Meclis Gündem ve Kararları

Karar Tarihi Numarası Müdürlük / Konu Özet İçeriği / Eylem
13.04.2015
153
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Korucuk Mahallesi, 1696 ada 2 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği.
Adapazarı İlçe Belediye Meclisince alınan 05.01.2015 tarih ve 1/4 sayılı kararı ile uygun görülen Korucuk Mahallesi, 1696 ada, 2 nolu parsele ilişkin E:1.00, Yençok=Serbest olarak Belediye Hizmet Alanı amaçlı hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin kabulünün uygun olacağı yönündeki 20/03/2015 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
13.04.2015
154
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Serdivan İlçesi, Esentepe Mahallesi, 18078 nolu parsele ilişkin hazırlanan Yurt Alanı amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve buna bağlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Serdivan İlçesi, Esentepe Mahallesi, 18078 nolu parsele ilişkin hazırlanan Yurt Alanı amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve buna bağlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olacağı yönündeki 23/03/2015 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun MHP grubuna mensub Meclis üyeleri Erkal ETÇİOĞLU, Hacı Rüstem PİRİMOĞLU, İlhan FİLİZ, Ahmet Ziya AKAR, Hüdaverdi BAHADIR, Cengiz ŞİŞMAN, Murat ÖZ, Fatih ŞENTÜRK,Zeynel ASAL,Sebati KOÇSAR?ın red oylarına karşılık kabulüne, Oy çokluğu ile karar verilmiştir.
13.04.2015
155
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 PLANLARA İTİRAZLAR
Erenler İlçesi Çaybaşıyeniköy, Hürriyet, Tepe, Tuapsalar ve Şükriye Mahallelerini 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama imar planına askı süresince yapılan itirazlar.
Erenler Belediye Meclisinin 02.03.2015 tarih ve 22 sayılı kararı ile itiraz konularından (23 adet) uygun görülen 4 adet itiraza ilişkin olarak; - Şükriye Mahallesi, 3 pafta, 79 nolu parseldeki 2 katlı binanın bulunduğu alanın park alanından çıkartılarak konut alanına dönüştürülmesi yönünde yapılan itiraza ilişkin alınan kararın, önceki yürürlükteki planda imarlı bir alan olması gerekçesiyle kabulünün uygun olacağı, - Çaybaşıyeniköy Mahallesi, 2 pafta, 695 nolu parsel üzerindeki mevcut yapıların ada sınırı içinde kalacak şekilde yeniden düzenlenmesi yönünde yapılan itiraza ilişkin alınan kararın, plandaki 12.00 m.lik imar yolunun kesiştiği bölgede kavşak düzenlemesini bozacağı gerekçesiyle reddinin uygun olacağı, - Çaybaşıyeniköy Mahallesi, 20 O-I pafta, 121 ada, 1 nolu parsel ile ilgili itiraza ilişkin alınan kararın, kabulünün uygun olacağı, - Çaybaşıyeniköy Mahallesi, 20 O-IV pafta, 1499 nolu parsel üzerinden geçen yolun yine kendi parsel sınırları içinde kuzeybatı istikametinde kaydırılması yönünde yapılan itiraza ilişkin alınan kararın, kabulünün uygun olacağı, yönündeki 23/03/2015 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
13.04.2015
156
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 PLANLARA İTİRAZLAR
Erenler İlçesi Şeyhköy Mahallesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama imar planına ilan askı süresince yapılan itiraz.
Erenler Belediye Meclisinin 02.03.2015 tarih ve 20 sayılı kararı ile itiraz konularından (21 adet) uygun görülen bir adet itiraza ilişkin olarak; - 4 pafta, 65 nolu parselin kuzeyindeki park ve imar adası arasında kalan yaya yolunun kaldırılması yönünde yapılan itiraza ilişkin alınan kararın kabulünün uygun olacağı yönündeki 27/03/2015 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
13.04.2015
157
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 PLANLARA İTİRAZLAR
Erenler İlçesi Alancuma ve Horozlar Mahallelerine ait Kırsal Yerleşme Alan Sınırlarına askı süresince yapılan itirazlar.
? Horozlar Mahallesi Kırsal Yerleşim Alan Sınırına ilişkin; - 12.01.2015 tarih ve 123/206 kayıt nolu dilekçe ile 230-894-248-244 ve 245 nolu parsellere yönelik alınan kararla belirlenen sınırın kabulünün uygun olacağı, - 15.01.2015 tarih ve 186/202 kayıt nolu dilekçe ile 1 pafta, 477 nolu parsele yönelik alınan kararla belirlenen sınırın kabulünün uygun olacağı, - 14.01.2015 tarih ve 165/183 kayıt nolu dilekçe ile 241 ve 242 nolu parsellere yönelik alınan kararla belirlenen sınırın kabulünün uygun olacağı, - 15.01.2015 tarih ve 177/192 kayıt nolu dilekçe ile 241 nolu parsele yönelik alınan kararla belirlenen sınırın kabulünün uygun olacağı, - 19.01.2015 tarih ve 235/252 kayıt nolu dilekçe ile 240 nolu parsel ile E1 pafta, 243 nolu parsele yönelik alınan kararın kabulünün uygun olacağına, - 15.01.2015 tarih ve 183/197 kayıt nolu dilekçe ile 241 nolu parsele yönelik alınan kararla belirlenen sınırın kabulünün uygun olacağı; - 19.01.2015 tarih ve 239/255 kayıt nolu dilekçe ile 1 pafta 478 parsel ile 176 - 478 - 239 nolu parsellere yönelik alınan kararla belirlenen sınırın kabulünün uygun olacağı; ? Bu sınırların; onaylı Köy Yerleşik Alan sınırlarıyla örtüşmeyen kısımlarında, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu uyarınca Tarım İl Müdürlüğünün uygun görüşünün alınmasının uygun olacağı, yönündeki 27/03/2015 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
13.04.2015
158
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 PLANLARA İTİRAZLAR
Erenler İlçesi Büyükesence Mahallesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama imar planına ilan askı süresince yapılan itirazlar.
Erenler Belediye Meclisinin 02.03.2015 tarih ve 19 sayılı kararı ile itiraz konularından (7 adet) uygun görülen 3 adet itiraza ilişkin olarak; - 6 pafta, 1633 nolu parsel üzerinde bulunan yol ve yeşil alanın kaydırılması yönünde yapılan itiraza ilişkin alınan kararın, kabulünün uygun olacağı, - 6 pafta, 1805 nolu parsel üzerinden geçen yolun kaydırılması yönünde yapılan itiraza ilişkin alınan kararın, kabulünün uygun olacağı, - 14 pafta, 1598 nolu parselin bir kısmından geçen 7.00 m.lik imar yolunun kaldırılması yönünde yapılan itiraza ilişkin alınan kararın, yolun kaldırılması ile oluşan yapı adasının erişim mesafelerinin artması, bu durumun şehircilik ilke ve esaslarına aykırı olması nedeniyle reddinin uygun olacağı yönündeki 20/03/2015 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
13.04.2015
159
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI
Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, Hendek İlçesi, Başpınar Mahallesi, 118 ada, 11, 12, 18, 23, 28 ve 29 parsel sayılı taşınmazlar ve yakın çevresine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı.
Sakarya 1. İdare Mahkemesinin E=2013/843 - K:2014/1101 nolu kararının uygulanması yönünde; Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, Hendek İlçesi, Başpınar Mahallesi, 118 ada, 11, 12, 18, 23, 28 ve 29 parsel sayılı taşınmazlar ve yakın çevresine ilişkin hazırlanan Ortaöğretim Tesis Alanı, Resmi Kurum Alanı kullanımlarını içeren 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının kabulünün uygun olacağı yönündeki 27/03/2015 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
13.04.2015
160
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ REVİZ İMAR PLANI
Hendek İlçe Belediye Başkanlığınca talep edilen 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planında değişiklik öngören ve üç madde halindeki değişiklik teklifi.
Söz konusu plan değişikliği tekliflerinden; 1. Mülkiyeti Hendek Belediyesine ait, Başpınar Mahallesi, G25A-25B pafta, 283 ada, 14 nolu parselin ?Ticaret Alanı?na, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, G25A-25B pafta, 283 ada, 13 nolu parselin bir kısmının ?Belediye Hizmet Alanı? bir kısmının da ?Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı? olarak planlanmasını içeren değişiklik teklifinin OYÇOKLUĞU ile KABULÜNÜN uygun olacağı, 2. Yeni Mahalle, G25A-25B pafta, 707 ada, 6 ve 7 nolu parsellere isabet eden ?Park Alanı?nın 707 ada, 1 ve 12 nolu parsellerin doğusunda bulunan kadastral boşluğa kaydırılmasını içeren değişiklik teklifinin OYBİRLİĞİ ile KABULÜNÜN uygun olacağı, 3. Bayraktepe ve Rasimpaşa Mahalleleri sınırları içinde kalan, G25A-20C ve G25A-20D paftalarına isabet eden, 20.00 metrelik imar yoluna cephesi bulunan ve Ticaret Alanı olarak planlanan, 383 ada, 4 nolu parsel, 384 ada, 2 nolu parsel, 385 ada, 1 nolu parsel, 386 ada, 1 nolu parsel, 388 ada, 1,2 ve 3 nolu parseller, 389 ada, 1,2 ve 3 nolu parseller, 390 ada, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 nolu parseller, 391 ada, 4 nolu parsel, 392 ada, 2, 5 ve 6 nolu parseller, 770 ada, 6 ve 7 nolu parseller, 771 ada, 6 ve 7 nolu parseller, 772 ada, 5, 6 ve 7 nolu parseller, 773 ada, 3, 4, 5 ve 6 nolu parseller, 819 ada, 6, 7, 8 ve 9 nolu parseller, 14 ada, 37, 38, 39, 40, 42 ve 43 nolu parseller, 315 ada, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 nolu parseller, 823 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 nolu parseller, 397 ada, 1 nolu parsel, 398 ada, 1 nolu parsel, 399 ada, 1 ve 2 nolu parseller, 400 ada, 1 nolu parsel, 401 ada, 1 nolu parsel, 402 ada, 1 nolu parsellerin; Gelişme Konut Alanı (40 kişi/ha) olarak; 769 ada, 4, 5 ve 6 nolu parsel, 820 ada, 5, 6 ve 7 nolu parsel, 821 ada, 6 nolu parsel, 14 ada, 46, 47, 48, 200, 211 ve 212 nolu parsel, 326 ada, 1, 2 ve 8 nolu parseller, 18 ada, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 68, 94, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 124 ve 125 nolu parseller, 824 ada, 1 nolu parselin bir kısmı ve 824 ada, 2 ve 3 nolu parseller, 393 ada, 7 nolu parselin bir kısmı ve 393 ada, 1, 3, 4, 5, 6 ve 9 nolu parsellerin Meskun Konut Alanı (50 kişi/ha) olarak dönüştürülmesini içeren değişiklik teklifinin OYBİRLİĞİ ile KABULÜNÜN uygun olacağı, Ayrıca söz konusu bu üç adet değişiklik teklifinin yapıldığı Hendek İlçesi Merkezini kapsayan 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı?nın 1 pafta, 13 ada, 5 ve 6 nolu parsellere ilişkin kısmı Sakarya 1. İdare Mahkemesinin E=2013/768 ? K:2014/818 nolu kararı ile iptal edilmiştir. Bu kararın uygulanmasına yönelik olarak, aynı mahkeme kararına göre Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.02.2015 tarih ? 2/50 sayılı kararı ile onaylanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği esas alınarak hazırlanan 13 ada, 5 ve 6 nolu parselleri etkileyen imar yoluna ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı?nda bu tekliflerle birlikte kabulünün uygun olacağı yönündeki 27/03/2015 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
13.04.2015
161
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/25000 VE 1/5000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANI TALEBİ
Karasu Sahiline yönelik İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığınca hazırlanan 1/1000 ve 1/5000 ölçekli İmar Planları ile 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Plan teklifleri.
Karasu Sahiline yönelik mülkiyeti Karasu İlçe Belediyesine ait 338 ada, 1 nolu parsele ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığınca Rekreatif amaçlı hazırlanan 1/1000 ve 1/5000 ölçekli İmar Planları ile 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Plan tekliflerinin kabulünün ve plan değişikliklerinin onaylanmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığına iletilmesinin uygun olacağı, yönündeki 02/04/2015 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
13.04.2015
162
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Karasu İlçesi, İncilli Mahallesi ve Kabakoz Mahallesi sınırlarında Teknik Altyapı Alanına dönüştürülmesi şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişiklikleri.
Karasu İlçe Belediye Meclisince alınan 07.08.2014 tarih ve 73 sayılı kararı ile uygun görülen İncilli Mahallesi ve Kabakoz Mahallesi sınırlarında doğalgaz bölge regülatörü yapımına dair yürürlükteki imar planında park alanı olan yerlerin bir kısmının Teknik Altyapı Alanına dönüştürülmesi şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliklerinin kabulünün uygun olacağı, yönündeki 27/03/2015 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
13.04.2015
163
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Arifiye İlçesi, I.Organize Sanayi Bölgesi II.Etap genişleme alanı ve Merkezi İş ve Konut Alanının Küçük Sanayi Alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliklerine askı süresince yapılan itirazlar.
Söz konusu itirazlardan; 1. Arifiye Belediye Başkanlığının 16.02.2015 tarih ve 647 sayılı yazısı ile değişiklik sınırının, alanın kuzeyinde bulunan 15.00 m?lik imar yolunun röper alınacak şekilde düzenlemesine ilişkin yapılan itirazın; söz konusu imar yolunun güzergahı boyunca terki yapılmamış olması nedeniyle REDDİNİN uygun olacağı, 2. 19/02/2015 tarih ve 3853 kayıt nolu dilekçe ile, Hanlı Sakarya Mahallesi 5936, 5941, 5871, 6364 nolu parsellerde bulunan tesislerin yolda kaldığı gerekçesiyle, 20.00 m?lik yola yapılan itirazın, Merkezi İş ve Konut Alanından Küçük Sanayi Alanına dönüştürülen kısım ile ilgili OSB genişleme alanı olması yönünde işlemlere başlanıldığından REDDİNİN uygun olacağı, 3. 19/02/2015 tarih ve 3854 kayıt nolu dilekçe ile, Hanlı Sakarya Mahallesi 5959, 5972, 6035, 6066 nolu parsellere ilişkin yeşil alanın daraltılması ve 20.00 m?lik yolun kaydırılması yönünde yapılan itirazın, Merkezi İş ve Konut Alanından Küçük Sanayi Alanına dönüştürülen kısım ile ilgili OSB genişleme alanı olması yönünde işlemlere başlanıldığından REDDİNİN uygun olacağı, yönündeki 27/03/2015 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
13.04.2015
164
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 PLANLARA İTİRAZLAR
Erenler İlçesi, Yeni Mahalle, Küpçüler, Tabakhane, Hacıoğlu, Dilmen, Bağlar, Yeşiltepe ve Erenler Mahallelerini kapsayan, yaklaşık 850 ha alana ait 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına ilan askı süresince yapılan itirazlar.
Erenler Belediye Meclisinin 09.03.2015 tarih ve 3/152 sayılı kararında maddeler halinde yazılan itiraz konularının (Erenler Belediyesinin 14 adet itiraz konusu 1 madde, diğer itirazlar 26 madde halinde olmak üzere toplam 27 adet itiraz) mevzuat çerçevesinde incelenmesi sonucunda itirazlara ilişkin alınan kararın; Kurum ve kişiler tarafından yapılan itirazlar: 1) 1. Maddedeki, Bağlar Mahallesi 1 pafta 793 nolu parsel üzerinden geçen 7 m.lik yolun kaldırılması talebi konulu itiraza yönelik kısmının; Bu yolun bölge itibariyle fazla eğimli bir noktada olması ve yolun Fatih Caddesi ile Türbe Caddesinin birleştiği kavşağa çok yakın olması gerekçeleriyle açılmasının mümkün olmadığı düşünüldüğünden, parkın etrafında 3 m.lik yaya yolu oluşturulmak kaydıyla 7 m.lik yolun kaldırılarak iki adanın birleştirilmesi şeklinde düzenleme yapılmış olup; bu durumda ada erişim mesafeleri artarak şehircilik ilke ve esaslarına aykırı bir durum oluşacağından ve oldukça eğimli olduğu belirtilen arazide yolun taşıt yolu olarak değil yaya yolu olarak düzenlenmesinin teknik olarak mümkünlüğü nedeniyle reddinin uygun olacağı, 2) 2. 6. 7. ve 8. Maddelerdeki, Erenler Mahallesi, 26 pafta, 2397 -2398 nolu parseller üzerinde bulunan park alanının kaldırılması talebi konulu itiraza yönelik kısmının; Söz konusu park alanı kaldırılarak, eşdeğer miktarda park alanı 1002 nolu sokaktaki otopark alanının bir kısmının otopark alanından park alanına dönüştürülmesi şeklinde düzenlenmiş olup; bu düzenlemenin 18.madde uygulaması ile terkini yapılmış olan bir otopark alanının park alanına dönüştürülmesi suretiyle çözümünün şehircilik ilke ve esaslarına aykırılık arzetmesi nedeniyle reddinin uygun olacağı, 3) 3. ve 5. Maddelerdeki, Yürürlükteki planda 10.00 m. planlanan 1008 nolu sokağın enkesitinin 8249 ve 11843 nolu parsellerin önünden de 10.00m olarak devam etmesi yönünde yapılan itiraza yönelik kısmının, kabulünün uygun olacağı, 4) 4. 17. 18. 21. 22. 23. 28. Maddelerdeki, Bağlar Mahallesi 10338 nolu parsel - 11058 ve 11059 nolu parseller ? 7445 nolu parsel ? 11061 nolu parsel ? 11060 nolu parsel ? 11814 nolu parsel ? 10325 nolu parselin bulunduğu yapı adalarının değerlerinin TAKS:0.40 E=1.20 olması yönünde yapılan itirazlara yönelik kısmının kabulünün uygun olacağı, 5) 9. ve 12. Maddelerdeki, Erenler Mahallesi, 26 pafta, 10502 sayılı parselin Otopark Alanından Konut alanına dönüştürülmesi ve 10 metrelik yolun taşıt yolundan yaya yoluna dönüştürülmesi yönünde yapılan itirazlara yönelik kısmının Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26.maddesine aykırı bulunması nedeniyle reddinin uygun olacağı, 6) 11. Maddedeki, İl Sağlık Müdürlüğünün Erenler Mahallesi, 27 M1 pafta, 12909 nolu parselde yeralan mevcut sağlık hizmet binasının yetersiz olması ve yeniden yapılacak olması gerekçesiyle parselin yapılaşma koşullarından E=1.00 değerinin E=1.80?e çıkartılması yönünde yapılan itiraza yönelik kısmının kabulünün uygun olacağı, 7) 14. Maddedeki, Erenler Mahallesi, 239 ada 1 ve 6 nolu parsellerin bulunduğu yapı adasının yapılaşma koşullarından E=1.00 değerinin E=1.20?ye çıkartılması yönünde yapılan itirazın; E=1.05 olarak değiştirilerek kabulünün uygun olacağı, 8) 15. 16. 29. 33. ve 34. Maddelerdeki, Yürürlükteki planda ticaret alanı fonksiyonundaki Erenler Mahallesi, 13139 nolu parsel ? 4988 ve 6840 nolu parseller ? 11919 nolu parsel ? 12905 nolu parsel ? 11806 nolu parsellerin bulunduğu bölgenin B-2 den B-3?e dönüştürülmesi yönünde yapılan itirazlara yönelik kısmının; sözkonusu bölgedeki yapı adalarının boyutlarının küçük olması ve yapı adaları arasından geçen yolların dar olması gerekçeleri ile şehircilik ilke ve esaslarına aykırı olacağından reddinin uygun olacağı, 9) 20.Maddedeki, Yeni Mahallede bulunan Askeri bölge içerisinde 2005 yılı öncesi yapılan bina ve tesislerin yıkılarak yerine İl Jandarma Komutanlığı ve İlçe Jandarma Komutanlığı hizmet binası yapılacağı gerekçesiyle yapılaşma koşullarından E=0.70 değerinin E=1.00?e çıkartılması ve Yençok: 12.50m değerinin Yençok: 18.90m `ye çıkartılması yönünde yapılan itiraza yönelik kısmının Yençok: Serbest olarak değiştirilerek kabulünün uygun olacağı, 10) 32. Maddedeki, Yeşiltepe Mahallesi, 192 ada 5 sayılı parselin bulunduğu yapı adasının yapılaşma değerlerinden E=1.00 değerinin E=1.20?ye çıkartılması yönünde yapılan itirazın; E=1.05 olarak değiştirilerek kabulünün olacağı, 11) 37. Maddedeki, Hacıoğlu Mahallesi, 6876 sayılı parselin içinde bulunduğu yapı adasının adanın ayrık yapı nizamından bitişik yapı nizamına dönüştürülmesi yönünde yapılan itiraza yönelik kısmının çevre imar adaları ile bütünlük arzettiği gerekçesiyle kabulünün uygun olacağı, Erenler Belediyesince yapılan itirazlar(meclis kararındaki 39. Madde) 1) 1.madde: Yürürlükteki planda ticaret alanı fonksiyonundaki mevcutta Marangozlar Sanayi olarak adlandırılan ve küçük sanayi sitesi şeklinde yapılaşması teşekkül etmiş olan kuzeyinde Erenler Caddesi batısında Sakarya Caddesi ve güneyinde Atatürk Sanayi Sitesini kapsayan bölgenin B-2 den B-3?e dönüştürülmesi yönünde yapılan itirazlara yönelik kısmının; sözkonusu bölgedeki yapı adalarının boyutlarının küçük olması ve yapı adaları arasından geçen yolların dar olması gerekçeleri ile şehircilik ilke ve esaslarına aykırı olacağından reddinin uygun olacağı, 2)2. madde: Yürürlükteki planda ayrık nizam T1-T2-T3 olarak belirtilen yapı adalarının Ticaret alanı olarak gelişiminin sağlanabilmesi için E=1.00 değerinin E=1.20?ye çıkartılması ve Yençok=10.50m `den Yençok=12.00m?ye çıkartılması yönünde yapılan itiraza yönelik kısmının E=1.05, Yencok=12.00 m. (maksimum kat sayısı=3 kat) olarak değiştirilerek kabulünün uygun olacağı, 3) 3.madde: İtiraz konusu plandan önce yürürlükte bulunan 30.05.2002 tarih onaylı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planında ayrık yapı nizamına tabi 3 kat yapılaşma verilmiş yapı adalarında teşekkülün TAKS=0.40 KAKS=1.20 olarak oluşması gerekçesiyle yapı adalarının yapılaşma değerlerinin TAKS:0.40 E=1.20 olması yönünde yapılan itiraza yönelik kısmının kabulünün uygun olacağı, 4) 4.madde: Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin İlave gösterimler ile ilgili değişikliklere uygun olacak şekilde planda gösterimlerle ilgili genel düzeltme yapılması yönünde yapılan itiraza yönelik kısmının ilave gösterimlerden önceki gösterim planı açıklayıcı olması gerekçesiyle plan değişikliğinin gerektirir bir durum olmadığından reddinin uygun olacağı, 5) 5. ve 6. Maddeler: Yürürlükteki planda konut alanında kalan Tabakhane Mahallesi 8848 nolu parselin bulunduğu kısım ile 9370-9371-9372-9351 nolu parsellerin bulunduğu kısmın mevcut yapılaşmalar gerekçesiyle A-3 yapı nizamından B-3 yapı nizamına dönüştürülmesi ve parsel sınırlarına göre ada bölüm çizgisinin oluşturulması yönünde yapılan itiraza yönelik kısmının sözkonusu bölgedeki yapı adalarının boyutlarının küçük olması ve yapı adaları arasından geçen yolların dar olması gerekçeleri ile şehircilik ilke ve esaslarına aykırı olacağından reddinin uygun olacağı, 6) 7. 8. ve 9. Maddeler: Hacıoğlu Mahallesi 11294 nolu parselin batısında bulunan yapı adasının Evliya Çelebi Caddesine bakan kısmı, Erenler Mahallesi 7848 nolu parselin batısında bulunan yapı adasının Evliya Çelebi Caddesine bakan kısmı ile Erenler Mahallesi 8126-8127 nolu parsellerin Evliya Çelebi Caddesine bakan kısmının TİCK olarak düzenlenmesi yönünde yapılan itiraza yönelik kısmının kabulünün uygun olacağı, 7) 10.madde: Yürürlükteki planda Spor Tesis Alanında kalan Erenler Mahallesi 135 ada 1 nolu parselin yapılaşma koşullarından E=0.70 değerinin E=1.00?e çıkartılması yönünde yapılan itiraza yönelik kısmının kabulünün uygun olacağı, 8) 11.madde: Yürürlükteki planda Kültürel Tesis Alanı gösterimlerinin tamamının Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı olarak düzenlenmesi yönünde yapılan itiraza yönelik kısmının 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygunluğu bulunduğundan kabulünün uygun olacağı, 9) 12. Madde Erenler Mahallesi 717 nolu ticaret adasının çekme mesafelerinin 5.00 metre olarak işlenmesi yönünde yapılan itiraza yönelik kısmının çevredeki ticaret adalarının çekme mesafeleri ile bütünlük arz ettiği gerekçesiyle kabulünün uygun olacağı, 10) 13. Madde: Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.12.2014 tarih ve 13/393 kararıyla onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliklerine uygun olarak 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişiklikleri bu plana işlenmiş olup, bu çerçevede yapılan itiraza yönelik kısmının/ kabulünün/değiştirilerek kabulünün uygun olacağı, 11) 14. Madde: Yürürlükteki planın plan notlarının değişikliğini içeren itiraza yönelik kısmının ekli plan notu paftasındaki gibi değiştirilerek kabulünün uygun olacağı yönünde tanzim olunan 3 sayfadan oluşan 07/04/2015 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
13.04.2015
165
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI
Arifiye İlçesi sınırlarında kalan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında Süs Bitkiciliği Fuar Alanı olarak planlanan yaklaşık 337 hektarlık alana ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı.
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı?nın 10.04.2014 tarih ve 510 sayılı yazısı ile Meclis Başkanlığına sunulan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile üst ölçekli planlar esas alınarak Süs Bitkiciliği - Sera ve Fuar Alanı / İdari Tesisler ve Sosyo Kültürel Tesisler Alanı / Park Alanları gibi fonksiyonları içeren Süs Bitkiciliği ve Fuar Alanı planlanmıştır. Plana ilişkin Türkiye Elektrik İletim A.Ş Genel Müdürlüğü Çevre ve Kamulaştırma Dairesi Başkanlığı?nın 19/06/2014 tarih ve 2050 sayılı, Sakarya Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü?nün 01/07/2014 tarih ve 3809 sayılı, Kocaeli Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü?nün 25/11/2014 tarih ve 11759 sayılı, Devlet ve Su İşleri Genel Müdürlüğü 3.Bölge Müdürlüğü?nün 21/05/2014 tarih ve 307588 sayılı, Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. Yapım ve Emlak Kamulaştırma Müdürlüğü?nün 26/05/2014 tarih ve 4094 sayılı, Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı?nın 22/05/2014 tarih ve 241-2661 sayılı, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü?nün 09/07/2014 tarih ve 492 sayılı yazı ile 18/03/2015 tarih ve 272/2327 sayılı yazıları ile uygun görüşler alınmıştır. Ayrıca; alana ilişkin İçişleri Bakanlığı 15/01/2015 tarihli Bakan onayı ile kamu yararı kararı verilmiş olup, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü?nün 18/03/2015 tarih ve 272/2327 sayılı yazı ile gönderilen 18/03/2015 onay tarihli Toprak Koruma Projesi mevcuttur. Plan, 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/c maddesi ve ?Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği? hükümlerince incelendiğine dair tanzim olunan İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 20/03/2015 tarihli raporunun okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Arifiye İlçesi sınırlarında kalan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında Süs Bitkiciliği Fuar Alanı olarak planlanan yaklaşık 337 hektarlık alana ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının kabulünün uygun olacağı yönündeki 20/03/2015 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
13.04.2015
166
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Sapanca Gölü I. Derece Doğal Sit Alanı Sınırının Arifiye İlçesindeki kısmının düzeltilmesi yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklik teklifi.
Sapanca Gölü I. Derece Doğal Sit Alanı Sınırının Arifiye İlçesindeki kısmının düzeltilmesi yönünde hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan değişiklik teklifinin kabulünün uygun olacağı yönündeki 23/03/2015 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
13.04.2015
167
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI
Sapanca İlçesi, Gazipaşa Mahallesinde yapılacak olan Kentsel Dönüşüm Projesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan teklifi.
Sapanca İlçesi, Gazipaşa Mahallesinde yapılacak olan Kentsel Dönüşüm Projesine yönelik hazırlanan ve daha önce Kentsel Dönüşüm Alan Sınırı içinde olan ancak proje dışına çıkartılan 5.600 m².lik bir alanı da kapsayan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan teklifinin kabulünün uygun olacağı yönündeki 27/03/2015 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
13.04.2015
168
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Sapanca İlçesi, Dibektaş Mahallesi, 3 pafta, 216,225,226,253,254 ve 753 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Sapanca İlçe Belediye Meclisince alınan 02.02.2015 tarih ve 2015/16 sayılı kararı ile uygun görülen Dibektaş Mahallesi, 3 pafta, 216,225,226,253,254 ve 753 nolu parsellere yönelik hazırlanan ve parseller arasından geçen 10.00 metrelik imar yolunun kaldırılması 08/09/2014 tarih ve 10/243 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlandığından 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin kabulünün uygun olacağı yönündeki 20/03/2015 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
13.04.2015
169
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Sapanca İlçesi, Rüstempaşa Mahallesi, 43 ada, 155 ve 156 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Sapanca İlçe Belediye Meclisince alınan 02.02.2015 tarih ve 2015/14 sayılı kararı ile uygun görülen Rüstempaşa Mahallesi, 43 ada, 155 ve 156 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin eksilen park ve Sosyal Tesis Alanının mevzuata uygun hale getirilmesi gereğince; eksilen park alanının Kültürel Tesis Alanının kuzeyine taşınarak tamamlanması, eksilen Sağlık Tesis Alanının da planda yeralan yolkenarı otoparkının 10.00 m.lik yola dönüştürülerek bu otopark ihtiyacının Sağlık Tesis Alanında karşılanabilirliğinin mümkün olması nedeniyle ekli plandaki DEĞİŞTİRİLEREK kabulünün uygun olacağı yönündeki 23/03/2015 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
13.04.2015
170
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 PLANLARA İTİRAZLAR
Sapanca İlçesi, Akçay, Balkaya, Erdemli, Fevziye, Hacımercan, İkramiye, Memnuniye, Muradiye, Nailiye, Şükriye ve Uzunkum Mahallelerine ait Kırsal Yerleşme Alan Sınırlarına ilan askı süresince yapılan itirazlar.
Sapanca Belediye Meclisinin 03.11.2014 tarih ve 2014/78 sayılı kararıyla kabul edilen itirazların mevzuat çerçevesinde incelenmesi sonucunda; Balkaya, Erdemli, İkramiye, Memnuniye, Muradiye, Nailiye Mahallelerine ait Kırsal Yerleşim Alan Sınırlarına yapılan itirazlardan; Büyükşehir Belediye Meclisince belirlenen Kırsal Yerleşim Alan Sınırları içerisinde bulunan parsellere yönelik yapılan itirazlara ilişkin alınan kararın, itiraza konu bir durum bulunmadığından reddinin uygun olacağına, Büyükşehir Belediye Meclisince belirlenen Kırsal Yerleşim Alan Sınırları dışında kalan parsellere yönelik yapılan itirazlara ilişkin alınan kararın, nüfus yoğunluğunu arttırıcı etkisi nedeniyle nazım planın ana kararlarını bozucu bir durum oluşturacağından reddinin uygun olacağına, Akçay, Fevziye, Hacımercan, ve Şükriye Mahallelerine ait Kırsal Yerleşim Alan Sınırlarına yapılan itirazlardan; Akçay Mahallesi Kırsal Yerleşim Alan Sınırlarının belirlenmesine yönelik yapılan itirazlara ilişkin alınan kararın, Akçay deresinin güneyinde bulunan mevcut yerleşim alanlarının olması sebebiyle bu bölgenin sınır içerisine alınmasının ekteki şekilde değiştirilerek kabulünün uygun olacağına, Fevziye Mahallesi Kırsal Yerleşim Alan Sınırlarının belirlenmesine yönelik yapılan itirazlara ilişkin alınan kararın, Fevziye Mahallesinin kuzeybatı kısmının Şükriye ve Hacımercan Mahalleleri ile birlikte bütünlük oluşturulması amacıyla bu bölgenin sınır içerisine alınmasının ekteki şekilde değiştirilerek kabulünün uygun olacağına, Hacımercan Mahallesi Kırsal Yerleşim Alan Sınırlarının belirlenmesine yönelik yapılan itirazlara ilişkin alınan kararın, Hacımercan Mahallesinin güneybatı kısmında mevcut yerleşim alanlarının bulunması ve Şükriye - Fevziye Mahalleleri ile birlikte bütünlük oluşturulması amacıyla bu bölgenin sınır içerisine alınmasının ekteki şekilde değiştirilerek kabulünün uygun olacağına, Şükriye Mahallesi Kırsal Yerleşim Alan Sınırlarının belirlenmesine yönelik yapılan itirazlara ilişkin alınan kararın, Şükriye Mahallesinin kırsal yerleşim alan sınırlarında batıda kalan kısmına; mevcut yapılaşmanın olması nedeniyle güneydoğuya doğru giden yol hattı boyunca belirlenen kısmın eklenmesi, eksi yerleşim bölgesinin kırsal yerleşim alan sınırları içerisine alınması, kuzeyde belirlenen kısmının Hacımercan - Fevziye Mahalleleri ile birlikte bütünlük oluşturulması amacıyla bu bölgenin sınır içerisine alınmasının ekteki şekilde değiştirilerek kabulünün uygun olacağına, Uzunkum Mahallesinde yer alan parsellere yönelik yapılan itirazlara ilişkin alınan kararın; Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.06.2014 tarih ve 7/144 sayılı kararında önerilen sınır içerisinde neredeyse hiç yapı bulunmaması, 29.04.1981 tarihinde onaylanmış köy yerleşik alan sınırlarının tamamına yakının 1. Derece doğal sit alanı içinde kalması ve bu nedenle Uzunkum Mahallesinin statüsünün koruma amaçlı imar planı yapımı aşamasında değerlendirilmesinin mevzuat açısından daha doğru bulunması nedeniyle, Uzunkum Mahallesi Kırsal Yerleşim Alan Sınırının hiç belirlenmemiş olması ve itiraza konu bir durum bulunmaması nedeniyle Uzunkum Mahallesi ile ilgili kısmının tamamına ilişkin yapılan itirazların reddinin uygun olacağına, Ayrıca belirlenmiş Kırsal Yerleşim Alan Sınırlarının önceki onaylı Köy Yerleşik Alan sınırlarıyla örtüşmeyen kısımlarında, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu uyarınca İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün uygun görüşü alınmasının uygun olacağı yönündeki 02/04/2015 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
13.04.2015
171
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Ferizli İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi, 5741 ve 5743 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği.
Ferizli İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi, 5741 ve 5743 nolu parsellere ilişkin hazırlanan Ortaöğretim Tesis Alanı amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin kabulünün uygun olacağı yönündeki 27/03/2015 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
13.04.2015
172
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Mülkiyeti Geyve Belediyesine ait Orhaniye Mahallesi, 108 ada, 61 nolu parsele yönelik Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklik teklifi.
Geyve İlçesi, Orhaniye Mahallesi, 108 ada, 61 nolu parsele yönelik Sosyal Konut üretmek amacıyla hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklik teklifinin kabulünün uygun olacağı yönündeki 20/03/2015 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
13.04.2015
173
SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
YÖNETMELİK
Sosyal Hizmetler ve Yardım Esasları Yönetmeliğinin 5393 sayılı belediye Kanunun 15/b maddesine göre incelenerek görüşülmesi.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Meclisince 10/06/2013 tarihli ve 7/227 sayılı kararıyla kabul edilen ?Sosyal Hizmetler ve Yardım esasları Yönetmeliği? nin Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığının adının Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı şeklinde değişmesi, yönetmelikte sehven yazılmış ibarelerin yeniden düzenlenen şekliyle KABULÜNÜN uygun olacağı yönündeki 17/03/2015 tarihli Hukuk Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
13.04.2015
174
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 PLANLARA İTİRAZ
Mülkiyeti Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne ait Adapazarı İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 589 ada 194 nolu parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliğine ilan askı süresi içerisinde yapılan 1 adet itirazın görüşülmesi.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
13.04.2015
175
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 PLANLARA İTİRAZ
Adapazarı İlçesi, 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Plan Değişikliğine ilan askı süresi içerisinde yapılan 1 adet itirazın görüşülmesi.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
13.04.2015
176
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 PLANLARA İTİRAZLAR
Adapazarı İlçesi, 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına ilan askı süresi içerisinde yapılan itirazlar ile İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığınca tespit edilen hususlara ilişkin plan değişikliği önerilerinin görüşülmesi.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
13.04.2015
177
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 PLANLARA İTİRAZ
Serdivan İlçesi, 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planının muhtelif bölgelerinde yapılan plan değişikliklerine ilan-askı süresi içerisinde yapılan itirazlar ile İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığınca tespit edilen hususlara ilişkin plan değişikliği önerilerinin görüşülmesi.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
13.04.2015
178
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi, İstiklal Mahallesi 9591,9592 ve 6552 parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
13.04.2015
179
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi, Çark Caddesi, Şht. Mehmet Karabaşoğlu Caddesi, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı, Sanayi Caddesi ve ASEM Mobilyacılar Küçük Sanayi Sitesinin bulunduğu alanlarda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
13.04.2015
180
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI
Serdivan İlçesi, Merkez Kuzey 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Plan notu değişikliği ve ilaveleri ile İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığınca hazırlanan plan notu değişikliklerinin görüşülmesi.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
13.04.2015
181
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI
Serdivan İlçesi, Merkez Güney 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Plan notu değişikliği ve ilaveleri ile İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığınca hazırlanan plan notu değişikliklerinin görüşülmesi.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
13.04.2015
182
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 PLANLARA İTİRAZLAR
Erenler İlçesi, D-100 Karayolu üzerinde Pekşenler Kavşağından başlayarak Yeni Şehir Stadının yapıldığı noktada sonlanan ulaşım aksına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına ilan-askı süresi içerisinde yapılan iki adet itirazın görüşülmesi.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
13.04.2015
183
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Erenler İlçesi, D-100 Karayolu üzerinde Pekşenler Kavşağından başlayarak Adapazarı-Karasu Otoyolunun Yenicami Bulvarı ile kesiştiği Yeni Şehir Stadının yapıldığı noktada sonlanan ve kamulaştırması yapılacak olan ulaşım aksına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin görüşülmesi.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
13.04.2015
184
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI
Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Hendek İlçesi Camili Mahallesi, 185 ada, 17 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının görüşülmesi.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
13.04.2015
185
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Karasu İlçesi, Aşağıaziziye Mahallesi 450 ada 216 nolu parselde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin görüşülmesi.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
13.04.2015
186
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Karasu İlçesi, Kabakoz Mahallesi 415 ada 236 nolu parselde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin görüşülmesi.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
13.04.2015
187
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 PLANLARA İTİRAZLAR
Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, Arifiye İlçesi, Aşağıkirazca Mahallesi, 1 pafta, 60 nolu parsel ve yakın çevresine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve buna bağlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilan askı süresi içerisinde yapılan 14 adet itirazın görüşülmesi.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
13.04.2015
188
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE YETKİ VERİLMESİ
Mülkiyeti İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ait Sapanca İlçesi, Ünlüce Mahallesi, G24C06B3A17 pafta, 561 ve 563 nolu parsellere ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapılabilmesi için Büyükşehir Belediyesine yetki verilmesi.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
13.04.2015
189
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Sapanca İlçesi, Hasanpaşa Mahallesi, 426 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifi.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
13.04.2015
190
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KENTSEL DÖNÜŞÜM İÇİN YETKİ VERİLMESİ
Ferizli İlçesi, İnönü Mahallesi sınırlarındaki yaklaşık 123 hektarlık alanın 5393 sayılı kanunun 73. maddesine göre ?Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı? olarak ilan edilmesi ve yürütülecek projeye ait yetkinin Ferizli Belediyesine verilmesi.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
13.04.2015
191
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI
Karapürçek İlçesi Kent Merkezi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
13.04.2015
192
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Geyve İlçesi, Orhaniye Mahallesi, 45 ada, 228 nolu parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
13.04.2015
193
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Pamukova İlçesi, 386 ada, 4,5 ve 6 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik teklifleri.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
13.04.2015
194
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İMTİYAZ BEDELİ
Sakarya Büyükşehir Belediyesine yeni bağlanan ilçelerde toplu taşıma hizmetleri yapan araçların 2015 yılı hat ücretlerinin belirlenmesi.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Ulaşım Komisyonu ile Plan Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
13.04.2015
195
ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ÜCRET ÇİZELGESİNİN GÖRÜŞÜLMESİ.
S Plaka bedelinin tespiti.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Ulaşım Komisyonu ve Plan Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
13.04.2015
196
ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
YOLLARIN TESPİTİ
Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki yolların tespiti.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Ulaşım Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
13.04.2015
197
ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
YÖNETMELİK
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Özel Halk Otobüsleri Yönetmeliğinin güncellenmesi.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Hukuk Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
13.04.2015
198
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
DEVİR YAPILMASI
Karasu İlçesi, Kurumeşe Mahallesi, köyiçi mevki 282 parsel nolu 5.000,00m2 yüzölçümlü, mülkiyeti Karasu Belediyesine ait taşınmazın Büyükşehir Belediyesi adına devri
Karasu İlçesi, Kurumeşe Mahallesi, köyiçi mevki 282 parsel nolu 5.000,00m2 yüzölçümlü, mülkiyeti Karasu Belediyesine ait taşınmazın Belediyemiz adına devrinin yapılabilmesi için 5393 sayılı Belediye Kanununun 18-e ve 75-d maddesine göre devirle ilgili iş ve işlemler için Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesinin kabulüne, Oybirliği ile karar verilmiştir.
13.04.2015
199
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TAHSİS
Büyükşehir Belediyemiz İtfaiye Dairesi Başkanlığı Müdahale Şube Müdürlüğü?ne bağlı Söğütlü İtfaiye Grubuna, Mülkiyeti Söğütlü İlçe Belediyesine ait Söğütlü İlçesi, Cami Cedit Mahallesi, 4063 parsel nolu taşınmazın 386,00 m2?lik kısmının 10 yıl süre ile bedelsiz olarak tahsisi.
İtfaiye Dairesi Başkanlığı Müdahale Şube Müdürlüğü?ne bağlı Söğütlü İtfaiye Grubu kurulacağından, Mülkiyeti Söğütlü İlçe Belediye Başkanlığına ait Söğütlü İlçesi, Cami Cedit Mahallesi, 4063 parsel nolu taşınmazın 386,00 m2?lik kısmının 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (e) bendine göre Sakarya Büyükşehir Belediyesi adına 10 (On) yıl süre ile bedelsiz olarak tahsisinin kabulüne, Oybirliği ile karar verilmiştir.
13.04.2015
200
ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BELEDİYE BAŞKANINA VE ENCÜMENE YETKİ VERİLMESİ
Akyazı İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi 20 pafta 39 ada 237 parsel nolu taşınmazda yapılacak olan Bölge Otoparklarının yapımı ve işletilmesine ait yetkinin Akyazı İlçe Belediyesine devri.
Akyazı ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi 20 pafta 39 ada 237 parsel nolu taşınmazda yapılacak olan Bölge Otoparklarının yapımı ve işletilmesine ait yetkinin Akyazı İlçe Belediyesine devri için Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesinin kabulüne, Oybirliği ile karar verilmiştir.
13.04.2015
201
ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
DEVİR YAPILMASI
Sapanca İlçe Belediyesine araç devri.
Sakarya Büyükşehir Belediyemize ait OTOYOL marka, 1998 model, FIAT804005230872860 motor ve NMS0636000T221651 şase nolu 54 TK 076 plakalı 1 adet otobüsün,18.01.2007 tarih ve 26407 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Taşınır Mal Yönetmeliği?nin 31.maddesi 1. fıkrasına göre sosyal ve kültürel faaliyetlerde kullanılmak üzere Sapanca İlçe Belediyesine bedelsiz olarak devrinin kabulüne, Oybirliği ile karar verilmiştir.
13.04.2015
202
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
MÜDÜRLÜK KURULMASI
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına bağlı olarak faaliyet göstermekte olan Arge Şube Müdürlüğünün, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesine bağlanması talebi.
Bir üyenin teklifi ile Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına bağlı olarak faaliyet göstermekte olan Arge Şube Müdürlüğünün Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesine bağlanması talebinin geri çekilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
13.04.2015
203
YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ÜYE SEÇİMİ
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Encümen Üye Seçimi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Encümen Üyeliğine; Fevzi GÜRSOY, İsmail DURMAZ, Bilal SOYKAN, İsa SEZER, M.Turan İMAMOĞLU 62?şer oy?la seçilmişlerdir.
13.04.2015
204
YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ÜYE SEÇİMİ
İhtisas Komisyonlarına Üye Seçimi
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 1- Hasan ALTUNTAŞ 1- Ali ÇİFTÇİ 2- Ali Kasım AKSOY 2- Metin ATALAY 3- Necdet TÖMEKÇE 3- Çetin SARI 4- Mecit KÖK 4- Recep BOĞAZ 5- Cevdet KOÇ 5- Osman GÜR 6- Özcan ÖZEN 6- Serkan ÇARKTAN 7- Fatih ŞENTÜRK 7- İlhan FİLİZ HUKUK KOMİSYONU ULAŞIM KOMİSYONU 1- Ali Kasım AKSOY 1- Aydın SERT 2- İdris GÜNER 2- Fahri KOLSUZ 3- Abdullah ÖZDEMİR 3- Abdurrahim ATMACA 4- Haluk Uğur DAĞİSTANLI4-Cemal ANGIN 5- Raşit ERYILMAZ 5- Musa BİLDİK 6- Merve Hilal COŞAR 6- Ferda ÖZTEN 7- Ahmet Ziya AKAR 7- Hüdaverdi BAHADIR (13/04/2015 tarih ve 4/204 sayılı kararın devamı) ÇEVRE VE SAĞLIK KOMİSYONU TARIM KOMİSYONU 1- Şenay SAKAL 1- Ali ÇİFTÇİ 2- Esra DUMAN 2- Ferda ÖZTEN 3- Yakup AYAR 3- Resül NAMAZ 4- Recep YERLİKAYA 4- Adem KÜMBET 5- Ahmet SAFİTÜRK 5- Rıdvan ELTURAN 6- Samet ZURNACI 6- Mahmut Nedim ALKAN 7- Sebati KOÇSAR 7- Rüstem PİRİMOĞLU EĞİTİM KÜLTÜR GENÇLİK VE SPOR KOMİSYONU 1- İdris GÜNER 2- Serdar YENER 3- Bilal SOYKAN 4- Merve Hilal ÇOŞAR 5- Enver ÇELİK 6- Abdurrahim ATMACA 7- Şemsettin DUMAN Oybirliği ile yukarıda belirtilen komisyon üyeliklerine seçilmişlerdir.
13.04.2015
205
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI
Arifiye İlçe Belediyesince yapılan değişikliklere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tadilatı.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
13.04.2015
206
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TAHSİS
Mülkiyeti Belediyemize ait olan Adapazarı İlçesi Yenigün Mahallesi 142 ada 95 parsel nolu taşınmazın Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı adına tahsisi.
Mülkiyeti Belediyemize ait olan Adapazarı İlçesi Yenigün Mahallesi 142 ada 955 parsel nolu taşınmazın Engellilere Gündüz Bakım Evi yapılmak üzere Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı adına 5393 sayılı Belediye Kanununun 18-e ve 75-d maddesine göre tahsisinin kabulüne, Oybirliği ile karar verilmiştir.
13.04.2015
207
FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE YETKİ VERİLMESİ
Akyazı İlçesi, Batakköy Mahallesi, 113 ada, 10 nolu parselde bulunan araziye spor tesisi yapılması.
İlimiz Akyazı İlçesi, Batakköy Mahallesi, 113 ada, 10 nolu parselde bulunan araziye spor tesisinin yapılabilmesi için Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Sakarya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile protokol imzalamaya 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. ve 75. maddelerine göre Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki TOÇOĞLU?na yetki verilmesinin kabulüne, Oybirliği ile karar verilmiştir.
13.04.2015
208
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
FAALİYET RAPORU
2014 Yılı Faaliyet Raporu.
Sakarya Büyükşehir Belediyesinin 2014 Yılı Faaliyet Raporunun işaretle yapılan oylaması neticesinde MHP Grubunun red oylarına karşılık kabulüne, Oy çokluğuyla karar verildi.