Meclis Gündem ve Kararları

Karar Tarihi Numarası Müdürlük / Konu Özet İçeriği / Eylem
08.05.2017
319
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ.
Adapazarı İlçesi, Mithatpaşa Mahallesi, 597 ada 2, 487 ada 5 ve 488 ada 1 nolu Parsellere ilişkin 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı değişiklik teklifleri.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünün Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğüne hitaplı 13/12/2016 tarih ve 14086415 sayılı yazısı ile Adapazarı İlçesi, Mithatpaşa Mahallesi, 597 ada 2, 487 ada 5 ve 488 ada 1 nolu parsellerin ?Eğitim Tesis Alanı? olarak planlaması ve Milli Eğitim Bakanlığına tahsis edilmesi talep edildiği, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün Adapazarı İlçe Belediyesine hitapla 17.03.2017 tarih ve 3599694 sayılı yazısı ile Adapazarı İlçesi, Mithatpaşa Mahallesi, 597 ada, 2 nolu, 487 ada, 5 nolu ve 488 ada, 1 nolu parsellerin mevcut okul alanı (597 ada, 115 nolu parsel) ile birleştirilerek üzerine İmam Hatip Lisesi, Spor Salonu, Pansiyon Binası ve uygulama camiinden oluşan külliye yapılmasının planlandığı, Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünün 13/03/2017 tarih ve 2933 sayılı yazısı ile bahse konu parsellerin ?Eğitim Tesis Alanı? olarak planlanması ve Milli Eğitim Bakanlığına tahsis edilmesinin Milli Savunma Bakanlığı?nın 10/02/2017 tarih ve 2455 sayılı yazısı ile uygun görüldüğü belirtilmiştir. Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünün talebine ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün yazısında belirtilen taleplere istinaden hazırlanan Adapazarı İlçesi, Mithatpaşa Mahallesi, 597 ada, 2 nolu, 487 ada, 5 nolu ve 488 ada, 1 nolu parsellerin 597 ada, 115 nolu parselle birleştirilerek 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planında ?Kentsel Donatı Alanı?na, 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planında ise ?Eğitim Alanı?na dönüştürülmelerine ilişkin hazırlanan Plan değişiklik tekliflerinin ekli plandaki şekliyle DEĞİŞTİRİLEREK Kabulünün uygun olacağı yönündeki 14/04/2017 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
08.05.2017
320
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ.
Adapazarı İlçesi, Güneşler Mahallesi, 105 ada, 3 nolu parsele yönelik Adapazarı İlçe Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifi.
Adapazarı İlçesi, Güneşler Mahallesi, 105 ada, 3 nolu parselin ?Pazar Alanı?na dönüştürülmesine yönelik Adapazarı İlçe Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklik teklifinin KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 14/04/2017 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
08.05.2017
321
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ.
Adapazarı İlçesi, Korucuk Mahallesi, 2326 ada, 21 nolu parselin güneyinde kalan tescil harici 3192.00 m²?lik alana ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklik teklifi.
Adapazarı İlçe Müftülüğünün talebine istinaden hazırlanan Adapazarı İlçesi, Korucuk Mahallesi, 2326 ada, 21 nolu parselin güneyinde kalan tescil harici 3192.00 m²?lik alanın, 2450.00.m²`sinin ?Dini Tesis Alanı?, güneyde kalan kısmının ise alandan BOTAŞ hattı geçmesi sebebi ile ?Park Alanı? olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklik teklifinin KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 21/04/2017 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
08.05.2017
322
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ.
Serdivan ve Adapazarı İlçeleri İdari Sınırlarına göre 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Sınırları Sit sınırının kaldırılmasına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklik teklifi.
Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/12/2016 tarih ve 11/690 sayılı kararı ile Adapazarı İlçe Sınırlarına dâhil edilen söz konusu alandaki sit sınırının, Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü?nün Adapazarı İlçe Belediyesine hitaplı 15.09.2014 tarih ve 1299 sayılı görüş yazısıyla ekli listede bu bölgede Kentsel Sit Alanı veya tescilli parsel bulunmadığının anlaşıldığı gerekçesine istinaden kaldırılmasına yönelik tarafımızca hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklik teklifinin KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 21/04/2017 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
08.05.2017
323
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 PLANLARA İTİRAZLAR
Sakarya Nehrinin X:4,518,449.814-4,510,111.160, Y:535,865.370-533,793.603 koordinatları arasında kalan kesimindeki Rekreasyon Alanlarına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına yapılan itirazlar.
Sakarya Nehrinin X:4,518,449.814-4,510,111.160, Y:535,865.370-533,793.603 koordinatları arasında kalan kesimindeki Rekreasyon Alanlarına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına ilan-askı süresi içerisinde yapılan 5 adet itirazın kabul edilen kısımlarına ilişkin Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin 06/03/2017 tarih ve 3/36 sayılı kararı ile uygun görülen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişiklik teklifinin Kabulünün uygun olacağı, yönündeki 14/04/2017 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
08.05.2017
324
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Ozanlar Mahallesi, 580 ada, 239-262-263 ve 399 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği,
Adapazarı İlçe Belediye Meclisince alınan 06.03.2017 tarih ve 3/35 sayılı kararı ile uygun görülen, Ozanlar Mahallesi 2771 ada 1 nolu parsel ve 580 ada, 239-262-263 ve 399 nolu parsellerin kuzeyinde bulunan alan ?Otopark Alanı?ndan ?Konut Alanı?na dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin REDDİNİN uygun olacağı, yönündeki 21/04/2017 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
08.05.2017
325
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Hızırtepe Mahallesi, 642 ada, 608-953 ve 990 nolu parsellere ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği,
Adapazarı İlçe Belediye Meclisince alınan 06.03.2017 tarih ve 3/30 sayılı kararı ile uygun görülen, Belediyesince re?sen hazırlatılan Hızırtepe Mahallesi, 642 ada, 608-953 ve 990 nolu parsellere ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 21/04/2017 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
08.05.2017
326
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Güneşler Mahallesi, 105 ada, 3 nolu parselin T3 Ticaret Alanı?nda Pazar Alanı?na dahil edilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği,
Ayrıca, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi?nin 10.04.2017 tarih ve 4/273 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen ve İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 14.04.2017 tarih ve 94 sayılı raporundaki gibi Adapazarı İlçesi, Güneşler Mahallesi, 105 ada, 3 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifi ile bahse konu parsel Pazar Alanına dönüştürülmüş olup, bu plan değişikliğine uygun olacak şekilde yeniden düzenlenmesi zorunluluğu oluşmuştur. Adapazarı İlçesi, Güneşler Mahallesi, 105 ada, 3 nolu parselin Pazar Alanı, yapılaşma koşulları E:1.00 Y.ençok: Serbest olacak şekilde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Onama yetkisinin Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisine devrine dair alınan Adapazarı İlçe Belediye Meclisi?nin 06.03.2017 tarih ve 3/39 sayılı kararı ile birlikte KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 02/05/2017 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
08.05.2017
327
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Karaosman Mahallesi, 32 ada, 31-48-51-80-126-127-170-178-179-197 ve 211 nolu parsellere ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği,
Adapazarı İlçe Belediye Meclisince alınan 06.03.2017 tarih ve 3/32 sayılı kararı ile uygun görülen, mahkeme kararına istinaden Belediyesince hazırlanan Karaosman Mahallesi, 32 ada, 31-48-51-80-126-127-170-178-179-197 ve 211 nolu parsellere ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 21/04/2017 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
08.05.2017
328
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Güneşler Mahallesi, 804-805-806-807-808-809-810-811-812-1033-1034- 1478 ve 1495 nolu parsellerin bulunduğu imar adasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği,
Adapazarı İlçe Belediye Meclisince alınan 06.03.2017 tarih ve 3/31 sayılı kararı ile uygun görülen, Güneşler Mahallesi, 804-805-806-807-808-809-810-811-812-1033-1034-1478 ve 1495 nolu parsellerin bulunduğu imar adasını ikiye ayıracak şekilde 7.00 m.lik imar yolu geçirilmesine ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 14/04/2017 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
08.05.2017
329
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Tekeler Mahallesi, 14 ada, 104 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği,
Adapazarı İlçe Belediye Meclisince alınan 06.03.2017 tarih ve 3/28 sayılı kararı ile uygun görülen, Tekeler Mahallesi, 14 ada, 104 nolu parselin ?T2 Ticaret Alanı?na dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 21/04/2017 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
08.05.2017
330
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Karakamış Mahallesi, 4282 ada, 8 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği,
Adapazarı İlçe Belediye Meclisince alınan 06.03.2017 tarih ve 3/33 sayılı kararı ile uygun görülen, Karakamış Mahallesi, 4282 ada, 8 nolu parsele yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin; yapılaşma koşullarından Ayrık Nizam 3 kat aynı kalarak, yapı yaklaşma mesafeleri her cepheden 5.00 m. olarak ekli plandaki şekliyle DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 14/04/2017 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
08.05.2017
331
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ.
Serdivan İlçesi, Tunatan Kavşağından, Yazlık Kavşağına kadar olan bölgenin Ticaret Alanı olarak planlanmasına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklik teklifi.
Serdivan İlçesi, Tunatan Kavşağından, Yazlık Kavşağına kadar olan bölgenin Ticaret Alanı olarak planlanmasına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 21/04/2017 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
08.05.2017
332
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi, 32 Evler Mahallesi, 16110 ila 16114-16116 ila 16140-16143 ila 16146- 16148 ila 16162-16165 ila 16175-16391-16987-4694-4702-4703-17991-16252-16253-16398- 16988 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği,
Serdivan İlçe Belediye Meclisinin 01.03.2017 tarih ve 18 sayılı kararı ile uygun görülen, 32 Evler Mahallesi, 16110 ila 16114-16116 ila 16140-16143 ila 16146-16148 ila 16162-16165 ila 16175-16391-16987-4694-4702-4703-17991-16252-16253-16398-16988 nolu parsellere yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin; 4694 nolu parselin 11.10.2004 tarih ve 8/169 sayılı karar ile onaylanan imar planındaki gibi Park Alanı olarak ekli plandaki şekliyle DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 21/04/2017 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
08.05.2017
333
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ.
Erenler İlçesi, Erenler Mahallesi, 5457 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifi,
Erenler İlçesi, Erenler Mahallesi, 5457 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin REDDİNİN uygun olacağı, yönündeki 14/04/2017 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
08.05.2017
334
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ.
Hendek İlçesi, Başpınar Mahallesi, 110 ada, 10 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifleri,
Hendek İlçesi, Başpınar Mahallesi, 110 ada, 10 nolu parselin ?Konut Alanı?ndan ?Sanayi Alanı?na dönüştürülmesine yönelik Belediyesince hazırlatılan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik tekliflerinin bir önceki imar planlarında Sanayi Alanı olması sebebi ile KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 14/04/2017 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
08.05.2017
335
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ.
Hendek İlçesi, Başpınar Mahallesi, 283 ada, 15 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifi,
Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünün 31/03/2017 tarih ve 3244 sayılı yazısında belirtildiği şekliyle, Hendek İlçesi, Başpınar Mahallesi, 283 ada, 15 nolu parselin ?Resmi Hizmet Alanı? (Emniyet Hizmetleri Alanı), ?Sağlık Tesis Alanı?, ve ?Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı? olarak planlanmasına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin KABULÜNÜN uygun olacağı yönündeki 14/04/2017 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
08.05.2017
336
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ.
Hendek İlçesi, Nüshetiye Mahallesi, 513 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklik teklifi.
Hendek İlçesi, Nüshetiye Mahallesi, 513 nolu parsele ilişkin olarak Resmi Kurum Alanı/Park Alanı/Bölgesel Park Alanı olan kullanım kararlarının mevcut yapılar dikkate alınarak yeniden düzenlenmesi şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin, 513 nolu parselin kamulaştırmasına ilişkin davaların sonuçlanmamış olması ve plan değişikliğinden etkilenen 519 nolu parselin de şahıs mülkiyetinde olması nedeniyle REDDİNİN uygun olacağı, yönündeki 14/04/2017 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
08.05.2017
337
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Hendek İlçesi, Başpınar Mahallesi, 110 ada, 10-11-13-14-17-44-45-46-47-48 ve 49 nolu parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği,
Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi?nin 10.04.2017 tarih ve 4/288 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen ve İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 14.04.2017 tarih ve 118 sayılı raporundaki gibi Hendek İlçesi, Başpınar Mahallesi, 110 ada, 10 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 İmar Planı değişiklik teklifleri ile bahse konu parsel Sanayi Alanına dönüştürülmüş olup, bu plan değişikliğine uygun olacak şekilde yeniden düzenlenmesi zorunluluğu oluşmuştur. Hendek İlçe Belediye Meclisince alınan 13.07.2016 tarih ve 63 sayılı kararı ile uygun görülen, Başpınar Mahallesi, 110 ada, 10-11-13-14-17-44-45-46-47-48 ve 49 nolu parsellerde Belediyesince hazırlatılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin ekli plandaki şekliyle DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 02/05/2017 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
08.05.2017
338
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Hendek İlçesi, Kemaliye Mahallesi, 802 ada, 1 ve 2 nolu parseller ile, 803 ada, 4 ve 5 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği,
Hendek İlçe Belediye Meclisince alınan 01.02.2017 tarih ve 9 sayılı kararı ile uygun görülen, Kemaliye Mahallesi, 802 ada, 1 ve 2 nolu parseller ile, 803 ada, 4 ve 5 nolu parsellerin arasından geçen 10.00 metrelik imar yolunun kuzeybatı yönünde kaydırılmasına yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 14/04/2017 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
08.05.2017
339
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Hendek İlçesi, Yeni Mahallede Hendek Grup Amirliğine (İtfaiye) yapılması düşünülen yeni hizmet binasının inşa edilebilmesi için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Yeni Mahalle, 618 ada, 1 nolu parselin güneyinde yer alan kadastral boşluğun yaklaşık 2400 m²?lik kısmının Park Alanından, Belediye Hizmet Alanına (İtfaiye Hizmet Binası), 647-648 ve 681 nolu adaların güneyinde bulunan ve yapılaşma şartları E:1.20, Yençok:13.00 m. olan konut alanı olan kadastral boşluğun Park Alanına ve 680 adanın doğusunda bulunan park alanının yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 21/04/2017 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
08.05.2017
340
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 PLANLARA İTİRAZ
Akyazı İlçesi, Altındere Mahallesi, 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına askı süresi içerisinde yapılan itirazlar.
A. Belediyemiz evrakına 01/02/2017 tarih ve 1999 kayıt nolu dilekçe (R:1522876) ile; Altındere Mahallesi, 252 ada 4 nolu parseldeki Park Alanının kaldırılması yönünde yapılan itirazın; Reddinin uygun olacağına; B. Akyazı Belediye Başkanlığı'nın 20.02.2017 tarih ve 4033 sayılı yazısı (R:1532084) ile yapılan itirazlar 1. Altındere Mahallesinin batı kısmındaki Yüksek Gerilim Hattı geçen bölgenin Park Alanı olarak planlanmasına ilişkin yapılan itirazın; söz konusu bölgede Altındere Belediye Meclisinin 06/07/2012 tarih ve 13 nolu kararı ile onaylanan planı ve bu plana uygun parselasyon planı bulunması sebebiyle, söz konusu alandaki Uygulama İmar Planı ve parselasyon planına göre Park Alanı kaldırılarak, SEDAŞ?ın 20/03/2015 tarih ve 139 sayılı yazısına istinaden Enerji Nakil Hattı güzergahına göre Enerji Nakil Hattı taraması yapılması ve 12.00 metrelik imar yolu alanın batısına, 20.00 metrelik imar yolu ise alanın kuzeyine kaydırılarak; ayrıca bölgenin güney batısındaki Akaryakıt Alanı parselasyon planına göre düzenlenerek ekli plandaki şekli ile Kabulünün uygun olacağına; 2. 200 ada, 1 - 2 - 3 nolu parseller ile 201 ada, 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 120 - 121 nolu parsellerde kuzey-güney istikametinde planlanan yeşil alanın mevcut yol ve yapılaşmadan dolayı kaldırılması yönünde yapılan itirazın; ekli plandaki şekli ile Kabulünün uygun olacağına; 3. Altındere planında yer alan 15.00 ve 20.00 metrelik yolların mevcut yapılaşma ve bölgenin genel jeolojik durumundan dolayı tekrar değerlendirilmesi yönünde yapılan itirazın; plan bütünlüğünü ve ana ulaşım kararlarını etkilediğinden Reddinin uygun olacağına; ../.. (08/05/2017 tarihli 5/340 sayılı kararın devamıdır.) C. Akyazı Belediye Başkanlığının 20.02.2017 tarih ve 4035 sayılı yazısı (R:1532078) ile sunulan vatandaş itirazları; 1. Gündoğan Mahallesi, 101 ada, 424 nolu parselden geçen 20.00 metrelik imar yolunun kaldırılması yönünde yapılan itirazın; Reddinin uygun olacağına; 2. Gündoğan Mahallesi, 101 ada, 424 nolu parselden geçen 20.00 metrelik imar yolunun yeniden düzenlenmesi yönünde yapılan itirazın; Reddinin uygun olacağına; 3. Gündoğan Mahallesi, 106 ada, 20 nolu parselden geçen 20.00 metrelik imar yolunun yeniden düzenlenmesi yönünde yapılan itirazın; Reddinin uygun olacağına; 4. Gündoğan Mahallesi, 106 ada, 26 nolu parselden geçen 20.00 metrelik imar yolunun yeniden düzenlenmesi yönünde yapılan itirazın; Reddinin uygun olacağına; 5. Gündoğan Mahallesi, 106 ada, 27 nolu parselden geçen 20.00 metrelik imar yolunun yeniden düzenlenmesi yönünde yapılan itirazın; Reddinin uygun olacağına; 6. Gündoğan Mahallesi, 106 ada, 74 nolu parselden geçen 12.00 metrelik imar yolunun kaldırılması yönünde yapılan itirazın; Reddinin uygun olacağına; 7. Gündoğan Mahallesi, 121 ada, 3 nolu parselden geçen 15.00 metrelik imar yolunun halihazırdaki yola göre yeniden düzenlenmesi yönünde yapılan itirazın; Reddinin uygun olacağına; 8. Gündoğan Mahallesi, 121 ada, 3 nolu parselden geçen 15.00 metrelik imar yolunun halihazırdaki yola göre yeniden düzenlenmesi yönünde yapılan itirazın; Reddinin uygun olacağına; 9. Gündoğan Mahallesi, 121 ada, 3 nolu parselden geçen 15.00 metrelik imar yolunun halihazırdaki yola göre yeniden düzenlenmesi yönünde yapılan itirazın; Reddinin uygun olacağına; 10. Gündoğan Mahallesi, 121 ada, 3 nolu parselden geçen 15.00 metrelik imar yolunun halihazırdaki yola göre yeniden düzenlenmesi yönünde yapılan itirazın; Reddinin uygun olacağına; 11. Gündoğan Mahallesi, 121 ada, 3 nolu parselden geçen 15.00 metrelik imar yolunun halihazırdaki yola göre yeniden düzenlenmesi yönünde yapılan itirazın; Reddinin uygun olacağına; 12. Gündoğan Mahallesi, 121 ada, 3 nolu parselden geçen 15.00 metrelik imar yolunun halihazırdaki yola göre yeniden düzenlenmesi yönünde yapılan itirazın; Reddinin uygun olacağına; 13. Gündoğan Mahallesi, 121 ada, 3 nolu parselden geçen 15.00 metrelik imar yolunun halihazırdaki yola göre yeniden düzenlenmesi yönünde yapılan itirazın; Reddinin uygun olacağına; 14. Gündoğan Mahallesi, 121 ada, 3 nolu parselden geçen 15.00 metrelik imar yolunun halihazırdaki yola göre yeniden düzenlenmesi yönünde yapılan itirazın; Reddinin uygun olacağına; 15. Gündoğan Mahallesi, 135 ada, 4 - 7 - 8 nolu parsellerden geçen imar yolunun kaldırılması yönünde yapılan itirazın; plan ölçeği gereği 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı konusu olması sebebiyle Reddinin uygun olacağına; 16. Gündoğan Mahallesi, 141 ada, 10 ve 11 nolu parsellerden geçen 12.00 metrelik imar yolunun yeniden düzenlenmesi yönünde yapılan itirazın; Reddinin uygun olacağına; 17. Cumhuriyet Mahallesi, 201 ada, 50 - 60 nolu parsellerden geçen 20.00 metrelik imar yolunun yeniden düzenlenmesi yönünde yapılan itirazın; Reddinin uygun olacağına; D. Donatı Alanları ve Yeşil Alanlara İlişkin yapılan itirazlar; 1. Gündoğan Mahallesi, 101 ada, 457 nolu parseldeki Okul Alanı (sehven Park Alanı yazılmış) ile 15.00 metrelik imar yolunun kaldırılması ve 136 ada, 2 ve 7 nolu parsellerdeki imar yolunun kaldırılması yönünde yapılan itiraların; 101 ada, 457 nolu parseldeki Okul Alanının kaldırılmasına yönelik itirazın ekli plandaki şekli ile Kabulünün uygun olacağına;136 ada, 2 ve 7 nolu parsellerdeki imar yolunun kaldırılmasına yönelik itirazın Reddinin uygun olacağına; 2. Gündoğan Mahallesi, 101 ada, 458 nolu parseldeki Park Alanı ile 15.00 metrelik imar yolunun kaldırılması yönünde yapılan itirazın; Reddinin uygun olacağına; 3. Gündoğan Mahallesi, 101 ada, 459 parseldeki Park Alanı ile 15.00 metrelik imar yolunun kaldırılması yönünde yapılan itirazın; Reddinin uygun olacağına; 4. Gündoğan Mahallesi, 101 ada, 472 nolu parseldeki Park Alanı ile 20.00 metrelik imar yolunun kaldırılması yönünde yapılan itirazın; Reddinin uygun olacağına; 5. Gündoğan Mahallesi, 106 ada, 19 nolu parseldeki Park Alanı ile 20.00 metrelik imar yolunun kaldırılması yönünde yapılan itirazın; Reddinin uygun olacağına; ../.. (08/05/2017 tarihli 5/340 sayılı kararın devamıdır.) 6. Gündoğan Mahallesi, 106 ada, 74 nolu parselden geçen 12.00 metrelik imar yolunun kaldırılması, 143 ada, 7 nolu parseldeki Park Alanı ile 15.00 metrelik imar yolunun kaldırılması yönünde yapılan itirazın; Reddinin uygun olacağına; 7. Gündoğan Mahallesi, 106 ada, 80 nolu parseldeki Park Alanının kaldırılarak 20.00 metrelik imar yolunun genişliğinin düşürülmesi yönünde yapılan itirazın Reddinin uygun olacağına; 8. Cumhuriyet Mahallesi, 168 ada, 4 - 5 nolu parseller ile 172 ada, 1 - 2 - 3 - 4 nolu parsellerdeki Park Alanı ve imar yolunun kaldırılması yönünde yapılan itirazın; Reddinin uygun olacağına; 9. Gündoğan Mahallesi, 176 ada, 5 nolu parseldeki Park Alanı ve imar yolunun kaldırılması yönünde yapılan itirazın; Reddinin uygun olacağına; 10. Gündoğan Mahallesi, 176 ada, 6 - 7 nolu parsellerdeki Park Alanı ve imar yolunun kaldırılması yönünde yapılan itirazın; Reddinin uygun olacağına; 11. Osmanağa Mahallesi, 205 ada, 14 nolu (eski 1002 nolu) parseldeki Park Alanı ve 20.00 metrelik imar yolunun kaldırılması yönünde yapılan itirazın; Reddinin uygun olacağına; 12. Osmanağa Mahallesi, 216 ada, 6 nolu parseldeki Park Alanı ve imar yolunun kaldırılması yönünde yapılan itirazın; Reddinin uygun olacağına; 13. Gündoğan Mahallesi, 101 ada, 18 nolu parseldeki Park Alanının kaldırılması yönünde yapılan itirazın; parselin Plan sınırı dışında olması sebebiyle Reddinin uygun olacağına; 14. Gündoğan Mahallesi, 101 ada, 535 nolu (esi 932 nolu) parseldeki Park Alanının kaldırılması yönünde yapılan itirazın; Reddinin uygun olacağına; 15. Gündoğan Mahallesi, 106 ada, 78 nolu parseldeki Park Alanının kaldırılması yönünde yapılan itirazın; Reddinin uygun olacağına; 16. Gündoğan Mahallesi, 116 ada, 2 nolu parseldeki Park Alanının kaldırılması yönünde yapılan itirazın; Reddinin uygun olacağına; 17. Cumhuriyet Mahallesi, 153 ada, 32 nolu parseldeki Park Alanının kaldırılması yönünde yapılan itirazın; Reddinin uygun olacağına; 18. Cumhuriyet Mahallesi, 170 ada, 1 nolu parseldeki Park Alanının kaldırılması yönünde yapılan itirazın; Reddinin uygun olacağına; 19. Cumhuriyet Mahallesi, 176 ada, 46 nolu parseldeki Park Alanının kaldırılması yönünde yapılan itirazın; yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına göre ekli plandaki şekli ile Kabulünün uygun olacağına; 20. Cumhuriyet Mahallesi, 176 ada, 51 nolu parseldeki Park Alanının kaldırılması yönünde yapılan itirazın; yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına göre ekli plandaki şekli ile Kabulünün uygun olacağına; 21. Cumhuriyet (sehven Gündoğan yazılmış) Mahallesi, 200 ada, 1 nolu parseldeki Park Alanının kaldırılması yönünde yapılan itirazın; ekli plandaki şekli ile Kabulünün uygun olacağına; 22. Cumhuriyet Mahallesi, 200 ada, 3 nolu parseldeki Park Alanının kaldırılması yönünde yapılan itirazın; ekli plandaki şekli ile Kabulünün uygun olacağına; 23. Cumhuriyet Mahallesi, 201 ada, 116 nolu (eski 495 nolu) parseldeki Park Alanının kaldırılması yönünde yapılan itirazın; ekli plandaki şekli ile Kabulünün uygun olacağına; 24. Cumhuriyet Mahallesi, 201 ada, 117 nolu parseldeki Park Alanının kaldırılması yönünde yapılan itirazın; ekli plandaki şekli ile Kabulünün uygun olacağına; 25. Cumhuriyet Mahallesi, 201 ada, 118 nolu parseldeki Park Alanının kaldırılması yönünde yapılan itirazın; ekli plandaki şekli ile Kabulünün uygun olacağına; 26. Cumhuriyet Mahallesi, 201 ada, 132 nolu parseldeki Park Alanının kaldırılması yönünde yapılan itirazın; Reddinin uygun olacağına; 27. Cumhuriyet Mahallesi, 201 ada, 133 - 134 - 157 nolu parseller ile Gündoğan Mahallesi, 101 ada, 498 nolu parsellerdeki Park Alanının kaldırılması yönünde yapılan itirazın; Reddinin uygun olacağına; 28. Cumhuriyet Mahallesi, 201 ada, 174 nolu parseldeki Park Alanının kaldırılması yönünde yapılan itirazın; ekli plandaki şekli ile Kabulünün uygun olacağına; 29. Osmanağa Mahallesi, 205 ada, 13 nolu parseldeki Park Alanının kaldırılması yönünde yapılan itirazın; Reddinin uygun olacağına; ../.. (08/05/2017 tarihli 5/340 sayılı kararın devamıdır.) 30. Osmanağa Mahallesi, 206 ada, 18 nolu parseldeki Park Alanının kaldırılması yönünde yapılan itirazın; itiraza konu bir durum bulunmaması sebebiyle Reddinin uygun olacağına; 31. Osmanağa Mahallesi, 216 ada, 5 nolu parseldeki Park Alanının kaldırılması yönünde yapılan itirazın; Reddinin uygun olacağına; 32. Osmanağa Mahallesi, 216 ada, 8 nolu parseldeki Park Alanının kaldırılması yönünde yapılan itirazın; Reddinin uygun olacağına; 33. Cumhuriyet Mahallesi, 224 ada, 10 ve 11 nolu parsellerde ev olması (11 nolu parselde) sebebiyle parseldeki Park Alanının kaldırılması yönünde yapılan itirazın; 224 ada, 9 nolu parseli de kapsayacak şekilde parselasyon planına göre; ekli plandaki şekli ile Kabulünün uygun olacağına; 34. Cumhuriyet Mahallesi, 237 ada, 4 nolu parseldeki Park Alanının kaldırılması yönünde yapılan itirazın; Reddinin uygun olacağına; 35. Cumhuriyet Mahallesi, 237 ada, 6 nolu parseldeki Park Alanının kaldırılması yönünde yapılan itirazın; Reddinin uygun olacağına; 36. Cumhuriyet Mahallesi, 239 ada, 10 nolu parseldeki Park Alanının kaldırılması yönünde yapılan itirazın; itiraza konu bir durum bulunmadığından Reddinin uygun olacağına; 37. Cumhuriyet Mahallesi, 239 ada, 5 ve 7 nolu parsellerdeki Park Alanının kaldırılması yönünde yapılan itirazın; Reddinin uygun olacağına; 38. Cumhuriyet Mahallesi, 239 ada, 4 nolu parseldeki Park Alanının kaldırılması yönünde yapılan itirazın; Reddinin uygun olacağına; 39. Cumhuriyet Mahallesi, 239 ada, 9 nolu parseldeki Park Alanının kaldırılması yönünde yapılan itirazın; Reddinin uygun olacağına; 40. Cumhuriyet Mahallesi, 239 ada, 9 nolu parseldeki Park Alanının kaldırılması yönünde yapılan itirazın; Reddinin uygun olacağına; 41. Osmanağa Mahallesi, 248 ada, 1 nolu parseldeki Park Alanının kaldırılması yönünde yapılan itirazın; Reddinin uygun olacağına; 42. Osmanağa Mahallesi, 250 ada, 21 nolu parseldeki Park Alanının kaldırılması yönünde yapılan itirazın; Reddinin uygun olacağına; 43. Osmanağa Mahallesi, 250 ada, 10 nolu parseldeki Park Alanının kaldırılması yönünde yapılan itirazın; Reddinin uygun olacağına; 44. Osmanağa Mahallesi, 250 ada, 12 nolu parseldeki Park Alanının kaldırılması yönünde yapılan itirazın; Reddinin uygun olacağına; 45. Osmanağa Mahallesi, 250 ada, 3 nolu parseldeki Park Alanının kaldırılması yönünde yapılan itirazın; Reddinin uygun olacağına; 46. Osmanağa Mahallesi, 250 ada, 4 nolu parseldeki Park Alanının kaldırılması yönünde yapılan itirazın; Reddinin uygun olacağına; 47. Osmanağa Mahallesi, 250 ada, 4 nolu parseldeki Park Alanının kaldırılması yönünde yapılan itirazın; Reddinin uygun olacağına; 48. Osmanağa Mahallesi, 251 ada, 2 - 3 ve 4 nolu parsellerdeki Park Alanının kaldırılması yönünde yapılan itirazın; Reddinin uygun olacağına; 49. Osmanağa Mahallesi, 251 ada, 6 nolu parseldeki Park Alanının kaldırılması yönünde yapılan itirazın; Reddinin uygun olacağına; 50. Osmanağa Mahallesi, 252 ada, 1 nolu parseldeki Park Alanının kaldırılması yönünde yapılan itirazın; Reddinin uygun olacağına; 51. Osmanağa Mahallesi, 252 ada, 2 nolu parseldeki Park Alanının kaldırılması yönünde yapılan itirazın; Reddinin uygun olacağına; 52. Osmanağa Mahallesi, 252 ada, 3 nolu parseldeki Park Alanının kaldırılması yönünde yapılan itirazın; Reddinin uygun olacağına; 53. Osmanağa Mahallesi, 252 ada, 4 nolu parseldeki Park Alanının kaldırılması yönünde yapılan itirazın; Reddinin uygun olacağına; 54. Osmanağa Mahallesi, 253 ada, 1 nolu parseldeki Park Alanının kaldırılması yönünde yapılan itirazın; Reddinin uygun olacağına; ../.. (08/05/2017 tarihli 5/340 sayılı kararın devamıdır.) 55. Osmanağa Mahallesi, 253 ada, 3 nolu parseldeki Park Alanının kaldırılması yönünde yapılan itirazın; Reddinin uygun olacağına; 56. Osmanağa Mahallesi, 255 ada, 2 nolu parseldeki Park Alanının kaldırılması yönünde yapılan itirazın; Reddinin uygun olacağına; 57. Osmanağa Mahallesi, 255 ada, 3 nolu parseldeki Park Alanının kaldırılması yönünde yapılan itirazın; Reddinin uygun olacağına; 58. Osmanağa Mahallesi, 255 ada, 4 nolu parseldeki Park Alanının kaldırılması yönünde yapılan itirazın; Reddinin uygun olacağına; 59. Osmanağa Mahallesi, 256 ada, 10 nolu parseldeki Park Alanının kaldırılması yönünde yapılan itirazın; Reddinin uygun olacağına; 60. Osmanağa Mahallesi, 256 ada, 13 nolu parseldeki Belediye Hizmet Alanı ve Park Alanının (sehven Park Alanı yazılmış) kaldırılması yönünde yapılan itirazın; Reddinin uygun olacağına; 61. Osmanağa Mahallesi, 256 ada, 5 ve 6 nolu parsellerdeki Sağlık Tesis Alanının (sehven Park Alanı yazılmış) kaldırılması yönünde yapılan itirazın; Reddinin uygun olacağına; 62. Osmanağa Mahallesi, 256 ada, 7 nolu parseldeki Belediye Hizmet Alanının kaldırılması (sehven Park Alanı yazılmış) yönünde yapılan itirazın; Reddinin uygun olacağına; 63. Osmanağa Mahallesi, 257 ada, 10 nolu parseldeki Park Alanının kaldırılması yönünde yapılan itirazın; Reddinin uygun olacağına; 64. Osmanağa Mahallesi, 263 ada, 2 nolu parseldeki Park Alanının kaldırılması yönünde yapılan itirazın; Reddinin uygun olacağına; 65. Osmanağa Mahallesi, 263 ada, 5 nolu parseldeki Park Alanının kaldırılması yönünde yapılan itirazın; Reddinin uygun olacağına; 66. Osmanağa Mahallesi, 264 ada, 3 nolu parseldeki Park Alanının kaldırılması yönünde yapılan itirazın; Reddinin uygun olacağına; 67. Osmanağa Mahallesi, 277 ada, 1 nolu parseldeki Teknik Altyapı Alanının (sehven Park Alanı yazılmış) kaldırılması yönünde yapılan itirazın; Reddinin uygun olacağına; 68. Şarkbeynevit (Cumhuriyet) Mahallesi, 589 nolu (169 ada 2 parsel) parseldeki Park Alanının kaldırılması yönünde yapılan itirazın; Reddinin uygun olacağına; 69. Türkbeynevit (Gündoğan) Mahallesi, 931 nolu (101 ada, 532 parsel) parseldeki Park Alanının kaldırılması yönünde yapılan itirazın; Reddinin uygun olacağına; 70. Cumhuriyet Mahallesi, 233 ada, 2 nolu parseldeki Ağaçlandırılacak Alanın (sehven Park Alanı yazılmış) kaldırılması yönünde yapılan itirazın; Reddinin uygun olacağına; 71. Cumhuriyet Mahallesi, 233 ada, 2 nolu parseldeki Ağaçlandırılacak Alanın (sehven Park Alanı yazılmış) kaldırılması yönünde yapılan itirazın; Reddinin uygun olacağına; 72. Cumhuriyet Mahallesi, 233 ada, 2 parseldeki Ağaçlandırılacak Alanın (sehven Park Alanı yazılmış) kaldırılması yönünde yapılan itirazın; Reddinin uygun olacağına; 73. Cumhuriyet Mahallesi, 233 ada, 2 parseldeki Ağaçlandırılacak Alanın (sehven Park Alanı yazılmış) kaldırılması yönünde yapılan itirazın; Reddinin uygun olacağına; 74. Cumhuriyet Mahallesi, 233 ada, 2 parseldeki Ağaçlandırılacak Alanın (sehven Park Alanı yazılmış) kaldırılması yönünde yapılan itirazın; Reddinin uygun olacağına; 75. Cumhuriyet Mahallesi, 233 ada, 4 parseldeki Ağaçlandırılacak Alanın kaldırılması yönünde yapılan itirazın; Reddinin uygun olacağına; 76. Cumhuriyet Mahallesi, 233 ada, 5 nolu (sehven 1 yazılmış) parselde ev olması sebebiyle Ağaçlandırılacak Alanın (sehven Park Alanı yazılmış) kaldırılması yönünde yapılan itirazın; Reddinin uygun olacağına; 77. Cumhuriyet Mahallesi, 233 ada, 5 nolu parseldeki Ağaçlandırılacak Alanın (sehven Park Alanı yazılmış) kaldırılması yönünde yapılan itirazın; Reddinin uygun olacağına; 78. Cumhuriyet Mahallesi, 233 ada, 8 nolu parseldeki Ağaçlandırılacak Alanın kaldırılması yönünde yapılan itirazın; Reddinin uygun olacağına; 79. Gündoğan Mahallesi, 101 ada, 456 nolu parsel Okul Alanının (sehven Park Alanı yazılmış) kaldırılması yönünde yapılan itirazın; ekli plandaki şekli ile Kabulünün uygun olacağına; 80. Cumhuriyet Mahallesi, 168 ada, 1 nolu parseldeki Park ve Teknik Altyapı Alanı ile 2 nolu parseldeki Park Alanına yapılan itirazın; Reddinin uygun olacağına; ../.. (08/05/2017 tarihli 5/340 sayılı kararın devamıdır.) 81. Osmanağa Mahallesi, 206 ada, 9 nolu parselin imara açılması yönünde yapılan itirazın; Reddinin uygun olacağına; 82. Osmanağa Mahallesi, 250 ada, 5 nolu parseldeki Park Alanı ve Sosyal Tesis Alanının kaldırılması yönünde yapılan itirazın; Reddinin uygun olacağına; 83. Osmanağa Mahallesi, 250 ada, 5 ve 6 nolu parseldeki Park ve Sosyal Tesis Alanı ile Cumhuriyet Mahallesi, 238 ada, 1 nolu parseldeki Park Alanının kaldırılması yönünde yapılan itirazın; Reddinin uygun olacağına; 84. Osmanağa Mahallesi, 256 ada, 14 nolu parseldeki Belediye Hizmet Alanının Konut Alanına dönüştürülmesi yönünde yapılan itirazın; Reddinin uygun olacağına; E. Plan Değişikliği ve Parselasyon Planı Olan Bölgeye Yapılan İtirazlar 1. Cumhuriyet Mahallesi, 181 ada, 53 parseldeki imar yolu plan tadilatı ile kaldırıldığından yolun plan değişikliğine göre düzenlenmesi yönünde yapılan itirazın; Reddinin uygun olacağına; 2. Gündoğan Mahalle sınırları içinde 06/04/2012 tarih ve 13 sayılı karar ile onaylanan plan değişikliği ve plan değişikliğine uygun olarak yapılan parselasyon planı bulunan, 233 ada, 5 nolu parseldeki Park Alanının kaldırılması yönünde yapılan itirazın; söz konusu alandaki Uygulama İmar Planı ve parselasyon planına göre Park Alanı kaldırılarak, SEDAŞ?ın 20/03/2015 tarih ve 139 sayılı yazısına istinaden Enerji Nakil Hattı güzergahına Enerji Nakil Hattı taraması yapılarak ekli plandaki şekli ile Kabulünün uygun olacağına; 3. Gündoğan Mahalle sınırları içinde 06/04/2012 tarih ve 13 sayılı karar ile onaylanan plan değişikliği bulunan, 101 ada, 7 - 8 - 9 - 10 - 1 - 680 - 688 nolu parsellerdeki 12.00 metrelik imar yolunun 8.00 metreye düşürülmesi, 101 ada, 677 - 678 - 679 - 680 - 681 - 682 - 683 nolu parsellerin arasından geçen 20.00 metrelik imar yolunun 15.00 metreye düşürülmesi, 234 ada, 5 - 6 ve 233 ada, 5 - 8 nolu parsellerdeki enerji nakil hattının aktif olmaması ve parsellerde yapılaşmanın olması sebebiyle Park Alanının kaldırılması yönünde yapılan itirazın; söz konusu alandaki Uygulama İmar Planı ve parselasyon planına göre Park Alanı kaldırılarak, SEDAŞ?ın 20/03/2015 tarih ve 139 sayılı yazısına istinaden Enerji Nakil Hattı güzergahına göre Enerji Nakil Hattı taraması yapılması ve 12.00 metrelik imar yolu alanın batısına, 20.00 metrelik imar yolu ise alanın kuzeyine kaydırılarak ekli plandaki şekli ile Kabulünün uygun olacağına; 4. Gündoğan Mahalle sınırları içinde 06/04/2012 tarih ve 13 sayılı karar ile onaylanan plan değişikliği ve plan değişikliğine uygun olarak yapılan parselasyon planı bulunan, 233 ada, 8 nolu parseldeki 12.00 metrelik imar yolunun 8.00 metreye düşürülmesi ve parselden geçen enerji nakil hattının aktif olmaması ve parselde yapılaşmanın olması sebebiyle Park Alanının kaldırılması yönünde yapılan itirazın; söz konusu alandaki Uygulama İmar Planı ve parselasyon planına göre Park Alanı kaldırılarak, SEDAŞ?ın 20/03/2015 tarih ve 139 sayılı yazısına istinaden Enerji Nakil Hattı güzergahına göre Enerji Nakil Hattı taraması yapılması ve 12.00 metrelik imar yolu söz konusu alanın batısına kaydırılarak ekli plandaki şekli ile Kabulünün uygun olacağına; 5. Gündoğan Mahalle sınırları içinde 06/04/2012 tarih ve 13 sayılı karar ile onaylanan plan değişikliği bulunan, plan değişikliğine göre 101 ada, 650 - 651 - 652 - 653 - 654 - 655 - 656 - 657 nolu parsellerde parselasyon yapılan alandaki 12.00 metrelik imar yolunun 8.00 metreye düşürülmesi yönünde yapılan itirazın; 12.00 metrelik imar yolu söz konusu alanın batısına kaydırılarak ekli plandaki şekli ile Kabulünün uygun olacağına; 6. Gündoğan Mahalle sınırları içinde 06/04/2012 tarih ve 13 sayılı karar ile onaylanan plan değişikliği ve plan değişikliğine uygun olarak yapılan parselasyon planı bulunan, 233 ada, 12 nolu parseldeki 12.00 metrelik imar yolunun 8.00 metreye düşürülmesi ve parselden geçen enerji nakil hattının aktif olmaması ve parselde yapılaşmanın olması sebebiyle Yeşil Alanının kaldırılması yönünde yapılan itirazın; söz konusu alandaki Uygulama İmar Planı ve parselasyon planına göre Park Alanı kaldırılarak, SEDAŞ?ın 20/03/2015 tarih ve 139 sayılı yazısına istinaden Enerji Nakil Hattı güzergahına göre Enerji Nakil Hattı taraması yapılması ve 12.00 metrelik imar yolu söz konusu alanın batısına kaydırılarak ekli plandaki şekli ile Kabulünün uygun olacağına; 7. Gündoğan Mahalle sınırları içinde 06/04/2012 tarih ve 13 sayılı karar ile onaylanan plan değişikliği ve plan değişikliğine uygun olarak yapılan parselasyon planı bulunan, 101 ada, 652 nolu parselden geçen (genişletilen kısmı) 12.00 metrelik imar yolunun 8.00 metreye düşürülmesi, yönünde yapılan itirazın; 12.00 metrelik imar yolu söz konusu alanın batısına kaydırılarak ekli plandaki şekli ile Kabulünün uygun olacağına; 8. Gündoğan Mahalle sınırları içinde 06/04/2012 tarih ve 13 sayılı karar ile onaylanan plan değişikliği ve plan değişikliğine uygun olarak yapılan parselasyon planı bulunan, 101 ada, 653 nolu parselden geçen (genişletilen kısmı) 12.00 metrelik imar yolunun 8.00 metreye düşürülmesi, yönünde yapılan itirazın; 12.00 metrelik imar yolu söz konusu alanın batısına kaydırılarak ekli plandaki şekli ile Kabulünün uygun olacağına; 9. Gündoğan Mahalle sınırları içinde 06/04/2012 tarih ve 13 sayılı karar ile onaylanan plan değişikliği ve plan değişikliğine uygun olarak yapılan parselasyon planı bulunan, 101 ada, 650 nolu parselden geçen (genişletilen kısmı) 12.00 metrelik imar yolunun 8.00 metreye düşürülmesi, yönünde yapılan itirazın; 12.00 metrelik imar yolu söz konusu alanın batısına kaydırılarak ekli plandaki şekli ile Kabulünün uygun olacağına; 10. Gündoğan Mahalle sınırları içinde 06/04/2012 tarih ve 13 sayılı karar ile onaylanan plan değişikliği ve plan değişikliğine uygun olarak yapılan parselasyon planı bulunan, 101 ada, 651 nolu parselden geçen (genişletilen kısmı) 12.00 metrelik imar yolunun 8.00 metreye düşürülmesi yönünde yapılan itirazın; 12.00 metrelik imar yolu söz konusu alanın batısına kaydırılarak ekli plandaki şekli ile Kabulünün uygun olacağına; 11. Gündoğan Mahalle sınırları içinde 06/04/2012 tarih ve 13 sayılı karar ile onaylanan plan değişikliği ve plan değişikliğine uygun olarak yapılan parselasyon planı bulunan (38 - 39 - 43 - 844 - 845 - 1126 - 1127 - 1128 nolu parseller), 101 ada, 505 - 509 - 512 nolu parsellerden geçen 12.00 metrelik imar yolunun 8.00 metreye düşürülmesi yönünde yapılan itirazın; 12.00 metrelik imar yolu söz konusu alanın batısına kaydırılarak ekli plandaki şekli ile Kabulünün uygun olacağına; 12. Gündoğan Mahalle sınırları içinde 06/04/2012 tarih ve 13 sayılı karar ile onaylanan plan değişikliği ve plan değişikliğine uygun olarak yapılan parselasyon planı bulunan (38 - 39 - 43 - 844 - 845 - 1126 - 1127 - 1128 nolu parseller), 101 ada, 505 - 509 - 512 nolu parsellerden geçen 12.00 metrelik imar yolunun 8.00 metreye düşürülmesi yönünde yapılan itirazın; 12.00 metrelik imar yolu söz konusu alanın batısına kaydırılarak ekli plandaki şekli ile Kabulünün uygun olacağına; 13. Gündoğan Mahalle sınırları içinde 06/04/2012 tarih ve 13 sayılı karar ile onaylanan plan değişikliği ve plan değişikliğine uygun olarak yapılan parselasyon planı bulunan (38 - 39 - 43 - 844 - 845 - 1126 - 1127 - 1128 nolu parseller), 101 ada, 647 nolu parselden geçen 12.00 metrelik imar yolunun 8.00 metreye düşürülmesi yönünde yapılan itirazın; 12.00 metrelik imar yolu söz konusu alanın batısına kaydırılarak ekli plandaki şekli ile Kabulünün uygun olacağına; 14. Gündoğan Mahalle sınırları içinde 06/04/2012 tarih ve 13 sayılı karar ile onaylanan plan değişikliği ve plan değişikliğine uygun olarak yapılan parselasyon planı bulunan (38 - 39 - 43 - 844 - 845 - 1126 - 1127 - 1128 nolu parseller), 233 ada, 1 nolu parselden geçen 12.00 metrelik imar yolunun 8.00 metreye düşürülmesi yönünde yapılan itirazın; 12.00 metrelik imar yolu söz konusu alanın batısına kaydırılarak ekli plandaki şekli ile Kabulünün uygun olacağına, dair tanzim olunan 7 sayfadan oluşan raporun KABULÜNÜN uygun olacağı yönündeki 02/05/2017 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oybirliği ile kabul edilmiştir.
08.05.2017
341
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 PLANLARA İTİRAZ
Karasu İlçe Merkezi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına askı süresi içerisinde yapılan itirazlar.
A. Karasu Belediye Başkanlığının 06.04.2017 tarih ve E.41866 sayılı yazısı (R:1554998) ile Karasu Belediye Başkanlığının 10 ayrı noktada yaptığı itirazlar ile; 1. Mülkiyeti Karasu Belediye Başkanlığına ait 1303 ada 9 nolu parselin Resmi Kurum Alanına Dönüştürülmesine ilişkin itirazın; 1303 ada 8 nolu parselde dâhil edilerek Ekli Plandaki şekli ile Kabulünün uygun olacağı; 2. Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 983 ada 1 nolu parselin ?Spor Alanı?nda ?Sağlık Tesis Alanı?na dönüştürülmesine ilişkin itirazın; Kabulünün uygun olacağı; 3. Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 125 ada 8 nolu parselin Anaokulu Alanı olarak değiştirilmesine ilişkin itirazın; Ölçeği gereği 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planın konusu olması sebebi ile Reddinin uygun olacağı; 4. İncilli Mahallesi?nde bulunan Kültür Caddesinin ?Ticaret Alanı?na dönüştürülmesi ilişkin itirazın; Reddinin uygun olacağı; 5. İstiklal Caddesi Güney kısmında yer alan Ticaret alanında kalan parsellerin bir kısmının konut alanında kalan kısımlarının Ticaret Alanına dönüştürülmesine ilişkin itirazın; Reddinin uygun olacağı; ../.. (08/05/2017 tarihli 5/341 sayılı kararın devamıdır.) 6. Kabakoz Mahallesi?nde bulunan ?Eğitim Alanı? olarak ayrılan alanların bir kısmının Resmi Kurum Alanına dönüştürülmesine ilişkin itirazın; Reddinin uygun olacağı; 7. Kuzuluk Mahallesi 271 ada 8 nolu parselin tamamının ?Ticaret Alanı?na dönüştürülmesine ilişkin itirazın; Plan ölçeğinin konusu olmayıp 1/1000 ölçekli Uygulama imar Planın konusu olması sebebi ile Reddinin uygun olacağı; 8. Kabakoz Mahallesi?nde bulunan Park Alanın bir Kısmının Küçültülerek Konut Alanına dönüştürülmesine ilişkin itirazın; Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğini? 26.maddesine aykırılık arz edeceğinden Reddinin uygun olacağı, 9. Yukarıaziziye Mahallesi 330 ada 59 nolu parselde 23/08/2011 tarih ve 287 sayı ile kesilen yapı ruhsatına istinaden parselin ?Konut Alanı?na dönüştürülmesine ilişkin itirazın; Ekli Plandaki şekli ile Kabulünün uygun olacağı; 10. Aziziye Mahallesi?nde 35.00m genişliğinde bulunan imar yolun genişliğini 15 metreye düşürülmesine ilişkin itirazın; 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı değişikliği gerektirdiğinden Reddinin uygun olacağı; B. Karasu Belediye Başkanlığının 14.11.2016 tarih ve E.30202 sayılı yazısı (R:1487422) ile iletilen itiraz ile ; 1. Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 983 ada 1 nolu parselin ?Spor Alanı?nda ?Sağlık Tesis Alanı?na dönüştürülmesine ilişkin itirazın; Kabulünün uygun olacağı; C. Karasu Belediye Başkanlığının 22.02.2017 tarih ve E.38504 sayılı yazısı (R:1535708) ile iletilen itiraz ile ; 1. Aşağıaziziye Mahallesi 1087 ada 6 nolu parselin ?Kültürel Tesis Alanı? ve ?Spor Alanı?ndan Konut Alanına dönüştürülmesine ilişkin itirazın; ?Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğini? 26.maddesine aykırılık arz edeceğinden Reddinin uygun olacağı, D. Karasu Belediye Başkanlığının 08.02.2017 tarih ve E.37594 sayılı yazısı (R:1526538) ile iletilen itiraz ile; 1. Kuzuluk Mahallesi 231 ada 5 nolu parselin ?Sağlık Tesisi Alanı?ndan çıkarılmasına ilişkin itirazın; ?Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğini? 26.maddesine aykırılık arz edeceğinden Reddinin uygun olacağı, E. Karasu Belediye Başkanlığının 06.03.2017 tarih ve E.39417 sayılı yazısı (R:1539172) ile iletilen itiraz ile; 1. Mülkiyeti Karasu Belediye Başkanlığına ait 1303 ada 9 nolu parselin Resmi Kurum Alanına Dönüştürülmesine ilişkin itirazın; 1303 ada 8 nolu parselde dâhil edilerek Ekli Plandaki şekli ile Kabulünün uygun olacağı; F. Ulaşım Kararlarına İlişkin İtirazlar; 1. Belediyemiz evrakına 23/03/2017 tarih ve 5462 kayıt nolu dilekçe (R:1547370) ile; 1263 ada 2 nolu parselin üzerinde bulunan Yan Yolun kaldırılmasına ilişkin yapılan itirazın, Reddinin uygun olacağı, 2. Karasu Belediye Başkanlığının 06.03.2017 tarih ve E.39417 sayılı yazısı ile İletilen Karasu Belediye Başkanlığına 3156 kayıtlı nolu dilekçe ile; 1321 ada 4 ve 5 nolu parselin üzerinde bulunan Yan Yolun kaldırılmasına ilişkin yapılan itirazın, Reddinin uygun olacağı, 3. Karasu Belediye Başkanlığının 06.03.2017 tarih ve E.39417 sayılı yazısı ile İletilen Karasu Belediye Başkanlığına 3437 kayıtlı nolu dilekçe ile; 1263 ada 2 nolu parselin üzerinde bulunan Yan Yolun kaldırılmasına ilişkin yapılan itirazın, Reddinin uygun olacağı, 4. Karasu Belediye Başkanlığının 06.03.2017 tarih ve E.39417 sayılı yazısı ile İletilen Karasu Belediye Başkanlığına 3750 kayıtlı nolu dilekçe ile;1177 ada 1 nolu parselin üzerinde bulunan Yan Yolun kaldırılmasına ilişkin yapılan itirazın, Reddinin uygun olacağı, 5. Karasu Belediye Başkanlığının 06.03.2017 tarih ve E.39417 sayılı yazısı ile İletilen Karasu Belediye Başkanlığına 3023 kayıtlı nolu dilekçe ile;1220 ada 3 nolu parselin üzerinden geçen 35.00 m genişliğinde imar yolunun daraltılmasına ilişkin itirazın; 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı değişikliği gerektirdiğinden Reddinin uygun olacağı; 6. Karasu Belediye Başkanlığının 06.03.2017 tarih ve E.39417 sayılı yazısı ile İletilen Karasu Belediye Başkanlığına 2066 kayıtlı nolu dilekçe ile; 1124 ada 6 parselin ve 1225 ada 18 parselin üzerinden geçen 35.00 m genişliğinde imar yolunun daraltılmasına ilişkin itirazın; 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı değişikliği gerektirdiğinden Reddinin uygun olacağı; ../.. (08/05/2017 tarihli 5/341 sayılı kararın devamıdır.) 7. Karasu Belediye Başkanlığının 06.03.2017 tarih ve E.39417 sayılı yazısı ile İletilen Karasu Belediye Başkanlığına 3086 kayıtlı nolu dilekçe ile; 1124 ada 6 parselin ve 1225 ada 18 parselin üzerinden geçen 35.00 m genişliğinde imar yolunun daraltılmasına ilişkin itirazın; 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı değişikliği gerektirdiğinden Reddinin uygun olacağı; 8. Karasu Belediye Başkanlığının 06.03.2017 tarih ve E.39417 sayılı yazısı ile İletilen Karasu Belediye Başkanlığına 3669 kayıtlı nolu dilekçe ile;1213 ada 5 nolu parselin üzerinden geçen 35.00 m genişliğinde imar yolunun daraltılmasına ilişkin itirazın; 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı değişikliği gerektirdiğinden Reddinin uygun olacağı; 9. Karasu Belediye Başkanlığının 06.03.2017 tarih ve E.39417 sayılı yazısı ile İletilen Karasu Belediye Başkanlığına 3752 kayıtlı nolu dilekçe ile; 1168 ada 1 nolu parselin üzerinden geçen 35.00 m genişliğinde imar yolunun daraltılmasına ilişkin itirazın; 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı değişikliği gerektirdiğinden Reddinin uygun olacağı; G. Donatı Alanları Ve Yeşil Alanlara İlişkin İtirazlar; 1. Belediyemiz evrakına 03/03/2017 tarih ve 4057 kayıt nolu dilekçe (R:1537662) ile; 104 ada 52 parselin üzerinde bulunana Teknik Altyapı Alanı ve Kültürel Tesis Alanın kaldırılmasına ilişkin itirazın, ?Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğini? 26.maddesine aykırılık arz edeceğinden Reddinin uygun olacağı, 2. Belediyemiz evrakına 07/03/2017 tarih ve 4240 kayıt nolu dilekçe (R:1538953) ile; 125 ada 12 nolu parselin üzerinde bulunan Eğitim Alanının kaldırılmasına ilişkin yapılan itirazın, ?Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğini? 26.maddesine aykırılık arz edeceğinden Reddinin uygun olacağı, 3. Belediyemiz evrakına 09/03/2017 tarih ve 4514 kayıt nolu dilekçe (R:1540612) ile; 1087 ada 6 nolu parselin üzerinde bulunan Kültürel Tesis Alanı ve Spor Alanının kaldırılmasına ilişkin itirazın, ?Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğini? 26.maddesine aykırılık arz edeceğinden Reddinin uygun olacağı, 4. Belediyemiz evrakına 03/04/2017 tarih ve 6270 kayıt nolu dilekçe (R:1552461) ile; 91 ada 66 parselin üzerinde bulunan Eğitim Alanının kaldırılmasına ilişkin yapılan itirazın, ?Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğini? 26.maddesine aykırılık arz edeceğinden Reddinin uygun olacağı, 5. Belediyemiz evrakına 06/03/2017 tarih ve 4164 kayıt nolu dilekçe (R:1538460) ile; 399 ada 136 nolu parselin üzerinde bulunan Yeşil Alanın kaldırılmasına ilişkin yapılan itirazın, ?Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğini? 26.maddesine aykırılık arz edeceğinden Reddinin uygun olacağı, 6. Belediyemiz evrakına 23/03/2017 tarih ve 5463 kayıt nolu dilekçe (R:1547394) ile; 1088 ada 6 nolu parselin üzerinde bulunan Yeşil Alanın kaldırılmasına ilişkin yapılan itirazın, ?Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğini? 26.maddesine aykırılık arz edeceğinden Reddinin uygun olacağı, 7. Belediyemiz evrakına 23/03/2017 tarih ve 5467 kayıt nolu dilekçe (R:1547410) ile; 1088 ada 1 nolu parselin üzerinde bulunan Yeşil Alanın kaldırılmasına ilişkin yapılan itirazın, ?Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğini? 26.maddesine aykırılık arz edeceğinden Reddinin uygun olacağı, 8. Belediyemiz evrakına 06/03/2017 tarih ve 4179 kayıt nolu dilekçe (R:1538524) ile; 235 ada 9 nolu parselin üzerinde bulunan Yeşil Alanın kaldırılmasına ilişkin yapılan itirazın, ?Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğini? 26.maddesine aykırılık arz edeceğinden Reddinin uygun olacağı, 9. Belediyemiz evrakına 06/03/2017 tarih ve 4186 kayıt nolu dilekçe (R:1538561) ile; 399 ada 44 nolu parselin üzerinde bulunan Yeşil Alanın kaldırılmasına ilişkin yapılan itirazın, ?Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğini? 26.maddesine aykırılık arz edeceğinden Reddinin uygun olacağı, 10. Belediyemiz evrakına 08/03/2017 tarih ve 4412 kayıt nolu dilekçe (R:1539854) ile; 399 ada 20 nolu parselin üzerinde bulunan Yeşil Alanın kaldırılmasına ilişkin yapılan itirazın, ?Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğini? 26.maddesine aykırılık arz edeceğinden Reddinin uygun olacağı, 11. Belediyemiz evrakına 08/03/2017 tarih ve 4414 kayıt nolu dilekçe (R:1539858) ile; 399 ada 20 nolu parselin üzerinde bulunan Yeşil Alanın kaldırılmasına ilişkin yapılan itirazın, ?Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğini? 26.maddesine aykırılık arz edeceğinden Reddinin uygun olacağı, 12. Belediyemiz evrakına 13/03/2017 tarih ve 4710 kayıt nolu dilekçe (R:1542322) ile; 332 ada 1 nolu parselin üzerinde bulunan Yeşil Alanın kaldırılmasına ilişkin yapılan itirazın, ?Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğini? 26.maddesine aykırılık arz edeceğinden Reddinin uygun olacağı, ../.. (08/05/2017 tarihli 5/341 sayılı kararın devamıdır.) 13. Belediyemiz evrakına 07/03/2017 tarih ve 4350 kayıt nolu dilekçe (R:1539486) ile; 240 ada 56 nolu parselin üzerinde bulunan Yeşil Alanın kaldırılmasına ilişkin yapılan itirazın, ?Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğini? 26.maddesine aykırılık arz edeceğinden Reddinin uygun olacağı, 14. Belediyemiz evrakına 14/03/2017 tarih ve 4789 kayıt nolu dilekçe (R:1542905) ile; 653 ada 1 nolu parselin üzerinde bulunan Eğitim Alanının ve 654 ada 1 nolu parselin üzerinde bulunan Yeşil Alanın kaldırılmasına ilişkin yapılan itirazın, ?Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğini? 26.maddesine aykırılık arz edeceğinden Reddinin uygun olacağı, 15. Belediyemiz evrakına 30/03/2017 tarih ve 6079 kayıt nolu dilekçe (R:1551463) ile; 238 ada 4 nolu parselin üzerinde bulunan Yeşil Alanın kaldırılmasına ilişkin yapılan itirazın, ?Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğini? 26.maddesine aykırılık arz edeceğinden Reddinin uygun olacağı, 16. Belediyemiz evrakına 30/03/2017 tarih ve 6076 kayıt nolu dilekçe (R:1551458) ile; 238 ada 6 nolu parselin üzerinde bulunan Yeşil Alanın kaldırılmasına ilişkin yapılan itirazın, ?Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğini? 26.maddesine aykırılık arz edeceğinden Reddinin uygun olacağı 17. Belediyemiz evrakına 03/03/2017 tarih ve 4042 kayıt nolu dilekçe (R:1537602) ile; 231 ada 8 nolu parselin üzerinde bulunan Yeşil Alanın kaldırılmasına ilişkin yapılan itirazın, ?Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğini? 26.maddesine aykırılık arz edeceğinden Reddinin uygun olacağı, 18. Belediyemiz evrakına 30/03/2017 tarih ve 6072 kayıt nolu dilekçe (R:1551439) ile; 248 ada 13 parselin üzerinde bulunan vadiden dolayı Yeşil Alan olarak planlanan alanın yeniden düzenlenmesine ilişkin itirazın, Ekli plandaki şekli ile kabulünün uygun olacağı, 19. Karasu Belediye Başkanlığının 06.03.2017 tarih ve E.39417 sayılı yazısı ile İletilen Karasu Belediye Başkanlığına 2947 kayıtlı nolu dilekçe ile;423 ada 128 parselin üzerinde bulunan Sağlık Alanının kaldırılmasına ilişkin yapılan itirazın, ?Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğini? 26.maddesine aykırılık arz edeceğinden Reddinin uygun olacağı, 20. Karasu Belediye Başkanlığının 06.03.2017 tarih ve E.39417 sayılı yazısı ile İletilen Karasu Belediye Başkanlığına 2990 kayıtlı nolu dilekçe ile;399 ada 155 nolu parselin üzerinde bulunan Eğitim Alanın kaldırılmasına ilişkin yapılan itirazın, ?Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğini? 26.maddesine aykırılık arz edeceğinden Reddinin uygun olacağı, 21. Karasu Belediye Başkanlığının 06.03.2017 tarih ve E.39417 sayılı yazısı ile İletilen Karasu Belediye Başkanlığına 3044 kayıtlı nolu dilekçe ile; 1198 ada 1 nolu parselin üzerinde bulunan Eğitim Alanının kaldırılmasına ilişkin yapılan itirazın, ?Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğini? 26.maddesine aykırılık arz edeceğinden Reddinin uygun olacağı, 22. Karasu Belediye Başkanlığının 06.03.2017 tarih ve E.39417 sayılı yazısı ile İletilen Karasu Belediye Başkanlığına 3084 kayıtlı nolu dilekçe ile; 340 ada 8 nolu parselin üzerinde bulunan Mezarlık Alanının kaldırılmasına ilişkin yapılan itirazın, Reddinin uygun olacağı, 23. Karasu Belediye Başkanlığının 06.03.2017 tarih ve E.39417 sayılı yazısı ile İletilen Karasu Belediye Başkanlığına 3072 kayıtlı nolu dilekçe ile; 1198 ada 1 nolu parselin üzerinde bulunan Eğitim Alanının kaldırılmasına ilişkin yapılan itirazın, ?Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğini? 26.maddesine aykırılık arz edeceğinden Reddinin uygun olacağı, 24. Karasu Belediye Başkanlığının 06.03.2017 tarih ve E.39417 sayılı yazısı ile İletilen Karasu Belediye Başkanlığına 3136 kayıtlı nolu dilekçe ile;1087 ada 6 nolu parselin üzerinde bulunan Kültürel Tesis Alanı ve Spor Alanının kaldırılmasına ilişkin itirazın, ?Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğini? 26.maddesine aykırılık arz edeceğinden Reddinin uygun olacağı, 25. Karasu Belediye Başkanlığının 06.03.2017 tarih ve E.39417 sayılı yazısı ile İletilen Karasu Belediye Başkanlığına 3484 kayıtlı nolu dilekçe ile; 399 ada 144 nolu parselin üzerinde bulunan Eğitim Alanının kaldırılmasına ilişkin yapılan itirazın, ?Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğini? 26.maddesine aykırılık arz edeceğinden Reddinin uygun olacağı, 26. Karasu Belediye Başkanlığının 06.03.2017 tarih ve E.39417 sayılı yazısı ile İletilen Karasu Belediye Başkanlığına 3707 kayıtlı nolu dilekçe ile;423 ada 49 nolu parselin üzerinde bulunan Sağlık Alanının kaldırılmasına ilişkin yapılan itirazın, ?Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğini? 26.maddesine aykırılık arz edeceğinden Reddinin uygun olacağı, ../.. (08/05/2017 tarihli 5/341 sayılı kararın devamıdır.) 27. Karasu Belediye Başkanlığının 06.03.2017 tarih ve E.39417 sayılı yazısı ile İletilen Karasu Belediye Başkanlığına 3780 kayıtlı nolu dilekçe ile;399 ada 144 nolu parselin 248 ada 13 parselin üzerinde bulunan Yeşil Alanın kaldırılmasına ilişkin yapılan itirazın, ?Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğini? 26.maddesine aykırılık arz edeceğinden Reddinin uygun olacağı, 28. Karasu Belediye Başkanlığının 06.03.2017 tarih ve E.39417 sayılı yazısı ile İletilen Karasu Belediye Başkanlığına 3809 kayıtlı nolu dilekçe ile; 399 ada 7 nolu parselin üzerinde bulunan Eğitim Alanının kaldırılmasına ilişkin yapılan itirazın, ?Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğini? 26.maddesine aykırılık arz edeceğinden Reddinin uygun olacağı, 29. Karasu Belediye Başkanlığının 06.03.2017 tarih ve E.39417 sayılı yazısı ile İletilen Karasu Belediye Başkanlığına 13759 kayıtlı nolu dilekçe ile; 399 ada 7 nolu parselin üzerinde bulunan Eğitim Alanının kaldırılmasına ilişkin yapılan itirazın, ?Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğini? 26.maddesine aykırılık arz edeceğinden Reddinin uygun olacağı, 30. Karasu Belediye Başkanlığının 06.03.2017 tarih ve E.39417 sayılı yazısı ile İletilen Karasu Belediye Başkanlığına 3860 kayıtlı nolu dilekçe ile; 91 ada 66 nolu parselin üzerinde bulunan Eğitim Alanının kaldırılmasına ilişkin yapılan itirazın, ?Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğini? 26.maddesine aykırılık arz edeceğinden Reddinin uygun olacağı, 31. Karasu Belediye Başkanlığının 06.03.2017 tarih ve E.39417 sayılı yazısı ile İletilen Karasu Belediye Başkanlığına 3819 kayıtlı nolu dilekçe ile;154 ada 13 ve 14 nolu parsellerin üzerinde bulunan Eğitim Alanının ve Yeşil Alanın kaldırılmasına ilişkin yapılan itirazın, ?Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğini? 26.maddesine aykırılık arz edeceğinden Reddinin uygun olacağı, 32. Karasu Belediye Başkanlığının 06.03.2017 tarih ve E.39417 sayılı yazısı ile İletilen Karasu Belediye Başkanlığına 2773 kayıtlı nolu dilekçe ile; 399 ada 20 nolu parselin üzerinde bulunan Yeşil Alanın kaldırılmasına ilişkin yapılan itirazın, ?Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğini? 26.maddesine aykırılık arz edeceğinden Reddinin uygun olacağı, 33. Karasu Belediye Başkanlığının 06.03.2017 tarih ve E.39417 sayılı yazısı ile İletilen Karasu Belediye Başkanlığına 2774 kayıtlı nolu dilekçe ile; 399 ada 20 nolu parselin üzerinde bulunan Yeşil Alanın kaldırılmasına ilişkin yapılan itirazın, ?Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğini? 26.maddesine aykırılık arz edeceğinden Reddinin uygun olacağı, 34. Karasu Belediye Başkanlığının 06.03.2017 tarih ve E.39417 sayılı yazısı ile İletilen Karasu Belediye Başkanlığına 2745 kayıtlı nolu dilekçe ile; 231 ada 11 nolu parselin üzerinde bulunan Yeşil Alanın kaldırılmasına ilişkin yapılan itirazın, ?Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğini? 26.maddesine aykırılık arz edeceğinden Reddinin uygun olacağı, 35. Karasu Belediye Başkanlığının 06.03.2017 tarih ve E.39417 sayılı yazısı ile İletilen Karasu Belediye Başkanlığına 2788 kayıtlı nolu dilekçe ile; 231 ada 8 nolu parselin üzerinde bulunan Yeşil Alanın kaldırılmasına ilişkin yapılan itirazın, ?Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğini? 26.maddesine aykırılık arz edeceğinden Reddinin uygun olacağı, 36. Karasu Belediye Başkanlığının 06.03.2017 tarih ve E.39417 sayılı yazısı ile İletilen Karasu Belediye Başkanlığına 2801 kayıtlı nolu dilekçe ile; 240 ada 56 nolu parselin üzerinde bulunan Yeşil Alanın kaldırılmasına ilişkin yapılan itirazın, ?Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğini? 26.maddesine aykırılık arz edeceğinden Reddinin uygun olacağı, 37. Karasu Belediye Başkanlığının 06.03.2017 tarih ve E.39417 sayılı yazısı ile İletilen Karasu Belediye Başkanlığına 2804 kayıtlı nolu dilekçe ile; 400 ada 45 nolu parselin üzerinde bulunan Yeşil Alanın kaldırılmasına ilişkin yapılan itirazın, ?Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğini? 26.maddesine aykırılık arz edeceğinden Reddinin uygun olacağı, 38. Karasu Belediye Başkanlığının 06.03.2017 tarih ve E.39417 sayılı yazısı ile İletilen Karasu Belediye Başkanlığına 2812 kayıtlı nolu dilekçe ile; 240 ada 56 nolu parselin üzerinde bulunan Yeşil Alanın kaldırılmasına ilişkin yapılan itirazın, ?Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğini? 26.maddesine aykırılık arz edeceğinden Reddinin uygun olacağı, 39. Karasu Belediye Başkanlığının 06.03.2017 tarih ve E.39417 sayılı yazısı ile İletilen Karasu Belediye Başkanlığına 2806 kayıtlı nolu dilekçe ile; 240 ada 56 nolu parselin üzerinde bulunan Yeşil Alanın kaldırılmasına ilişkin yapılan itirazın, ?Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğini? 26.maddesine aykırılık arz edeceğinden Reddinin uygun olacağı, ../.. (08/05/2017 tarihli 5/341 sayılı kararın devamıdır.) 40. Karasu Belediye Başkanlığının 06.03.2017 tarih ve E.39417 sayılı yazısı ile İletilen Karasu Belediye Başkanlığına 2807 kayıtlı nolu dilekçe ile; 240 ada 56 nolu parselin üzerinde bulunan Yeşil Alanın kaldırılmasına ilişkin yapılan itirazın, ?Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğini? 26.maddesine aykırılık arz edeceğinden Reddinin uygun olacağı, 41. Karasu Belediye Başkanlığının 06.03.2017 tarih ve E.39417 sayılı yazısı ile İletilen Karasu Belediye Başkanlığına 2808 kayıtlı nolu dilekçe ile; 240 ada 56 nolu parselin üzerinde bulunan Yeşil Alanın kaldırılmasına ilişkin yapılan itirazın, ?Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğini? 26.maddesine aykırılık arz edeceğinden Reddinin uygun olacağı, 42. Karasu Belediye Başkanlığının 06.03.2017 tarih ve E.39417 sayılı yazısı ile İletilen Karasu Belediye Başkanlığına 2809 kayıtlı nolu dilekçe ile; 240 ada 56 nolu parselin üzerinde bulunan Yeşil Alanın kaldırılmasına ilişkin yapılan itirazın, ?Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğini? 26.maddesine aykırılık arz edeceğinden Reddinin uygun olacağı, 43. Karasu Belediye Başkanlığının 06.03.2017 tarih ve E.39417 sayılı yazısı ile İletilen Karasu Belediye Başkanlığına 2814 kayıtlı nolu dilekçe ile; 240 ada 56 nolu parselin üzerinde bulunan Yeşil Alanın kaldırılmasına ilişkin yapılan itirazın, ?Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğini? 26.maddesine aykırılık arz edeceğinden Reddinin uygun olacağı, 44. Karasu Belediye Başkanlığının 06.03.2017 tarih ve E.39417 sayılı yazısı ile İletilen Karasu Belediye Başkanlığına 2848 kayıtlı nolu dilekçe ile; 209 ada 15 parselin üzerinde bulunan Yeşil Alanın kaldırılmasına ilişkin yapılan itirazın, ?Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğini? 26.maddesine aykırılık arz edeceğinden Reddinin uygun olacağı, 45. Karasu Belediye Başkanlığının 06.03.2017 tarih ve E.39417 sayılı yazısı ile İletilen Karasu Belediye Başkanlığına 2853 kayıtlı nolu dilekçe ile; 399 ada 22 nolu parselin üzerinde bulunan Yeşil Alanın kaldırılmasına ilişkin yapılan itirazın, ?Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğini? 26.maddesine aykırılık arz edeceğinden Reddinin uygun olacağı, 46. Karasu Belediye Başkanlığının 06.03.2017 tarih ve E.39417 sayılı yazısı ile İletilen Karasu Belediye Başkanlığına 2847 kayıtlı nolu dilekçe ile;399 ada 20 nolu parselin üzerinde bulunan Yeşil Alanın kaldırılmasına ilişkin yapılan itirazın, ?Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğini? 26.maddesine aykırılık arz edeceğinden Reddinin uygun olacağı, 47. Karasu Belediye Başkanlığının 06.03.2017 tarih ve E.39417 sayılı yazısı ile İletilen Karasu Belediye Başkanlığına 2846 kayıtlı nolu dilekçe ile; 399 ada 20 nolu parselin üzerinde bulunan Yeşil Alanın kaldırılmasına ilişkin yapılan itirazın, ?Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğini? 26.maddesine aykırılık arz edeceğinden Reddinin uygun olacağı, 48. Karasu Belediye Başkanlığının 06.03.2017 tarih ve E.39417 sayılı yazısı ile İletilen Karasu Belediye Başkanlığına 2840 kayıtlı nolu dilekçe ile; 510 ada 1 nolu parselin üzerinde bulunan Yeşil Alanın kaldırılmasına ilişkin yapılan itirazın, ?Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğini? 26.maddesine aykırılık arz edeceğinden Reddinin uygun olacağı, 49. Karasu Belediye Başkanlığının 06.03.2017 tarih ve E.39417 sayılı yazısı ile İletilen Karasu Belediye Başkanlığına 2839 kayıtlı nolu dilekçe ile;516 ada 2 nolu parselin üzerinde bulunan Yeşil Alanın kaldırılmasına ilişkin yapılan itirazın, ?Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğini? 26.maddesine aykırılık arz edeceğinden Reddinin uygun olacağı, 50. Karasu Belediye Başkanlığının 06.03.2017 tarih ve E.39417 sayılı yazısı ile İletilen Karasu Belediye Başkanlığına 2937 kayıtlı nolu dilekçe ile; 415 ada 70 nolu parselin üzerinde bulunan Yeşil Alanın kaldırılmasına ilişkin yapılan itirazın, ?Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğini? 26.maddesine aykırılık arz edeceğinden Reddinin uygun olacağı, 51. Karasu Belediye Başkanlığının 06.03.2017 tarih ve E.39417 sayılı yazısı ile İletilen Karasu Belediye Başkanlığına 2974 kayıtlı nolu dilekçe ile; 209 ada 15 nolu parselin üzerinde bulunan Yeşil Alanın kaldırılmasına ilişkin yapılan itirazın, ?Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğini? 26.maddesine aykırılık arz edeceğinden Reddinin uygun olacağı, 52. Karasu Belediye Başkanlığının 06.03.2017 tarih ve E.39417 sayılı yazısı ile İletilen Karasu Belediye Başkanlığına 2963 kayıtlı nolu dilekçe ile; 330 ada 52 nolu parselin üzerinde bulunan Yeşil Alanın kaldırılmasına ilişkin yapılan itirazın, ?Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğini? 26.maddesine aykırılık arz edeceğinden Reddinin uygun olacağı, ../.. (08/05/2017 tarihli 5/341 sayılı kararın devamıdır.) 53. Karasu Belediye Başkanlığının 06.03.2017 tarih ve E.39417 sayılı yazısı ile İletilen Karasu Belediye Başkanlığına 3083 kayıtlı nolu dilekçe ile; 339 ada 13 nolu parselin parselin üzerinde bulunan Yeşil Alanın kaldırılmasına ilişkin yapılan itirazın, ?Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğini? 26.maddesine aykırılık arz edeceğinden Reddinin uygun olacağı, 54. Karasu Belediye Başkanlığının 06.03.2017 tarih ve E.39417 sayılı yazısı ile İletilen Karasu Belediye Başkanlığına 3071 kayıtlı nolu dilekçe ile; 231 ada 9 nolu parselin üzerinde bulunan Yeşil Alanın kaldırılmasına ilişkin yapılan itirazın, ?Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğini? 26.maddesine aykırılık arz edeceğinden Reddinin uygun olacağı, 55. Karasu Belediye Başkanlığının 06.03.2017 tarih ve E.39417 sayılı yazısı ile İletilen Karasu Belediye Başkanlığına 3076 kayıtlı nolu dilekçe ile;189 ada 33 nolu parselin üzerinde bulunan Yeşil Alanın kaldırılmasına ilişkin yapılan itirazın, ?Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğini? 26.maddesine aykırılık arz edeceğinden Reddinin uygun olacağı, 56. Karasu Belediye Başkanlığının 06.03.2017 tarih ve E.39417 sayılı yazısı ile İletilen Karasu Belediye Başkanlığına 3074 kayıtlı nolu dilekçe ile;189 ada 32 nolu parselin üzerinde bulunan Yeşil Alanın kaldırılmasına ilişkin yapılan itirazın, ?Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğini? 26.maddesine aykırılık arz edeceğinden Reddinin uygun olacağı, 57. Karasu Belediye Başkanlığının 06.03.2017 tarih ve E.39417 sayılı yazısı ile İletilen Karasu Belediye Başkanlığına 3106 kayıtlı nolu dilekçe ile; 399 ada 21 nolu parselin üzerinde bulunan Yeşil Alanın kaldırılmasına ilişkin yapılan itirazın, ?Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğini? 26.maddesine aykırılık arz edeceğinden Reddinin uygun olacağı, 58. Karasu Belediye Başkanlığının 06.03.2017 tarih ve E.39417 sayılı yazısı ile İletilen Karasu Belediye Başkanlığına 3168 kayıtlı nolu dilekçe ile; 336 ada 10 nolu parselin üzerinde bulunan Yeşil Alanın kaldırılmasına ilişkin itirazın, ?Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğini? 26.maddesine aykırılık arz edeceğinden Reddinin uygun olacağı, 59. Karasu Belediye Başkanlığının 06.03.2017 tarih ve E.39417 sayılı yazısı ile İletilen Karasu Belediye Başkanlığına 3241 kayıtlı nolu dilekçe ile; 240 ada 9 nolu parselin üzerinde bulunan Yeşil Alanın kaldırılmasına ilişkin yapılan itirazın, ?Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğini? 26.maddesine aykırılık arz edeceğinden Reddinin uygun olacağı, 60. Karasu Belediye Başkanlığının 06.03.2017 tarih ve E.39417 sayılı yazısı ile İletilen Karasu Belediye Başkanlığına 3295 kayıtlı nolu dilekçe ile; 240 ada 13 nolu parselin üzerinde bulunan Yeşil Alanın kaldırılmasına ilişkin yapılan itirazın, ?Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğini? 26.maddesine aykırılık arz edeceğinden Reddinin uygun olacağı, 61. Karasu Belediye Başkanlığının 06.03.2017 tarih ve E.39417 sayılı yazısı ile İletilen Karasu Belediye Başkanlığına 3435 kayıtlı nolu dilekçe ile; 1088 ada 1 nolu parselin üzerinde bulunan Yeşil Alanın kaldırılmasına ilişkin yapılan itirazın, ?Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğini? 26.maddesine aykırılık arz edeceğinden Reddinin uygun olacağı, 62. Karasu Belediye Başkanlığının 06.03.2017 tarih ve E.39417 sayılı yazısı ile İletilen Karasu Belediye Başkanlığına 3436 kayıtlı nolu dilekçe ile;1088 ada 6 nolu parselin üzerinde bulunan Yeşil Alanın kaldırılmasına ilişkin yapılan itirazın, ?Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğini? 26.maddesine aykırılık arz edeceğinden Reddinin uygun olacağı, 63. Karasu Belediye Başkanlığının 06.03.2017 tarih ve E.39417 sayılı yazısı ile İletilen Karasu Belediye Başkanlığına 3486 kayıtlı nolu dilekçe ile; 231 ada 41 nolu parselin üzerinde bulunan Yeşil Alanın kaldırılmasına ilişkin yapılan itirazın, ?Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğini? 26.maddesine aykırılık arz edeceğinden Reddinin uygun olacağı, 64. Karasu Belediye Başkanlığının 06.03.2017 tarih ve E.39417 sayılı yazısı ile İletilen Karasu Belediye Başkanlığına 3548 kayıtlı nolu dilekçe ile; 231 ada 39 nolu parselin üzerinde bulunan Yeşil Alanın kaldırılmasına ilişkin yapılan itirazın, ?Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğini? 26.maddesine aykırılık arz edeceğinden Reddinin uygun olacağı, 65. Karasu Belediye Başkanlığının 06.03.2017 tarih ve E.39417 sayılı yazısı ile İletilen Karasu Belediye Başkanlığına 3036 kayıtlı nolu dilekçe ile; 399 ada 149 nolu parselin üzerinde bulunan Yeşil Alanın kaldırılmasına ilişkin yapılan itirazın, ?Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğini? 26.maddesine aykırılık arz edeceğinden Reddinin uygun olacağı, ../.. (08/05/2017 tarihli 5/341 sayılı kararın devamıdır.) 66. Karasu Belediye Başkanlığının 06.03.2017 tarih ve E.39417 sayılı yazısı ile İletilen Karasu Belediye Başkanlığına 3534 kayıtlı nolu dilekçe ile;423 ada 44 nolu parselin üzerinde bulunan Yeşil Alanın kaldırılmasına ilişkin yapılan itirazın, ?Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğini? 26.maddesine aykırılık arz edeceğinden Reddinin uygun olacağı, 67. Karasu Belediye Başkanlığının 06.03.2017 tarih ve E.39417 sayılı yazısı ile İletilen Karasu Belediye Başkanlığına 3718 kayıtlı nolu dilekçe ile;231 ada 10 nolu parselin üzerinde bulunan Yeşil Alanın kaldırılmasına ilişkin yapılan itirazın, ?Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğini? 26.maddesine aykırılık arz edeceğinden Reddinin uygun olacağı, 68. Karasu Belediye Başkanlığının 06.03.2017 tarih ve E.39417 sayılı yazısı ile İletilen Karasu Belediye Başkanlığına 3734 kayıtlı nolu dilekçe ile; 340 ada 81 nolu parselin üzerinde bulunan Yeşil Alanın kaldırılmasına ilişkin yapılan itirazın, ?Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğini? 26.maddesine aykırılık arz edeceğinden Reddinin uygun olacağı, 69. Karasu Belediye Başkanlığının 06.03.2017 tarih ve E.39417 sayılı yazısı ile İletilen Karasu Belediye Başkanlığına 3751 kayıtlı nolu dilekçe ile;340 ada 75 nolu parselin üzerinde bulunan Yeşil Alanın kaldırılmasına ilişkin yapılan itirazın, ?Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğini? 26.maddesine aykırılık arz edeceğinden Reddinin uygun olacağı, 70. Karasu Belediye Başkanlığının 06.03.2017 tarih ve E.39417 sayılı yazısı ile İletilen Karasu Belediye Başkanlığına 3778 kayıtlı nolu dilekçe ile; 189 ada 20 nolu parselin üzerinde bulunan Yeşil Alanın kaldırılmasına ilişkin yapılan itirazın, ?Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğini? 26.maddesine aykırılık arz edeceğinden Reddinin uygun olacağı, 71. Karasu Belediye Başkanlığının 06.03.2017 tarih ve E.39417 sayılı yazısı ile İletilen Karasu Belediye Başkanlığına 3818 kayıtlı nolu dilekçe ile; 240 ada 10 nolu parselin ve 232 ada 19 nolu parselin üzerinde bulunan Yeşil Alanın kaldırılmasına ilişkin yapılan itirazın, ?Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğini? 26.maddesine aykırılık arz edeceğinden Reddinin uygun olacağı, 72. Karasu Belediye Başkanlığının 06.03.2017 tarih ve E.39417 sayılı yazısı ile İletilen Karasu Belediye Başkanlığına 3792 kayıtlı nolu dilekçe ile; 969 ada 1 nolu parselin üzerinde bulunan Yeşil Alanın kaldırılmasına ilişkin yapılan itirazın, ?Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğini? 26.maddesine aykırılık arz edeceğinden Reddinin uygun olacağı, 73. Karasu Belediye Başkanlığının 06.03.2017 tarih ve E.39417 sayılı yazısı ile İletilen Karasu Belediye Başkanlığına 3814 kayıtlı nolu dilekçe ile; 248 ada 15 parselin üzerinde bulunana vadiden dolayı Yeşil Alan olarak planlanan alanın yeniden düzenlenmesine ilişkin itirazın, Ekli plandaki şekli ile kabulünün uygun olacağı, H. Fonksiyon Alanlarının Değiştirilmesine İlişkin İtirazlar; 1. Belediyemiz evrakına 05/04/2017 tarih ve 6572 kayıt nolu dilekçe (R:1554297) ile; 817 ada 1 nolu parselin üzerinde tamamının Ticaret Alanı olarak planlanmasına ilişkin yapılan itirazın, Reddinin uygun olacağı, 2. Belediyemiz evrakına 09/03/2017 tarih ve 4494 kayıt nolu dilekçe (R:1540506) ile; 772 ada 3 nolu parselin tamamının Ticaret Alanı olarak planlanmasına ilişkin yapılan itirazın, Reddinin uygun olacağı, 3. Belediyemiz evrakına 23/03/2017 tarih ve 5461 kayıt nolu dilekçe (R:1547365) ile; 1170 ada 1 nolu parselin Tamamının Ticaret Alanı olarak planlanmasına ilişkin yapılan itirazın, Reddinin uygun olacağı, 4. Belediyemiz evrakına 08/03/2017 tarih ve 4419 kayıt nolu dilekçe (R:1539917) ile; 1314 ada 1,2,3,4 ve 5 nolu parsellerin Toptan Ticaret Alanından çıkarılarak Konut alanı, Ticaret Alanı veya Turizm Alanına dönüştürülmesine ilişkin itirazın, 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı değişikliği gerektirdiğinden Reddinin uygun olacağı; 5. Belediyemiz evrakına 08/03/2017 tarih ve 4421 kayıt nolu dilekçe (R:1539924) ile; 1315 ada 1,2 ve 3 nolu parsellerin Rekreasyon Alanından çıkarılarak Konut Alanı, Ticaret Alanı ve Turizm Alanına dönüştürülmesine ilişkin itirazın, Kısmen Rekreasyon Alanı ve kısmen de Günübirlik Tesis Alanı olarak Ekli plandaki şekli ile kabulünün uygun olacağı, ../.. (08/05/2017 tarihli 5/341 sayılı kararın devamıdır.) 6. Belediyemiz evrakına 08/03/2017 tarih ve 4423 kayıt nolu dilekçe (R:1539931) ile; 1315 ada 4 nolu parsel, 1316 ada 1 ve 2 nolu parsellerin Rekreasyon Alanından çıkarılarak Konut Alanı, Ticaret Alanı ve Turizm Alanına dönüştürülmesine ilişkin itirazın, Kısmen Rekreasyon Alanı ve kısmen de Günübirlik Tesis Alanı olarak Ekli plandaki şekli ile kabulünün uygun olacağı, Ayrıca; 1314 ada 6,9 ve 10 nolu parsellerin Toptan Ticaret Alanından çıkarılarak Konut alanı, Ticaret Alanı veya Turizm Alanına dönüştürülmesine ilişkin itirazın, Reddinin uygun olacağı, 7. Karasu Belediye Başkanlığının 06.03.2017 tarih ve E.39417 sayılı yazısı ile İletilen Karasu Belediye Başkanlığına 2795 kayıtlı nolu dilekçe ile; Pazar Alanının yanında Planlanan İbadet Alanın Otopark Alanı olarak planlanmasına ilişkin itirazın, Kısmen İbadet Alanı kısmen de Otopark Alanı olarak Ekli plandaki şekli ile kabulünün uygun olacağı, 8. Karasu Belediye Başkanlığının 06.03.2017 tarih ve E.39417 sayılı yazısı ile İletilen Karasu Belediye Başkanlığına 2796 kayıtlı nolu dilekçe ile; Pazar Alanının yanında Planlanan İbadet Alanın Otopark Alanı olarak planlanmasına ilişkin itirazın, Kısmen İbadet Alanı kısmen de Otopark Alanı olarak Ekli plandaki şekli ile kabulünün uygun olacağı, 9. Karasu Belediye Başkanlığının 06.03.2017 tarih ve E.39417 sayılı yazısı ile İletilen Karasu Belediye Başkanlığına 2793 kayıtlı nolu dilekçe ile; Pazar Alanının yanında Planlanan İbadet Alanın Otopark Alanı olarak planlanmasına ilişkin itirazın, Kısmen İbadet Alanı kısmen de Otopark Alanı olarak Ekli plandaki şekli ile kabulünün uygun olacağı, 10. Karasu Belediye Başkanlığının 06.03.2017 tarih ve E.39417 sayılı yazısı ile İletilen Karasu Belediye Başkanlığına 2794 kayıtlı nolu dilekçe ile; Pazar Alanının yanında Planlanan İbadet Alanın Otopark Alanı olarak planlanmasına ilişkin itirazın, Kısmen İbadet Alanı kısmen de Otopark Alanı olarak Ekli plandaki şekli ile kabulünün uygun olacağı, 11. Karasu Belediye Başkanlığının 06.03.2017 tarih ve E.39417 sayılı yazısı ile İletilen Karasu Belediye Başkanlığına 2792 kayıtlı nolu dilekçe ile; Pazar Alanının yanında Planlanan İbadet Alanın Otopark Alanı olarak planlanmasına ilişkin itirazın, Kısmen İbadet Alanı kısmen de Otopark Alanı olarak Ekli plandaki şekli ile kabulünün uygun olacağı, 12. Karasu Belediye Başkanlığının 06.03.2017 tarih ve E.39417 sayılı yazısı ile İletilen Karasu Belediye Başkanlığına 3107 kayıtlı nolu dilekçe ile; Pazar Alanının yanında Planlanan İbadet Alanın Otopark Alanı olarak planlanmasına ilişkin itirazın, Kısmen İbadet Alanı kısmen de Otopark Alanı olarak Ekli plandaki şekli ile kabulünün uygun olacağı, 13. Karasu Belediye Başkanlığının 06.03.2017 tarih ve E.39417 sayılı yazısı ile İletilen Karasu Belediye Başkanlığına 2852 kayıtlı nolu dilekçe ile; 415 ada 339 nolu parselin tamamının ?Ticaret Alanı?na dönüştürülmesine ilişkin itirazın; Plan ölçeğinin konusu olmayıp 1/1000 ölçekli Uygulama imar Planın konusu olması sebebi ile Reddinin uygun olacağı; 14. Karasu Belediye Başkanlığının 06.03.2017 tarih ve E.39417 sayılı yazısı ile İletilen Karasu Belediye Başkanlığına 3015 kayıtlı nolu dilekçe ile; 399 ada 151 nolu parselin ve 764 ada 3 nolu parselin tamamının ?Ticaret Alanı?na dönüştürülmesine ilişkin itirazın; Plan ölçeğinin konusu olmayıp 1/1000 ölçekli Uygulama imar Planın konusu olması sebebi ile Reddinin uygun olacağı; 15. Karasu Belediye Başkanlığının 06.03.2017 tarih ve E.39417 sayılı yazısı ile İletilen Karasu Belediye Başkanlığına 3024 kayıtlı nolu dilekçe ile; 399 ada 62 nolu parselin tamamının ?Ticaret Alanı?na dönüştürülmesine ilişkin itirazın; Plan ölçeğinin konusu olmayıp 1/1000 ölçekli Uygulama imar Planın konusu olması sebebi ile Reddinin uygun olacağı; 16. Karasu Belediye Başkanlığının 06.03.2017 tarih ve E.39417 sayılı yazısı ile İletilen Karasu Belediye Başkanlığına 3087 kayıtlı nolu dilekçe ile; 399 ada 63 nolu parselin tamamının ?Ticaret Alanı?na dönüştürülmesine ilişkin itirazın; Plan ölçeğinin konusu olmayıp 1/1000 ölçekli Uygulama imar Planın konusu olması sebebi ile Reddinin uygun olacağı; 17. Karasu Belediye Başkanlığının 06.03.2017 tarih ve E.39417 sayılı yazısı ile İletilen Karasu Belediye Başkanlığına 3231 kayıtlı nolu dilekçe ile; 1224 ada 8 nolu parselin tamamının ?Ticaret Alanı?na dönüştürülmesine ilişkin itirazın; Plan ölçeğinin konusu olmayıp 1/1000 ölçekli Uygulama imar Planın konusu olması sebebi ile Reddinin uygun olacağı; ../.. (08/05/2017 tarihli 5/341 sayılı kararın devamıdır.) 18. Karasu Belediye Başkanlığının 06.03.2017 tarih ve E.39417 sayılı yazısı ile İletilen Karasu Belediye Başkanlığına 3678 kayıtlı nolu dilekçe ile; 319 ada 3 nolu parselin tamamının ?Ticaret Alanı?na dönüştürülmesine ilişkin itirazın; Plan ölçeğinin konusu olmayıp 1/1000 ölçekli Uygulama imar Planın konusu olması sebebi ile Reddinin uygun olacağı; 19. Karasu Belediye Başkanlığının 06.03.2017 tarih ve E.39417 sayılı yazısı ile İletilen Karasu Belediye Başkanlığına 3759 kayıtlı nolu dilekçe ile; 319 ada 3 nolu parsel tamamının ?Ticaret Alanı?na dönüştürülmesine ilişkin itirazın; Plan ölçeğinin konusu olmayıp 1/1000 ölçekli Uygulama imar Planın konusu olması sebebi ile Reddinin uygun olacağı; 20. Karasu Belediye Başkanlığının 06.03.2017 tarih ve E.39417 sayılı yazısı ile İletilen Karasu Belediye Başkanlığına 3760 kayıtlı nolu dilekçe ile; 128 ada 1 nolu parselin tamamının ?Ticaret Alanı?na dönüştürülmesine ilişkin itirazın; Plan ölçeğinin konusu olmayıp 1/1000 ölçekli Uygulama imar Planın konusu olması sebebi ile Reddinin uygun olacağı; 21. Karasu Belediye Başkanlığının 06.03.2017 tarih ve E.39417 sayılı yazısı ile İletilen Karasu Belediye Başkanlığına 3881 kayıtlı nolu dilekçe ile; 415 ada 52 nolu parselin tamamının ?Ticaret Alanı?na dönüştürülmesine ilişkin itirazın; Plan ölçeğinin konusu olmayıp 1/1000 ölçekli Uygulama imar Planın konusu olması sebebi ile Reddinin uygun olacağı; 22. Karasu Belediye Başkanlığının 06.03.2017 tarih ve E.39417 sayılı yazısı ile İletilen Karasu Belediye Başkanlığına 2784 kayıtlı nolu dilekçe ile; 446 ada 207,208,209 ve 210 nolu parselin tamamının Ticaret Alanı olarak planlanmasına ilişkin yapılan itirazın, Reddinin uygun olacağı, 23. Karasu Belediye Başkanlığının 06.03.2017 tarih ve E.39417 sayılı yazısı ile İletilen Karasu Belediye Başkanlığına 2783 kayıtlı nolu dilekçe ile; 446 ada 207,208,209 ve 210 nolu parselin tamamının Ticaret Alanı olarak planlanmasına ilişkin yapılan itirazın, Reddinin uygun olacağı, 24. Karasu Belediye Başkanlığının 06.03.2017 tarih ve E.39417 sayılı yazısı ile İletilen Karasu Belediye Başkanlığına 2985 kayıtlı nolu dilekçe ile;817 ada 1 nolu parselin tamamının Ticaret Alanı olarak planlanmasına ilişkin yapılan itirazın, Reddinin uygun olacağı, 25. Karasu Belediye Başkanlığının 06.03.2017 tarih ve E.39417 sayılı yazısı ile İletilen Karasu Belediye Başkanlığına 3438 kayıtlı nolu dilekçe ile; 1170 ada 1 nolu parselin tamamının Ticaret Alanı olarak planlanmasına ilişkin yapılan itirazın, Reddinin uygun olacağı, 26. Karasu Belediye Başkanlığının 06.03.2017 tarih ve E.39417 sayılı yazısı ile İletilen Karasu Belediye Başkanlığına 3673 kayıtlı nolu dilekçe ile;1170 ada 5 nolu parselin tamamının Ticaret Alanı olarak planlanmasına ilişkin yapılan itirazın, Reddinin uygun olacağı, 27. Karasu Belediye Başkanlığının 06.03.2017 tarih ve E.39417 sayılı yazısı ile İletilen Karasu Belediye Başkanlığına 3821 kayıtlı nolu dilekçe ile; 819 ada 2 nolu parselin tamamının Ticaret Alanı olarak planlanmasına ilişkin yapılan itirazın, Reddinin uygun olacağı, İ. Diğer (Plan Konusu Olmayan) İtirazlar; 1. Belediyemiz evrakına 08/03/2017 tarih ve 4415 kayıt nolu dilekçe (R:1539861) ile; 415 ada 339 nolu parselin yapılaşma çekme mesafelerinin değiştirilmesine ilişkin itirazın; Nazım İmar Planın konusu olmaması sebebi ile Reddinin uygun olacağı, 2. Belediyemiz evrakına 30/03/2017 tarih ve 5995 kayıt nolu dilekçe (R:1550978) ile; 101 ada 347 nolu parselin yapılaşma şartlarının arttırılmasına ilişkin itirazın, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı konusu olduğundan Reddinin uygun olacağı, 3. Karasu Belediye Başkanlığının 06.03.2017 tarih ve E.39417 sayılı yazısı ile İletilen Karasu Belediye Başkanlığına 10578 kayıtlı nolu dilekçe ile; 244 ada 13 nolu parselin yola terk işlemlerine ilişkin yapılan itirazın; Nazım İmar Planın konusu olmaması sebebi ile Reddinin uygun olacağı, 4. Karasu Belediye Başkanlığının 06.03.2017 tarih ve E.39417 sayılı yazısı ile İletilen Karasu Belediye Başkanlığına 3055 kayıtlı nolu dilekçe ile; 244 ada 13 nolu parselin yola terk işlemlerine ilişkin yapılan itirazın; Nazım İmar Planın konusu olmaması sebebi ile Reddinin uygun olacağı, 5. Karasu Belediye Başkanlığının 06.03.2017 tarih ve E.39417 sayılı yazısı ile İletilen Karasu Belediye Başkanlığına 2867 kayıtlı nolu dilekçe ile; 244 ada 13 nolu parselin yola terk işlemlerine ilişkin yapılan itirazın; Nazım İmar Planın konusu olmaması sebebi ile Reddinin uygun olacağı, ../.. (08/05/2017 tarihli 5/341 sayılı kararın devamıdır.) 6. Karasu Belediye Başkanlığının 06.03.2017 tarih ve E.39417 sayılı yazısı ile İletilen Karasu Belediye Başkanlığına 2917 kayıtlı nolu dilekçe ile; 170 ada 13 ve 14 nolu parsellerin arasındaki yolun kaldırılmasına ilişkin talebin; Nazım İmar Planın konusu olmaması sebebi ile Reddinin uygun olacağı, 7. Karasu Belediye Başkanlığının 06.03.2017 tarih ve E.39417 sayılı yazısı ile İletilen Karasu Belediye Başkanlığına 3085 kayıtlı nolu dilekçe ile; 1184 ada 6 nolu parselin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında üzerinde bulunan imar yolunun kaldırılmasına ilişkin talebin; Nazım İmar Planın konusu olmaması sebebi ile Reddinin uygun olacağı, 8. Karasu Belediye Başkanlığının 06.03.2017 tarih ve E.39417 sayılı yazısı ile İletilen Karasu Belediye Başkanlığına 3097 kayıtlı nolu dilekçe ile;645 ada 33 nolu parselin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında üzerinde bulunan imar yolunun kaldırılmasına ilişkin talebin; Nazım İmar Planın konusu olmaması sebebi ile Reddinin uygun olacağı, 9. Karasu Belediye Başkanlığının 06.03.2017 tarih ve E.39417 sayılı yazısı ile İletilen Karasu Belediye Başkanlığına 3134 kayıtlı nolu dilekçe ile;1123 ada 5 nolu parselin yapılaşma şartlarının arttırılmasına ilişkin itirazın, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı konusu olduğundan Reddinin uygun olacağı, 10. Karasu Belediye Başkanlığının 06.03.2017 tarih ve E.39417 sayılı yazısı ile İletilen Karasu Belediye Başkanlığına 3787 kayıtlı nolu dilekçe ile; 295 ada 10 nolu parselin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında üzerinde bulunan imar yolunun kaldırılmasına ilişkin talebin; Nazım İmar Planın konusu olmaması sebebi ile Reddinin uygun olacağına, dair tanzim olunan 12 sayfadan oluşan raporun KABULÜNÜN uygun olacağı yönündeki 02/05/2017 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oybirliği ile kabul edilmiştir.
08.05.2017
342
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Sapanca İlçesi, İlmiye Mahallesi, 244-245-250-251-252-253-254-255-256-257-258-259-260-261-262-263-264-267-268-272 ve 277 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Sapanca İlçe Belediye Meclisince alınan 01.03.2017 tarih ve 2017/32 sayılı kararı ile uygun görülen, İlmiye Mahallesi, 244-245-250-251-252-253-254-255-256-257-258-259-260-261-262-263-264-267-268-272 ve 277 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği; İlmiye 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının bütününde konut alanlarında E=0,20 yapılaşma şartlarına aykırılık oluşturacağı ve plan bütünlüğünü bozacağından REDDİNİN uygun olacağı, yönündeki 14/04/2017 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
08.05.2017
343
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Sapanca İlçesi, Rüstempaşa Mahallesi, G24C06A2A ve G24C06A1B imar paftalarına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği.
Sapanca İlçe Belediye Meclisince alınan 02.02.2017 tarih ve 2017/18 sayılı kararı ile uygun görülen, Rüstempaşa Mahallesi, G24C06A2A ve G24C06A1B imar paftalarında Mehter Caddesinin her iki tarafındaki M1 yol boyu ticaret alanlarını kapsayan yapı adalarına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin REDDİNİN uygun olacağı, yönündeki 14/04/2017 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
08.05.2017
344
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 PLANLARA İTİRAZ
Ferizli İlçesi, Sinanoğlu Mahallesi, 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına askı süresi içerisinde yapılan itirazlar.
A. Ferizli Belediye Başkanlığının 27/07/2016 tarih ve 529 sayılı yazısı (R:1536600) ile yapılan itiraz konularından, Ekinde bulunan liste ve haritada; 1. 1 numara ile işaretlenmiş alandaki, mevcut yapıların bulunması ve vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi için plan dahiline alınması yönünde yapılan itirazın; Reddinin uygun olacağına; 2. 2 numara ile işaretlenmiş alandaki, mevcut yapıların bulunması ve vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi için plan dahiline alınması yönünde yapılan itirazın; Reddinin uygun olacağına; 3. 3 numara ile işaretlenmiş alandaki, Özel İdare tarafından yapılan ve mevcudiyeti eskiye dayanan planın güneyinden çıkarılan alanın, eski yerine konulması yönünde yapılan itirazın; bu bölgenin üst ölçekli planlarda da tarım alanında kalması ve Plana Esas Jeolojik Etütlerde Uygun Olmayan Alan olması sebebi ile Reddinin uygun olacağına; 4. 4 numara ile işaretlenmiş alandaki, mevcut yapıların bulunması ve vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi için plan dahiline alınması yönünde yapılan itirazın; Reddinin uygun olacağına; 5. 5 numara ile işaretlenmiş alandaki, mevcut yapıların bulunması ve vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi için plan dahiline alınması yönünde yapılan itirazın; Reddinin uygun olacağına; 6. 6 numara ile işaretlenmiş alandaki, Mülga Sinanoğlu Belediyesince parkın kaldırılması şeklinde onaylanan, plan tadilatının olması nedeni ile parkın kaldırılması yönünde yapılan itirazın; Söz konusu tadilata ilişkin meclis kararı ve onaylı paftasının bulunmaması sebebi ile Reddinin uygun olacağına; ../.. (08/05/2017 tarihli 5/344 sayılı kararın devamıdır) 7. 7 numara ile işaretlenmiş alandaki, Mülga Sinanoğlu Belediyesince parkın kaldırılması şeklinde onaylanan plan tadilatının olması nedeni ile parkın kaldırılması yönünde yapılan itirazın; Söz konusu tadilata ilişkin meclis kararı ve onaylı paftasının bulunmaması sebebi ile Reddinin uygun olacağına; 8. 8 numara ile işaretlenmiş alandaki, Anayol güzergahında bulunana 20 metrelik yolun 17 metre veya 15 metreye düşürülmesi yönünde yapılan itirazın; Reddinin uygun olacağına; 9. Sinanoğlu Park alanları dosyası adı altında işaretlenerek gösterilen parkların 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına da işlenmesi yönünde yapılan itirazın; Bu parkların 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının konusu olması sebebi ile Reddinin uygun olacağına; B. Şahıs Dilekçeleri ile Plana İlişkin Belediyemize yapılan itirazlar; 1. Belediyemiz evrakına, 23/02/2017 tarih ve 3446 kayıt nolu dilekçe (R:1333307) ile; Sinanoğlu Mahallesi, 1058 ve 1059 nolu parsellerin; Park, Yol, Okul Alanı ve Ağaçlandırılacak Alanda kalması nedeni ile bunların kaldırılması yönünde yapılan itirazın; Mevcut yapılaşma ve halihazırdaki yol dikkate alınarak ekli plandaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olacağına, 2. Belediyemiz evrakına 13/02/2017 tarih ve 2582 kayıt nolu dilekçe (R:1527664) ile; Sinanoğlu Mahallesi, 1497-1496-1690 nolu parsellerin Yol ve Yeşil Alandan çıkarılması yönünde yapılan itirazın; Reddinin uygun olacağına; 3. Belediyemiz evrakına 14/02/2017 tarih ve 2754 kayıt nolu dilekçe (R:1528829) ile; Sinanoğlu Mahallesi, 1497-1496-1690 nolu parsellerin Yol ve Yeşil Alandan çıkarılması yönünde yapılan itirazın; Reddinin uygun olacağına; 4. Belediyemiz evrakına 14/02/2017 tarih ve 2752 kayıt nolu dilekçe (R:1528818) ile; Sinanoğlu Mahallesi, 1497-1496-1690 nolu parsellerin Yol ve Yeşil Alandan çıkarılması yönünde yapılan itirazın; Reddinin uygun olacağına; 5. Belediyemiz evrakına 27/02/2017 tarih ve 3652 kayıt nolu dilekçe (R:1534765) ile; Sinanoğlu Mahallesi, 1606 ve 1589 nolu parsellerin Yol ve Yeşil alandan çıkarılması yönünde yapılan itirazın; Reddinin uygun olacağına; C. Ferizli Belediye Başkanlığının 27/07/2016 tarih ve 529 sayılı yazısı (R:1536600) ile Ferizli Belediyesine yapılan itiraz dilekçeleri ile Plana İlişkin yapılan itiraz konularından; 1. Ferizli Belediye Başkanlığının, evrakına 20/02/2017 tarih ve 312 kayıt nolu dilekçe ile; Sinanoğlu Mahallesi, 108 ada, 3 nolu parselin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Sınırı içerisine alınması yönünde yapılan itirazın; Reddinin uygun olacağına; 2. Ferizli Belediye Başkanlığının, evrakına 20/02/2017 tarih ve 313 kayıt nolu dilekçe ile; Sinanoğlu Mahallesi, 107 ada, 8 nolu parselin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Sınırı içerisine alınması yönünde yapılan itirazın; Reddinin uygun olacağına; 3. Ferizli Belediye Başkanlığının, evrakına 22/02/2017 tarih ve 316 kayıt nolu dilekçe ile; Sinanoğlu Mahallesi, 107 ada, 1 nolu parselin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Sınırı içerisine alınması yönünde yapılan itirazın; Reddinin uygun olacağına; 4. Ferizli Belediye Başkanlığının, evrakına 22/02/2017 tarih ve 317 kayıt nolu dilekçe ile; Sinanoğlu Mahallesi, 103 ada, 1 ve 252 nolu parsellerin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Sınırı içerisine alınması yönünde yapılan itirazın; Reddinin uygun olacağına; 5. Ferizli Belediye Başkanlığının, evrakına 23/02/2017 tarih ve 319 kayıt nolu dilekçe ile; Sinanoğlu Mahallesi, 1058 ve 1059 nolu parsellerin; Park, Yol, Okul Alanı ve Ağaçlandırılacak Alanda kalması nedeni ile bunların kaldırılması yönünde yapılan itirazın; Mevcut yapılaşma ve halihazırdaki yol dikkate alınarak ekli plandaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olacağına, 6. Ferizli Belediye Başkanlığının, evrakına 10/02/2017 tarih ve 268 kayıt nolu dilekçe ile; Sinanoğlu Mahallesi, 1690 nolu parselin, Yol ve Yeşil Alandan çıkarılması yönünde yapılan itirazın; Reddinin uygun olacağına; ../.. (08/05/2017 tarihli 5/344 sayılı kararın devamıdır) 7. Ferizli Belediye Başkanlığının, evrakına 07/02/2017 tarih ve 245 kayıt nolu dilekçe ile; Sinanoğlu Mahallesi, 1446-1057-1443-1442-1444 nolu parsellerin, Ağaçlandırılacak Alandan çıkarılması; (parseller Tarımsal Niteliği Korunacak Alanda kalmaktadır) yönünde yapılan itirazın; Reddinin uygun olacağına; 8. Ferizli Belediye Başkanlığının, evrakına 07/02/2017 tarih ve 244 kayıt nolu dilekçe ile; Sinanoğlu Mahallesi, 1056 nolu parselin, Ağaçlandırılacak Alandan çıkarılması; (parsel Tarımsal Niteliği Korunacak Alanda kalmaktadır) yönünde yapılan itirazın; Reddinin uygun olacağına; 9. Ferizli Belediye Başkanlığının, evrakına 23/02/2017 tarih ve 328 kayıt nolu dilekçe ile; Sinanoğlu Mahallesi 2088-2089 nolu parsellerin, Orman alanından çıkarılarak daha önce yaptırılmış mevzi planın, bu plana içerisine alınması yönünde yapılan itirazın; planın konusu olmadığından Reddinin uygun olacağına; 10. Ferizli Belediye Başkanlığının, evrakına 10/02/2017 tarih ve 269 kayıt nolu dilekçe ile; Sinanoğlu Mahallesi, 1497-1496 nolu parsellerin, Yol ve Yeşil Alandan çıkarılması yönünde yapılan itirazın; Reddinin uygun olacağına; 11. Ferizli Belediye Başkanlığının, evrakına 13/02/2017 tarih ve 274 kayıt nolu dilekçe ile; Sinanoğlu Mahallesi, 161 parselin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Sınırı içerisine alınması yönünde yapılan itirazın; Reddinin uygun olacağına; 12. Ferizli Belediye Başkanlığının, evrakına 13/02/2017 tarih ve 275 kayıt nolu dilekçe ile; Sinanoğlu Mahallesi, 107 ada, 28 parselin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Sınırı içerisine alınması yönünde yapılan itirazın; Reddinin uygun olacağına; 13. Ferizli Belediye Başkanlığının, evrakına 23/02/2017 tarih ve 324 kayıt nolu dilekçe ile; Sinanoğlu Mahallesi, 119-120-1782-2177 parsellerin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Sınırı içerisine alınması yönünde yapılan itirazın; Reddinin uygun olacağına; 14. Ferizli Belediye Başkanlığının, evrakına 27/02/2017 tarih ve 331 kayıt nolu dilekçe ile; Sinanoğlu Mahallesi, 1505 parselden geçen yolun tekrar değerlendirilmesi yönünde yapılan itirazın; Reddinin uygun olacağına; 15. Ferizli Belediye Başkanlığının, evrakına 17/02/2017 tarih ve 296 kayıt nolu dilekçe ile; Sinanoğlu Mahallesi, 108 ada, 12 nolu parselin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Sınırı içerisine alınması yönünde yapılan itirazın; Reddinin uygun olacağına; 16. Ferizli Belediye Başkanlığının, evrakına 17/02/2017 tarih ve 292 kayıt nolu dilekçe ile; Sinanoğlu Mahallesi, 108 ada, 14 nolu parselin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Sınırı içerisine alınması yönünde yapılan itirazın; Reddinin uygun olacağına; dair tanzim olunan 3 sayfadan oluşan raporun KABULÜNÜN uygun olacağı yönündeki 21/04/2017 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oybirliği ile kabul edilmiştir.
08.05.2017
345
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KIRSAL YERLEŞME ALAN SINIRLARININ BELİRLENMESİ
Söğütlü İlçesi, Maksudiye-Türkbeylikkışla Mahalleleri, Kurudil Mahallesi, Mağara Mahallesi, Karateke-Orta Mahallelerinin Kırsal Yerleşme Alan Sınırlarının belirlenmesi.
Maksudiye-Türkbeylikkışla, Kurudil, Karateke-Orta ve Mağara Mahallesine ait Kırsal Yerleşme Alan Sınırlarının, kabulünün uygun olacağı, Ayrıca; belirlenmiş kırsal yerleşim alan sınırlarının önceki onaylı Köy Yerleşik Alan sınırlarıyla örtüşmeyen kısımlarında, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi kullanımı Kanunu uyarınca İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün görüşünün alınmasının uygun olacağı, yönündeki 02/05/2017 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
08.05.2017
346
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Geyve İlçesi, Düzakçaşehir Mahallesi, 139 ada, 13 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Geyve İlçe Belediye Meclisince alınan 02.01.2017 tarih ve 2017/7 sayılı kararı ile uygun görülen, Düzakçaşehir Mahallesi, 139 ada, 13 nolu parselin kuzeybatısında ve doğusunda bulunan, Orman Alanı ve Park Alanı ile parseli birbirinden ayıran 7.00 metrelik imar yolları kaldırılmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin REDDİNİN uygun olacağı, yönündeki 02/05/2017 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
08.05.2017
347
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 PLANLARA İTİRAZ
Taraklı İlçe Merkezi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına askı süresince yapılan itirazlar.
A. Otogar Alanına Yapılan İtirazlar; 1. Taraklı Belediye Başkanlığının 27/03/2017 tarih ve 297 sayılı yazısı (R:1551499) ile iletilen; 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında Otogar Alanı olarak belirtilen alanın, planda Belediye Hizmet Alanı olarak gösterilen alana kaydırılması ile ilgili itiraz uygun bulunmuş olup; Otogar Alanının ise TİCK olarak planlanarak ekli plandaki şekliyle kabulünün uygun olacağına; 2. Taraklı Belediye Başkanlığının, 27/03/2017 tarih ve 297 sayılı yazısının (R:1551499) ekindeki Taraklı Belediye Başkanlığına 66 kayıt no?lu dilekçede; Taraklı İlçesi, 25 pafta, 2080-2081-2082 nolu parsellerin Otogar Alanı?nda kaldığından bahisle, Otogar Alanının kaldırılması ilgili yapılan itirazın; ekli plandaki şekliyle kabulünün uygun olacağına; 3. Taraklı Belediye Başkanlığının 27/03/2017 tarih ve 297 sayılı yazısının (R:1551499) eki Taraklı Belediye Başkanlığına 54 kayıt no?lu dilekçede dilekçe ile Sakarya Büyükşehir Belediyesi?ne 13.03.2017 tarih ve 1542288 Referans no?lu başvuru dilekçelerinde Taraklı İlçesi, 25 pafta, 2083 nolu Otogar Alanı?nda kaldığından bahisle, Otogar Alanının kaldırılması ilgili yapılan itirazın; ekli plandaki şekliyle kabulünün uygun olacağına; 4. Sakarya Büyükşehir Belediyesi?ne 28.02.2016 tarih ve 1535769 Referans no?lu başvuru dilekçesinde; 25 pafta, 2084 nolu Otogar Alanı?nda kaldığından bahisle, Otogar Alanının kaldırılması ilgili yapılan itirazın; ekli plandaki şekliyle kabulünün uygun olacağına; B. Eğitim Tesis Alanına Yapılan İtirazlar 1. Taraklı Belediye Başkanlığının, 27/03/2017 tarih ve 297 sayılı yazısının (R:1551499) eki Taraklı Belediye Başkanlığına 60 kayıt no?lu dilekçede; Taraklı İlçesi, 27 pafta, 2212 parsel ile 28 pafta 2215 parsellerinin Eğitim Tesis Alanında kaldığından bahisle yapılan itirazın; 2. İlan-askı paftasındaki plan değişikliklerinin konusu olmadığından reddinin uygun olacağına, 2. Taraklı Belediye Başkanlığının, 27/03/2017 tarih ve 297 sayılı yazısının (R:1551499) ekindeki dilekçede; Taraklı İlçesi, 12 pafta, 1126 parselin Eğitim Tesis Alanında kaldığından bahisle yapılan itirazın; 2. İlan-askı paftasındaki plan değişikliklerinin konusu olmadığından reddinin uygun olacağına, C. Yeşil Alanlara İlişkin Yapılan İtirazlar; 1. Taraklı Belediye Başkanlığının, 27/03/2017 tarih ve 297 sayılı yazısının (R:1551499) ekindeki dilekçede; Taraklı İlçesi, 5 pafta, 2695 parseldeki ruhsatlı konutun bir kısmının Park Alanında kaldığından bahisle yapılan itirazın; 2. İlan-askı paftasındaki plan değişikliklerinin konusu olmadığından reddinin uygun olacağına, dair tanzim olunan 2 sayfadan oluşan raporun KABULÜNÜN uygun olacağı yönündeki 21/04/2017 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oybirliği ile kabul edilmiştir.
08.05.2017
348
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
EK ÖDENEK KOYULMASI.
Serdivan İlçe Belediye Meclisinin 07/03/2017 tarih ve 2017/28 sayılı meclis kararı ile uygun görülen 2017 Mali yılı bütçesine ek ödenek konulması.
Serdivan İlçe Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünün 2017 Mali Yılında bütçede tertibi bulunduğu halde yetmeyeceği anlaşılan ve bütçenin hazırlanması sırasında öngörülmeyen giderler ile İşletme ve İştirakler Müdürlüğü kurulması gibi ihtiyaçlar için bütçeye ek ödenek konulmasına ihtiyaç duyulduğundan bahisle; 2017 Yılı Ek Ödenek Gider Bütçesi (Fonksiyonel Sın.) 01- Genel Kamu Hizmetleri 2.500.000,00.-TL 04- Ekonomik İşler ve Hizmetler 2.500.000,00.-TL 05- Çevre Koruma Hizmetleri 10.000.000,00.-TL TOPLAM 15.000.000,00.-TL 2017 Yılı Ek Ödenek Gider Bütçesi (Ekonomik Sın.) 01- Personel Giderleri 505.000,00.-TL 02- Sgk Devlet Prim Giderleri 90.000,00.-TL 03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri 6.904.500,00.-TL 06- Sermaye Giderleri 7.500.000,00.-TL TOPLAM 15.000.000,00.-TL 2017 Yılı Ek Ödenek Gelir Bütçesi (Ekonomik Sın.) 06- Sermaye Gelirleri (Taşınmaz Satış geliri) 15.000.000,00.-TL TOPLAM 15.000.000,00.-TL Ek ödenek öngörüldüğü tespit edilmiştir. Bu itibarla; hazırlanan ek bütçenin, 2017 Mali Yıl bütçesinde tertibi yer alan ödeneklerin yetersiz kalması ile İşletme ve İştirakler Şube Müdürlüğünün kurulması kapsamındaki zaruriyetlerden doğduğu, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğine aykırı bir husus bulunmadığı tespitle, KABULÜNÜN uygun olacağı yönündeki 19/04/2017 tarihli Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
08.05.2017
349
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, 15 Temmuz Camili Mahallesi, 1668 ada 1 nolu parselin ?Rekreasyon Alanı?ndan, ?Dispanser Alanı?na dönüştürülmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
08.05.2017
350
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Semerciler Mahallesi 358 ada 120 nolu parselin ?Resmi Kurum Alanı?ndan ?T1 Ticaret Alanı?na dönüştürülmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
08.05.2017
351
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Tuzla Mahallesi, 3462 ada 1-2 nolu parseller ile 3463 ada 1-2-3-4 nolu parsellerin içinde bulunduğu yapı adalarına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
08.05.2017
352
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Mithatpaşa Mahallesi, 597 ada 2, 115, 487 ada 5 ve 488 ada 1 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
08.05.2017
353
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan-Adapazarı İlçeleri İdari Sınırlarına göre plan onama sınırının yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
08.05.2017
354
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 PLANLARA İTİRAZLAR
Serdivan İlçesi Kemalpaşa Mahallesi, 1405-1414-1415 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine itiraz.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
08.05.2017
355
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi Kemalpaşa Mahallesi, 1223 ada 7 parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
08.05.2017
356
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi Arabacıalanı Mahallesi,6565-6566-6567-6568-6569-6570-6571-6572-12161-6575-7176-6577-6578-6579-6580-13515-6583-6584-6585-6586-6587-6588-6589-9593-9494 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
08.05.2017
357
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 PLANLARA İTİRAZLAR
Erenler İlçesi Yavuz Selim Caddesi ve Kavşak düzenlemesine yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliklerine ilan askı süresinde yapılan itiraz.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
08.05.2017
358
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 PLANLARA İTİRAZLAR
Hendek İlçesi, Başpınar Mahallesi, 165 ada, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 72, 88, 89 ve 120 nolu parsellere ait 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliklerine ilan askı süresi içerisinde yapılan itirazlar.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
08.05.2017
359
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 PLANLARA İTİRAZ
Hendek İlçesi, Nüshetiye Mahallesi 322 ve 323 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliğine, askı sürecinde yapılan itiraz.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
08.05.2017
360
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Arifiye İlçesi Neviye ve Cumhuriyet Mahallerinde yer alan ekli krokide sınırları belirtilen alanda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
08.05.2017
361
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Arifiye İlçesi, Fatih Mahallesi G24C02C3A, G24C02C4A, G24C02C4B paftalarda kalan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
08.05.2017
362
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Sapanca İlçesi, Ünlüce Mahallesi, 1 pafta, 215 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
08.05.2017
363
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ.
Arifiye İlçesi, Adliye Mahallesi, 2625 ada 65 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan teklifi.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
08.05.2017
364
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Sapanca İlçesi, Kurtköy Dibektaş Mahallesi, 488 ve 489 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
08.05.2017
365
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Sapanca İlçesi, Güldibi Mahallesi, 2 pafta, 340 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
08.05.2017
366
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Sapanca İlçesi, İlmiye Mahallesi, 9,10 ve 11 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
08.05.2017
367
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 PLANLARA İTİRAZ
Ferizli İlçesi Gölkent Mah. 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına askı süresinde yapılan itirazlar.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
08.05.2017
368
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN TEKLİFİ
Söğütlü İlçesiSıraköy Mahallesi, 123 ada 97 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Teklifi.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
08.05.2017
369
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BELEDİYE BAŞKANINA VE ENCÜMENE YETKİ VERİLMESİ
Uzunçarşı 2. Etap sokak Sağlıklaştırma ve Kentsel Tasarım Projelerinin ve bu kapsamda onaylanan tescilli yapıların restorasyon projelerinin hayata geçirilebilmesi için Başkan ve Encümene yetki verilmesi.
2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarının Koruma Kanununun 10. Maddesi Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik Hükümlerince; Uzunçarşı 2. Etap sokak Sağlıklaştırma ve Kentsel Tasarım Projelerinin ve bu kapsamda onaylanan tescilli yapıların restorasyon projelerinin hayata geçirilebilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesinin kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
08.05.2017
370
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
DEVİR YAPILMASI
Adapazarı İlçesi, Kayrancık Mahallesi, 2170 ada, 20 nolu parselin (6.698,54 m2) mezarlık olarak kullanılmak üzere Belediyemize devrinin yapılması.
Adapazarı Belediye Meclisinin 03/04/2017 tarihli ve 4/55 nolu kararı ile kabul edilen, mülkiyeti Adapazarı Belediyesine ait Adapazarı İlçesi, Kayrancık Mahallesi, 2170 ada, 20 nolu parselin (6.698,54 m2) 5216 sayılı Belediye Kanununun 7/s hükmü gereği, mezarlık olarak kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e ve 75/d maddeleri uyarınca Belediyemize devrinin yapılmasına, devir ile ilgili işlemler için Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesinin kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
08.05.2017
371
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BELEDİYE BAŞKANINA VE ENCÜMENE YETKİ VERİLMESİ
AdapazarıDağdibi Mah. G24B18B3C pafta 2457 ada 38 nolu 3.074,80 m2 yüzölçümlü Belediyemize ait parselin tamamının, 2457 ada 39 nolu 18.409,50 m2 yüzölçümlü parselde Belediyemize ait (1/6) 3.068,25 m2 hissenin Adapazarı Belediyesine bedelsiz devredilmesi.
Adapazarı İlçesi Dağdibi Mahallesi G24B18B3C pafta 2457 ada 38 nolu 3.074,80 m2 yüzölçümlü Belediyemize ait parselin tamamının, 2457 ada 39 nolu 18.409,50 m2 yüzölçümlü parselde Belediyemize ait (1/6) 3.068,25 m2 hissenin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18-e ve 75-d maddelerine göre Belediye Hizmet Binası yapmak amacıyla Adapazarı Belediyesine bedelsiz devredilmesine, devir ile ilgili işlemler için Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesinin kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
08.05.2017
372
FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BELEDİYE BAŞKANINA YETKİ VERİLMESİ
Arifiye İlçesinde Sakarya Nehri üzerine, Karaabdiler Mahallesinden Türkçaybaşı Mahallesine araç ve yaya köprüsünün yapılması.
Arifiye İlçesinde Sakarya Nehri üzerine, Karaabdiler Mahallesinden Türkçaybaşı Mahallesine araç ve yaya köprüsünün yapılabilmesi için Arifiye İlçe Belediyesi ile protokol imzalamak üzere 5393 sayılı Belediye Kanunun 18. ve 75. maddelerine göre Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesininkabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
08.05.2017
373
SAĞLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
HİBE
1 adet konvansiyonel mamografi cihazı ve CR ünitesinin satın alınması ve bedelsizolarak Sakarya Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğüne hibe edilmesi.
Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/02/2017 tarihli 2/143 sayılı kararının uygulanmayarak,yerine yeni talep edilen 1 adet konvansiyonel mamografi cihazı ve CR ünitesinin satın alınmasına ve 5393 Sayılı Belediye Kanunun 75/b maddesi hükümlerine göre bedelsizolarak Sakarya Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğüne hibe edilmesinin kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
08.05.2017
374
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BELEDİYE BAŞKANINA YETKİ VERİLMESİ
Asfalt Yol Yapım İşi ile ilgili İller Bankası A.Ş.?den 25.000.000,00-TL kredi kullanılması ve bu krediye ait her türlü işlemlerin yürütülebilmesi için Başkana yetki verilmesi.
5393 sayılı Belediye Kanununun 18. ve 68. maddeleri gereği, Belediyemiz Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Yol Bakım ve Asfalt Şube Müdürlüğü?nün, şehrimizde ki Belediyemizin sorumluluğu dahilindeki yollarda yapacağı yıllara sari ?Asfalt Yol Yapım İşi? ile ilgili İller Bankası A.Ş.?den 25.000.000,00-TL (Yirmibeşmilyon-TL) azami 120 ay?a kadar vadeli kredi kullanılmasına ve bu krediye ait her türlü işlemlerin yürütülebilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilebilmesininkabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
08.05.2017
375
ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BELEDİYE BAŞKANINA VE ENCÜMENE YETKİ VERİLMESİ
Trafik Hizmetlerinde kullanılan 54 DU 318 plakalı iveco yarım kasa kamyon ekonomik ömrünü tamamladığından satışının yapılması.
Belediyemiz Trafik Hizmetlerinde kullanılan 54 DU 318 plakalı iveco yarım kasa kamyon ekonomik ömrünü tamamladığından satışının yapılması için Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetkiverilmesininkabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
08.05.2017
376
ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İMTİYAZ BEDELİ
Sakarya Caddesi ve D-100 üzerinden Büyükesence ve Küçükesence Mahallelerine güzergahı uzatılan Çaykışla Özel Halk Otobüsü aracının imtiyaz bedelinin belirlenmesi.
Sakarya Caddesi ve D-100 üzerinden Büyükesence ve Küçükesence Mahallelerine güzergahı uzatılan Çaykışla Özel Halk Otobüsü aracının imtiyaz bedelinin belirlenmesi.
08.05.2017
377
BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
YÖNETMELİK
Elektronik ve Haberleşme Sistemleri Şube Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Yönetmeliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Hukuk Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
08.05.2017
378
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BELEDİYE BAŞKANINA VE ENCÜMENE YETKİ VERİLMESİ
Pamukova İlçesi Dolamaçbaşı Mevkiinde Esentepe Sosyal Tesislerinin(Piknik ve Mesire Alanının) işletmesi haklarının Pamukova Belediyesine devredilmesi için Başkan ve Encümene yetki verilmesi.
Geyve Orman İşletme Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi arasında yapılan sözleşmedeki haklarımız baki kalmak şartı ile, Belediyemiz Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü tarafından yapılan Pamukova İlçesi Dolamaçbaşı Mevkiinde Esentepe Sosyal Tesislerinin(Piknik ve Mesire Alanının) işletmesi haklarının 10(on) yıllığına, yıllık 9.000 TL (DokuzbinTürkLirası) bedel ile Pamukova Belediyesine devredilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesinin kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
08.05.2017
379
DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BEDELSİZ DEVİR
Pamukova Belediyesine, Zabıta hizmetlerinde kullanılmak üzere minibüs alınarak bedelsiz devir edilmesi.
Pamukova Belediye Meclisinin 02.05.2017 tarih ve 30 nolukararı ile talep olunan, 2017 Mali yılı bütçesinin T-1 Cetvelinde yer alan Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığının talebi olan 1 adet minibüsün (15 kişilik) 8+1 kişilik olarak revize edilerek satın alınmasına, satın alınan minibüsün Pamukova Belediyesine 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesi, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 27. Maddesi ve Taşınır Mal Yönetmeliğinin 31.1 Maddesine göre bedelsiz devir edilmesinin kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
08.05.2017
380
DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KREDİ ALIMI
BelpaşA.Ş.nin Sakarya Büyükşehir Belediyesi kefaleti karşılığı nakdi ve gayri nakdi kredi kullanması.
5393 sayılı Belediye Kanunun 15 ve 18. maddelerine istinaden BelpaşA.Ş.nin yapacağı yatırımlar için 2.000.000 TL nakit bloke karşılığı gayri nakdi kredi kullanılmasına, 3.000.000. TL Sakarya Büyükşehir Belediyesi kefaleti karşılığı gayri nakdi kredi kullanılmasına, 3.000.000 TL Belediyemiz kefaleti karşılığı nakdi kredi kullanılmasına, kullanılacak kredilere müşterek borçlu ve müteselsil kefil olunmasına, krediye ilişkin her türlü sözleşme ve evrakın imzalaması için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesinin kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
08.05.2017
381
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
MÜDÜRLÜK KURULMASI
Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına bağlı Turizm ve Tanıtım Şube Müdürlüğünün kurulması.
5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 21. maddesi hükmü gereğince Belediyemizde faaliyet göstermekte olan Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına bağlı Turizm ve Tanıtım Şube Müdürlüğünün kurulmasına ve 08.2.0.00 fonksiyonel kodu altına ilgili bütçe tertiplerinden aktarma yapılmasının kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
08.05.2017
382
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Arifiye İlçesi Adliye Mahallesi 2622 ada, 53 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama imar plan değişikliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
08.05.2017
383
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KESİN HESAP
Büyükşehir Belediyemizin 2016 Mali yılı Kesin Hesabı ve Taşınır Kesin Hesap İcmal Cetvellerinin görüşülmesi.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
08.05.2017
384
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KESİN HESAP
Büyükşehir Belediyemizin 2016 Mali Yılı İdari ve Taşınır Kesin Hesabı.
KARARIN ÖZÜ: Büyükşehir Belediyemizin 2016 Mali Yılı İdari ve Taşınır Kesin Hesabı. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi, 12/05/2017 Cuma günü saat 15:00?te, 5216 Sayılı Kanunun 13?üncü maddesi uyarınca, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki TOÇOĞLU?nun Başkanlığında, Meclis Üyelerinin çoğunluğunun iştirakiyle, Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binasının birinci katında bulunan Meclis Salonunda toplandı. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi Mayıs ayı toplantısının ikinci birleşimine ait gündemin 66?ncı maddesini oluşturan, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 08/05/2017 tarih ve 5/383 sayılı kararı ile incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Büyükşehir Belediyemizin 2016 Mali Yılı İdari Hesabı Encümenin 20/04/2017 tarih ve 294 ve 295 sayılı kararları ile Büyükşehir Belediye Encümeni ve Başkanlık tarafından tetkiki tamamlanan Belediyemiz 2016 Mali yılı Kesin Hesabı ve Taşınır Kesin Hesap İcmal Cetvellerinin, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 12. Maddesi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b ve 64. maddeleri, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. maddesi ve Taşınır Mal Yönetmeliğinin 35. maddesi gereğince görüşülmesine ait Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının 27/04/2017 tarih ve 123 sayılı yazısının incelendiğine dair tanzim olunan Plan ve Bütçe Komisyonunun 10/05/2017 tarihli hazırlanan detaylı raporun okunması ile yapılan müzakere ve madde madde ad okunmak suretiyle yapılan oylama neticesinde; Büyükşehir Belediyemizin 2016 Mali Yılı İdari ve Taşınır Kesin Hesabı; Sakarya Büyükşehir Belediyesinin 2016 Mali Yılı Bütçesinin 23.11.2015 tarih ve 11/554 Sayılı Meclis kararı ile 450.000.000,00.-TL Gider, 410.000.000,00.-TL Gelir, 40.000.000,00.-TL Finansman tahmini olmak üzere toplam 450.000.000,00.-TL öngörülerek denk bütçe hazırlandığı görülmüştür. 2015 yılı bütçesine göre 2016 yılı bütçesinde % 28,57 oranında artış yapılmıştır. 2016 Bütçesinde sermaye yatırımları toplam bütçenin % 34,63?ü olarak tahmin edilmiştir. II-GİDER KESİN HESABI A-EKONOMİK SINIFLANDIRMA Bütçe Giderleri Kesin Hesap Cetveline göre toplam ödenekten yıl içerisinde 403.207.749,59.-TL? lik kısmının harcandığı, kalan 34.882.058,70.-TL lik ödeneğin ise Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 39. Maddesine göre imha edildiği,13.449.373,24.-TL?lik ödeneğin 2017 yılına devredildiği,yönetmeliğin 36.maddesi uyarınca da yıl içerisinde 147.645.346,89.-TLtutarında bütçe ödenekleri arasında aktarma yapıldığı tespit edilmiştir. Komisyonca Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırma Tablosunun incelenmesi neticesinde; 01- Personel Giderlerinden Memurlara 24.480.490,93.-TL; Sözleşmeli Personele 550.240,70.-TL; İşçilere 24.686.757,04.-TL; Geçici Personele 200.565,49.-TL; Diğer Personele 504.614,51.-TL olmak üzere toplam 50.422.668,67.-TL harcandığı, 02- Sosyal Güvenlik Kurum Giderlerinden, Memurlara 3.287.056,19.-TL; Sözleşmeli Personele 98.078.06.-TL; İşçilere 4.893.999,41.-TL olmak üzere toplam 8.279.133,66.-TL?nin harcandığı, 03- Mal ve Hizmet Alım Giderlerinden, Üretime Yönelik Mal ve Hizmet Alımlarına 622.554,25.-TL; Tüketime Yönelik Mal ve Hizmet Alımlarına 28.621.779,19.-TL; Yolluk Giderlerine 228.417,97.-TL; Görev Giderlerine 4.815.932,80.-TL; Hizmet Alımlarına 81.950.776,89.-TL; Temsil ve Tanıtma Giderlerine 2.762.147,91.-TL; Menkul Mal Bakım Onarımlara 16.648.438,37.-TL; Gayrimenkul Bakım ve Onarım Giderlerine 6.889.047,37.-TL; Tedavi ve Cenaze Giderlerine 69.684,17.-TL olmak üzere toplam 142.608.778,92.-TL harcandığı, 04- Faiz Giderlerine 7.802.384,52.-TL harcandığı, (İller Bankasından ve Diğer Bankalardan alınan kredilerin faizleri) 05- Cari Transferlerden, Görev Zararları için 168.000,00.-TL; Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar için 4.056.410,89.-TL; Hane Halkına Yapılan Transferlere 8.341.359,46.-TL; Yurtdışına Yapılan Transferlere 66.214,32.-TL; Gelirlerden Ayrılan Paylar için 5.997.829,34.-TL (İller Bankası % 2 sermaye payı) olmak üzere toplam 18.629.814,01.-TL harcandığı, 06- Sermaye Giderlerinden, Mamul Mal Alımlarına 10.872.431,89.-TL; Menkul Sermaye Üretim Giderlerine 4.478.803,71.-TL; Gayri Maddi Hak Alımlarına 1.180.000.00.-TL; Kamulaştırma Giderlerine 8.771.380,24.-TL; Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderlerine 133.973.341,97.-TL; Menkul Malların Büyük Onarım Giderlerine 708.059,06.-TL; Gayrimenkul Büyük Onarım Giderlerine 15.390.952,94.-TL olmak üzere toplam 175.374.969,81.-TL harcandığı, 07- Sermaye Transferlerine 90.000,00.-TL harcandığı, tespit edilmiş, 2016 Yılı Bütçe Gider Gerçekleşme Oranının % 89,60 olduğu görülmüştür. SBB 2016 MALİ YILI BÜTÇE GİDERLERİ VE GERÇEKLEŞME TABLOSU (EKONOMİK SINIFLANDIRMA) AYRINTI KODU GİDER ADI BÜTÇE İLE VERİLEN GERÇEKLEŞME TUTARI (TL) GERÇEKLEŞME YÜZDESİ TOPLAM GERÇEKLEŞME İÇİNDEKİ PAYI 01 Personel Giderleri 56.850.000,00 50.422.668,67 % 88,69 % 12,51 02 SGK Prim Giderleri 9.010.000,00 8.279.133,66 % 91,89 % 2,05 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 120.578.000,00 142.608.778,92 % 118,27 % 35,37 04 Faiz Giderleri 15.250.000,00 7.802.384,52 % 51,16 % 1,94 05 Cari Transferler 17.685.000,00 18.629.814,01 % 105,34 % 4,62 06 Sermaye Giderleri 207.792.000,00 175.374.969,81 % 84,40 % 43,49 07 Sermaye Transferleri 230.000,00 90.000,00 % 39,13 % 0,02 08 Borç Verme 50.000,00 0,00 - - 09 Yedek Ödenek 22.555.000,00 0,00 - - TOPLAM 450.000.000,00 403.207.749,59 % 89,60 % 100,00 B-FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA 01- Yasama ve Yürütme Organları, Finansal ve Mali İşler ile Dışişleri hizmetlerine (Genel Sekreterlik Birimi, Özel Kalem ve İç Denetim Birimi, Basın Yayın Müdürlüğü, Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı) 28.351.964,76.-TL, Genel Hizmetlere (İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, Teftiş Kurulu, Hukuk Müşavirliği, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı) 115.482.387,47.-TL olmak üzere Genel Kamu Hizmetlerine toplam 143.834.352,23.-TL harcandığı, 03- Kurumsal Güvenlik Hizmetlerine (Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı) 6.547.672,48.-TL, Yangından Korunma Hizmetlerine (İtfaiye Dairesi Başkanlığı) 18.358.313,64.-TL, Kamu Düzeni Hizmetlerine (Zabıta Dairesi Başkanlığı) 5.171.667,66.-TL olmak üzere Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetlerine toplam 30.077.653,78.-TL harcandığı, 04- İmalat ve İnşaat Hizmetlerine (Fen İşleri Dairesi Başkanlığı) 134.808.257,38.-TL ve Ulaştırma Hizmetlerine (Ulaşım Dairesi Başkanlığı) 14.546.763,91.-TL olmak üzere Ekonomik İşler ve Hizmetlere toplam 149.355.021,29.-TL harcandığı, 05- Çevre Koruma Hizmetlerine (Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı) 36.226.071,61.-TL harcandığı, 06- İskân ve Toplum Refahı Hizmetlerine (İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı) 12.611.069,30.-TL harcandığı, 07- Sağlık Hizmetlerine (Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı) 10.441.482,00.-TL harcandığı, 08- Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetlerine (Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı) 9.939.921,81.-TL harcandığı, 09- Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetlerine (Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı) 10.722.177,57.-TL harcandığı, SBB 2016 MALİ YILI BÜTÇE GİDERLERİNİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA TABLOSU AYRINTI KODU GİDER ADI BÜTÇE İLE VERİLEN GERÇEKLEŞME TUTARI (TL) GERÇEKLEŞME YÜZDESİ TOPLAM GERÇEKLEŞME İÇİNDEKİ PAYI 01 Genel Kamu Hizmetleri 160.118.000,00 143.834.352,23 % 89,83 % 35,67 03 Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizm. 33.159.000,00 30.077.653,78 % 90,71 % 7,46 04 Ekonomik İşler ve Hizmetler 157.594.000,00 149.355.021,29 % 94,77 % 37,04 05 Çevre Koruma Hizmetleri 52.987.000,00 36.226.071,61 % 68,37 % 8,98 06 İskan ve Toplum Refahı Hizm. 15.000.000,00 12.611.069,30 % 84,07 % 4,23 07 Sağlık Hizmetleri 9.591.000,00 10.441.482,00 % 108,87 % 3,50 08 Dinlenme, Kültür ve Din Hizm. 11.000.000,00 9.939.921,81 % 90,36 % 3,34 10 Sosyal Güv. ve Sosyal Yrd. Hizm. 10.551.000,00 10.722.177,57 % 101,62 % 3,60 TOPLAM 450.000.000,00 403.207.749,59 % 89,60 % 100,00 C-HARCAMA BİRİMLERİ DÜZEYİNDE BÜTÇE VE GERÇEKLEŞME DURUMLARI TABLOSU GENEL SEKRETERLİK AYRINTI KODU GİDER ADI BÜTÇE İLE VERİLEN GERÇEKLEŞME TUTARI TL GERÇEKLEŞME YÜZDESİ TOPLAM GERÇEKLEŞME İÇİNDEKİ PAYI 01 Personel Giderleri 866.000,00 437.060,37 50,47 68,30% 02 SGK Prim Giderleri 147.000,00 57.920,02 39,40% 9,05% 03 Mal ve Hizmet Alım Gid. 132.000,00 144.940,92 109,80% 22,65% TOPLAM 1.145.000,00 639.921,31 55,89% 100,00% ÖZEL KALEM AYRINTI KODU GİDER ADI BÜTÇE İLE VERİLEN GERÇEKLEŞME TUTARI TL GERÇEKLEŞME YÜZDESİ TOPLAM GERÇEKLEŞME İÇİNDEKİ PAYI 01 Personel Giderleri 1.612.000,00 1.093.178,22 % 67,82 % 21,77 02 SGK Prim Giderleri 184.000,00 57.830,38 % 31,43 % 1,15 03 Mal ve Hizmet Alım Gid. 3.897.000,00 3.870.378,45 % 99,32 % 77,08 TOPLAM 5. 93.000,00 5.021.387,05 % 88,20 % 100,00 İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI AYRINTI KODU GİDER ADI BÜTÇE İLE VERİLEN GERÇEKLEŞME TUTARI TL GERÇEKLEŞME YÜZDESİ TOPLAM GERÇEKLEŞME İÇİNDEKİ PAYI 01 Personel Giderleri 6.513.000,00 5.962.406,06 % 91,55 % 12,51 02 SGK Prim Giderleri 255.000,00 760.638,97 % 298,29 % 1,60 03 Mal ve Hizmet Alım Gid. 34.329.000,00 40.952.153,56 % 119,29 % 85,90 05 Cari Transferler 5.000,00 0,00 - - TOPLAM 41.102.000,00 47.675.198,59 % 93,64 % 115,99 BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANL ĞI AYRINTI KODU GİDER ADI BÜTÇE İLE VERİLEN GERÇEKLEŞME TUTARI TL GERÇEKLEŞME YÜZDESİ TOPLAM GERÇEKLEŞME İÇİNDEKİ PAYI 01 Personel Giderleri 982.000,00 1.105.278,70 % 112,55 % 26,36 02 SGK Prim Giderleri 154.000,00 151.856,38 % 98,61 % 3, 2 03 Mal ve Hizmet Alım Gid. 1.504.000,00 1.467.695,23 % 97,59 % 35,00 06 Sermaye Giderleri 1.181.000,00 1.468.587,88 % 124,35 % 35,02 TOPLAM 3.821.000,00 4.193.418,19 % 109,75 % 100,00 TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI AYRINTI KODU GİDER ADI BÜTÇE İLE VERİLEN GERÇEKLEŞME TUTARI TL GERÇEKLEŞME YÜZDESİ TOPLAM GERÇEKLEŞME İÇİNDEKİ PAYI 01 Personel Giderleri 100.000,00 91.907,54 % 91,91 % 88,29 02 SGK Prim Giderleri 18.000,00 12.192,13 % 67,73 % 11,71 TOPLAM 118.000,00 104.099,67 % 88,22 % 100,00 HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ AYRINTI KODU GİDER ADI BÜTÇE İLE VERİLEN GERÇEKLEŞME TUTARI TL GERÇEKLEŞME YÜZDESİ TOPLAM GERÇEKLEŞME İÇİNDEKİ PAYI 01 Personel Giderleri 246.000,00 328.654,96 % 133,60 % 7,62 02 SGK Prim Giderleri 43.000,00 34.534,57 % 80,31 % 0,80 03 Mal ve Hizmet Alım Gid. 1.367.000,00 3.952.071,57 % 289,11 % 91,58 TOPLAM 1.656.000,00 4.315.261,10 % 260,58 % 100,00 BASIN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ AYRINTI KODU GİDER ADI BÜTÇE İLE VERİLEN GERÇEKLEŞME TUTARI TL GERÇEKLEŞME YÜZDESİ TOPLAM GERÇEKLEŞME İÇİNDEKİ PAYI 01 P rsonel Giderleri 288.000,00 93.073,26 % 32,32 % 22,59 02 SGK Prim Giderleri 51.000,00 15.274,06 % 29,95 % 3,38 03 Mal ve Hizmet Alım Gid. 310.000,00 237.216,44 % 76,52 % 74,03 06 Sermaye Giderleri 10.000,00 0,00 - - TOPLAM 659.000,00 345.563,76 % 52,4 % 100,00 HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ AYRINTI KODU GİDER ADI BÜTÇE İLE VERİLEN GERÇEKLEŞME TUTARI TL GERÇEKLEŞME YÜZDESİ TOPLAM GERÇEKLEŞME İÇİNDEKİ PAYI 01 Personel Giderleri 526.000,00 290.095,18 % 55,15 % 15,39 02 SGK Prim Giderleri 93.000,00 3.030,99 % 46,27 % 2,28 03 Mal ve Hizmet Alım Gid. 2.291.000,00 1.551.300,57 % 67,71 % 82,32 TOPLAM 2.910.000,00 1.884.426,74 % 64,76 % 100,00 ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI AYRINTI KODU GİDER ADI BÜTÇE İLE VERİLEN GERÇEKLEŞME TUTARI TL GERÇEKLEŞME YÜZDESİ TOPLAM GERÇEKLEŞME İÇİNDEKİ PAYI 01 Personel Giderleri 2.644.000,00 1.972.224,62 % 74,59 % 5,44 02 SGK Prim Giderleri 456.000,00 276.179,36 % 60,57 % 0,76 03 Mal ve Hizmet Alım Gid. 14.047.000,00 17.671.488,97 % 125,80 % 48,78 06 Ser aye Giderleri 35.840.000,00 16.306.178,66 % 45,50 % 45,01 TOPLAM 52.987.000,00 36.226.071,61 % 68,37 % 100,00 FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI AYRINTI KODU GİDER ADI BÜTÇE İLE VERİLEN GERÇEKLEŞME TUTARI TL GERÇEKLEŞME YÜZDESİ TOPLAM GERÇEKLEŞME İÇİNDEKİ PAYI 01 Personel Giderleri 4.941.000,00 3.630.828,25 % 73,48 % 3,52 02 SGK Prim Giderleri 858.000,00 588.901,99 % 68,64 % 0,57 03 Mal ve Hizmet Alım Gid. 1.718.000,00 5.319.899,89 % 309,66 % 5,16 06 Sermaye Giderleri 127.088.000,00 93.576.056,44 % 73,6 % 90,75 TOPLAM 134.605.000,00 103.115.686,57 % 76,61 % 100,00 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI AYRINTI KODU GİDER ADI BÜTÇE İLE VERİLEN GERÇEKLEŞME TUTARI TL GERÇEKLEŞME YÜZDESİ TOPLAM GERÇEKLEŞME İÇİNDEKİ PAYI 01 Personel Giderleri 2.145.000, 0 1.635.838,74 % 76,26 % 8,00 02 SGK Prim Giderleri 380.000,00 274.774,40 % 72,31 % 1,34 03 Mal ve Hizmet Alım Gid. 758.000,00 1.669.213,69 % 220,21 % 8,16 04 Faiz Giderleri 15.250.000,00 7.802.384,52 % 51,16 % 38,13 05 Cari Transferler 8.620.000,00 8 988.454,55 % 104,27 % 43,93 06 Sermaye Giderleri 12.000,00 0,00 - - 07 Sermaye Transferleri 230.000,00 90.000,00 % 39,13 % 0,44 08 Borç Verme 50.000,00 0,00 - - 09 Yedek Ödenek 22.555.000,00 0,00 - - TOPLAM 50.000.000,00 20.460.665,90 % 40,92 % 100,00 DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI AYRINTI KODU GİDER ADI BÜTÇE İLE VERİLEN GERÇEKLEŞME TUTARI TL GERÇEKLEŞME YÜZDESİ TOPLAM GERÇEKLEŞME İÇİNDEKİ PAYI 01 Personel Giderleri 4.062.000,00 5.018.624,46 % 123,55 % 7,74 02 SGK Prim Giderleri 719.000,00 99 .490,29 % 137,76 % 1,53 03 Mal ve Hizmet Alım Gid. 29.883.000,00 40.582.722,31 % 135,81 % 62,61 06 Sermaye Giderleri 21.800.000,00 18.230.310,93 % 83,63 % 28,12 TOPLAM 56.464.000,00 64.822.147,99 % 114,80 % 100,00 İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI AYRINTI KODU GİDER ADI BÜTÇE İLE VERİLEN GERÇEKLEŞME TUTARI TL GERÇEKLEŞME YÜZDESİ TOPLAM GERÇEKLEŞME İÇİNDEKİ PAYI 01 Personel Giderleri 2.808.000,00 2.414.703,93 % 85,99 % 19,15 02 SGK Prim Giderleri 494.000,00 312.873,86 % 63,33 % 2,48 03 Mal ve Hizmet Alım Gid. 4.448.000,00 1.112.111,27 % 25,00 % 8,82 06 Sermaye Giderleri 7.250.000,00 8.771.380,24 % 120,98 % 69,55 TOPLAM 15.000.000,00 12.611.069,30 % 84,07 % 100,00 İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI AYRINTI KODU GİDER ADI BÜTÇE İLE VERİLEN GERÇEKLEŞME TUTAR TL GERÇEKLEŞME YÜZDESİ TOPLAM GERÇEKLEŞME İÇİNDEKİ PAYI 01 Personel Giderleri 13.873.000,00 12.318.010,64 % 88,79 % 67,10 02 SGK Prim Giderleri 2.448.000,00 2.304.569,27 % 94,14 % 12,55 03 Mal ve Hizmet Alım Gid. 2.648.000,00 1.842.241,49 % 6 ,57 % 10,03 06 Sermaye Giderleri 2.010.000,00 1.893.492,24 % 94,20 % 10,31 TOPLAM 20.979.000,00 18.358.313,64 % 87,51 % 100,00 ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI AYRINTI KODU GİDER ADI BÜTÇE İLE VERİLEN GERÇEKLEŞME TUTARI TL GERÇEKLEŞME YÜZDESİ TOPLAM GERÇEKLEŞME İÇİNDEKİ PAYI 01 Personel Giderleri 4.341.000,00 4.105.647,21 % 94,58 % 79,39 02 SGK Prim Giderleri 766.000,00 689.960,19 % 90,07 % 13,34 03 Mal ve Hizmet Alım Gid. 1.323.000,00 376.060,26 % 28,42 % 7,27 05 Cari Transferler 250.000,00 0,00 - - TOPLAM 6.680.000,00 5.171.667,66 % 77,42 % 100,00 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI AYRINTI KODU GİDER ADI BÜTÇE İLE VERİLEN GERÇEKLEŞME TUTARI TL GERÇEKLEŞME YÜZDESİ TOPLAM GERÇEKLEŞME İÇİNDEKİ PAYI 01 Personel Giderleri 874.000,00 803.235,19 % 91,90 % 8,08 02 SGK Prim Giderleri 155.000,00 140.297,72 % 90,51 % 1,41 03 Mal ve Hizmet Alım Gid. 8.671.000,00 7.696.388,90 % 88,76 % 77,43 05 Cari Transferler 1.300.000,00 1.300.000,00 % 100,00 % 13,08 TOPLAM 11.000.000,00 9.939.921,81 % 90,36 % 100,00 SAĞLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI AYRINTI KODU GİDER ADI BÜTÇE İLE VERİLEN GERÇEKLEŞME TUTARI TL GERÇEKLEŞME YÜZDESİ TOPLAM GERÇEKLEŞME İÇİNDEKİ PAYI 01 Personel Giderleri 3.972.000,00 4.117.813,61 % 103,67 % 39,44 02 SGK Prim Giderleri 704.000,00 713.197,49 % 101,31 % 6,83 03 Mal ve Hizmet Alım Gid. 4.215.000,00 5.320.062,87 % 126,22 % 50,95 05 Cari Transferler 300.000,00 205.765,45 % 68,59 % 1,97 06 Sermaye Giderleri 400.000,00 84.642,58 % 21,16 % 0,81 TOPLAM 9.591.000,00 10.441.482,00 % 108,87 % 100,00 ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI AYRINTI KODU GİDER ADI BÜTÇE İLE VERİLEN GERÇEKLEŞME TUTARI TL GERÇEKLEŞME YÜZDESİ TOPLAM GERÇEKLEŞME İÇİNDEKİ PAYI 01 Personel Giderleri 3.807.000,00 3.423.555,03 % 89,93 % 23,53 02 SGK Prim Giderleri 661.000,00 593.026,57 % 89,72 % 4,08 03 Mal ve Hizmet Alım Gid. 7.071.000,00 5.544.214,54 % 78,41 % 38,11 06 Sermaye Giderleri 11.450.000,00 4.985.967,77 % 43,55 % 34,28 TOPLAM 22.989.000,00 14.546.763,91 % 63,28 % 100,00 SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI AYRINTI KODU GİDER ADI BÜTÇE İLE VERİLEN GERÇEKLEŞME TUTARI TL GERÇEKLEŞME YÜZDESİ TOPLAM GERÇEKLEŞME İÇİNDEKİ PAYI 01 Personel Giderleri 1.138.000,00 1.018.937,50 % 89,54 % 9,50 02 SGK Prim Giderleri 200.000,00 186.698,20 % 93,35 % 1,74 03 Mal ve Hizmet Alım Gid. 1.522.000,00 1.373.787,94 % 90,26 % 12,81 05 Cari Transferler 7.460.000,00 8.135.594,01 % 109,06 % 75,88 06 Sermaye Giderleri 231.000,00 7.159,92 % 3,10 % 0,07 TOPLAM 10.551.000,00 10.722.177,57 % 101,62 % 100,00 TARIMSAL HİZMETLER VE MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI AYRINTI KODU GİDER ADI BÜTÇE İLE VERİLEN GERÇEKLEŞME TUTARI TL GERÇEKLEŞME YÜZDESİ TOPLAM GERÇEKLEŞME İÇİNDEKİ PAYI 01 Personel Giderleri 1.112.000,00 348.159,69 % 31,31 % 37,85 02 SGK Prim Giderleri 224.000,00 48.836,98 % 21,80 % 5,31 03 Mal ve Hizmet Alım Gid. 444.000,00 522.937,74 % 117,78 % 56,85 06 Sermaye Giderleri 270.000,00 0,00 - - TOPLAM 2.050.000,00 919.934,41 % 44,87 % 100,00 YOL BAKIM VE ALTYAPI KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI AYRINTI KODU GİDER ADI BÜTÇE İLE VERİLEN GERÇEKLEŞME TUTARI TL GERÇEKLEŞME YÜZDESİ TOPLAM GERÇEKLEŞME İÇİNDEKİ PAYI 01 Personel Giderleri 0,00 213.435,51 - % 0,67 02 SGK Prim Giderleri 0,00 26.049,84 - % 0,08 03 Mal ve Hizmet Alım Gid. 0,00 1.401.892,31 - % 4,42 06 Sermaye Giderleri 0,00 30.051.193,15 - % 94,82 TOPLAM 0,00 31.692.570,81 - % 100,00 III-GELİR KESİN HESABI Bütçe Gelirleri Kesin Hesap Cetveline göre 2015 yılından devreden gelir tahakkukunun 26.443.621,05.-TL olduğu ve mali yıl gelir tahakkukunun 410.653.673,12.-TL olmak üzere toplam 437.097.294,17.-TL olduğu, bunun 401.468.033,73.-TL? sinin tahsil edildiği, bu tahsilâttan 309.755,74.-TL? sinin Red ve İadeler olarak kesinti yapıldığı 2016 Yılı net gelirin 401.158.277,99.-TL olarak gerçekleştiği, sonuç olarak 2017 yılında tahsil edilmek üzere toplam 35.624.751,05.-TL?nin de tahakkuk artığı olarak devir ettiği komisyonumuzca tespit edilmiştir. Bütçe Gelirleri Ekonomik Sınıflandırma Tablosunun incelenmesi neticesinde; 01- Vergi Gelirlerinden, Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergilerinin 4.636.875,38.-TL; Harç Gelirlerinin 9.704.212,29.-TL olmak üzere toplam 14.341.087,67.-TL tahsil edildiği, 03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden olan, Mal ve Hizmet Satış Gelirlerinden 63.123.031,29.-TL; Malların Kullanma veya Faaliyette Bulunma İzni Gelirlerinden 49.041,64.-TL ve Kira Gelirlerinden 4.928.039,40.-TL olmak üzere toplam 68.100.112,33.-TL tahsil edildiği, 04- Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirlerden olan, Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlardan 6.050.000,00.-TL ve Proje Yardımlarından 1.423.529,12.-TL olmak üzere toplam 7.473.529,12.-TL tahsil edildiği, 05- Diğer Gelirlerden olan, Faiz Gelirlerinden 7.490.813,58.-TL; Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylardan 281.235.157,10.-TL; Para Cezalarından 2.060.333,75.-TL; Diğer Çeşitli Gelirlerden 1.897.745,13.-TL olmak üzere toplam 292.684.049,56.-TL tahsil edildiği, 06- Sermaye Gelirlerinden olan, Taşınmaz Satış Gelirlerinden toplam 18.869.255,05.-TL tahsil edildiği, 09- Red ve İadelerin (-) 309.755,74.-TL gerçekleştiği görülmüştür. SBB 2016 MALİ YILI BÜTÇE GELİRLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU AYRINTI KODU GELİR ADI BÜTÇE İLE VERİLEN GERÇEKLEŞME TUTARI (TL) GERÇEKLEŞME YÜZDESİ TOPLAM GERÇEKLEŞME İÇİNDEKİ PAYI 01 Vergi Gelirleri 12.400.000,00 14.341.087,67 % 115,65 % 3,57 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 39.190.000,00 68.100.112,33 % 173,77 % 16,98 04 Alınan Bağış ve Özel Yrd. 150.000,00 7.473.529,12 % 4.982,35 % 1,86 05 Diğer Gelirler 354.340.000,00 292.684.049,56 % 82,60 % 72,96 06 Sermaye Gelirleri 4.000.000,00 18.869.255,05 % 471,73 % 4,70 07 Alacaklardan Tahsilat 30.000,00 0,00 - - 09 Red ve İadeler (-) -110.000,00 -309.755,74 % 281,60 % -0,08 TOPLAM 410.000.000,00 401.158.277,99 % 97,84 % 100,00 SBB 2016 MALİ YILI FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU AÇIKLAMA BÜTÇE İLE VERİLEN GERÇEKLEŞEN GERÇEKLEŞME YÜZDESİ 01 ? İç Borçlanma 40.000.000,00 29.728.689,89 % 74,32 2016 Mali Yılında Bütçe geliri gerçekleşme oranının % 74,32 olduğu görülmüş olup, 31.12.2016 tarihi itibariyle, banka hesap bakiyesinin 102.117.686,07.-TL olduğu komisyonumuzca tespit edilmiştir. IV- TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ 2016 Mali Yılının Taşınır Kesin Hesap Raporları Komisyonumuz tarafından incelenmiş, taşınır kayıtlarının Bakanlar Kurulunun 18.01.2007 tarih ve 26407 Sayılı Kararıyla Resmi Gazetede yayınlanmış olan Taşınır Mal Yönetmeliğine uygun olarak tutulduğu görülmüştür. Taşınır Kesin Hesap İcmal Cetvellerinin incelenmesi neticesinde; 1) İlk Mal ve Malzeme Grubuna 2015 yılından 11.209.764,95.-TL? lik mal-malzeme devrettiği, yılı içinde 49.810.264,34.-TL? lik giriş, 48.844.191,15.-TL?lik çıkış olduğu ve 2017 yılına 12.175.838,14.-TL? lik mal-malzeme devrettiği; 2) Tesis, Makine ve Cihazlar Grubuna 2015 yılından 24.702.497,08.-TL? lik Tesis, makine ve cihaz devrettiği, yılı içinde 15.421.163,49.-TL? lik giriş, 12.843.922,55.-TL? lik çıkış olduğu ve 2017 yılına 27.279.738,02.-TL? lik tutarında tesis, makine ve cihaz devrettiği; 3) Taşıtlar Grubuna 2015 yılından 63.720.340,98.-TL tutarında taşıt devrettiği, yılı içinde 17.947.582,75.-TL? lik giriş, 10.475.064,36.-TL? lik çıkış olduğu ve 2017 yılına 71.192.859,37.-TL? lik taşıt devrettiği; 4) Demirbaşlar Grubuna 2015 yılından 11.188.097,81.-TL? lik demirbaş devrettiği, yılı içinde 3.682.381,98.-TL? lik giriş, 1.329.981,85.-TL? lik çıkış olduğu ve 2017 yılına 13.540.497,94.-TL? lik demirbaş devrettiği incelenmiştir. İDARENİN ADI SAKARYA/ADAPAZARI KODU 46.5.4.01 TAŞINIR HESAP KODU : 150 YILI : 2016 TAŞINIR I. DÜZEY DETAY KODU TAŞINIR I. DÜZEY DETAY ADI GEÇEN YILDAN DEVREDEN YIL İÇİNDE GİREN TOPLAM YIL İÇİNDE ÇIKAN GELECEK YILA DEVREDEN 150.01 Kırtasiye Malzemeleri Grubu 383.958,22 2.320.269,17 2.704.227,39 2.349.679,70 354.547,69 150.02 Beslenme/Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan Tüket 4.624,41 83.214,57 87.838,98 83.770,94 4.068,04 150.03 Tıbbi ve Laboratuvar Sarf Malzemeleri Grubu 184.217,04 709.217,90 893.434,94 707.636,76 185.798,18 150.04 Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar Grubu 1.686.523,53 18.268.551,83 19.955.075,36 17.901.662,60 2.053.412,76 150.05 Temizleme Ekipmanları Grubu 249.987,18 638.173,15 888.160,33 585.736,43 302.423,90 150.06 Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri Grubu 73.167,25 952.354,01 1.025.521,26 926.670,53 98.850,73 150.07 Yiyecek Grubu 32.477,70 140.377,57 172.855,27 166.459,26 6.396,01 150.08 İçecek Grubu 36.663,59 142.190,65 178.854,24 155.433,60 23.420,64 150.10 Zirai Maddeler Grubu 238.494,92 4.455.218,34 4.693.713,26 3.846.165,61 847.547,65 150.11 Yem Grubu 7.546,09 25.121,73 32.667,82 32.520,33 147,49 150.12 Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri Grubu 3.446.700,92 10.306.610,70 13.753.311,62 10.751.119,12 3.002.192,50 150.13 Yedek Parçalar Grubu 1.805.879,98 4.061.668,54 5.867.548,52 3.174.885,21 2.692.663,31 150.14 Nakil Vasıtaları Lastikleri Grubu 1.005.761,75 116.421,16 1.122.182,91 556.600,48 565.582,43 150.15 Değişim, Bağış ve Satış Amaçlı Yayınlar Grubu 3.799,99 219.823,79 223.623,78 223.123,79 499,99 150.16 Spor Malzemeleri Grubu 2.352,46 1.162.245,35 1.164.597,81 1.164.511,41 86,40 150.17 Basınçlı Ekipmanlar 4.177,20 12.210,64 16.387,84 9.720,84 6.667,00 150.99 Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler 2.043.432,72 6.196.595,24 8.240.027,96 6.208.494,54 2.031.533,42 T O P L A M 11.209.764,95 49.810.264,34 61.020.029,29 48.844.191,15 12.175.838,14 İDARENİN ADI SAKARYA/ADAPAZARI KODU 46.5.4.01 TAŞINIR HESAP KODU : 253 YILI : 2016 TAŞINIR I. DÜZEY DETAY KODU TAŞINIR I. DÜZEY DETAY ADI GEÇEN YILDAN DEVREDEN YIL İÇİNDE GİREN TOPLAM YIL İÇİNDE ÇIKAN GELECEK YILA DEVREDEN 253.01 Tesisler Grubu 9.555.339,97 0,00 9.555.339,97 0,00 9.555.339,97 253.02 Makineler ve Aletler Grubu 13.582.126,14 14.374.246,74 27.956.372,88 12.576.470,90 15.379.901,98 253.03 Cihazlar ve Aletler Grubu 1.565.030,97 1.046.916,75 2.611.947,72 267.451,65 2.344.496,07 T O P L A M 24.702.497,08 15.421.163,49 40.123.660,57 12.843.922,55 27.279.738,02 İDARENİN ADI SAKARYA/ADAPAZARI KODU 46.5.4.01 TAŞINIR HESAP KODU : 254 YILI : 2016 TAŞINIR I. DÜZEY DETAY KODU TAŞINIR I. DÜZEY DETAY ADI GEÇEN YILDAN DEVREDEN YIL İÇİNDE GİREN TOPLAM YIL İÇİNDE ÇIKAN GELECEK YILA DEVREDEN 254.01 Karayolu Taşıtları Grubu 63.674.624,98 17.947.582,75 81.622.207,73 10.475.064,36 71.147.143,37 254.02 Su ve Deniz Taşıtları Grubu 45.716,00 0,00 45.716,00 0,00 45.716,00 T O P L A M 63.720.340,98 17.947.582,75 81.667.923,73 10.475.064,36 71.192.859,37 İDARENİN ADI SAKARYA/ADAPAZARI KODU 46.5.4.01 TAŞINIR HESAP KODU : 255 YILI : 2016 TAŞINIR I. DÜZEY DETAY KODU TAŞINIR I. DÜZEY DETAY ADI GEÇEN YILDAN DEVREDEN YIL İÇİNDE GİREN TOPLAM YIL İÇİNDE ÇIKAN GELECEK YILA DEVREDEN 255.01 Döşeme ve Mefruşat Grubu 346.879,07 27.720,03 374.599,10 7.216,94 367.382,16 255.02 Büro Makineleri Grubu 6.679.273,95 1.948.037,63 8.627.311,58 815.982,71 7.811.328,87 255.03 Mobilyalar Grubu 2.912.715,83 1.194.392,59 4.107.108,42 391.030,40 3.716.078,02 255.04 Beslenme/Gıda ve Mutfak Demirbaşları Grubu 448,40 0,00 448,40 0,00 448,40 255.06 Tarihi veya Sanat Değeri Olan Demirbaşlar Grubu 0,00 248.148,93 248.148,93 0,00 248.148,93 255.07 Kütüphane Demirbaşları Grubu 163.513,07 0,00 163.513,07 295,00 163.218,07 255.08 Eğitim Demirbaşları Grubu 39.450,48 100.005,00 139.455,48 81.935,80 57.519,68 255.09 Spor Amaçlı Kullanılan Demirbaşlar Grubu 160.604,95 15.531,16 176.136,11 1.062,00 175.074,11 255.10 Güvenlik, Kontrol ve Tedbir Amaçlı Demirbaşlar Gru 347.556,01 125.743,64 473.299,65 29.096,00 444.203,65 255.11 Demirbaş Niteliğindeki Süs Eşyaları 81.082,07 0,00 81.082,07 0,00 81.082,07 255.12 Kullanımda Olan Demirbaş Nit. Değerli Eşyalar 7.304,81 0,00 7.304,81 0,00 7.304,81 255.99 Diğer Demirbaşlar Grubu 449.269,17 22.803,00 472.072,17 3.363,00 468.709,17 T O P L A M 11.188.097,81 3.682.381,98 14.870.479,79 1.329.981,85 13.540.497,94 GENEL T O P L A M 110.820.700,82 86.861.392,56 197.682.093,38 73.493.159,91 124.188.933,47 V-SONUÇ 1) Sakarya Büyükşehir Belediyesinin 2016 Mali Yılı Gider Bütçesi 450.000.000,00.-TL olup, bunun 403.207.749,59.-TL? sinin ödeme evrakına bağlanarak kullanıldığı, 34.882.058,70.-TL? sinin Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği uyarınca imha edildiği, gider gerçekleşmesinin % 89,60 olduğu; 2) Sakarya Büyükşehir Belediyesinin 2016 Mali Yılı Gelir Bütçesi 410.000.000,00.-TL ve Açık-Fazlanın Sınıflandırılması olarak 40.000.000,00.-TL olmak üzere toplam 450.000.000,00.-TL olup, 401.468.033,73.-TL tahsilât yapıldığı, 309.755,74.-TL Red ve İadeler olarak ilgililere teslim edildiği ve 401.158.277,99.-TL net Bütçe Geliri elde edildiği, Gelir gerçekleşmesinin % 97,84 olduğu; 3) Sakarya Büyükşehir Belediyesinin 2015 yılından 110.820.700,82.-TL tutarında taşınır ve mal-malzeme devrettiği, yıl içinde 86.861.392,56.-TL tutarında taşınırın ve malzemenin kayıtlara alındığı, 73.493.159,91.-TL tutarında taşınır ve mal-malzemenin kullanılarak kayıtlardan düşüldüğü, 2017 yılına 124.188.933,47.-TL tutarında taşınır ve mal-malzeme devrettiği; 4) Bütçe dışı herhangi bir kaynağa başvurulmadığı ve yapılan giderlerin de bütçede öngörüldüğü şekilde gerçekleştiği, tahminleri aşan harcamalar için gerekli yasal kararların (meclis kararı, encümen kararı, başkanlık oluru) alındığı, 1) Başta 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği, Taşınır Mal Yönetmeliği olmak üzere, mali iş ve işlemlerin yürürlükteki mevzuata aykırı herhangi bir işleme rastlanmadığı tespit edildiğine dairPlan ve Bütçe Komisyonunun 10/05/2017tarihli raporunda belirtildiği üzere kabulüne, MHP grubuna mensub Meclis üyeleri Erkal ETÇİOĞLU, Hacı Rüstem PİRİMOĞLU, Şemsettin DUMAN, İlhan FİLİZ, Ahmet Ziya AKAR, Hüdaverdi BAHADIR?ınçekimser oylarına karşılık, Oy çokluğu ile karar verilmiştir. Zeki TOÇOĞLU Fevzi GÜRSOY Yakup AYAR Büyükşehir Belediye Başkanı Meclis Divan Kâtibi Meclis Divan Kâtibi KARARIN ÖZÜ: Büyükşehir Belediyemizin 2016 Mali Yılı İdari ve Taşınır Kesin Hesabı. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi, 12/05/2017 Cuma günü saat 15:00?te, 5216 Sayılı Kanunun 13?üncü maddesi uyarınca, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki TOÇOĞLU?nun Başkanlığında, Meclis Üyelerinin çoğunluğunun iştirakiyle, Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binasının birinci katında bulunan Meclis Salonunda toplandı. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi Mayıs ayı toplantısının ikinci birleşimine ait gündemin 66?ncı maddesini oluşturan, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 08/05/2017 tarih ve 5/383 sayılı kararı ile incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Büyükşehir Belediyemizin 2016 Mali Yılı İdari Hesabı Encümenin 20/04/2017 tarih ve 294 ve 295 sayılı kararları ile Büyükşehir Belediye Encümeni ve Başkanlık tarafından tetkiki tamamlanan Belediyemiz 2016 Mali yılı Kesin Hesabı ve Taşınır Kesin Hesap İcmal Cetvellerinin, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 12. Maddesi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b ve 64. maddeleri, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. maddesi ve Taşınır Mal Yönetmeliğinin 35. maddesi gereğince görüşülmesine ait Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının 27/04/2017 tarih ve 123 sayılı yazısının incelendiğine dair tanzim olunan Plan ve Bütçe Komisyonunun 10/05/2017 tarihli hazırlanan detaylı raporun okunması ile yapılan müzakere ve madde madde ad okunmak suretiyle yapılan oylama neticesinde; Büyükşehir Belediyemizin 2016 Mali Yılı İdari ve Taşınır Kesin Hesabı; Sakarya Büyükşehir Belediyesinin 2016 Mali Yılı Bütçesinin 23.11.2015 tarih ve 11/554 Sayılı Meclis kararı ile 450.000.000,00.-TL Gider, 410.000.000,00.-TL Gelir, 40.000.000,00.-TL Finansman tahmini olmak üzere toplam 450.000.000,00.-TL öngörülerek denk bütçe hazırlandığı görülmüştür. 2015 yılı bütçesine göre 2016 yılı bütçesinde % 28,57 oranında artış yapılmıştır. 2016 Bütçesinde sermaye yatırımları toplam bütçenin % 34,63?ü olarak tahmin edilmiştir. II-GİDER KESİN HESABI A-EKONOMİK SINIFLANDIRMA Bütçe Giderleri Kesin Hesap Cetveline göre toplam ödenekten yıl içerisinde 403.207.749,59.-TL? lik kısmının harcandığı, kalan 34.882.058,70.-TL lik ödeneğin ise Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 39. Maddesine göre imha edildiği,13.449.373,24.-TL?lik ödeneğin 2017 yılına devredildiği,yönetmeliğin 36.maddesi uyarınca da yıl içerisinde 147.645.346,89.-TLtutarında bütçe ödenekleri arasında aktarma yapıldığı tespit edilmiştir. Komisyonca Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırma Tablosunun incelenmesi neticesinde; 01- Personel Giderlerinden Memurlara 24.480.490,93.-TL; Sözleşmeli Personele 550.240,70.-TL; İşçilere 24.686.757,04.-TL; Geçici Personele 200.565,49.-TL; Diğer Personele 504.614,51.-TL olmak üzere toplam 50.422.668,67.-TL harcandığı, 02- Sosyal Güvenlik Kurum Giderlerinden, Memurlara 3.287.056,19.-TL; Sözleşmeli Personele 98.078.06.-TL; İşçilere 4.893.999,41.-TL olmak üzere toplam 8.279.133,66.-TL?nin harcandığı, 03- Mal ve Hizmet Alım Giderlerinden, Üretime Yönelik Mal ve Hizmet Alımlarına 622.554,25.-TL; Tüketime Yönelik Mal ve Hizmet Alımlarına 28.621.779,19.-TL; Yolluk Giderlerine 228.417,97.-TL; Görev Giderlerine 4.815.932,80.-TL; Hizmet Alımlarına 81.950.776,89.-TL; Temsil ve Tanıtma Giderlerine 2.762.147,91.-TL; Menkul Mal Bakım Onarımlara 16.648.438,37.-TL; Gayrimenkul Bakım ve Onarım Giderlerine 6.889.047,37.-TL; Tedavi ve Cenaze Giderlerine 69.684,17.-TL olmak üzere toplam 142.608.778,92.-TL harcandığı, 04- Faiz Giderlerine 7.802.384,52.-TL harcandığı, (İller Bankasından ve Diğer Bankalardan alınan kredilerin faizleri) 05- Cari Transferlerden, Görev Zararları için 168.000,00.-TL; Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar için 4.056.410,89.-TL; Hane Halkına Yapılan Transferlere 8.341.359,46.-TL; Yurtdışına Yapılan Transferlere 66.214,32.-TL; Gelirlerden Ayrılan Paylar için 5.997.829,34.-TL (İller Bankası % 2 sermaye payı) olmak üzere toplam 18.629.814,01.-TL harcandığı, 06- Sermaye Giderlerinden, Mamul Mal Alımlarına 10.872.431,89.-TL; Menkul Sermaye Üretim Giderlerine 4.478.803,71.-TL; Gayri Maddi Hak Alımlarına 1.180.000.00.-TL; Kamulaştırma Giderlerine 8.771.380,24.-TL; Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderlerine 133.973.341,97.-TL; Menkul Malların Büyük Onarım Giderlerine 708.059,06.-TL; Gayrimenkul Büyük Onarım Giderlerine 15.390.952,94.-TL olmak üzere toplam 175.374.969,81.-TL harcandığı, 07- Sermaye Transferlerine 90.000,00.-TL harcandığı, tespit edilmiş, 2016 Yılı Bütçe Gider Gerçekleşme Oranının % 89,60 olduğu görülmüştür. SBB 2016 MALİ YILI BÜTÇE GİDERLERİ VE GERÇEKLEŞME TABLOSU (EKONOMİK SINIFLANDIRMA) AYRINTI KODU GİDER ADI BÜTÇE İLE VERİLEN GERÇEKLEŞME TUTARI (TL) GERÇEKLEŞME YÜZDESİ TOPLAM GERÇEKLEŞME İÇİNDEKİ PAYI 01 Personel Giderleri 56.850.000,00 50.422.668,67 % 88,69 % 12,51 02 SGK Prim Giderleri 9.010.000,00 8.279.133,66 % 91,89 % 2,05 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 120.578.000,00 142.608.778,92 % 118,27 % 35,37 04 Faiz Giderleri 15.250.000,00 7.802.384,52 % 51,16 % 1,94 05 Cari Transferler 17.685.000,00 18.629.814,01 % 105,34 % 4,62 06 Sermaye Giderleri 207.792.000,00 175.374.969,81 % 84,40 % 43,49 07 Sermaye Transferleri 230.000,00 90.000,00 % 39,13 % 0,02 08 Borç Verme 50.000,00 0,00 - - 09 Yedek Ödenek 22.555.000,00 0,00 - - TOPLAM 450.000.000,00 403.207.749,59 % 89,60 % 100,00 B-FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA 01- Yasama ve Yürütme Organları, Finansal ve Mali İşler ile Dışişleri hizmetlerine (Genel Sekreterlik Birimi, Özel Kalem ve İç Denetim Birimi, Basın Yayın Müdürlüğü, Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı) 28.351.964,76.-TL, Genel Hizmetlere (İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, Teftiş Kurulu, Hukuk Müşavirliği, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı) 115.482.387,47.-TL olmak üzere Genel Kamu Hizmetlerine toplam 143.834.352,23.-TL harcandığı, 03- Kurumsal Güvenlik Hizmetlerine (Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı) 6.547.672,48.-TL, Yangından Korunma Hizmetlerine (İtfaiye Dairesi Başkanlığı) 18.358.313,64.-TL, Kamu Düzeni Hizmetlerine (Zabıta Dairesi Başkanlığı) 5.171.667,66.-TL olmak üzere Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetlerine toplam 30.077.653,78.-TL harcandığı, 04- İmalat ve İnşaat Hizmetlerine (Fen İşleri Dairesi Başkanlığı) 134.808.257,38.-TL ve Ulaştırma Hizmetlerine (Ulaşım Dairesi Başkanlığı) 14.546.763,91.-TL olmak üzere Ekonomik İşler ve Hizmetlere toplam 149.355.021,29.-TL harcandığı, 05- Çevre Koruma Hizmetlerine (Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı) 36.226.071,61.-TL harcandığı, 06- İskân ve Toplum Refahı Hizmetlerine (İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı) 12.611.069,30.-TL harcandığı, 07- Sağlık Hizmetlerine (Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı) 10.441.482,00.-TL harcandığı, 08- Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetlerine (Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı) 9.939.921,81.-TL harcandığı, 09- Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetlerine (Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı) 10.722.177,57.-TL harcandığı, SBB 2016 MALİ YILI BÜTÇE GİDERLERİNİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA TABLOSU AYRINTI KODU GİDER ADI BÜTÇE İLE VERİLEN GERÇEKLEŞME TUTARI (TL) GERÇEKLEŞME YÜZDESİ TOPLAM GERÇEKLEŞME İÇİNDEKİ PAYI 01 Genel Kamu Hizmetleri 160.118.000,00 143.834.352,23 % 89,83 % 35,67 03 Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizm. 33.159.000,00 30.077.653,78 % 90,71 % 7,46 04 Ekonomik İşler ve Hizmetler 157.594.000,00 149.355.021,29 % 94,77 % 37,04 05 Çevre Koruma Hizmetleri 52.987.000,00 36.226.071,61 % 68,37 % 8,98 06 İskan ve Toplum Refahı Hizm. 15.000.000,00 12.611.069,30 % 84,07 % 4,23 07 Sağlık Hizmetleri 9.591.000,00 10.441.482,00 % 108,87 % 3,50 08 Dinlenme, Kültür ve Din Hizm. 11.000.000,00 9.939.921,81 % 90,36 % 3,34 10 Sosyal Güv. ve Sosyal Yrd. Hizm. 10.551.000,00 10.722.177,57 % 101,62 % 3,60 TOPLAM 450.000.000,00 403.207.749,59 % 89,60 % 100,00 C-HARCAMA BİRİMLERİ DÜZEYİNDE BÜTÇE VE GERÇEKLEŞME DURUMLARI TABLOSU GENEL SEKRETERLİK AYRINTI KODU GİDER ADI BÜTÇE İLE VERİLEN GERÇEKLEŞME TUTARI TL GERÇEKLEŞME YÜZDESİ TOPLAM GERÇEKLEŞME İÇİNDEKİ PAYI 01 Personel Giderleri 866.000,00 437.060,37 50,47 68,30% 02 SGK Prim Giderleri 147.000,00 57.920,02 39,40% 9,05% 03 Mal ve Hizmet Alım Gid. 132.000,00 144.940,92 109,80% 22,65% TOPLAM 1.145.000,00 639.921,31 55,89% 100,00% ÖZEL KALEM AYRINTI KODU GİDER ADI BÜTÇE İLE VERİLEN GERÇEKLEŞME TUTARI TL GERÇEKLEŞME YÜZDESİ TOPLAM GERÇEKLEŞME İÇİNDEKİ PAYI 01 Personel Giderleri 1.612.000,00 1.093.178,22 % 67,82 % 21,77 02 SGK Prim Giderleri 184.000,00 57.830,38 % 31,43 % 1,15 03 Mal ve Hizmet Alım Gid. 3.897.000,00 3.870.378,45 % 99,32 % 77,08 TOPLAM 5. 93.000,00 5.021.387,05 % 88,20 % 100,00 İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI AYRINTI KODU GİDER ADI BÜTÇE İLE VERİLEN GERÇEKLEŞME TUTARI TL GERÇEKLEŞME YÜZDESİ TOPLAM GERÇEKLEŞME İÇİNDEKİ PAYI 01 Personel Giderleri 6.513.000,00 5.962.406,06 % 91,55 % 12,51 02 SGK Prim Giderleri 255.000,00 760.638,97 % 298,29 % 1,60 03 Mal ve Hizmet Alım Gid. 34.329.000,00 40.952.153,56 % 119,29 % 85,90 05 Cari Transferler 5.000,00 0,00 - - TOPLAM 41.102.000,00 47.675.198,59 % 93,64 % 115,99 BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANL ĞI AYRINTI KODU GİDER ADI BÜTÇE İLE VERİLEN GERÇEKLEŞME TUTARI TL GERÇEKLEŞME YÜZDESİ TOPLAM GERÇEKLEŞME İÇİNDEKİ PAYI 01 Personel Giderleri 982.000,00 1.105.278,70 % 112,55 % 26,36 02 SGK Prim Giderleri 154.000,00 151.856,38 % 98,61 % 3, 2 03 Mal ve Hizmet Alım Gid. 1.504.000,00 1.467.695,23 % 97,59 % 35,00 06 Sermaye Giderleri 1.181.000,00 1.468.587,88 % 124,35 % 35,02 TOPLAM 3.821.000,00 4.193.418,19 % 109,75 % 100,00 TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI AYRINTI KODU GİDER ADI BÜTÇE İLE VERİLEN GERÇEKLEŞME TUTARI TL GERÇEKLEŞME YÜZDESİ TOPLAM GERÇEKLEŞME İÇİNDEKİ PAYI 01 Personel Giderleri 100.000,00 91.907,54 % 91,91 % 88,29 02 SGK Prim Giderleri 18.000,00 12.192,13 % 67,73 % 11,71 TOPLAM 118.000,00 104.099,67 % 88,22 % 100,00 HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ AYRINTI KODU GİDER ADI BÜTÇE İLE VERİLEN GERÇEKLEŞME TUTARI TL GERÇEKLEŞME YÜZDESİ TOPLAM GERÇEKLEŞME İÇİNDEKİ PAYI 01 Personel Giderleri 246.000,00 328.654,96 % 133,60 % 7,62 02 SGK Prim Giderleri 43.000,00 34.534,57 % 80,31 % 0,80 03 Mal ve Hizmet Alım Gid. 1.367.000,00 3.952.071,57 % 289,11 % 91,58 TOPLAM 1.656.000,00 4.315.261,10 % 260,58 % 100,00 BASIN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ AYRINTI KODU GİDER ADI BÜTÇE İLE VERİLEN GERÇEKLEŞME TUTARI TL GERÇEKLEŞME YÜZDESİ TOPLAM GERÇEKLEŞME İÇİNDEKİ PAYI 01 P rsonel Giderleri 288.000,00 93.073,26 % 32,32 % 22,59 02 SGK Prim Giderleri 51.000,00 15.274,06 % 29,95 % 3,38 03 Mal ve Hizmet Alım Gid. 310.000,00 237.216,44 % 76,52 % 74,03 06 Sermaye Giderleri 10.000,00 0,00 - - TOPLAM 659.000,00 345.563,76 % 52,4 % 100,00 HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ AYRINTI KODU GİDER ADI BÜTÇE İLE VERİLEN GERÇEKLEŞME TUTARI TL GERÇEKLEŞME YÜZDESİ TOPLAM GERÇEKLEŞME İÇİNDEKİ PAYI 01 Personel Giderleri 526.000,00 290.095,18 % 55,15 % 15,39 02 SGK Prim Giderleri 93.000,00 3.030,99 % 46,27 % 2,28 03 Mal ve Hizmet Alım Gid. 2.291.000,00 1.551.300,57 % 67,71 % 82,32 TOPLAM 2.910.000,00 1.884.426,74 % 64,76 % 100,00 ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI AYRINTI KODU GİDER ADI BÜTÇE İLE VERİLEN GERÇEKLEŞME TUTARI TL GERÇEKLEŞME YÜZDESİ TOPLAM GERÇEKLEŞME İÇİNDEKİ PAYI 01 Personel Giderleri 2.644.000,00 1.972.224,62 % 74,59 % 5,44 02 SGK Prim Giderleri 456.000,00 276.179,36 % 60,57 % 0,76 03 Mal ve Hizmet Alım Gid. 14.047.000,00 17.671.488,97 % 125,80 % 48,78 06 Ser aye Giderleri 35.840.000,00 16.306.178,66 % 45,50 % 45,01 TOPLAM 52.987.000,00 36.226.071,61 % 68,37 % 100,00 FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI AYRINTI KODU GİDER ADI BÜTÇE İLE VERİLEN GERÇEKLEŞME TUTARI TL GERÇEKLEŞME YÜZDESİ TOPLAM GERÇEKLEŞME İÇİNDEKİ PAYI 01 Personel Giderleri 4.941.000,00 3.630.828,25 % 73,48 % 3,52 02 SGK Prim Giderleri 858.000,00 588.901,99 % 68,64 % 0,57 03 Mal ve Hizmet Alım Gid. 1.718.000,00 5.319.899,89 % 309,66 % 5,16 06 Sermaye Giderleri 127.088.000,00 93.576.056,44 % 73,6 % 90,75 TOPLAM 134.605.000,00 103.115.686,57 % 76,61 % 100,00 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI AYRINTI KODU GİDER ADI BÜTÇE İLE VERİLEN GERÇEKLEŞME TUTARI TL GERÇEKLEŞME YÜZDESİ TOPLAM GERÇEKLEŞME İÇİNDEKİ PAYI 01 Personel Giderleri 2.145.000, 0 1.635.838,74 % 76,26 % 8,00 02 SGK Prim Giderleri 380.000,00 274.774,40 % 72,31 % 1,34 03 Mal ve Hizmet Alım Gid. 758.000,00 1.669.213,69 % 220,21 % 8,16 04 Faiz Giderleri 15.250.000,00 7.802.384,52 % 51,16 % 38,13 05 Cari Transferler 8.620.000,00 8 988.454,55 % 104,27 % 43,93 06 Sermaye Giderleri 12.000,00 0,00 - - 07 Sermaye Transferleri 230.000,00 90.000,00 % 39,13 % 0,44 08 Borç Verme 50.000,00 0,00 - - 09 Yedek Ödenek 22.555.000,00 0,00 - - TOPLAM 50.000.000,00 20.460.665,90 % 40,92 % 100,00 DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI AYRINTI KODU GİDER ADI BÜTÇE İLE VERİLEN GERÇEKLEŞME TUTARI TL GERÇEKLEŞME YÜZDESİ TOPLAM GERÇEKLEŞME İÇİNDEKİ PAYI 01 Personel Giderleri 4.062.000,00 5.018.624,46 % 123,55 % 7,74 02 SGK Prim Giderleri 719.000,00 99 .490,29 % 137,76 % 1,53 03 Mal ve Hizmet Alım Gid. 29.883.000,00 40.582.722,31 % 135,81 % 62,61 06 Sermaye Giderleri 21.800.000,00 18.230.310,93 % 83,63 % 28,12 TOPLAM 56.464.000,00 64.822.147,99 % 114,80 % 100,00 İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI AYRINTI KODU GİDER ADI BÜTÇE İLE VERİLEN GERÇEKLEŞME TUTARI TL GERÇEKLEŞME YÜZDESİ TOPLAM GERÇEKLEŞME İÇİNDEKİ PAYI 01 Personel Giderleri 2.808.000,00 2.414.703,93 % 85,99 % 19,15 02 SGK Prim Giderleri 494.000,00 312.873,86 % 63,33 % 2,48 03 Mal ve Hizmet Alım Gid. 4.448.000,00 1.112.111,27 % 25,00 % 8,82 06 Sermaye Giderleri 7.250.000,00 8.771.380,24 % 120,98 % 69,55 TOPLAM 15.000.000,00 12.611.069,30 % 84,07 % 100,00 İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI AYRINTI KODU GİDER ADI BÜTÇE İLE VERİLEN GERÇEKLEŞME TUTAR TL GERÇEKLEŞME YÜZDESİ TOPLAM GERÇEKLEŞME İÇİNDEKİ PAYI 01 Personel Giderleri 13.873.000,00 12.318.010,64 % 88,79 % 67,10 02 SGK Prim Giderleri 2.448.000,00 2.304.569,27 % 94,14 % 12,55 03 Mal ve Hizmet Alım Gid. 2.648.000,00 1.842.241,49 % 6 ,57 % 10,03 06 Sermaye Giderleri 2.010.000,00 1.893.492,24 % 94,20 % 10,31 TOPLAM 20.979.000,00 18.358.313,64 % 87,51 % 100,00 ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI AYRINTI KODU GİDER ADI BÜTÇE İLE VERİLEN GERÇEKLEŞME TUTARI TL GERÇEKLEŞME YÜZDESİ TOPLAM GERÇEKLEŞME İÇİNDEKİ PAYI 01 Personel Giderleri 4.341.000,00 4.105.647,21 % 94,58 % 79,39 02 SGK Prim Giderleri 766.000,00 689.960,19 % 90,07 % 13,34 03 Mal ve Hizmet Alım Gid. 1.323.000,00 376.060,26 % 28,42 % 7,27 05 Cari Transferler 250.000,00 0,00 - - TOPLAM 6.680.000,00 5.171.667,66 % 77,42 % 100,00 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI AYRINTI KODU GİDER ADI BÜTÇE İLE VERİLEN GERÇEKLEŞME TUTARI TL GERÇEKLEŞME YÜZDESİ TOPLAM GERÇEKLEŞME İÇİNDEKİ PAYI 01 Personel Giderleri 874.000,00 803.235,19 % 91,90 % 8,08 02 SGK Prim Giderleri 155.000,00 140.297,72 % 90,51 % 1,41 03 Mal ve Hizmet Alım Gid. 8.671.000,00 7.696.388,90 % 88,76 % 77,43 05 Cari Transferler 1.300.000,00 1.300.000,00 % 100,00 % 13,08 TOPLAM 11.000.000,00 9.939.921,81 % 90,36 % 100,00 SAĞLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI AYRINTI KODU GİDER ADI BÜTÇE İLE VERİLEN GERÇEKLEŞME TUTARI TL GERÇEKLEŞME YÜZDESİ TOPLAM GERÇEKLEŞME İÇİNDEKİ PAYI 01 Personel Giderleri 3.972.000,00 4.117.813,61 % 103,67 % 39,44 02 SGK Prim Giderleri 704.000,00 713.197,49 % 101,31 % 6,83 03 Mal ve Hizmet Alım Gid. 4.215.000,00 5.320.062,87 % 126,22 % 50,95 05 Cari Transferler 300.000,00 205.765,45 % 68,59 % 1,97 06 Sermaye Giderleri 400.000,00 84.642,58 % 21,16 % 0,81 TOPLAM 9.591.000,00 10.441.482,00 % 108,87 % 100,00 ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI AYRINTI KODU GİDER ADI BÜTÇE İLE VERİLEN GERÇEKLEŞME TUTARI TL GERÇEKLEŞME YÜZDESİ TOPLAM GERÇEKLEŞME İÇİNDEKİ PAYI 01 Personel Giderleri 3.807.000,00 3.423.555,03 % 89,93 % 23,53 02 SGK Prim Giderleri 661.000,00 593.026,57 % 89,72 % 4,08 03 Mal ve Hizmet Alım Gid. 7.071.000,00 5.544.214,54 % 78,41 % 38,11 06 Sermaye Giderleri 11.450.000,00 4.985.967,77 % 43,55 % 34,28 TOPLAM 22.989.000,00 14.546.763,91 % 63,28 % 100,00 SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI AYRINTI KODU GİDER ADI BÜTÇE İLE VERİLEN GERÇEKLEŞME TUTARI TL GERÇEKLEŞME YÜZDESİ TOPLAM GERÇEKLEŞME İÇİNDEKİ PAYI 01 Personel Giderleri 1.138.000,00 1.018.937,50 % 89,54 % 9,50 02 SGK Prim Giderleri 200.000,00 186.698,20 % 93,35 % 1,74 03 Mal ve Hizmet Alım Gid. 1.522.000,00 1.373.787,94 % 90,26 % 12,81 05 Cari Transferler 7.460.000,00 8.135.594,01 % 109,06 % 75,88 06 Sermaye Giderleri 231.000,00 7.159,92 % 3,10 % 0,07 TOPLAM 10.551.000,00 10.722.177,57 % 101,62 % 100,00 TARIMSAL HİZMETLER VE MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI AYRINTI KODU GİDER ADI BÜTÇE İLE VERİLEN GERÇEKLEŞME TUTARI TL GERÇEKLEŞME YÜZDESİ TOPLAM GERÇEKLEŞME İÇİNDEKİ PAYI 01 Personel Giderleri 1.112.000,00 348.159,69 % 31,31 % 37,85 02 SGK Prim Giderleri 224.000,00 48.836,98 % 21,80 % 5,31 03 Mal ve Hizmet Alım Gid. 444.000,00 522.937,74 % 117,78 % 56,85 06 Sermaye Giderleri 270.000,00 0,00 - - TOPLAM 2.050.000,00 919.934,41 % 44,87 % 100,00 YOL BAKIM VE ALTYAPI KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI AYRINTI KODU GİDER ADI BÜTÇE İLE VERİLEN GERÇEKLEŞME TUTARI TL GERÇEKLEŞME YÜZDESİ TOPLAM GERÇEKLEŞME İÇİNDEKİ PAYI 01 Personel Giderleri 0,00 213.435,51 - % 0,67 02 SGK Prim Giderleri 0,00 26.049,84 - % 0,08 03 Mal ve Hizmet Alım Gid. 0,00 1.401.892,31 - % 4,42 06 Sermaye Giderleri 0,00 30.051.193,15 - % 94,82 TOPLAM 0,00 31.692.570,81 - % 100,00 III-GELİR KESİN HESABI Bütçe Gelirleri Kesin Hesap Cetveline göre 2015 yılından devreden gelir tahakkukunun 26.443.621,05.-TL olduğu ve mali yıl gelir tahakkukunun 410.653.673,12.-TL olmak üzere toplam 437.097.294,17.-TL olduğu, bunun 401.468.033,73.-TL? sinin tahsil edildiği, bu tahsilâttan 309.755,74.-TL? sinin Red ve İadeler olarak kesinti yapıldığı 2016 Yılı net gelirin 401.158.277,99.-TL olarak gerçekleştiği, sonuç olarak 2017 yılında tahsil edilmek üzere toplam 35.624.751,05.-TL?nin de tahakkuk artığı olarak devir ettiği komisyonumuzca tespit edilmiştir. Bütçe Gelirleri Ekonomik Sınıflandırma Tablosunun incelenmesi neticesinde; 01- Vergi Gelirlerinden, Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergilerinin 4.636.875,38.-TL; Harç Gelirlerinin 9.704.212,29.-TL olmak üzere toplam 14.341.087,67.-TL tahsil edildiği, 03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden olan, Mal ve Hizmet Satış Gelirlerinden 63.123.031,29.-TL; Malların Kullanma veya Faaliyette Bulunma İzni Gelirlerinden 49.041,64.-TL ve Kira Gelirlerinden 4.928.039,40.-TL olmak üzere toplam 68.100.112,33.-TL tahsil edildiği, 04- Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirlerden olan, Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlardan 6.050.000,00.-TL ve Proje Yardımlarından 1.423.529,12.-TL olmak üzere toplam 7.473.529,12.-TL tahsil edildiği, 05- Diğer Gelirlerden olan, Faiz Gelirlerinden 7.490.813,58.-TL; Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylardan 281.235.157,10.-TL; Para Cezalarından 2.060.333,75.-TL; Diğer Çeşitli Gelirlerden 1.897.745,13.-TL olmak üzere toplam 292.684.049,56.-TL tahsil edildiği, 06- Sermaye Gelirlerinden olan, Taşınmaz Satış Gelirlerinden toplam 18.869.255,05.-TL tahsil edildiği, 09- Red ve İadelerin (-) 309.755,74.-TL gerçekleştiği görülmüştür. SBB 2016 MALİ YILI BÜTÇE GELİRLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU AYRINTI KODU GELİR ADI BÜTÇE İLE VERİLEN GERÇEKLEŞME TUTARI (TL) GERÇEKLEŞME YÜZDESİ TOPLAM GERÇEKLEŞME İÇİNDEKİ PAYI 01 Vergi Gelirleri 12.400.000,00 14.341.087,67 % 115,65 % 3,57 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 39.190.000,00 68.100.112,33 % 173,77 % 16,98 04 Alınan Bağış ve Özel Yrd. 150.000,00 7.473.529,12 % 4.982,35 % 1,86 05 Diğer Gelirler 354.340.000,00 292.684.049,56 % 82,60 % 72,96 06 Sermaye Gelirleri 4.000.000,00 18.869.255,05 % 471,73 % 4,70 07 Alacaklardan Tahsilat 30.000,00 0,00 - - 09 Red ve İadeler (-) -110.000,00 -309.755,74 % 281,60 % -0,08 TOPLAM 410.000.000,00 401.158.277,99 % 97,84 % 100,00 SBB 2016 MALİ YILI FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU AÇIKLAMA BÜTÇE İLE VERİLEN GERÇEKLEŞEN GERÇEKLEŞME YÜZDESİ 01 ? İç Borçlanma 40.000.000,00 29.728.689,89 % 74,32 2016 Mali Yılında Bütçe geliri gerçekleşme oranının % 74,32 olduğu görülmüş olup, 31.12.2016 tarihi itibariyle, banka hesap bakiyesinin 102.117.686,07.-TL olduğu komisyonumuzca tespit edilmiştir. IV- TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ 2016 Mali Yılının Taşınır Kesin Hesap Raporları Komisyonumuz tarafından incelenmiş, taşınır kayıtlarının Bakanlar Kurulunun 18.01.2007 tarih ve 26407 Sayılı Kararıyla Resmi Gazetede yayınlanmış olan Taşınır Mal Yönetmeliğine uygun olarak tutulduğu görülmüştür. Taşınır Kesin Hesap İcmal Cetvellerinin incelenmesi neticesinde; 1) İlk Mal ve Malzeme Grubuna 2015 yılından 11.209.764,95.-TL? lik mal-malzeme devrettiği, yılı içinde 49.810.264,34.-TL? lik giriş, 48.844.191,15.-TL?lik çıkış olduğu ve 2017 yılına 12.175.838,14.-TL? lik mal-malzeme devrettiği; 2) Tesis, Makine ve Cihazlar Grubuna 2015 yılından 24.702.497,08.-TL? lik Tesis, makine ve cihaz devrettiği, yılı içinde 15.421.163,49.-TL? lik giriş, 12.843.922,55.-TL? lik çıkış olduğu ve 2017 yılına 27.279.738,02.-TL? lik tutarında tesis, makine ve cihaz devrettiği; 3) Taşıtlar Grubuna 2015 yılından 63.720.340,98.-TL tutarında taşıt devrettiği, yılı içinde 17.947.582,75.-TL? lik giriş, 10.475.064,36.-TL? lik çıkış olduğu ve 2017 yılına 71.192.859,37.-TL? lik taşıt devrettiği; 4) Demirbaşlar Grubuna 2015 yılından 11.188.097,81.-TL? lik demirbaş devrettiği, yılı içinde 3.682.381,98.-TL? lik giriş, 1.329.981,85.-TL? lik çıkış olduğu ve 2017 yılına 13.540.497,94.-TL? lik demirbaş devrettiği incelenmiştir. İDARENİN ADI SAKARYA/ADAPAZARI KODU 46.5.4.01 TAŞINIR HESAP KODU : 150 YILI : 2016 TAŞINIR I. DÜZEY DETAY KODU TAŞINIR I. DÜZEY DETAY ADI GEÇEN YILDAN DEVREDEN YIL İÇİNDE GİREN TOPLAM YIL İÇİNDE ÇIKAN GELECEK YILA DEVREDEN 150.01 Kırtasiye Malzemeleri Grubu 383.958,22 2.320.269,17 2.704.227,39 2.349.679,70 354.547,69 150.02 Beslenme/Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan Tüket 4.624,41 83.214,57 87.838,98 83.770,94 4.068,04 150.03 Tıbbi ve Laboratuvar Sarf Malzemeleri Grubu 184.217,04 709.217,90 893.434,94 707.636,76 185.798,18 150.04 Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar Grubu 1.686.523,53 18.268.551,83 19.955.075,36 17.901.662,60 2.053.412,76 150.05 Temizleme Ekipmanları Grubu 249.987,18 638.173,15 888.160,33 585.736,43 302.423,90 150.06 Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri Grubu 73.167,25 952.354,01 1.025.521,26 926.670,53 98.850,73 150.07 Yiyecek Grubu 32.477,70 140.377,57 172.855,27 166.459,26 6.396,01 150.08 İçecek Grubu 36.663,59 142.190,65 178.854,24 155.433,60 23.420,64 150.10 Zirai Maddeler Grubu 238.494,92 4.455.218,34 4.693.713,26 3.846.165,61 847.547,65 150.11 Yem Grubu 7.546,09 25.121,73 32.667,82 32.520,33 147,49 150.12 Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri Grubu 3.446.700,92 10.306.610,70 13.753.311,62 10.751.119,12 3.002.192,50 150.13 Yedek Parçalar Grubu 1.805.879,98 4.061.668,54 5.867.548,52 3.174.885,21 2.692.663,31 150.14 Nakil Vasıtaları Lastikleri Grubu 1.005.761,75 116.421,16 1.122.182,91 556.600,48 565.582,43 150.15 Değişim, Bağış ve Satış Amaçlı Yayınlar Grubu 3.799,99 219.823,79 223.623,78 223.123,79 499,99 150.16 Spor Malzemeleri Grubu 2.352,46 1.162.245,35 1.164.597,81 1.164.511,41 86,40 150.17 Basınçlı Ekipmanlar 4.177,20 12.210,64 16.387,84 9.720,84 6.667,00 150.99 Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler 2.043.432,72 6.196.595,24 8.240.027,96 6.208.494,54 2.031.533,42 T O P L A M 11.209.764,95 49.810.264,34 61.020.029,29 48.844.191,15 12.175.838,14 İDARENİN ADI SAKARYA/ADAPAZARI KODU 46.5.4.01 TAŞINIR HESAP KODU : 253 YILI : 2016 TAŞINIR I. DÜZEY DETAY KODU TAŞINIR I. DÜZEY DETAY ADI GEÇEN YILDAN DEVREDEN YIL İÇİNDE GİREN TOPLAM YIL İÇİNDE ÇIKAN GELECEK YILA DEVREDEN 253.01 Tesisler Grubu 9.555.339,97 0,00 9.555.339,97 0,00 9.555.339,97 253.02 Makineler ve Aletler Grubu 13.582.126,14 14.374.246,74 27.956.372,88 12.576.470,90 15.379.901,98 253.03 Cihazlar ve Aletler Grubu 1.565.030,97 1.046.916,75 2.611.947,72 267.451,65 2.344.496,07 T O P L A M 24.702.497,08 15.421.163,49 40.123.660,57 12.843.922,55 27.279.738,02 İDARENİN ADI SAKARYA/ADAPAZARI KODU 46.5.4.01 TAŞINIR HESAP KODU : 254 YILI : 2016 TAŞINIR I. DÜZEY DETAY KODU TAŞINIR I. DÜZEY DETAY ADI GEÇEN YILDAN DEVREDEN YIL İÇİNDE GİREN TOPLAM YIL İÇİNDE ÇIKAN GELECEK YILA DEVREDEN 254.01 Karayolu Taşıtları Grubu 63.674.624,98 17.947.582,75 81.622.207,73 10.475.064,36 71.147.143,37 254.02 Su ve Deniz Taşıtları Grubu 45.716,00 0,00 45.716,00 0,00 45.716,00 T O P L A M 63.720.340,98 17.947.582,75 81.667.923,73 10.475.064,36 71.192.859,37 İDARENİN ADI SAKARYA/ADAPAZARI KODU 46.5.4.01 TAŞINIR HESAP KODU : 255 YILI : 2016 TAŞINIR I. DÜZEY DETAY KODU TAŞINIR I. DÜZEY DETAY ADI GEÇEN YILDAN DEVREDEN YIL İÇİNDE GİREN TOPLAM YIL İÇİNDE ÇIKAN GELECEK YILA DEVREDEN 255.01 Döşeme ve Mefruşat Grubu 346.879,07 27.720,03 374.599,10 7.216,94 367.382,16 255.02 Büro Makineleri Grubu 6.679.273,95 1.948.037,63 8.627.311,58 815.982,71 7.811.328,87 255.03 Mobilyalar Grubu 2.912.715,83 1.194.392,59 4.107.108,42 391.030,40 3.716.078,02 255.04 Beslenme/Gıda ve Mutfak Demirbaşları Grubu 448,40 0,00 448,40 0,00 448,40 255.06 Tarihi veya Sanat Değeri Olan Demirbaşlar Grubu 0,00 248.148,93 248.148,93 0,00 248.148,93 255.07 Kütüphane Demirbaşları Grubu 163.513,07 0,00 163.513,07 295,00 163.218,07 255.08 Eğitim Demirbaşları Grubu 39.450,48 100.005,00 139.455,48 81.935,80 57.519,68 255.09 Spor Amaçlı Kullanılan Demirbaşlar Grubu 160.604,95 15.531,16 176.136,11 1.062,00 175.074,11 255.10 Güvenlik, Kontrol ve Tedbir Amaçlı Demirbaşlar Gru 347.556,01 125.743,64 473.299,65 29.096,00 444.203,65 255.11 Demirbaş Niteliğindeki Süs Eşyaları 81.082,07 0,00 81.082,07 0,00 81.082,07 255.12 Kullanımda Olan Demirbaş Nit. Değerli Eşyalar 7.304,81 0,00 7.304,81 0,00 7.304,81 255.99 Diğer Demirbaşlar Grubu 449.269,17 22.803,00 472.072,17 3.363,00 468.709,17 T O P L A M 11.188.097,81 3.682.381,98 14.870.479,79 1.329.981,85 13.540.497,94 GENEL T O P L A M 110.820.700,82 86.861.392,56 197.682.093,38 73.493.159,91 124.188.933,47 V-SONUÇ 1) Sakarya Büyükşehir Belediyesinin 2016 Mali Yılı Gider Bütçesi 450.000.000,00.-TL olup, bunun 403.207.749,59.-TL? sinin ödeme evrakına bağlanarak kullanıldığı, 34.882.058,70.-TL? sinin Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği uyarınca imha edildiği, gider gerçekleşmesinin % 89,60 olduğu; 2) Sakarya Büyükşehir Belediyesinin 2016 Mali Yılı Gelir Bütçesi 410.000.000,00.-TL ve Açık-Fazlanın Sınıflandırılması olarak 40.000.000,00.-TL olmak üzere toplam 450.000.000,00.-TL olup, 401.468.033,73.-TL tahsilât yapıldığı, 309.755,74.-TL Red ve İadeler olarak ilgililere teslim edildiği ve 401.158.277,99.-TL net Bütçe Geliri elde edildiği, Gelir gerçekleşmesinin % 97,84 olduğu; 3) Sakarya Büyükşehir Belediyesinin 2015 yılından 110.820.700,82.-TL tutarında taşınır ve mal-malzeme devrettiği, yıl içinde 86.861.392,56.-TL tutarında taşınırın ve malzemenin kayıtlara alındığı, 73.493.159,91.-TL tutarında taşınır ve mal-malzemenin kullanılarak kayıtlardan düşüldüğü, 2017 yılına 124.188.933,47.-TL tutarında taşınır ve mal-malzeme devrettiği; 4) Bütçe dışı herhangi bir kaynağa başvurulmadığı ve yapılan giderlerin de bütçede öngörüldüğü şekilde gerçekleştiği, tahminleri aşan harcamalar için gerekli yasal kararların (meclis kararı, encümen kararı, başkanlık oluru) alındığı, 1) Başta 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği, Taşınır Mal Yönetmeliği olmak üzere, mali iş ve işlemlerin yürürlükteki mevzuata aykırı herhangi bir işleme rastlanmadığı tespit edildiğine dairPlan ve Bütçe Komisyonunun 10/05/2017tarihli raporunda belirtildiği üzere kabulüne, MHP grubuna mensub Meclis üyeleri Erkal ETÇİOĞLU, Hacı Rüstem PİRİMOĞLU, Şemsettin DUMAN, İlhan FİLİZ, Ahmet Ziya AKAR, Hüdaverdi BAHADIR?ınçekimser oylarına karşılık, Oy çokluğu ile karar verilmiştir. Zeki TOÇOĞLU Fevzi GÜRSOY Yakup AYAR Büyükşehir Belediye Başkanı Meclis Divan Kâtibi Meclis Divan Kâtibi KARARIN ÖZÜ: Büyükşehir Belediyemizin 2016 Mali Yılı İdari ve Taşınır Kesin Hesabı. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi, 12/05/2017 Cuma günü saat 15:00?te, 5216 Sayılı Kanunun 13?üncü maddesi uyarınca, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki TOÇOĞLU?nun Başkanlığında, Meclis Üyelerinin çoğunluğunun iştirakiyle, Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binasının birinci katında bulunan Meclis Salonunda toplandı. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi Mayıs ayı toplantısının ikinci birleşimine ait gündemin 66?ncı maddesini oluşturan, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 08/05/2017 tarih ve 5/383 sayılı kararı ile incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Büyükşehir Belediyemizin 2016 Mali Yılı İdari Hesabı Encümenin 20/04/2017 tarih ve 294 ve 295 sayılı kararları ile Büyükşehir Belediye Encümeni ve Başkanlık tarafından tetkiki tamamlanan Belediyemiz 2016 Mali yılı Kesin Hesabı ve Taşınır Kesin Hesap İcmal Cetvellerinin, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 12. Maddesi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b ve 64. maddeleri, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. maddesi ve Taşınır Mal Yönetmeliğinin 35. maddesi gereğince görüşülmesine ait Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının 27/04/2017 tarih ve 123 sayılı yazısının incelendiğine dair tanzim olunan Plan ve Bütçe Komisyonunun 10/05/2017 tarihli hazırlanan detaylı raporun okunması ile yapılan müzakere ve madde madde ad okunmak suretiyle yapılan oylama neticesinde; Büyükşehir Belediyemizin 2016 Mali Yılı İdari ve Taşınır Kesin Hesabı; Sakarya Büyükşehir Belediyesinin 2016 Mali Yılı Bütçesinin 23.11.2015 tarih ve 11/554 Sayılı Meclis kararı ile 450.000.000,00.-TL Gider, 410.000.000,00.-TL Gelir, 40.000.000,00.-TL Finansman tahmini olmak üzere toplam 450.000.000,00.-TL öngörülerek denk bütçe hazırlandığı görülmüştür. 2015 yılı bütçesine göre 2016 yılı bütçesinde % 28,57 oranında artış yapılmıştır. 2016 Bütçesinde sermaye yatırımları toplam bütçenin % 34,63?ü olarak tahmin edilmiştir. II-GİDER KESİN HESABI A-EKONOMİK SINIFLANDIRMA Bütçe Giderleri Kesin Hesap Cetveline göre toplam ödenekten yıl içerisinde 403.207.749,59.-TL? lik kısmının harcandığı, kalan 34.882.058,70.-TL lik ödeneğin ise Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 39. Maddesine göre imha edildiği,13.449.373,24.-TL?lik ödeneğin 2017 yılına devredildiği,yönetmeliğin 36.maddesi uyarınca da yıl içerisinde 147.645.346,89.-TLtutarında bütçe ödenekleri arasında aktarma yapıldığı tespit edilmiştir. Komisyonca Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırma Tablosunun incelenmesi neticesinde; 01- Personel Giderlerinden Memurlara 24.480.490,93.-TL; Sözleşmeli Personele 550.240,70.-TL; İşçilere 24.686.757,04.-TL; Geçici Personele 200.565,49.-TL; Diğer Personele 504.614,51.-TL olmak üzere toplam 50.422.668,67.-TL harcandığı, 02- Sosyal Güvenlik Kurum Giderlerinden, Memurlara 3.287.056,19.-TL; Sözleşmeli Personele 98.078.06.-TL; İşçilere 4.893.999,41.-TL olmak üzere toplam 8.279.133,66.-TL?nin harcandığı, 03- Mal ve Hizmet Alım Giderlerinden, Üretime Yönelik Mal ve Hizmet Alımlarına 622.554,25.-TL; Tüketime Yönelik Mal ve Hizmet Alımlarına 28.621.779,19.-TL; Yolluk Giderlerine 228.417,97.-TL; Görev Giderlerine 4.815.932,80.-TL; Hizmet Alımlarına 81.950.776,89.-TL; Temsil ve Tanıtma Giderlerine 2.762.147,91.-TL; Menkul Mal Bakım Onarımlara 16.648.438,37.-TL; Gayrimenkul Bakım ve Onarım Giderlerine 6.889.047,37.-TL; Tedavi ve Cenaze Giderlerine 69.684,17.-TL olmak üzere toplam 142.608.778,92.-TL harcandığı, 04- Faiz Giderlerine 7.802.384,52.-TL harcandığı, (İller Bankasından ve Diğer Bankalardan alınan kredilerin faizleri) 05- Cari Transferlerden, Görev Zararları için 168.000,00.-TL; Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar için 4.056.410,89.-TL; Hane Halkına Yapılan Transferlere 8.341.359,46.-TL; Yurtdışına Yapılan Transferlere 66.214,32.-TL; Gelirlerden Ayrılan Paylar için 5.997.829,34.-TL (İller Bankası % 2 sermaye payı) olmak üzere toplam 18.629.814,01.-TL harcandığı, 06- Sermaye Giderlerinden, Mamul Mal Alımlarına 10.872.431,89.-TL; Menkul Sermaye Üretim Giderlerine 4.478.803,71.-TL; Gayri Maddi Hak Alımlarına 1.180.000.00.-TL; Kamulaştırma Giderlerine 8.771.380,24.-TL; Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderlerine 133.973.341,97.-TL; Menkul Malların Büyük Onarım Giderlerine 708.059,06.-TL; Gayrimenkul Büyük Onarım Giderlerine 15.390.952,94.-TL olmak üzere toplam 175.374.969,81.-TL harcandığı, 07- Sermaye Transferlerine 90.000,00.-TL harcandığı, tespit edilmiş, 2016 Yılı Bütçe Gider Gerçekleşme Oranının % 89,60 olduğu görülmüştür. SBB 2016 MALİ YILI BÜTÇE GİDERLERİ VE GERÇEKLEŞME TABLOSU (EKONOMİK SINIFLANDIRMA) AYRINTI KODU GİDER ADI BÜTÇE İLE VERİLEN GERÇEKLEŞME TUTARI (TL) GERÇEKLEŞME YÜZDESİ TOPLAM GERÇEKLEŞME İÇİNDEKİ PAYI 01 Personel Giderleri 56.850.000,00 50.422.668,67 % 88,69 % 12,51 02 SGK Prim Giderleri 9.010.000,00 8.279.133,66 % 91,89 % 2,05 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 120.578.000,00 142.608.778,92 % 118,27 % 35,37 04 Faiz Giderleri 15.250.000,00 7.802.384,52 % 51,16 % 1,94 05 Cari Transferler 17.685.000,00 18.629.814,01 % 105,34 % 4,62 06 Sermaye Giderleri 207.792.000,00 175.374.969,81 % 84,40 % 43,49 07 Sermaye Transferleri 230.000,00 90.000,00 % 39,13 % 0,02 08 Borç Verme 50.000,00 0,00 - - 09 Yedek Ödenek 22.555.000,00 0,00 - - TOPLAM 450.000.000,00 403.207.749,59 % 89,60 % 100,00 B-FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA 01- Yasama ve Yürütme Organları, Finansal ve Mali İşler ile Dışişleri hizmetlerine (Genel Sekreterlik Birimi, Özel Kalem ve İç Denetim Birimi, Basın Yayın Müdürlüğü, Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı) 28.351.964,76.-TL, Genel Hizmetlere (İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, Teftiş Kurulu, Hukuk Müşavirliği, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı) 115.482.387,47.-TL olmak üzere Genel Kamu Hizmetlerine toplam 143.834.352,23.-TL harcandığı, 03- Kurumsal Güvenlik Hizmetlerine (Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı) 6.547.672,48.-TL, Yangından Korunma Hizmetlerine (İtfaiye Dairesi Başkanlığı) 18.358.313,64.-TL, Kamu Düzeni Hizmetlerine (Zabıta Dairesi Başkanlığı) 5.171.667,66.-TL olmak üzere Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetlerine toplam 30.077.653,78.-TL harcandığı, 04- İmalat ve İnşaat Hizmetlerine (Fen İşleri Dairesi Başkanlığı) 134.808.257,38.-TL ve Ulaştırma Hizmetlerine (Ulaşım Dairesi Başkanlığı) 14.546.763,91.-TL olmak üzere Ekonomik İşler ve Hizmetlere toplam 149.355.021,29.-TL harcandığı, 05- Çevre Koruma Hizmetlerine (Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı) 36.226.071,61.-TL harcandığı, 06- İskân ve Toplum Refahı Hizmetlerine (İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı) 12.611.069,30.-TL harcandığı, 07- Sağlık Hizmetlerine (Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı) 10.441.482,00.-TL harcandığı, 08- Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetlerine (Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı) 9.939.921,81.-TL harcandığı, 09- Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetlerine (Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı) 10.722.177,57.-TL harcandığı, SBB 2016 MALİ YILI BÜTÇE GİDERLERİNİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA TABLOSU AYRINTI KODU GİDER ADI BÜTÇE İLE VERİLEN GERÇEKLEŞME TUTARI (TL) GERÇEKLEŞME YÜZDESİ TOPLAM GERÇEKLEŞME İÇİNDEKİ PAYI 01 Genel Kamu Hizmetleri 160.118.000,00 143.834.352,23 % 89,83 % 35,67 03 Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizm. 33.159.000,00 30.077.653,78 % 90,71 % 7,46 04 Ekonomik İşler ve Hizmetler 157.594.000,00 149.355.021,29 % 94,77 % 37,04 05 Çevre Koruma Hizmetleri 52.987.000,00 36.226.071,61 % 68,37 % 8,98 06 İskan ve Toplum Refahı Hizm. 15.000.000,00 12.611.069,30 % 84,07 % 4,23 07 Sağlık Hizmetleri 9.591.000,00 10.441.482,00 % 108,87 % 3,50 08 Dinlenme, Kültür ve Din Hizm. 11.000.000,00 9.939.921,81 % 90,36 % 3,34 10 Sosyal Güv. ve Sosyal Yrd. Hizm. 10.551.000,00 10.722.177,57 % 101,62 % 3,60 TOPLAM 450.000.000,00 403.207.749,59 % 89,60 % 100,00 C-HARCAMA BİRİMLERİ DÜZEYİNDE BÜTÇE VE GERÇEKLEŞME DURUMLARI TABLOSU GENEL SEKRETERLİK AYRINTI KODU GİDER ADI BÜTÇE İLE VERİLEN GERÇEKLEŞME TUTARI TL GERÇEKLEŞME YÜZDESİ TOPLAM GERÇEKLEŞME İÇİNDEKİ PAYI 01 Personel Giderleri 866.000,00 437.060,37 50,47 68,30% 02 SGK Prim Giderleri 147.000,00 57.920,02 39,40% 9,05% 03 Mal ve Hizmet Alım Gid. 132.000,00 144.940,92 109,80% 22,65% TOPLAM 1.145.000,00 639.921,31 55,89% 100,00% ÖZEL KALEM AYRINTI KODU GİDER ADI BÜTÇE İLE VERİLEN GERÇEKLEŞME TUTARI TL GERÇEKLEŞME YÜZDESİ TOPLAM GERÇEKLEŞME İÇİNDEKİ PAYI 01 Personel Giderleri 1.612.000,00 1.093.178,22 % 67,82 % 21,77 02 SGK Prim Giderleri 184.000,00 57.830,38 % 31,43 % 1,15 03 Mal ve Hizmet Alım Gid. 3.897.000,00 3.870.378,45 % 99,32 % 77,08 TOPLAM 5. 93.000,00 5.021.387,05 % 88,20 % 100,00 İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI AYRINTI KODU GİDER ADI BÜTÇE İLE VERİLEN GERÇEKLEŞME TUTARI TL GERÇEKLEŞME YÜZDESİ TOPLAM GERÇEKLEŞME İÇİNDEKİ PAYI 01 Personel Giderleri 6.513.000,00 5.962.406,06 % 91,55 % 12,51 02 SGK Prim Giderleri 255.000,00 760.638,97 % 298,29 % 1,60 03 Mal ve Hizmet Alım Gid. 34.329.000,00 40.952.153,56 % 119,29 % 85,90 05 Cari Transferler 5.000,00 0,00 - - TOPLAM 41.102.000,00 47.675.198,59 % 93,64 % 115,99 BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANL ĞI AYRINTI KODU GİDER ADI BÜTÇE İLE VERİLEN GERÇEKLEŞME TUTARI TL GERÇEKLEŞME YÜZDESİ TOPLAM GERÇEKLEŞME İÇİNDEKİ PAYI 01 Personel Giderleri 982.000,00 1.105.278,70 % 112,55 % 26,36 02 SGK Prim Giderleri 154.000,00 151.856,38 % 98,61 % 3, 2 03 Mal ve Hizmet Alım Gid. 1.504.000,00 1.467.695,23 % 97,59 % 35,00 06 Sermaye Giderleri 1.181.000,00 1.468.587,88 % 124,35 % 35,02 TOPLAM 3.821.000,00 4.193.418,19 % 109,75 % 100,00 TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI AYRINTI KODU GİDER ADI BÜTÇE İLE VERİLEN GERÇEKLEŞME TUTARI TL GERÇEKLEŞME YÜZDESİ TOPLAM GERÇEKLEŞME İÇİNDEKİ PAYI 01 Personel Giderleri 100.000,00 91.907,54 % 91,91 % 88,29 02 SGK Prim Giderleri 18.000,00 12.192,13 % 67,73 % 11,71 TOPLAM 118.000,00 104.099,67 % 88,22 % 100,00 HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ AYRINTI KODU GİDER ADI BÜTÇE İLE VERİLEN GERÇEKLEŞME TUTARI TL GERÇEKLEŞME YÜZDESİ TOPLAM GERÇEKLEŞME İÇİNDEKİ PAYI 01 Personel Giderleri 246.000,00 328.654,96 % 133,60 % 7,62 02 SGK Prim Giderleri 43.000,00 34.534,57 % 80,31 % 0,80 03 Mal ve Hizmet Alım Gid. 1.367.000,00 3.952.071,57 % 289,11 % 91,58 TOPLAM 1.656.000,00 4.315.261,10 % 260,58 % 100,00 BASIN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ AYRINTI KODU GİDER ADI BÜTÇE İLE VERİLEN GERÇEKLEŞME TUTARI TL GERÇEKLEŞME YÜZDESİ TOPLAM GERÇEKLEŞME İÇİNDEKİ PAYI 01 P rsonel Giderleri 288.000,00 93.073,26 % 32,32 % 22,59 02 SGK Prim Giderleri 51.000,00 15.274,06 % 29,95 % 3,38 03 Mal ve Hizmet Alım Gid. 310.000,00 237.216,44 % 76,52 % 74,03 06 Sermaye Giderleri 10.000,00 0,00 - - TOPLAM 659.000,00 345.563,76 % 52,4 % 100,00 HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ AYRINTI KODU GİDER ADI BÜTÇE İLE VERİLEN GERÇEKLEŞME TUTARI TL GERÇEKLEŞME YÜZDESİ TOPLAM GERÇEKLEŞME İÇİNDEKİ PAYI 01 Personel Giderleri 526.000,00 290.095,18 % 55,15 % 15,39 02 SGK Prim Giderleri 93.000,00 3.030,99 % 46,27 % 2,28 03 Mal ve Hizmet Alım Gid. 2.291.000,00 1.551.300,57 % 67,71 % 82,32 TOPLAM 2.910.000,00 1.884.426,74 % 64,76 % 100,00 ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI AYRINTI KODU GİDER ADI BÜTÇE İLE VERİLEN GERÇEKLEŞME TUTARI TL GERÇEKLEŞME YÜZDESİ TOPLAM GERÇEKLEŞME İÇİNDEKİ PAYI 01 Personel Giderleri 2.644.000,00 1.972.224,62 % 74,59 % 5,44 02 SGK Prim Giderleri 456.000,00 276.179,36 % 60,57 % 0,76 03 Mal ve Hizmet Alım Gid. 14.047.000,00 17.671.488,97 % 125,80 % 48,78 06 Ser aye Giderleri 35.840.000,00 16.306.178,66 % 45,50 % 45,01 TOPLAM 52.987.000,00 36.226.071,61 % 68,37 % 100,00 FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI AYRINTI KODU GİDER ADI BÜTÇE İLE VERİLEN GERÇEKLEŞME TUTARI TL GERÇEKLEŞME YÜZDESİ TOPLAM GERÇEKLEŞME İÇİNDEKİ PAYI 01 Personel Giderleri 4.941.000,00 3.630.828,25 % 73,48 % 3,52 02 SGK Prim Giderleri 858.000,00 588.901,99 % 68,64 % 0,57 03 Mal ve Hizmet Alım Gid. 1.718.000,00 5.319.899,89 % 309,66 % 5,16 06 Sermaye Giderleri 127.088.000,00 93.576.056,44 % 73,6 % 90,75 TOPLAM 134.605.000,00 103.115.686,57 % 76,61 % 100,00 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI AYRINTI KODU GİDER ADI BÜTÇE İLE VERİLEN GERÇEKLEŞME TUTARI TL GERÇEKLEŞME YÜZDESİ TOPLAM GERÇEKLEŞME İÇİNDEKİ PAYI 01 Personel Giderleri 2.145.000, 0 1.635.838,74 % 76,26 % 8,00 02 SGK Prim Giderleri 380.000,00 274.774,40 % 72,31 % 1,34 03 Mal ve Hizmet Alım Gid. 758.000,00 1.669.213,69 % 220,21 % 8,16 04 Faiz Giderleri 15.250.000,00 7.802.384,52 % 51,16 % 38,13 05 Cari Transferler 8.620.000,00 8 988.454,55 % 104,27 % 43,93 06 Sermaye Giderleri 12.000,00 0,00 - - 07 Sermaye Transferleri 230.000,00 90.000,00 % 39,13 % 0,44 08 Borç Verme 50.000,00 0,00 - - 09 Yedek Ödenek 22.555.000,00 0,00 - - TOPLAM 50.000.000,00 20.460.665,90 % 40,92 % 100,00 DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI AYRINTI KODU GİDER ADI BÜTÇE İLE VERİLEN GERÇEKLEŞME TUTARI TL GERÇEKLEŞME YÜZDESİ TOPLAM GERÇEKLEŞME İÇİNDEKİ PAYI 01 Personel Giderleri 4.062.000,00 5.018.624,46 % 123,55 % 7,74 02 SGK Prim Giderleri 719.000,00 99 .490,29 % 137,76 % 1,53 03 Mal ve Hizmet Alım Gid. 29.883.000,00 40.582.722,31 % 135,81 % 62,61 06 Sermaye Giderleri 21.800.000,00 18.230.310,93 % 83,63 % 28,12 TOPLAM 56.464.000,00 64.822.147,99 % 114,80 % 100,00 İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI AYRINTI KODU GİDER ADI BÜTÇE İLE VERİLEN GERÇEKLEŞME TUTARI TL GERÇEKLEŞME YÜZDESİ TOPLAM GERÇEKLEŞME İÇİNDEKİ PAYI 01 Personel Giderleri 2.808.000,00 2.414.703,93 % 85,99 % 19,15 02 SGK Prim Giderleri 494.000,00 312.873,86 % 63,33 % 2,48 03 Mal ve Hizmet Alım Gid. 4.448.000,00 1.112.111,27 % 25,00 % 8,82 06 Sermaye Giderleri 7.250.000,00 8.771.380,24 % 120,98 % 69,55 TOPLAM 15.000.000,00 12.611.069,30 % 84,07 % 100,00 İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI AYRINTI KODU GİDER ADI BÜTÇE İLE VERİLEN GERÇEKLEŞME TUTAR TL GERÇEKLEŞME YÜZDESİ TOPLAM GERÇEKLEŞME İÇİNDEKİ PAYI 01 Personel Giderleri 13.873.000,00 12.318.010,64 % 88,79 % 67,10 02 SGK Prim Giderleri 2.448.000,00 2.304.569,27 % 94,14 % 12,55 03 Mal ve Hizmet Alım Gid. 2.648.000,00 1.842.241,49 % 6 ,57 % 10,03 06 Sermaye Giderleri 2.010.000,00 1.893.492,24 % 94,20 % 10,31 TOPLAM 20.979.000,00 18.358.313,64 % 87,51 % 100,00 ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI AYRINTI KODU GİDER ADI BÜTÇE İLE VERİLEN GERÇEKLEŞME TUTARI TL GERÇEKLEŞME YÜZDESİ TOPLAM GERÇEKLEŞME İÇİNDEKİ PAYI 01 Personel Giderleri 4.341.000,00 4.105.647,21 % 94,58 % 79,39 02 SGK Prim Giderleri 766.000,00 689.960,19 % 90,07 % 13,34 03 Mal ve Hizmet Alım Gid. 1.323.000,00 376.060,26 % 28,42 % 7,27 05 Cari Transferler 250.000,00 0,00 - - TOPLAM 6.680.000,00 5.171.667,66 % 77,42 % 100,00 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI AYRINTI KODU GİDER ADI BÜTÇE İLE VERİLEN GERÇEKLEŞME TUTARI TL GERÇEKLEŞME YÜZDESİ TOPLAM GERÇEKLEŞME İÇİNDEKİ PAYI 01 Personel Giderleri 874.000,00 803.235,19 % 91,90 % 8,08 02 SGK Prim Giderleri 155.000,00 140.297,72 % 90,51 % 1,41 03 Mal ve Hizmet Alım Gid. 8.671.000,00 7.696.388,90 % 88,76 % 77,43 05 Cari Transferler 1.300.000,00 1.300.000,00 % 100,00 % 13,08 TOPLAM 11.000.000,00 9.939.921,81 % 90,36 % 100,00 SAĞLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI AYRINTI KODU GİDER ADI BÜTÇE İLE VERİLEN GERÇEKLEŞME TUTARI TL GERÇEKLEŞME YÜZDESİ TOPLAM GERÇEKLEŞME İÇİNDEKİ PAYI 01 Personel Giderleri 3.972.000,00 4.117.813,61 % 103,67 % 39,44 02 SGK Prim Giderleri 704.000,00 713.197,49 % 101,31 % 6,83 03 Mal ve Hizmet Alım Gid. 4.215.000,00 5.320.062,87 % 126,22 % 50,95 05 Cari Transferler 300.000,00 205.765,45 % 68,59 % 1,97 06 Sermaye Giderleri 400.000,00 84.642,58 % 21,16 % 0,81 TOPLAM 9.591.000,00 10.441.482,00 % 108,87 % 100,00 ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI AYRINTI KODU GİDER ADI BÜTÇE İLE VERİLEN GERÇEKLEŞME TUTARI TL GERÇEKLEŞME YÜZDESİ TOPLAM GERÇEKLEŞME İÇİNDEKİ PAYI 01 Personel Giderleri 3.807.000,00 3.423.555,03 % 89,93 % 23,53 02 SGK Prim Giderleri 661.000,00 593.026,57 % 89,72 % 4,08 03 Mal ve Hizmet Alım Gid. 7.071.000,00 5.544.214,54 % 78,41 % 38,11 06 Sermaye Giderleri 11.450.000,00 4.985.967,77 % 43,55 % 34,28 TOPLAM 22.989.000,00 14.546.763,91 % 63,28 % 100,00 SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI AYRINTI KODU GİDER ADI BÜTÇE İLE VERİLEN GERÇEKLEŞME TUTARI TL GERÇEKLEŞME YÜZDESİ TOPLAM GERÇEKLEŞME İÇİNDEKİ PAYI 01 Personel Giderleri 1.138.000,00 1.018.937,50 % 89,54 % 9,50 02 SGK Prim Giderleri 200.000,00 186.698,20 % 93,35 % 1,74 03 Mal ve Hizmet Alım Gid. 1.522.000,00 1.373.787,94 % 90,26 % 12,81 05 Cari Transferler 7.460.000,00 8.135.594,01 % 109,06 % 75,88 06 Sermaye Giderleri 231.000,00 7.159,92 % 3,10 % 0,07 TOPLAM 10.551.000,00 10.722.177,57 % 101,62 % 100,00 TARIMSAL HİZMETLER VE MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI AYRINTI KODU GİDER ADI BÜTÇE İLE VERİLEN GERÇEKLEŞME TUTARI TL GERÇEKLEŞME YÜZDESİ TOPLAM GERÇEKLEŞME İÇİNDEKİ PAYI 01 Personel Giderleri 1.112.000,00 348.159,69 % 31,31 % 37,85 02 SGK Prim Giderleri 224.000,00 48.836,98 % 21,80 % 5,31 03 Mal ve Hizmet Alım Gid. 444.000,00 522.937,74 % 117,78 % 56,85 06 Sermaye Giderleri 270.000,00 0,00 - - TOPLAM 2.050.000,00 919.934,41 % 44,87 % 100,00 YOL BAKIM VE ALTYAPI KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI AYRINTI KODU GİDER ADI BÜTÇE İLE VERİLEN GERÇEKLEŞME TUTARI TL GERÇEKLEŞME YÜZDESİ TOPLAM GERÇEKLEŞME İÇİNDEKİ PAYI 01 Personel Giderleri 0,00 213.435,51 - % 0,67 02 SGK Prim Giderleri 0,00 26.049,84 - % 0,08 03 Mal ve Hizmet Alım Gid. 0,00 1.401.892,31 - % 4,42 06 Sermaye Giderleri 0,00 30.051.193,15 - % 94,82 TOPLAM 0,00 31.692.570,81 - % 100,00 III-GELİR KESİN HESABI Bütçe Gelirleri Kesin Hesap Cetveline göre 2015 yılından devreden gelir tahakkukunun 26.443.621,05.-TL olduğu ve mali yıl gelir tahakkukunun 410.653.673,12.-TL olmak üzere toplam 437.097.294,17.-TL olduğu, bunun 401.468.033,73.-TL? sinin tahsil edildiği, bu tahsilâttan 309.755,74.-TL? sinin Red ve İadeler olarak kesinti yapıldığı 2016 Yılı net gelirin 401.158.277,99.-TL olarak gerçekleştiği, sonuç olarak 2017 yılında tahsil edilmek üzere toplam 35.624.751,05.-TL?nin de tahakkuk artığı olarak devir ettiği komisyonumuzca tespit edilmiştir. Bütçe Gelirleri Ekonomik Sınıflandırma Tablosunun incelenmesi neticesinde; 01- Vergi Gelirlerinden, Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergilerinin 4.636.875,38.-TL; Harç Gelirlerinin 9.704.212,29.-TL olmak üzere toplam 14.341.087,67.-TL tahsil edildiği, 03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden olan, Mal ve Hizmet Satış Gelirlerinden 63.123.031,29.-TL; Malların Kullanma veya Faaliyette Bulunma İzni Gelirlerinden 49.041,64.-TL ve Kira Gelirlerinden 4.928.039,40.-TL olmak üzere toplam 68.100.112,33.-TL tahsil edildiği, 04- Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirlerden olan, Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlardan 6.050.000,00.-TL ve Proje Yardımlarından 1.423.529,12.-TL olmak üzere toplam 7.473.529,12.-TL tahsil edildiği, 05- Diğer Gelirlerden olan, Faiz Gelirlerinden 7.490.813,58.-TL; Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylardan 281.235.157,10.-TL; Para Cezalarından 2.060.333,75.-TL; Diğer Çeşitli Gelirlerden 1.897.745,13.-TL olmak üzere toplam 292.684.049,56.-TL tahsil edildiği, 06- Sermaye Gelirlerinden olan, Taşınmaz Satış Gelirlerinden toplam 18.869.255,05.-TL tahsil edildiği, 09- Red ve İadelerin (-) 309.755,74.-TL gerçekleştiği görülmüştür. SBB 2016 MALİ YILI BÜTÇE GELİRLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU AYRINTI KODU GELİR ADI BÜTÇE İLE VERİLEN GERÇEKLEŞME TUTARI (TL) GERÇEKLEŞME YÜZDESİ TOPLAM GERÇEKLEŞME İÇİNDEKİ PAYI 01 Vergi Gelirleri 12.400.000,00 14.341.087,67 % 115,65 % 3,57 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 39.190.000,00 68.100.112,33 % 173,77 % 16,98 04 Alınan Bağış ve Özel Yrd. 150.000,00 7.473.529,12 % 4.982,35 % 1,86 05 Diğer Gelirler 354.340.000,00 292.684.049,56 % 82,60 % 72,96 06 Sermaye Gelirleri 4.000.000,00 18.869.255,05 % 471,73 % 4,70 07 Alacaklardan Tahsilat 30.000,00 0,00 - - 09 Red ve İadeler (-) -110.000,00 -309.755,74 % 281,60 % -0,08 TOPLAM 410.000.000,00 401.158.277,99 % 97,84 % 100,00 SBB 2016 MALİ YILI FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU AÇIKLAMA BÜTÇE İLE VERİLEN GERÇEKLEŞEN GERÇEKLEŞME YÜZDESİ 01 ? İç Borçlanma 40.000.000,00 29.728.689,89 % 74,32 2016 Mali Yılında Bütçe geliri gerçekleşme oranının % 74,32 olduğu görülmüş olup, 31.12.2016 tarihi itibariyle, banka hesap bakiyesinin 102.117.686,07.-TL olduğu komisyonumuzca tespit edilmiştir. IV- TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ 2016 Mali Yılının Taşınır Kesin Hesap Raporları Komisyonumuz tarafından incelenmiş, taşınır kayıtlarının Bakanlar Kurulunun 18.01.2007 tarih ve 26407 Sayılı Kararıyla Resmi Gazetede yayınlanmış olan Taşınır Mal Yönetmeliğine uygun olarak tutulduğu görülmüştür. Taşınır Kesin Hesap İcmal Cetvellerinin incelenmesi neticesinde; 1) İlk Mal ve Malzeme Grubuna 2015 yılından 11.209.764,95.-TL? lik mal-malzeme devrettiği, yılı içinde 49.810.264,34.-TL? lik giriş, 48.844.191,15.-TL?lik çıkış olduğu ve 2017 yılına 12.175.838,14.-TL? lik mal-malzeme devrettiği; 2) Tesis, Makine ve Cihazlar Grubuna 2015 yılından 24.702.497,08.-TL? lik Tesis, makine ve cihaz devrettiği, yılı içinde 15.421.163,49.-TL? lik giriş, 12.843.922,55.-TL? lik çıkış olduğu ve 2017 yılına 27.279.738,02.-TL? lik tutarında tesis, makine ve cihaz devrettiği; 3) Taşıtlar Grubuna 2015 yılından 63.720.340,98.-TL tutarında taşıt devrettiği, yılı içinde 17.947.582,75.-TL? lik giriş, 10.475.064,36.-TL? lik çıkış olduğu ve 2017 yılına 71.192.859,37.-TL? lik taşıt devrettiği; 4) Demirbaşlar Grubuna 2015 yılından 11.188.097,81.-TL? lik demirbaş devrettiği, yılı içinde 3.682.381,98.-TL? lik giriş, 1.329.981,85.-TL? lik çıkış olduğu ve 2017 yılına 13.540.497,94.-TL? lik demirbaş devrettiği incelenmiştir. İDARENİN ADI SAKARYA/ADAPAZARI KODU 46.5.4.01 TAŞINIR HESAP KODU : 150 YILI : 2016 TAŞINIR I. DÜZEY DETAY KODU TAŞINIR I. DÜZEY DETAY ADI GEÇEN YILDAN DEVREDEN YIL İÇİNDE GİREN TOPLAM YIL İÇİNDE ÇIKAN GELECEK YILA DEVREDEN 150.01 Kırtasiye Malzemeleri Grubu 383.958,22 2.320.269,17 2.704.227,39 2.349.679,70 354.547,69 150.02 Beslenme/Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan Tüket 4.624,41 83.214,57 87.838,98 83.770,94 4.068,04 150.03 Tıbbi ve Laboratuvar Sarf Malzemeleri Grubu 184.217,04 709.217,90 893.434,94 707.636,76 185.798,18 150.04 Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar Grubu 1.686.523,53 18.268.551,83 19.955.075,36 17.901.662,60 2.053.412,76 150.05 Temizleme Ekipmanları Grubu 249.987,18 638.173,15 888.160,33 585.736,43 302.423,90 150.06 Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri Grubu 73.167,25 952.354,01 1.025.521,26 926.670,53 98.850,73 150.07 Yiyecek Grubu 32.477,70 140.377,57 172.855,27 166.459,26 6.396,01 150.08 İçecek Grubu 36.663,59 142.190,65 178.854,24 155.433,60 23.420,64 150.10 Zirai Maddeler Grubu 238.494,92 4.455.218,34 4.693.713,26 3.846.165,61 847.547,65 150.11 Yem Grubu 7.546,09 25.121,73 32.667,82 32.520,33 147,49 150.12 Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri Grubu 3.446.700,92 10.306.610,70 13.753.311,62 10.751.119,12 3.002.192,50 150.13 Yedek Parçalar Grubu 1.805.879,98 4.061.668,54 5.867.548,52 3.174.885,21 2.692.663,31 150.14 Nakil Vasıtaları Lastikleri Grubu 1.005.761,75 116.421,16 1.122.182,91 556.600,48 565.582,43 150.15 Değişim, Bağış ve Satış Amaçlı Yayınlar Grubu 3.799,99 219.823,79 223.623,78 223.123,79 499,99 150.16 Spor Malzemeleri Grubu 2.352,46 1.162.245,35 1.164.597,81 1.164.511,41 86,40 150.17 Basınçlı Ekipmanlar 4.177,20 12.210,64 16.387,84 9.720,84 6.667,00 150.99 Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler 2.043.432,72 6.196.595,24 8.240.027,96 6.208.494,54 2.031.533,42 T O P L A M 11.209.764,95 49.810.264,34 61.020.029,29 48.844.191,15 12.175.838,14 İDARENİN ADI SAKARYA/ADAPAZARI KODU 46.5.4.01 TAŞINIR HESAP KODU : 253 YILI : 2016 TAŞINIR I. DÜZEY DETAY KODU TAŞINIR I. DÜZEY DETAY ADI GEÇEN YILDAN DEVREDEN YIL İÇİNDE GİREN TOPLAM YIL İÇİNDE ÇIKAN GELECEK YILA DEVREDEN 253.01 Tesisler Grubu 9.555.339,97 0,00 9.555.339,97 0,00 9.555.339,97 253.02 Makineler ve Aletler Grubu 13.582.126,14 14.374.246,74 27.956.372,88 12.576.470,90 15.379.901,98 253.03 Cihazlar ve Aletler Grubu 1.565.030,97 1.046.916,75 2.611.947,72 267.451,65 2.344.496,07 T O P L A M 24.702.497,08 15.421.163,49 40.123.660,57 12.843.922,55 27.279.738,02 İDARENİN ADI SAKARYA/ADAPAZARI KODU 46.5.4.01 TAŞINIR HESAP KODU : 254 YILI : 2016 TAŞINIR I. DÜZEY DETAY KODU TAŞINIR I. DÜZEY DETAY ADI GEÇEN YILDAN DEVREDEN YIL İÇİNDE GİREN TOPLAM YIL İÇİNDE ÇIKAN GELECEK YILA DEVREDEN 254.01 Karayolu Taşıtları Grubu 63.674.624,98 17.947.582,75 81.622.207,73 10.475.064,36 71.147.143,37 254.02 Su ve Deniz Taşıtları Grubu 45.716,00 0,00 45.716,00 0,00 45.716,00 T O P L A M 63.720.340,98 17.947.582,75 81.667.923,73 10.475.064,36 71.192.859,37 İDARENİN ADI SAKARYA/ADAPAZARI KODU 46.5.4.01 TAŞINIR HESAP KODU : 255 YILI : 2016 TAŞINIR I. DÜZEY DETAY KODU TAŞINIR I. DÜZEY DETAY ADI GEÇEN YILDAN DEVREDEN YIL İÇİNDE GİREN TOPLAM YIL İÇİNDE ÇIKAN GELECEK YILA DEVREDEN 255.01 Döşeme ve Mefruşat Grubu 346.879,07 27.720,03 374.599,10 7.216,94 367.382,16 255.02 Büro Makineleri Grubu 6.679.273,95 1.948.037,63 8.627.311,58 815.982,71 7.811.328,87 255.03 Mobilyalar Grubu 2.912.715,83 1.194.392,59 4.107.108,42 391.030,40 3.716.078,02 255.04 Beslenme/Gıda ve Mutfak Demirbaşları Grubu 448,40 0,00 448,40 0,00 448,40 255.06 Tarihi veya Sanat Değeri Olan Demirbaşlar Grubu 0,00 248.148,93 248.148,93 0,00 248.148,93 255.07 Kütüphane Demirbaşları Grubu 163.513,07 0,00 163.513,07 295,00 163.218,07 255.08 Eğitim Demirbaşları Grubu 39.450,48 100.005,00 139.455,48 81.935,80 57.519,68 255.09 Spor Amaçlı Kullanılan Demirbaşlar Grubu 160.604,95 15.531,16 176.136,11 1.062,00 175.074,11 255.10 Güvenlik, Kontrol ve Tedbir Amaçlı Demirbaşlar Gru 347.556,01 125.743,64 473.299,65 29.096,00 444.203,65 255.11 Demirbaş Niteliğindeki Süs Eşyaları 81.082,07 0,00 81.082,07 0,00 81.082,07 255.12 Kullanımda Olan Demirbaş Nit. Değerli Eşyalar 7.304,81 0,00 7.304,81 0,00 7.304,81 255.99 Diğer Demirbaşlar Grubu 449.269,17 22.803,00 472.072,17 3.363,00 468.709,17 T O P L A M 11.188.097,81 3.682.381,98 14.870.479,79 1.329.981,85 13.540.497,94 GENEL T O P L A M 110.820.700,82 86.861.392,56 197.682.093,38 73.493.159,91 124.188.933,47 V-SONUÇ 1) Sakarya Büyükşehir Belediyesinin 2016 Mali Yılı Gider Bütçesi 450.000.000,00.-TL olup, bunun 403.207.749,59.-TL? sinin ödeme evrakına bağlanarak kullanıldığı, 34.882.058,70.-TL? sinin Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği uyarınca imha edildiği, gider gerçekleşmesinin % 89,60 olduğu; 2) Sakarya Büyükşehir Belediyesinin 2016 Mali Yılı Gelir Bütçesi 410.000.000,00.-TL ve Açık-Fazlanın Sınıflandırılması olarak 40.000.000,00.-TL olmak üzere toplam 450.000.000,00.-TL olup, 401.468.033,73.-TL tahsilât yapıldığı, 309.755,74.-TL Red ve İadeler olarak ilgililere teslim edildiği ve 401.158.277,99.-TL net Bütçe Geliri elde edildiği, Gelir gerçekleşmesinin % 97,84 olduğu; 3) Sakarya Büyükşehir Belediyesinin 2015 yılından 110.820.700,82.-TL tutarında taşınır ve mal-malzeme devrettiği, yıl içinde 86.861.392,56.-TL tutarında taşınırın ve malzemenin kayıtlara alındığı, 73.493.159,91.-TL tutarında taşınır ve mal-malzemenin kullanılarak kayıtlardan düşüldüğü, 2017 yılına 124.188.933,47.-TL tutarında taşınır ve mal-malzeme devrettiği; 4) Bütçe dışı herhangi bir kaynağa başvurulmadığı ve yapılan giderlerin de bütçede öngörüldüğü şekilde gerçekleştiği, tahminleri aşan harcamalar için gerekli yasal kararların (meclis kararı, encümen kararı, başkanlık oluru) alındığı, 1) Başta 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği, Taşınır Mal Yönetmeliği olmak üzere, mali iş ve işlemlerin yürürlükteki mevzuata aykırı herhangi bir işleme rastlanmadığı tespit edildiğine dairPlan ve Bütçe Komisyonunun 10/05/2017tarihli raporunda belirtildiği üzere kabulüne, MHP grubuna mensub Meclis üyeleri Erkal ETÇİOĞLU, Hacı Rüstem PİRİMOĞLU, Şemsettin DUMAN, İlhan FİLİZ, Ahmet Ziya AKAR, Hüdaverdi BAHADIR?ınçekimser oylarına karşılık, Oy çokluğu ile karar verilmiştir. Zeki TOÇOĞLU Fevzi GÜRSOY Yakup AYAR Büyükşehir Belediye Başkanı Meclis Divan Kâtibi Meclis Divan Kâtibi SONUÇ 1) Sakarya Büyükşehir Belediyesinin 2016 Mali Yılı Gider Bütçesi 450.000.000,00.-TL olup, bunun 403.207.749,59.-TL? sinin ödeme evrakına bağlanarak kullanıldığı, 34.882.058,70.-TL? sinin Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği uyarınca imha edildiği, gider gerçekleşmesinin % 89,60 olduğu; 2) Sakarya Büyükşehir Belediyesinin 2016 Mali Yılı Gelir Bütçesi 410.000.000,00.-TL ve Açık-Fazlanın Sınıflandırılması olarak 40.000.000,00.-TL olmak üzere toplam 450.000.000,00.-TL olup, 401.468.033,73.-TL tahsilât yapıldığı, 309.755,74.-TL Red ve İadeler olarak ilgililere teslim edildiği ve 401.158.277,99.-TL net Bütçe Geliri elde edildiği, Gelir gerçekleşmesinin % 97,84 olduğu; 3) Sakarya Büyükşehir Belediyesinin 2015 yılından 110.820.700,82.-TL tutarında taşınır ve mal-malzeme devrettiği, yıl içinde 86.861.392,56.-TL tutarında taşınırın ve malzemenin kayıtlara alındığı, 73.493.159,91.-TL tutarında taşınır ve mal-malzemenin kullanılarak kayıtlardan düşüldüğü, 2017 yılına 124.188.933,47.-TL tutarında taşınır ve mal-malzeme devrettiği; 4) Bütçe dışı herhangi bir kaynağa başvurulmadığı ve yapılan giderlerin de bütçede öngörüldüğü şekilde gerçekleştiği, tahminleri aşan harcamalar için gerekli yasal kararların (meclis kararı, encümen kararı, başkanlık oluru) alındığı, 1) Başta 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği, Taşınır Mal Yönetmeliği olmak üzere, mali iş ve işlemlerin yürürlükteki mevzuata aykırı herhangi bir işleme rastlanmadığı tespit edildiğine dairPlan ve Bütçe Komisyonunun 10/05/2017tarihli raporunda belirtildiği üzere kabulüne, MHP grubuna mensub Meclis üyeleri Erkal ETÇİOĞLU, Hacı Rüstem PİRİMOĞLU, Şemsettin DUMAN, İlhan FİLİZ, Ahmet Ziya AKAR, Hüdaverdi BAHADIR?ınçekimser oylarına karşılık, Oy çokluğu ile karar verilmiştir.