Meclis Gündem ve Kararları

Karar Tarihi Numarası Müdürlük / Konu Özet İçeriği / Eylem
11.05.2015
209
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/25000 NAZIM İMAR PLANLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI.
Adapazarı İlçesi, İkizceosmaniye Mahallesi, 2117 ada, 8-9-13-14-15-16-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-40-41-42 nolu parseller ile 2121 ada, 8-9-10-12-15-17-19-20-21-22-27 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği.
Adapazarı İlçesi, İkizceosmaniye Mahallesi, 2117 ada, 8-9-13-14-15-16-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-40-41-42 nolu parseller ile 2121 ada, 8-9-10-12-15-17-19-20-21-22-27 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin; - Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 3. Bölge Müdürlüğü?nün 06.02.2014 tarih ve 75949 sayılı yazısı ile alanda ?Lojistik Depolama Amaçlı? imar planı yapılmasında sakınca bulunmadığı, - Orman ve Su İşleri Bakanlığı I. Bölge Müdürlüğü?nün 07.01.2014 tarih ve 4341 sayılı yazısı ile alanda ?Lojistik Depolama Amaçlı? imar planı yapılmasında sakınca bulunmadığı, - Milli Savunma Bakanlığı İzmit İnşaat Emlak Bölge Başkanlığı?nın 19.03.2014 tarih ve 4220-281/14 Eml.Ş. sayılı yazısı ile alanda askeri alan askeri yasak ve güvenlik bölgeleri ile ANT akaryakıt boru hattı bulunmadığı, - Kocaeli Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 24.01.2014 tarih ve 125 sayılı yazısı ile üzerinde korunması gerekli kültür varlığı bulunmaması sebebi ile sakınca olmadığı, ./? -11/05/2015 tarihli 5/209 sayılı meclis kararının devamı- - İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü?nün 08.01.2014 tarih ve 97 sayılı yazısı ile Üst ölçekli planlara ve plan hükümlerine ve 3194 sayılı İmar Kanunu hükümleri uyulması gerektiği ve faaliyete başlanmadan önce ?ÇED Yönetmeliği gereğince? İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü?ne başvurulması gerektiği, - Karayolları Genel Müdürlüğü I. Bölge Müdürlüğü?nün 11.12.2013 tarih ve 200468 sayılı yazısı ile söz konusu alanda karayollarına ait proje çalışması bulunmadığı ve plan aşamasında ilgili yazıda belirtilen hususlara uyulması gerektiği, - Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü?nün 11.12.2013 tarih ve 23292 sayılı yazısı ile alanda Bakanlığa ait herhangi bir etüt veya proje çalışmasının bulunmadığı, - Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.nin 27.11.2013 tarih ve 35388 sayılı yazısı ile alandan Adapazarı- Karasu doğalgaz Boru Hattı geçtiği belirtilerek alanda yapılaşmaya açılacak kısımlarda yanıcı ve patlayıcı madde bulundurmamak veya depolamamak koşulu ile yazıda belirtilen bina çekme mesafelerine uyulması gerektiği, - Adapazarı Gaz Dağıtım A.Ş.nin 20.11.2013 tarih ve 166327sayılı yazısı ile alanda mevcut doğalgaz hattı ve projesinin bulunduğu ve Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.nin görüşünün alınması gerektiği - Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü?nün 27.11.2013 tarih ve 858-8208 sayılı yazısı ile ilgi yazıda belirtilen koşullara uyulması gerektiği, - Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.nin 20.11.2013 tarih ve 598 sayılı yazısı ile sakınca bulunmadığı, - Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.nin 28.10.2013 tarih ve 6130 sayılı yazısı ile sakınca bulunmadığı ve imar planı notlarına ?EKAT Yönetmeliğinde belirtilen mesafelere göre uygulama yapılmasını teminen enerji iletim hattının geçtiği alandaki irtifak koridoru boyunca TEİAŞ görüşü alınmadan uygulama yapılmayacaktır.? şeklindeki ifadenin eklenmesi gerektiği, - İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün 09.02.2015 tarih ve 185-1244 tarih ve sayılı yazısı ile Adapazarı İlçesi, İkizce Osmaniye Köyü, 2117 ada, 8-9-13-14-15-16-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34- 40-41-42 nolu parseller, 2121 ada, 8-9-10-12-15-17-19-20-21-22-27 nolu parsellerin ?Lojistik ve Depolama Alanı? olarak planlama çalışmaları yapılacağı, planlama çalışmalarında altlık olarak kullanılmak üzere alınan Kurum görüşünde 04.05.2007 tarihinde toprak koruma kurulunda verilen karar doğrultusunda arazinin 292 da. lık kısmı için uygun olduğundan 151 da. lık kısmı için ise uygun olmadığına karar verildiği belirtilmiştir) - Söz konusu alanın 29.08.2014 tarihinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce onaylanmış jeolojik ve jeo-teknik etüt raporu bulunmaktadır. Hazırlanan Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı amaçlı 1/25000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin; 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı Plan Hükümleri Genel Hükümler 6. Maddesinde ?Kentsel yerleşme alanlarında; bu alanlarda nüfusun ihtiyacı olan ölçeği gereği gösterilemeyen kentsel ve sosyal donatı alanları (sağlık, eğitim, spor, dini, idari tesisler, açık yeşil alanlar vb.) ile ticari kullanımlar vb. gibi kullanımlar yer alabilir? denilmekte olduğundan ve tüm kurum görüşleri doğrultusunda (başvuru yapılan alan toprak koruma projesi ve Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.?nin görüşü neticesinde 14.9 ha?a düşürülmüştür.) Kentsel Yerleşim Alanı olarak ekli plandaki gibi değiştirilerek kabulünün uygun olacağı yönündeki 04/05/2015 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun, MHP grubuna mensub Meclis üyeleri Erkal ETÇİOĞLU, İlhan FİLİZ, Ahmet Ziya AKAR, Hüdaverdi BAHADIR, Cengiz ŞİŞMAN, Murat ÖZ, Zeynel ASAL, Fatih ŞENTÜRK, Sebati KOÇSAR?ın red oylarına karşılık kabulüne, Oy çokluğu ile karar verilmiştir.
11.05.2015
210
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI
Adapazarı İlçesi, İkizceosmaniye Mahallesi, 2117 ada, 8-9-13-14-15-16-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-40-41-42 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı.
- Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 3. Bölge Müdürlüğü?nün 06.02.2014 tarih ve75949 sayılı yazısı ile alanda ?Lojistik Depolama Amaçlı? imar planı yapılmasında sakınca bulunmadığı, - Orman ve Su İşleri Bakanlığı I. Bölge Müdürlüğü?nün 07.01.2014 tarih ve 4341 sayılı yazısı ile alanda ?Lojistik Depolama Amaçlı? imar planı yapılmasında sakınca bulunmadığı, - Milli Savunma Bakanlığı İzmit İnşaat Emlak Bölge Başkanlığı?nın 19.03.2014 tarih ve 4220-281/14 Eml.Ş. sayılı yazısı ile alanda askeri alan askeri yasak ve güvenlik bölgeleri ile ANT akaryakıt boru hattı bulunmadığı, - Kocaeli Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 24.01.2014 tarih ve 125 sayılı yazısı ile üzerinde korunması gerekli kültür varlığı bulunmaması sebebi ile sakınca olmadığı, - İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü?nün 08.01.2014 tarih ve 97 sayılı yazısı ile Üst ölçekli planlara ve plan hükümlerine ve 3194 sayılı İmar Kanunu hükümleri uyulması gerektiği ve faaliyete başlanmadan önce ?ÇED Yönetmeliği gereğince? İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü?ne başvurulması gerektiği, - Karayolları Genel Müdürlüğü I. Bölge Müdürlüğü?nün 11.12.2013 tarih ve 200468 sayılı yazısı ile söz konusu alanda karayollarına ait proje çalışması bulunmadığı ve plan aşamasında ilgili yazıda belirtilen hususlara uyulması gerektiği, - Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü?nün 11.12.2013 tarih ve 23292 sayılı yazısı ile alanda Bakanlığa ait herhangi bir etüt veya proje çalışmasının bulunmadığı, - Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.nin 27.11.2013 tarih ve 35388 sayılı yazısı ile alandan Adapazarı- Karasu doğalgaz Boru Hattı geçtiği belirtilerek alanda yapılaşmaya açılacak kısımlarda yanıcı ve patlayıcı madde bulundurmamak veya depolamamak koşulu ile yazıda belirtilen bina çekme mesafelerine uyulması gerektiği, - Adapazarı Gaz Dağıtım A.Ş.nin 20.11.2013 tarih ve 166327sayılı yazısı ile alanda mevcut doğalgaz hattı ve projesinin bulunduğu ve Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.nin görüşünün alınması gerektiği - Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü?nün 27.11.2013 tarih ve 858-8208 sayılı yazısı ile ilgi yazıda belirtilen koşullara uyulması gerektiği, - Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.nin 20.11.2013 tarih ve 598 sayılı yazısı ile sakınca bulunmadığı, - Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.nin 28.10.2013 tarih ve 6130 sayılı yazısı ile sakınca bulunmadığı ve imar planı notlarına ?EKAT Yönetmeliğinde belirtilen mesafelere göre uygulama yapılmasını teminen enerji iletim hattının geçtiği alandaki irtifak koridoru boyunca TEİAŞ görüşü alınmadan uygulama yapılmayacaktır.? şeklindeki ifadenin eklenmesi gerektiği, - İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün 09.02.2015 tarih ve 185-1244 tarih ve sayılı yazısı ile Adapazarı İlçesi, İkizce Osmaniye Köyü, 2117 ada, 8-9-13-14-15-16-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34- 40-41-42 nolu parseller, 2121 ada, 8-9-10-12-15-17-19-20-21-22-27 nolu parsellerin ?Lojistik ve Depolama Alanı? olarak planlama çalışmaları yapılacağı, planlama çalışmalarında altlık olarak kullanılmak üzere alınan Kurum görüşünde 04.05.2007 tarihinde toprak koruma kurulunda verilen karar doğrultusunda arazinin 292 da. lık kısmı için uygun olduğundan 151 da. lık kısmı için ise uygun olmadığına karar verildiği belirtilmiştir) - Söz konusu alanın 29.08.2014 tarihinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce onaylanmış jeolojik ve jeo-teknik etüt raporu bulunmaktadır. Hazırlanan Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı?nın tüm kurum görüşleri doğrultusunda (başvuru yapılan alan toprak koruma projesi ve Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.?nin görüşü neticesinde 14.9 ha?a düşürülmüştür.) Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı olarak ve ?Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı?nda İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte tanımlanan 1. ve 2. Sınıf Gayrisıhhi Müesseseler kapsamına giren faaliyetlere izin verilmez? hükmü ile birlikte ekli plandaki gibi değiştirilerek kabulünün uygun olacağı yönündeki 04/05/2015 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun, MHP grubuna mensub Meclis üyeleri Erkal ETÇİOĞLU, İlhan FİLİZ, Ahmet Ziya AKAR, Hüdaverdi BAHADIR, Cengiz ŞİŞMAN, Murat ÖZ, Zeynel ASAL, Fatih ŞENTÜRK, Sebati KOÇSAR?ın red oylarına karşılık kabulüne, Oy çokluğu ile karar verilmiştir.
11.05.2015
211
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 PLANLARA İTİRAZ
Adapazarı İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 589 ada, 194 nolu parsele ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğine ilan askı süresinde Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 3. Bölge Müdürlüğünce yapılan itiraz.
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 3. Bölge Müdürlüğü?nün 04.03.2015 tarih ve 133716 sayılı yazısı ile yapılan itirazın REDDİNİN uygun olacağı yönündeki 27/04/2015 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.05.2015
212
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 PLANLARA İTİRAZ
Adapazarı İlçesi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına ilan-askı süresince yapılan 1 adet itiraz ile İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının aynı plandaki değişikliklere dair talepleri.
Söz konusu itiraz; ? Sakarya Orman Bölge Müdürlüğünün 06.03.2015 tarih ve 485629 sayılı yazısı ile Mülkiyeti Orman Bölge Müdürlüğüne ait Şirinevler Mahallesi, G-24 B-23-C pafta, 197 ada 20 nolu parselin Sağlık Tesisi Alanından Resmi Kurum Alanına dönüştürülmesi yönünde yapılan itirazın Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesi hükümlerine uygun olmadığı gerekçesiyle, REDDİNİN uygun olacağı İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığınca Talep Edilen Değişiklik Teklifleri; ? Yenigün Mahallesi, G-24-B-24-A pafta 142 ada 955 nolu parselin ?Konut Alanı?ndan ?Sosyal Tesis Alanı?na dönüştürülmesinin KABULÜNÜN uygun olacağı ? Adapazarı Pancar Ekicileri Kooperatifinin 29.04.2015 Tarih ve 14223 Sayılı dilekçesi ile; G-24-B-19-D pafta, Tekeler Mahallesi, 15 ada 289 nolu parselin 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planına Uygun olarak Ticaret alanı olarak planlanması yönünde yapılan talebe istinaden yapılan plan değişikliğinin, KABULÜNÜN uygun olacağı _ Yağcılar ve Güneşler Merkez Mahallesi G-24-B-24-B ve G-24-B-24-A paftalarda yer alan 30.00 m.lik imar yolunun mevcutta teşekkül etmiş binalar olması nedeniyle genişliğinin 15.00 m.ye düşürülmesinin KABULÜNÜN uygun olacağı yönündeki 30/04/2015 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.05.2015
213
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 PLANLARA İTİRAZLAR
Adapazarı İlçesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına ilan-askı süresince yapılan itirazlar.
A-Adapazarı İlçe Belediyesine yapılan itirazlar; 1. Adapazarı İlçe Belediyesi evrakına 13/02/2015 tarih ve 1523 kayıt nolu dilekçe ile; Dağdibi Mahallesi, G24-B-19-D-4-A, pafta 2452 ada 436 nolu parselden geçen 10.00 m.lik imar yolunun düzenlenmesi yönünde yapılan itirazın, belediyesinden geldiği şekli ile KABULÜNÜN uygun olacağı, 2. Adapazarı İlçe Belediyesi evrakına 13/02/2015 tarih ve 1524 kayıt nolu dilekçe ile; Dağdibi Mahallesi, G24-B-19-D-4-A pafta, 2452 ada 437 (dilekçede sehven 432 olarak belirtilen) nolu parselden geçen 10.00 m.lik imar yolunun düzenlenmesi yönünde yapılan itirazın, belediyesinden geldiği şekli ile KABULÜNÜN uygun olacağı, 3. Adapazarı İlçe Belediyesi evrakına 27/01/2015 tarih ve 783 kayıt nolu dilekçe ile; Dağdibi Mahallesi, G24-B-19-D-4-A pafta 2450 ada 294 nolu (eski 105 nolu parsel) parselde bulunan 7.00 m.lik imar yolunun kaldırılması yönünde yapılan itirazın, söz konusu yolun sürekliliğini bozucu nitelikte olmasından dolayı, REDDİNİN uygun olacağı, 4. Adapazarı İlçe Belediyesi evrakına 20/02/2015 tarih ve 1867 kayıt nolu dilekçe ile; Dağdibi Mahallesi, G24-B-19-D-4-A pafta 2450 ada 294 nolu (eski 105 nolu parsel) parselde bulunan 7.00 m.lik imar yolunun kaldırılması yönünde yapılan itirazın, söz konusu yolun sürekliliğini bozucu nitelikte olmasından dolayı, REDDİNİN uygun olacağı, 5. Adapazarı İlçe Belediyesi evrakına 20/02/2015 tarih ve 1868 kayıt nolu dilekçe ile; Dağdibi Mahallesi, G24-B-19-D-4-A pafta 2450 ada 294 nolu (eski 105 nolu parsel) parselde bulunan 7.00 m.lik imar yolunun kaldırılması yönünde yapılan itirazın, söz konusu yolun sürekliliğini bozucu nitelikte olmasından dolayı, REDDİNİN uygun olacağı, 6. Adapazarı İlçe Belediyesi evrakına 28/02/2015 tarih ve 872 kayıt nolu dilekçe ile; Dağdibi Mahallesi, G24-B-19-D-4-B pafta 2450 ada 267, 268, 270 nolu parsellerde bulunan 7.00 m.lik imar yolunun kaldırılması ve yeşil alanın yeniden düzenlenmesi yönünde yapılan itirazın, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesi gereğince, REDDİNİN uygun olacağı, 7. Adapazarı İlçe Belediyesi evrakına 09/02/2015 tarih ve 1234 kayıt nolu dilekçe ile; Dağdibi Mahallesi, G24-B-19-D-4-A ve G24-B-19-D-4-B pafta, 2450 ada 343 nolu parselde eski imar planına göre ifraz yapıldığı belirtilerek daha önceki imar planında 10.00 m. olan imar yolunun plana işlenmesi yönünde yapılan itirazın, belediyesinden geldiği şekli ile KABULÜNÜN uygun olacağı, 8. Adapazarı İlçe Belediyesi evrakına 17/02/2015 tarih ve 1669 kayıt nolu dilekçe ile; Tekeler Mahallesi, G24-B-18-C-3C ve G24-B-23-B-2-B pafta, 14 ada 21 nolu parselin ?T3 Ticaret Alanı?ndan ?Konut Alanı?na dönüştürülmesi yönünde yapılan itirazın, Adapazarı İlçesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Hükmü Madde 3.2. Ticaret Alanları ?Bu alanlarda her türlü ticari yapılar, özel ya da resmi sağlık, eğitim, spor, sosyal ve kültürel tesisler, ibadet yerleri, idari ve sosyal tesisler ile konut kullanımları yer alabilir.? hükmü gereğince, belediyesinden geldiği şekli ile KABULÜNÜN uygun olacağı, 9. Adapazarı İlçe Belediyesi evrakına 17/02/2015 tarih ve 1670 kayıt nolu dilekçe ile; Tekeler Mahallesi, G24-B-18-C-3C ve G24-B-23-B-2-B pafta, 14 ada 21 nolu parselin ?T3 Ticaret Alanı?ndan ?Konut Alanı?na dönüştürülmesi yönünde yapılan itirazın, Adapazarı İlçesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Hükmü Madde 3.2. Ticaret Alanları ?Bu alanlarda her türlü ticari yapılar, özel ya da resmi sağlık, eğitim, spor, sosyal ve kültürel tesisler, ibadet yerleri, idari ve sosyal tesisler ile konut kullanımları yer alabilir. ? hükmü gereğince, belediyesinden geldiği şekli ile KABULÜNÜN uygun olacağı, 10. Adapazarı İlçe Belediyesi evrakına 09/02/2015 tarih ve 1254 kayıt nolu dilekçe ile; Tekeler Mahallesi, G-24-B-24-A-1-B pafta, 1166 ada 2 ve 3 nolu parsellerden geçen 7.00 m.lik imar yolunun kaldırılması yönünde yapılan itirazın, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesi gereğince, REDDİNİN uygun olacağı, 11. Adapazarı İlçe Belediyesi evrakına 09/02/2015 tarih ve 1257 kayıt nolu dilekçe ile; Tekeler Mahallesi, G-24-B-24-A-1-B pafta, 1166 ada 2 ve 3 nolu parsellerden geçen 7.00 m.lik imar yolunun kaldırılması yönünde yapılan itirazın, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesi gereğince, REDDİNİN uygun olacağı, 12. Adapazarı İlçe Belediyesi evrakına 09/02/2015 tarih ve 1266 kayıt nolu dilekçe ile; Tekeler Mahallesi, G-24-B-24-A-1-B pafta, 1166 ada 2 ve 3 nolu parsellerden geçen 7.00 m.lik imar yolunun kaldırılması yönünde yapılan itirazın, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesi gereğince, REDDİNİN uygun olacağı, 13. Adapazarı İlçe Belediyesi evrakına 11/02/2015 tarih ve 1391 kayıt nolu dilekçe ile; Tekeler Mahallesi, G-24-B-24-A-1-B pafta, 1166 ada 2 ve 3 nolu parsellerden geçen 7.00 m.lik imar yolunun kaldırılması yönünde yapılan itirazın, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesi gereğince, REDDİNİN uygun olacağı, 14. Adapazarı İlçe Belediyesi evrakına 20/02/2015 tarih ve 1870 kayıt nolu dilekçe ile; Tekeler Mahallesi, G-24-B-24-A-1-A pafta, 783 ada 43 nolu parselde bulunan yol ve yeşil alanın yeniden düzenlenmesi yönünde yapılan itirazın, 783 ada 398 nolu parselin ?ada içi parsel? konumuna düşmesi gerekçesiyle, REDDİNİN uygun olacağı, 15. Adapazarı İlçe Belediyesi evrakına 22/01/2015 tarih ve 638 kayıt nolu dilekçe ile; Tekeler Mahallesi, G-24-B-23-B-2-B pafta, 783 ada 13 nolu parselde bulunan yeşil alanın kaldırılması yönünde yapılan itirazın, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesi gereğince, REDDİNİN uygun olacağı, 16. Adapazarı İlçe Belediyesi evrakına 26/01/2015 tarih ve 742 kayıt nolu dilekçe ile; Sakarya Mahallesi, G-24-B-23-B-2-A pafta, Tekeler Mahallesi 554 ada 77 nolu parselden geçen 10.00 m.lik imar yolunun kaldırılması yönünde yapılan itirazın, söz konusu yolun sürekliliğini bozucu nitelikte olmasından dolayı, REDDİNİN uygun olacağı, 17. Adapazarı İlçe Belediyesi evrakına 19/02/2015 tarih ve 1819 kayıt nolu dilekçe ile; Tekeler Mahallesi, G-24-B-24-A-1-D pafta, 23 ada 89, 91 nolu parsellerden geçen 7.00 m.lik imar yolunun yol genişliği aynı kalacak şekilde mevcut binaya göre 91 nolu parsele doğru kaydırılması yönünde yapılan itirazın, belediyesinden geldiği şekli ile KABULÜNÜN uygun olacağı, 18. Adapazarı İlçe Belediyesi evrakına 18/02/2015 tarih ve 1712 kayıt nolu dilekçe ile; Ozanlar Mahallesi, G-24-B-23-B-2-C pafta 3 ada 18, 47, 50 nolu parsellerden geçen imar yollarının kaldırılması yönünde yapılan itirazın, söz konusu yolun sürekliliğini bozucu nitelikte olmasından dolayı, REDDİNİN uygun olacağı, 19. Adapazarı İlçe Belediyesi evrakına 20/02/2015 tarih ve 1908 kayıt nolu dilekçe ile; Ozanlar Mahallesi, G-24-B-23-B-2-C pafta 3 ada 12 nolu parselden geçen imar yolunun kaldırılması yönünde yapılan itirazın, söz konusu yolun sürekliliğini bozucu nitelikte olmasından dolayı, REDDİNİN uygun olacağı, 20. Adapazarı İlçe Belediyesi evrakına 20/02/2015 tarih ve 1909 kayıt nolu dilekçe ile; Ozanlar Mahallesi, G-24-B-23-B-2-C pafta 3 ada 12 nolu parselden geçen imar yolunun kaldırılması yönünde yapılan itirazın, söz konusu yolun sürekliliğini bozucu nitelikte olmasından dolayı, REDDİNİN uygun olacağı, 21. Adapazarı İlçe Belediyesi evrakına 20/02/2015 tarih ve 1845 kayıt nolu dilekçe ile; Ozanlar Mahallesi, G-24-B-23-B-2-C pafta 3 ada 12 nolu parselden geçen imar yolunun kaldırılması yönünde yapılan itirazın, söz konusu yolun sürekliliğini bozucu nitelikte olmasından dolayı, REDDİNİN uygun olacağı, 22. Adapazarı İlçe Belediyesi evrakına 19/02/2015 tarih ve 1790 kayıt nolu dilekçe ile; Ozanlar Mahallesi, G-24-B-23-B-2-C pafta 3 ada 12 nolu parselden geçen imar yolunun kaldırılması yönünde yapılan itirazın, söz konusu yolun sürekliliğini bozucu nitelikte olmasından dolayı, REDDİNİN uygun olacağı, 23. Adapazarı İlçe Belediyesi evrakına 09/02/2015 tarih ve 1292 kayıt nolu dilekçe ile; Ozanlar Mahallesi, 580 ada 397 nolu parselin (580 ada 394 ve 38 nolu parsellerin tevhidi ile) daha önceki imar planına göre inşaat ruhsatı aldığını belirtilerek, yeşil alan miktarını koruyarak planın daha önceki haline dönüştürülmesi yönünde yapılan itirazın, belediyesinden geldiği şekli ile KABULÜNÜN uygun olacağı* , 24. Adapazarı İlçe Belediyesi evrakına 20/02/2015 tarih ve 1886 kayıt nolu dilekçe ile; Şeker Mahallesi, G-24-B-23-B-4-A pafta 580 ada 71 nolu parselde bulunan 7.00 m.lik imar yolunun kaldırılarak planın daha önceki haline dönüştürülmesi yönünde yapılan itirazın, belediyesinden geldiği şekli ile KABULÜNÜN uygun olacağı, 25. Adapazarı İlçe Belediyesi evrakına 12/02/2015 tarih ve 1472 kayıt nolu dilekçe ile; Güneşler- Yeni Mahalle, G-24-B-24-A-2-C pafta, 2255 ve 2256 nolu parsellerden geçen 7.00 m.lik imar yolunun düzenlenmesi yönünde yapılan itirazın, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesi gereğince, REDDİNİN uygun olacağı, 26. Adapazarı İlçe Belediyesi evrakına 10/02/2015 tarih ve 1375 kayıt nolu dilekçe ile; Güneşler- Merkez Mahalle, G-24-B-24-A-2-C pafta, 838 nolu parselin kavşak noktasında kaldığı belirtilerek yol genişliği aynı kalacak şekilde plandaki ada kenarı çizgisinin parsel sınırına göre düzenlenmesi yönünde yapılan itirazın, belediyesinden geldiği şekli ile KABULÜNÜN uygun olacağı, 27. Adapazarı İlçe Belediyesi evrakına 18/02/2015 tarih ve 1740 kayıt nolu dilekçe ile; Güneşler- Merkez Mahalle, G-24-B-24-A-2-C pafta, 621 nolu parselde bulunan binanın imar yolunda kaldığı belirtilerek yolun düzenlenmesi yönünde yapılan itirazın, ekli plandaki şekli ile KABULÜNÜN uygun olacağı, 28. Adapazarı İlçe Belediyesi evrakına 18/02/2015 tarih ve 1760 kayıt nolu dilekçe ile; Güneşler- Merkez Mahalle, G-24-B-24-A-2-C pafta, 621 nolu parselde bulunan binanın imar yolunda kaldığı belirtilerek yolun düzenlenmesi yönünde yapılan itirazın, ekli plandaki şekli ile KABULÜNÜN uygun olacağı, 29. Adapazarı İlçe Belediyesi evrakına 18/02/2015 tarih ve 1759 kayıt nolu dilekçe ile; Güneşler- Merkez Mahalle, G-24-B-24-A-2-C pafta, 2111 nolu parselde bulunan binanın imar yolunda kaldığı belirtilerek yolun düzenlenmesi yönünde yapılan itirazın, ekli plandaki şekli ile KABULÜNÜN uygun olacağı, 30. Adapazarı İlçe Belediyesi evrakına 20/02/2015 tarih ve 1856 kayıt nolu dilekçe ile; Yağcılar Mahallesi, G-24-B-24-A-4-A pafta, 48 ada 30 nolu parselden geçen 15.00 m.lik imar yolunun kaydırılması yönünde yapılan itirazın, REDDİNİN uygun olacağı, 31. Adapazarı İlçe Belediyesi evrakına 20/02/2015 tarih ve 1825 kayıt nolu dilekçe ile; Yağcılar Mahallesi, G-24-B-24-A-4-A pafta, 48 ada 143 nolu parselden geçen 15.00 m.lik imar yolunun kaydırılması yönünde yapılan itirazın, REDDİNİN uygun olacağı, 32. Adapazarı İlçe Belediyesi evrakına 05/02/2015 tarih ve 1173 kayıt nolu dilekçe ile; Yağcılar Mahallesi, G-24-B-24-A-3-a pafta, 4032 ada 5 nolu parselin yol genişliği aynı kalacak şekilde adakenarı hattının parsel sınırına çekilmesi yönünde yapılan itirazın, belediyesinden geldiği şekli ile KABULÜNÜN uygun olacağı, 33. Adapazarı İlçe Belediyesi evrakına 12/02/2015 tarih ve 1454 kayıt nolu dilekçe ile; Yağcılar Mahallesi, G-24-B-24-A-3-A pafta, 629 ada 9 ve 301 nolu parsellerden geçen 10.00 m.lik imar yolunun kaldırılması yönünde yapılan itirazın, söz konusu yolun sürekliliğini bozucu nitelikte olmasından dolayı, REDDİNİN uygun olacağı, 34. Adapazarı İlçe Belediyesi evrakına 09/02/2015 tarih ve 1306 kayıt nolu dilekçe ile; Tepekum Mahallesi, G-24B-24-A-3-B pafta, 154 ada 46 nolu parselde bulunan otopark alanının kaldırılması yönünde yapılan itirazın, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesi gereğince, REDDİNİN uygun olacağı, 35. Adapazarı İlçe Belediyesi evrakına 13/02/2015 tarih ve 1576 kayıt nolu dilekçe ile; Tepekum Mahallesi, G-24B-24-A-3-B pafta, 154 ada 46 nolu parselde bulunan otopark alanının kaldırılması yönünde yapılan itirazın, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesi gereğince, REDDİNİN uygun olacağı, 36. Adapazarı İlçe Belediyesi evrakına 11/02/2015 tarih ve 1399 kayıt nolu dilekçe ile; Yağcılar Mahallesi, G-24B-24-A-3-C pafta, 154 ada 693 nolu parselde park alanının kaldırılması yönünde yapılan itirazın, belediyesinden geldiği şekli ile KABULÜNÜN uygun olacağı 37. Adapazarı İlçe Belediyesi evrakına 10/02/2015 tarih ve 1308 kayıt nolu dilekçe ile; Yağcılar Mahallesi, G-24B-24-A-3-C ve G-24B-24-A-3-D pafta, 629 ada 83, 84, 85 nolu parsellerde park alanının yeniden düzenlenmesi yönünde yapılan itirazın, ekli plandaki şekli ile KABULÜNÜN uygun olacağı, 38. Adapazarı İlçe Belediyesi evrakına 10/02/2015 tarih ve 798 kayıt nolu dilekçe ile; İstiklal Mahallesi, 585 ada 71, 72 ve 73 nolu parsele ilişkin Sakarya 1. İdare Mahkemesinin 2013/1004 Esas sayılı dosyası ile yürütmenin durdurulması kararı olduğu belirtilerek alanın imara açılmaması yönünde yapılan itirazın, belediyesinden geldiği şekli ile KABULÜNÜN uygun olacağı, 39. Adapazarı İlçe Belediyesi evrakına 17/02/2015 tarih ve 1661 kayıt nolu dilekçe ile; Pabuççular Mahallesi, G-24B-23-C-2-B 408 ada 1 nolu parselin kuzeyinden geçen 15.00 m.lik imar yolunun arta kalan kısmının bu parselin bulunduğu yapı adasına eklenmesi yönünde yapılan itirazın, REDDİNİN uygun olacağı, 40. Adapazarı İlçe Belediyesi evrakına 20/02/2015 tarih ve 1911 kayıt nolu dilekçe ile; Maltepe Mahallesi, G-24-B-23-C-4-C ve G-24-B-23-C-4-D pafta, 649 ada 112 ve 113 nolu parsellerde bulunan 7.00 m.lik imar yolunun kaydırılması yönünde yapılan itirazın, belediyesinden geldiği şekli ile KABULÜNÜN uygun olacağı, 41. Adapazarı İlçe Belediyesi evrakına 19/02/2015 tarih ve 1810 kayıt nolu dilekçe ile; Hızırtepe Mahallesi, G-24-C-03-B-1-B pafta, 642 ada 423 nolu parselde yol genişliği aynı kalacak şekilde plandaki adakenarı hattının parsel sınırına göre düzenlenmesi yönünde yapılan itirazın, belediyesinden geldiği şekli ile KABULÜNÜN uygun olacağı, 42. Adapazarı İlçe Belediyesi evrakına 04/02/2015 tarih ve 1072 kayıt nolu dilekçe ile; Hızırtepe Mahallesi, G-24-B-03-B-2-A pafta, 642 ada 1059 nolu parselde bulunan park alanının kaldırılması yönünde yapılan itirazın, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesi gereğince, REDDİNİN uygun olacağı, 43. Adapazarı İlçe Belediyesi evrakına 13/02/2015 tarih ve 1556 kayıt nolu dilekçe ile; Maltepe Mahallesi, G-24-C-03-B-1-A pafta,1245 ada 12 nolu parselde yol genişliği aynı kalacak şekilde plandaki adakenarı hattının parsel sınırına göre düzenlenmesi yönünde yapılan itirazın, belediyesinden geldiği şekli ile KABULÜNÜN uygun olacağı, 44. Adapazarı İlçe Belediyesi evrakına 19/02/2015 tarih ve 1800 kayıt nolu dilekçe ile; Maltepe Mahallesi, G-24-C-03-B-4-A ve G-24-C-03-B-4-B pafta, 38, 260, 261, 264 nolu parsellerden geçen 8.00 m.lik yaya yolunun kaydırılması yönünde yapılan itirazın, park alanını azalttığı gerekçesiyle, REDDİNİN uygun olacağı, 45. Adapazarı İlçe Belediyesi evrakına 18/02/2015 tarih ve 1708 kayıt nolu dilekçe ile; Semerciler Mahallesi, G-24-B-24-D-1-A pafta, 210 ada 52 nolu parselin ?Konut Alanı?ndan ?Ticaret Alan?ına dönüştürülmesi yönünde yapılan itirazın, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olması nedeniyle, belediyesinden geldiği şekli ile KABULÜNÜN uygun olacağı, 46. Adapazarı İlçe Belediyesi evrakına 19/02/2015 tarih ve 1814 kayıt nolu dilekçe ile; Pabuççular Mahallesi, G-24-B-24-A-1-A pafta, Pabuççular Mahallesi, 184 ada 9 parselde bulunan ?Sağlık Tesis Alanı?nın yapılaşma koşullarının değiştirilmesi yönünde yapılan itirazın, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesinin 3. bendi gereğince REDDİNİN uygun olacağı, 47. Adapazarı İlçe Belediyesi evrakına 30/01/2015 tarih ve 906 kayıt nolu dilekçe ile; Semerciler Mahallesi, G-24-B-23-B-3-C ve G-24-B-23-C-2-B pafta 350 ada 13 nolu parselden geçen 7.00 m.lik imar yollarının kaldırılması yönünde yapılan itirazın, parselin bulunduğu bölgedeki yapı adalarının erişim mesafelerini olumsuz yönde etkilemesi nedeniyle, REDDİNİN uygun olacağı, 48. Adapazarı İlçe Belediyesi evrakına 17/02/2015 tarih ve 1656 kayıt nolu dilekçe ile; Mithatpaşa Mahallesi, G-24-B-23-C-2-D pafta, 475 ada 18 nolu parselde bulunan 10.00 m.lik imar yolunun 7.00 m.ye düşürülmesi yönünde yapılan itirazın, söz konusu yolun 10.00 m.ye göre terklerinin yapılmış olması sebebiyle, REDDİNİN uygun olacağı, 49. Adapazarı İlçe Belediyesi evrakına 05/02/2015 tarih ve 1172 kayıt nolu dilekçe ile; Güneşler Mahallesi, G-24-B-24-B1-D pafta, 126 ada 12, 13, 14 nolu parsellerde daha önceki imar planında bulunan 7.00 m.lik imar yolunun yeniden eklenmesi yönünde yapılan itirazın, belediyesinden geldiği şekli ile KABULÜNÜN uygun olacağı, 50. Adapazarı İlçe Belediyesi evrakına 17/02/2015 tarih ve 1688 kayıt nolu dilekçe ile; Güneşler Mahallesi, G-24-B-24-B-4-B pafta 494 nolu parselden geçen 7.00 m.lik imar yolunun kaldırılması yönünde yapılan itirazın, söz konusu yolun sürekliliğini bozucu nitelikte olmasından ve mağduriyetin 18. Madde uygulaması ile çözümünün yapılabileceği gerekçesi ile, REDDİNİN uygun olacağı, 51. Adapazarı İlçe Belediyesi evrakına 29/01/2015 tarih ve 886 kayıt nolu dilekçe ile; Tığcılar Mahallesi, G-24-B-24-A-4-A 3379 ada 504 nolu parselin ?Konut Alanı?ndan ?Ticaret Alanı?na dönüştürülmesi yönünde yapılan itirazın, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olması sebebiyle, belediyesinden geldiği şekli ile KABULÜNÜN uygun olacağı, 52. Adapazarı İlçe Belediyesi evrakına 26/01/2015 tarih ve 703 kayıt nolu dilekçe ile; Mithatpaşa Mahallesi, G-24-B-24-C-2-A pafta, 374 ada 2 nolu parselin önceki plandaki gibi ?Konut Alanı?na dönüştürülmesi yönünde yapılan itirazın, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olması nedeniyle, belediyesinden geldiği şekli ile KABULÜNÜN uygun olacağı, 53. Adapazarı İlçe Belediyesi evrakına 26/01/2015 tarih ve 704 kayıt nolu dilekçe ile; Mithatpaşa Mahallesi, G-24-B-24-C-2-A pafta, 374 ada 3 nolu parselin önceki plandaki gibi ?Konut Alanı?na dönüştürülmesi yönünde yapılan itirazın, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olması nedeniyle, belediyesinden geldiği şekli ile KABULÜNÜN uygun olacağı, 54. Adapazarı İlçe Belediyesi evrakına 29/01/2015 tarih ve 878 kayıt nolu dilekçe ile; Mithatpaşa Mahallesi, G-24-B-24-C-2-A pafta, 374 ada 12 nolu parselin önceki plandaki gibi ?Konut Alanı?na dönüştürülmesi yönünde yapılan itirazın, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olması nedeniyle, belediyesinden geldiği şekli ile KABULÜNÜN uygun olacağı, 55. Adapazarı İlçe Belediyesi evrakına 28/01/2015 tarih ve 809 kayıt nolu dilekçe ile; Mithatpaşa Mahallesi, G-24-B-24-C-2-A pafta, 374 ada 12 nolu parselin önceki plandaki gibi ?Konut Alanı?na dönüştürülmesi yönünde yapılan itirazın, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olması nedeniyle, belediyesinden geldiği şekli ile KABULÜNÜN uygun olacağı, 56. Adapazarı İlçe Belediyesi evrakına 26/01/2015 tarih ve 705 kayıt nolu dilekçe ile; Mithatpaşa Mahallesi, G-24-B-24-C-2-A pafta, 374 ada 13 nolu parselin önceki plandaki gibi ?Konut Alanı?na dönüştürülmesi yönünde yapılan itirazın, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olması nedeniyle, belediyesinden geldiği şekli ile KABULÜNÜN uygun olacağı, 57. Adapazarı İlçe Belediyesi evrakına 26/01/2015 tarih ve 698 kayıt nolu dilekçe ile; Mithatpaşa Mahallesi, G-24-B-24-C-2-A pafta, 374 ada 15 nolu parselin önceki plandaki gibi ?Konut Alanı?na dönüştürülmesi yönünde yapılan itirazın, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olması nedeniyle, belediyesinden geldiği şekli ile KABULÜNÜN uygun olacağı, 58. Adapazarı İlçe Belediyesi evrakına 26/01/2015 tarih ve 746 kayıt nolu dilekçe ile; Mithatpaşa Mahallesi, G-24-B-24-C-2-A pafta, 374 ada 14 nolu parselin önceki plandaki gibi ?Konut Alanı?na dönüştürülmesi yönünde yapılan itirazın, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olması nedeniyle, belediyesinden geldiği şekli ile KABULÜNÜN uygun olacağı, 59. Adapazarı İlçe Belediyesi evrakına 26/01/2015 tarih ve 747 kayıt nolu dilekçe ile; Mithatpaşa Mahallesi, G-24-B-24-C-2-A pafta, 374 ada 16 nolu parselin önceki plandaki gibi ?Konut Alanı?na dönüştürülmesi yönünde yapılan itirazın, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olması nedeniyle, belediyesinden geldiği şekli ile KABULÜNÜN uygun olacağı, 60. Adapazarı İlçe Belediyesi evrakına 27/01/2015 tarih ve 785 kayıt nolu dilekçe ile; Mithatpaşa Mahallesi, G-24-B-24-C-2-A pafta, 198 ada 11 nolu parselin önceki plandaki gibi ?Konut Alanı?na dönüştürülmesi yönünde yapılan itirazın, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olması nedeniyle, belediyesinden geldiği şekli ile KABULÜNÜN uygun olacağı, 61. Adapazarı İlçe Belediyesi evrakına 27/01/2015 tarih ve 763 kayıt nolu dilekçe ile; Mithatpaşa Mahallesi, G-24-B-24-C-2-A pafta, 192 ada 22 nolu parselin önceki plandaki gibi ?Konut Alanı?na dönüştürülmesi yönünde yapılan itirazın, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olması nedeniyle, belediyesinden geldiği şekli ile KABULÜNÜN uygun olacağı, 62. Adapazarı İlçe Belediyesi evrakına 27/01/2015 tarih ve 764 kayıt nolu dilekçe ile; Mithatpaşa Mahallesi, G-24-B-24-C-2-A pafta, 192 ada 34 nolu parselin önceki plandaki gibi ?Konut Alanı?na dönüştürülmesi yönünde yapılan itirazın, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olması nedeniyle, belediyesinden geldiği şekli ile KABULÜNÜN uygun olacağı, 63. Adapazarı İlçe Belediyesi evrakına 29/01/2015 tarih ve 882 kayıt nolu dilekçe ile; Mithatpaşa Mahallesi, G-24-B-24-C-2-A pafta, 192 ada 37 nolu parselin önceki plandaki gibi ?Konut Alanı?na dönüştürülmesi yönünde yapılan itirazın, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olması nedeniyle, belediyesinden geldiği şekli ile KABULÜNÜN uygun olacağı, 64. Adapazarı İlçe Belediyesi evrakına 29/01/2015 tarih ve 881 kayıt nolu dilekçe ile; Mithatpaşa Mahallesi, G-24-B-24-C-2-A pafta, 192 ada 37 nolu parselin önceki plandaki gibi ?Konut Alanı?na dönüştürülmesi yönünde yapılan itirazın, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olması nedeniyle, belediyesinden geldiği şekli ile KABULÜNÜN uygun olacağı, 65. Adapazarı İlçe Belediyesi evrakına 29/01/2015 tarih ve 883 kayıt nolu dilekçe ile; Mithatpaşa Mahallesi, G-24-B-24-C-2-A pafta, 192 ada 37 nolu parselin önceki plandaki gibi ?Konut Alanı?na dönüştürülmesi yönünde yapılan itirazın, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olması nedeniyle, belediyesinden geldiği şekli ile KABULÜNÜN uygun olacağı, 66. Adapazarı İlçe Belediyesi evrakına 26/01/2015 tarih ve 697 kayıt nolu dilekçe ile; Mithatpaşa Mahallesi, G-24-B-24-C-2-A pafta, 192 ada 17 nolu parselin önceki plandaki gibi ?Konut Alanı?na dönüştürülmesi yönünde yapılan itirazın, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olması nedeniyle, belediyesinden geldiği şekli ile KABULÜNÜN uygun olacağı,, 67. Adapazarı İlçe Belediyesi evrakına 26/01/2015 tarih ve 717 kayıt nolu dilekçe ile; Mithatpaşa Mahallesi, G-24-B-24-C-2-A pafta, 192 adanın önceki plandaki gibi ?Konut Alanı?na dönüştürülmesi yönünde yapılan itirazın, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olması nedeniyle, belediyesinden geldiği şekli ile KABULÜNÜN uygun olacağı, 68. Adapazarı İlçe Belediyesi evrakına 26/01/2015 tarih ve 737 kayıt nolu dilekçe ile; Mithatpaşa Mahallesi, G-24-B-24-C-2-A pafta, 192 ada 4 nolu parselin önceki plandaki gibi ?Konut Alanı?na dönüştürülmesi yönünde yapılan itirazın, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olması nedeniyle, belediyesinden geldiği şekli ile KABULÜNÜN uygun olacağı,, 69. Adapazarı İlçe Belediyesi evrakına 26/01/2015 tarih ve 736 kayıt nolu dilekçe ile; Mithatpaşa Mahallesi, G-24-B-24-C-2-A pafta, 192 ada 4 nolu parselin önceki plandaki gibi ?Konut Alanı?na dönüştürülmesi yönünde yapılan itirazın, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olması nedeniyle, belediyesinden geldiği şekli ile KABULÜNÜN uygun olacağı, 70. Adapazarı İlçe Belediyesi evrakına 26/01/2015 tarih ve 725 kayıt nolu dilekçe ile; Mithatpaşa Mahallesi, G-24-B-24-C-2-A pafta, 192 ada 7 nolu parselin önceki plandaki gibi ?Konut Alanı?na dönüştürülmesi yönünde yapılan itirazın, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olması nedeniyle, belediyesinden geldiği şekli ile KABULÜNÜN uygun olacağı, 71. Adapazarı İlçe Belediyesi evrakına 26/01/2015 tarih ve 724 kayıt nolu dilekçe ile; Mithatpaşa Mahallesi, G-24-B-24-C-2-A pafta, 192 ada 8 nolu parselin önceki plandaki gibi ?Konut Alanı?na dönüştürülmesi yönünde yapılan itirazın, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olması nedeniyle, belediyesinden geldiği şekli ile KABULÜNÜN uygun olacağı, 72. Adapazarı İlçe Belediyesi evrakına 26/01/2015 tarih ve 696 kayıt nolu dilekçe ile; Mithatpaşa Mahallesi, G-24-B-24-C-2-A pafta, 192 ada 9 nolu parselin önceki plandaki gibi ?Konut Alanı?na dönüştürülmesi yönünde yapılan itirazın, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olması nedeniyle, belediyesinden geldiği şekli ile KABULÜNÜN uygun olacağı, 73. Adapazarı İlçe Belediyesi evrakına 26/01/2015 tarih ve 730 kayıt nolu dilekçe ile; Mithatpaşa Mahallesi, G-24-B-24-C-2-A pafta, 192 ada 21 nolu parselin önceki plandaki gibi ?Konut Alanı?na dönüştürülmesi yönünde yapılan itirazın, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olması nedeniyle, belediyesinden geldiği şekli ile KABULÜNÜN uygun olacağı, 74. Adapazarı İlçe Belediyesi evrakına 16/02/2015 tarih ve 1605 kayıt nolu dilekçe ile; Mithatpaşa Mahallesi, G-24-B-24-C-2-A pafta, 192 ada 21 nolu parselin önceki plandaki gibi ?Konut Alanı?na dönüştürülmesi yönünde yapılan itirazın, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olması nedeniyle, belediyesinden geldiği şekli ile KABULÜNÜN uygun olacağı, 75. Adapazarı İlçe Belediyesi evrakına 13/02/2015 tarih ve 1510 kayıt nolu dilekçe ile; Mithatpaşa Mahallesi, G-24-B-24-C-2-A pafta, 192 ada 28 nolu parselin önceki plandaki gibi ?Konut Alanı?na dönüştürülmesi yönünde yapılan itirazın, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olması nedeniyle, belediyesinden geldiği şekli ile KABULÜNÜN uygun olacağı, 76. Adapazarı İlçe Belediyesi evrakına 26/01/2015 tarih ve 714 kayıt nolu dilekçe ile; Mithatpaşa Mahallesi, G-24-B-24-C-2-A pafta, 192 ada 26 nolu parselin önceki plandaki gibi ?Konut Alanı?na dönüştürülmesi yönünde yapılan itirazın, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olması nedeniyle, belediyesinden geldiği şekli ile KABULÜNÜN uygun olacağı, 77. Adapazarı İlçe Belediyesi evrakına 26/01/2015 tarih ve 716 kayıt nolu dilekçe ile; Mithatpaşa Mahallesi, G-24-B-24-C-2-A pafta, 192 ada 27 nolu parselin önceki plandaki gibi ?Konut Alanı?na dönüştürülmesi yönünde yapılan itirazın, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olması nedeniyle, belediyesinden geldiği şekli ile KABULÜNÜN uygun olacağı, 78. Adapazarı İlçe Belediyesi evrakına 26/01/2015 tarih ve 715 kayıt nolu dilekçe ile; Mithatpaşa Mahallesi, G-24-B-24-C-2-A pafta, 192 ada 27 nolu parselin önceki plandaki gibi ?Konut Alanı?na dönüştürülmesi yönünde yapılan itirazın, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olması nedeniyle, belediyesinden geldiği şekli ile KABULÜNÜN uygun olacağı, 79. Adapazarı İlçe Belediyesi evrakına 26/01/2015 tarih ve 738 kayıt nolu dilekçe ile; Mithatpaşa Mahallesi, G-24-B-24-C-2-A pafta, 335 nolu parselin önceki plandaki gibi ?Konut Alanı?na dönüştürülmesi yönünde yapılan itirazın, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olması nedeniyle, belediyesinden geldiği şekli ile KABULÜNÜN uygun olacağı,, 80. Adapazarı İlçe Belediyesi evrakına 26/01/2015 tarih ve 706 kayıt nolu dilekçe ile; Mithatpaşa Mahallesi, G-24-B-24-C-2-A pafta, 216 ada 7 nolu parselin önceki plandaki gibi ?Konut Alanı?na dönüştürülmesi yönünde yapılan itirazın, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olması nedeniyle, belediyesinden geldiği şekli ile KABULÜNÜN uygun olacağı, 81. Adapazarı İlçe Belediyesi evrakına 17/02/2015 tarih ve 1639 kayıt nolu dilekçe ile; Tepekum Mahallesi, G-24-B-24-D-2-B pafta, 4133 ada 1 nolu parsel ve 4132 ada 1 nolu parsellerde bulunan 15.00 m.lik imar yolunun 12.00 m.ye düşürülmesi yönünde yapılan itirazın, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olması nedeniyle, belediyesinden geldiği şekli ile KABULÜNÜN uygun olacağı, 82. Adapazarı İlçe Belediyesi evrakına 17/02/2015 tarih ve 1657 kayıt nolu dilekçe ile; Tepekum Mahallesi, G-24-B-24-D-2-B pafta, 4133 ada 1 nolu parsel ve 4132 ada 1 nolu parsellerde bulunan 15.00 m.lik imar yolunun 12.00 m.ye düşürülmesi yönünde yapılan itirazın, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olması nedeniyle, belediyesinden geldiği şekli ile KABULÜNÜN uygun olacağı, 83. Adapazarı İlçe Belediyesi evrakına 20/02/2015 tarih ve 1918 kayıt nolu dilekçe ile; Tepekum Mahallesi, G-24-B-24-A-3-C pafta, 4292 ada 1 nolu parselde bulunan ?Sağlık Tesis Alanı?nın yapılaşma koşullarının değiştirilmesi yönünde yapılan itirazın, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesinin 3. bendi gereğince REDDİNİN uygun olacağı, 84. Adapazarı İlçe Belediyesi evrakına 09/02/2015 tarih ve 1293 kayıt nolu dilekçe ile; Tepekum Mahallesi, G-24-B-24-A-3-C pafta, 4292 ada 4 nolu parselden geçen 7.00 m.lik imar yolunun kaldırılması yönünde yapılan itirazın, 18. Madde uygulaması yapılmış olması sebebiyle, ekli plandaki ile KABULÜNÜN uygun olacağı*, 85. Adapazarı İlçe Belediyesi evrakına 28/01/2015 tarih ve 848 kayıt nolu dilekçe ile; Tepekum Mahallesi, G-24-B-24-A-3-C pafta, 4290 ada 3 nolu parselden geçen 7.00 m.lik imar yolunun kaldırılması yönünde yapılan itirazın, 18. Madde uygulaması yapılmış olması sebebiyle ekli plandaki şekli ile KABULÜNÜN uygun olacağı, 86. Adapazarı İlçe Belediyesi evrakına 12/02/2015 tarih ve 1444 kayıt nolu dilekçe ile; Güneşler-Merkez Mahallesi, G-24-B-24-D-1-D pafta, 363 nolu parselde bulunan 60.00m.lik imar yolunun düzenlenmesi yönünde yapılan itirazın, belediyesinden geldiği şekli ile KABULÜNÜN uygun olacağı, 87. Adapazarı İlçe Belediyesi evrakına 17/02/2015 tarih ve 1664 kayıt nolu dilekçe ile; Güneşler-Merkez Mahallesi, G-24-B-24-D-1-D pafta, 1551 nolu parselde bulunan 60.00m.lik imar yolunun düzenlenmesi yönünde yapılan itirazın, belediyesinden geldiği şekli ile KABULÜNÜN uygun olacağı, 88. Adapazarı İlçe Belediyesi evrakına 17/02/2015 tarih ve 1665 kayıt nolu dilekçe ile; Güneşler-Merkez Mahallesi, G-24-B-24-D-1-D pafta, 1551 nolu parselde bulunan 60.00m.lik imar yolunun düzenlenmesi yönünde yapılan itirazın, belediyesinden geldiği şekli ile KABULÜNÜN uygun olacağı, 89. Adapazarı İlçe Belediyesi evrakına 17/02/2015 tarih ve 1666 kayıt nolu dilekçe ile; Güneşler-Merkez Mahallesi, G-24-B-24-B-1-C pafta, 108 ada 1 nolu parselde bulunan 60.00m.lik imar yolunun düzenlenmesi yönünde yapılan itirazın, belediyesinden geldiği şekli ile KABULÜNÜN uygun olacağı, 90. Adapazarı İlçe Belediyesi evrakına 17/02/2015 tarih ve 1663 kayıt nolu dilekçe ile; Güneşler ? Merkez Mahallesi, G-24-B-24-B-1-C pafta, 108 ada 1 nolu parselde bulunan 60.00m.lik imar yolunun düzenlenmesi yönünde yapılan itirazın, belediyesinden geldiği şekli ile KABULÜNÜN uygun olacağı, 91. Adapazarı İlçe Belediyesi evrakına 13/02/2015 tarih ve 1577 kayıt nolu dilekçe ile; Güneşler- Merkez Mahallesi, G-24-B-24-D-1-D pafta, 1033 nolu parselde bulunan 60.00m.lik imar yolunun düzenlenmesi yönünde yapılan itirazın, belediyesinden geldiği şekli ile KABULÜNÜN uygun olacağı, 92. Adapazarı İlçe Belediyesi evrakına 11/02/2015 tarih ve 1425 kayıt nolu dilekçe ile; Güneşler ? Merkez Mahallesi, G-24-B-24-D-1-D pafta, 362 nolu parselde bulunan 60.00m.lik imar yolunun düzenlenmesi yönünde yapılan itirazın, belediyesinden geldiği şekli ile KABULÜNÜN uygun olacağı, 93. Adapazarı İlçe Belediyesi evrakına 09/02/2015 tarih ve 1238 kayıt nolu dilekçe ile; Güneşler -Merkez Mahallesi, G-24-B-24-D-1-D pafta, 1092 nolu parselde bulunan 60.00m.lik imar yolunun düzenlenmesi yönünde yapılan itirazın, belediyesinden geldiği şekli ile KABULÜNÜN uygun olacağı, 94. Adapazarı İlçe Belediyesi evrakına 09/02/2015 tarih ve 1305 kayıt nolu dilekçe ile; Güneşler ? Merkez Mahallesi, G-24-B-24-D-1-D pafta, 1034 nolu parselde bulunan 60.00m.lik imar yolunun düzenlenmesi yönünde yapılan itirazın, belediyesinden geldiği şekli ile KABULÜNÜN uygun olacağı, 95. Adapazarı İlçe Belediyesi evrakına 30/01/2015 tarih ve 944 kayıt nolu dilekçe ile; Güneşler ?Merkez Mahallesi, G-24-B-24-B-4-B pafta, 109 ada 4 nolu parselde bulunan 60.00m.lik imar yolunun düzenlenmesi yönünde yapılan itirazın, belediyesinden geldiği şekli ile KABULÜNÜN uygun olacağı, 96. Adapazarı İlçe Belediyesi evrakına 03/02/2015 tarih ve 1030 kayıt nolu dilekçe ile; Güneşler ?Merkez Mahallesi, G-24-B-24-D-1-D ve G-24-B-24-B-1-C pafta, 798 nolu parselde bulunan 60.00m.lik imar yolunun düzenlenmesi yönünde yapılan itirazın, belediyesinden geldiği şekli ile KABULÜNÜN uygun olacağı, 97. Adapazarı İlçe Belediyesi evrakına 18/02/2015 tarih ve 1719 kayıt nolu dilekçe ile; Güneşler -Merkez Mahallesi, G-24-B-24-D-1-D pafta, 1092 nolu parselde bulunan 60.00m.lik imar yolunun düzenlenmesi yönünde yapılan itirazın, belediyesinden geldiği şekli ile KABULÜNÜN uygun olacağı, 98. Adapazarı İlçe Belediyesi evrakına 18/02/2015 tarih ve 1718 kayıt nolu dilekçe ile; Güneşler - Merkez Mahallesi, G-24-B-24-D-1-D pafta, 1092 nolu parselde bulunan 60.00m.lik imar yolunun düzenlenmesi yönünde yapılan itirazın, belediyesinden geldiği şekli ile KABULÜNÜN uygun olacağı, 99. Adapazarı İlçe Belediyesi evrakına 19/02/2015 tarih ve 1809 kayıt nolu dilekçe ile; Güneşler ?Merkez Mahallesi, G-24-B-24-D-1-D pafta, 2109 ada 11 nolu parselde(eski 344) bulunan 60.00m.lik imar yolunun düzenlenmesi yönünde yapılan itirazın, belediyesinden geldiği şekli ile KABULÜNÜN uygun olacağı, 100. Adapazarı İlçe Belediyesi evrakına 30/01/2015 tarih ve 905 kayıt nolu dilekçe ile; Yenigün Mahallesi, G-24-B-24-A-4-C pafta, 142 ada 4 nolu parselde bulunan ?Dini Tesis Alanı?nın ?Konut Alanı?na dönüştürülmesi yönünde yapılan itirazın, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak, belediyesinden geldiği şekli ile KABULÜNÜN uygun olacağı, 101. Adapazarı İlçe Belediyesi evrakına 02/02/2015 tarih ve 1001 kayıt nolu dilekçe ile; Dağdibi Mahallesi, G-24-B-19-D-4-A pafta, 2452 ada 519 nolu parselde bulunan 7.00 m.lik imar yollarının kaldırılması yönünde yapılan itirazın, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesi gereğince, REDDİNİN uygun olacağı 102. Adapazarı İlçe Belediyesi evrakına 05/02/2015 tarih ve 1157 kayıt nolu dilekçe ile; Dağdibi Mahallesi, G-24-B-19-D-4-B pafta, 2450 ada 236 nolu parselde bulunan 7.00 m.lik imar yolunun kaldırılması yönünde yapılan itirazın, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesi gereğince, belediyesinden geldiği şekli ile KABULÜNÜN uygun olacağı, 103. (Özel hükümler başlıklı 10. Madde kaldırıldığından bu değişikliğe uygun olarak itirazın kabulüne karar verilmiştir.) 104. (Özel hükümler başlıklı 10. Madde kaldırıldığından bu değişikliğe uygun olarak itirazın kabulüne karar verilmiştir.) B.Adapazarı İlçe Belediyesince Talep Edilen Değişiklik Teklifleri; 1. Dağdibi Mahallesi, G24-B-19-D-1-D pafta, 2448 ada 117 ve 118 nolu parsellerde onaylı bulunan mevzii imar planının plana işlenmesi talebinin, Merkez Planlama Alt Bölgesi 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı Plan Hükümleri Genel Hükümler Madde 4. ?Planlama alanının bütününde, bu planın onayından önce ilgili kurum ve kuruluşların uygun görüşleri alınarak, mevzuata uygun olarak onaylanmış mevzi imar planları yürürlüktedir.? hükmü gereğince yürürlüğü bulunduğundan ve plana ilave edilmesine gerek görülmediği gerekçesi ile, REDDİNİN uygun olacağı, 2. Tepekum Mahallesi, G-24-B-24-D-2-C pafta 4128 ada 1, 2, 3, 4, 5 nolu parsellerin bulunduğu alanda inşaata elverişli parsel büyüklüğü sağlanmadığı gerekçesi ile yol genişliği aynı kalacak şekilde kaydırılmasının, ekli plandaki şekli ile KABULÜNÜN uygun olacağı, 3. Tepekum Mahallesi, G-24-B24-B-4-B paftada yer alan 116 ada 2 nolu ve 116 ada 1 nolu parsellerde bulunan ?Dini Tesis Alanı?, ?Sosyo-Kültürel Tesis Alanı? ve ?Park Alanı? içerisinden geçen 5.00 m.lik imar yollarının kaldırılmasının, belediyesinden geldiği şekli ile KABULÜNÜN uygun olacağı, 4. Maltepe Mahallesi, G-24-B-23-C-3C paftada yer alan 649 ada 280 nolu parsele ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/10/2014 tarih ve 11/283 sayılı kararı ile onaylanan plan değişikliğinin plana işlenmesinin, belediyesinden geldiği şekli ile KABULÜNÜN uygun olacağı, 5. Ozanlar Mahallesi, G-24-B-18-D-3-C, G-24-B-18-D-3-D, G-24-B-23-A-2-A, G-24-B-23-A-2-B ve G-24-B-23-A-2-C paftalarda yer alan Sabahattin Zaim Bulvarı doğusunda kalan bölgede daha önce yapılmış imar uygulaması dikkate alınarak yol genişliklerinin düzenlenmesinin, belediyesinden geldiği şekli ile KABULÜNÜN uygun olacağı 6. Tepekum Mahallesi, G-24-24-A-3-B , G-24-24-A-3-C, G-24-24-B-4-A , G-24-24-B-4-B, G-24-24-B-4-C , G-24-24-B-4-D ve G-24-24-D-2-B paftada yer alan alanda 18. Madde uygulaması yapılacak olması sebebiyle, alanın yeniden düzenlenmesinin ekli plandaki şekli ile KABULÜNÜN uygun olacağı, 7. Yağcılar ve Güneşler Merkez Mahallesi, G-24-B-24-B-1-C ve G-24-B-24-B-1-D paftalarda yer alan Cumhuriyet Caddesinin yol genişliğinin alanda 18. Madde uygulaması yapılmış olması sebebiyle 12.00 m.den 10.00 m.ye düşürülmesinin, belediyesinden geldiği şekli ile KABULÜNÜN uygun olacağı, 8. Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin 17/03/2015 tarih ve 4/29 sayılı kararının 5.2. Maddesi ile Adapazarı İlçesi Kent Merkezi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notlarına ilişkin değişiklik talepleri; ÖZEL HÜKÜMLER 10.Madde Bu planda verilen yapı nizamlarına (Ayrık Nizam/Bitişik Nizam) göre uygulama esastır. Ancak, Planda yapı nizamı Bitişik Nizam olarak verilen yapı adalarındaki uygulamalarda bu planın onayından önce yapılaşma Ayrık Nizam olarak teşekkül etmiş ise parsellerde yan bahçe mesafesi bırakılarak veya bırakılmaksızın imar durum belgesi düzenlemeye belediyesi yetkilidir. şeklinde değiştirilerek KABULÜNÜN uygun olacağı 11.Madde 3 kat yapı nizamına tabi Ticaret alanlarında Y ençok değeri 12.00m. olarak uygulanır. 12.Madde Plan hükümlerinin Özel Hükümler başlığı 4. maddesine aykırı olmamak şartıyla, Ayrık Nizam Konut Yapı Adalarında 200m2?den küçük parsellerde %35 TAKS değeri dikkate alınmadan max. 70.00m² (merdiven kovası dahil) bina yapılabilir. UYGULAMAYA İLİŞKİN HÜKÜMLER 1. Madde 5. Bent olarak; İmar Kanunu?nun 18. maddesi gereği yapılacak imar uygulamalarında müstakil parsel oluşturmak için; imar uygulaması sonrası oluşacak parsellerde imar-inşaat durumu düzenlenmesi şartı ve özel hüküm 4. maddesine aykırı olmamak kaydıyla parsel cephe ve derinlik şartı aranmaz. 16. Madde Sınır düzeltmesi için yapılacak tevhid ve ifrazlarda işleme giren parsel sayısından fazla parsel oluşturmamak kaydıyla bu plan ve yönetmelikteki ifraz ( cephe ve derinlik ) şartlarına tabi değildir. 22. Madde Ticaret ve Yol Boyu Ticaret olarak teşekkül etmiş yapı adalarında, zemin katta bulunan işyerlerine bağlı olarak çekme mesafelerine Sakarya Büyükşehir Belediyesi Estetik ve Sanat Kurulundan (Resmi kurullar v.b.) izin alınmak kaydı ile en az iki tarafı açık geçici sundurma, üstü sökülür-takılır cam panel, vb. imalat yaptırılabilir. Şeklinde olup, bu değişiklik taleplerinin; ÖZEL HÜKÜMLER 10.Bu madde bir üyenin teklifi üzerine tümüyle kaldırılmıştır. 11. Madde ?3 kat yapı nizamına tabi Ticaret alanlarında (T1, T2, TT ) Yençok değeri 12.00m. olarak uygulanır.? şeklinde değiştirilerek KABULÜNÜN uygun olacağı, 12. Madde ?Bu plandan önceki imar planları ve yönetmelik hükümlerine göre ifrazı yapılan ayrık yapı nizamına tabi alanlarda; yüzölçümü 200 m²? den küçük, cephesi 8 m. den az ve bitişiğinde boş parsel veya üzerinde ekonomik ömrünü doldurmuş binalı parsellerin bulunması halinde, bu parsellere tevhit edilmeden yapı ruhsatı verilmez. Ancak; bitişiğinde boş parsel bulunmayan parsellerde yapılacak konut ve ticari amaçlı yapılar brüt 70.00 m² yapı yapılabilir.? şeklinde değiştirilerek KABULÜNÜN uygun olacağı, UYGULAMAYA İLİŞKİN HÜKÜMLER 1.Madde 5. Bent olarak eklenen ifadenin, REDDİNİN uygun olacağı, 16. Madde ?Üzerinde komşu parsel sınırlarını ihlal eden yapı bulunan parsellerde; sınır düzeltmesi için yapılacak tevhid ve ifrazlarda işleme giren parsel sayısından fazla parsel oluşturmamak kaydıyla bu plan ve yönetmelikteki ifraz (cephe ve derinlik ) şartlarına tabi değildir.? şeklinde değiştirilerek KABULÜNÜN uygun olacağı, 22. Madde olarak eklenen ifadenin, REDDİNİN uygun olacağı, C. 09/02/2015 tarih ve 2/53 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile onaylanan 1/5000 Nazım İmar Planı değişiklikleri esas alınarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri; 1. Orta Mahalle ve Karaosman Mahallesi, G-24-B-24-A-4-B paftada yer alan Ulus Caddesine cepheli parsellerin ?Konut Alanı?ndan ?Ticaret Alanı?na dönüştürülmesi şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin, KABULÜNÜN uygun olacağı, 2. İstiklal Mahallesi, G-24-B-23-B-4-C pafta, 585 ada 74 ve 311 nolu parsellerin ?Belediye Hizmet Alanı ve Spor Tesis Alanı? olarak planlanması, şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin, KABULÜNÜN uygun olacağı, 3. Yağcılar Mahallesi, G-24-B-24-D-2-B pafta, 154 ada 445 nolu parsel ve 4092 ada 1 nolu parselde mevcutta Yavuz Sultan Selim Camii bulunması sebebiyle parsellerin ?Konut Alanı?ndan ?Dini Tesis Alanı?na dönüştürülmesi şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin, KABULÜNÜN uygun olacağı, 4. Tepekum Mahallesi, G-24-B-24-D-2-A ve G-24-B-24-D-2-B paftalarda yer alan imar uygulaması sonucu oluşan 4133 ada 1 nolu parselin kuzeyinden geçen 15.00 m.lik imar yolunun 12.00 m.ye düşürülmesi şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin, KABULÜNÜN uygun olacağı, 5. Mithatpaşa Mahallesi, G-24-B-24-C-2-D pafta, 526 ada 66 ve 156 nolu parselin ibadet yeri ihtiyacı gerekçesiyle, ?Sosyo-Kültürel Tesis Alanı?ndan ?Dini Tesis Alanı?na dönüştürülmesi şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin, KABULÜNÜN uygun olacağı, 6. Güllük Mahallesi, G-24-B-23-C-3-B pafta, 633 ada 6441 ila 6459 nolu parseller ile 633 ada 105, 136 ve 137 nolu parsellerde teşekkül etmiş konut yapıları yer aldığından bu parsellerin Ayrık Nizam 3 katlı ?Konut Alanı?na dönüştürülmesi şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin, KABULÜNÜN uygun olacağı, 7. Maltepe Mahallesi, G-24-B-03-B-1-A pafta, 805 ada 2 ve 8 nolu parsellerde mevcutta Mimar Sinan Camii bulunması sebebiyle parsellerin ?Konut Alanı?ndan ?Dini Tesis Alanı?na dönüştürülmesi şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin, KABULÜNÜN uygun olacağı, 8. Mithatpaşa Mahallesi, G-24-B-23-C-1-B ve G-24-B-23-C-2-A pafta, 192 ada 43 nolu parseldeki mevcut durumu dikkate alarak Sakarya Sergi Salonu ile birlikte Ziya Taşkent Konser Salonunun bulunduğu alanın ?Sosyo-Kültürel Tesis Alanı?na dönüştürülmesi şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin, KABULÜNÜN uygun olacağı 9. Karaosman Mahallesi, G-24-B-24-A-4-A ve G-24-B-23-B-3-B paftada yer alan batıda Karaağaç Caddesi, güneyde Ulus Caddesine cepheli parsellerin ?Konut Alanı?ndan ?Ticaret Alanı?na dönüştürülmesi şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin, KABULÜNÜN uygun olacağı, 10. Pabuççular Mahallesi, G-24-B-24-D-1-A ve G-24-B-23-C-2-B paftada yer alan Pabuççular Mahallesi, Çıracılar Caddesine güney yönünden cepheli parseller ile Çıracılar Caddesi?nin kuzeyinde yer alan ve Yenidoğan Mahallesi, Fabrika Caddesi?ne güney yönünden cepheli parsellerin bulunduğu alanın ?Konut Alanı?ndan ?Ticaret Alanı?na dönüştürülmesi şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin, KABULÜNÜN uygun olacağı, 11. Yağcılar Mahallesi, G-24-B-24-A-4-C, G-24-B-24-A-4-D, G-24-B-24-A-1-A, G-24-B-24-A-1-B, pafta kuzeyde Kavaklar Caddesi, batıda Atatürk Bulvarı, güneyde Yenicami Sokak ve doğuda Yağcıoğlu Sokakla sınırlanan alanın alanın ?Konut Alanı?ndan ?Ticaret Alanı?na dönüştürülmesi şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin, KABULÜNÜN uygun olacağı, 12. Mithatpaşa Mahallesi, G-24-B-24-C-2-A, G-24-B-24-C-2-B ve G-24-B-24-C-2-D pafta, Milli Egemenlik ve Adnan Menderes Caddesini bağlayan imar planında 12.00 m. enkesitindeki Harmanlık Sokak-Güllük Sokak?ın 15.00 m.ye çıkarılması şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin, KABULÜNÜN uygun olacağı, 13. Mithatpaşa Mahallesi, G-24-B-23-C-1-C, G-24-B-23-C-2-D, G-24-B-23-C-2-A, paftada yer alan mevcutta teşekkül etmiş binalar olması nedeniyle ve alanda tescilli yapıların bulunması sebebiyle kavşak noktasının ve buna bağlı yollarının yeniden düzenlenmesi şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin, KABULÜNÜN uygun olacağı, 14. Yenigün Mahallesi, G-24-B-24-A-4-C pafta, 142 ada 4 nolu parselde bulunan ?Dini Tesis Alanı?nın ?Konut Alanı?na dönüştürülmesi şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin, KABULÜNÜN uygun olacağı, 15. Karaosman Mahallesi, G-24-B-24-A-4-B paftada yer alan 332 ada 91 ve 92 nolu parsellerde yer alan İmam Hatip Lisesi binası, Adapazarı Kaymakamlığı Hizmet Binası ve trafo yapısına göre bu alanın yeniden düzenlenerek Ortaöğretim Tesis Alanı, Teknik Altyapı Alanı ve Resmi Kurum Tesis Alanı?na dönüştürülmesi şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin, KABULÜNÜN uygun olacağı, 16. Ozanlar Mahallesi, G-24-B-23-A-2-A, G-24-B-23-A-2-B ve G-24-B-23-A-2-C paftalarda yer alan Sabahattin Zaim Bulvarı batısında bölgenin ?Rekreasyon Alanı?na dönüştürülmesi şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin, KABULÜNÜN uygun olacağı, D. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığınca Talep Edilen Değişiklik Teklifleri; 1. Yağcılar ve Güneşler Merkez Mahallesi G-24-B-24-B-4-A, G-24-B-24-A-3-B, G-24-B-24-A-2-C ve G-24-B-24-B-1-D paftalarda yer alan 30.00 m.lik imar yolunun mevcutta teşekkül etmiş binalar olması nedeniyle ile genişliğinin 15.00 m.ye düşürülmesinin KABULÜNÜN uygun olacağı, 2. Yenigün Mahallesi, G-24-B-24-A-3-D PAFTA 142 ada 955 nolu parselin ?Konut Alanı?ndan ?Sosyal Tesis Alanı?na dönüştürülmesinin KABULÜNÜN uygun olacağı, 3. Çukurahmediye Mahallesi G-24-B-24-D-1-C paftada yer alan mevcutta Patates Halinin bulunduğu alanın ekli plandaki şekilde E:1.05 Y.ençok:10.00m. ?T1 Ticaret Alanı?na dönüştürülmesinin KABULÜNÜN uygun olacağı, 4. Güllük Mahallesi, G-24-B-23-C-3-A pafta, 633 ada 90-91-92-93-95-96-97-99-100-101-102-103-129-145 nolu parsellerde bulunan ?Ticaret Alanı?nın çekme mesafelerinin güney-doğusundaki 10.00 m.lik yoldan 5.00 m. olacak şekilde düzenlenmesinin KABULÜNÜN uygun olacağı, 5. Güllük Mahallesi, G-24-B-23-C-3-A pafta, 961 ada 3 ve 5 nolu parsellerde yer alan ?Belediye Hizmet Alanı?nın çekme mesafelerinin güney-batısındaki 12.00 m.lik yoldan 5.00 m. olacak şekilde düzenlenmesinin KABULÜNÜN uygun olacağı, 6. G-24-B-24-C-4-C ve G-24-C-4-B-1-B paftada yer alan ve bu planın onayından önce Sanayi Alanı olarak imarlı Taşlık Mahallesi sınırları içindeki parsellerin plana işlenmesinin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak, ekli plandaki şekli ile KABULÜNÜN uygun olacağı, 7. Pabuççular Mahallesi, G-24B-23-C-2-B 408 ada 1 nolu parselin kuzeyinden geçen 15.00 m.lik imar yolunun arta kalan kısmının otopark alanı düzenlenmesinin KABULÜNÜN uygun olacağı, 8. Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunun 21/01/2015 tarih ve 1859 sayılı kararı ile Yenigün Mahallesi, Başlar Sokak, 294 ada 1 nolu parselde bulunan sivil mimarlık örneği (1936 tarihli çeşme) yapıya ilişkin tescil kararının plana işlenmesinin, KABULÜNÜN uygun olacağı, Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin 17.03.2015 tarih ve 4/29 sayılı kararında belirtilen itiraz konularına ilişkin tanzim olunan 13 sayfadan oluşan bu raporun kabulünün uygun olacağı yönündeki 05/05/2015 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun yukarıda belirtilen şekliyle kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.05.2015
214
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 PLANLARA İTİRAZ
Serdivan İlçesi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planının muhtelif bölgelerinde yapılan değişikliklerine askı süresi içerisinde yapılan itirazlar ile İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığınca tespit edilen hususlara ilişkin plan değişikliği.
1- Belediyemize kayıtlı 17.02.2015 tarih ve 3651 kayıt nolu dilekçe ile Mithatpaşa Mahallesi, 460 ada, 8 nolu parselin Konut Alanı?na dönüştürülmesi yönünde yapılan itirazın; önceki imar planında da 460 ada, 8 nolu parselin Konut Alanı olması gerekçesiyle kabulünün uygun olacağına, 2- Belediyemize kayıtlı 23.02.2015 tarih ve 4231 kayıt nolu dilekçe ile Arabacıalanı Mahallesi, 1339 ada, 1 nolu parselin Konut Alanı?na dönüştürülmesi yönünde yapılan itirazın; 1339 ada, 1 nolu parselin bulunduğu bölgede 18. Madde uygulaması yapıldığından kabulünün uygun olacağına, 3- Belediyemize kayıtlı 25.02.2015 tarih ve 4828 kayıt nolu dilekçe ile Arabacıalanı Mahallesi, 945 ada, 69 nolu parselin Rekreasyon Alanı?ndan çıkartılarak Ticaret Alanı?na dönüştürülmesi yönünde yapılan itirazın; önceki imar planlarında sözkonusu parselin ticaret imarlı olması nedeniyle kabulünün uygun olacağına, 4- Belediyemize kayıtlı 25.02.2015 tarih ve 4830 kayıt nolu dilekçe ile Arabacıalanı Mahallesi, 945 ada, 67 nolu parselin Rekreasyon Alanı?ndan çıkartılarak Ticaret Alanı?na dönüştürülmesi yönünde yapılan itirazın; önceki imar planlarında sözkonusu parselin ticaret imarlı olması nedeniyle kabulünün uygun olacağına, 5- Belediyemize kayıtlı 25.02.2015 tarih ve 4832 kayıt nolu dilekçe ile Arabacıalanı Mahallesi, 945 ada, 66 nolu parselin Rekreasyon Alanı?ndan çıkartılarak Ticaret Alanı?na dönüştürülmesi yönünde yapılan itirazın; önceki imar planlarında sözkonusu parselin ticaret imarlı olması nedeniyle kabulünün uygun olacağına, 6- Belediyemize kayıtlı 25.02.2015 tarih ve 4833 kayıt nolu dilekçe ile Arabacıalanı Mahallesi, 945 ada, 65 nolu parselin Rekreasyon Alanı?ndan çıkartılarak Ticaret Alanı?na dönüştürülmesi yönünde yapılan itirazın; önceki imar planlarında sözkonusu parselin ticaret imarlı olması nedeniyle kabulünün uygun olacağına, Ayrıca İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığımızca tespit edilen hususlardan; 1- Esentepe Mahallesi, 747 ada, 1 nolu parselde bulunan Park Alanı?nın bu bölgede 18. Madde uygulaması yapıldığından önceki imar planındaki ve bu plan esas alınarak yapılan imar uygulamasındaki gibi 748 ada 3 nolu parsele kaydırılmasının kabulünün uygun olacağına, 2- Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı ile Milli Egemenlik Caddesi arasında kalan Zübeyde Hanım Caddesi ile 3. Caddenin bulunduğu 30.00 metrelik imar yolunun önceki imar planında olduğu şekilde planlanmasının kabulünün uygun olacağı yönündeki 04/05/2015 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.05.2015
215
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi, İstiklal Mahallesi 9591,9592 ve 6552 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği.
Serdivan İlçe Belediye Meclisince alınan 01.04.2015 tarih ve 62 sayılı kararı ile uygun görülen İstiklal Mahallesi 9591,9592 ve 6552 parsellere ilişkin Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 21.10.2013 tarih ve 11/308 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak yol ve Dini Tesis Alanı düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin kabulünün uygun olacağı yönündeki 20/04/2015 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.05.2015
216
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan Merkez 1. Kısım (Güney) ile Serdivan Merkez 2. Kısım (Kuzey) 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı sınırlarında kalan Çark Caddesi, Şehit Mehmet Karabaşoğlu Caddesi, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı, Sanayi Caddesine cepheli Ticaret ve Ticaret + Konut (TİCK) Alanları ile ASEM Mobilyacılar Küçük Sanayi Sitesinin bulunduğu ticaret adalarındaki ayrık yapı nizamının bitişik yapı nizamına dönüştürülmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
Yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında söz konusu alanlarda yapılaşma değerleri KAKS:1.00, TAKS/KAKS 0.35/1.05 ve TAKS/KAKS 0.30/0.90 olup, bu alanlarda yapı nizamı ayrıktır. Yapılan plan değişikliği ile; Serdivan Merkez 1. Kısım (Güney) 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı G24-c-02-b-2-a, G24-b-23-d-1-b; Serdivan Merkez 2. Kısım (Kuzey) 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, G24-b-23-d-1-b, G24-b-23-c-1-d, G24-b-23-c-1-b, G24-b-23-c-1-a, G24-b-23-d-2-c, G24-b-23-d-2-a, G24-b-23-d-2-b, G24-b-23-b-4-c, G24-b-23-b-4-d paftalarında kalan ve Çark Caddesi, Şehit Mehmet Karabaşoğlu Caddesi, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı, Sanayi Caddesine cepheli Ticaret ve Ticaret + Konut (TİCK) Alanları ile ASEM Mobilyacılar Küçük Sanayi Sitesinin bulunduğu ticaret adalarındaki, KAKS:1.00, TAKS/KAKS 0.35/1.05 ve TAKS/KAKS 0.30/0.90 ayrık nizam olan yapılaşma şartlarının bitişik nizam B-3 olarak değiştirilmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin KABULÜNÜN uygun olacağı OYÇOKLUĞU ile, Ayrıca; Serdivan İlçe Belediye Meclisinin 01/04/2015 tarih ve 61 sayılı karar metninde geçmeyip, dosya eki paftalarda yer alan, Serdivan Merkez 2. Kısım (Kuzey) 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, G24-b-23-b-4-c, G24-b-23-b-4-d paftalarında kalan, 1528 ada, 58 ve 59 nolu parsellere isabet eden ve 1528 ada, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 144, 55, 56 ve 57 parseller ile, 1528 ada, 152 parsel arasından geçen yolun kaldırılması ile Serdivan Merkez 1. Kısım (Güney) 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, G24-c-02-b-2-a pafta, 1703, 1704, 1705 ve 7582 nolu parsellerin bulunduğu adanın kuzey çekme mesafesinin 5.00 metre olarak düzenlenmesi şeklinde bitişik nizam konusu olmayan plan değişikliklerinin ise söz konusu paftalarda yürürlükteki imar paftalarındaki hale dönüştürülmesi şeklinde pafta düzeltmesinin uygun olacağı yönündeki 04/05/2015 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun, MHP grubuna mensub Meclis üyeleri Erkal ETÇİOĞLU, İlhan FİLİZ, Ahmet Ziya AKAR, Hüdaverdi BAHADIR, Cengiz ŞİŞMAN, Murat ÖZ, Zeynel ASAL, Fatih ŞENTÜRK, Sebati KOÇSAR?ın red oylarına karşılık kabulüne, Oy çokluğu ile karar verilmiştir.
11.05.2015
217
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI
Serdivan İlçesi Serdivan Merkez 2.Kısım (Kuzey) 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Plan Notları değişikliği.
Serdivan İlçesi Serdivan Merkez 2.Kısım (Kuzey) 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Plan Notlarının değiştirilmesine ilişkin alınan Serdivan İlçe Belediye Meclisinin 01/04/2015 tarih ve 65 ve 67 sayılı kararlarının; ?GENEL HÜKÜMLER; 4.kat adetleri; Emsal ya da KAKS verilen alanlarda binanın taban alanı; Emsal ya da KAKS değerinin planda belirtilen yapı en çok yüksekliğine tekabül eden kat adedine bölünmesi ile bulunan değeri geçemez. Kat adetleri; ? YENÇOK = 4 metre?ye kadar belirtilen alanlarda bina kat adeti 1, ? YENÇOK = 8 metre?ye kadar belirtilen alanlarda bina kat adeti 2, ? YENÇOK = 10.5 metre?ye kadar belirtilen alanlarda bina kat adeti 3, ? YENÇOK = 15 metre?ye kadar belirtilen alanlarda bina kat adeti 4, olarak kabul edilecektir. Planda taban alanı belirtilemeyen yerlerde bulunan değer hiçbir suret ile 0.40 değerini aşamaz. Ancak; Emsal yada KAKS verilen ticaret alanlarında eksik katlı yapı yapılması halinde toplam inşaat alanı, yapı yaklaşma mesafeleri, bahçe çekme mesafelerini ihlal etmemek, Yençok:8.50 m?yi aşmamak (çatı ile kapatılmak) şartıyla TAKS: 0.50 `yi geçemez. ? K.D.K.Ç.A. , sanayi alanı, küçük sanayi alanında yapının taban alanı bahçe çekme mesafelerine kadar, kullanılabilir. 6. Ticaret+Konut Alanlarında üst katların tamamı konut kullanımına ayrılabilir. YAPI/YAPILAŞMAYA İLİŞKİN GENEL HÜKÜMLER 1.Ayrık nizama tabi ve araç trafiğine açık yola cepheli parselde yapılacak 12 daire üzeri konut yapıları, emsal hesabına dahil alanı 1000 m2 ve üzeri konut harici yapıların tamamı trafik akışının sağlıklı yürütülebilmesini sağlamak, otopark ihtiyaçlarını parselde çözdürmek amacıyla yapı ruhsatı verilmeden önce otopark uygunluğu, giriş-çıkışı ve yol bağlantılarını gösteren trafik etüt raporu hazırlatılarak ve projesini Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığına onaylatılması gerekmektedir. Proje onayı alınmadan yapı ruhsatı düzenlenemez ve onaylanan projenin yerinde uygulandığına dair Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığından ?uygundur? belgesi alınmadan binaya yapı kullanma izin belgesi verilemez, 6. Bu plandan önceki imar planları ve yönetmelik hükümlerine göre ifrazı yapılan ayrık yapı nizamına tabi alanlarda; yüzölçümü 200 m2 den küçük, cephesi 8 m. den az ve bitişiğinde boş parsel veya üzerinde ekonomik ömrünü doldurmuş binalı parsellerin bulunması halinde, bu parsellere tevhit edilmeden yapı ruhsatı verilmez. Ancak; a) Yüzölçümü 200 m²?den küçük ve bitişiğinde boş parsel bulunmayan parsellerde yapılacak konut ve ticari amaçlı yapılar brüt 70.00 m² yapılabilir. b) Yüzölçümü 300 m²?den küçük ve bitişiğinde boş parsel bulunmayan, ayrık nizama tabi konut amaçlı yapılarda bir eksik katlı yapı yapılması şartı ile, bahçe çekme mesafelerinin ihlal edilmemesi ve hiçbir suret ile planda belirtilen KAKS/Emsal değerinin aşılmaması halinde TAKS:0.40 verilebilir. 12. Eğimden dolayı ortaya çıkan katlarda iskan edilebilecek alanlar emsal hesabına dahildir. a) Planda belirtilen taban alan katsayısı daha az kullanılarak, planda belirtilen kat adetinden daha fazla katlı bina yapılamaz. b) İmar planında 3 kat olarak belirlenen alanlarda kottan kat kazanılarak daha fazla katlı yapı yapılamaz. Bu alanlarda bodrum katlar dahil görünen kat adeti hiçbir suret ile 3?ü geçemez. 31. Ayrık nizama tabi Emsal/KAKS değeri verilen ticaret alanlarındaki ana artere cephesi bulunmayan arka kısımda kalan parsellerde ve parselin ana arterden cephe almayan kısımlarında konut yapılabilir.? hükümleri ile birlikte, ekli paftalardaki şekliyle DEĞİŞTİRİLEREK kabulünün uygun olacağı yönündeki 04/05/2015 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.05.2015
218
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI
Serdivan İlçesi Serdivan Merkez 1.Kısım (Güney) 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Plan Notları değişikliği.
Serdivan İlçesi Serdivan Merkez 1.Kısım (Güney) 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Plan Notlarının değiştirilmesine ilişkin alınan Serdivan İlçe Belediye Meclisinin 01/04/2015 tarih ve 64 ve 66 sayılı kararlarının; ?GENEL HÜKÜMLER; 4.kat adetleri; Emsal ya da KAKS verilen alanlarda binanın taban alanı; Emsal ya da KAKS değerinin planda belirtilen yapı en çok yüksekliğine tekabül eden kat adedine bölünmesi ile bulunan değeri geçemez. Kat adetleri; ? YENÇOK = 4 metre?ye kadar belirtilen alanlarda bina kat adeti 1, ? YENÇOK = 8 metre?ye kadar belirtilen alanlarda bina kat adeti 2, ? YENÇOK = 10.5 metre?ye kadar belirtilen alanlarda bina kat adeti 3, ? YENÇOK = 15 metre?ye kadar belirtilen alanlarda bina kat adeti 4, olarak kabul edilecektir. Planda taban alanı belirtilemeyen yerlerde bulunan değer hiçbir suret ile 0.40 değerini aşamaz. Ancak; Emsal yada KAKS verilen ticaret alanlarında eksik katlı yapı yapılması halinde toplam inşaat alanı, yapı yaklaşma mesafeleri, bahçe çekme mesafelerini ihlal etmemek, Yençok:8.50 m?yi aşmamak (çatı ile kapatılmak) şartıyla TAKS: 0.50 `yi geçemez. ? K.D.K.Ç.A. sanayi alanı, küçük sanayi alanında yapının taban alanı bahçe çekme mesafelerine kadar, kullanılabilir. ?.6. Ticaret+Konut Alanlarında üst katların tamamı konut kullanımına ayrılabilir. YAPI/YAPILAŞMAYA İLİŞKİN GENEL HÜKÜMLER 1.Ayrık nizama tabi ve araç trafiğine açık yola cepheli parselde yapılacak 12 daire üzeri konut yapıları, emsal hesabına dahil alanı 1000 m2 ve üzeri konut harici yapıların tamamı trafik akışının sağlıklı yürütülebilmesini sağlamak, otopark ihtiyaçlarını parselde çözdürmek amacıyla yapı ruhsatı verilmeden önce otopark uygunluğu, giriş-çıkışı ve yol bağlantılarını gösteren trafik etüt raporu hazırlatılarak ve projesini Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığına onaylatılması gerekmektedir. Proje onayı alınmadan yapı ruhsatı düzenlenemez ve onaylanan projenin yerinde uygulandığına dair Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığından ?uygundur? belgesi alınmadan binaya yapı kullanma izin belgesi verilemez, 6. Bu plandan önceki imar planları ve yönetmelik hükümlerine göre ifrazı yapılan ayrık yapı nizamına tabi alanlarda; yüzölçümü 200 m2 den küçük, cephesi 8 m. den az ve bitişiğinde boş parsel veya üzerinde ekonomik ömrünü doldurmuş binalı parsellerin bulunması halinde, bu parsellere tevhit edilmeden yapı ruhsatı verilmez. Ancak; a) Yüzölçümü 200 m²?den küçük ve bitişiğinde boş parsel bulunmayan parsellerde yapılacak konut ve ticari amaçlı yapılar brüt 70.00 m² yapılabilir. b) Yüzölçümü 300 m²?den küçük ve bitişiğinde boş parsel bulunmayan, ayrık nizama tabi konut amaçlı yapılarda bir eksik katlı yapı yapılması şartı ile, bahçe çekme mesafelerinin ihlal edilmemesi ve hiçbir suret ile planda belirtilen KAKS/Emsal değerinin aşılmaması halinde TAKS:0.40 verilebilir. 12. Eğimden dolayı ortaya çıkan katlarda iskan edilebilecek alanlar emsal hesabına dahildir. a) Planda belirtilen taban alan katsayısı daha az kullanılarak, planda belirtilen kat adetinden daha fazla katlı bina yapılamaz. b) İmar planında 4 kat olarak belirlenen alanlarda kottan kat kazanılarak daha fazla katlı yapı yapılamaz. Bu alanlarda bodrum katlar dahil görünen kat adeti hiçbir suret ile 4?ü geçemez. c) İmar planında 3 kat olarak belirlenen alanlarda kottan kat kazanılarak daha fazla katlı yapı yapılamaz. Bu alanlarda bodrum katlar dahil görünen kat adeti hiçbir suret ile 3?ü geçemez. 31. Ayrık nizama tabi Emsal/KAKS değeri verilen ticaret alanlarındaki ana artere cephesi bulunmayan arka kısımda kalan parsellerde ve parselin ana arterden cephe almayan kısımlarında konut yapılabilir.? hükümleri ile birlikte, ekli paftalardaki şekliyle DEĞİŞTİRİLEREK kabulünün uygun olacağı yönündeki 04/05/2015 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.05.2015
219
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 PLANLARA İTİRAZ
Erenler İlçesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliklerine askı süresi içerisinde Erenler İlçe Belediye Başkanlığınca yapılan itiraz.
Söz konusu itirazlardan; 1. Erenler Mahallesi G24C04A pafta sınırlarındaki Sakarya Caddesi ile 1234. Sokak arasındaki 15.00 metrelik imar yolu ile bu yolun 40.00 m.lik yol ile bağlantısından uygulamayı rahatlatmak açısından alt ölçekli planlarda düzenlenmek üzere ve ihalesi yapılarak inşasına başlanan trafik parkın vaziyet planı, gerekçe gösterilerek kaldırılmış olup, söz konusu plan değişikliğine ilişkin itirazın kabulünün uygun olacağı, 2. Konut ve Park Alanında kalan mülkiyetin bir kısmı Erenler Belediyesine ait Erenler Mahallesi, G24B24D pafta, 10503 nolu parselin tamamı Konut Alanına dönüştürülmüş olup, sözkonusu plan değişikliğine ilişkin itirazın kabulünün uygun olacağı, 3. Dilmen Mahallesi G24B23C Pafta, 51 ve 3638 nolu parsellerin bulunduğu yapı adasındaki Konut + Park ve Yurt Alanını kapsayan bölge üzerinde yeni bir düzenleme yapılarak Konut + Ticaret ve Park Alanı şeklindeki plan değişikliğine ilişkin itirazın kabulünün uygun olacağı, 4. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi?nin 08.12.2014 tarih ve 13/393 sayılı kararında geçen parsel numarası, sokak adı düzeltmesi gibi konulara ilişkin itirazların sözkonusu karar metninde geçmeyen 5467 ve 2792 nolu parsellerin eklenmesi, sözkonusu karar metninde ?5004 nolu sokağa cepheli kısımlar? ibaresinin ?Şehit Astsubay Yaşar Güler Caddesine cepheli kısımlar? olarak düzeltilmesi, ??113 nolu parsel?? ibaresinin ??113 ada, 1 nolu parsel?? olarak düzeltilmesi şeklinde kabulünün uygun olacağı, yönünde tanzim olunan bu raporun; kabulünün uygun olacağı yönündeki 04/05/2015 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.05.2015
220
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Hendek İlçesi, Camili Mahallesi, 185 ada, 17 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği.
Hendek İlçe Belediye Meclisinin 01.04.2015 tarih ve 21 sayılı kararıyla 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan onama yetkisinin Belediyemiz Meclisine devri ile birlikte, bu kararın konusu olan Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Hendek İlçesi, Camili Mahallesi, 185 ada, 17 nolu parsele ilişkin hazırlanan Eğitim Tesisi amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin kabulünün uygun olacağı yönündeki 27/04/2015 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.05.2015
221
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Karasu İlçesi, Aşağıaziziye Mahallesi, 450 ada, 216 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği.
Karasu İlçe Belediye Meclisince alınan 05.02.2015 tarih ve 10 sayılı kararı ile uygun görülen Aşağıaziziye Mahallesi, 450 ada, 216 nolu parsele yönelik parselin güney sınırı esas alınarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin kabulünün uygun olacağı yönündeki 20/04/2015 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.05.2015
222
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Karasu İlçesi, Kabakoz Mahallesi, 415 ada, 236 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği.
Karasu İlçe Belediye Meclisince alınan 05.02.2015 tarih ve 11 sayılı kararı ile uygun görülen Kabakoz Mahallesi, 415 ada, 236 nolu parsele yönelik hazırlanan parselin güneyindeki mevcut ağaçlandırılacak alan ve 10.00 m.lik yolun enkesitindeki taşıt yolu düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin kabulünün uygun olacağı yönündeki 20/04/2015 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.05.2015
223
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 PLANLARA İTİRAZLAR
Arifiye İlçesi Aşağıkirazca Mahallesi 1 pafta, 60 nolu parsel ve yakın çevresine yönelik hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve buna bağlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilan askı süresi (26.02.2015-30.03.2015)içerisinde yapılan itirazlar.
Söz konusu itirazlardan; A. Arifiye İlçe Belediyesince yapılan itirazlar; Arifiye Belediye Başkanlığının 26.03.2015 tarih ve 1365 sayılı yazısı ile yapılan itirazda; Aşağıkirazca Mahallesi, 1 pafta 60 nolu parsele ilişkin Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisince 14/04/2009 tarih ve 4/55 sayılı kararı, ile onaylanan,önceki plan değişikliğinin uygulanması istenmiş olup,itiraza konu plan değişikliğinin vatandaş mağduriyeti doğuracağı ifade edilmiştir.Yapılan bu itirazın, REDDİNİN uygun olacağı, B. Diğer itirazlar; 1. 22.03.2015 tarih ve 668 kayıt nolu dilekçe ile; Aşağıkirazca Mahalle sakinlerinin yapılacak olan sebze ve meyve halinin mahalleyi olumsuz etkileyeceği gerekçeleriyle Hal Alanı?nın kaldırılması yönünde yapılan itirazın; mülkiyeti maliye hazinesine ait olan 1 pafta, 60 nolu parselin Belediyemize ön tahsisi yapılan alan olması ve plan değişikliğinin kamu yararı taşıması nedeniyle REDDİNİN uygun olacağı, ./? -11/05/2015 tarihli 5/223 sayılı meclis kararının devamı- 2. 23.03.2015 tarih ve 645 kayıt nolu dilekçe ile; Aşağıkirazca Mahallesi, 1 pafta 61 nolu parselin Hal Alanı?ndan çıkartılmasına yönelik yapılan itirazın;ekli plandaki şekli ile DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNÜN uygun olacağı,. 3. 23.03.2015 tarih ve 643 kayıt nolu dilekçe ile; Aşağıkirazca Mahallesi, 1 pafta 61 nolu parselin Hal Alanı?ndan çıkartılmasına yönelik yapılan itirazın;ekli plandaki şekli ile DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNÜN uygun olacağı,. 4. 23.03.2015 tarih ve 641 kayıt nolu dilekçe ile; Aşağıkirazca Mahallesi, 1 pafta 61 nolu parselin Hal Alanın?dan çıkartılmasına yönelik yapılan itirazın;ekli plandaki şekli ile DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNÜN uygun olacağı,. 5. 23.03.2015 tarih ve 642 kayıt nolu dilekçe ile; Aşağıkirazca Mahallesi, 1 pafta 61 nolu parselin Hal Alanı?ndan çıkartılmasına yönelik yapılan itirazın; ekli plandaki şekli ile DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNÜN uygun olacağı,. 6. 24.03.2015 tarih ve 649 kayıt nolu dilekçe ile; Aşağıkirazca Mahallesi,1 pafta 63 ve 64 nolu parsellerin ortasından geçen 20.00 metrelik imar yolunun 12.00 metreye düşürülmesi ve sözkonusu parsellerin Hal Alanın?dan çıkartılmasına yönelik yapılan itirazın; planlanan 20.00 metrelik imar yolunun Hal Alanı için ana ulaşım aksı niteliğinde olması nedeniyle REDDİNİN uygun olacağı, 7. 24.03.2015 tarih ve 654 kayıt nolu dilekçe ile; Aşağıkirazca Mahallesi, 1 pafta 59 nolu parselin Hal Alanı?ndan çıkartılmasına yönelik yapılan itirazın;ekli plandaki şekli ile DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNÜN uygun olacağı,. 8. 25.03.2015 tarih ve 666 kayıt nolu dilekçe ile Aşağıkirazca Mahallesi, Çığıldak mevki 1530 nolu parselin Hal Alanın?dan çıkartılmasına yönelik yapılan itirazın;ekli plandaki şekli ile DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNÜN uygun olacağı,. 9. 25.03.2015 tarih ve 672 kayıt nolu dilekçe ile Aşağıkirazca Mahallesi, Çığıldak mevki 1529 nolu parselin Hal Alanı?ndan çıkartılmasına yönelik yapılan itirazın;ekli plandaki şekli ile DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNÜN uygun olacağı,. 10. 25.03.2015 tarih ve 670 kayıt nolu dilekçe ile Aşağıkirazca Mahallesi, 1 pafta 58,62,75 nolu parsellerin Hal Alanı?ndan çıkartılmasına yönelik yapılan itirazın;58 ve 62 nolu parsellerin ekli plandaki şekli ile 75 nolu parselin ise planlanan 20.00 metrelik imar yolunun hal alanı için ana ulaşım aksı niteliği taşıması nedeniyle DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNÜN uygun olacağı,. 11. 26.03.2015 tarih ve 692 kayıt nolu dilekçe ile Aşağıkirazca Mahallesi 572 nolu parselin üzerinde mermer atölyesi bulunduğundan sözkonusu alanın Hal Alanı?ndan çıkartılmasına yönelik yapılan itirazın;ekli plandaki şekli ile DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNÜN uygun olacağı,. 12. 731 kayıt nolu dilekçe ile Aşağıkirazca Mahallesi, 1 pafta 57 nolu parselin Hal Alanın?dan çıkartılmasına yönelik yapılan itirazın;ekli plandaki şekli ile DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNÜN uygun olacağı, yönünde tanzim olunan 2 sayfadan oluşan bu raporun kabulünün uygun olacağı yönündeki 04/05/2015 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.05.2015
224
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Mülkiyeti İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ait Sapanca İlçesi, Ünlüce Mahallesi, G24C06B3A17 pafta, 561 ve 563 nolu parsellere ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapılabilmesi için Büyükşehir Belediyesine yetki verilmesi.
Sapanca İlçe Belediye Meclisi?nin; 06.04.2015 tarih ve 2015/39 sayılı kararıyla onama yetkisinin Büyükşehir Belediye Meclisine devri ile birlikte, bu kararın konusu olan Ünlüce Mahallesi, G24C06B3A17 pafta, 561 ve 563 nolu parsellerin yeraldığı Eğitim Tesis Alanının yapılaşma değerlerinin E=0.60?dan E=1.00?e ve Yençok=9.50 m.?den Yençok=12.00 m.?ye çıkartılmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olacağı yönündeki 20/04/2015 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.05.2015
225
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KENTSEL DÖNÜŞÜM İÇİN YETKİ VERİLMESİ
Ferizli İlçesi, İnönü Mahallesi sınırlarındaki yaklaşık 123 hektarlık alanın 5393 sayılı kanunun 73. maddesine göre ?Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı? olarak ilan edilmesi ve yürütülecek projeye ait yetkinin Ferizli Belediyesine verilmesi.
Ferizli İlçe Belediye Meclisinin 06.04.2015 tarih ve 14 sayılı kararıyla kabul edilen Ferizli İlçesi, İnönü Mahallesi sınırlarındaki yaklaşık 123 hektarlık alanın 5393 sayılı kanunun 73. maddesine göre ?Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı? olarak ilan edilmesi ve yürütülecek projeye ait yetkinin Ferizli İlçe Belediyesine verilmesinin kabulünün uygun olacağı yönündeki 27/04/2015 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.05.2015
226
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
SINIR DEĞİŞİKLİĞİ
Söğütlü İlçesi Akarca, Akçakamış, Akgöl, Rüstemler Mahallelerine ait Kırsal Yerleşim Alan Sınırlarının belirlenmesi.
Söğütlü İlçesi; Akarca, Akçakamış, Akgöl ve Rüstemler Mahallelerine ait önerilen kırsal yerleşme alan sınırlarının dosyası eki krokideki şekilde değiştirilmesinin uygun olacağı, Ayrıca belirlenmiş Kırsal Yerleşim Alan sınırlarının önceki onaylı Köy Yerleşik Alan sınırlarıyla örtüşmeyen kısımlarında, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu uyarınca Tarım İl Müdürlüğünün uygun görüşünün alınmasının uygun olacağı yönünde tanzim olunan bu raporla, Söğütlü İlçe Belediye Meclisinin 02.12.2014 tarih ve 2014/51 sayılı kararıyla belirlenen Kırsal Yerleşim Alan sınırlarının değiştirilerek kabulünün uygun olacağı yönündeki 27/04/2015 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.05.2015
227
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI
Karapürçek İlçesi Kent Merkezi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı.
Karapürçek İlçesi Kent Merkezi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı; Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi?nin 09.03.2015 tarih ve 3/106 sayılı kararıyla onaylanan Karapürçek İlçesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı esas alınarak hazırlanmıştır. Planda tüm yapı adaları TAKS/KAKS=0.40/1.20 olarak planlanmıştır. Ancak bu yapılaşma nizamı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında belirlenen nüfus yoğunluğunu attırmakta ve nazım imar planlarına uymamaktadır. Bu gerekçe nedeniyle; 1) Cumhuriyet ve İnönü Mahalleleri, G25D11B1B, G25D11B1C, G25D11B2A, G25D11B2B, G25D11B2C, G25D11B2D pafta sınırlarında kalan, yapı adalarının yapı yoğunluğunun, merkezi bölge olması ve önceki imar planında bu bölge yoğunluklu olarak A-3 yapı nizamlı ve TAKS/KAKS=0.40/1.20 olarak yapılaştığından bu bölge (I. Bölge) dışında kalan; Cumhuriyet, İnönü ve Ahmetler Mahalleleri, G25D06C3C, G25D06C3D, G25D06C4B, G25D06C4C, G25D06C4D, G25D07D3D, G25D07D4C, G25D11B1A, G25D11B1B, G25D11B1C, G25D11B2A, G25D11B2B, G25D11B2C, G25D11B2D, G25D11B4B, G25D11B3A, G25D12A1A, G25D12A1B, G25D12A1D, G25D12A2A pafta sınırında kalan, TAKS/KAKS=0.40/1.20 olarak planlanan yapı adalarının (2. Bölge), yapı yoğunluğunun, TAKS/KAKS=0.35/1.05 olarak değiştirilmesi şeklinde, 2) Ahmetler Mahallesi, G25D07D3D, G25D07D4C, G25D12A1B, G25D12A2A pafta, 891, 892, 2702, 2713 ve 2746 nolu parsellerdeki Sanayi Alanının, bu planda verilen Yençok=10.00 m. değerinin, sanayi yapılarının özellikli yapılar olması nedeniyle Yençok=Serbest olarak değiştirilmesi şeklinde, 3) Plan bütününde donatı alanlarında verilen Emsal:0.80 Yençok=Serbest değerinin, Emsal:1.20 Kat adedi=3 kat; İbadet Yeri (Cami Alanları) Emsal:0.80 Yençok=Serbest değerinin, Emsal:0.50 Yençok=Serbest olarak değiştirilmesi şeklinde, 4) Ahmetler Mahallesi, G25D12A1B pafta, 950 ve 951 nolu parsellerin kuzeyinden geçen 10.00 metrelik imar yolunun 12.00 metre olarak değiştirilmesi şeklinde, Ekli plan- Plan Notu- Plan açıklama raporundaki gibi değiştirilerek kabulünün uygun olacağı yönündeki 04/05/2015 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.05.2015
228
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Geyve İlçesi, Orhaniye Mahallesi, 45 ada, 228 nolu parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Geyve İlçe Belediye Meclisince alınan 01.04.2015 tarih ve 2015/33 sayılı kararı ile uygun görülen Orhaniye Mahallesi, 45 ada, 228 nolu parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin parselin doğusundaki 7.00 metre yolun 12.00 m.?ye çıkartılması, doğudaki yapı yaklaşma mesafesinin 3.00 m. olarak planlanması ve E=0.75 yapılaşma değerinin E=1.00?a çıkartılması şeklinde dosyası eki plandaki gibi değiştirilerek kabulünün uygun olacağı yönündeki 20/04/2015 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.05.2015
229
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Pamukova İlçesi, Köyiçi Mevkii 6262 ila 6272 nolu parseller ve 6273 ila 6282 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği.
Pamukova İlçesi, Köyiçi Mevkii 6262 ila 6272 nolu parseller ve 6273 ila 6282 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin Pamukova İlçe Belediyesinin talebi ile geri çekilmesi nedeniyle dairesine iadesinin kabulünün uygun olacağı yönündeki 20/04/2015 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.05.2015
230
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Pamukova İlçesi, 386 ada, 4,5 ve 6 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik teklifleri.
Pamukova Belediye Meclisinin 01.04.2015 tarih ve 20 sayılı kararı ile 1/1000 ölçekli plan onama yetkisinin Belediye Meclisimize devri ile birlikte bu karara konu Pamukova İlçesi, 386 ada, 4,5 ve 6 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik tekliflerinin kabulünün uygun olacağı yönündeki 20/04/2015 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.05.2015
231
ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ÜCRET ÇİZELGESİNİN GÖRÜŞÜLMESİ.
Özel Halk Otobüslerinin 2015 Yılı Yıllık Güzergah Tahsis Ücretlerinin belirlenmesi.
6360 sayılı kanun ile Büyükşehir sınırları içine dahil olan ilçelerde taşımacılık yapan Özel Halk Otobüslerinin 2015 yılı Yıllık Güzergah Tahsis ücretlerinin karar eki listede belirtildiği şekliyle belirlenmesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan 29/04/2015 tarihli Plan ve Bütçe Komisyonu ile Ulaşım Komisyonunun müşterek olarak hazırladıkları Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.05.2015
232
ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
YÖNETMELİK
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Özel Halk Otobüsleri Çalışma Yönetmeliğinin güncellenmesi.
?Sakarya Büyükşehir Belediyesi Özel Halk Otobüsleri Çalışma Yönetmeliği?nin düzenlendiği şekliyle kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan 30/04/2015 tarihli Hukuk Komisyon raporunun kabulüne Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.05.2015
233
ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
YOLLARIN TESPİTİ
Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki yolların tespiti.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Dairesi Başkanlığı Ukome Şube Müdürlüğü?nce tamamlanan, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sorumluluğundaki yolların belirlenmesi çalışması Ulaşım Koordinasyon Merkezinin 01.04.2015 tarihli toplantısında görüşülerek (2015-127 UKOME Kararı) karara bağlanmıştır. Buna göre: Sakarya Büyükşehir Belediyesinin sorumluluğundaki yolların tespiti için 11.11.2011 tarihli, 10/465 sayılı meclis kararı ile daha önce yapılan çalışmanın revizesi ve Büyükşehir Belediyesine katılan yeni ilçelerdeki Büyükşehir Belediyesinin sorumluluğundaki yolların tespiti için yapılan çalışmanın kriterleri; 1. Yolun şerit sayısı, hizmet seviyesi, tek yönlü, çift yönlü olması, kaplama cinsi, kaplama genişliği, parklanma durumu, trafik yükü, ... gibi kıstaslar göz önünde bulundurularak hesaplanacak teknik puanlama usulüne göre 100 tam puan üzerinden 70 puan ve üzeri alan yolların, 2. İmar planında genişliği 20 metre ve uzunluğu 750 metre ve üzeri olan yollar, devamlılık arz eden durumda uzunluğa bakılmayacaktır. 3. Büyükşehir olduktan sonra köy statüsünden mahalle statüsüne geçen yerleşim birimlerini ilçelerine bağlayan ana yolların, 4. Genişliğine bakılmaksızın imar planında ve/veya mevcut zeminde olan yukarıdaki maddeleri sağlamadığı halde büyükşehir sorumluluğuna giren yolları zaruri olarak birbirine bağlayan ve devamlılığı sağlayan yolların, 5. Mevcutta Araç trafiğine kapalı olan yollardan Adapazarı ilçesinde yer alan Çark caddesi, Çark caddesi ve Uzun Çarşı ile çevresindeki yayalaştırılmış olan yollar Büyükşehir sorumluluğunda olup, diğerleri ilçe belediyelerinin sorumluluğunda olacaktır. Yeni yayalaştırılacak olan yollarda ise yayalaştırmadan önce hangi belediyenin sorumluluğundaysa yayalaştırıldıktan sonrada o belediyenin sorumluluğunda olacaktır. Yukarıdaki kriterlere uygun yolların mülkiyetinin ve sorumluluğunun Büyükşehir Belediyesine ait olması, bu yolların her türlü yapım, bakım ve onarım ile yaya ve taşıt trafiği açısından yapılması gereken uygulamaların Büyükşehir Belediyesince yapılması ve Büyükşehir Belediyesi zabıtası tarafından denetiminin yapılması uygun görülmektedir. Büyükşehir Belediyesinin mülkiyet ve sorumluluk ağı dışında kalan yolların her türlü yapım, bakım ve onarım ile yaya ve taşıt trafiği açısından yapılması gereken uygulamaların İlçe Belediyesince yapılması ve İlçe Belediyesi zabıtası tarafından denetiminin yapılması uygun görüldüğünden, Buna göre; Sakarya Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki yolların yukarıda yazılı kriterlere ve ekli listelerde belirtildiği şekilde kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan 30/04/2015 tarihli Ulaşım Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.05.2015
234
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Erenler İlçesi, Erenler Mahallesi 104 ada 1 ve 10 nolu parsellere ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
11.05.2015
235
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Sapanca İlçesi, Yanık Mahallesi, 515, 516 ve 537 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifi.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
11.05.2015
236
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/25000 NAZIM İMAR PLANLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI.
Karapürçek İlçesi, Hocaköy, Teketaban, Mesudiye, Yüksel, Yazılıgürgen, Meşepınarı ve Harmanlı Mahallelerinin 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
11.05.2015
237
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 PLANLARA İTİRAZ
Karapürçek İlçesi, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine ilan askı süresi (03/04/2014? 03/05/2014) içerisinde yapılan itirazlar.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
11.05.2015
238
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TAHSİS
Karapürçek İlçesi, İnönü Mahallesi 3 pafta, 1676 parsel nolu 15.350,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın 1.027,00 m2?lik kısmının Büyükşehir Belediyemiz İtfaiye Dairesi Başkanlığı Müfreze Ekibi için 10 yıllığına tahsisi.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Müdahale Şube Müdürlüğüne bağlı Karapürçek Müfreze ekibi kurulacağından Mülkiyeti Karapürçek İlçesine ait İnönü Mahallesi 3 pafta, 1676 parsel nolu 15.350,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın 1.027,00 m2?lik kısmının 5393 sayılı Belediye Kanununun 18-e bendine göre Sakarya Büyükşehir Belediyesi adına 10(on) yıl süre ile bedelsiz olarak tahsisinin kabulüne, Oybirliği ile karar verilmiştir.
11.05.2015
239
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BELEDİYE BAŞKANINA VE ENCÜMENE YETKİ VERİLMESİ
Mülkiyeti Belediyemize ait Adapazarı İlçesi, Karakamış Mahallesi, 2994 ada, 2 parsel nolu 10.000,68 m2 yüzölçümlü taşınmazın satış işlemi için Başkana ve Encümene yetki verilmesi.
Mülkiyeti Belediyemize ait Adapazarı İlçesi, Karakamış Mahallesi, 2994 ada, 2 parsel nolu 10.000,68 m2 yüzölçümlü taşınmazın satış işlemi yapılacağından 5393 sayılı Belediye Kanunu?nun 18. maddesinin (e) bendine istinaden satış ile ilgili iş ve işlemler için Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki TOÇOĞLU?na ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesinin kabulüne, Oybirliği ile karar verilmiştir.
11.05.2015
240
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TAHSİS
Serdivan İlçesi, Adalı Serdivan Mahallesi, 132 ada, 9 parsel nolu taşınmaz üzerinde intifa hakkı şerhinin terkin edilmesi.
Sakarya İli, Serdivan İlçesi, Adalı Serdivan Mahallesi, 132 ada, 9 parsel nolu taşınmaz üzerinde (İl Özel İdaresinden Belediyemize geçen), 23/07/2008 tarihli ve 14130 yevmiye nolu intifa hakkı (Başlama Tarihi: 23/07/2008 Süre: 25 yıl) şerhi bulunduğu ve parselde ?tevhit-İfraz işlemi? uygulanacağından bahsi geçen şerhin 5393 sayılı Belediye Kanunu?nun 18-e maddesine istinaden terkin edilmesinin kabulüne, Oybirliği ile karar verilmiştir.
11.05.2015
241
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BELEDİYE BAŞKANINA VE ENCÜMENE YETKİ VERİLMESİ
6360 sayılı kanun ile Sakarya İl Özel İdaresinden Belediyemize devredilen Akyazı İlçesi Kuzuluk Mahallesi 1707, 1721 ve 1722 parsellerin ½ hissesinde kurulacak irtifak hakkı tesisi.
6360 sayılı Kanun ile Sakarya İl Özel İdaresinden Belediyemize devredilen Akyazı İlçesi Kuzuluk Mahallesi 1707, 1721 ve 1722 parsellerin ½ hissesinde protokolde ifade edildiği üzere kurulacak olan irtifa hakkı tesisi ile ilgili iş ve işlemler için 5393 sayılı Belediye Kanunu?nun 18-e maddesine göre Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki TOÇOĞLU?na ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesinin kabulüne, Oybirliği ile karar verilmiştir.
11.05.2015
242
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
NORM KADROLAR
Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı kadro ihdası.
Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına ilişkin esaslar dâhilinde Büyükşehir Belediyesinde Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı kadrosunun iptal edilerek, Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı olarak yeniden kadro ihdası için (III sayılı) cetvelin onaylanmasının kabulüne, Oybirliği ile karar verilmiştir.
11.05.2015
243
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
NORM KADROLAR
Yazı işleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı kadrosunun iptal edilerek, ihdas edilen Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı şube müdürlüğü birimlerinin kurulması ve ödeneklerinin aktarılması.
5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu?nun 21. maddesi çerçevesinde Yazı işleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığının iptal edilerek bağlı müdürlükleri olan Yazı İşleri ve Arşiv Şube Müdürlüğü ile Kararlar Şube Müdürlüğünün İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına bağlanmasına ve kalan ödeneklerinin de aynı daire başkanlığına aktarılmasına, Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı kurularak bu Daire Başkanlığına bağlı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü, Bitkisel Üretim Destekleme Şube Müdürlüğü, Muhtarlık İşleri Şube Müdürlüğünün kurulmasına ve ödeneklerinin de 2015 Mali Yılı yedek ödeneğinden karşılanmasına, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğünün Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığına bağlanarak kalan ödeneklerinin de aynı daire başkanlığına aktarılmasının kabulüne, Oybirliği ile karar verilmiştir.
11.05.2015
244
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
NORM KADROLAR
Kadro iptal ve ihdas.
5393 sayılı Kanunun 18. maddesi (l) bendi ve Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. maddesine istinaden (II) Sayılı Boş Kadro Değişiklik Cetveli ile (III) Sayılı Dolu Kadro Değişiklik Cetvelinin onaylanmasının kabulüne, Oybirliği ile karar verilmiştir.
11.05.2015
245
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
SÖZLEŞMELİ PERSONEL
Sözleşmeli personel çalıştırılması ve ücret tespiti.
5393 Sayılı Belediye Kanunu?nun 49. maddesi (3.4 ve 5. fıkraları) sözleşmeli personel istihdamına imkan sağladığından, Büyükşehir Belediyesinde çalıştırılacak olan sözleşmeli personelin unvan bazında 01/01/2015 tarihinden geçerli olmak üzere hazırlanacak olan ücret tavanını aşılmamak kaydıyla ücret tespiti ile 375 sayılı KHK?nin 9. maddesinin 9. fıkrasına göre belirlenen oran ve tutarda ek ödeme verilmesine ait kararın kabulüne, Oybirliği ile karar verilmiştir.
11.05.2015
246
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ÜCRET ÇİZELGESİNİN GÖRÜŞÜLMESİ.
2015 Mali Yılı Gelir Tarifesindeki ?7. Tarım ve Hayvancılık amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarında, planlama alanının her m2. si için alınacak ücret? maddesinin iptal edilmesi.
Büyükşehir Belediye Meclisinin 08/12/2014 tarih ve 13/410 sayılı meclis kararı ile kabul edilen 2015 Mali yılı Gelir Tarifesinde yer alan İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Şehir ve Planlama Müdürlüğünün ?7. Tarım ve Hayvancılık amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarında, planlama alanının her m2. si için alınacak ücret? maddesinin iptal edilmesinin kabulüne, Oybirliği ile karar verilmiştir.
11.05.2015
247
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
GARANTÖR OLUNMASI
SASKİ Genel Müdürlüğünün ek krediye ilişkin Büyükşehir Belediyemizin garantör olarak gösterilmesi ve işlemler için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi.
Büyükşehir Belediyemizin bağlı kuruluşu olan SASKİ Genel Müdürlüğü?ne ?4. İsale Hattı İnşaatı Yapımı? işi için 10/12/2012 tarih ve 12/431 sayılı Meclis kararı ile İller Bankası A.Ş.?den 17.500.000,00-TL garantör olduğumuz kredinin yetersizliğinden tekrar İller Bankası A.Ş.?den 240 ay?a kadar kullanacağı 1.691.195,16-TL bedelli ek krediye ilişkin düzenlenen kredi sözleşmelerinden kaynaklanan her türlü ödeme yükümlülüğünü sözleşme hükümleri çerçevesinde yerine getirememesi ve/veya Banka tarafından dağıtılan yasal payların herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamının garantör olarak gösterilmesine, konuya ilişkin her türlü işlemin yürütülebilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki TOÇOĞLU?na yetki verilmesinin kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.05.2015
248
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ÜYE SEÇİMİ
Sakarya Büyükşehir Belediyesinin Avrupa Bölgeler Meclisi?ne üyeliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.05.2015
249
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KARDEŞ ŞEHİR İLİŞKİSİ KURULMASI
Bosna Hersek?in Bijeljina şehri ile kardeş şehir ilişkisi kurulması.
5393 sayılı Belediye Kanunu?nun 18. maddesinin p bendine göre Bosna Hersek?in Bijeljina şehri ile kardeş şehir ilişkisi kurulması çalışmalarının başlatılması, amacıyla protokolün imzalanması için Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeki TOÇOĞLU?na yetki verilmesinin kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.05.2015
250
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Erenler İlçesi Küpçüler Mahallesi 27 M-II pafta, 1323 ada, 6 nolu parselin İlköğretim Alanı olarak planlanmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama imar plan değişikliği onama yetkisinin Büyükşehir Belediye Meclisine verilmesi.
Erenler İlçe Belediye Meclisinin 04/05/2015 tarih ve 31 sayılı meclis kararıyla uygun görülen, Erenler İlçesi Küpçüler Mahallesi 27 M-II pafta, 1323 ada, 6 nolu parselin bulunduğu İlköğretim Alanında E=0,7?nin E=1,00 olarak Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama imar plan değişikliğine dair onama yetkisinin Büyükşehir Belediye Meclisine devir edilmesinin kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.05.2015
251
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI
Arifiye İlçesi, Hanlımerkez, Hanlıköy ve Sakarya Mahallelerine ait 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama imar planı değişikliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Oybirliği ile karar verilmiştir.
11.05.2015
252
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Hendek İlçesi, Başpınar Mahallesi 283 ada, 13 ve 14 nolu parselleri içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.05.2015
253
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KESİN HESAP
Büyükşehir Belediyemizin 2014 Mali Yılı İdari ve Taşınır Kesin Hesabı ile İl Özel İdaresi 3 aylık Kesin Hesabı .
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.