Meclis Gündem ve Kararları

Karar Tarihi Numarası Müdürlük / Konu Özet İçeriği / Eylem
11.01.2016
1
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/25000 NAZIM İMAR PLANLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI.
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığınca hazırlanan 1/25000 ölçekli Plan hükmü değişiklik teklifleri.
1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planlarının hükümlerine dair hazırlanan değişiklik tekliflerinin kabulünün uygun olacağı yönündeki 05/01/2016 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.01.2016
2
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Fen İşleri Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi, Camili Mahallesi Ayçiçek Vadisi ve çevresine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişiklik teklifleri.
Fen İşleri Dairesi Başkanlığının 25/11/2014 tarih ve 758 sayılı yazısı ile talep olunan, Adapazarı İlçesi, Camili Mahallesi Ayçiçek Vadisi ve çevresine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişiklik tekliflerinin kabulünün uygun olacağı yönündeki 21/12/2015 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.01.2016
3
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI
Mahkemenin iptal kararına istinaden hazırlanan Adapazarı İlçesi, Karaköy Mahallesi, 141 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı.
Adapazarı İlçesi, Karaköy Mahallesi 141 nolu parsele yönelik Sakarya 1. İdare Mahkemesinin 2014/725 E: 2015/805 K. sayılı, 11.09.2015 tarihli iptal kararını yerine getirmek üzere ?Askeri Alan? şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının kabulünün uygun olacağı yönündeki 21/12/2015 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.01.2016
4
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI
Mahkemenin iptal kararına istinaden hazırlanan Adapazarı İlçesi, Mithatpaşa Mahallesi, 526 ada, 136 nolu parselin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı.
Adapazarı İlçesi, Mithatpaşa Mahallesi, 526 ada, 136 nolu parsele yönelik Sakarya 2. İdare Mahkemesinin 2014/726 E: 2015/806 K. sayılı, 11.09.2015 tarihli iptal kararını yerine getirmek üzere ?Resmi Kurum Alanı? şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının kabulünün uygun olacağı yönündeki 21/12/2015 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.01.2016
5
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI
Mahkemenin iptal kararına istinaden hazırlanan Adapazarı İlçesi, Güllük Mahallesi, 633 ada, 4 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı.
Adapazarı İlçesi, Güllük Mahallesi, 633 ada, 4 nolu parsele yönelik Sakarya 2. İdare Mahkemesinin 2015/19 E: 2015/913 K sayılı, 13.10.2015 tarihli iptal kararını yerine getirmek üzere hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının parselin bitişik komşuluğunda kalan 633 ada, 145, 633 ada, 90-91-92-93-129-95-96-97-99-100-101-102-103 nolu parsellerle birlikte ekli plandaki şekilde kabulünün uygun olacağı yönündeki 25/12/2015 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.01.2016
6
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Güllük Mahallesi, 637 ada, 1 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Adapazarı İlçe Belediye Meclisince alınan 02.11.2015 tarih ve 13/127 sayılı kararı ile uygun görülen, Güllük Mahallesi, 637 ada, 1 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin kabulünün uygun olacağı yönündeki 05/01/2016 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.01.2016
7
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Camili Mahallesi, 1629 ada, 1 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği.
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığınca hazırlanan sözkonusu parseli de kapsayan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar plan değişiklikleri de İmar ve Bayındırlık Komisyonumuzca incelenmiştir. Bu nedenle; komisyonumuzca karara bağlanan plan değişiklikleri esas alınarak 1629 ada, 1 nolu parseldeki bina çekme mesafelerinin azaltılması konusu değerlendirilmiştir. Adapazarı İlçe Belediye Meclisince alınan 03.08.2015 tarih ve 9/90 sayılı kararı ile uygun görülen, Camili Mahallesi, 1629 ada, 1 nolu parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin; Komisyonumuzca 21.12.2015 tarih ve 182 sayılı kararıyla değerlendirilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği esas alınarak ekli plandaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olacağı yönündeki 25/12/2015 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.01.2016
8
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Tepekum Mahallesi, 1148 ada, 8 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği.
Adapazarı İlçe Belediye Meclisince alınan 05.10.2015 tarih ve 11/113 sayılı kararı ile uygun görülen, Tepekum Mahallesi, 1148 ada, 8 nolu parsele ilişkin hazırlanan yolun kaydırılması suretiyle imar hattı düzenlemesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin kabulünün uygun olacağı yönündeki 21/12/2015 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.01.2016
9
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Tekeler Mahallesi, 15 ada, 381 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Adapazarı İlçe Belediye Meclisince alınan 02.11.2015 tarih ve 13/128 sayılı kararı ile uygun görülen, Tekeler Mahallesi, 15 ada, 381 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin 15 ada, 381 nolu parselin doğusundaki sınırı esas alınarak 7.00 m.lik imar yolunun ilave edilmesi şeklinde ekli plandaki gibi değiştirilerek kabulünün uygun olacağı yönündeki 21/12/2015 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.01.2016
10
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 PLANLARA İTİRAZLAR
Adapazarı İlçesi, Bağlar Mahallesi ile Köprübaşı-Süleymanbey Mahallerinin kuzey kısmını (yaklaşık 45 hektarlık alan) kapsayan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına askı süresi içerisinde yapılan itirazlar.
A. Sakarya Büyükşehir Belediyesine kayıtlı itiraz dilekçeleri; 1- 11/11/2015 tarih ve 23990 kayıt nolu dilekçe ile 689 nolu parselde bulunan yolun kaldırılması veya kaydırılmasına ilişkin yapılan itirazın REDDİNİN uygun olacağı, 2- 13/11/2015 tarih ve 24144 kayıt nolu dilekçe ile 685 nolu parselde bulunan park alanının kaldırılmasına ilişkin yapılan itirazın ekli plandaki şekli ile KABULÜNÜN uygun olacağı, 3- 10/11/2015 tarih ve 23866 kayıt nolu dilekçe ile 703 nolu parselin plan sınırları dışında kalan kısımlarının plana dâhil edilmesine ilişkin yapılan itirazın REDDİNİN uygun olacağı, 4- 10/11/2015 tarih ve 23857 kayıt nolu dilekçe ile 204 nolu parselde bulunan 7.00 m.lik imar yolunun kaldırılması için yapılan itirazın ekli plandaki şekli ile KABULÜNÜN uygun olacağı, 5- 10/11/2015 tarih ve 23860 kayıt nolu dilekçe ile 204 nolu parselde bulunan 7.00 m.lik imar yolunun kaldırılması için yapılan itirazın ekli plandaki şekli ile KABULÜNÜN uygun olacağı, 6- 17/11/2015 tarih ve 24295 kayıt nolu dilekçe ile 204 nolu parselde bulunan7.00 m.lik imar yolunun ve parkın kaldırılmasına ilişkin yapılan itirazın ekli plandaki şekli ile KABULÜNÜN uygun olacağı, 7- 11/11/2015 tarih ve 23984 kayıt nolu dilekçe ile 204 nolu parselde bulunan 7.00 m.lik imar yolunun kaydırılmasına ilişkin yapılan itirazın ekli plandaki şekli ile KABULÜNÜN uygun olacağı, ./? -1/10(11/01/2016) sayılı kararın devamı- 8- 11/11/2015 tarih ve 23985 kayıt nolu dilekçe ile 204 nolu parselde bulunan 7.00 m.lik imar yolunun kaydırılmasına ilişkin yapılan itirazın ekli plandaki şekli ile KABULÜNÜN uygun olacağı, 9- 11/11/2015 tarih ve 23988 kayıt nolu dilekçe ile 204 nolu parselde bulunan 7.00 m.lik imar yolunun kaydırılmasına ilişkin yapılan itirazın ekli plandaki şekli ile KABULÜNÜN uygun olacağı, 10- 10/11/2015 tarih ve 23868 kayıt nolu dilekçe ile 720 nolu parselde bulunan park alanının ve yolun kaldırılmasına ilişkin yapılan itirazın yola ilişkin kısmının REDDİNİN uygun olacağı, park alanına ilişkin kısmının ise ekli plandaki şekli ile KABULÜNÜN uygun olacağı, 11- 09/11/2015 tarih ve 23791 kayıt nolu dilekçe ile 720 parselde bulunan park alanının ve yolun kaldırılmasına ilişkin yapılan itirazın yola ilişkin kısmının REDDİNİN uygun olacağı, park alanına ilişkin kısmının ise ekli plandaki şekli ile KABULÜNÜN uygun olacağı, 12- 09/11/2015 tarih ve 23792 kayıt nolu dilekçe ile 720 nolu parselde bulunan park alanının ve yolun kaldırılmasına ilişkin yapılan itirazın yola ilişkin kısmının REDDİNİN uygun olacağı, park alanına ilişkin kısmının ise ekli plandaki şekli ile KABULÜNÜN uygun olacağı, 13- 09/11/2015 tarih ve 23789 kayıt nolu dilekçe ile 720 nolu parselde bulunan park alanının ve yolun kaldırılmasına ilişkin yapılan itirazın yola ilişkin kısmının REDDİNİN uygun olacağı, park alanına ilişkin kısmının ise ekli plandaki şekli ile KABULÜNÜN uygun olacağı, 14- 16/11/2015 tarih ve 24227 kayıt nolu dilekçe ile 720 nolu parselde bulunan park alanının ve yolun kaldırılmasına ilişkin yapılan itirazın yola ilişkin kısmının REDDİNİN uygun olacağı, park alanına ilişkin kısmının ise ekli plandaki şekli ile KABULÜNÜN uygun olacağı, 15- 17/11/2015 tarih ve 24294 kayıt nolu dilekçe ile; Bağlar ve Süleymanbey Mahalle Muhtarlıklarınca alanda bulunan ilköğretim alanlarının artırılmasına ilişkin yapılan itirazının projeksiyon nüfusa yetecek düzeyde ilköğretim tesisi bulunduğundan REDDİNİN uygun olacağı, 16- 17/11/2015 tarih ve 24280 kayıt nolu dilekçe ile 185 nolu parselde bulunan evin üzerinden geçen 7.00 metrelik imar yolunun kaldırılmasına ilişkin yapılan itirazın REDDİNİN uygun olacağı, 17- 09/11/2015 tarih ve 23809 kayıt nolu dilekçe ile 943 ve 944 nolu parsellerde bulunan yolun kaydırılması için yapılan itirazın ekli plandaki şekli ile KABULÜNÜN uygun olacağı, 18- 09/11/2015 tarih ve 23793 kayıt nolu dilekçe ile 943 ve 944 nolu parsellerde bulunan yolun 942 ve 723 nolu parsellerden geçmesi için yapılan itirazın ekli plandaki şekli ile KABULÜNÜN uygun olacağı, 19- 09/11/2015 tarih ve 23795 kayıt nolu dilekçe ile 943 ve 944 nolu parsellerde bulunan yolun 942 ve 723 nolu parsellerden geçmesi için yapılan itirazın ekli plandaki şekli ile KABULÜNÜN uygun olacağı, 20- 09/11/2015 tarih ve 23794 kayıt nolu dilekçe ile Sağlık Tesis Alanı sınırında bulunan yola ilişkin itirazın ekli plandaki şekli ile KABULÜNÜN uygun olacağı, 21- 09/11/2015 tarih ve 23796 kayıt nolu dilekçe ile 723-941 ve 942 nolu parsellerdeki yolun gözden geçirilmesi 943 ve 944 nolu parsellerdeki yolun iptali ve 723 nolu parselde bulunan yolun kaldırılmasına ilişkin yapılan itirazın ekli plandaki şekli ile KABULÜNÜN uygun olacağı, 22- 11/11/2015 tarih ve 23957 kayıt nolu dilekçe ile 724 ve 723 nolu parsellerde bulunan yolun 725 ve 724 nolu parsellerden geçmesine ve 725 ve 724 nolu parsellerdeki yolun kullanılmasına ilişkin yapılan itirazın, itiraz sahibinin 09/12/2015 tarih ve 25901 kayıt nolu dilekçesi ile itirazın iptali talebine istinaden itiraza konu bir durum olmadığından REDDİNİN uygun olacağı, 23- 17/11/2015 tarih ve 24297 kayıt nolu dilekçe ile 723, 941, 942 nolu parsellerde bulunan 7.00 m.lik imar yolunun ekte belirtilen krokideki gibi düzenlenmesine ilişkin yapılan itirazın ekli plandaki şekli ile KABULÜNÜN uygun olacağı, 24- 27/11/2015 tarih ve 25154 kayıt nolu dilekçe ile 6 nolu parselde bulunan yol ve parkın kaldırılmasına ilişkin yapılan itirazın ekli plandaki şekli ile KABULÜNÜN uygun olacağı, 25- İlan-askı süresi dışında bulunan 10/12/2015 tarih ve 26013 kayıt nolu dilekçe ile ekte bulunan krokide belirtilen alanın plan sınırına dâhil edilmesine ilişkin yapılan itirazın REDDİNİN uygun olacağı, ./? -1/10(11/01/2016) sayılı kararın devamı- 26- İlan-askı süresi dışında bulunan 16/12/2015 tarih ve 26378 kayıt nolu dilekçe ile 1833 nolu parselde bulunan park alanının kaldırılması ve parselin plan sınırları dışında kalan kısımlarının plana dâhil edilmesine ilişkin yapılan itirazın REDDİNİN uygun olacağı, B. Adapazarı İlçe Belediyesine kayıtlı itiraz dilekçeleri; 27- 23/11/2015 tarih ve 18811 kayıt nolu dilekçe ile 689 nolu parselin plan sınırları dışında kalan kısımlarının plana dâhil edilmesine ilişkin yapılan itirazın REDDİNİN uygun olacağı, 28- 23/11/2015 tarih ve 18935 kayıt nolu dilekçe ile 689 nolu parselde bulunan 7.00 m.lik imar yolunun kaldırılmasına yönelik yapılan itirazın REDDİNİN uygun olacağı, 29- 13/11/2015 tarih ve 18825 kayıt nolu dilekçe ile 689 nolu parselde bulunan 7.00 m.lik imar yolunun kaldırılmasına yönelik yapılan itirazın REDDİNİN uygun olacağı, 30- 16/11/2015 tarih ve 18309 kayıt nolu dilekçe ile 703 nolu parselin plan sınırları dışında kalan kısımlarının plana dâhil edilmesine ilişkin yapılan itirazın REDDİNİN uygun olacağı, 31- 16/11/2015 tarih ve 18300 kayıt nolu dilekçe ile 720 nolu parselde bulunan park alanının ve yolun kaldırılmasına ilişkin yapılan itirazın yola ilişkin kısmının REDDİNİN uygun olacağı, park alanına ilişkin kısmının ise ekli plandaki şekli ile KABULÜNÜN uygun olacağı,, 32- 16/11/2015 tarih ve 18312 kayıt nolu dilekçe ile 720 nolu parselde bulunan park alanının ve yolun kaldırılmasına ilişkin yapılan itirazın yola ilişkin kısmının REDDİNİN uygun olacağı, park alanına ilişkin kısmının ise ekli plandaki şekli ile KABULÜNÜN uygun olacağı, 33- 16/11/2015 tarih ve 18313 kayıt nolu dilekçe ile 720 nolu parselde bulunan park alanının ve yolun kaldırılmasına ilişkin yapılan itirazın yola ilişkin kısmının REDDİNİN uygun olacağı, park alanına ilişkin kısmının ise ekli plandaki şekli ile KABULÜNÜN uygun olacağı, 34- 11/1/2015 tarih ve 18051 kayıt nolu dilekçe ile 724 nolu parselde yolda kalan binaların konut alanı içerisine alınması ve yolun kaydırılmasına yönelik yapılan itirazın ekli plandaki şekli ile KABULÜNÜN uygun olacağı, 35- 20/11/2015 tarih ve 18708 kayıt nolu dilekçe ile 687 nolu parselin plan sınırları dışında kalan kısımlarının plana dâhil edilmesine ilişkin yapılan itirazın REDDİNİN uygun olacağı, 36- 20/11/2015 tarih ve 18711 kayıt nolu dilekçe ile 687 nolu parselin plan sınırları dışında kalan kısımlarının plana dâhil edilmesine ilişkin yapılan itirazın REDDİNİN uygun olacağı, 37- 24/11/2015 tarih ve 19032 kayıt nolu dilekçe ile 246 nolu parselin orman alanından çıkartılarak plana dahil edilmesine ilişkin yapılan itirazın REDDİNİN uygun olacağı, 38- 24/11/2015 tarih ve 19031 kayıt nolu dilekçe ile 246 nolu parselin orman alanından çıkartılarak plana dahil edilmesine ilişkin yapılan itirazın REDDİNİN uygun olacağı, 39- 24/11/2015 tarih ve 19033 kayıt nolu dilekçe ile 246 nolu parselin orman alanından çıkartılarak plana dahil edilmesine ilişkin yapılan itirazın REDDİNİN uygun olacağı, 40- 24/11/2015 tarih ve 19029 kayıt nolu dilekçe ile 246 nolu parselin orman alanından çıkartılarak plana dahil edilmesine ilişkin yapılan itirazın REDDİNİN uygun olacağı, 41- 24/11/2015 tarih ve 19028 kayıt nolu dilekçe ile 246 nolu parselin orman alanından çıkartılarak plana dahil edilmesine ilişkin yapılan itirazın REDDİNİN uygun olacağı, 42- 17/01/2015 tarih ve 18435 kayıt nolu dilekçe ile 247 nolu parselde bulunan konut alanlarını artıracak şekilde yeniden düzenlenmesine yönelik yapılan itirazın ekli plandaki şekli ile KABULÜNÜN uygun olacağı, 43- 17/11/2015 tarih ve 18485 kayıt nolu dilekçe ile 180 nolu parselde bulunan 7.00 m.lik imar yolunun kaydırılmasına yönelik yapılan itirazın REDDİNİN uygun olacağı, 44- 16/11/2015 tarih ve 18265 kayıt nolu dilekçe ile 692 nolu parselde bulunan 7.00 m.lik imar yolunun kaldırılmasına yönelik yapılan itirazın KABULÜNÜN uygun olacağı, 45- 23/11/2015 tarih ve 18804 kayıt nolu dilekçe ile 162 nolu parselin plan sınırları dışında kalan kısımlarının plana dâhil edilmesine ilişkin yapılan itirazın REDDİNİN uygun olacağı, 46- 25/11/2015 tarih ve 19139 kayıt nolu dilekçe ile 694 nolu parselin plan sınırları dışında kalan kısımlarının plana dâhil edilmesine ilişkin yapılan itirazın REDDİNİN uygun olacağı, 47- 20/11/2015 tarih ve 18710 kayıt nolu dilekçe ile 728 nolu parselin imar planı sınırlarına dahil edilmesine yönelik yapılan itirazın REDDİNİN uygun olacağı, 48- 20/11/2015 tarih ve 18666 kayıt nolu dilekçe ile 306 nolu parselin plan sınırları dışında kalan kısımlarının plana dâhil edilmesine ilişkin yapılan itirazın REDDİNİN uygun olacağı, 49- 24/11/2015 tarih ve 19024 kayıt nolu dilekçe ile 701 nolu parselin ve komşu parsellerin plan sınırları dışında kalan kısımlarının plana dâhil edilmesine ilişkin yapılan itirazın REDDİNİN uygun olacağı, 50- 12/11/2015 tarih ve 18172 kayıt nolu dilekçe ile 198 nolu parselin plan sınırları dışında kalan kısımlarının plana dâhil edilmesine ilişkin yapılan itirazın REDDİNİN uygun olacağı, 51- 25/11/2015 tarih ve 19136 kayıt nolu dilekçe ile 198 nolu parselin plan sınırları dışında kalan kısımlarının plana dâhil edilmesine ilişkin yapılan itirazın REDDİNİN uygun olacağı, 52- 11/11/2015 tarih ve 18109 kayıt nolu dilekçe ile 211 nolu parselde bulunan yol ve park alanlarının yeniden düzenlenmesine yönelik yapılan itirazın ekli plandaki şekli ile KABULÜNÜN uygun olacağı, 53- 11/11/2015 tarih ve 18111 kayıt nolu dilekçe ile 211 nolu parselde bulunan yol ve park alanlarının yeniden düzenlenmesine yönelik yapılan itirazın ekli plandaki şekli ile KABULÜNÜN uygun olacağı, 54- 09/11/2015 tarih ve 17915 kayıt nolu dilekçe ile 695 ve 696 nolu parsellerde bulunan yolun kaldırılmasına yönelik yapılan itirazın parsellerin güneyinde bulunan 7.00 m.lik imar yolunun kaldırılmasının KABULÜNÜN uygun olacağı, parsellerin kuzeyinde bulunan 7.00 m.lik ve 10.00 m.lik imar yolunun kaldırılmasının ise REDDİNİN uygun olacağı, 55- 09/11/2015 tarih ve 17896 kayıt nolu dilekçe ile 184 nolu parselin plana dâhil edilmesine yönelik yapılan itirazın REDDİNİN uygun olacağı, 56- 24/11/2015 tarih ve 18967 kayıt nolu dilekçe ile 307 ve 308 nolu parsellerde bulunan 10.00 m.lik imar yolunun ekte çizilen şekilde düzeltilmesine yönelik yapılan itirazın REDDİNİN uygun olacağı, 57- 12/11/2015 tarih ve 18255 kayıt nolu dilekçe ile 314 nolu parselde bulanan 10.00 m.lik imar yolunun kaldırılmasına yönelik yapılan itirazın REDDİNİN uygun olacağı, 58- 19/11/2015 tarih ve 18630 kayıt nolu dilekçe ile 314 nolu parselde bulanan 10.00 m.lik imar yolunun kaldırılmasına yönelik yapılan itirazın REDDİNİN uygun olacağı, 59- 13/11/2015 tarih ve 18257 kayıt nolu dilekçe ile 314 ve 309 nolu parsellerde bulanan 10.00 m.lik imar yolunun kaldırılmasına yönelik yapılan REDDİNİN uygun olacağı, 60- 13/11/2015 tarih ve 18232 kayıt nolu dilekçe ile 208 ve 209 nolu parsellerde bulunan 7.00 m.lik imar yolunun kaldırılmasına yönelik yapılan itirazın REDDİNİN uygun olacağı, 61- 12/11/2015 tarih ve 18164 kayıt nolu dilekçe ile 254 nolu parselin orman alanından çıkartılarak plana dahil edilmesine ilişkin yapılan itirazın REDDİNİN uygun olacağı, 62- 09/11/2015 tarih ve 17879 kayıt nolu dilekçe ile 199 nolu parselde bulunan imar yolları ve park alanının kaldırılmasına yönelik yapılan itirazın ekli plandaki şekli ile KABULÜNÜN uygun olacağı, 63- 13/11/2015 tarih ve 18256 kayıt nolu dilekçe ile 194 nolu parselde bulunan park alanına yönelik yapılan itirazın REDDİNİN uygun olacağı, 64- 19/11/2015 tarih ve 18631 kayıt nolu dilekçe ile 194 nolu parselde bulunan imar yollarının kaldırılmasına yönelik yapılan itirazın REDDİNİN uygun olacağı, 65- 23/11/2015 tarih ve 18937 kayıt nolu dilekçe ile 286 ve 290 nolu parsellerin plan sınırları dışında kalan kısımlarının plana dâhil edilmesine ilişkin yapılan itirazın REDDİNİN uygun olacağı, 66- 20/11/2015 tarih ve 18756 kayıt nolu dilekçe ile 163 nolu parselde bulunan konut alanlarını artıracak şekilde yeniden düzenlenmesine yönelik yapılan itirazın ekli plandaki şekli ile KABULÜNÜN uygun olacağı, 67- 27/11/2015 tarih ve 19312 kayıt nolu dilekçe ile 6 nolu parselde bulunan park alanının kaldırılmasına yönelik yapılan itirazın ekli plandaki şekli ile KABULÜNÜN uygun olacağı, 68- 25/11/2015 tarih ve 19095 kayıt nolu dilekçe ile 1103 nolu parselde bulunan Belediye Hizmet Alanının kaldırılmasına yönelik yapılan itirazın REDDİNİN uygun olacağı, 69- 18/11/2015 tarih ve 18506 kayıt nolu dilekçe ile 4 ve 5 nolu parsellerde bulunan Belediye Hizmet Alanının kaldırılmasına yönelik yapılan itirazın REDDİNİN uygun olacağı, 70- 19/11/2015 tarih ve 18593 kayıt nolu dilekçe ile yapılan itirazın taşınmaz bilgisi olmadığından değerlendirme dışı bırakılmasının uygun olacağı, 71- 19/11/2015 tarih ve 18632 kayıt nolu dilekçe ile 1271 nolu parselde bulunan yolun kaldırılmasına yönelik yapılan itirazın REDDİNİN uygun olacağı, Yönünde tanzim olunan raporun; kabulünün uygun olacağı yönündeki 05/01/2016 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.01.2016
11
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi, Köprübaşı Mahallesi, 317-318 ve 4119 nolu parsellerdeki Sosyal Tesis ve Park Alanlarının yeniden düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklik teklifi.
Serdivan İlçesi, Köprübaşı Mahallesi, 317-318 ve 4119 nolu parsellerdeki Sosyal Tesis ve Park Alanlarının yeniden düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklik teklifinin 3194 sayılı İmar Kanununun 18. madde Uygulaması yapılması şartı ile ekli plandaki şekilde değiştirilerek kabulünün uygun olacağı yönündeki 25/12/2015 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.01.2016
12
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi-Beşköprü Mahallesi bağlantı yolu ile ilgili hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklik teklifi.
Serdivan İlçesi, Beşköprü Mahallesi, 1686-1687-1688 ve 1689 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklik teklifinin, 1687 ve 1689 nolu parsellerde bulunan ilköğretim alanı ve yeşil alanın eşdeğer miktarda 1686-1687-1688 ve 1689 nolu parsellere kaydırılması şeklinde ekli plandaki gibi değiştirilerek kabulünün uygun olacağı yönündeki 25/12/2015 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.01.2016
13
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi, Merkez 2. Kısım (Kuzey) 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planında yapılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planındaki değişikliklere ilişkin Meclisi Kararında geçen 9. ve 10. maddelerin görüşülmesi.
1 - 9. maddedeki ifrazı tamamlanmış Yazlık Mahallesi, 5239-5240-5241-5242-5243-5244 nolu parsellerin üzerinden geçen 7.00 metrelik yolun ve aynı güzergahtaki 12.00 metrelik yolun parsel sınırına göre kaydırılması yönünde alınan kararın KABULÜNÜN uygun olacağına; 2 - 10. maddedeki Orta Mahalle 3699 ve 3883 nolu parsellerin arasından geçen 20.00 metrelik yolun ruhsatlı binaya göre bu parsellerin arasından geçen kısmında daraltılması yönünde alınan kararın ekli plandaki şekilde DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNÜN uygun olacağı yönündeki 05/01/2016 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.01.2016
14
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Hendek İlçesi, Dereboğazı Mahallesi, 320 ada, 1-2 ve 3 nolu parseller ve Kemaliye Mahallesi, Dokuma Mevkii, 789 ada, 2-3 ve 4 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklik teklifleri.
Hendek İlçesi, Dereboğazı Mahallesi 320 ada, 1-2 ve 3 nolu parseller ve Kemaliye Mahallesi, Dokuma Mevkii, 789 ada, 2-3 ve 4 nolu parsellerde teknik altyapı alanı yapımına yönelik hazırlanan Belediye Hizmet Alanı (İçme Suyu Depo ve Terfi İstasyonu) amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklik tekliflerinin KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 21/12/2015 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.01.2016
15
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI
Arifiye İlçesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı değişiklikleri.
Söz konusu plan değişiklikleri; Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi?nin 08.06.2015 tarih ? 6/120 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklikleri esas alınarak hazırlanmış olup, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliklerinin olduğu bölgelerde 18. madde uygulaması yapılacağı bu değişikliklerin gerekçesi olarak gösterilmiştir. Buna göre; 1) 1) Cumhuriyet Mahallesi sınırları içindeki 4994-5006 nolu parsellerin, 1/1000 ölçekli uygulama imar planına göre ifrazı yapılmış parseller olması nedeniyle ayrık nizam E=1.05 Yençok=10.00 m. koşullarında konut alanına dönüştürülmesi şeklindeki plan değişikliğinin KABULÜNÜN uygun olacağı, 2) 2) Neviye Mahallesi sınırları içindeki 5002-2041-1091-1092-1387 nolu parsellerin konut alanlarındaki terklerinin %60 civarında olması nedeniyle ayrık nizam E=1.05 Yençok=10.00 m. koşullarında konut alanına dönüştürülmesi şeklindeki plan değişikliğinin KABULÜNÜN uygun olacağı, 3) 3) Neviye Mahallesi sınırları içindeki 106 ada, 1 ve 2 nolu parsellerde kuran kursu yapılacağı gerekçesiyle bu parsellerin konut alanından sosyal tesis alanına dönüştürülmesi şeklindeki plan değişikliğinin KABULÜNÜN uygun olacağı, 4) 4) Neviye Mahallesi sınırları içindeki eğitim kampus alanının batısındaki park alanının dini tesis alanına dönüştürülmesi kaldırılan park alanın ise eğitim kampus alanın güney batısına kaydırılması şeklindeki plan değişikliğinin KABULÜNÜN uygun olacağı, ../.. -11/01/2016 tarihli 1/15 sayılı kararın devamı- 5) 5) Neviye Mahallesi sınırları içindeki 593-591-587-586-585-584-583-582 nolu parsellerin bulunduğu bölgede 18.madde uygulaması yapılacağından düzenleme ortaklık payının %40?ı aşması nedeniyle park alanının ayrık nizam 3 kat, TAKS:0.30, KAKS: 0.90 koşullarında konut alanına dönüştürülmesi kaldırılan 6) park alanın ise Nehirkentteki hal alanının batısına kaydırılması şeklindeki plan değişikliğinin KABULÜNÜN uygun olacağı, 6) 6) Neviye Mahallesi sınırları içindeki eğitim kampüs alanının güneyindeki 7999-8000-8001-8002-8003-8004-736-738 nolu parsellerin bulunduğu bölgede 18. Madde uygulaması yapılacağından düzenleme ortaklık payının %40?ı aşması nedeniyle park alanlarının ayrık nizam 3 kat, TAKS:0.30, KAKS: 0.90 koşullarında konut alanına dönüştürülmesi, kaldırılan park alanlarının ise eğitim kampus alanının batısına kaydırılması şeklindeki plan değişikliğinin KABULÜNÜN uygun olacağı, 7) Neviye Mahallesi sınırları içindeki 6195-707-705-765 nolu parsellerin bulunduğu bölgede 18. Madde uygulaması yapılacağından düzenleme ortaklık payının %40?ı aşması nedeniyle park alanının ayrık nizam 3 kat, TAKS:0.30, KAKS: 0.90 koşullarında konut alanına dönüştürülmesi, kaldırılan park alanın ise Nehirkentteki hal alanının batısına kaydırılması şeklindeki plan değişikliğinin KABULÜNÜN uygun olacağı, 8) Neviye Mahallesi sınırları içindeki 143 ve 144 adaların bulunduğu bölgede 18. Madde uygulaması yapılacağından düzenleme ortaklık payının %40?ı aşması nedeniyle park alanının ayrık nizam 3 kat, TAKS:0.30, KAKS: 0.90 koşullarında konut alanına dönüştürülmesi, kaldırılan park alanın ise Nehirkentteki hal alanının batısına kaydırılması şeklindeki plan değişikliğinin KABULÜNÜN uygun olacağı, 9) Cumhuriyet Mahallesi sınırları içindeki 828-827-7485-7484 nolu parsellerin, önceki 1/1000 ölçekli uygulama imar planına göre ifrazı yapılmış parseller olması nedeniyle ayrık nizam 3 kat, TAKS:0.30, KAKS: 0.90 koşullarında konut alanına dönüştürülmesi şeklindeki plan değişikliğinin KABULÜNÜN uygun olacağı, 10) Neviye Mahallesi sınırları içindeki 829 nolu parselin bulunduğu bölgede 18. Madde uygulaması yapılacağından düzenleme ortaklık payının %40?ı aşması nedeniyle park alanının ayrık nizam 3 kat, TAKS:0.30, KAKS: 0.90 koşullarında konut alanına dönüştürülmesi, kaldırılan park alanın ise Nehirkentteki hal alanının batısına kaydırılması şeklindeki plan değişikliğinin KABULÜNÜN uygun olacağı, 11) Neviye Mahallesi sınırları içindeki 830 nolu parsellin bulunduğu bölgede 18. Madde uygulaması yapılacağından düzenleme ortaklık payının %40?ı aşması nedeniyle park alanının ayrık nizam 3 kat, TAKS:0.30, KAKS: 0.90 koşullarında konut alanına dönüştürülmesi, kaldırılan park alanın ise Nehirkentteki hal alanının batısına kaydırılması şeklindeki plan değişikliğinin KABULÜNÜN uygun olacağı, 12) Neviye Mahallesi sınırları içindeki 941 nolu parselin konut alanından sosyal kültürel tesis alanına dönüştürülmesi şeklindeki plan değişikliğinin KABULÜNÜN uygun olacağı, 13) Sözkonusu plan değişikliklerinin yapıldığı bölgelerdeki 18. madde uygulama sınırlarının plan paftalarına çizilmesi ve ?Plan değişikliklerinin yapıldığı bölgelerde 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Madde uygulaması yapılması zorunlu olup, bu bölgeler planda gösterilmiştir. Sözkonusu bölgelerde 18. Madde uygulaması onaylanmadan parsellerde imara ilişkin işlemler (imar durum belgesi verme, ifraz, tevhid, ruhsat işlemleri gibi) yapılamaz.? şeklinde Plan Hükmünün eklenmesinin KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 06/01/2016 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oybirliği ile karar verilmiştir.
11.01.2016
16
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI
Arifiye İlçesi, Adliye Mahallesi, G24C08D1D-G24C08D1A-G24C07C2B pafta, 2622 ada, 53 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı.
Arifiye İlçe Belediye Meclisince alınan 01.12.2015 tarih ve 2015/56 sayılı kararı ile uygun görülen, Adliye Mahallesi, G24C08D1D-G24C08D1A-G24C07C2B pafta, 2622 ada, 53 nolu parsele ilişkin E=0.50 Ençok: Serbest yapılaşma şartlarına tabi Depolama ve Lojistik Alan amaçlı hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının Plan Notlarıyla birlikte KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 05/01/2016 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.01.2016
17
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI
Arifiye İlçesi, Hanlımerkez, Hanlıköy ve Sakarya Mahallelerini kapsayan 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına ilan askı süresince yapılan itirazlar.
Arifiye Belediye Meclisinin 01.12.2015 tarih ve 2015/57 sayılı kararıyla kabul edilen itiraz konularının (37 adet vatandaş ve 10 maddeden oluşan Arifiye Belediye Başkanlığı?nın talebi) mevzuat çerçevesinde incelenmesi sonucunda; A- Arifiye Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden gelen, 1. maddedeki, Eskişehir Sanayi Çarşısı Ulu Cami çevresi plan değişikliğine (kadastral boşluğun küçük sanayi alanına dahil edilmesi) ilişkin alınan kararın, kabulünün uygun olacağına; 2. maddedeki, Hanlı Merkez Mahallesi, 45 nolu parselde planlanan 10.00 m?lik imar yolunun kaldırılmasına yönelik plan değişikliğine ilişkin kararın, sözkonusu yolun 11/11/2011 tarih ve 10/461 sayılı Sakarya Büyükşehir Belediye Meclis kararıyla kaldırılması yönünde plan değişikliği bulunduğundan kabulünün uygun olacağına; 3. maddedeki Hanlı Merkez Mahallesi Küçük Sanayi Alanı içerisinde kalan imar adasındaki otoparkın 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında olmaması gerekçesiyle kaldırılmasına ilişkin alınan kararın, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. maddesine aykırı olduğundan, reddinin uygun olacağına; ../.. -11/01/2016 tarihli 1/17 sayılı kararın devamı- 4. maddedeki, Hanlı Merkez Mahallesi sınırlarında 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında Merkezi İş ve Konut Alanı olarak, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Konut olarak planlanan alanda park alanının Nazım İmar Planında olmaması gerekçesiyle kaldırılmasına ilişkin alınan kararın; Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. maddesine aykırı olduğundan, reddinin uygun olacağına; 5. maddedeki (12.00 metrelik imar yolunun Sakarya Mahallesi, Başak Sokak) bir önceki uygulama imar planına göre terki yapılmış imar parselleri esas alınarak kaydırılmasına ilişkin alınan kararın, kabulünün uygun olacağına; 6. maddedeki Sakarya Mahallesi, Sakarya nehri kıyısında plan onama sınırı dışında kalan 585 nolu parselin yeşil alan ve 10.00m lik imar yolu olarak planlanan kısmının da plan onama sınırı dışında bırakılmasına dair değişikliğe ilişkin alınan kararın, reddinin uygun olacağına, 7. maddedeki Sakarya Mahallesi, Sanayi Alanı içinden geçen ENH yanına planlanan 12.00 m?lik imar yolunun kaldırılmasına yönelik alınan kararın, reddinin uygun olacağına; 8. maddedeki, Sakarya Mahallesi, T.A. olarak planlanan yerden geçen E.N.H. yanında planlanan 12.00 m?lik imar yolunun kaldırılmasına ilişkin alınan kararın reddinin uygun olacağına, 9. maddedeki, Sakarya Mahallesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği yapılarak 1.OSB Alanı 3.genişleme sahası olan alanın plan onama sınırı dışında bırakılmayarak Küçük Sanayi Alanı olarak planlanmasına ilişkin alınan kararın, alana ilişkin yer seçim kararı ile ilgili işlemlerin devam etmesi nedeniyle, reddinin uygun olacağına, 10. maddedeki, Hanlımerkez Mahallesinde ticaret alanı olarak planlanmış 4 adet imar adasının daha önce küçük sanayi alanı olması nedeniyle, tekrar küçük sanayi alanına dönüştürülmesine ilişkin alınan kararın, nazım plan kararlarına aykırı olması nedeniyle reddinin uygun olacağına, B- Parsel sahiplerince yapılan itirazlardan Arifiye Belediye Meclisince alınan kararda; 1) 2. maddedeki, 1939 kayıt nolu dilekçe ile, 20.00 m lik imar yolunun 5550 nolu parselde bulunan ruhsatlı binaya isabet etmesinden dolayı yolun batı istikametinde parsel sınırına kaydırılması şeklindeki itiraza yönelik alınan kararın, kabulünün uygun olacağına; 2) 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. maddelerdeki dilekçeler ile, 12.00 m?lik imar yolunun uygulama görmüş parsellerden geçmesi nedeniyle yapılan itiraza ilişkin yolu kaydırılması şeklinde alınan kararın, kabulünün uygun olacağına; 3) 11, 15, 16, 17, 18, 19. maddelerdeki dilekçeler ile, 585 nolu parselin imar plan onama sınırı dışında planlanmasına ilişkin alınan kararın, reddinin uygun olacağına, 4) 12. maddedeki, 1979 kayıt nolu dilekçe ile, 1/5000 ölçekli nazım imar planındaki gibi alanın sanayi alanı olarak planlanmasına ilişkin itiraza yönelik alınan kararın, alana ilişkin kurum görüşlerinin eksik olması nedeniyle, reddinin uygun olacağına; 5) 13 ve 20. maddelerdeki dilekçeler ile, ticaret alanına yapılan itirazlar sonucu ticaret alanının küçük sanayi alanına dönüştürülmesine yönelik alınan kararın, nazım plan kararlarına aykırı olması nedeniyle reddinin uygun olacağına; 6) 14.maddedeki 1985 kayıt nolu dilekçe ile, 12.00 mlik yolun kaydırılmasına yönelik alınan kararın, yapılan düzenlemenin ilgili parseli olumlu yönde etkileyecek bir durum oluşturmaması nedeniyle reddinin uygun olacağına, 7) 21. maddedeki, 2044 kayıt nolu dilekçe ile, 12.00 lik imar yolunun kaldırılması şeklindeki itiraza yönelik alınan kararın, reddinin uygun olacağına, 8) 22, 30 ve 33. Maddelerdeki dilekçeler ile, park alanının kaldırılması şeklindeki itiraza yönelik alınan kararın, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. maddesine aykırı olduğundan, reddinin uygun olacağına, 9) 34. maddedeki, 2089 kayıt nolu dilekçe ile, parselin kuzeyinden geçen 7.00 m?lik imar yolunun kaldırılması şeklindeki itiraza yönelik alınan kararın, yolun kadastral boşluktan geçecek şekilde planlanmış olması nedeniyle, reddinin uygun olacağına, 10) 45 ve 49. maddelerdeki, dilekçeler ile, plan onama sınırı dışında bırakılan kısımların küçük sanayi alanı olarak planlanmasına ilişkin alınan kararın, alana ilişkin yer seçim kararı ile ilgili işlemlerin devam etmesi nedeniyle, reddinin uygun olacağına; ../.. -11/01/2016 tarihli 1/17 sayılı kararın devamı- 11) 46. maddedeki, 2274 kayıt nolu dilekçe ile, 10.00 m?lik imar yolun kaldırılması şeklinde yapılan itiraza yönelik alınan kararın; plandaki ana ulaşım aksını olumsuz etkileyeceğinden, reddinin uygun olacağına, 12) 47.maddedeki, 2048 kayıt nolu dilekçe ile, 5519 nolu parselin güneyindeki yeşil alanın kaldırılması şeklinde yapılan itiraza yönelik alınan kararın, ekli plandaki şekilde değiştirilerek kabulünün uygun olacağına, 13) 51.maddedeki, 2135 kayıt nolu dilekçe ile, 38 ve 39 nolu parsellerin güneyinde bulunan park ve yeşil alanın kaldırılması şeklindeki itiraza yönelik alınan kararın, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. maddesine aykırı olduğundan, reddinin uygun olacağına, 14) 54. maddedeki, 2163 kayıt nolu dilekçe ile, 4257 nolu parselin güneyinden geçen 7.00 m?lik imar yoluna yapılan itiraza ilişkin alınan kararın, ekli plandaki şekilde değiştirilerek kabulünün uygun olacağına, 15) 55.maddedeki, 2306 kayıt nolu dilekçe ile, 424 nolu parselde bulunan dini tesis alanının genişletilmesi şeklindeki itiraza yönelik alınan kararın, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına aykırı olduğundan, reddinin uygun olacağına, 16) 56.maddedeki, 2534 kayıt nolu dilekçe ile, 45 nolu parselden geçen 10.00 m?lik imar yoluna yapılan itiraza yönelik alınan kararın, ilgili yolun Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 11/11/2011 tarih ve 10/461 sayılı kararı ile onaylanan plan değişikliği ile kaldırıldığı anlaşıldığından, kabulünün uygun olacağı, yönündeki 25/12/2015 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Söz konusu plan Oybirliği ile karar verilmiştir.
11.01.2016
18
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Sapanca İlçesi,TEM Otoyolunun kuzey ve güney kısımlarında şehir içi trafiği rahatlatmak ve yeni bir gelişim aksı oluşturmaya yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifi.
Sapanca İlçesi, G24C06B, G24C06A ve G24D10B paftalarında yer alan TEM Otoyolunun kuzey ve güneyinde 15.00 metrelik ve 20.00 metrelik ulaşım aksları oluşturmak amacıyla hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 21/12/2015 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.01.2016
19
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI
Ferizli İlçesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planının muhtelif bölgelerinde ve plan notlarında yapılan değişiklikler.

11.01.2016
20
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI
Söğütlü İlçesi, Akarca Mahallesi, 822 parsele ilişkin Tarım ve Hayvancılık Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı,
Söğütlü İlçe Belediye Meclisince alınan 03.03.2015 tarih ve 2015/16 sayılı kararı ile uygun görülen, Akarca Mahallesi, 822 parsele yönelik hazırlanan Emsal=0.30, idari yapılar için Yençok=6.50 m., çekme mesafeleri yoldan 15.00 m., yan parsellerden 10.00 m. yapılaşma koşullarının geçerli olduğu Tarım ve Hayvancılık Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 05/01/2016 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.01.2016
21
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TAHSİS
Adapazarı İlçesi, Mithatpaşa Mahallesi, 3065 ada 1 ve 2 nolu parsellerin bulunduğu alanda Milli Tren Projesi yapılacağı belirtilerek alanın Rekreasyon Alanından TCDD Tesisleri alanına dönüştürülmesi talebi.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
11.01.2016
22
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Tepekum Mahallesi, 159 ada 249-379-380-384 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifi.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
11.01.2016
23
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Tepekum Mahallesi, 154 ada 53 nolu parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan itiraz.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
11.01.2016
24
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
YERLEŞİK ALAN HARİTALARININ ONAYLANMASI
Adapazarı İlçesi Aşırlar ? Çaltıcak ? Çökekler ? Karaköy ?Taşlık ? Rüstemler ? Göktepe ? Harmantepe ? Kayrancık ? Süleymanbey ve Köprübaşı mahallelerine ait Kırsal Yerleşme Alan Sınırları.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
11.01.2016
25
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/25000 NAZIM İMAR PLANLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI.
Adapazarı İlçesi, Abalı-Budaklar-Çelebiler-Çerçiler-Hacılar-Hacıramazanlar-Karadere-Kasımlar-Salmanlı mahallelerine ait Kırsal Yerleşme Alan Sınırlarının, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı hükümlerinin görüşülmesi.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
11.01.2016
26
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 PLANLARA İTİRAZ
Serdivan İlçesi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planının muhtelif bölgelerinde yapılan plan değişikliklerine askı süresi içerisinde yapılan 3 adet itiraz.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
11.01.2016
27
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
PLAN TADİLATI
Mülkiyeti Serdivan Belediyesi'ne ait Serdivan İlçesi, Arabacıalanı Mahallesi, 1895 ada 1 nolu parsel ile mülkiyeti Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ne ait 1895 ada 2 nolu parsel üzerinde yapılan emsal ve kat yüksekliği artışı ile ilgili plan değişikliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
11.01.2016
28
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi, İstiklal Mahallesi, 54 pafta, 2923 nolu parsel üzerinde yapılan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
11.01.2016
29
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
CADDE İSMİ DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi, 7. Cadde isminin ?Medeniyet Caddesi? olarak değiştirilmesi.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
11.01.2016
30
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI
Erenler İlçesi, Emirler Mahallesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
11.01.2016
31
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI
Erenler İlçesi, Kamışlı Mahallesi, 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
11.01.2016
32
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI
Erenler İlçesi, Sarıcalar Mahallesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
11.01.2016
33
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ REVİZ İMAR PLANI
Akyazı İlçesi, Fatih Mahallesi 2 ada, 15 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı değişikliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
11.01.2016
34
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Sapanca İlçesi, Dibektaş Mahallesi 262,263,265 ve 267 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
11.01.2016
35
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Sapanca İlçesi, Ünlüce Mahallesi, 2 pafta, 577 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
11.01.2016
36
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Sapanca İlçesi, Güldibi Mahallesi, 125 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
11.01.2016
37
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/100.000 ÇEVRE DÜZENİ PLANI
Ferizli İlçesi, Organize Sanayi Bölgesi ve İlave Alanının yer seçimi sınırının ve batısındaki yol düzenlemesinin planlara işlenmesine yönelik hazırlanan 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ve 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifleri.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
11.01.2016
38
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 PLANLARA İTİRAZ
Söğütlü İlçesi, Soğucak Mahallesi, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına askı süresi (24/11/2015-24/12/2015) içerisinde yapılan 86 adet itiraz.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
11.01.2016
39
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI
Kaynarca İlçesi, Dudu Mahallesi, 3289 nolu parsele ilişkin yapılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar planı.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
11.01.2016
40
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
MAHALLE BAĞLANMASI
Geyve ilçesine bağlı Boğazköy Mahallesinin Arifiye İlçesine bağlanması.
5393 sayılı Belediye kanununun 8. maddesine ve İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 29.03.2010 tarih ve 9568-53226 sayılı yazısının 4. Maddesi doğrultusunda ve Arifiye İlçe Belediye Meclisinin 22.12.2015 tarih ve 2015/63 sayılı kararı ile uygun görülen Geyve ilçesine bağlı Boğazköy Mahallesinin Arifiye İlçesine bağlanmasına, Oybirliği ile karar verilmiştir.
11.01.2016
41
İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI
YÖNETMELİK
?Gönüllü İtfaiyecilik Yönetmeliği?.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Hukuk Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
11.01.2016
42
ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İMTİYAZ BEDELİ
Pamukova-Adapazarı arasında çalışan 19 araca UKOME kararıyla ilave edilen 5 aracın 10 yıllık imtiyaz ücretlerinin belirlenmesi.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Plan Bütçe ve Ulaşım Komisyonuna müştereken havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
11.01.2016
43
ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ULAŞIM ANA PLANI
T ve M Plakalı hatlardan feragat edenlere ücretsiz (S) plaka verilmesi.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Plan Bütçe ve Ulaşım Komisyonuna müşterek olarak havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
11.01.2016
44
ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ULAŞIM ANA PLANI
Toplu taşıma alanında şirketleşmeyi teşvik etmek amacıyla şirketlere yapılacak araç devirlerinde devir ücreti alınmaması.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Plan Bütçe ve Ulaşım Komisyonuna müştereken havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
11.01.2016
45
ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BEDELSİZ DEVİR
Karapürçek Teketaban Mahallesindeki Spor Kulübünün faaliyetlerinde kullanılmak üzere 54 TK 082 Otoyol marka 1998 model 1 adet otobüsün bedelsiz devri.
Büyükşehir Belediyemize ait; 54 TK 082 Otoyol marka 1998 model 1 adet otobüsün Taşınır Mal Yönetmeliğinin 31.1 maddesine göre, Karapürçek Teketaban Mahallesindeki Fırtına Geçlerbirliği Spor Kulübü Derneğine bedelsiz olarak devir edilmesinin kabulüne, Oybirliği ile karar verilmiştir.
11.01.2016
46
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
DEVİR YAPILMASI
Taşınmaz işlemleri devir. ( Söğütlü İlçesi Hasanfakı Mahallesi)
1/25000 ölçekli Nazım İmar Planında Kentsel Yerleşme Alanında kalan mülkiyeti Belediyemize ait olan Söğütlü İlçesi Hasanfakı Mahallesi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85 parsel nolu taşınmazların toplu konut yapılması amacıyla 5393 sayılı Belediye Kanununun 75-d maddesine göre Söğütlü Belediyesine devri, devri ile ilgili işlemler için Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesinin kabulüne, Oybirliği ile karar verilmiştir.
11.01.2016
47
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
DEVİR YAPILMASI
Sapanca İlçesi Çayiçi Mahallesi 30K3A pafta 97 ada 92 parsel nolu 231,52 m2 yüzölçümlü taşınmazın devri.
Mülkiyeti Belediyemize ait Sapanca İlçesi Çayiçi Mahallesi 30K3A pafta 97 ada 92 parsel nolu 231,52 m2 yüzölçümlü taşınmazın üzerindeki yapı ile birlikte ?Kültür Merkezi? olarak kullanılmak üzere ve amacına uygun olarak kullanılmak şartıyla 5393 sayılı Belediye Kanununun 75-d maddesine göre Sapanca Belediyesine devri, devri ile ilgili işlemler için Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesinin kabulüne, Oybirliği ile karar verilmiştir.
11.01.2016
48
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
DEVİR YAPILMASI
Adapazarı İlçesi, Tekeler Mahallesi, Emirsultan Yeni Aile Mezarlığında mülkiyeti Sakarya Ticaret ve Sanayi Odasına ait hisselerin Belediyemize devri.
Adapazarı İlçesi, Tekeler Mahallesi, Emirsultan Yeni Aile Mezarlığında mülkiyeti Sakarya Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı 574 ada 1,2,3,15 parseller, 581 ada 1 parsel, 573 ada 5,6,11,20,21,23,27,28 parseller, 567 ada 1,3,14,21,36,37 parseller, 566 ada 1,5,14 parseller, 570 ada 1,2,6,14,15,20 parseller ve 564 ada 2,18 nolu parsellerdeki Sakarya Ticaret ve Sanayi Odasına ait hisselerin Belediyemize devri, devirle ilgili iş ve işlemler için 5393 sayılı Belediye Kanununun 18-e maddesine göre Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesinin kabulüne, Oybirliği ile karar verilmiştir.
11.01.2016
49
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
SÖZLEŞMELİ PERSONEL
Sözleşmeli personel ücretleri.
5393 sayılı Belediye Kanunun 49. Maddesine göre (3.4.5. fıkraları) çalıştırılacak olan personelin sözleşme ücretlerinin, Maliye Bakanlığının yine aynı kanun çerçevesinde çalıştırılacak sözleşmeli personelin unvan bazında 01/01/2016 tarihinden geçerli olmak üzere hazırlanacak olan ücret tavanı aşılmamak kaydıyla ücret tespiti ile 375 sayılı KHK?nin ek 9. maddenin 9. fıkrasına göre belirlenen oran ve tutarda ek ödemenin ekteki cetvelde belirtilen şekliyle verilmesinin kabulüne, Oybirliği ile karar verilmiştir.
11.01.2016
50
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ÜYE SEÇİMİ
Denetim Komisyonuna üye seçimi.
S.No ADI ve SOYADI SONUÇ 1 İdris GÜNER 63 Oy?la 2 Ferda ÖZTEN 63 Oy?la 3 Serkan KAYINOĞLU 63 Oy?la 4 Merve Hilal COŞAR 63 Oy?la 5 İlhan FİLİZ 64 Oy?la Yukarıda isimleri yazılı Meclis üyeleri Büyükşehir Belediyemiz Denetim Komisyon üyeliğine seçilmişlerdir.
11.01.2016
51
ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ÜCRET ÇİZELGESİNİN GÖRÜŞÜLMESİ.
Sebze ve Meyve Halindeki işyerleri için alınacak teminatın belirlenmesi.
5957 sayılı Kanunun 12. maddesinin 1. fıkrası ile Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmeliğinin 31. maddesinin 3. fıkrasına göre; Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hal içinde faaliyet gösteren esnaftan, 2016 yılı için 15.000,00 TL (Onbeşbinlira) teminat alınmasının kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.01.2016
52
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KENTSEL DÖNÜŞÜM GELİŞİM PROJESİ
Ferizli İlçesi İnönü Mahallesi Adnan Menderes Caddesi İstikam Tepe Kilisebayırı Mevkiinde yaklaşık 123 hektarlık alanın ?Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı? olarak ilan edilmesi.
Ferizli İlçesi İnönü Mahallesi Adnan Menderes Caddesi İstikam Tepe Kilisebayırı Mevkiinde yaklaşık 123 hektarlık alanın 03/07/2005 tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanununun yine 17/06/2010 tarih ve 5998 sayılı Kanun ile değiştirilen 73. Maddesi uyarınca ?Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı? olarak ilan edilmesine ilişkin Ferizli İlçe Belediye Meclisinin 04/01/2016 tarih ve 7 sayılı kararının belediyesine iade edilmesinin kabulüne, Oybirliği ile karar verilmiştir.
11.01.2016
53
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
YETKİ DEVRİ
Sapanca İlçesi Rüstempaşa Mahallesi 30 ada 13 ve 14 nolu parsellerde 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı yapılması için Sakarya Büyükşehir Belediyesine yetki verilmesi.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.01.2016
54
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
YETKİ DEVRİ
Karapürçek İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi Müftülük Sokak 2929,2932,2933,2934 nolu parsellerde yer alan konut alanı ile 2936,2937,2077 nolu parsellerde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği için Sakarya Büyükşehir Belediyesine yetki verilmesi.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.