Meclis Gündem ve Kararları

Karar Tarihi Karar Numarası Konusu Müdürlük Özet İçeriği Eylem
08.02.2016 15:00 55 1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Adapazarı İlçesi, Tekeler Mahallesi, 23 ada, 29 nolu parsele ilişkin 1/5000 `lik plan değişiklik teklifi. Tekeler Mahallesi, 23 ada, 29 nolu parselin Resmi Kurum Alanından Ticaret Alanı?na dönüştürülmesi yönünde hazırlanan teklifin, 23 ada, 29 nolu parselle birlikte, 23 ada, 20-30-32-303-304 nolu parsellerin de plan değişikliğine dahil edilerek ekli plandaki şekilde DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 22/01/2016 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
08.02.2016 15:00 56 1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Adapazarı İlçesi, Tepekum Mahallesi, 159 ada, 249-379-380-384 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifi. Adapazarı İlçesi, Tepekum Mahallesi, 159 ada, 249-379-380-384 nolu parsellere ilişkin hazırlanan Özel Sağlık Tesisi Alanı amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin KABULÜNÜN uygun olacağı yönündeki 22/01/2016 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
08.02.2016 15:00 57 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Adapazarı İlçesi, Tepekum Mahallesi, 154 ada, 53 nolu parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan 1 adet itiraz. 11.12.2015 tarih ve 26071 kayıt nolu dilekçe ile; Adapazarı İlçesi, Tepekum Mahallesi, 154 ada, 53 nolu parselin onaylı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğindeki plan kararlarının itiraz konusu plan değişikliğinden önceki haline dönüştürülmesi? yönünde yapılan itirazın KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 22/01/2016 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
08.02.2016 15:00 58 AFET İÇİN YETKİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Adapazarı İlçesi Aşırlar-Çaltıcak- Çökekler- Karaköy-Taşlık-Rüstemler-Göktepe- Harmantepe-Kayrancık-Süleymanbey ve Köprübaşı mahallelerine ait Kırsal Yerleşme Alan Sınırları. Adapazarı İlçe Belediye Meclisince alınan 07.12.2015 tarih ve 14/137 sayılı kararı ile uygun görülen, 13.07.2015 tarih onaylı Aşırlar - Çaltıcak - Çökekler - Karaköy - Taşlık - Rüstemler - Göktepe - Harmantepe - Kayrancık - Süleymanbey ve Köprübaşı mahallelerine ait Kırsal Yerleşme Alan Sınır haritalarına teklif edildiği şekilde uygulama şerhi düşülmesinin REDDİNİN uygun olacağı, Göktepe Kırsal Yerleşme Alan Sınırının 224 nolu parseli de kapsayacak şekilde genişletilmesi talebinin ekli krokideki şekilde KABULÜNÜN uygun olacağı yönündeki 22/01/2016 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
08.02.2016 15:00 59 1/1000 ÖLÇEKLİ MEVZİ İMAR PLAN TALEBİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Adapazarı İlçesi, Taşkısığı Mahallesi, 920 ve 921 nolu parselleri kapsayan 1/1000 ölçekli Mevzii İmar Planında Plan Hükmü değişikliği. Adapazarı İlçe Belediye Meclisince alınan 02.11.2015 tarih ve 13/126 sayılı kararı ile uygun görülen, Adapazarı İlçesi, Taşkısığı Mahallesi, 920 ve 921 nolu parselleri kapsayan 1/1000 ölçekli Mevzii İmar Planının Plan hükümlerinde 1. Maddede yeralan hükmün yapılaşma şartları değişikliğini içeren teklifin; E=0.40, Yençok=Serbest olmak üzere idari binalar için Yençok=11.50 m. olacaktır. şeklinde DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNÜN uygun olacağı yönündeki 22/01/2016 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
08.02.2016 15:00 60 1/5000 PLANLARA İTİRAZ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Serdivan İlçesi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planının muhtelif bölgelerinde yapılan plan değişikliklerine askı süresi içerisinde yapılan 3 adet itiraz. 1- Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünün 23.12.2015 tarih ve 13131 sayılı yazısı ile; Arabacıalanı Mahallesi, 1528 ada, 37 nolu parselin Bölgesel Otopark ve Rekreasyon Alanında kalan kısımlarının yeniden düzenlenmesi yönünde yapılan itirazın; itiraz konusu parselin 18. madde uygulaması kapsamında olması ve buna ilişkin Serdivan İlçe Belediye Encümenince 14.07.2015 tarihli? 62 nolu düzenleme bölgesi? kararı alınmış olması gerekçesiyle REDDİNİN uygun olacağına, 2- Serdivan İlçe Belediyesinin 31.12.2015 tarih ve 9139 sayılı yazısı ile; 1551 ada, 1 nolu parselde planlanan Bölgesel Otopark Alanına yönelik yapılan itirazın; REDDİNİN uygun olacağına, 3- 12.11.2015 tarih ve 24045 kayıt nolu dilekçe ile; yurt yapılmak amacıyla Adalı Serdivan, G24B23A3A pafta, 1283 ada, 7 nolu parselin Konut Alanından Ticaret Alanına dönüştürülmesi yönünde yapılan itirazın; KABULÜNÜN uygun olacağına yönündeki 28/01/2016 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
08.02.2016 15:00 61 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Serdivan İlçesi, Beşköprü Mahallesi, 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planı plan notlarının değiştirilmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği. 1 - (Öneri1) Genel Hükümler 5. madde?nin; Bu plan sınırları içerisinde Emsal ya da KAKS verilen alanlarda binanın taban alanı kat sayısı aşağıdaki hükümlerdeki şekilde bulunacak olup; Ticaret Alanlarındaki Ticari Kullanımlı Binalar İçin; Taban alanı kat sayısı; Emsal ya da KAKS değerinin, 3?e bölünmesi ile bulunan değeri geçemez. Ancak, a - Taban Alanı Kat Sayısı=0.40 olarak kullanılacak ise; - Kapalı çıkma ve çekme kat yapılamaz. - Yapı yaklaşma ve bahçe çekme mesafeleri ihlal edilemez. b - Taban Alanı Kat Sayısı =0.50 olarak kullanılacak ise; - Binanın iki katlı olarak yapılması zorunludur. - Kapalı çıkma ve çekme kat yapılamaz. - Yapı yaklaşma ve bahçe çekme mesafeleri ihlal edilemez. - Eksik katlı binanın üzerinin çatı ile kapatılması zorunludur. - Eksik katlı bina yapılması durumunda yençok = 8.50 metre kullanılabilir. Ticaret Alanlarındaki Konut Kullanımlı Binalar İçin; Taban Alanı Kat Sayısı; Emsal ya da KAKS değerinin, 3?e bölünmesi ile bulunan değeri geçemez. Ancak; Taban Alanı Kat Sayısı=0.40 olarak kullanılacak ise; - Kapalı çıkma ve çekme kat yapılamaz. - Yapı yaklaşma ve bahçe çekme mesafeleri ihlal edilemez. şeklinde DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNÜN UYGUN OLACAĞI, 2 - (Öneri 2) Genel Hükümlere eklenen 6. madde?nin, imar planında karşılığı bir durum olmadığından REDDİNİN UYGUN OLACAĞI, 3 - (Öneri 3) Yapı/Yapılaşmaya ilişkin Genel Hükümlere eklenen 34. madde?nin; 16. Cadde-Girne Caddesi - 3175. Sokak - 3060. Sokak ile D-100 Karayolu arasında kalan bölgedeki T2 adaları haricindeki ve D-100 Karayolunun güneyindeki T2 adaları haricindeki ayrık nizama tabi Emsal/KAKS değeri verilen ticaret alanlarındaki ana artere cephesi bulunmayan arka kısımda kalan parsellerde ve parselin ana arterden cephe almayan kısımlarında konut yapılabilir.? şeklinde DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNÜN uygun olacağı yönündeki 02/02/2016 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
08.02.2016 15:00 62 CADDE İSMİ VERİLMESİ VE İSİM DEĞİŞİKLİĞİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Serdivan İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi?ndeki ?7. Cadde?nin isminin ?Medeniyet Caddesi? olarak değiştirilmesi teklifi. Serdivan İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi?ndeki ?7. Cadde?nin isminin Belediyemizce internet ortamında yapılan anket doğrultusunda ?Medeniyet Caddesi? olarak değiştirilmesinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan 22/01/2016 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
08.02.2016 15:00 63 1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Erenler İlçesi, Kamışlı Mahallesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı. Erenler İlçe Belediye Meclisi?nin 07.07.2015 tarih ve 68 sayılı kararı ile uygun görülen Kamışlı Mahallesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planının (plan notları ve açıklama raporu ile birlikte) KABULÜNÜN uygun olacağı yönündeki 28/01/2016 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
08.02.2016 15:00 64 1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Erenler İlçesi, Emirler Mahallesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı. 1 - G24C04C2D imar paftalarında yer alan, 46-47-48 ve 52 nolu parsellerin bulunduğu bölgede kalan 7.00 metrelik imar yolunun önceki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planındaki gibi düzenlenmesi, 2 - G24C04C3A-G24C04C2D imar paftalarında yer alan, 161-162-258-259 ve 260 nolu parsellerin bulunduğu bölge ile 127-128-129 nolu parsellerin bulunduğu bölgenin, önceki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planındaki gibi düzenlenmesi, şeklinde ekli plandaki gibi DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNÜN uygun olacağı yönündeki 02/02/2016 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
08.02.2016 15:00 65 1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Erenler İlçesi, Sarıcalar Mahallesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı. Planın, Plan notları ve açıklama raporu ile birlikte; 1-G24C05A3C ve G24C05B4D imar paftalarında yeralan kanala paralel olacak şekilde 7.00 metrelik imar yolu oluşturulması, 2- G24C05A3C - G24C05B4D - G24C05D2B ve G24C05C1A imar paftalarında yer alan, 791-795-797-799 nolu parselleri kapsayan bölgedeki 7.00 metrelik imar yolunun önceki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planındaki gibi düzenlenmesi, şeklinde ekli plandaki gibi DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNÜN uygun olacağı yönündeki 28/01/2016 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
08.02.2016 15:00 66 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Sapanca İlçesi, Rüstempaşa Mahallesi, 30 ada, 13 ve 14 nolu parsellerde 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik teklifi. Sapanca İlçesi, Rüstempaşa Mahallesi, 30 ada, 13 ve 14 nolu parsellerde inşa edilecek olan Öğretmenevi için parsellere yönelik İdari Tesis Alanı amaçlı hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklik teklifi ve aynı amaçla İdari Tesis Alanı E=1.20 - Yençok=9.50 m. şartlarının geçerli olduğu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişiklik teklifi ile birlikte onama yetki devrine dair alınan Sapanca İlçe Belediye Meclisinin 04.01.2016 tarih ? 2016/03 sayılı kararının KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 22/01/2016 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
08.02.2016 15:00 67 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Sapanca İlçesi, Güldibi Mahallesi, 125 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği. Sapanca İlçe Belediye Meclisince alınan 03.12.2015 tarih ve 2015/134 sayılı kararı ile uygun görülen, Güldibi Mahallesi, 125 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 22/01/2016 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
08.02.2016 15:00 68 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Sapanca İlçesi, Ünlüce Mahallesi, 2 pafta, 577 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği. Sapanca İlçe Belediye Meclisince alınan 03.12.2015 tarih ve 2015/133 sayılı kararı ile uygun görülen, Ünlüce Mahallesi, 2 pafta, 577 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.09.2015 tarih ve 9/387 sayılı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlandığından KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 28/01/2016 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
08.02.2016 15:00 69 1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Akyazı İlçesi, Fatih Mahallesi, 2 ada, 15 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı değişikliği teklifi. Akyazı İlçesi, Fatih Mahallesi, 2 ada, 15 nolu parsele yönelik Ticaret Alanı amaçlı hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklik teklifinin KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 28/01/2016 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
08.02.2016 15:00 70 1/25000 NAZIM İMAR PLANLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI. İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Ferizli İlçesi Organize Sanayi Bölgesi ve İlave Alanının yer seçimi sınırının ve batısındaki yol düzenlemesinin planlara işlenmesine yönelik hazırlanan 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ve 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklik teklifleri. Ferizli İlçesi Organize Sanayi Bölgesi ve İlave Alanının yer seçimi sınırının işlendiği 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ve yine aynı sınırın işlendiği ve Ferizli Organize Sanayi Bölgesinin batısındaki yolun revize edildiği 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklik tekliflerinin KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 28/01/2016 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
08.02.2016 15:00 71 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Ferizli İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi, 5741 ve 5743 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği. Ferizli İlçe Belediye Meclisince alınan 26.10.2015 tarih ve 39 sayılı kararı ile uygun görülen, Kemalpaşa Mahallesi, 5741 ve 5743 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin bu parseller arasından geçen yolun kaldırılmadan, Otopark ve yolda yeniden düzenleme yapılması ve 5741 nolu parselin Ortaöğretim Alanı (Yurt Alanı) - E=1.20, Yençok=12.50 m. olarak ekli plandaki şekilde DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 22/01/2016 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
08.02.2016 15:00 72 1/5000 PLANLARA İTİRAZ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Söğütlü İlçesi, Soğucak ve Gündoğan Mahallelerini kapsayan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına ilan askı süresince yapılan 86 adet itiraz. İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının 30.12.2015 tarih ve 1981 sayılı yazısı ile sunulan 86 adet itirazın mevzuat çerçevesinde incelenmesi sonucunda bu itirazlar; Planlama alanının doğusundan OSB?nin batısında başlayan vadi içi ve civarını kapsayan yeşil hatta yapılan itirazlar, Planlama alanın güneyinden başlayan ve kuzeyine doğru devam eden dere içi ve civarını kapsayan yeşil hatta yapılan itirazlar, Münferit noktalarda bulunan yeşil alanlara yapılan itirazlar, Planlama alanı içinde bulunan yollara yapılan itirazlar ve itiraz konusunda belirtilen durum ile plandaki durumun farklı olduğu veya planlama alanı dışında yapılan itirazlar olarak 5 ana başlıkta toplanmıştır. 1 - VADİ İÇİ VE CİVARINI KAPSAYAN YEŞİL HATTA YAPILAN İTİRAZLAR 1. 14/12/2015 tarih ve 26143 kayıt nolu dilekçe ile, 630 ve 667 nolu parsellerin Park Alanından çıkarılması istemiyle yapılan itirazın, Reddinin uygun olacağı, 2. 09/12/2015 tarih ve 25891 kayıt nolu dilekçe ile, 1742, 653 ve 740 nolu parsellerin Park Alanından çıkarılması istemiyle yapılan itirazın, Reddinin uygun olacağı, 3. 11/12/2015 tarih ve 26138 kayıt nolu dilekçe ile, 656 nolu parselin Park Alanından çıkarılması istemiyle yapılan itirazın, Reddinin uygun olacağı, 4. 11/12/2015 tarih ve 26137 kayıt nolu dilekçe ile, 655 nolu parselin Park Alanından çıkarılması istemiyle yapılan itirazın, Reddinin uygun olacağı, 5. 11/12/2015 tarih ve 26115 kayıt nolu dilekçe ile, 628 ve 629 nolu parsellerin Park Alanından çıkarılması istemiyle yapılan itirazın, Reddinin uygun olacağı, 6. 11/12/2015 tarih ve 26120 kayıt nolu dilekçe ile, 657 nolu parselin Park Alanından çıkarılması istemiyle yapılan itirazın, Reddinin uygun olacağı, 7. 11/12/2015 tarih ve 26123 kayıt nolu dilekçe ile, 656 nolu parselin Park Alanından çıkarılması istemiyle yapılan itirazın, Reddinin uygun olacağı, 8. 11/12/2015 tarih ve 26136 kayıt nolu dilekçe ile, 656 nolu parselin Park Alanından çıkarılması istemiyle yapılan itirazın, Reddinin uygun olacağı, 9. 14/12/2015 tarih ve 26154 kayıt nolu dilekçe ile, 631 nolu parselin Park Alanından çıkarılması istemiyle yapılan itirazın, Reddinin uygun olacağı, 10. 11/12/2015 tarih ve 26137 kayıt nolu dilekçe ile, 655 nolu parselin Park Alanından çıkarılması istemiyle yapılan itirazın, Reddinin uygun olacağı, 11. 11/12/2015 tarih ve 26157 kayıt nolu dilekçe ile, 658 nolu parselin Park Alanından çıkarılması istemiyle yapılan itirazın, Reddinin uygun olacağı, 12. 11/12/2015 tarih ve 26153 kayıt nolu dilekçe ile, 666 nolu parselin Park Alanından çıkarılması istemiyle yapılan itirazın, Reddinin uygun olacağı, 13. 14/12/2015 tarih ve 26159 kayıt nolu dilekçe ile, 636 nolu parselin Park Alanından çıkarılması istemiyle yapılan itirazın, Reddinin uygun olacağı, 14. 16/12/2015 tarih ve 26344 kayıt nolu dilekçe ile, 626 nolu parselin Park Alanından çıkarılması istemiyle yapılan itirazın, Reddinin uygun olacağı, 15. 15/12/2015 tarih ve 26272 kayıt nolu dilekçe ile, 643 nolu parselin Park Alanından çıkarılması istemiyle yapılan itirazın, Reddinin uygun olacağı, 16. 15/12/2015 tarih ve 26288 kayıt nolu dilekçe ile, 640 nolu parselin Park Alanından çıkarılması istemiyle yapılan itirazın, Reddinin uygun olacağı, 17. 15/12/2015 tarih ve 26275 kayıt nolu dilekçe ile, 616 nolu parselin Park Alanından çıkarılması istemiyle yapılan itirazın, Reddinin uygun olacağı, 18. 15/12/2015 tarih ve 26247 kayıt nolu dilekçe ile, 632 nolu parselin Park Alanından çıkarılması istemiyle yapılan itirazın, Reddinin uygun olacağı, 19. 17/12/2015 tarih ve 26434 kayıt nolu dilekçe ile, 618 nolu parselin Park Alanından çıkarılması istemiyle yapılan itirazın, Reddinin uygun olacağı, 20. 17/12/2015 tarih ve 26437 kayıt nolu dilekçe ile, 683 nolu parselin Park Alanından çıkarılması istemiyle yapılan itirazın, Reddinin uygun olacağı, 21. 17/12/2015 tarih ve 26441 kayıt nolu dilekçe ile, 621 nolu parselin Park Alanından çıkarılması istemiyle yapılan itirazın, Reddinin uygun olacağı, 22. 17/12/2015 tarih ve 26404 kayıt nolu dilekçe ile, 625 nolu parselin Park Alanından çıkarılması istemiyle yapılan itirazın, Reddinin uygun olacağı, 23. 17/12/2015 tarih ve 26417 kayıt nolu dilekçe ile, 670 (0/855) nolu parselin Park Alanından çıkarılması istemiyle yapılan itirazın, Reddinin uygun olacağı, 24. 17/12/2015 tarih ve 26414 kayıt nolu dilekçe ile, 639 nolu parselin Park Alanından çıkarılması istemiyle yapılan itirazın, Reddinin uygun olacağı, 25. 17/12/2015 tarih ve 26415 kayıt nolu dilekçe ile, 639 nolu parselin Park Alanından çıkarılması istemiyle yapılan itirazın, Reddinin uygun olacağı, 26. 17/12/2015 tarih ve 26410 kayıt nolu dilekçe ile, 682 nolu parselin Park Alanından çıkarılması istemiyle yapılan itirazın, Reddinin uygun olacağı, 27. 17/12/2015 tarih ve 26409 kayıt nolu dilekçe ile, 681 nolu parselin Park Alanından çıkarılması istemiyle yapılan itirazın, Reddinin uygun olacağı, 28. 16/12/2015 tarih ve 26351 kayıt nolu dilekçe ile, 671 nolu parselin Park Alanından çıkarılması istemiyle yapılan itirazın, Reddinin uygun olacağı, 29. 18/12/2015 tarih ve 26528 kayıt nolu dilekçe ile, 642 nolu parselin Park Alanından çıkarılması istemiyle yapılan itirazın, Reddinin uygun olacağı, 30. 18/12/2015 tarih ve 26529 kayıt nolu dilekçe ile, 651 nolu parselin Park Alanından çıkarılması istemiyle yapılan itirazın, Reddinin uygun olacağı, 31. 18/12/2015 tarih ve 26530 kayıt nolu dilekçe ile, 741 nolu parselin Park Alanından çıkarılması istemiyle yapılan itirazın, Reddinin uygun olacağı, 32. 18/12/2015 tarih ve 26513 kayıt nolu dilekçe ile, 641-644-654 nolu parsellerin Park Alanından çıkarılması istemiyle yapılan itirazın, Reddinin uygun olacağı, 33. 18/12/2015 tarih ve 26525 kayıt nolu dilekçe ile, 632 nolu parselin Park Alanından çıkarılması istemiyle yapılan itirazın, Reddinin uygun olacağı, 34. 21/12/2015 tarih ve 26603 kayıt nolu dilekçe ile, 623-697 nolu parsellerin Park Alanından çıkarılması istemiyle yapılan itirazın, Reddinin uygun olacağı, 35. 18/12/2015 tarih ve 26556 kayıt nolu dilekçe ile, 635 nolu parselin Park Alanından çıkarılması istemiyle yapılan itirazın, Reddinin uygun olacağı, 36. 18/12/2015 tarih ve 26555 kayıt nolu dilekçe ile, 659 nolu parselin Park Alanından çıkarılması istemiyle yapılan itirazın, Reddinin uygun olacağı, 37. 18/12/2015 tarih ve 26550 kayıt nolu dilekçe ile, 637 nolu parselin Park Alanından çıkarılması istemiyle yapılan itirazın, Reddinin uygun olacağı, 38. 18/12/2015 tarih ve 26554 kayıt nolu dilekçe ile, 659 nolu parselin Park Alanından çıkarılması istemiyle yapılan itirazın, Reddinin uygun olacağı, 39. 18/12/2015 tarih ve 26552 kayıt nolu dilekçe ile, 637 nolu parselin Park Alanından çıkarılması istemiyle yapılan itirazın, Reddinin uygun olacağı, 40. 21/12/2015 tarih ve 26644 kayıt nolu dilekçe ile, 664-665 nolu parsellerin Park Alanından çıkarılması istemiyle yapılan itirazın, Reddinin uygun olacağı, 41. 21/12/2015 tarih ve 26647 kayıt nolu dilekçe ile, 633 nolu parselin Park Alanından çıkarılması istemiyle yapılan itirazın, Reddinin uygun olacağı, 42. 21/12/2015 tarih ve 26643 kayıt nolu dilekçe ile, 650 nolu parselin Park Alanından çıkarılması istemiyle yapılan itirazın, Reddinin uygun olacağı, 43. 21/12/2015 tarih ve 26618 kayıt nolu dilekçe ile, 840 nolu parselin Park Alanından çıkarılması istemiyle yapılan itirazın, Reddinin uygun olacağı, 44. 21/12/2015 tarih ve 26619 kayıt nolu dilekçe ile, 840 nolu parselin Park Alanından çıkarılması istemiyle yapılan itirazın, Reddinin uygun olacağı, 45. 21/12/2015 tarih ve 26624 kayıt nolu dilekçe ile, 615 nolu parselin Park Alanından çıkarılması istemiyle yapılan itirazın, Reddinin uygun olacağı, 46. 21/12/2015 tarih ve 26634 kayıt nolu dilekçe ile, 624 nolu parselin Park Alanından çıkarılması istemiyle yapılan itirazın, Reddinin uygun olacağı, 47. 22/12/2015 tarih ve 26778 kayıt nolu dilekçe ile, 840 nolu parselin Park Alanından çıkarılması istemiyle yapılan itirazın, Reddinin uygun olacağı, 48. 22/12/2015 tarih ve 26808 kayıt nolu dilekçe ile, 647 nolu parselin Park Alanından çıkarılması istemiyle yapılan itirazın, Reddinin uygun olacağı, 49. 22/12/2015 tarih ve 26810 kayıt nolu dilekçe ile, 645 nolu parselin Park Alanından çıkarılması istemiyle yapılan itirazın, Reddinin uygun olacağı, 50. 22/12/2015 tarih ve 26809 kayıt nolu dilekçe ile, 693 nolu parselin Park Alanından çıkarılması istemiyle yapılan itirazın, Reddinin uygun olacağı, 2 - DERE İÇİ VE CİVARINI KAPSAYAN YEŞİL HATTA YAPILAN İTİRAZLAR 1. 21/12/2015 tarih ve 26604 kayıt nolu dilekçe ile, 554 nolu parselin Park Alanından çıkarılması istemiyle yapılan itirazın, Reddinin uygun olacağı, 2. 21/12/2015 tarih ve 26629 kayıt nolu dilekçe ile, 553 nolu parselin Park Alanından çıkarılması istemiyle yapılan itirazın, Reddinin uygun olacağı, 3. 21/12/2015 tarih ve 26606 kayıt nolu dilekçe ile, 551 nolu parselin Park Alanından çıkarılması istemiyle yapılan itirazın, Reddinin uygun olacağı, 4. 21/12/2015 tarih ve 26625 kayıt nolu dilekçe ile, 799 nolu parselin Park Alanından çıkarılması istemiyle yapılan itirazın, Reddinin uygun olacağı,, 5. 21/12/2015 tarih ve 26731 kayıt nolu dilekçe ile, 552 nolu parselin Park Alanından çıkarılması istemiyle yapılan itirazın, Reddinin uygun olacağı, 6. 22/12/2015 tarih ve 26722 kayıt nolu dilekçe ile, 557 nolu parselin Park Alanından çıkarılması istemiyle yapılan itirazın, Reddinin uygun olacağı, 7. 22/12/2015 tarih ve 26767 kayıt nolu dilekçe ile, 555 nolu parselin Park Alanından çıkarılması istemiyle yapılan itirazın, Reddinin uygun olacağı, 8. 22/12/2015 tarih ve 26772 kayıt nolu dilekçe ile, 555 nolu parselin Park Alanından çıkarılması istemiyle yapılan itirazın, Reddinin uygun olacağı, 9. 22/12/2015 tarih ve 26774 kayıt nolu dilekçe ile, 555 nolu parselin Park Alanından çıkarılması istemiyle yapılan itirazın, Reddinin uygun olacağı, 10. 22/12/2015 tarih ve 26811 kayıt nolu dilekçe ile, 556 nolu parselin Park Alanından çıkarılması istemiyle yapılan itirazın, Reddinin uygun olacağı, 11. 23/12/2015 tarih ve 26898 kayıt nolu dilekçe ile, 569 nolu parselin Park Alanından çıkarılması istemiyle yapılan itirazın, Reddinin uygun olacağı, 12. 24/12/2015 tarih ve 26924 kayıt nolu dilekçe ile, 543 nolu parselin Park Alanından çıkarılması istemiyle yapılan itirazın, Reddinin uygun olacağı, 3 - MÜNFERİT NOKTALARDA BULUNAN YEŞİL ALANLARA YAPILAN İTİRAZLAR 1. 07/12/2015 tarih ve 25648 kayıt nolu dilekçe ile, 35 nolu parselin Park Alanından çıkarılması istemiyle yapılan itirazın, Reddinin uygun olacağı, 2. 09/12/2015 tarih ve 25933 kayıt nolu dilekçe ile, 35 nolu parselin Park Alanından çıkarılması istemiyle yapılan itirazın, Reddinin uygun olacağı, 3. 10/12/2015 tarih ve 26005 kayıt nolu dilekçe ile, 36 nolu parselin Park Alanından çıkarılması istemiyle yapılan itirazın, Reddinin uygun olacağı, 4. 16/12/2015 tarih ve 26352 kayıt nolu dilekçe ile, 36 nolu parselin Park Alanından çıkarılması istemiyle yapılan itirazın, Reddinin uygun olacağı, 5. 17/12/2015 tarih ve 26433 kayıt nolu dilekçe ile, 530 nolu parselin Park Alanından çıkarılması istemiyle yapılan itirazın, Reddinin uygun olacağı, 6. 16/12/2015 tarih ve 26406 kayıt nolu dilekçe ile, 33 nolu parselin Park Alanından çıkarılmasına yönelik yapılan itirazın, Reddinin uygun olacağı, 7. 21/12/2015 tarih ve 26611 kayıt nolu dilekçe ile, 529 nolu parselin Park Alanından çıkarılması istemiyle yapılan itirazın, Reddinin uygun olacağı, 8. 22/12/2015 tarih ve 26719 kayıt nolu dilekçe ile, 32 nolu parselin Park Alanından çıkarılması istemiyle yapılan itirazın, Reddinin uygun olacağı, 4 - PLANLAMA ALANI İÇİNDEKİ YOLLARA YAPILAN İTİRAZLAR 1. 09/12/2015 tarih ve 25945 kayıt nolu dilekçe ile, 646 parselin bir kısmının 20.00 metrelik yolda kaldığı gerekçesiyle yapılan itirazın, Reddinin uygun olacağı, 2. 16/12/2015 tarih ve 26354 kayıt nolu dilekçe ile, 526 nolu parselin bir kısmının 20.00 metrelik yolda kaldığı gerekçesiyle yapılan itirazın, Reddinin uygun olacağı, 3. 15/12/2015 tarih ve 26278 kayıt nolu dilekçe ile, 39 nolu parselin bir kısmının 15.00 metrelik yolda kaldığı gerekçesiyle yapılan itirazın, Reddinin uygun olacağı, 4. 21/12/2015 tarih ve 26635 kayıt nolu dilekçe ile, 675 nolu parselin Park Alanından çıkarılması istemiyle yapılan itirazın, Reddinin uygun olacağı,, 5. 21/12/2015 tarih ve 26636 kayıt nolu dilekçe ile, 680-802 nolu parsellerin Park Alanından çıkarılması istemiyle yapılan itirazın, Reddinin uygun olacağı, 6. 21/12/2015 tarih ve 26637 kayıt nolu dilekçe ile, 801 nolu parselin iki cephesi yolda kalmasından dolayı yapılan itirazın, Reddinin uygun olacağı, 7. 21/12/2015 tarih ve 26639 kayıt nolu dilekçe ile, 535 nolu parselin Park Alanından çıkarılması istemiyle yapılan itirazın, Reddinin uygun olacağı, 8. 22/12/2015 tarih ve 26732 kayıt nolu dilekçe ile, 589 nolu parselin iki cephesi yolda kalmasından dolayı yapılan itirazın, Reddinin uygun olacağı, 9. 22/12/2015 tarih ve 26803 kayıt nolu dilekçe ile, 528 nolu parselin bir kısmından geçen 20.00 metrelik yol ve Park Alanına yönelik yapılan itirazın, Reddinin uygun olacağı, 5 - İTİRAZ KONUSUNDA BELİRTİLEN DURUM İLE PLANDAKİ DURUMUN FARKLI OLDUĞU VEYA PLANLAMA ALANI DIŞINDA YAPILAN İTİRAZLAR 1. 17/12/2015 tarih ve 26442 kayıt nolu dilekçe ile, 622 nolu parselin Park Alanından çıkarılması istemiyle yapılan itirazın, itiraza konu durum olmaması gerekçesiyle Reddinin uygun olacağı, 2. 17/12/2015 tarih ve 26405 kayıt nolu dilekçe ile, 674 nolu parselin Park Alanından çıkarılması istemiyle yapılan itirazın, itiraza konu durum olmaması gerekçesiyle Reddinin uygun olacağı, 3. 17/12/2015 tarih ve 26407 kayıt nolu dilekçe ile, 803 nolu parselin Park Alanından çıkarılması istemiyle yapılan itirazın, itiraza konu durum olmaması gerekçesiyle Reddinin uygun olacağı, 4. 17/12/2015 tarih ve 26455 kayıt nolu dilekçe ile, 29 nolu parselin Park Alanından çıkarılması istemiyle yapılan itirazın, itiraza konu durum olmaması gerekçesiyle Reddinin uygun olacağı, 5. 17/12/2015 tarih ve 26454 kayıt nolu dilekçe ile, 522 nolu parselin Park Alanından çıkarılması istemiyle yapılan itirazın, itiraza konu durum olmaması gerekçesiyle Reddinin uygun olacağı, 6. 17/12/2015 tarih ve 26456 kayıt nolu dilekçe ile, 527 nolu parselin Park Alanından çıkarılması istemiyle yapılan itirazın, itiraza konu durum olmaması gerekçesiyle Reddinin uygun olacağı, 7. 22/12/2015 tarih ve 26806 kayıt nolu dilekçe ile, 4138 nolu parselin İmar Planına alınmasına yönelik yapılan itirazın, itiraza konu durum olmaması gerekçesiyle Reddinin uygun olacağı, yönündeki 22/01/2016 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
08.02.2016 15:00 73 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Mülkiyeti Karapürçek İlçe Müftülüğüne ait Cumhuriyet Mahallesi, Müftülük Sokak 2929, 2932,2933,2934 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklik teklifi ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği. Karapürçek Belediye Meclisinin 04.01.2016 tarih - 9 sayılı kararıyla birlikte hazırlanan plan değişiklik tekliflerinin Resmi Kurum Alanı bütünlüğünü sağlamak üzere 2930 ve 2931 nolu parselleri de kapsayacak şekilde ekli planlardaki gibi DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 22/01/2016 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
08.02.2016 15:00 74 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Kaynarca İlçesi, Dudu Mahallesi, 3289 nolu parselin Belediye Hizmet Alanı olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve Plan Notları. Kaynarca İlçesi, Dudu Mahallesi, 3289 nolu parselin Belediye Hizmet Alanı olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının ve Plan Notlarının KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 02/02/2016 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
08.02.2016 15:00 75 YÖNETMELİK İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI ?Sakarya Büyükşehir Belediyesi Gönüllü İtfaiyecilik Yönetmeliği? Sakarya Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye Daire Başkanlığı Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğünce hazırlanan, ?SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GÖNÜLLÜ İTFAİYECİLİK YÖNETMELİĞİ?nin ekte düzenlendiği şekliyle usule ve mer?i mevzuata göre uygun hazırlandığından, KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 15/01/2016 tarihli Hukuk Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
08.02.2016 15:00 76 İMTİYAZ BEDELİ ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI UKOME kararıyla Pamukova-Adapazarı arasında çalışmakta olan halk otobüslerine ilave edilen 5 aracın imtiyaz ücretinin belirlenmesi. UKOME kararıyla Pamukova-Adapazarı arasında çalışmakta olan halk otobüslerine ilave edilen 5 araç için, araç başına 10 yıllık imtiyaz ücretinin 54.000 TL(KDV dâhil) olarak belirlenmesine ve ücretin dört taksitte ödenmesinin KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 18/01/2016 tarihli Plan Bütçe Komisyonu ile Ulaşım Komisyonun müşterek raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
08.02.2016 15:00 77 TAHSİS ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI T ve M Plakalı hatlardan feragat edenlere ücretsiz (S) plaka verilmesi. (T) ve (M) plakaları (S) plakada olduğu gibi tahditli, süresiz ve kazanılmış hak hükmünde olması nedeniyle, (T) ve/veya (M) plakalı haklarından feragat edenlere, tahditli (S) servis aracı plakasının ücretsiz olarak verilmesine; (T) ve (M) plaka sahipleri için son başvuru süresinin 01 Mart 2016 tarihi olarak belirlenmesi şeklinde KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 18/01/2016 tarihli Plan Bütçe Komisyonu ile Ulaşım Komisyon müşterek raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
08.02.2016 15:00 78 YÖNETMELİK ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI Belediyemiz Özel Halk Otobüsü Yönetmeliğinin 16.7. maddesinde düzenleme yapılması. Büyükşehir Özel Halk Otobüs Yönetmeliğinin 16.7 maddesinin; `Hatlardaki araçların kooperatif veya şirketleşmek amacıyla kooperatifler veya şirketlere yapılacak devirlerde devir ücretinin alınmamasına; kooperatif veya şirket içi ve 1. Derece yakınlara yapılacak devirlerde ise ilgili hattın yıllık kira bedelinin 2 katı devir bedeli alınır.? şeklinde belirlenmesi şeklinde KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 18/01/2016 tarihli Plan Bütçe Komisyonu ile Ulaşım Komisyonunun müşterek raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
08.02.2016 15:00 79 1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Yürürlükteki Nazım İmar Planlarında Sakarya Nehrinin her iki tarafı Rekreasyon Alanı olarak planlanmış olup nehrin X: 4,518,449.814-44,510,111.160, Y:535,865.370-533,793.603 koordinatları arasında kalan kesimindeki Rekreasyon Alanları ile ilgili Nazım İmar Planı değişikliği. Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
08.02.2016 15:00 80 1/5000 PLANLARA İTİRAZ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Adapazarı İlçesi, Korucuk Mahallesi, 1696 ada 2 nolu parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına ilan-askı süresi içerisinde yapılan 1 adet itiraz dilekçesi. Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
08.02.2016 15:00 81 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Adapazarı İlçesi, Güllük Mahallesi, 1157 ada 1, 2 ve 3 nolu parsellerin bulunduğu yapı adasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği. Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
08.02.2016 15:00 82 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Adapazarı İlçesi, Güneşler Mahallesi, 828, 829, 830 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği. Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
08.02.2016 15:00 83 1/1000 PLANLARA İTİRAZLAR İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Adapazarı İlçesi 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına ilan-askı süresi içerisinde yapılan 2 adet itiraz. Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
08.02.2016 15:00 84 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Adapazarı İlçesi, İkizce Osmaniye Mahallesi, 2117 ada 15-16-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-40-41 nolu taşınmazlara yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı. Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
08.02.2016 15:00 85 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Serdivan İlçesi, İstiklal Mah. Safiye Amasyalı Parkı ile ilgili mahkemenin iptal kararına göre hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı. Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
08.02.2016 15:00 86 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Serdivan Beşköprü Mah. 1519 ada 11 nolu parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği. Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
08.02.2016 15:00 87 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Erenler Dilmen Mah. G24B23C Pafta, 51 ve 3638 nolu parsellere ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği. Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
08.02.2016 15:00 88 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Hendek İlçesi, Çiftlik Mahallesi, 192 ada 35, 145 ve 148 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği. Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
08.02.2016 15:00 89 1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Hendek İlçesine ait 4 maddeden oluşan 1/25000 ölçekli ve 6 maddeden oluşan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklik teklifleri. Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
08.02.2016 15:00 90 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Hendek Başpınar Mah. hazine mülkiyetindeki 118 ada 11-12-13-23-28 ve 29 nolu parsellerin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği. Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
08.02.2016 15:00 91 1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Akyazı, Ömercikler Mah. 32 ada 1 nolu, 33 ada 1 nolu ve 133 ada 87 nolu parseller ile İnönü Mah. 63 ada 261, 262, 263 ve 264 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği teklifi. Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
08.02.2016 15:00 92 1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Akyazı İlçesi İnönü Mah. 94 ada 3 ? 53 - 57 ve 76 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği teklifi. Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
08.02.2016 15:00 93 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Arifiye İlçesi Fatih Mah. G24C02C3C pafta, 5947 ve 5948 nolu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı. Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
08.02.2016 15:00 94 1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Arifiye İlçe Neviye Mah. 6026 nolu parselin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifi. Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
08.02.2016 15:00 95 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Sapanca İlçesi Dibektaş Mahallesi, 2 pafta, 167 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği. Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
08.02.2016 15:00 96 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Ferizli İlçesine ait Sağlık Tesis Alanı amaçlı hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı. Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
08.02.2016 15:00 97 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Ferizli İlçesi İnönü Mah. 3434-3435-3436-5488-5489-5490 nolu parselleri kapsayan 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı değişikliği. Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
08.02.2016 15:00 98 1/5000 ÖLÇEKLİ REVİZ İMAR PLANI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Pamukova İlçesi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar planı. Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
08.02.2016 15:00 99 1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Kocaali İlçesi Alandere Mah. 83 nolu parselin 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı teklifi. Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
08.02.2016 15:00 100 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Taraklı İlçesi 2661 nolu parselde bulunan ?Sağlık Ocağı? alanının ?Sağlık Tesisi Alanı?na dönüştürülmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği. Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
08.02.2016 15:00 101 BELEDİYE SINIRLARINDAN ÇIKMA TALEBİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Adapazarı İlçe sınırında yer alan Harmantepe kalesini de kapsayan 2 pafta, 563,564,565,566 nolu parsellerden oluşan toplam 116.800,00 m2 alanın Söğütlü İlçe sınırına dâhil edilmesi. Söz konusu Adapazarı ve Söğütlü İlçe sınırının değiştirilmesine yönelik Sakarya Valiliği İl idare Kurulunun 06/01/2016 tarihli. 2016/5 sayılı kararı ile yeniden görüşülerek kabul edilen; 1/25.000 ölçekli krokide gösterildiği üzere; ?563 nolu parselin, isimsiz kanal ile kesiştiği kuzey yönündeki 1 nolu nokta (1: Y=284018.442, X=4530270.695) başlangıç noktası alınarak buradan güney istikametinde kanal boyu ve 564, 565 ve 566 nolu parsellerin batı sınırları ( 2: Y=284009.610, X=4530197.117), (3: Y=284003.435, X=4530161.517), (4: Y=283974.174, X=4530038.086), (5: Y=283963.767, Y=4529982.686), (6: Y=283948.209,X=4529945.270), (7: Y=283871.338, X=4529800.313), (8: Y=283800.035, X=4529715.214), (9: Y=283666.424, X=4529580.414), (10: Y=283635.289, X=4529549.368), (11: Y=283573.830, X=4529505.631), (12: Y=283526.769, X=4529429.495), (13: Y=283521.860, X=4529370.168), (14: Y=283507.588, X=4529242.453), (15: Y=283485.879, X=4529135.117) takip edilerek 566 nolu parselin kanal ile kesişen güneybatı yönündeki 16 nolu noktaya (16: Y=283482.528, X=4529119.953) gelinip, buradan 566 nolu parselin güney sınırı takip edilerek (17: Y=283492.568, X=4529118.364) 18 nolu noktada (18: Y=283654.437, X=4529133.012) eski Adapazarı?Söğütlü sınırı ile birleşmek suretiyle son bulan hattın, Adapazarı-Söğütlü arası ilçe sınırı olarak belirlenmesinin kabulüne, Oybirliği ile karar verilmiştir.
08.02.2016 15:00 102 İMTİYAZ BEDELİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Serdivan İlçesi Yıldız Mahallesi-Çarşı hattında çalışacak olan ilave 11 adet araç (minibüs) için durak katılım bedelinin belirlenmesi. Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Plan Bütçe ve Ulaşım Komisyonuna müştereken havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
08.02.2016 15:00 103 TAŞIT ALIMI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Türkiye Belediyeler Birliğinin 2 adet 2015 model Ford Cargo itfaiye aracının Belediyemize hibe etmesi. Türkiye Belediyeler Birliğinin 27/01/2016 tarih ve 545 sayılı yazısı ile, 5393 sayılı Kanunun 18 ve 85. maddeleri ile İl Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 63039 sayılı görüşüne göre 2 adet 2015 model Ford Cargo itfaiye aracının Belediyemize hibe etmesinin kabulüne, Oybirliği ile karar verilmiştir.
08.02.2016 15:00 104 DEVİR YAPILMASI ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI Belediyemiz demirbaşı olan 54 SBB 0061 (2000 MODEL) plakalı Hidromek marka Kazıcılı Yükleyicinin Bilecik İli Osmaneli İlçe Belediyesine bedelsiz devredilmesi. Bilecik İli Osmaneli Belediye Meclisinin 05.01.2016 tarih ve 2016/9 sayılı kararı ile talep edilen, Belediyemiz demirbaşı olan 54 SBB 0061 (2000 MODEL) plakalı Hidromek marka Kazıcılı Yükleyicinin 28/12/2006 tarih ve 2006/11545 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Taşınır Mal Yönetmeliğinin 4.2 maddesine istinaden Bilecik İli Osmaneli İlçe Belediyesine bedelsiz devredilmesinin kabulüne, Oybirliği ile karar verilmiştir.
08.02.2016 15:00 105 BEDELSİZ DEVİR ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI 54 TK 081 plakalı, OTOYOL marka, 1998 model 1 adet otobüsün Akçay Spor Kulübü Derneğine bedelsiz olarak devredilmesi. Sapanca İlçesi, Akçay Mahallesinde faaliyette bulunan Spor Kulübünün faaliyetlerinde kullanılmak üzere 54 TK 081 plakalı, OTOYOL marka, 1998 model 1 adet otobüsün Taşınır Mal Yönetmeliğine göre Akçay Spor Kulübü Derneğine bedelsiz olarak devredilmesinin kabulüne, Oybirliği ile karar verilmiştir.
08.02.2016 15:00 106 TAHSİS STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI Ziraat Bankası Adapazarı Şubesindeki hesap numarasının ?kamuya tahsisli? olması. Belediyemizin İller Bankası payı, Muhasebat Genel Müdürlüğü payları vergi, resim, harç ve katılım payları, proje karşılığı borçlanma ile gelen, şartlı bağışlar için gelen, otobüs işletmelerinden gelen, sağlık hizmetlerinden gelen ve diğer her türlü tahsilâtların yatırıldığı Ziraat Bankası Adapazarı Şubesindeki TR390001000019295160035001 IBAN no?lu hesap numarasının ?kamuya tahsisli? olmasının kabulüne, Oybirliği ile karar verilmiştir.
08.02.2016 15:00 107 YASAL PAYLARIN GARANTÖR GÖSTERİLMESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI SASKİ Genel Müdürlüğünün ?Geyve (Sakarya) Atıksu Arıtma Tesisi ve 2.Kısım Kısmi Kanalizasyon İnşaatı Yapım işi? için ?Belediyemizin yasal paylarının garantör? olarak gösterilmesi. Büyükşehir Belediyemizin bağlı kuruluşu olan SASKİ Genel Müdürlüğünün İller Bankası A.Ş.nin belirleyeceği vadelerde azami 180 aya kadar kullanacağı ?Geyve İlçesi (Sakarya) Atıksu Arıtma Tesisi ve 2.Kısım Kısmi Kanalizasyon İnşaatı Yapım işi? için 6.000.000,00-TL (Altımilyontürklirası) krediye ilişkin düzenlenen kredi sözleşmelerinden kaynaklanan her türlü ödeme yükümlülüğünü sözleşme hükümleri çerçevesinde yerine getirememesi ve/veya kredi teminatlarının yetersiz kalması halinde Büyükşehir Belediyemizin, Maliye Bakanlığı ve/veya İller Bankası A.Ş. tarafından dağıtılan yasal paylarının mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamının garantör olarak gösterilmesine, konuya ilişkin her türlü iş ve işlemin 5216 ve 5393 sayılı Kanunlara göre yürütülebilmesi hususunda Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki TOÇOĞLU?na yetki verilmesinin kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
08.02.2016 15:00 108 YASAL PAYLARIN GARANTÖR GÖSTERİLMESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI SASKİ Genel Müdürlüğünün ?Karasu İçme Suyu İnşaatı Yapım işi? için ?Belediyemizin yasal paylarının garantör? olarak gösterilmesi. Büyükşehir Belediyemizin bağlı kuruluşu olan SASKİ Genel Müdürlüğünün İller Bankası A.Ş.nin belirleyeceği vadelerde azami 160 aya kadar kullanacağı ?Karasu İçme Suyu İnşaatı Yapım işi? için 15.000.000,00-TL(Onbeşmilyontürklirası) krediye ilişkin düzenlenen kredi sözleşmelerinden kaynaklanan her türlü ödeme yükümlülüğünü sözleşme hükümleri çerçevesinde yerine getirememesi ve/veya kredi teminatlarının yetersiz kalması halinde Büyükşehir Belediyemizin, Maliye Bakanlığı ve/veya İller Bankası A.Ş. tarafından dağıtılan yasal paylarının mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamının garantör olarak gösterilmesine, konuya ilişkin her türlü iş ve işlemin 5216 ve 5393 sayılı Kanunlara göre yürütülebilmesi hususunda Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki TOÇOĞLU?na yetki verilmesinin kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
08.02.2016 15:00 109 YASAL PAYLARIN GARANTÖR GÖSTERİLMESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI SASKİ Genel Müdürlüğünün ?Karasu (Sakarya) Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı Yapım işi? için ?Belediyemizin yasal paylarının garantör? olarak gösterilmesi. Büyükşehir Belediyemizin bağlı kuruluşu olan SASKİ Genel Müdürlüğünün İller Bankası A.Ş.nin belirleyeceği vadelerde azami 240 aya kadar kullanacağı, Karasu (Sakarya) Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı Yapım işi? için 3.000.000,00-TL (Üçmilyontürklirası) krediye ilişkin düzenlenen kredi sözleşmelerinden kaynaklanan her türlü ödeme yükümlülüğünü sözleşme hükümleri çerçevesinde yerine getirememesi ve/veya kredi teminatlarının yetersiz kalması halinde Büyükşehir Belediyemizin, Maliye Bakanlığı ve/veya İller Bankası A.Ş. tarafından dağıtılan yasal paylarının mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamının garantör olarak gösterilmesine, konuya ilişkin her türlü iş ve işlemin 5216 ve 5393 sayılı Kanunlara göre yürütülebilmesi hususunda Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki TOÇOĞLU?na yetki verilmesinin kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
08.02.2016 15:00 110 NORM KADROLAR İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI Dolu Kadro Değişiklik Cetveli. Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (1) bendine göre kazanılmış hak aylık dereceleri kadro derecelerinin üzerinde bulunan memurların durumlarına göre kadro derecelerinin iptal-ihdası ile ilgili hazırlanan Dolu Kadro Değişiklik Cetvelinin (III sayılı) ekteki şekliyle kabulüne, Oybirliği ile karar verilmiştir.
08.02.2016 15:00 111 KENTSEL DÖNÜŞÜM GELİŞİM PROJESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Ferizli İlçesi İnönü Mahallesi, 2871 nolu parsel mera vasıflı olduğundan bu alanın plan dışı bırakılarak kalan alanın ?Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı? alanı olarak belirlenmesi. Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
08.02.2016 15:00 112 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Arifiye İlçesi Yukarı Kirazca Mahallesi G24-C-07-B-3-A ve G24-C-07-B-3-B pafta, 2566 ada, 1 nolu parselin ?Sosyal Tesis Alanı? olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı. Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.