 1630 ada, 1 nolu parselin yapılaşma şartları aynı kalacak şekilde, yapı yaklaşma mesafelerinin parselin tamamında 10.00 m.ye düşürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği; Adliye Hizmet Binası inşası için yine Camili Mahallesi sınırlarında müstakil bir parselde (4927 ada, 1-2 parseller) yeni yer seçimi yapıldığından ve buna dair yapılan ve Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi?nin 09.10.2017 tarih ve 9/586 sayılı kararı ile onaylanan Uygulama İmar Planı ile talep karşılanmış olduğundan REDDİNİN uygun olacağı, yönündeki 28/11/2017 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.12.2017
11/748
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi, Terelipınar Mevkii, 16582 nolu parsele yönelik Sakarya 2. İdare Mahkemesinin E=2016/35 - K=2017/300 sayılı kararına istinaden (iptal edilen kısım yönünden) hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği.
Serdivan İlçesi, Terelipınar Mevkii, 16582 nolu parselin Sakarya 2. İdare Mahkemesinin 2016/35 esas sayılı dosya ile 31.03.2017 tarih ve 2017/300 karar nosu ile dava konusu işlemin kısmen iptaline, kısmen reddine ilişkin karara karşı Büyükşehir Belediyesi tarafından (iptal edilen kısım yönünden) istinaf yoluna gidilmiş olup; İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Dördüncü İdare Dava Dairesi 16.10.2017 tarih, 2017/1588 esas ve 2017/830 karar nosu ile istinaf talebinin reddine karar verilmiştir. Mahkeme kararı gereği (iptal edilen kısım yönünden) 16582 nolu parselin Konut Alanı olarak planlanmasına yönelik İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığınca hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 28/11/2017 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir
11.12.2017
11/749
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi, 11310-16582 ve 16583 nolu parsellere yönelik Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Serdivan İlçe Belediye Meclisinin 01.06.2017 tarih ve 54 sayılı kararı ile uygun görülen, Kemalpaşa Mahallesi, 11310 parsel Konut Alanından ?Emsal:1.00 - Bina yüksekliği (Yençok):10.50 m.? ?Sosyal Tesis Alanı? fonksiyonuna; 16583 parsel ?Sağlık Tesis Alanı? ve ?Cami Alanı?ndan ?Ayrık nizam - 4 kat - Taban alanı katsayısı (TAKS):0.25 - Katlar alanı katsayısı (KAKS):1.00? ?Konut Alanı? fonksiyonuna; 16582 parselin ise kısmen ?Park Alanı? kısmen yol olacak şekilde düzenlenmesine yönelik Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin: 16582 nolu parsele ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına dair alınan Komisyonumuzun 03.08.2017 tarih - 178 sayılı kararı doğrultusunda Konut Alanı (Ayrık nizam 4 kat, TAKS:0.25, KAKS:1.00) olacak şekilde ekli plandaki gibi DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 04/12/2017 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.12.2017
11/750
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi, 1.Kısım (Güney) 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Plan Notları 27. Maddesine yönelik hazırlanan plan hükmü değişikliği.
Serdivan İlçe Belediye Meclisinin 02.10.2017 tarih ve 69 sayılı kararı ile uygun görülen, Serdivan İlçesi, 1.Kısım (Güney) 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Plan Notları 27. Maddesinin değiştirilmesine yönelik hazırlanan plan hükmü değişikliğinin REDDİNİN uygun olacağı, yönündeki 04/12/2017 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.12.2017
11/751
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI
Serdivan İlçesi, 2.Kısım (Kuzey) 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Plan Notları 27. Maddesine yönelik hazırlanan plan hükmü değişikliği.
Serdivan İlçe Belediye Meclisinin 02.10.2017 tarih ve 70 sayılı kararı ile uygun görülen, Serdivan İlçesi, 2.Kısım (Kuzey) 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Plan Notları 27. Maddesinin değiştirilmesine yönelik hazırlanan plan hükmü değişikliğinin REDDİNİN uygun olacağı, yönündeki 04/12/2017 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.12.2017
11/752
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI
Serdivan İlçesi, Beşköprü Mahallesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Plan Notları 30. Maddesine yönelik hazırlanan plan hükmü değişikliği.
Serdivan İlçe Belediye Meclisinin 02.10.2017 tarih ve 71 sayılı kararı ile uygun görülen, Beşköprü Mahallesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Plan Notları 30. Maddesinin değiştirilmesine yönelik hazırlanan plan hükmü değişikliğinin REDDİNİN uygun olacağı, yönündeki 04/12/2017 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.12.2017
11/753
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI
Serdivan İlçesi, Esentepe Mahallesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Plan Notları 27. Maddesine yönelik hazırlanan plan hükmü değişikliği.
Serdivan İlçe Belediye Meclisinin 02.10.2017 tarih ve 72 sayılı kararı ile uygun görülen, Esentepe Mahallesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Plan Notları 27. maddesinin değiştirilmesine yönelik hazırlanan plan hükmü değişikliğinin REDDİNİN uygun olacağı, yönündeki 04/12/2017 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.12.2017
11/754
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI
Erenler İlçesi, Kamışlı Mahallesi, 1068 sayılı parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı.
Merkez Planlama Alt Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Plan Notlarının 9.1 maddesinde ?Tarımsal Niteliği Korunacak Alanlar? fonksiyonuna ilişkin - ?10.000 m²?den küçük parsellerde yapı yapılamaz. - Parsel cephesi 25 m.den az olamaz. - Maksimum yapı yüksekliği (H.max)=6.50 m. Yem ve slaj depoları ile teknolojinin zorunlu kıldığı tesislerde yapı yüksekliği yapının teknolojik özelliğine göre belirlenecektir. - Maksimum Emsal(E)= 0.30, - Çekme mesafeleri komşu parselden en az 10 m. Ve yoldan en az 15 m.?dir. - Bağ evi için en fazla inşaat alanı 120 m²?dir.? Denilmektedir. Söz konusu talebe ilişkin, ? Sakarya Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğü?nün 19.12.2016 tarih ve E.2101 sayılı yazısında; ??yürürlükte bulunan ve konumunu ilgilendiren yasalara uyması kaydı ile Halk Sağlığı Müdürlüğü açısından sakınca olmayacağı..? şeklinde şartlı uygun, ? Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin 22.12.2016 tarih ve 646706 sayılı yazısında; "...Bahse konu parsel üzerinde Şirketimiz kullanımında herhangi bir tesis olmadığı görüldüğünden, taşınmaza "Tarımsal Amaçlı Plan" yapılmasında Şirketimiz açısından mahsur bulunmamaktadır." şeklinde uygun, ? Sakarya Valiliği İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nün 29.12.2016 tarih ve 978 sayılı yazısı ile 09.05.2017 tarih ve E.1151558 sayılı yazısında; " ...Toprak Koruma Projesi hazırlanması şartıyla uygun olduğuna... bu kapsamda hazırlanan Toprak Koruma Projesinde belirtilen şartlara uyulması koşuluyla tarımdışı amaçla kullanılmasında sakınca bulunmamaktadır." şeklinde şartlı uygun ve ekinde de Toprak Koruma Projesi onay sayfasının olduğu, ? Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü'nün 14.12.2016 tarih ve 448457 sayılı yazısı ile "...Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği (EKAT) 44 ve 46. maddelerine göre yaklaşım mesafeleri de belirtilerek Teşekkülümüz haklarının gözetilmesi görüşü ve imar planı notlarına "EKAT Yönetmeliğinde belirtilen mesafelere göre uygulama yapılmasını teminen enerji iletim hattının geçtiği alandaki itrifak koridoru boyunca TEİAŞ görüşü alınmadan uygulama yapılmayacaktır." şeklindeki ifadenin eklenmesi..." şeklinde şartlı uygun, ? Sakarya Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün 12.12.2016 tarih ve E.7942 sayılı yazısında; "...1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ve 1/25000 Nazım İmar Planı Kararlarına uyulması ve ilgili kurum ve kuruluşlardan gerekli izin ve görüşlerin alınması gerekmektedir. İmar Planı yapım sürecinde 3194 Sayılı İmar Kanunu ve ilgili Yönetmeliklerine, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğine uyulması hususunda..." şeklinde şartlı, ? Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü'nün 12.12.2016 tarih ve E.294164 sayılı yazısında; "...tarımsal amaçlı plan yapılmasında sakınca yoktur. Parselin konumu, proje paftasına işlenerek, ekte gönderilmektedir. Parsele giriş-çıkış yapılmak istendiğinde, Bölge Müdürlüğümüzden ayrıca görüş alınmalıdır." şeklinde şartlı uygun, ? Orman Genel Müdürlüğü Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü'nün 06.01.2017 tarih E.19921 sayılı yazısında "...söz konusu parsele Tarımsal amaçlı plan yapılmasında kurumumuzca herhangi bir sakınca olmadığı..." şeklinde uygun görüşleri bulunmaktadır. Plan açıklama raporunda; mülk sahiplerinin talebi doğrultusunda, mısır kurutma tesis silosunu yapılabilmesi amacı ile tarım ve hayvancılık tesis alanı gösteriminde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlandığı belirtilmekte olup, söz konusu teklifin ilçe belediye meclisine iletildiği ve 02.10.2017 gün ve 49 sayılı İlçe Meclis Kararı ile uygun görüldüğü anlaşılmaktadır. Söz konusu plan değişikliği teklifi incelendiğinde; Kurum görüşlerinin ve jeolojik-jeoteknik etüt raporlarının tamamlandığı, etüt raporlarının plan altlığında kullanıldığı, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nün 29.12.2016 tarih ve 978 sayılı yazısı ile Toprak Koruma Projesinin onaylandığı, plan paftalarında hâlihazır harita onaylarının bulunduğu, Erenler İlçesi, Kamışlı Mahallesi, 1068 sayılı parselin E:0.30, Yençok:6.50 m. yapılaşma şartlarında "Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı" fonksiyonu olarak planlandığı, parsel büyüklüğünün 10.000 m²' den, parsel cephesinin 25 m.' den fazla olduğu, çekme mesafelerinin komşu parselden en az 10 m ve yoldan en az 15 m olduğu tespit edilmiş olup, Teklif plan kararlarının 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olduğu, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü'nün eklenmesini istediği hükmün plan notlarına eklendiği görülmektedir. Ayrıca, teklife konu parselin güneyinden doğu-batı istikametinde 10 m. lik yol planlanmış, ancak planlanan yol teklife konu parselde kesilerek devamlılığı sağlanmamıştır. Planlama ilkeleri kapsamında ulaşım sisteminin bir bütün olarak ele alınması gerektiğinden, ulaşım kademelenmesi olmadan söz konusu 10 m. lik yolun 30 m. lik karayoluna bağlanmasının Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin Yedinci Bölüm 24. Maddesine uygun olmadığı, Teklife konu "Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı" fonksiyonunun 115 m²'sinin 10 m.'lik yoldan ihdası ile oluştuğu görülmektedir.? denilmektedir. Hazırlanan Plan; 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. ve 14. maddeleri ile ?Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği? hükümlerince incelendiğine dair tanzim olunan İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 28/11/2017 tarihli raporunun okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Erenler İlçe Belediye Meclisinin 02.10.2017 tarih ve 49 sayılı kararı ile uygun görülen, Kamışlı Mahallesi, 1068 sayılı parsele yönelik olarak E:0.30, Yençok:6.50 m. ve yapı yaklaşma mesafeleri 30 metrelik yoldan 25 m. komşu parsel sınırlarındaki cephelerden 10 m. şartlarının geçerli olduğu ?Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı? şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 28/11/2017 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.12.2017
11/755
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Erenler İlçesi, Küpçüler Mahallesi, 605 ada 68 sayılı parselin rekreasyon alanında kalan kısmına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Erenler İlçesi, Küpçüler Mahallesi, 605 ada, 68 sayılı parselin Rekreasyon Alanında kalan kısmına yönelik yapılaşma şartları Yençok=10.00m.(2 kat) olacak şekilde İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığınca hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 28/11/2017 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.12.2017
11/756
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Sapanca İlçesi, Göl Mahallesi, 172 ada, 44 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği,
Sapanca İlçe Belediye Meclisinin 03.08.2017 tarih ve 2017/105 sayılı kararı ile uygun görülen, Göl Mahallesi, Turizm Tesis Alanı fonksiyonundaki 172 ada, 44 nolu parselin yapılaşma şartlarının E=0.50, Hmax=9.50 m?den, fonksiyonu değişmeyecek biçimde E=0.75 ve Yençok=14.50 m. olacak şekilde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 04/12/2017 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.12.2017
11/757
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Pamukova İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Kortepe Caddesi, G24D-24D-4D, paftada bulunan ?Sağlık Tesisi Alanı? ve Elperek Mahallesi, 9586 nolu parseldeki ?Sosyal Tesis Alanı?na ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve buna bağlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği yapma ve onama yetki devri.
Pamukova İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Kortepe Caddesi, G24D-24D-4D, paftada bulunan ?Sağlık Tesisi Alanı?nın ?Kamusal Hizmet Alanı? ve ?Sosyal Tesis Alanı? olarak ve Elperek Mahallesi, 9586 nolu parseldeki ?Sosyal Tesis Alanı?nın 01/04/2013 tarih ve 43 sayılı kararı ile onaylanan önceki yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planındaki gibi ?Konut Alanı? olarak planlanmasına ilişkin Pamukova Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği onama yetkisinin Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisine devrine dair alınan Pamukova Belediye Meclisi?nin 02.10.2017 tarih ve 38 sayılı kararı ile birlikte nazım plana uygun olarak yine Pamukova Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 28/11/2017 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.12.2017
11/758
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Pamukova İlçesi, Yenice Mahallesi, 3914-3915-3916-3917-3918-3919-3921-3924- 3925-3926-6634-6635-8682-8683-10030-10031 ve 10032 parsellerin bulunduğu imar adası için hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği Onama yetkisinin Sakarya Büyükşehir Belediyesine devri.
Pamukova İlçesi, Yenice Mahallesi, 3914-3915-3916-3917-3918-3919-3921-3924-3925-3926-6634-6635-8682-8683-10030-10031 ve 10032 parsellerin bulunduğu imar adasının ?Belediye Hizmet Alanı (İdari, Sosyal ve Kültürel Tesisler, Otopark vb?)? ve ?İbadet Alanı? olacak şekilde Belediyesince talep edilen ve Hazırlatılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği Onama yetkisinin Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisine devrine dair alınan Pamukova Belediye Meclisi?nin 01.11.2017 tarih ve 2017/47 sayılı kararı ile birlikte KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 28/11/2017 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.12.2017
11/759
GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
YÖNETMELİK
Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığının Görev ve Çalışma Yönetmeliği.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca hazırlanan ?SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK ve SPOR HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ nin ekte düzenlendiği şekliyle KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 30/11/2017 tarihli Hukuk Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.12.2017
11/760
ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
YÖNETMELİK
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Seyahat Kartları Yönetmeliği.
SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SEYAHAT KARTLARI YÖNETMELİĞİ?nin komisyon raporu ekindeki gibi güncellenmesinin KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 04/12/2017 tarihli Ulaşım Komisyonu ve Hukuk Komisyonu müşterek raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.12.2017
11/761
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Yeni Stadyum-Pekşenler arasında bulunan imar yolundaki kavşak ve yol düzenlemelerine ilişkin hazırlanan Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 11/09/2017 tarih ve 8/581 sayılı kararı ile onaylanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planları değişiklikleri ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ilan- askı süresince yapılan 1 adet itiraz.
Yeni Stadyum-Pekşenler arasında bulunan 40.00m?lik imar yolundaki kavşak ve yol düzenlemelerine ilişkin hazırlanan ve Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 11/09/2017 tarih ve 8/581 sayılı kararı ile onaylanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planları değişiklikleri ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ilan- askı süresince (26/10/2017 - 26/11/2017) yapılan 1 adet itirazın 3194 Sayılı İmar Kanunu?nun 8. Maddesi ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu?nun 7. Maddesi ile Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 29/11/2017 tarihli, 2421 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.12.2017
11/762
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı ilçesi, Alandüzü Mahallesinde yer alan 42, 45, 46, 47, 48 ve 49 nolu parsellerde yoğunluk artırılmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği.
Adapazarı ilçesi, Alandüzü Mahallesinde yer alan 42, 45, 46, 47, 48 ve 49 nolu parsellerde yoğunluk artırılmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin 3194 Sayılı İmar Kanunu?nun 8. Maddesi ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu?nun 7. Maddesi ile Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 30/11/2017 tarihli, 1654616 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.12.2017
11/763
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Süleymanbey Mahallesi, 488 nolu parselin doğru parsel koordinatlarına göre yeniden düzenlenmesine yönelik hazırlanan ve Belediyesince talep edilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifi.
Adapazarı İlçesi, Süleymanbey Mahallesi, 488 nolu parselin doğru parsel koordinatlarına göre yeniden düzenlenmesine yönelik hazırlanan ve Adapazarı İlçe Belediyesince talep edilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin 3194 Sayılı İmar Kanunu?nun 8. Maddesi ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu?nun 7. Maddesi ile Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 30/11/2017 tarihli, 1654518 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.12.2017
11/764
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Camili Mahallesi, mülkiyeti 32/33 oranında Belediyemize ait 1/33 şahıs mülkiyetinde olan 1662 ada 1 nolu parselin ?Ticaret Alanı?ndan ?Resmi Kurum Alanı?na dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği.
Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün 02/11/2017 tarihli; 25299 sayılı yazısı ile, Adapazarı İlçesi, Camili Mahallesi, mülkiyeti 32/33 oranında Belediyemize ait (Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne tahsisli), 1/33 şahıs mülkiyetinde olan 1662 ada 1 nolu parselin ?Ticaret Alanı?ndan ?Resmi Kurum Alanı?na dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin 3194 Sayılı İmar Kanunu?nun 8. Maddesi ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu?nun 7. Maddesi ile Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/12/2017 tarihli, 1656758 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.12.2017
11/764
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Camili Mahallesi, mülkiyeti 32/33 oranında Belediyemize ait 1/33 şahıs mülkiyetinde olan 1662 ada 1 nolu parselin ?Ticaret Alanı?ndan ?Resmi Kurum Alanı?na dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği.
Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün 02/11/2017 tarihli; 25299 sayılı yazısı ile, Adapazarı İlçesi, Camili Mahallesi, mülkiyeti 32/33 oranında Belediyemize ait (Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne tahsisli), 1/33 şahıs mülkiyetinde olan 1662 ada 1 nolu parselin ?Ticaret Alanı?ndan ?Resmi Kurum Alanı?na dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin 3194 Sayılı İmar Kanunu?nun 8. Maddesi ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu?nun 7. Maddesi ile Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/12/2017 tarihli, 1656758 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.12.2017
11/765
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Güneşler Mahallesi, 1083 nolu parselin kuzeyine yönelik Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Adapazarı İlçe Belediye Meclisi?nin 06/11/2017 tarih ve 11/156 sayılı kararı ile uygun görülen, Güneşler Mahallesi, 1083 nolu parselin kuzeyine yönelik Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin 3194 Sayılı İmar Kanunu?nun 8. Maddesi ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu?nun 7. ve 14.Maddeleri ile Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 30/11/2017 tarihli, 1654378 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.12.2017
11/766
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ.
Serdivan İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi, 17109-17527-11308-13121 nolu parsellerin arasında kalan terkli alan ve 2076 ada 4 nolu parsele yönelik belediyesince teklif edilen ve hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifi.
Serdivan İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi, 17109-17527-11308-13121 nolu parsellerin arasında kalan terkli alan ve 2076 ada 4 nolu parsele yönelik belediyesince teklif edilen ve hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin 3194 Sayılı İmar Kanunu?nun 8. Maddesi ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu?nun 7. Maddesi ile Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/12/2017 tarihli, 1656193 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.12.2017
11/767
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi, Yazlık Orta Mahalle, 1807 ada 1, 1807 ada 2 nolu, 1806 ada 1 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği.
Sakarya 2. İdare Mahkemesinin 2017/29 nolu Esas ve 2017/830 nolu mahkeme kararına göre; Serdivan İlçesi, Yazlık Orta Mahalle, 1807 ada 1, 1807 ada 2 nolu, 1806 ada 1 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliğinin; 3194 sayılı İmar Kanunu?nun 8.maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu?nun 7. maddesi ile Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/12/2017 tarihli, 1654505 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.12.2017
11/768
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ.
Serdivan İlçesi, Yazlık Mahallesi, 5238 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifi.
Serdivan İlçesi, Yazlık Mahallesi, 5238 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin; 3194 sayılı İmar Kanunu?nun 8.maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu?nun 7. maddesi ile Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/12/2017 tarihli, 1653697 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.12.2017
11/769
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi, Beşköprü Mahallesi, 9001 ve 17413 nolu parsellere yönelik Belediyesince talep edilen ve hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Serdivan İlçe Belediye Meclisi?nin; 01/11/2017 tarih ve 85 sayılı kararı ile uygun görülen Beşköprü Mahallesi, 9001 ve 17413 nolu parsellere yönelik Belediyesince talep edilen ve hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin; 3194 sayılı İmar Kanunu?nun 8. Maddesi ve 5216 sayılı kanunun 7 ve 14. maddeleri ile Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/12/2017 tarihli, 1654290 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.12.2017
11/770
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi, 1934 ada ve çevresine yönelik belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Serdivan İlçe Belediye Meclisi?nin 01/11/2017 tarih ve 84 sayılı kararı ile uygun görülen Kemalpaşa Mahallesi, 1934 ada ve çevresine yönelik belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin; 3194 sayılı İmar Kanunu?nun 8. Maddesi ve 5216 sayılı kanunun 7 ve 14. maddeleri ile Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/12/2017 tarihli, 1654123 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.12.2017
11/771
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Erenler İlçesi, Nakışlar Mahallesi, 2423 ada 19 sayılı parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği.
Erenler İlçe Belediye Meclisi?nin; 03.07.2017 gün ve 34 sayılı kararı ile uygun görülen Erenler İlçesi, Nakışlar Mahallesi, 2423 ada 19 sayılı parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin; 3194 sayılı İmar Kanunu?nun 8. Maddesi ve 5216 sayılı kanunun 7 ve 14. maddeleri ile Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/12/2017 tarihli, 1654502 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.12.2017
11/772
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI
Karasu İlçe Merkezi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı .
Karasu İlçe Belediye Meclisinin 02/09/2016 tarih ve 56 sayılı kararı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Onama yetkisi Belediyemize devredilmiş olan, "Karasu İlçe Merkezi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı hazırlanma işi" kapsamında; Müellif firma tarafından hazırlanan Karasu İlçe Merkezi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planının, 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi ve 5216 sayılı Kanunun 7. Maddesi ve 14. Maddesi ile "Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği" hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/12/2017 tarihli, 1655981 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.12.2017
11/773
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 PLANLARA İTİRAZ
Kocaali İlçe Merkezi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına ilan-askı süresinde yapılan itirazlar.
Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin; 12.06.2017 tarih ve 6/410 sayılı kararı ile onaylanan Kocaali İlçe Merkezi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına ilan-askı süresinde (30.06.2017-31.07.2017) yapılan itirazlar, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin; 09.10.2017 tarih ve 9/610 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. Planın değişen kısımlarına ilişkin, 30.10.2017-30.11.2017 tarihleri arasında 1 ay süre ile ilan edilmiş olup; İlan-Askı süreci içerisinde Belediyemize yapılan 2 adet itirazın ve Kocaali Belediye Başkanlığı yazısı ile sunulan itirazların; 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi ve 5216 sayılı kanunun 7. Maddesi ile ?Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği? hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/12/2017 tarihli, 1656466 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.12.2017
11/774
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 PLANLARA İTİRAZLAR
Kocaali İlçe Merkezi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına ilan-askı süresinde yapılan itirazlar.
Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin; 12.06.2017 tarih ve 6/411 sayılı kararı ile onaylanan Kocaali İlçe Merkezi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına ilan-askı süresinde (30.06.2017 -31.07.2017) yapılan itirazlar, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin; 09.10.2017 tarih ve 9/611 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. Planın değişen kısımlarına ilişkin, 30.10.2017-30.11.2017 tarihleri arasında 1 ay süre ile ilan edilmiş olup; İlan Askı Sürecinde içerisinde Belediyemize yapılan 2 adet itirazın ve Kocaali Belediye Başkanlığı yazısı ile sunulan itirazların; 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi ve 5216 sayılı kanunun 7. maddesi ve 14. maddesi ile ?Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği? hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/12/2017 tarihli, 1656438 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.12.2017
11/775
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Hendek İlçesi, (Akova, Akpınar, Başpınar, Büyükdere, Çiftlik, Dereboğazı, Kemaliye, Köprübaşı, Necatipaşa, Mahmutbey, Rasimpaşa, Turanlar, Yeni, Yeşiller, Mahalleleri ) 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının, Başpınar Mahallesi, 181 ada, 4 ve 49 nolu parsellere ilişkin kısmı mahkeme kararı ile iptal edilmiş olup, mahkeme kararının yerine getirilmesi amacıyla hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği.
Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 11/02/2013 tarih ve 2/56 sayılı kararı ile onaylanan Hendek İlçesi, (Akova, Akpınar, Başpınar, Büyükdere, Çiftlik, Dereboğazı, Kemaliye, Köprübaşı, Necatipaşa, Mahmutbey, Rasimpaşa, Turanlar, Yeni, Yeşiller, Mahalleleri ) 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının, Başpınar Mahallesi, 181 ada, 4 ve 49 nolu parsellere ilişkin kısmı mahkeme kararı ile iptal edilmiş olup, mahkeme kararının yerine getirilmesi amacıyla hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliğinin; 3194 sayılı İmar Kanunu?nun 8.maddesi ve 5216 sayılı kanunun 7. maddesi ile ?Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği? hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 13/11/2017 tarihli, 2330 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.12.2017
11/776
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/25000 NAZIM İMAR PLANLARINA YAPILAN İTİRAZLAR.
Arifiye İlçesi, Adliye mahallesi 2622 ada, 20 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planına ilan askı süresinde yapılan itiraz sonucu alınan, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 09/10/2017 tarih ve 9/600 sayılı kararına ilan askı süresinde yapılan 1 adet itiraz.
Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 10/07/2017 tarih ve 7/469 sayılı kararı ile onaylanan Arifiye İlçesi, Adliye mahallesi 2622 ada, 20 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planına ilan askı süresinde (31/07/2017-05/09/2017) yapılan itiraz sonucu alınan, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 09/10/2017 tarih ve 9/600 sayılı kararına ilan askı süresinde (20/10/2017- 20/11/2017) yapılan 1 adet itirazın, 3194 sayılı İmar Kanunu?nun 8. Maddesi ve 5216 sayılı yasanın 7. Maddesi ile Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 29/11/2017 tarihli, 2411 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.12.2017
11/777
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ.
Arifiye İlçesi, Hanlı Mahallesi, 6252 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan teklifi.
Arifiye İlçesi, Hanlı Mahallesi, 6252 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan teklifinin; 3194 sayılı İmar Kanunu?nun 8.maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu?nun 7. Maddesi ile Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 30/11/2017 tarihli, 2433 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.12.2017
11/778
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ.
Arifiye İlçesi, Hanlıköy Mahallesi, 6242 nolu parsele ilişkin Sakarya 1.İdare Mahkeme kararı gereği hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklik teklifi.
Arifiye İlçesi, Hanlıköy Mahallesi, 6242 nolu parsele ilişkin Sakarya 1.İdare Mahkemesine 2016/357 esas sayılı dosya ile açılan dava ve 2017/889 sayılı kararı gereği hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklik teklifinin; 3194 sayılı İmar Kanunu?nun 8.maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu?nun 7. maddesi ile Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 24/11/2017 tarihli, 2412 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.12.2017
11/779
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Ferizli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişiklik Teklifi.
Ferizli İlçe Belediye Meclisi?nin 02/10/2017 tarih ve 55 sayılı kararı ile uygun görülen, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişiklik Teklifinin 3194 sayılı İmar Kanunu?nun 8. Maddesi ve 5216 sayılı kanunun 7 ve 14. maddeleri ile Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 30/11/2017 tarihli, 1635840 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.12.2017
11/780
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ.
Karapürçek İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 2825 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifi.
Karapürçek İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 2825 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin 3194 sayılı İmar Kanunu?nun 8. Maddesi ve 5216 sayılı Kanunun 7. maddesi ile Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 30/11/2017 tarihli, 1653797 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.12.2017
11/781
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Pamukova İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi Şehit Hüseyin İpekçioğlu Caddesi, 9884 nolu parseldeki ?Park Alanı?na ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Pamukova İlçe Belediye Meclisi?nin; 01/11/2017 tarih ve 43 sayılı kararı ile uygun görülen Pamukova İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi Şehit Hüseyin İpekçioğlu Caddesi, 9884 nolu parseldeki ?Park Alanı?na ilişkin Belediyesince talep edilen ve hazırlatılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanunu?nun 8. Maddesi ve 5216 sayılı Kanunun 7. maddesi ile Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 30/11/2017 tarihli, 1654129 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.12.2017
11/782
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
YETKİ VERİLMESİ
Pamukova Özbek Mah. 104 nolu ve 107 nolu tarla vasıflı parsellerin mezarlık olarak, Cumhuriyet Mah. 370 ada 1 nolu arsa vasıflı parseldeki hissenin su deposu olarak kullanılmak üzere devir alınması için Başkana ve Encümene yetki verilmesi.
Mülkiyeti Pamukova Belediyesine ait Pamukova İlçesi Özbek Mahallesi 104 nolu 3.400,00 m2 yüzölçümlü tarla vasıflı ve 107 nolu 1.041,00 m2 yüzölçümlü tarla vasıflı parsellerin mezarlık olarak kullanılmak üzere, Pamukova Mahallesi (Cumhuriyet Mahallesi) 370 ada 1 nolu 1.590,71 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı parselde su deposu bulunması nedeniyle Pamukova Belediyesinin 1.319,43 m2 (131943/159071) hissesinin 6360 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi 8. bendi ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun Ek 2. maddesi uyarınca Belediyemize devri Pamukova Belediyesi Meclisinin 01/11/2017 tarih ve 2017/45 nolu kararı ile kabul edilmiştir. Buna göre, Pamukova İlçesi Özbek Mahallesi 104 nolu 3.400,00 m2 yüzölçümlü tarla vasıflı ve 107 nolu 1.041,00 m2 yüzölçümlü tarla vasıflı parsellerin mezarlık olarak kullanılmak üzere, Pamukova Mahallesi (Cumhuriyet Mahallesi) 370 ada 1 nolu 1.590,71 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı parselde su deposu bulunması nedeniyle Pamukova Belediyesinin 1.319,43 m2 (131943/159071) hissesinin su deposu olarak kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 18-e ve 75-d maddesine göre devir alınması ile ilgili işlemler için Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 22/11/2017 tarihli, 2484(R:1651737) sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Pamukova Belediyesi Meclisinin 01/11/2017 tarih ve 2017/45 nolu kararı ile Belediyemize devri kabul edilen, Pamukova İlçesi Özbek Mahallesi 104 nolu 3.400,00 m2 yüzölçümlü tarla vasıflı ve 107 nolu 1.041,00 m2 yüzölçümlü tarla vasıflı parsellerin mezarlık olarak kullanılmak üzere, Pamukova Mahallesi (Cumhuriyet Mahallesi) 370 ada 1 nolu 1.590,71 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı parselde su deposu bulunması nedeniyle Pamukova Belediyesinin 1.319,43 m2 (131943/159071) hissesinin su deposu olarak kullanılmak üzere devir alınması için 5393 sayılı Belediye Kanununun 18-e ve 75-d maddesine göre Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesinin kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.12.2017
11/783
ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
YETKİ VERİLMESİ
Hendek Soğuksu Mahallesinden Hendek ilçe merkezine kurulan hatta çalışacak araçların ihale yoluyla belirlenmesi.
Hendek Soğuksu Mahallesinden Hendek ilçe merkezine taşımacılık hattı kurulması konusu 25.07.2017 tarihli UKOME Genel Kurulu toplantısında görüşülmüş olup bu toplantıda alınan 2017-242 sayılı kararla, Hendek Soğuksu Mahallesinden Hendek ilçe merkezine taşımacılık hattı kurulmasına ve bu hatta çalışacak olanların yapılacak ihale ile belirlenmesine karar verilmiştir. Hendek Soğuksu Mahallesinden Hendek ilçe merkezine kurulan hatta çalışacak araçların çalıştırılması ile ilgili ihale yapılması için Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin Ulaşım Dairesi Başkanlığının 09/11/2017 tarihli, 2527 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; UKOME?nin 25.07.2017 tarihli 2017-242 sayılı kararı ile uygun görülen, Hendek Soğuksu Mahallesinden Hendek ilçe merkezine kurulan hatta çalışacak araçların ihale yoluyla belirlenmesi için Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesinin kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.12.2017
11/784
İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI
YETKİ VERİLMESİ
Söğütlü Soğucak Mah. 13 pafta 824 nolu parselde 3. OSB Müdürlüğü tarafından İtfaiye Hizmet Binası yapılması ve 1 adet İtfaiye aracı alınıp Belediyemize devri için protokol yapmak üzere Başkana yetki verilmesi.
Mülkiyeti Hazineye ait Belediyemize tahsisli Söğütlü İlçesi Soğucak Mahallesi 13 pafta 824 nolu parsel üzerinde 3. OSB Müdürlüğü tarafından İtfaiye Hizmet Binası yapılması ve 1 adet İtfaiye aracı alınıp İtfaiye Daire Başkanlığına devredilmesi için protokol yapmak üzere 5216 sayılı yasanın 18. maddesi (g) bendine ve 5393 sayılı yasanın 38. maddesinin (g) bendine göre Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesinin kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.12.2017
11/785
DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
YARDIM YAPILMASI
Adapazarı İlçesi Karaman Mahallesi 1777 ada 121 nolu iş merkezindeki İl Göç İdaresi Müdürlüğüne ait alanlarda bakım, onarım ve tefrişatın yapılarak teslim edilmesi.
İl Göç İdaresi Müdürlüğünün, Adapazarı İlçesi Karaman Mahallesi 1777 ada 121 nolu iş merkezinde Belediyemizce tahsis edilecek alanlarda faaliyet göstermesi öngörüldüğünden, yerleşim planı, ekli liste ve krokide talep edildiği şekilde bakım, onarım ve tefrişatının, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75. maddesi gereğince yapılarak teslim edilmesinin kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.12.2017
11/786
FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
MÜDÜRLÜK KURULMASI
Fen İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı Birim Fiyat ve Kesin Hakediş Şube Müdürlüğünün kurulması.
5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 21. maddesi hükmü gereğince Belediyemiz Fen İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı Birim Fiyat ve Kesin Hakediş Şube Müdürlüğünün kurulmasına ilişkin İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 01/12/2017 tarihli, 1656739 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 21. maddesi hükmü gereğince Belediyemiz Fen İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı Birim Fiyat ve Kesin Hakediş Şube Müdürlüğünün kurulmasının kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.12.2017
11/787
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AKTARMA YAPILMASI
Aktarmalar.
2017 Mali Yılı gider bütçesinin ?46540133-011200- 5-042901 (TL Cinsinden Diğer İç Borç Faiz Giderleri)? harcama kaleminde bulunan ödeneğin yıl sonuna kadar yetmeyeceği anlaşıldığından, ?46540135-062000-5-064290 (Diğer) ve ?46540135- 062000-5-064390 (Diğer)? kalemlerinden ekli münakale raporunda belirtildiği üzere, 5393 sayılı Belediye Kanunu?nun 18.maddesinin (b) bendi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği?nin 36.maddesinin 2.fıkrasına göre aktarma yapılmasının kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.12.2017
11/788
DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ÜYE SEÇİMİ
Ferizli Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyetine üye seçimi.
Ferizli Organize Sanayi Bölgesinde görevli müteşebbis heyet üyelerinin görev süresi 24.12.2017 tarihinde sona ereceğinden, 2018-2019 döneminde de temsil edilmek üzere meclis üyelerinden bir asil ve bir yedek üyenin seçilmesine ilişkin Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının 29/11/2017 tarih ve 114 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve açık oylama neticesinde; Ferizli Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyetine, 2018-2019 döneminde Belediyemizi temsil etmek üzere Asil Üyeliğe Zeki TOÇOĞLU, Yedek Üyeliğe Şenay SAKAL seçilmiştir.
11.12.2017
11/789
ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
YÖNETMELİK
?Toplu Taşıma Araçları Yönetmeliği?.
Özel Halk Otobüsleri Yönetmeliği, (T), (M) Seri Plakalı ve Hatlı Ticari Taksi Dolmuş/ Minibüs Yönetmeliği ve Servis Araçları Hizmet Yönetmeliklerinin, rapor ekinde yer alan ?Toplu Taşıma Araçları Yönetmeliği? adı altında tek yönetmelik olarak güncellenmesinin kabulünün uygun olacağı, yönündeki 05/12/2017 tarihli Hukuk Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.12.2017
11/790
ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
YETKİ VERİLMESİ
Taksi durak ihalesi.
UKOME kararları ile uygun görülen, Sapanca İlçesi Uzunkum Mahallesi Cami yanındaki meydana 5 (beş) araçlık, Erenler İlçesi Sakarya Caddesi Eski Belediye yanına 3 (üç) araçlık, Akyazı Devlet Hastanesi yanındaki AVM yanında 7(yedi) araçlık, Konak Hastanesi ile Ağız ve Diş Hastanesinin bulunduğu yere 10 araçlık, Ramada Otel önüne 5 (beş) araçlık, Serdivan Belediyesi önüne 5 (beş) araçlık taksi durağı açılmasına, Serdivan AVM Taksi, Altınova Taksi ve Adatıp Taksi duraklarına 5?er adet taksi ilavesi, Taraklı Termal Tesisi Durağına 3 adet Tahditli (T) plaka satışı ve durak yerlerinde 10 (on) yıl süreliğine taksi çalıştırılması ihalesinin yapılabilmesi için Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesinin kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.12.2017
11/791
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İLAN REKLAM
Reklam materyallerine basım adedinin yazılması ve belediyece istendiğinde bilgi verilme zorunluluğunun getirilmesi.
2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanun?unun 16. maddesi çerçevesinde, İlan ve Reklam Vergisi alanında kayıt dışılığın ve çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla ilan ve reklamları kendi adına yapan, yaptıran gerçek ve tüzel kişiler ile ilan ve reklam işlerini meslek olarak ifa eden kişiler, ilan, reklam, tanıtım ve bu mahiyetteki broşür, katalog, takvim veya bu anlama gelecek farklı isim altında tüm materyalleri dağıtmadan, ilan etmeden belediyeye ilan ve reklam vergisi beyannamesi vererek bu mahiyetteki materyalleri belediyenin ilgili birimine damgalatma yükümlülüğü ile yukarıda bahsedilen ilan, tanıtım ve reklam amaçlı materyalleri basan matbaa, basım evi gibi gerçek ve tüzel kişilere bastıkları materyalin her sayfasının uygun bir yerine basım evi, basım tarihi ve basım adedinin yazılması ve belediyece talep edilmesi halinde bu bilgilerin verilmesi zorunluluğu getirilmesine ilişkin Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının 06/12/2017 tarihli 2006 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis Hukuk Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.12.2017
11/792
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi, Köprübaşı Mahallesi, 18091 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği.
Serdivan İlçesi, Köprübaşı Mahallesi, 18091 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Serdivan Belediye Meclisinin 04.12.2017 tarih ve 90 sayılı kararının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
11.12.2017
11/793
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI
Geyve İlçesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı.
Geyve İlçesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına ait Geyve Belediye Meclisinin 01.12.2017 tarih ve 2017/46 sayılı kararının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
11.12.2017
11/794
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Sapanca İlçesi Çayiçi Mahallesi 124 ada, 80 nolu parselin 1/1000 ölçekli plan değişikliği.
Sapanca İlçesi Çayiçi Mahallesi 124 ada, 80 nolu parselin 1/1000 ölçekli plan değişikliğine ait Sapanca İlçe Belediye Meclisinin 01/12/2017 tarihli, 2017/135 sayılı kararının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
11.12.2017
11/795
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/25000 NAZIM İMAR PLANLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI.
Arifiye İlçesi Boğazköy Mahallesi 102 ada, 36,37,39,42 ve 43 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği.
Arifiye İlçesi Boğazköy Mahallesi 102 ada, 36,37,39,42 ve 43 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğine ait Arifiye İlçe Belediyesinin 08/12/2017 tarihli, 1976 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
11.12.2017
11/796
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Arifiye İlçesi Arifbey Mahallesi G24C03D1C 6009 nolu parselin 1/1000 ölçekli plan değişikliği.
Arifiye İlçesi Arifbey Mahallesi G24C03D1C 6009 nolu parselin 1/1000 ölçekli plan değişikliğine ait Arifiye İlçe Belediye Meclisinin 01/11/2017 tarihli, 2017/88 sayılı kararının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
11.12.2017
11/797
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
SINIRLARIN GENİŞLETİLMSİ
Sakarya Büyükşehir Belediyesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planında belirlenen Kırsal Yerleşme Alan sınırlarının, Akyazı İlçesi Vakıf Mahallesinde yapılması planlanan 1/1000 ölçekli İmar Uygulama plan sınırlarının genişletilmesi.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planında belirlenen Kırsal Yerleşme Alan sınırlarının, Vakıf Mahallesinde yapılması planlanan 1/1000 ölçekli İmar Uygulama plan sınırlarının genişletilmesine ilişkin Akyazı İlçe Belediye Meclisinin 05/12/2017 tarihli, 87 sayılı kararının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
11.12.2017
11/798
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İMAR YOLLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
Akyazı İlçesi İnönü Mahallesi 19İ2D pafta, 73 ada, 126-127-99-158 ve 10 nolu parsellerden geçen 10 m.lik imar yolunun 7 m.ye düşürülmesi.
Akyazı İlçesi İnönü Mahallesi 19İ2D pafta, 73 ada, 126-127-99-158 ve 10 nolu parsellerden geçen 10 m.lik imar yolunun 7 m.ye düşürülmesine ilişkin Akyazı İlçe Belediye Meclisinin 05/12/2017 tarihli, 85 sayılı kararının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
11.12.2017
11/799
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İMAR YOLLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
Akyazı İlçesi Alaağaç Mahallesi G25D08D3B pafta, 102 ada, 2 nolu parselden geçen 7 m.lik imar yolunun, parselin içerisinde kalacak şekilde güney tarafına kaydırılması
Akyazı İlçesi Alaağaç Mahallesi G25D08D3B pafta, 102 ada, 2 nolu parselden geçen 7 m.lik imar yolunun, parselin içerisinde kalacak şekilde güney tarafına kaydırılmasına ait Akyazı İlçe Belediye Meclisinin 05/12/2017 tarihli, 86 sayılı kararının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
11.12.2017
11/800
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
CADDE İSMİ VERİLMESİ VE İSİM DEĞİŞİKLİĞİ
Ali Necdet GÜVEN Caddesinin yeniden ?KUDÜS? Caddesi olarak değiştirilmesini veya yeni açılan ve halen isimlendirilmemiş olan yeni bir caddeye ?KUDÜS CADDESİ? isminin verilmesi teklifi.
Adapazarı şehir merkezindeki daha önce ismi Kudüs Caddesi olan Ali Necdet GÜVEN Caddesinin yeniden ?KUDÜS? Caddesi olarak değiştirilmesini veya yeni açılan ve halen isimlendirilmemiş olan yeni bir caddeye ?KUDÜS CADDESİ? isminin verilmesine ilişkin MHP Grubu adına Meclis Üyesi Erkal ETÇİOĞLU?nun teklifine ait dilekçenin okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
11.12.2017
11/801
SASKİ
SASKİ SU ÜCRETLERİYLE İLGİLİ
Tarımsal alanlarda (ahırlarda), su bedelinin normal abonelerin % 50?si tutarında ücretlendirilmesi, tarife uygulama esaslarının 6. maddesinde yer alan m3 oranının sınırsız tutulmasını ve atık su bedelinin bu abonelerden alınmaması teklifi.
Tarımsal alanlarda (ahırlarda), su bedelinin normal abonelerin % 50?si tutarında ücretlendirilmesini, tarife uygulama esaslarının 6. maddesinde yer alan m3 oranının sınırsız tutulması ve atık su bedelinin bu abonelerden alınmamasına ilişkin MHP Grubu adına Meclis Üyesi Erkal ETÇİOĞLU?nun teklifine ait dilekçenin okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Teklifin SASKİ Genel Kurulunda görüşülmek üzere SASKİ Genel Müdürlüğüne gönderilmesinin kabulüne, Oybirliği ile karar verilmiştir.