Meclis Gündem ve Kararları

Karar Tarihi Numarası Müdürlük / Konu Özet İçeriği / Eylem
15.05.2015
254
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KESİN HESAP
Büyükşehir Belediyemizin 2014 Mali Yılı İdari ve Taşınır Kesin Hesabı ile İl Özel İdaresinin(ilk üç aylık) Kesin Hesabı.
Büyükşehir Belediyemizin 2014 Mali Yılı İdari ve Taşınır Kesin ile İl Özel İdaresi(ilk üç aylık) Kesin Hesabı; I-GİRİŞ Sakarya Büyükşehir Belediyesinin 2014 Mali Yılı Bütçesinin 25.11.2013 tarih ve 12/362 Sayılı Meclis kararı ile 280.000.000,00.-TL Gider, 280.000.000,00.-TL Gelir öngörülerek denk bütçe olarak bağlandığı görülmüştür. 2013 yılı bütçesine göre 2014 yılı bütçesinde % 36,59 oranında artış yapılmıştır. 2014 Bütçesinde sermaye yatırımları toplam bütçenin % 29? u olarak tahmin edilmiştir. II-GİDER KESİN HESABI A-EKONOMİK SINIFLANDIRMA Bütçe Giderleri Kesin Hesap Cetveline göre toplam ödenekten yıl içerisinde 237.900.026,46.-TL? lik kısmının harcandığı, kalan 61.362.230,41.-TL lik ödeneğin ise Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 39. ./? -2- Maddesine göre imha edildiği, yönetmeliğin 36. maddesi uyarınca da yıl içerisinde 99.750.730,01.-TL tutarında bütçe ödenekleri arasında aktarma yapıldığı tespit edilmiştir. Komisyonumuzca Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırma Tablosunun incelenmesi neticesinde; 01- Personel Giderlerinden Memurlara 22.594.670,81.-TL; Sözleşmeli Personele 124.675,28.-TL; İşçilere 20.538.330,96.-TL; Geçici Personele 132.627,01.-TL; Diğer Personele 243.130,76.-TL olmak üzere toplam 43.633.434,82.-TL harcandığı, 02- Sosyal Güvenlik Kurum Giderlerinden, Memurlara 2.826.148,34.-TL; Sözleşmeli Personele 196.452,96.-TL; İşçilere 4.130.048,02.-TL olmak üzere toplam 7.152.649,32.-TL nin harcandığı, 03- Mal ve Hizmet Alım Giderlerinden, Üretime Yönelik Mal ve Hizmet Alımlarına 2.234.956,23.-TL; Tüketime Yönelik Mal ve Hizmet Alımlarına 27.401.357,03.-TL; Yolluk Giderlerine 145.403,82.-TL; Görev Giderlerine 1.969.360,11.-TL; Hizmet Alımlarına 50.886.030,24.-TL; Temsil ve Tanıtma Giderlerine 3.081.944,51.-TL; Menkul Mal Bakım Onarımlara 8.463.060,54.-TL; Gayrimenkul Bakım ve Onarım Giderlerine 4.977.807,33.-TL; Tedavi ve Cenaze Giderlerine 101.025,70.-TL olmak üzere toplam 99.260.945,51.-TL harcandığı, 04- Faiz Giderlerine 9.038.722,67.-TL harcandığı, (İller Bankasından ve Diğer Bankalardan alınan kredilerin faizleri) 05- Cari Transferlerden, Görev Zararları için 676.800,00.-TL; Hazine Yardımları için 100.000,00.-TL; Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar için 1.226.585,88.-TL; Hane Halkına Yapılan Transferlere 3.294.989,75.-TL; Yurtdışına Yapılan Transferlere 27.192,82.-TL; Gelirlerden Ayrılan Paylar için 5.460.700,19.-TL (İller Bankası % 2 sermaye payı) olmak üzere toplam 10.786.268,64.-TL harcandığı, 06- Sermaye Giderlerinden, Mamul Mal Alımlarına 2.045.753,96.-TL; Menkul Sermaye Üretim Giderlerine 52.539,00.-TL; Kamulaştırma Giderlerine 2.186.655,77.-TL; Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderlerine 62.514.805,20.-TL; Gayrimenkul Büyük Onarım Giderlerine 1.228.251,57.-TL olmak üzere toplam 68.028.005,50.-TL harcandığı, tespit edilmiş, 2014 Yılı Bütçe Gider Gerçekleşme Oranının % 84,96 olduğu görülmüştür. SBB 2014 MALİ YILI BÜTÇE GİDERLERİ VE GERÇEKLEŞME TABLOSU (EKONOMİK SINIFLANDIRMA) AYRINTI KODU GİDER ADI BÜTÇE İLE VERİLEN GERÇEKLEŞME TUTARI (TL) GERÇEKLEŞME YÜZDESİ TOPLAM GERÇEKLEŞME İÇİNDEKİ PAYI 01 Personel Giderleri 41.000.000,00 43.633.434,82 106,42 % 18,34 % 02 SGK Prim Giderleri 7.000.000,00 7.152.649,32 102,18 % 3,01 % 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 100.600.000,00 99.260.945,51 98,67 % 41,72 % 04 Faiz Giderleri 11.000.000,00 9.038.722,67 82,17 % 3,80 % 05 Cari Transferler 11.100.000,00 10.786.268,64 97,17 % 4,53 % 06 Sermaye Giderleri 81.200.000,00 68.028.005,50 83,78 % 28,60 % 07 Sermaye Transferleri 50.000,00 0,00 0,00 % 0,00 % 08 Borç Verme 50.000,00 0,00 0,00 % 0,00 % 09 Yedek Ödenek 28.000.000,00 0,00 0,00 % 0,00 % TOPLAM 280.000.000,00 237.900.026,46 84,96 % 100,00 % -3- B-FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA 01- Yasama ve Yürütme Organları, Finansal ve Mali İşler ile Dışişleri hizmetlerine (Genel Sekreterlik Birimi, Özel Kalem ve İç Denetim Birimi, Basın Yayın Müdürlüğü, Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı) 28.622.983,39.-TL, Genel Hizmetlere (İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, Yazı İşleri ve Kararlar Şb. Başkanlığı, Teftiş Kurulu, Hukuk Müşavirliği, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı) 29.638.999,84.-TL olmak üzere Genel Kamu Hizmetleri?ne toplam 58.261.983,23.-TL harcandığı, 03- Kurumsal Güvenlik Hizmetlerine (Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı) 2.482.226,83.-TL, Yangından Korunma Hizmetlerine (İtfaiye Dairesi Başkanlığı) 14.144.851,75.-TL, Kamu Düzeni Hizmetlerine (Zabıta Dairesi Başkanlığı) 4.733.737,61.-TL olmak üzere Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetlerine toplam 21.360.816,19.-TL harcandığı, 04- İmalat ve İnşaat Hizmetlerine (Fen İşleri Dairesi Başkanlığı) 78.171.697,28.-TL ve Ulaştırma Hizmetlerine (Ulaşım Dairesi Başkanlığı) 32.408.277,28.-TL olmak üzere Ekonomik İşler ve Hizmetlere toplam 110.579.974,56.-TL harcandığı, 05- Çevre Koruma Hizmetlerine (Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı) 17.263.540,95.-TL harcandığı, 06- İskân ve Toplum Refahı Hizmetlerine (İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı) 4.225.302,59.-TL harcandığı, 07- Sağlık Hizmetlerine (Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı) 7.450.169,03.-TL harcandığı, -4- 08- Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetlerine (Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı) 9.161.949,96.-TL harcandığı, 09- Eğitim Hizmetlerine (Özel Kalem) 253.479,40.-TL harcandığı, 10- Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetlerine (Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı) 9.342.810,55.-TL harcandığı tespit edilmiştir. SBB 2014 MALİ YILI BÜTÇE GİDERLERİNİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA TABLOSU AYRINTI KODU GİDER ADI BÜTÇE İLE VERİLEN GERÇEKLEŞME TUTARI (TL) GERÇEKLEŞME YÜZDESİ TOPLAM GERÇEKLEŞME İÇİNDEKİ PAYI 01 Genel Kamu Hizmetleri 85.015.000,00 58.261.983,23 68,53 % 24,49 % 03 Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizm. 21.175.000,00 21.360.816,19 100,88 % 8,89 % 04 Ekonomik İşler ve Hizmetler 117.200.000,00 110.579.974,56 94,53 % 46,48 % 05 Çevre Koruma Hizmetleri 19.200.000,00 17.263.540,95 89,91 % 7,26 % 06 İskan ve Toplum Refahı Hizm. 7.250.000,00 4.225.302,59 58,28 % 1,78 % 07 Sağlık Hizmetleri 13.760.000,00 7.450.169,03 54,14 % 3,13 % 08 Dinlenme, Kültür ve Din Hizm. 8.700.000,00 9.161.949,96 105,31 % 3,85 % 09 Eğitim Hizmetleri 200.000,00 253.479,40 126,74 % 0,11 % 10 Sosyal Güv. ve Sosyal Yrd. Hizm. 7.500.000,00 9.342.810,55 124,57 % 3,93 % TOPLAM 280.000.000,00 237.900.026,46 84,96 % 100,00 % -5- C-HARCAMA BİRİMLERİ DÜZEYİNDE BÜTÇE VE GERÇEKLEŞME DURUMLARI TABLOSU GENEL SEKRETERLİK AYRINTI KODU GİDER ADI BÜTÇE İLE VERİLEN GERÇEKLEŞME TUTARI TL GERÇEKLEŞME YÜZDESİ TOPLAM GERÇEKLEŞME İÇİNDEKİ PAYI 01 Personel Giderleri 450.000,00 991.789,90 220,40 % 82,04 % 02 SGK Prim Giderleri 90.000,00 136.131,40 151,26 % 11,26 % 03 Mal ve Hizmet Alım Gid. 160.000,00 81.026,12 50,64 % 6,70 % TOPLAM 700.000,00 1.208.947,42 172,71 % 100,00 % ÖZEL KALEM AYRINTI KODU GİDER ADI BÜTÇE İLE VERİLEN GERÇEKLEŞME TUTARI TL GERÇEKLEŞME YÜZDESİ TOPLAM GERÇEKLEŞME İÇİNDEKİ PAYI 01 Personel Giderleri 965.000,00 760.818,91 78,84 % 15,98 % 02 SGK Prim Giderleri 125.000,00 67.921,36 54,34 % 1 ,43% 03 Mal ve Hizmet Alım Gid. 2.710.000,00 3.932.484,17 145,11 % 82,59 % 06 Sermaye Giderleri 300.000,00 0,00 0,00 % 0,00 % TOPLAM 4.100.000,00 4.761.224,44 116,13 % 100,00 % -6- İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI AYRINTI KODU GİDER ADI BÜTÇE İLE VERİLEN GERÇEKLEŞME TUTARI TL GERÇEKLEŞME YÜZDESİ TOPLAM GERÇEKLEŞME İÇİNDEKİ PAYI 01 Personel Giderleri 5.000.000,00 3.039.013,37 60,78% 85,97% 02 SGK Prim Giderleri 515.000,00 215.008,74 41,75% 6,08% 03 Mal ve Hizmet Alım Gid. 530.000,00 214.558,46 40,48% 6,07% 05 Cari Transferler 50.000,00 66.197,30 132,39% 1,87% 06 Sermaye Giderleri 20.000,00 0,00 0,00% 0,00% TOPLAM 6.115.000,00 3.534.777,87 57,81 % 100,00 % BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI AYRINTI KODU GİDER ADI BÜTÇE İLE VERİLEN GERÇEKLEŞME TUTARI TL GERÇEKLEŞME YÜZDESİ TOPLAM GERÇEKLEŞME İÇİNDEKİ PAYI 01 Personel Giderleri 900.000,00 968.787,87 107,64 % 41,93 % 02 SGK Prim Giderleri 130.000,00 138.181,60 106,29 % 5,98 % 03 Mal ve Hizmet Alım Gid. 500.000,00 537.534,33 107,51 % 23,27 % 06 Sermaye Giderleri 720.000,00 665.751,28 92,47 % 28,82 % TOPLAM 2.250.000,00 2.310.255,08 102,68 % 100,00 % YAZI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI AYRINTI KODU GİDER ADI BÜTÇE İLE VERİLEN GERÇEKLEŞME TUTARI TL GERÇEKLEŞME YÜZDESİ TOPLAM GERÇEKLEŞME İÇİNDEKİ PAYI 01 Personel Giderleri 100.000,00 217.799,21 217,80 % 78,09 % 02 SGK Prim Giderleri 20.000,00 31.894,18 159,47 % 11,44 % 03 Mal ve Hizmet Alım Gid. 0,00 29.199,34 0,00 % 10,47 % TOPLAM 120.000,00 278.892,73 232,41 % 100,00 % TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI AYRINTI KODU GİDER ADI BÜTÇE İLE VERİLEN GERÇEKLEŞME TUTARI TL GERÇEKLEŞME YÜZDESİ TOPLAM GERÇEKLEŞME İÇİNDEKİ PAYI 01 Personel Giderleri 150.000,00 107.815,90 71,88 % 87,19 % 02 SGK Prim Giderleri 30.000,00 15.839,82 52,80 % 12,81 % 03 Mal ve Hizmet Alım Gid. 40.000,00 0,00 0,00 % 0,00 % 06 Sermaye Giderleri 10.000,00 0,00 0,00 % 0,00 % TOPLAM 230.000,00 123.655,72 53,76 % 100,00 -7- HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ AYRINTI KODU GİDER ADI BÜTÇE İLE VERİLEN GERÇEKLEŞME TUTARI TL GERÇEKLEŞME YÜZDESİ TOPLAM GERÇEKLEŞME İÇİNDEKİ PAYI 01 Personel Giderleri 200.000,00 239.350,46 119,68 % 8,13 % 02 SGK Prim Giderleri 20.000,00 24.110,52 120,55 % 0,82 % 03 Mal ve Hizmet Alım Gid. 1.280.000,00 1.497.332,41 116,98 % 50,88 % 06 Sermaye Giderleri 2.200.000,00 1.181.929,26 53,72 % 40,16 % TOPLAM 3.700.000,00 2.942.722,65 79,53 % 100,00 % BASIN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ AYRINTI KODU GİDER ADI BÜTÇE İLE VERİLEN GERÇEKLEŞME TUTARI TL GERÇEKLEŞME YÜZDESİ TOPLAM GERÇEKLEŞME İÇİNDEKİ PAYI 01 Personel Giderleri 300.000,00 118.764,15 39,59 % 27,25 % 02 SGK Prim Giderleri 50.000,00 18.360,57 36,72 % 4,21 % 03 Mal ve Hizmet Alım Gid. 600.000,00 298.756,45 49,79 % 68,54 % 06 Sermaye Giderleri 50.000,00 0,00 0,00 % 0,00 % TOPLAM 1.000.000,00 435.881,17 43,59 % 100,00 % HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ AYRINTI KODU GİDER ADI BÜTÇE İLE VERİLEN GERÇEKLEŞME TUTARI TL GERÇEKLEŞME YÜZDESİ TOPLAM GERÇEKLEŞME İÇİNDEKİ PAYI 01 Personel Giderleri 100.000,00 144.885,98 144,89 % 7,40 % 02 SGK Prim Giderleri 20.000,00 17.318,06 86,59 % 0,89 % 03 Mal ve Hizmet Alım Gid. 1.380.000,00 1.794.441,90 130,03 % 91,71 % TOPLAM 1.500.000,00 1.956.645,94 130,44 % 100,00 % ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI AYRINTI KODU GİDER ADI BÜTÇE İLE VERİLEN GERÇEKLEŞME TUTARI TL GERÇEKLEŞME YÜZDESİ TOPLAM GERÇEKLEŞME İÇİNDEKİ PAYI 01 Personel Giderleri 2.100.000,00 2.479.069,08 118,05 % 14,36 % 02 SGK Prim Giderleri 400.000,00 377.200,70 94,03 % 2,18 % 03 Mal ve Hizmet Alım Gid. 12.000.000,00 10.250.263,87 85,42 % 59,38 % 06 Sermaye Giderleri 4.700.000,00 4.157.007,30 88,45 % 24,08 % TOPLAM 19.200.000,00 17.263.540,95 89,91 % 100,00 % -8- FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI AYRINTI KODU GİDER ADI BÜTÇE İLE VERİLEN GERÇEKLEŞME TUTARI TL GERÇEKLEŞME YÜZDESİ TOPLAM GERÇEKLEŞME İÇİNDEKİ PAYI 01 Personel Giderleri 3.400.000,00 5.279.765,60 155,29 % 6,75 % 02 SGK Prim Giderleri 700.000,00 953.331,71 136,19 % 1,22 % 03 Mal ve Hizmet Alım Gid. 16.500.000,00 13.894.359,26 84,21 % 17,77 % 06 Sermaye Giderleri 55.200.000,00 58.044.240,71 105,15 % 74,25 % TOPLAM 75.800.000,00 78.171.697,28 103,13 % 100,00 % MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI AYRINTI KODU GİDER ADI BÜTÇE İLE VERİLEN GERÇEKLEŞME TUTARI TL GERÇEKLEŞME YÜZDESİ TOPLAM GERÇEKLEŞME İÇİNDEKİ PAYI 01 Personel Giderleri 1.350.000,00 1.511.819,74 111,99 % 7,37 % 02 SGK Prim Giderleri 200.000,00 250.227,62 125,11 % 1,22 % 03 Mal ve Hizmet Alım Gid. 700.000,00 2.239.260,80 319,89 % 10,92 % 04 Faiz Giderleri 11.000.000,00 9.038.722,67 82,17 % 44,06 % 05 Cari Transferler 5.500.000,00 7.425.081,59 135,00 % 36,20 % 06 Sermaye Giderleri 150.000,00 48.651,40 32,43 % 0,24 % 07 Sermaye Transferleri 50.000,00 0,00 0,00 % 0,00 % 08 Borç Verme 50.000,00 0,00 0,00 % 0,00 % 09 Yedek Ödenek 28.000.000,00 0,00 0,00 % 0,00 % TOPLAM 47.000.000,00 20.513.763,82 43,65 % 100,00 % DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI AYRINTI KODU GİDER ADI BÜTÇE İLE VERİLEN GERÇEKLEŞME TUTARI TL GERÇEKLEŞME YÜZDESİ TOPLAM GERÇEKLEŞME İÇİNDEKİ PAYI 01 Personel Giderleri 2.600.000,00 3.754.561,42 144,41 % 16,37 % 02 SGK Prim Giderleri 500.000,00 915.869,69 183,17 % 3,99 % 03 Mal ve Hizmet Alım Gid. 17.500.000,00 18.260.491,51 104,35 % 76,63 % 06 Sermaye Giderleri 400.000,00 0,00 0,00 % 0,00 % TOPLAM 21.000.000,00 22.930.922,62 109,19 % 100,00 % İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI AYRINTI KODU GİDER ADI BÜTÇE İLE VERİLEN GERÇEKLEŞME TUTARI TL GERÇEKLEŞME YÜZDESİ TOPLAM GERÇEKLEŞME İÇİNDEKİ PAYI 01 Personel Giderleri 1.700.000,00 2.183.071,67 128,42 % 51,67 % 02 SGK Prim Giderleri 250.000,00 275.273,16 110,11 % 6,51 % 03 Mal ve Hizmet Alım Gid. 2.500.000,00 762.231,25 30,49 % 18,04 % 06 Sermaye Giderleri 2.800.000,00 1.004.726,51 35,88 % 23,78 % TOPLAM 7.250.000,00 4.225.302,59 58,28 % 100,00 % -9- İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI AYRINTI KODU GİDER ADI BÜTÇE İLE VERİLEN GERÇEKLEŞME TUTARI TL GERÇEKLEŞME YÜZDESİ TOPLAM GERÇEKLEŞME İÇİNDEKİ PAYI 01 Personel Giderleri 8.000.000,00 9.416.404,60 117,71 % 66,57 % 02 SGK Prim Giderleri 1.500.000,00 1.685.400,18 112,36 % 11,92 % 03 Mal ve Hizmet Alım Gid. 2.500.000,00 2.449.965,99 98,00 % 17,32 % 06 Sermaye Giderleri 2.000.000,00 593.080,98 29,65 % 4,19 % TOPLAM 14.000.000,00 14.144.851,75 101,03 % 100,00 % ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI AYRINTI KODU GİDER ADI BÜTÇE İLE VERİLEN GERÇEKLEŞME TUTARI TL GERÇEKLEŞME YÜZDESİ TOPLAM GERÇEKLEŞME İÇİNDEKİ PAYI 01 Personel Giderleri 2.650.000,00 3.291.289,36 124,20 % 69,53 % 02 SGK Prim Giderleri 425.000,00 529.612,24 124,61 % 11,19 % 03 Mal ve Hizmet Alım Gid. 1.300.000,00 912.836,01 70,22 % 19,28 % 06 Sermaye Giderleri 300.000,00 0,00 0,00 % 0,00 % TOPLAM 4.675.000,00 4.733.737,61 101,26 % 100,00 % KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI AYRINTI KODU GİDER ADI BÜTÇE İLE VERİLEN GERÇEKLEŞME TUTARI TL GERÇEKLEŞME YÜZDESİ TOPLAM GERÇEKLEŞME İÇİNDEKİ PAYI 01 Personel Giderleri 1.500.000,00 1.451.008,52 96,73 % 15,84 % 02 SGK Prim Giderleri 150.000,00 143.585,38 95,72 % 1,57 % 03 Mal ve Hizmet Alım Gid. 7.000.000,00 7.546.369,81 107,81 % 82,37 % 05 Cari Transferler 50.000,00 20.986,25 41,97 % 0,23 % TOPLAM 8.700.000,00 9.161.949,96 105,31 % 100,00 % SAĞLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI AYRINTI KODU GİDER ADI BÜTÇE İLE VERİLEN GERÇEKLEŞME TUTARI TL GERÇEKLEŞME YÜZDESİ TOPLAM GERÇEKLEŞME İÇİNDEKİ PAYI 01 Personel Giderleri 4.585.000,00 3.374.072,98 73,59 % 45,29 % 02 SGK Prim Giderleri 825.000,00 623.372,89 75,56 % 8,37 % 03 Mal ve Hizmet Alım Gid. 6.800.000,00 3.171.275,37 46,64 % 42,57 % 05 Cari Transferler 500.000,00 96.066,29 19,21 % 1,29 % 06 Sermaye Giderleri 1.050.000,00 185.381,50 17,66 % 2,49 % TOPLAM 13.760.000,00 7.450.169,03 54,14 % 100,00 % -10- ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI AYRINTI KODU GİDER ADI BÜTÇE İLE VERİLEN GERÇEKLEŞME TUTARI TL GERÇEKLEŞME YÜZDESİ TOPLAM GERÇEKLEŞME İÇİNDEKİ PAYI 01 Personel Giderleri 3.450.000,00 3.288.164,26 95,31 % 10,15 % 02 SGK Prim Giderleri 650.000,00 561.537,78 86,39 % 1,73 % 03 Mal ve Hizmet Alım Gid. 26.000.000,00 26.411.338,68 101,58 % 81,50 % 06 Sermaye Giderleri 11.300.000,00 2.147.236,56 19,00 % 6,63 % TOPLAM 41.400.000,00 32.408.277,28 78,28 % 100,00 % SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI AYRINTI KODU GİDER ADI BÜTÇE İLE VERİLEN GERÇEKLEŞME TUTARI TL GERÇEKLEŞME YÜZDESİ TOPLAM GERÇEKLEŞME İÇİNDEKİ PAYI 01 Personel Giderleri 1.500.000,00 1.015.181,84 67,68 % 10,87 % 02 SGK Prim Giderleri 400.000,00 172.471,72 43,12 % 1,85 % 03 Mal ve Hizmet Alım Gid. 600.000,00 4.977.219,78 829,54 % 53,27 % 05 Cari Transferler 5.000.000,00 3.177.937,21 63,56 % 34,01 % TOPLAM 7.500.000,00 9.342.810,55 124,57 % 100,00 % III-GELİR KESİN HESABI Bütçe Gelirleri Kesin Hesap Cetveline göre toplam gelir tahakkukunun 309.143.674,92.-TL olduğu, bunun 281.953.124,31.-TL? sinin tahsil edildiği, bu tahsilâttan 97.527,05.-TL? sinin Red ve İadeler olarak kesinti yapıldığı 2014 Yılı net gelirin 281.855.597,26.-TL olarak gerçekleştiği, sonuç olarak 2015 yılında tahsil edilmek üzere toplam 27.190.537,86.-TL?nin de tahakkuk artığı olarak devir ettiği komisyonumuzca tespit edilmiştir. Bütçe Gelirleri Ekonomik Sınıflandırma Tablosunun incelenmesi neticesinde; 01- Vergi Gelirlerinden, Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergi Gelirlerinin 513.328,68.-TL; Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergilerinin 4.290.615,26.-TL; Harç Gelirlerinin 3.980.719,05.-TL olmak üzere toplam 8.784.662,99.-TL tahsil edildiği, 03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden olan, Mal ve Hizmet Satış Gelirlerinden 21.661.532,54.-TL; Kurumlar Hâsılatından 12.133,37.-TL; Kira Gelirlerinden 3.610.772,25.-TL olmak üzere toplam 25.284.438,16.-TL tahsil edildiği, 04- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerden olan, Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlardan 20.000.000,00.-TL, Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlardan 5.982.891,40.-TL, Proje Yardımlarından 13.200.624,56.-TL olmak üzere toplam 39.183.515,96.-TL tahsil edildiği, 05- Diğer Gelirlerden olan, Faiz Gelirlerinden 1.061.848,87.-TL; Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylardan 205.996.096,60.-TL; Para Cezalarından 1.185.237,79.-TL; Diğer Çeşitli Gelirlerden 321.321,31.-TL olmak üzere toplam 208.564.504,57.-TL tahsil edildiği, -11- 06- Sermaye Gelirlerinden olan, Taşınmaz Satış Gelirlerinden toplam 136.002,63.-TL tahsil edildiği, 09- Red ve İadelerin 97.527,05.-TL gerçekleştiği görülmüştür. SBB 2014 MALİ YILI BÜTÇE GELİRLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU AYRINTI KODU GİDER ADI BÜTÇE İLE VERİLEN GERÇEKLEŞME TUTARI (TL) GERÇEKLEŞME YÜZDESİ TOPLAM GERÇEKLEŞME İÇİNDEKİ PAYI 01 Vergi Gelirleri 12.000.000,00 8.784.662,99 73,21 % 3,12 % 03 Tesebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 25.000.000,00 25.284.438,16 101,14 % 8,97 % 04 Alınan Bağış ve Özel Yrd. 0,00 39.183.515,96 13,90 % 05 Diger Gelirler 228.000.000,00 208.564.504,57 91,48 % 74,00 % 06 Sermaye Gelirleri 15.000.000,00 136.002,63 0,91 % 0,05 % 08 Alacaklardan Tahsilat 25.000,00 0,00 0,00 % 0,00 % 09 Red ve Iadeler (-) -25.000,00 -97.527,05 390,11 % -0,03 % TOPLAM 280.000.000,00 281.855.597,26 100,66 % 100,00 % 2014 Mali Yılında Bütçe geliri gerçekleşme oranının % 100,66 olduğu görülmüş olup, 31.12.2014 tarihi itibariyle, banka hesap bakiyesinin 34.814.899,28.-TL olduğu komisyonumuzca tespit edilmiştir. -12- IV- TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ 2014 Mali Yılının Taşınır Kesin Hesap Raporları Komisyonumuz tarafından incelenmiş, taşınır kayıtlarının Bakanlar Kurulunun 18.01.2007 tarih ve 26407 Sayılı Kararıyla Resmi Gazetede yayınlanmış olan Taşınır Mal Yönetmeliğine uygun olarak tutulduğu görülmüştür. Taşınır Kesin Hesap İcmal Cetvellerinin incelenmesi neticesinde; 1) İlk Mal ve Malzeme Grubuna 2013 yılından 7.885.405,07.-TL? lik mal-malzeme devrettiği, yılı içinde 35.489.728,74.-TL? lik giriş, 33.594.114,83.-TL? lik çıkış olduğu ve 2015 yılına 9.781.018,98.-TL? lik mal-malzeme devrettiği; 2) Tesis, Makine ve Cihazlar Grubuna 2013 yılından 18.580.169,19.-TL? lik Tesis, makine ve cihaz devrettiği, yılı içinde 3.450.566,32.-TL? lik giriş, 1.917.179,77.-TL? lik çıkış olduğu ve 2015 yılına 20.113.555,74.-TL? lik tutarında tesis, makine ve cihaz devrettiği; 3) Taşıtlar Grubuna 2013 yılından 49.154.740,98.-TL tutarında taşıt devrettiği, yılı içinde 3.782.553,80.-TL? lik giriş, 2.630.813,85-TL? lik çıkış olduğu ve 2015 yılına 50.306.480,93.-TL? lik taşıt devrettiği; 4) Demirbaşlar Grubuna 2013 yılından 6.676.624,62.-TL? lik demirbaş devrettiği, yılı içinde 3.864.932,26.-TL? lik giriş, 1.704.761,83.-TL? lik çıkış olduğu ve 2015 yılına 8.836.795,05.-TL? lik demirbaş devrettiği incelenmiştir. İDARENİN ADI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KODU 46.54.01 TAŞINIR HESAP KODU 150 YILI 2014 TAŞINIR I.DÜZEY DETAY KODU TAŞINIR I.DÜZEY DETAY ADI GEÇEN YILDAN DEVREDEN TUTAR YIL İÇİNDE GİREN TOPLAM TUTAR YIL İÇİNDE ÇIKAN TUTAR GELECEK YILA DEVREDEN TUTAR 150.01 Kırtasiye Malzemeleri Grubu 382.918,16 693.392,67 1.076.310,83 775.129,90 301.180,93 150.02 Beslenme Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan Tüket 2.951.89 87.031,41 89.983,30 88.331,99 1.651,31 150.03 Tıbbi ve Laboratuvar Sarf Malzemeleri Grubu 189.451,88 858.288,53 1.047.740,41 839.489,37 208.251,04 150.04 Yakıtlar Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar Grubu 68.657,75 13.564.838,27 13.633.496,02 12.453.897,22 1.179.598,80 150.05 Temizlik Ekipmanları Grubu 124.773,42 365.845,95 490.619,37 335.858,25 154.761,12 150.06 Giyecek Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri Grubu 11.754,13 845.853,72 857.607,85 827.279,49 30.328,36 150.07 Yiyecek Grubu 11.095,91 104.199,20 115.295,11 102.242,19 13.052,92 150.08 İçecek Grubu 21.302,45 56.523,74 77.826,19 55.878,59 21.947,60 -13- 150.10 Zirai Maddeler Grubu 1.035.064,21 1.656.389,60 2.691.453,81 2.459.242,72 232.211,09 150.11 Yem Grubu 6.074,64 0,00 6.074,64 4.049,76 2.024,88 150.12 Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri Grubu 3.218.758,90 8.321.661,24 11.540.420,14 6.899.339,85 4.641.080,29 150.13 Yedek Parçalar Grubu 425.872,83 1.762.134,78 2.188.007,61 1.531.929,72 656.077,89 150.14 Nakil Vasıtaları Lastikleri Grubu 91.653,30 751.480,74 843.134,04 601.439,03 241.695,01 150.15 Değişim Bağış ve Satış Amaçlı Yayınlar Grubu 35.046,00 172.026,46 207.072,46 206.022,46 1.050,00 150.16 Spor Malzemeleri Grubu 1.958,80 1.109.271,87 1.111.230,67 1.111.118,99 111,68 150.17 Basınçlı Ekipmanlar 0,00 3.693,40 3.693,40 3.616,70 76,70 150.99 Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler 2.258.070,80 5.137.097,16 7.395.167,96 5.299.248,60 2.095.919,36 TOPLAM 7.885.405,07 35.489.728,74 43.375.133,81 33.594.114,83 9.781.018,98 İDARENİN ADI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KODU 46.54.01 TAŞINIR HESAP KODU 253 YILI 2014 TAŞINIR I.DÜZEY DETAY KODU TAŞINIR I.DÜZEY DETAY ADI GEÇEN YILDAN DEVREDEN TUTAR YIL İÇİNDE GİREN TOPLAM TUTAR YIL İÇİNDE ÇIKAN TUTAR GELECEK YILA DEVREDEN TUTAR 253.01 Tesisler Grubu 10.755.339,97 0,00 10.755.339,97 0,00 10.755.339,97 253.02 Makineler ve Aletler Grubu 6.897.500,24 3.310.405,00 10.207.905,24 1.764.831,74 8.443.073,50 253.03 Cihazlar ve Aletler Grubu 927.328,98 140.161,32 1.067.490,30 152.348,03 915.142,27 TOPLAM 18.580.169,19 3.450.566,32 22.030.735,51 1.917.179,77 20.113.555,74 İDARENİN ADI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KODU 46.54.01 TAŞINIR HESAP KODU 254 YILI 2014 TAŞINIR I.DÜZEY DETAY KODU TAŞINIR I.DÜZEY DETAY ADI GEÇEN YILDAN DEVREDEN TUTAR YIL İÇİNDE GİREN TOPLAM TUTAR YIL İÇİNDE ÇIKAN TUTAR GELECEK YILA DEVREDEN TUTAR 254.01 Karayolu Taşıtları Grubu 49.111.384,98 3.782.553,80 52.893.938,78 2.630.813,85 50.263.124,93 254.02 Su ve Deniz Taşıtları Grubu 43.356,00 0,00 43.356,00 0,00 43.356,00 TOPLAM 49.154.740,98 3.782.553,80 52.937.294,78 2.630.813,85 50.306.480,93 -14- İDARENİN ADI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KODU 46.54.01 TAŞINIR HESAP KODU 255 YILI 2014 TAŞINIR I.DÜZEY DETAY KODU TAŞINIR I.DÜZEY DETAY ADI GEÇEN YILDAN DEVREDEN TUTAR YIL İÇİNDE GİREN TOPLAM TUTAR YIL İÇİNDE ÇIKAN TUTAR GELECEK YILA DEVREDEN TUTAR 255.01 Döşeme ve Mefruşat Grubu 215.885,22 55.873,64 271.758,86 12.414,48 259.344,38 255.02 Büro Makineleri Grubu 4.297.796,86 2.694.756,92 6.992.553,78 1.154.965,85 5.837.587,93 255.03 Mobilyalar Grubu 1.722.914,93 728.504,36 2.451.419,29 360.830,05 2.090.589,24 255.04 Beslenme/Gıda ve Mutfak Demirbaşları Grubu 224,20 0,00 224,20 0,00 224,20 255.07 Kütüphane Demirbaşları Grubu 7.424,07 310.644,02 318.068,09 155.322,01 162.746,08 255.08 Eğitim Demirbaşları Grubu 35.397,18 0,00 35.397,18 0,00 35.397,18 255.09 Spor Amaçlı Kullanılan Demirbaşlar Grubu 102.589,25 27.953,24 130.542,49 3.221,80 127.320,69 255.10 Güvenlik Kontrol ve Tedbir Amaçlı Demirbaşlar Grubu 278.896,66 47.049,78 325.946,44 17.827,34 308.119,10 255.11 Demirbaş Niteliğindeki Süs Eşyaları 1.283,72 0,00 1.283,72 0,00 1.283,72 255.12 Kullanımda Olan Demirbaş Niteliğindeki Değerli Eşyalar 7.183,77 150,30 7.334,07 180,30 7.153,77 255.99 Diğer Demirbaşlar Grubu 7.028,76 0,00 7.028,76 0,00 7.028,76 TOPLAM 6.676.624,62 3.864.932,26 10.541.556,88 1.704.761,83 8.836.795,05 GENEL TOPLAM 82.296.939,86 46.587.781,12 128.884.720,98 39.846.870,28 89.037.850,70 V-SONUÇ 1) Sakarya Büyükşehir Belediyesinin 2014 Mali Yılı Gider Bütçesi 280.000.000,00.-TL olup, bunun 237.900.026,46.-TL? sinin ödeme evrakına bağlanarak kullanıldığı, 61.362.230,41.-TL? sinin Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği uyarınca imha edildiği, gider gerçekleşmesinin % 84,96 olduğu; 2) Sakarya Büyükşehir Belediyesinin 2014 Mali Yılı Gelir Bütçesi 280.000.000,00.-TL olup, 281.953.124,31.-TL tahsilât yapıldığı, 97.527,05.-TL Red ve İadeler olarak ilgililere teslim edildiği ve 281.855.597,26.-TL net Bütçe Geliri elde edildiği, Gelir gerçekleşmesinin % 100,66 olduğu; 3) Sakarya Büyükşehir Belediyesinin 2013 yılından 82.296.939,86.-TL tutarında taşınır ve mal-malzeme devrettiği, yıl içinde 46.587.781,12.-TL tutarında taşınırın ve malzemenin kayıtlara alındığı, 39.846.870,28.-TL tutarında taşınır ve mal-malzemenin kullanılarak kayıtlardan düşüldüğü, 2015 yılına 89.037.850,70.-TL tutarında taşınır ve mal-malzeme devrettiği; 4) Bütçe dışı herhangi bir kaynağa başvurulmadığı ve yapılan giderlerin de bütçede öngörüldüğü şekilde gerçekleştiği, tahminleri aşan harcamalar için gerekli yasal kararların (meclis kararı, encümen kararı, başkanlık oluru) alındığı, -15- 5) 6360 sayılı kanun ile hak ve alacakları Büyükşehir Belediyemize devredilen Sakarya İl Özel İdaresinin 2014 yılı ilk üç aylık Kesin Hesabı incelendiğinde, 110.544.128,38.-TL bütçe giderinin gerçekleştiği, 34.835.739,56.-TL bütçe geliri gerçekleştiği, gider ve gelir arasındaki 75.708.388,82.-TL? lik açığın ise önceki yıllardan devreden ödenekler ve genel bütçeli idarelerden gönderilen ödeneklere ilişkin nakit karşılıklarından tamamlandığı görülmüştür. 6) Başta 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği, Taşınır Mal Yönetmeliği olmak üzere, mali iş ve işlemlerin yürürlükteki mevzuata uygun olduğu görüldüğüne dair Plan ve Bütçe Komisyonunun 14/05/2015 tarihli raporunda belirtildiği üzere kabulüne, MHP grubuna mensub Meclis üyeleri Erkal ETÇİOĞLU, İlhan FİLİZ, Ahmet Ziya AKAR, Hüdaverdi BAHADIR, Cengiz ŞİŞMAN?ın çekimser oylarına karşılık, Oy çokluğu ile karar verilmiştir.