Meclis Gündem ve Kararları

Karar Tarihi Numarası Müdürlük / Konu Özet İçeriği / Eylem
14.11.2016
604
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Mithatpaşa Mahallesi, 597 ada, 115 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği onama yetkisinin Büyükşehir Belediyesine devri.
Adapazarı İlçesi, Mithatpaşa Mahallesi, 597 ada, 115 nolu parsele yönelik E=1.00, max. kat sayısı=3 kat ve bina çekme mesafelerinin kuzeyde 12.00 m., doğuda 5.00 m., güneyde 50.00 m., batıda 5.00 m. olarak değiştirilmesi şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği onama yetkisinin Büyükşehir Belediye Meclisine devrine ait Adapazarı Belediye Meclisinin 03.10.2016 tarih ve 9/136 sayılı kararının KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 24/10/2016 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
14.11.2016
605
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 PLANLARA İTİRAZ
Serdivan İlçesi, Beşköprü Mahallesi, Kavraz Mevkii, 8062 nolu parsele yönelik yapılan 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Plan değişikliğine parsel sahibince yapılan itiraz.
23.09.2016 tarih ve 15961 sayılı dilekçe ile; Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.07.2016 tarih - 7/422 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine; Serdivan İlçesi, Beşköprü Mahallesi, Kavraz Mevkii, 8062 nolu parselin ?Kredi Yurtlar Kurumu?nca yurtlar için istenen 500 kişilik asgari yurt kiralama kapasitesini haiz olmadığı gerekçesiyle yapılan itirazda; parselin bu plan değişikliğinden önceki plan kararına (Özel Sosyal Tesis Alanı?ndan Sosyal Tesis Alanı?na) dönüştürülmesi ve İmar Hizmet Bedelinin alınmaması istenmiş olup, itirazın; KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 04/11/2016 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
14.11.2016
606
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Erenler İlçesi, Erenler Mahallesi, 600 ada, 3 ve 5 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği.
Erenler İlçe Belediye Meclisince alınan 01.07.2016 tarih ve 41 sayılı kararı ile uygun görülen, Erenler Mahallesi, 600 ada, 3 ve 5 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin söz konusu park alanının Mülkiyeti Erenler Belediyesine ait 10032 nolu parsele kaydırılarak ekli plandaki şekliyle DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 04/11/2016 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
14.11.2016
607
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Hendek İlçesi, Kemaliye Mahallesi, Muammer Sencer Caddesi üzerindeki yapı adalarının yapılaşma koşullarının ve fonksiyonun değiştirilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği.
Hendek İlçe Belediye Meclisince alınan 01.06.2016 tarih ve 54 sayılı kararı ile uygun görülen, Kemaliye Mahallesi, Muammer Sencer Caddesi üzerindeki yapı adalarının yapılaşma koşullarının ve fonksiyonun değiştirilmesine (B-3 yapı nizamından B-4 yapı nizamına dönüştürülmesi) ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin plan bütünlüğü açısından KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 24/10/2016 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
14.11.2016
608
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Akyazı İlçesi, Ömercikler Mahallesi, 32 ada, 1 nolu, 33 ada, 1 nolu ve 133 ada, 87 nolu parseller ile İnönü Mahallesi, 63 ada, 261-262-263 ve 264 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklik teklifi.
Akyazı İlçesi, Ömercikler Mahallesi, 32 ada, 1 nolu, 33 ada, 1 nolu ve 133 ada, 87 nolu parsellerin ?Belediye Hizmet Alanı?ndan ?Pazar Alanı?na dönüştürülmesi ve İnönü Mahallesi, 63 ada, 261-262-263 ve 264 nolu parsellerin de ?Pazar Alanı?ndan ?Konut Alanı? ve ?Pazar Alanı?na dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklik teklifinin ekli plandaki şekliyle DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 04/11/2016 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
14.11.2016
609
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI
Arifiye Hanlıköy Mahallesinde bulunan Mısır Araştırma Enstitüsünün yer aldığı Maliye Hazinesine ait 6094 ve 6728 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı.
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı,1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olup Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği?nin 31. madde 3. bendine aykırı olarak hazırlanmıştır. Bu nedenle bu aykırılıklar giderilmek üzere ve aykırılıklar - eksikliklerin giderilmesinden sonra yeniden meclis kararı alındıktan sonra inceleme yapılmasının mevzuata daha uygun olacağı gerekçesiyle DOSYASININ BELEDİYESİNE İADESİNİN uygun olacağı, yönündeki 24/10/2016 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
14.11.2016
610
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Sapanca İlçesi, Akçay ve Hacımercan Mahalleleri Kırsal Yerleşim alanları dışında kalan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planında Gelişme Konut Alanı ve Meskûn Konut Alanı olarak planlanmış yaklaşık 150 hektarlık bölgeye yönelik Sapanca Belediyesince hazırlanan1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan teklifi.
Sapanca İlçesi, Akçay ve Hacımercan Mahalleleri Kırsal Yerleşim alanları dışında kalan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planında Gelişme Konut Alanı ve Meskun Konut Alanı olarak planlanmış yaklaşık 150 hektarlık bölgeye yönelik Sapanca Belediyesince hazırlanan dosyanın mevzuata aykırılık arz etmesi nedeniyle BELEDİYESİNE İADESİNİN uygun olacağı, yönündeki 04/11/2016 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
14.11.2016
611
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Sapanca İlçesi, G24C06B, G24C06A ve G24D10B paftalarında yer alan TEM Otoyolunun kuzey ve güney kısımlarında şehir içi trafiği rahatlatmak ve yeni bir gelişim aksı oluşturmaya yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Sapanca İlçe Belediye Meclisince alınan 02.05.2016 tarih ve 2016/44 sayılı kararı ile uygun görülen, G24C06B, G24C06A ve G24D10B paftalarında yer alan TEM Otoyolunun kuzey ve güney kısımlarında şehir içi trafiği rahatlatmak ve yeni bir gelişim aksı oluşturmaya yönelik 15.00 ve 20.00 metre yolların planlanması şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin, teklif edilen yollara ilişkin yukarıda belirtilen yazışmalar çerçevesinde dosya hakkında bu eksiklikler giderildikten sonra karar verilmesi gerektiğinden DOSYANIN BELEDİYESİNE İADESİNİN uygun olacağı, yönündeki 04/11/2016 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
14.11.2016
612
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ REVİZ İMAR PLANI
Hendek İlçesi Çamlıca Mahallesi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı.
Hendek İlçesi, Çamlıca Mahallesi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı, Plan Hükümleri ve Plan Açıklama Raporunun KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 24/10/2016 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
14.11.2016
613
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
UYGULAMA İMAR PLANI
Pamukova İlçe Merkezi 1. Etap Uygulama İmar Planı.
Pamukova Belediye Meclisi?nin 01.09.2016 tarih ve 33 sayılı kararı ile uygun görülen Pamukova İlçe Merkezi 1. Etap Uygulama İmar Planının (plan notları ve açıklama raporu ile birlikte) 07.11.2016 tarih onaylı plana esas jeolojik-jeoteknik etüt raporuna göre DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 09/11/2016 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
14.11.2016
614
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
UYGULAMA İMAR PLANI
Pamukova İlçe Merkezi 2. Etap Uygulama İmar Planı.
Pamukova Belediye Meclisi?nin 01.09.2016 tarih ve 34 sayılı kararı ile uygun görülen Pamukova İlçe Merkezi 2. Etap Uygulama İmar Planının (plan notları ve açıklama raporu ile birlikte) 07.11.2016 tarih onaylı plana esas jeolojik-jeoteknik etüt raporuna göre DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 09/11/2016 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
14.11.2016
615
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AFET İÇİN YETKİ
Kocaali İlçe Merkezi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına ilan - askı süresince yapılan itirazlar.
A. ULAŞIM KARARLARINA İLİŞKİN İTİRAZLAR 1. Belediyemiz evrakına 15/07/2016 tarih ve 12504 kayıt nolu dilekçe (R:1433208) ve Kocaali Belediye Başkanlığının 27/07/2016 tarih ve 1243 sayılı yazı (R:1438941) ile iletilen (598 kayıt nolu) ek dilekçe ile, 9494 nolu parselin üzerinden geçen 15.00 metre genişliğindeki imar yolunun kaldırılması yönünde yapılan itirazın, Planın ana ulaşım kararlarını bozucu nitelikte olması ve parselin yer aldığı bölgenin İmar Kanunu?nun 18. Maddesi gereği arazi ve arsa düzenlemesi yapılabilecek nitelikte olması sebebi ile Reddinin uygun olacağı, 2. Belediyemiz evrakına 15/07/2016 tarih ve 12502 kayıt nolu dilekçe (R:1433196) ve Kocaali Belediye Başkanlığının 27/07/2016 tarih ve 1243 sayılı yazısı (R:1438941) ile iletilen (599 kayıt nolu) ek dilekçe ile, 9495 nolu parselin üzerinden geçen 15.00 metre genişliğindeki imar yolunun kaldırılması yönünde yapılan itirazın, Planın ana ulaşım kararlarını bozucu nitelikte olması ve parselin yer aldığı bölgenin İmar Kanunu?nun 18. Maddesi gereği arazi ve arsa düzenlemesi yapılabilecek nitelikte olması sebebi ile Reddinin uygun olacağı, 3. Belediyemiz evrakına 15/07/2016 tarih ve 12501 kayıt nolu dilekçe (R:1433198) ve Kocaali Belediye Başkanlığının 27/07/2016 tarih ve 1243 sayılı yazı (R:1438941) ile iletilen (601 kayıt nolu) ek dilekçe ile, 9496 nolu parselin üzerinden geçen 15.00 metre genişliğindeki imar yolunun kaldırılması yönünde yapılan itirazın, Planın ana ulaşım kararlarını bozucu nitelikte olması ve parselin yer aldığı bölgenin İmar Kanunu?nun 18. Maddesi gereği arazi ve arsa düzenlemesi yapılabilecek nitelikte olması sebebi ile Reddinin uygun olacağı, 4. Belediyemiz evrakına 15/07/2016 tarih ve 12499 kayıt nolu dilekçe (R:1433190) ve Kocaali Belediye Başkanlığının 27/07/2016 tarih ve 1243 sayılı yazı (R:1438941) ile iletilen (602 kayıt nolu) ek dilekçe ile, 9497 nolu parselin üzerinden geçen 15.00 metre genişliğindeki imar yolunun kaldırılması yönünde yapılan itirazın, Planın ana ulaşım kararlarını bozucu nitelikte olması ve parselin yer aldığı bölgenin İmar Kanunu?nun 18. Maddesi gereği arazi ve arsa düzenlemesi yapılabilecek nitelikte olması sebebi ile Reddinin uygun olacağı, 5. Belediyemiz evrakına 15/07/2016 tarih ve 12505 kayıt nolu dilekçe (R:1433205) ve Kocaali Belediye Başkanlığının 27/07/2016 tarih ve 1243 sayılı yazı (R:1438941) ile iletilen (587 kayıt nolu) ek dilekçe ile, 9498 nolu parselin üzerinden geçen 15.00 metre genişliğindeki imar yolunun kaldırılması yönünde yapılan itirazın, Planın ana ulaşım kararlarını bozucu nitelikte olması ve parselin yer aldığı bölgenin İmar Kanunu?nun 18. Maddesi gereği arazi ve arsa düzenlemesi yapılabilecek nitelikte olması sebebi ile Reddinin uygun olacağı, 6. Belediyemiz evrakına 15/07/2016 tarih ve 12510 kayıt nolu dilekçe (R:1433218) ve Kocaali Belediye Başkanlığının 27/07/2016 tarih ve 1243 sayılı yazı (R:1438941) ile iletilen (603 kayıt nolu) ek dilekçe ile, 9499 nolu parselin üzerinden geçen 15.00 metre genişliğindeki imar yolunun kaldırılması yönünde yapılan itirazın, Planın ana ulaşım kararlarını bozucu nitelikte olması ve parselin yer aldığı bölgenin İmar Kanunu?nun 18. Maddesi gereği arazi ve arsa düzenlemesi yapılabilecek nitelikte olması sebebi ile Reddinin uygun olacağı, 7. Belediyemiz evrakına 15/07/2016 tarih ve 12506 kayıt nolu dilekçe (R:1433209) ve Kocaali Belediye Başkanlığının 27/07/2016 tarih ve 1243 sayılı yazı (R:1438941) ile iletilen (604 kayıt nolu) ek dilekçe ile, 9500 nolu parselin üzerinden geçen 15.00 metre genişliğindeki imar yolunun kaldırılması yönünde yapılan itirazın, Planın ana ulaşım kararlarını bozucu nitelikte olması ve parselin yer aldığı bölgenin İmar Kanunu?nun 18. Maddesi gereği arazi ve arsa düzenlemesi yapılabilecek nitelikte olması sebebi ile Reddinin uygun olacağı, 8. Belediyemiz evrakına 15/07/2016 tarih ve 12500 kayıt nolu dilekçe (R:1433188) ve Kocaali Belediye Başkanlığının 27/07/2016 tarih ve 1243 sayılı yazı (R:1438941) ile iletilen (605 kayıt nolu) ek dilekçe ile, 9501 nolu parselin üzerinden geçen 15.00 metre genişliğindeki imar yolunun kaldırılması yönünde yapılan itirazın, Planın ana ulaşım kararlarını bozucu nitelikte olması ve parselin yer aldığı bölgenin İmar Kanunu?nun 18. Maddesi gereği arazi ve arsa düzenlemesi yapılabilecek nitelikte olması sebebi ile Reddinin uygun olacağı, 9. Belediyemiz evrakına 15/07/2016 tarih ve 12503 kayıt nolu dilekçe (R:1433204) ve Kocaali Belediye Başkanlığının 27/07/2016 tarih ve 1243 sayılı yazı (R:1438941) ile iletilen (600 kayıt nolu) ek dilekçe ile, 10262 nolu parselin üzerinden geçen 15.00 metre genişliğindeki imar yolunun kaldırılması yönünde yapılan itirazın, Planın ana ulaşım kararlarını bozucu nitelikte olması ve parselin yer aldığı bölgenin İmar Kanunu?nun 18. Maddesi gereği arazi ve arsa düzenlemesi yapılabilecek nitelikte olması sebebi ile Reddinin uygun olacağı, 10. Belediyemiz evrakına 25/07/2016 tarih ve 12961 kayıt nolu dilekçe (R:1436586) ile; 873 nolu parselin üzerinden geçen 25.00 metre genişliğindeki imar yolunun kaldırılması yönünde yapılan itirazın, Planın ana ulaşım kararlarını bozucu nitelikte olması ve parselin yer aldığı bölgenin İmar Kanunu?nun 18. Maddesi gereği arazi ve arsa düzenlemesi yapılabilecek nitelikte olması sebebi ile Reddinin uygun olacağı, 11. Belediyemiz evrakına 25/07/2016 tarih ve 12994 kayıt nolu dilekçe (R:1436866) ile; 873 nolu parselin üzerinden geçen 25.00 metre genişliğindeki imar yolunun kaldırılması yönünde yapılan itirazın, Planın ana ulaşım kararlarını bozucu nitelikte olması ve parselin yer aldığı bölgenin İmar Kanunu?nun 18. Maddesi gereği arazi ve arsa düzenlemesi yapılabilecek nitelikte olması sebebi ile Reddinin uygun olacağı, 12. Belediyemiz evrakına 25/07/2016 tarih ve 12997 kayıt nolu dilekçe (R:1436868) ile; 873 nolu parselin üzerinden geçen 25.00 metre genişliğindeki imar yolunun kaldırılması yönünde yapılan itirazın, Planın ana ulaşım kararlarını bozucu nitelikte olması ve parselin yer aldığı bölgenin İmar Kanunu?nun 18. Maddesi gereği arazi ve arsa düzenlemesi yapılabilecek nitelikte olması sebebi ile Reddinin uygun olacağı, 13. Belediyemiz evrakına 26/07/2016 tarih ve 13073 kayıt nolu dilekçe (R:1437276) ile; 873 nolu parselin üzerinden geçen 25.00 metre genişliğindeki imar yolunun kaldırılması yönünde yapılan itirazın, Planın ana ulaşım kararlarını bozucu nitelikte olması ve parselin yer aldığı bölgenin İmar Kanunu?nun 18. Maddesi gereği arazi ve arsa düzenlemesi yapılabilecek nitelikte olması sebebi ile Reddinin uygun olacağı, 14. Belediyemiz evrakına 26/07/2016 tarih ve 13071 kayıt nolu dilekçe (R:1437268) ile; 873 nolu parselin üzerinden geçen 25.00 metre genişliğindeki imar yolunun kaldırılması yönünde yapılan itirazın, Planın ana ulaşım kararlarını bozucu nitelikte olması ve parselin yer aldığı bölgenin İmar Kanunu?nun 18. Maddesi gereği arazi ve arsa düzenlemesi yapılabilecek nitelikte olması sebebi ile Reddinin uygun olacağı, 15. Belediyemiz evrakına 27/07/2016 tarih ve 13184 kayıt nolu dilekçe (R:1438218) ile; 873 nolu parselin üzerinden geçen 25.00 metre genişliğindeki imar yolunun kaldırılması yönünde yapılan itirazın, Planın ana ulaşım kararlarını bozucu nitelikte olması ve parselin yeraldığı bölgenin İmar Kanunu?nun 18. Maddesi gereği arazi ve arsa düzenlemesi yapılabilecek nitelikte olması sebebi ile Reddinin uygun olacağı, 16. Belediyemiz evrakına 27/07/2016 tarih ve 12986 kayıt nolu dilekçe (R:1436826) ile; 873 nolu parselin üzerinden geçen 25.00 metre genişliğindeki imar yolunun kaldırılması yönünde yapılan itirazın, Planın ana ulaşım kararlarını bozucu nitelikte olması ve parselin yer aldığı bölgenin İmar Kanunu?nun 18. Maddesi gereği arazi ve arsa düzenlemesi yapılabilecek nitelikte olması sebebi ile Reddinin uygun olacağı, 17. Belediyemiz evrakına 29/07/2016 tarih ve 13320 kayıt nolu dilekçe (R:1439335) ve Kocaali Belediye Başkanlığının 27/07/2016 tarih ve 1243 sayılı yazı (R:1438941) ile iletilen (632 kayıt nolu) ek dilekçe ile, 1306 nolu parselin üzerinden geçen 25.00 metre ve 15.00 metre genişliğindeki imar yollarının kaldırılması yönünde yapılan itirazın, Planın ana ulaşım kararlarını bozucu nitelikte olması ve parselin yer aldığı bölgenin İmar Kanunu?nun 18. Maddesi gereği arazi ve arsa düzenlemesi yapılabilecek nitelikte olması sebebi ile Reddinin uygun olacağı, 18. Belediyemiz evrakına 26/07/2016 tarih ve 13152 kayıt nolu dilekçe (R:1437826) ve Kocaali Belediye Başkanlığının 27/07/2016 tarih ve 1243 sayılı yazı (R:1438941) ile iletilen (643 kayıt nolu) ek dilekçe ile, 7366 nolu parselin üzerinden geçen 15.00 metre genişliğindeki imar yolunun kaldırılması yönünde yapılan itirazın, Planın ana ulaşım kararlarını bozucu nitelikte olması ve parselin yer aldığı bölgenin İmar Kanunu?nun 18. Maddesi gereği arazi ve arsa düzenlemesi yapılabilecek nitelikte olması sebebi ile Reddinin uygun olacağı, B. DONATI ALANINA VE YEŞİL ALAN KARARLARINA İLİŞKİN İTİRAZLAR 1. Belediyemiz evrakına 25/07/2016 tarih ve 12976 kayıt nolu dilekçe (R:1436725) ve Kocaali Belediye Başkanlığının 27/07/2016 tarih ve 1243 sayılı yazı (R:1438941) ile iletilen (641 kayıt nolu) ek dilekçe ile;1313 nolu parselin üzerinde bulunan Eğitim Alanına ilişkin itirazın ekli plandaki şekli ile kabulünün uygun olacağı, 2. Belediyemiz evrakına 25/07/2016 tarih ve 12975 kayıt nolu dilekçe (R:1436721) ve Kocaali Belediye Başkanlığının 27/07/2016 tarih ve 1243 sayılı yazı (R:1438941) ile iletilen (640 kayıt nolu) ek dilekçe ile;1313 nolu parselin üzerinde bulunan Eğitim Alanına ilişkin itirazın ekli plandaki şekli ile kabulünün uygun olacağı, 3. Belediyemiz evrakına 25/07/2016 tarih ve 12820 kayıt nolu dilekçe (R:1435794) ile; 1313 nolu parselin üzerinde bulunan Eğitim Alanına ilişkin itirazın ekli plandaki şekli ile kabulünün uygun olacağı, 4. Belediyemiz evrakına 01/08/2016 tarih ve 13496 kayıt nolu dilekçe (R:1440522) ile; 1313 nolu parselin üzerinde bulunan Eğitim Alanına ilişkin itirazın ekli plandaki şekli ile kabulünün uygun olacağı, 5. Belediyemiz evrakına 26/07/2016 tarih ve 13143 kayıt nolu dilekçe (R:1437796) ile; 11060, 1132 ve 1131 nolu parsellerin üzerinde bulunan kısmen Eğitim Alanı kısmen Sağlık Alanı kısmen Sosyo-Kültürel Tesisi Alanı ve kısmen de Park Alanının kaldırılması yönünde yapılan itirazın; parselin yer aldığı bölgenin İmar Kanunu?nun 18. Maddesi gereği arazi ve arsa düzenlemesi yapılabilecek nitelikte olması sebebi ile Reddinin uygun olacağı, 6. Belediyemiz evrakına 26/07/2016 tarih ve 13144 kayıt nolu dilekçe (R:1437797) ile; 11060, 1132 ve 1131 nolu parsellerin üzerinde bulunan kısmen Eğitim Alanı kısmen Sağlık Alanı kısmen Sosyo-Kültürel Tesisi Alanı ve kısmen de Park Alanının kaldırılması yönünde yapılan itirazın; parselin yer aldığı bölgenin İmar Kanunu?nun 18. Maddesi gereği arazi ve arsa düzenlemesi yapılabilecek nitelikte olması sebebi ile Reddinin uygun olacağı, 7. Belediyemiz evrakına 26/07/2016 tarih ve 13145 kayıt nolu dilekçe (R:1437799) ile; 11060, 1132 ve 1131 nolu parsellerin üzerinde bulunan kısmen Eğitim Alanı kısmen Sağlık Alanı kısmen Sosyo-Kültürel Tesisi Alanı ve kısmen de Park Alanının kaldırılması yönünde yapılan itirazın; parselin yer aldığı bölgenin İmar Kanunu?nun 18. Maddesi gereği arazi ve arsa düzenlemesi yapılabilecek nitelikte olması sebebi ile Reddinin uygun olacağı, 8. Belediyemiz evrakına 26/07/2016 tarih ve 13146 kayıt nolu dilekçe (R:1437801) ile; 11060, 1132 ve 1131 nolu parsellerin üzerinde bulunan kısmen Eğitim Alanı kısmen Sağlık Alanı kısmen Sosyo-Kültürel Tesisi Alanı ve kısmen de Park Alanının kaldırılması yönünde yapılan itirazın; parselin yer aldığı bölgenin İmar Kanunu?nun 18. Maddesi gereği arazi ve arsa düzenlemesi yapılabilecek nitelikte olması sebebi ile Reddinin uygun olacağı, 9. Belediyemiz evrakına 26/07/2016 tarih ve 13148 kayıt nolu dilekçe (R:1437808) ile; 11060, 1132 ve 1131 nolu parsellerin üzerinde bulunan kısmen Eğitim Alanı kısmen Sağlık Alanı kısmen Sosyo-Kültürel Tesisi Alanı ve kısmen de Park Alanının kaldırılması yönünde yapılan itirazın; parselin yer aldığı bölgenin İmar Kanunu?nun 18. Maddesi gereği arazi ve arsa düzenlemesi yapılabilecek nitelikte olması sebebi ile Reddinin uygun olacağı, 10. Belediyemiz evrakına 26/07/2016 tarih ve 13147 kayıt nolu dilekçe (R:1437802) ile; 11060, 1132 ve 1131 nolu parsellerin üzerinde bulunan kısmen Eğitim Alanı kısmen Sağlık Alanı kısmen Sosyo-Kültürel Tesisi Alanı ve kısmen de Park Alanının kaldırılması yönünde yapılan itirazın; parselin yer aldığı bölgenin İmar Kanunu?nun 18. Maddesi gereği arazi ve arsa düzenlemesi yapılabilecek nitelikte olması sebebi ile Reddinin uygun olacağı, 11. Belediyemiz evrakına 20/07/2016 tarih ve 12715 kayıt nolu dilekçe (R:1434919) ve Kocaali Belediye Başkanlığının 27/07/2016 tarih ve 1243 sayılı yazı (R:1438941) ile iletilen (622 kayıt nolu) ek dilekçe ile; 12500 nolu parselin üzerinde bulunan Belediye Hizmet Alanına ilişkin itirazın Reddinin uygun olacağı, 12. Kocaali Belediye Başkanlığının 27/07/2016 tarih ve 1243 sayılı yazı (R:1438941) ile iletilen (659 kayıt nolu) ek dilekçe ile; 406 nolu parselin üzerinde bulunan Pazar Alanına ilişkin itirazın, parselin yer aldığı bölgenin İmar Kanunu?nun 18. Maddesi gereği arazi ve arsa düzenlemesi yapılabilecek nitelikte olması sebebi ile Reddinin uygun olacağı, 13. Belediyemiz evrakına 26/07/2016 tarih ve 13149 kayıt nolu dilekçe (R:1437806) ile; 301 nolu parselin üzerinde bulunan Fuar Alanına ilişkin itirazın; parselin yer aldığı bölgenin İmar Kanunu?nun 18. Maddesi gereği arazi ve arsa düzenlemesi yapılabilecek nitelikte olması sebebi ile Reddinin uygun olacağı, 14. Kocaali Belediye Başkanlığının 27/07/2016 tarih ve 1243 sayılı yazı (R:1438941) ile iletilen (663 kayıt nolu) ek dilekçe ile; Karşı Mahalle Ozan Sokak üzerinde bulunan İbadet Alanı ve Park Alanına ilişkin yapılan itirazın; Planın ana kararlarını bozucu nitelikte olması sebebi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği?ne aykırılığı nedeniyle Reddinin uygun olacağı, 15. Kocaali Belediye Başkanlığının 27/07/2016 tarih ve 1243 sayılı yazı (R:1438941) ile iletilen (583 kayıt nolu) ek dilekçe ile; 10131nolu parselin üzerinde bulunan Park Alanına ilişkin yapılan itirazın; Reddinin uygun olacağı, 16. Kocaali Belediye Başkanlığının 27/07/2016 tarih ve 1243 sayılı yazı (R:1438941) ile iletilen 642 kayıt nolu ek dilekçe ile; 2995 nolu parselin üzerinde bulunan Park Alanına ilişkin yapılan itirazın; Planın ana kararlarını bozucu nitelikte olması sebebi ile Reddinin uygun olacağı, DİĞER HUSUSLARA İLİŞKİN İTİRAZLAR; 1. Belediyemiz evrakına 15/07/2016 tarih ve 12622 kayıt nolu dilekçe (R:1434079) ile; Kocaali Mahallesi 11131 nolu parselin İmar planına ilave edilmesine ilişkin talebin; Plan sınırı dışında kalan alanlara ilişkin değerlendirme yapılamayacağı dolayısıyla İtiraza konu bir durum olmaması gerekçesiyle Reddinin uygun olacağı, 2. Belediyemiz evrakına 26/07/2016 tarih ve 13076 kayıt nolu dilekçe (R:1437293) ve Kocaali Belediye Başkanlığının 27/07/2016 tarih ve 1243 sayılı yazı (R:1438941) ile iletilen (634 kayıt nolu) ek dilekçe ile; Kocaali Mahallesi 11130 nolu parselin İmar planına ilave edilmesine ilişkin talebin; Plan sınırı dışında kalan alanlara ilişkin değerlendirme yapılamayacağı dolayısıyla İtiraza konu bir durum olmaması gerekçesiyle Reddinin uygun olacağı, 3. Belediyemiz evrakına 25/07/2016 tarih ve 12948 kayıt nolu dilekçe (R:1436526) ile; 949 nolu parselin bulunduğu yapı adasının 100kişi/ha olan nüfus yoğunluğunun 200kişi/ha?a artırılması yönünde yapılan itirazın; Planın Nüfus Projeksiyon kararlarına aykırılık arz etmesi nedeniyle Reddinin uygun olacağı, 4. Kocaali Belediye Başkanlığının 27/07/2016 tarih ve 1243 sayılı yazı (R:1438941) ile iletilen (647 kayıt nolu) ek dilekçe ile; 8324,8343,275 ve 203 nolu parsellerin Ticaret ve Konut alanından Akaryakıt Alanına dönüştürülmesi talebini içeren itirazın; Akaryakıt alanlarına ilişkin mevzuat gereği (ulaşım değerlendirilmesinin yapılması, GSM yönetmeliğince ve mevzuatın gerektirdiği kriterlere göre ayrı bir değerlendirme yapılması gibi işlemler) münferit bir dosya sunulması gerektiğinden Reddinin uygun olacağı, 5. Kocaali Belediye Başkanlığının 27/07/2016 tarih ve 1243 sayılı yazı (R:1438941) ile iletilen (648 kayıt nolu) ek dilekçe ile; 8324,8343,275 ve 203 nolu parsellerin Ticaret ve Konut alanından Akaryakıt Alanına dönüştürülmesi teklifi içeren itirazın; Akaryakıt alanlarına ilişkin mevzuat gereği (ulaşım değerlendirilmesinin yapılması, GSM yönetmeliğince ve mevzuatın gerektirdiği kriterlere göre ayrı bir değerlendirme yapılması gibi işlemler) münferit bir dosya sunulması gerektiğinden Reddinin uygun olacağı, 6. Kocaali Belediye Başkanlığının 27/07/2016 tarih ve 1243 sayılı yazı (R:1438941) ile iletilen (658 kayıt nolu) ek dilekçe ile; 12468 ve 334 nolu parsellere Depolama ruhsatı almak talebiyle yapılan itirazın; Alanın planda Depolama Alanı olması dolayısıyla itiraza konu bir durum bulunmaması nedeniyle Reddinin uygun olacağı, Ayrıca; Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Sakarya Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında yapılan Protokol gereği, Planda Eğitim Alanı olan Hızar Mahallesi 3650 nolu parselin Sosyo-Kültürel Tesisi Alanına Dönüştürülmesinin Kabulünün uygun olacağı, yönündeki 04/11/2016 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
14.11.2016
616
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ REVİZ İMAR PLANI
Taraklı İlçe Merkezi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı.
Taraklı İlçe Merkezi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı, Plan Hükümleri ve Plan Açıklama Raporunun KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 24/10/2016 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
14.11.2016
617
ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TAKSİ MİNİBÜS DOLMUŞ KOLTUK SAYISI
Taksi Dolmuşlara verilen çalışma ruhsatlarındaki koltuk sayısının 7(6+1)?den 9(8+1)?a çıkarılması.
İki koltuk artırım bedeli olarak toplam 6.000,00 TL alınması, koltuk artırım bedelinin 31.12.2016 tarihine kadar ödenmesi, 31.12.2016 tarihine kadar koltuk artırım bedelinin ödenmemesi halinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51. maddesine göre hesaplanacak gecikme zammı ile birlikte Belediyemiz tarafından takip ve tahsil edilmesinin müşterek Komisyonumuzca uygun olduğu, yönündeki 31/10/2016 tarihli Ulaşım Komisyonu ? Plan ve Bütçe Komisyonun müşterek raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
14.11.2016
618
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI
Adapazarı İlçesi, Camili Mahallesi 1668 ada 1 nolu parsele ilişkin Mahkeme kararına istinaden hazırlanan 1/25.000 ve 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
14.11.2016
619
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Camili Mahallesi, 1618 ada 1 nolu parsel ile 1619 ada 1 nolu parseller için hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
14.11.2016
620
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 589 ada 194 nolu parsele ait hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
14.11.2016
621
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 PLANLARA İTİRAZLAR
Adapazarı İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 78 ada 168 nolu parsele ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ilan-askı süresi içerisinde yapılan 1 adet itiraz.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
14.11.2016
622
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AFET İÇİN YETKİ
Adapazarı İlçesi, Yağcılar Mahallesi, 521 ada 743 nolu parsele ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği teklifi ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı onama yetki devri.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
14.11.2016
623
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, İstiklal Mahallesi, 585 ada 403 nolu parsele (eski 71,72,73 nolu parseller) yönelik Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği teklifi ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
14.11.2016
624
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Mithatpaşa Mahallesi, 475 ada 18 nolu parsele ilişkin Adapazarı İlçe Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
14.11.2016
625
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Mithatpaşa Mahallesi, 190 ada 19 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
14.11.2016
626
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Mithatpaşa Mahallesi, 197 ada 20 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
14.11.2016
627
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI
Adapazarı İlçesi, Abalı Mahallesi sınırları içerisinde yer alan mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 904-907-908, 914, 915, 1631,1632, 1635 nolu parsellerin ?Eğitim Tesis Alanı? yapılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
14.11.2016
628
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Yahyalar Mahallesi, 3430 ada 79 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
14.11.2016
629
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Yağcılar Mahallesi, 48 ada 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 105 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
14.11.2016
630
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Tekeler Mahallesi, 23 ada 29 nolu parsel ve çevresine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
14.11.2016
631
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Korucuk Mahallesi, 1696 ada 2 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
14.11.2016
632
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 PLANLARA İTİRAZ
Serdivan İlçesi, 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı, Plan Notlarının Ağaçlandırılacak Alanlar ile ilgili hüküm değişikliğine yönelik yapılan 1 adet itiraz.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
14.11.2016
633
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan ve Adapazarı İlçeleri İdari Sınırlarına göre 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Sınırlarının yeniden düzenlenmesi şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifi.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
14.11.2016
634
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi, 16959 nolu parselin 130 m²?lik kısmı ve batısındaki kadastral boşluğun, Ticaret Alanından, Park alanına dönüştürülmesi şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifi.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
14.11.2016
635
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi, Arabacıalanı Mahallesi 1895 ada 2 nolu parsel ve kuzeyindeki park alanına yönelik hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik teklifleri.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
14.11.2016
636
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi, İstiklal Mahallesi, 501-507-498-499 adaların arasında kalan kadastral boşluğa yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
14.11.2016
637
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi, istiklal Mahallesi, 1934 ada 1-2-3-4-5-6-7-8 nolu parselleri ile yol ve park alanının düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
14.11.2016
638
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi, Arabacıalanı Mahallesi,1283 ada 6 parsele yönelik Serdivan İlçe Belediyesi?nce yapılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
14.11.2016
639
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Erenler İlçesi, Küpçüler Mahallesinde bulunan 605 ada 68 nolu parsel üzerinde hizmet binası yapımına yönelik olarak hazırlanan Belediye Hizmet Alanı amaçlı 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişiklik teklifleri.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
14.11.2016
640
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AFET İÇİN YETKİ
Arifiye İlçesi Neviye Mahallesi G24C03D3D-G24C03D4C-G24C08A1A-G24C08A1B ve G24C08A2A paftalarına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
14.11.2016
641
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Arifiye İlçesi Fatih Mahallesi G24C02C3A-G24C02C4A-G24C02C-4B paftalara ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ve ilavesi.
Arifiye İlçesi Neviye Mahallesi G24C03D3D-G24C03D4C-G24C08A1A-G24C08A1B ve G24C08A2A paftalarına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği.
14.11.2016
642
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Sapanca İlçesi, Dibektaş Mahallesi, 601 ve 668 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
14.11.2016
643
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Ferizli ilçesi G24B10B1B,G24B10B1C,G24B10B2D,G24B10B2B,G24B10B2C ve G24B10B2A paftalarında yer alan yaklaşık 22 hektarlık alanda Arazi ve Arsa Düzenleme yapılacağından bahisle hazırlanan ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
14.11.2016
644
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Söğütlü İlçesi, Gündoğan Mahallesi, 5175-5242-5194-5188-5225-1014 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
14.11.2016
645
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Söğütlü İlçesi, Cami Cedit Mahallesi, 5108-5109 nolu parseldeki imar yoluna yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
14.11.2016
646
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Söğütlü İlçesi, Küçük Söğütlü Mahallesi, 1173 nolu parseldeki imar yolunun kaldırılmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
14.11.2016
647
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Geyve İlçesi, Orhaniye Mahallesi, 39 ada, 144 ve 145 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
14.11.2016
648
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI
Taraklı İlçesi, Yeniköy Mahallesi, 132 ada, 6 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifi.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
14.11.2016
649
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İMTİYAZ BEDELİ
Geyve Sosyal Gelişim Merkezi 1. Katında yer alan kantin alanının BELPAŞ A.Ş.ye işletme hakkının verilmesi.
Geyve İlçesi Tepecikler Mahallesi Enverpaşa Sokak 41. Cadde No=73 adresinde mevcut Geyve Sosyal Gelişim Merkezi 1. Katında yer alan kantin alanının 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 26. maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi uyarınca 100,00+KDV bedelle BELPAŞ A.Ş.ye 10 yıl süre ile işletme hakkının verilmesinin kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
14.11.2016
650
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BELEDİYE BAŞKANINA VE ENCÜMENE YETKİ VERİLMESİ
Akyazı İlçesi Sosyal Gelişim ve Kültür Merkezi binasının içerisindeki kafeterya bölümünün Akyazı Belediyesine bedelsiz tahsisi ve tahsis ile ilgili işlemler için Başkana ve Encümene yetki verilmesi.
Akyazı İlçesi Ömercikler Mahallesi Karacasu Mevkiinde Belediyemize tahsisli alanda yapılan Sosyal Gelişim ve Kültür Merkezi binasının içerisindeki kafeterya bölümünü işletmek ve işlettirmek üzere 10 yıl süreyle Akyazı Belediyesine bedelsiz tahsisi ve tahsis ile ilgili işlemler için Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesinin kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
14.11.2016
651
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AFET İÇİN YETKİ
Hendek, Erenler, Söğütlü, Ferizli, Kaynarca, Karapürçek İlçe Belediyelerinin Belediyemizden kamyon talebi.
Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı demirbaşı olanaşağıda plakaları yazılı 7 (yedi) adet kamyonun; Belediye adı Plaka No Hendek Belediyesi 54 TD 992 ErenlerBelediyesi 54 TH 989 SöğütlüBelediyesi 54 TH 986 54 TC 315 FerizliBelediyesi 54 TC 317 KaynarcaBelediyesi 54 TH 988 KarapürçekBelediyesi 54 AL 198 Taşınır Mal Yönetmeliğinin 31. maddesine istinaden listede yazılı belediyelere bedelsiz olarak devir edilmesininkabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
14.11.2016
652
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
DEVİR YAPILMASI
Adapazarı Karaman Mah. 1490 ada 1 nolu parseldeki 194 nolu iş merkezindeki 51 adet işyerinin İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bedelsiz tahsisi.
Mülkiyeti Belediyemize ait Adapazarı İlçesi Karaman Mahallesi 1490 ada 1 nolu parseldeki 194 nolu iş merkezinde; Zemin Kat: Z04, Z05, Z06, Z07, Z08, Z09, Z10, Z11, Z12, Z13, Z14, Z15, Z16, 1. Kat: 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 120, 2. Kat: 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220 Kapı numaralı 51 adet iş yerinin geçici eğitim ve öğretim merkezi olarak kullanılmak üzere İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bedelsiz tahsisi için 5393 sayılı Belediye Kanununun 18-e ve 75-d maddelerine göre tahsisine, tahsis ile ilgili işlemler için Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesinin kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
14.11.2016
653
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KAMU HİZMET ALANINA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ
AdapazarıTurnadere Mah.801 nolu parselin 7.500,00 m2.lik kısmında Mera Kanununun 14. maddesi kapsamında mezarlık yeri olarak kullanılmak üzere kamu yatırımı karar talebi.
Adapazarı İlçesi Turnadere Mahallesi 801 nolu parselin 7.500,00 m2.lik kısmında Mera Kanununun 14. maddesi kapsamında mezarlık yeri olarak kullanılmak üzere kamu yatırımı yapılmasının kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
14.11.2016
654
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KADRO İHDAS
Mali Hizmetler Dairesi Başkanı kadrosunun iptal edilerek Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı olarak yeniden kadro ihdası.
Norm Kadro İlke ve Standartlarına göre hazırlanmış bulunan Belediyemiz Mali Hizmetler Dairesi Başkanı kadrosunun iptal edilerek Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı olarak yeniden kadro ihdasına ait III sayılı cetvelinkabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
14.11.2016
655
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KADRO İHDAS
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına bağlı Müdürlüklerin isminin değiştirilmesi, AR-GE Şube Müdürlüğü isminin Araştırma ve Kaynak Geliştirme Şube Müdürlüğü olarak değiştirilerek bütçesi ile birlikte Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına bağlanması.
Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının isminin Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı olarak değiştirilmesine ve Daire Başkanlığına bağlı faaliyet göstermekte olan Giderler Şube Müdürlüğü isminin Muhasebe ve Finansman Şube Müdürlüğü olarak, Bütçe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü isminin Bütçe ve Raporlama Şube Müdürlüğü olarak, Stratejik Plan ve istatistik, Mali Analiz Şube Müdürlüğü isminin Stratejik Yönetim Şube Müdürlüğü olarak, Taşınır Kayıt ve Kontrol Şube Müdürlüğü isminin Taşınır Konsolide Şube Müdürlüğü olarak değiştirilmesi ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına bağlı olarak faaliyet göstermekte olan AR-GE Şube Müdürlüğü isminin Araştırma ve Kaynak Geliştirme Şube Müdürlüğü olarak değiştirilerek bütçesi ile birlikte Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına bağlanmasınınkabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
14.11.2016
656
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
YÖNETMELİK
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Hukuk Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
14.11.2016
657
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
YÖNETMELİK
İş Sağlığı ve Güvenliği İç Yönetmeliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Hukuk Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
14.11.2016
658
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Sakarya Nehrinin X:4,518,449,814-4,510,111.160, Y:535,865.370-533,793.603 koordinatları arasında kalan kesimindeki Rekreasyon Alanlarına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama imar plan değişikliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
14.11.2016
659
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi Camili Mahallesi 1618 ada, 1 nolu parsel ile 1619 ada, 1 parsel sayılı taşınmazlara yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama imar plan değişikliğini yapma ve onama yetkisinin Sakarya Büyükşehir Belediyesine verilmesi.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
14.11.2016
660
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Hendek İlçesi Osman Gazi Caddesi ile Şehit Gökhan YAŞARTÜRK Cadde bağlantısını sağlayacak olan 20 m.lik imar yolunun düzenlenmesi ile ilgili 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama imar plan değişikliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
14.11.2016
661
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 PLANLARA İTİRAZ
Geyve İlçe Merkezi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına askı süresi içerisinde yapılan itirazlar.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
14.11.2016
662
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
DEVİR YAPILMASI
Arifiye İlçesi Hanlıköy Mahallesi 4 pafta 728 nolu 2.200,00 m2 yüzölçümlü parselin Sakarya 1. Organize Sanayi Bölgesi Tüzel Kişiliği adına devri.
Arifiye İlçesi Hanlıköy Mahallesi 4 pafta 728 nolu 2.200,00 m2 yüzölçümlü parselin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18-e maddesine göre Sakarya 1. Organize Sanayi Bölgesi Tüzel Kişiliği adına devrine, devirle ilgili işlemler için Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesinin kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
14.11.2016
663
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI
Hendek İlçesi, Nüshetiye Mahallesi, 323 nolu parsele yönelik olarak 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında 323 nolu parselin Akaryakıt İstasyonu Alanı olarak işlenmesi.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
14.11.2016
664
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
GARANTÖR OLUNMASI
Taraklı Sokak Sağlıklaştırma Projesi? için yardım yapılması.
5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 24. maddesi 1. Fıkrası ( c ) bendi ile 27. Maddesi 4. Fıkrasına göre?Taraklı Sokak Sağlıklaştırma Projesi?için90.000,00 TL(Doksanbintürklirası) yardım yapılmasının kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
14.11.2016
665
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BELEDİYE BAŞKANINA YETKİ VERİLMESİ
Taraklı İlçesi Hacımurat Mahallesi Kapalı Spor Salonu tamiratı ve onarımının Belediyemiz tarafından yapılması için Başkana yetki verilmesi.
Taraklı İlçesi Hacımurat Mahallesi Kapalı Spor Salonu tamiratı ve onarımının Belediyemiz tarafından yapılabilmesi için protokol, sözleşme ve diğer işlemler için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesininkabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
14.11.2016
666
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ÖDENEK AKTARILMASI
Karasu İlçe Belediyesinin 2016 Mali yılı Bütçesine Ek Ödenek konulması.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
14.11.2016
667
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ÖDENEK AKTARILMASI
Kocaaliİlçe Belediyesinin 2016 Mali yılı Bütçesine Ek Ödenek konulması.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
14.11.2016
668
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
GELİR TARİFESİ
Sakarya Büyükşehir Belediyesi 2017 Mali Yılı Gelir Tarifesi.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
14.11.2016
669
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
GELİR TARİFESİ
İlçe Belediyelerinin 2017 Mali yılı Gelir ve Ücret tarifeleri.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
14.11.2016
670
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BÜTÇE KARARNAMESİ
Sakarya Büyükşehir Belediyesi 2017 Mali Yılı Bütçe Tasarısı ile 2018-2019 yıllarına ilişkin Bütçe Tahminleri.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
14.11.2016
671
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BÜTÇE TASARISI
Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile İlçe Belediyelerinin 2017 Mali Yılı Bütçe Tasarısı ile 2018-2019 yıllarına ilişkin Bütçe Tahminleri.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.