Meclis Gündem ve Kararları

Karar Tarihi Numarası Müdürlük / Konu Özet İçeriği / Eylem
09.03.2015
87
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Karakamış ve Karaosman Mahallelerinde bulunan doğalgaz vana odalarının imar planlarına işlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği.
Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin 01.09.2014 tarih ve 8/92 sayılı kararı ile uygun görülen Adapazarı İlçesi, Karakamış ve Karaosman Mahallerinde bulunan doğalgaz vana odalarının imar planlarına işlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliklerinin KABULÜNÜN uygun olacağı yönündeki 25/02/2015 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.03.2015
88
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
SINIR DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçe sınırlarında yer alan Harmantepe Kalesini de kapsayan 2 pafta 563,564,565,566 nolu parsellerden oluşan toplam 116.800,00 m2 alanın Söğütlü İlçe sınırlarına dâhil edilmesi.
Söğütlü İlçe Belediye Meclisinin 09.10.2014 tarih ve 2014/48 sayılı kararı ile Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin 03.12.2014 tarih ve 11/129 sayılı kararı ile uygun görülen Adapazarı İlçe sınırlarında yer alan Harmantepe Kalesini de kapsayan 2 pafta 563,564,565,566 nolu parsellerden oluşan toplam 116.800,00 m2 alanın, Söğütlü İlçe sınırlarına dâhil edilmesi Adapazarı ? Söğütlü İlçe sınırlarının değiştirilmesinin KABULÜNÜN uygun olacağı yönündeki 18/02/2015 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.03.2015
89
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi, Terelipınar Mevkii 1528 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişik teklifi.
Serdivan İlçesi, Terelipınar Mevkii 1528 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin anılan gerekçeler nedeniyle ve talep olunan şekilde ağaçlandırılacak alanların parçacıl planlar yerine bütüncül plan yaklaşımı ile çözümün Şehircilik İlke ve Esaslarına daha uygun olacağı kanaati nedeniyle REDDİNİN uygun olacağı yönündeki 02/03/2015 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.03.2015
90
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi, Hızır İlyas Tepesi Mevkii 3617 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifi.
Serdivan İlçesi, Hızır İlyas Tepesi Mevkii 3617 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin anılan gerekçeler nedeniyle ve talep olunan şekilde ağaçlandırılacak alanların parçacıl planlar yerine bütüncül plan yaklaşımı ile çözümün Şehircilik İlke ve Esaslarına daha uygun olacağı kanaati nedeniyle REDDİNİN uygun olacağı yönündeki 02/03/2015 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.03.2015
91
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi, Karadere Mevkii 2841 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifi.
Serdivan İlçesi, Karadere Mevkii 2841 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklik teklifinin anılan gerekçeler nedeniyle ve talep olunan şekilde ağaçlandırılacak alanların parçacıl planlar yerine bütüncül plan yaklaşımı ile çözümün Şehircilik İlke ve Esaslarına daha uygun olacağı kanaati nedeniyle REDDİNİN uygun olacağı yönündeki 02/03/2015 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.03.2015
92
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI
Serdivan İlçesi, Beşköprü 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı.
Serdivan Belediye Meclisi?nin 05.01.2015 tarih ve 01 sayılı kararıyla onaylanan Serdivan İlçesi, Beşköprü 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planının (plan, plan notu, açıklama raporu); 1) Beşköprü Mahallesi, G24C03A2D, G24C03A3A pafta sınırlarında kalan konut adalarının, kat sayısının bu alanları kapsayan 18.04.2000 tarihinde Afet İşleri Genel Müdürlüğü tarafından onaylanan Adapazarı Revizyon İmar Planına esas Jeolojik ve Jeoteknik Etüd Raporu uyarınca ve/veya önceki imar planındaki gibi 3 kat olarak düzenlenmesi, 2) Beşköprü Mahallesi, G24C02B4B, G24C02B3A, G24C02B3B, G24C03A4A, G24C03A4B, G24C02B4C, G24C02B3D, G24C02B3C, G24C03A4D pafta sınırlarında kalan, üst ölçek nazım planında ilk kez imara açılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının genel hükümler 5. maddesi uyarınca, bu hükmün gerekleri yerine getirildikten sonra, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının yapımı sözkonusu olacağından, bu alanlardaki plan kararlarının iptal edilerek plan onama sınırının değiştirilmesi, 3) Beşköprü Mahallesi, G24C02B3A, G24C02B3B pafta sınırlarında kalan, 2002 ve 3941 nolu parseller arasından geçen 10.00m?lik imar yolunun, yürürlükte olan Serdivan İlçesi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına göre 12.00m olarak düzenlenmesi, 4) Beşköprü Mahallesi, G24C03A2D pafta sınırlarında kalan, 1895 ve 3716 nolu parsellerden geçen 7.00m?lik imar yolunun, 10.00m olarak düzenlenmesi, 5) Beşköprü Mahallesi, G24C03A2D pafta sınırlarında kalan, 11630 nolu parselin kuzeydoğusunda kalan kadastral boşluğun, yürürlükte olan Serdivan İlçesi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına göre Park Alanı olarak düzenlenmesi, 6) Beşköprü Mahallesi, G24C02B4B, G24C02B3A pafta sınırlarında kalan konut adasının yapılaşma değerlerinin, plan bütününde Konut Alanları için verilen, TAKS/KAKS değerleri ile uyumluluk arzetmesi açısından KAKS=1.20 Yençok=14.50 m. planlanan Ayrık nizam 4 kat ve 0.30/1.20 olacak şekilde düzenlenmesi, 7) Uygulama İmar Plan Notlarının; Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği, Büyükşehir sınırlarında imara ilişkin işlemlerde belirleyici bir karar niteliğinde olan Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.05.2014 tarih ? 6/122 sayılı kararı ve İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı?nca plan yapım süreçlerinde belirlenen `genel plan hükümlerine? aykırılık arz ettiği ya da bunlarla mükerrer maddelerinin düzeltilmesi şeklinde, EKLİ PLAN - PLAN NOTU - PLAN AÇIKLAMA RAPORUNDAKİ GİBİ DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNÜN uygun olacağı yönündeki 03/03/2015 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.03.2015
93
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI
Serdivan İlçesi, Esentepe 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı.
Serdivan Belediye Meclisi?nin 19.01.2015 tarih ve 44 sayılı kararıyla onaylanan Serdivan İlçesi, Esentepe 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planının (plan, plan notu, açıklama raporu); 1) Konut Alanlarında TAKS/KAKS: 0.20/0.40 verilen yapılaşma değerlerinin TAKS/KAKS: 0.15/0.30 olarak değiştirilmesi, 2) Esentepe Mahallesi, G24C02A1A, G24C02A1B, G24C01B2C, G24C02A1D pafta sınırlarında kalan, 10.00m?lik imar yolunun, yürürlükte olan Serdivan İlçesi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına göre 12.00m olarak düzenlenmesi, 3) Esentepe Mahallesi, G24B22D4D pafta sınırlarında kalan, Serdivan İlçesi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına göre 748 ada 3 nolu parseldeki yeşil alanın, 747 ada 1 nolu parsele kaydırılması, 4) 1. Derece Doğal Sit Alanı ile ilgili uygulamaya ilişkin plan onama yetkisi açısından herhangi bir planlama kararı getirilmediğinden bu alanın plan sınırı dışına çıkartılması, 5) Esentepe Mahallesi, G24C02B1A pafta sınırlarında kalan, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 10/06/2013 tarih ve 7/217 sayılı kararı ile onaylanan plan değişikliğindeki gibi yapılaşma şartlarının, yapı yaklaşma sınırlarının, otopark alanının ve 10.00m?lik imar yolunun işlenmesi, 6) Rekreasyon Alanlarında KAKS=0.10, Yençok=6.50 m. olarak verilen değerlerin, Sapanca Havzasında 1. Bölge için 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planındaki Rekreasyon Alanlarında verilen değer esas alınarak, KAKS=0,02 ve Yençok=3.50 m. olacak şekilde, 7) Uygulama İmar Plan Notlarının; Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği, Büyükşehir sınırlarında imara ilişkin işlemlerde belirleyici bir karar niteliğinde olan Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.05.2014 tarih ? 6/122 sayılı kararı ve İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı?nca plan yapım süreçlerinde belirlenen `genel plan hükümlerine? aykırılık arzettiği yada bunlarla mükerrer maddelerinin düzeltilmesi şeklinde, EKLİ PLAN - PLAN NOTU - PLAN AÇIKLAMA RAPORUNDAKİ GİBİ DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNÜN uygun olacağı yönündeki 03/03/2015 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.03.2015
94
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi 22 pafta, 1402 nolu parselin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Serdivan İlçe Belediye Meclisinin 02.02.2015 tarih ve 47 sayılı kararı ile uygun görülen Kemalpaşa Mahallesi, 22 Pafta, 1402 nolu parselin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin KABULÜNÜN uygun olacağı yönündeki 18/02/2015 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.03.2015
95
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Erenler İlçesi, Kozluk Mahallesi 2419 ada, 46 ve 47 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Erenler İlçe Belediye Meclisinin 05.01.2015 tarih ve 1 sayılı kararı ile uygun görülen Kozluk Mahallesi, 2419 ada, 46 ve 47 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği, söz konusu yolun 7.00 metreye düşürülüp her iki parseli de ortalayarak ekli plandaki şekliyle DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNÜN uygun olacağı yönündeki 18/02/2015 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.03.2015
96
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI
Akyazı Merkezi(Cumhuriyet- Konuralp- Gazi Süleyman Paşa- Yunus Emre- Yeni- Hastane- İnönü- Ömercikler- Fatih Mahallelerini kapsayan) 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı.
Yürürlükteki Akyazı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı esas alınarak hazırlanan ve Akyazı İlçe Belediye Meclisinin 03.02.2015 tarih ve 14 sayılı kararı ile uygun görülen Akyazı Merkezi (Cumhuriyet - Konuralp - Gazi Süleyman Paşa - Yunus Emre - Yeni - Hastane - İnönü - Ömercikler - Fatih Mahallelerini kapsayan) 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planının (PLAN - PLAN NOTU - PLAN AÇIKLAMA RAPORU) DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNÜN uygun olacağı yönündeki 03/03/2015 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.03.2015
97
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Akyazı İlçesi, İnönü Mahallesi 76 ada, 26-27-28 ve 29 nolu parsellerin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Akyazı İlçe Belediye Meclisinin 06.01.2015 tarih ve 3 sayılı kararı ile uygun görülen İnönü Mahallesi 76 ada, 26-27-28 ve 29 nolu parsellerin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği; Akyazı İlçe Belediye Meclisinin 03.02.2015 tarih ve 14 sayılı kararı ile onaylanan Akyazı İlçesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonunda planlara işlendiğinden DOSYANIN BELEDİYESİNE İADESİNİN uygun olacağı yönündeki 27/02/2015 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.03.2015
98
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 PLANLARA İTİRAZ
Arifiye İlçesi, Çaybaşıfuadiye, Çınardibi, Hacıköy, Kışlaçay Kumbaşı, Türkçaybaşı Mahallelerine ait Kırsal Yerleşme Alan Sınırlarına ilan askı süresince yapılan itirazlar.
Arifiye Belediye Meclisinin 03.11.2014 tarih ve 2014/48 sayılı kararında belirtilen, ? Kumbaşı Mahallesi Kırsal Yerleşme Alan Sınırına ilişkin alınan kararın, ilan askı süresi içerisinde itirazın olmamasına rağmen herhangi bir gerekçe gösterilmeksizin kırsal yerleşme alan sınırının genişletilmesi nedeniyle, reddinin uygun olacağı, hükmüyle birlikte; Kumbaşı Mahallesi Kırsal Yerleşim Alan Sınırının Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin; 14.07.2014 tarih ve 8/180 sayılı kararı ile belirlenen şekliyle kabulünün uygun olacağı; ? Hacıköy Mahallesi Kırsal Yerleşim Alan Sınırına ilişkin; - 16 nolu maddedeki, 09/09/2014 tarih ve 1781 kayıt nolu dilekçeye yönelik alınan kararın reddinin uygun olacağı, - 29 nolu maddedeki, 12/09/2014 tarih ve 1858 kayıt nolu dilekçeye yönelik alınan kararın reddinin uygun olacağı, - 35 nolu maddedeki, 15/09/2014 tarih ve 1883 kayıt nolu dilekçeye yönelik alınan kararın reddinin uygun olacağı, hükmüyle birlikte; Hacıköy Mahallesi Kırsal Yerleşim Alan Sınırının Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin; 14.07.2014 tarih ve 8/180 sayılı kararı ile belirlenen şekliyle kabulünün uygun olacağı; ? Kışlaçay Mahallesi Kırsal Yerleşim Alan Sınırına ilişkin; 14 nolu maddedeki, 08/09/2014 tarih ve 1766 kayıt nolu dilekçeye yönelik alınan kararla belirlenen sınırın kabulünün uygun olacağı, - 15 nolu maddedeki, 09/09/2014 tarih ve 1777 kayıt nolu dilekçeye yönelik alınan kararla belirlenen sınırın kabulünün uygun olacağı, - 17 nolu maddedeki, 09/09/2014 tarih ve 1786 kayıt nolu dilekçeye yönelik alınan kararla belirlenen sınırın kabulünün uygun olacağı, - 19 nolu maddedeki, 11/09/2014 tarih ve 1823 kayıt nolu dilekçeye yönelik alınan kararla belirlenen sınırın kabulünün uygun olacağı, - 33 nolu maddedeki, 12/09/2014 tarih ve 1862 kayıt nolu dilekçeye yönelik alınan kararın reddinin uygun olacağına, - 36 nolu maddedeki, 15/09/2014 tarih ve 1884 kayıt nolu dilekçeye yönelik alınan kararla belirlenen sınırın kabulünün uygun olacağı; hükmüyle birlikte; Kışlaçay Mahallesi Kırsal Yerleşim Alan Sınırının ekli paftadaki şekliyle kabulünün uygun olacağı; ? Çınardibi Mahallesi Kırsal Yerleşim Alan Sınırına ilişkin; - 10 nolu maddedeki, 03/09/2014 tarih ve 1696 kayıt nolu dilekçeye yönelik alınan kararın ekli paftadaki şekliyle kabulünün uygun olacağı, - 11 nolu maddedeki, 03/09/2014 tarih ve 1697 kayıt nolu dilekçeye yönelik alınan kararla belirlenen sınırın kabulünün uygun olacağı, - 20 nolu maddedeki, 11/09/2014 tarih ve 1824 kayıt nolu dilekçeye yönelik alınan kararla belirlenen sınırın kabulünün uygun olacağı, - 30 nolu maddedeki, 12/09/2014 tarih ve 1859 kayıt nolu dilekçeye yönelik alınan kararla belirlenen sınırın kabulünün uygun olacağı, - 31 nolu maddedeki, 12/09/2014 tarih ve 1860 kayıt nolu dilekçeye yönelik alınan kararla belirlenen sınırın kabulünün uygun olacağı, - 37 nolu maddedeki, 15/09/2014 tarih ve 1890 kayıt nolu dilekçeye yönelik alınan kararın ekli paftadaki şekliyle kabulünün uygun olacağı, hükmüyle birlikte; Çınardibi Mahallesi Kırsal Yerleşim Alan Sınırının ekli paftadaki şekliyle kabulünün uygun olacağı; ? Türkçaybaşı-Çaybaşıfuadiye Mahallesi Kırsal Yerleşim Alan Sınırına ilişkin; - 1 nolu maddedeki, 25/08/2014 tarih ve 1591 kayıt nolu dilekçeye yönelik alınan kararın ekli paftadaki şekliyle kabulünün uygun olacağı, - 2 nolu maddedeki, 27/08/2014 tarih ve 1621 kayıt nolu dilekçeye yönelik alınan kararın reddinin uygun olacağı, - 3 nolu maddedeki, 27/08/2014 tarih ve 1626 kayıt nolu dilekçeye yönelik alınan kararla belirlenen sınırın kabulünün uygun olacağı, - 4 nolu maddedeki, 27/08/2014 tarih ve 1628 kayıt nolu dilekçeye yönelik alınan kararla belirlenen sınırın kabulünün uygun olacağı, - 5 nolu maddedeki, 27/08/2014 tarih ve 1629 kayıt nolu dilekçeye yönelik alınan kararla belirlenen sınırın kabulünün uygun olacağı, - 12 nolu maddedeki, 03/09/2014 tarih ve 1698 kayıt nolu dilekçeye yönelik alınan kararın ekli paftadaki şekliyle kabulünün uygun olacağı, - 28 nolu maddedeki, 12/09/2014 tarih ve 1856 kayıt nolu dilekçeye yönelik alınan kararın reddinin uygun olacağı, hükmüyle birlikte; Türkçaybaşı-Çaybaşıfuadiye Mahallesi Kırsal Yerleşim Alan Sınırının ekli paftadaki şekliyle kabulünün uygun olacağı yönünde tanzim olunan 2 sayfadan oluşan 02/03/2015 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.03.2015
99
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Sapanca İlçesi, Hasanpaşa Mahallesi, 426 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifi.
Sapanca İlçesi, Hasanpaşa Mahallesi, 426 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin; Sapanca İlçesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının Sakarya 1. İdare Mahkemesi 2014/1040 Esas sayılı kararı ile yürütmesi durdurulduğundan DOSYANIN DAİRESİNE İADESİNİN uygun olacağı yönündeki 27/02/2015 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.03.2015
100
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Sapanca İlçesi, İlmiye Mahallesi, 3 pafta, 31 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği
Sapanca İlçe Belediye Meclisinin 05.01.2015 tarih ve 2015/05 sayılı kararı ile uygun görülen, İlmiye Mahallesi, 3 pafta, 31 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin anılan gerekçeler nedeniyle REDDİNİN uygun olacağı yönündeki 23/02/2015 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.03.2015
101
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI
Sapanca İlçesi, Kurtköy(Fatih-Yavuz Selim-Dibektaş Mahallelerini kapsayan) 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına ilan askı süresince yapılan itirazlar.
Sapanca Belediye Meclisinin 04.08.2014 tarih ve 2014/54 sayılı kararında maddeler halinde yazılan itiraz konularından (63 adet) mevzuat çerçevesinde incelenmesi sonucunda 63 adet itiraza ilişkin alınan kararın; 1) 1. Maddedeki, 205 nolu parselin park alanından konut alanına dönüştürülmesi yönünde yapılan itiraza ilişkin alınan kararın, itirazdaki talebin değerlendirilmesinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı esas alınması gerektiğinden ve söz konusu bu plan Sakarya 1. İdare Mahkemesinin 04/12/2014 tarih ve 2014/1040 esas sayısı ile yürütme durdurma kararı aldığından talebin reddinin uygun olacağı, 2) 3. Maddedeki, 702 nolu parselin 2B orman alanından konut alanına dönüştürülmesi yönünde yapılan itiraza ilişkin alınan kararın, parselin konut alanına dönüştürülmesi plan ana kararlarını bozacağından reddinin uygun olacağı, 3) 4. Maddedeki, 702 nolu parselin 2B orman alanından konut alanına dönüştürülmesi yönünde yapılan itiraza ilişkin alınan kararın, parselin konut alanına dönüştürülmesi plan ana kararlarını bozacağından reddinin uygun olacağı, 4) 5. Maddedeki, 164 ve 245 nolu parsellerin park alanından konut alanına dönüştürülmesi yönünde yapılan itiraza ilişkin alınan kararın, itirazdaki talebin değerlendirilmesinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı esas alınması gerektiğinden ve söz konusu bu plan Sakarya 1. İdare Mahkemesinin 04/12/2014 tarih ve 2014/1040 esas sayısı ile yürütme durdurma kararı aldığından talebin reddinin uygun olacağı, 5) 7. Maddedeki, 426 nolu parselin plan sınırlarına dahil edilmesi yönünde yapılan itiraza ilişkin alınan kararın, itirazdaki talebin değerlendirilmesinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı esas alınması gerektiğinden ve söz konusu bu plan Sakarya 1. İdare Mahkemesinin 04/12/2014 tarih ve 2014/1040 esas sayısı ile yürütme durdurma kararı aldığından talebin reddinin uygun olacağı, 6) 8. Maddedeki, 616 nolu parselde bulunan resmi kurum alanının kaldırılması yönünde yapılan itirazın, resmi kurum alanının kaldırılması Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. maddesine aykırı bir durum oluşturacağından reddinin uygun olacağı, 7) 10. Maddedeki, 58 nolu parselde bulunan park alanının kaldırılması yönünde yapılan itiraza ilişkin alınan kararın, park alanının kaldırılması Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. maddesine aykırı bir durum oluşturacağından reddinin uygun olacağı, 8) 11. Maddedeki, 432 nolu parsele cephe verecek imar yolu planlanması yönünde yapılan itiraza ilişkin alınan kararın, belediyesinden geldiği şekliyle kabulünün uygun olacağı, 9) 12. Maddedeki, 479 nolu parselden geçen NATO Boru Hattı koruma kuşağı olarak bırakılan yeşil bandın kaldırılması ve bu parselin cephe alacağı imar yolu planlanması yönünde yapılan itiraza ilişkin alınan kararın, yeşil bandın kaldırılmasının Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. maddesine aykırı bir durum oluşturacağından reddinin uygun olacağı, parselin cephe alacağı imar yolu planlanmasının ekli plandaki şekilde kabulünün uygun olacağı, 10) 13. Maddedeki, 79 nolu parselde bulunan park alanının kaldırılması yönünde yapılan itiraza ilişkin alınan kararın, park alanının kaldırılması Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. maddesine aykırı bir durum oluşturacağından reddinin uygun olacağı, 11) 14. Maddedeki, 85 nolu parselde bulunan 2B orman alanının konut alanına dahil edilmesi yönünde yapılan itiraza ilişkin alınan kararın, parselin konut alanına dahil edilmesi plan bütünlüğünü bozacağından reddinin uygun olacağı, 12) 15. Maddedeki, 474 nolu parselin plan sınırlarına dahil edilmesi yönünde yapılan itirazın, parselin bu plan sınırları dışında kalmasından dolayı itiraza konu bir durum bulunmadığından reddinin uygun olacağı, 13) 16. Maddedeki, 85 nolu parselde bulunan tarım alanının konut alanına dahil edilmesi yönünde yapılan itirazın, parselin konut alanına dahil edilmesi plan ana kararlarını bozacağından reddinin uygun olacağı, 14) 17. Maddedeki, 218 nolu parselin 2B orman alanından konut alanına dönüştürülmesi yönünde yapılan itirazın, parselin konut alanına dönüştürülmesi plan ana kararlarını bozacağından reddinin uygun olacağı, 15) 18. Maddedeki, 407 nolu parselde bulunan imar yolunun kaldırılması yönünde yapılan itiraza ilişkin alınan kararın, imar yolunun kaldırılması Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. maddesine aykırı bir durum oluşturacağından reddinin uygun olacağı, 16) 20. Maddedeki, 265 nolu parselin park alanından konut alanına dönüştürülmesi yönünde yapılan itiraza ilişkin alınan kararın, itirazdaki talebin değerlendirilmesinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı esas alınması gerektiğinden ve söz konusu bu plan Sakarya 1. İdare Mahkemesinin 04/12/2014 tarih ve 2014/1040 esas sayısı ile yürütme durdurma kararı aldığından talebin reddinin uygun olacağı, 17) 21. Maddedeki, 278 nolu parselde bulunan park alanı ve sosyo-kültürel tesis alanının kaldırılması ve parselin tamamının plan sınırlarına dahil edilmesi yönünde yapılan itirazın, park alanı ve sosyo-kültürel tesis alanının kaldırılması Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. maddesine aykırı bir durum oluşturacağından reddinin uygun olacağı, parselin tamamının plan sınırlarına dahil edilmesine ait talebin değerlendirilmesinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı esas alınması gerektiğinden ve söz konusu bu plan Sakarya 1. İdare Mahkemesinin 04/12/2014 tarih ve 2014/1040 esas sayısı ile yürütme durdurma kararı aldığından talebin reddinin uygun olacağı, 18) 22. Maddedeki, 647 nolu parselde bulunan park alanının kaldırılması yönünde yapılan itiraza ilişkin alınan kararın, park alanının kaldırılması Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. maddesine aykırı bir durum oluşturacağından reddinin uygun olacağı, 19) 24. Maddedeki, 457,463,464,490,496 ve 569 nolu parsellerden geçen imar yolunun kaldırılması yönünde yapılan itiraza ilişkin alınan kararın, imar yolunun kaldırılması Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. maddesine aykırı bir durum oluşturacağından reddinin uygun olacağı, 20) 25. Maddedeki, 38 nolu parselde bulunan park alanının daraltılması yönünde yapılan itiraza ilişkin alınan kararın, park alanının daraltılması Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. maddesine aykırı bir durum oluşturacağından reddinin uygun olacağı, 21) 26. Maddedeki, 493 nolu parselden geçen imar yolunun kaydırılması yönünde yapılan itiraza ilişkin alınan kararın, belediyesinden geldiği şekliyle kabulünün uygun olacağı, 22) 28. Maddedeki, 493, 534,535,536,537 ve 538 nolu parsellerde bulunan park alanında düzenleme yapılması yönünde yapılan itiraza ilişkin alınan kararın, park alanında düzenleme yapılması Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. maddesine aykırı bir durum oluşturacağından reddinin uygun olacağı, 23) 29. Maddedeki, 513 nolu parselden geçen NATO Boru Hattı koruma kuşağı olarak bırakılan yeşil bandın kaldırılması yönünde yapılan itiraza ilişkin alınan kararın, yeşil bandın kaldırılmasının Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. maddesine aykırı bir durum oluşturacağından reddinin uygun olacağı, 24) 32. Maddedeki, 365 nolu parselde bulunan park alanının parselin doğusuna kaydırılması yönünde yapılan itiraza ilişkin alınan kararın, belediyesinden geldiği şekliyle kabulünün uygun olacağı, 25) 33. Maddedeki, 81 nolu parseldin 2B orman alanından konut alanına dönüştürülmesi yönünde yapılan itirazın, parselin konut alanına dönüştürülmesi plan ana kararlarını bozacağından reddinin uygun olacağı, 26) 34. Maddedeki, 704 nolu parselden geçen NATO Boru Hattı koruma kuşağı olarak bırakılan yeşil bandın kaldırılması yönünde yapılan itiraza ilişkin alınan kararın, yeşil bandın kaldırılması Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. maddesine aykırı bir durum oluşturacağından reddinin uygun olacağı, 27) 35. Maddedeki, 365 nolu parselden geçen NATO Boru Hattı koruma kuşağı olarak bırakılan yeşil bandın kaldırılması yönünde yapılan itiraza ilişkin alınan kararın, yeşil bandın kaldırılması Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. maddesine aykırı bir durum oluşturacağından reddinin uygun olacağı, 28) 36. Maddedeki, 534 nolu parselin park alanından konut alanına dönüştürülmesi yönünde yapılan itiraza ilişkin alınan kararın, itirazdaki talebin değerlendirilmesinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı esas alınması gerektiğinden ve söz konusu bu plan Sakarya 1. İdare Mahkemesinin 04/12/2014 tarih ve 2014/1040 esas sayısı ile yürütme durdurma kararı aldığından talebin reddinin uygun olacağı, 29) 38. Maddedeki, 776 nolu parselden geçen imar yolunun parselin doğusuna kaydırılması yönünde yapılan itiraza ilişkin alınan kararın, belediyesinden geldiği şekliyle kabulünün uygun olacağı, 30) 39. Maddedeki, 789 ve 639 nolu parselde bulunan park alanının kaldırılması yönünde yapılan itiraza ilişkin alınan kararın, park alanında kaldırılması Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. maddesine aykırı bir durum oluşturacağından reddinin uygun olacağı, 31) 40. Maddedeki, 414 nolu parselin çevresinde bulunan imar yollarında düzenleme yapılması yönünde yapılan itiraza ilişkin alınan kararın, imar yollarında düzenleme yapılması diğer parselleri olumsuz etkilediğinden reddinin uygun olacağı, 32) 41. Maddedeki, 414 nolu parselin çevresinde bulunan imar yollarında düzenleme yapılması yönünde yapılan itiraza ilişkin alınan kararın, imar yollarında düzenleme yapılması diğer parselleri olumsuz etkilediğinden reddinin uygun olacağı, 33) 42. Maddedeki, 414 nolu parselin çevresinde bulunan imar yollarında düzenleme yapılması yönünde yapılan itiraza ilişkin alınan kararın, imar yollarında düzenleme yapılması diğer parselleri olumsuz etkilediğinden reddinin uygun olacağı, 34) 43. Maddedeki, 243 ve 244 nolu parsellerin ana yola ulaşımını sağlayacak 7 metrelik imar yolu planlanması ve 244 nolu parselin tamamının imar planı sınırlarına dahil edilerek konut alanı olarak planlanması yönünde yapılan itiraza ilişkin alınan kararın, parsellerin ana yola ulaşımını sağlayacak 7 metrelik imar yolu planlanmasının belediyesinden geldiği şekliyle kabulünün uygun olacağı, 244 nolu parselin tamamının imar planı sınırlarına dahil edilerek konut alanı olarak planlanması talebinin değerlendirilmesinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı esas alınması gerektiğinden ve söz konusu bu plan Sakarya 1. İdare Mahkemesinin 04/12/2014 tarih ve 2014/1040 esas sayısı ile yürütme durdurma kararı aldığından talebin reddinin uygun olacağı, 35) 44. Maddedeki, 267 nolu parselin park alanından konut alanına dönüştürülmesi yönünde yapılan itiraza ilişkin alınan kararın, itirazdaki talebin değerlendirilmesinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı esas alınması gerektiğinden ve söz konusu bu plan Sakarya 1. İdare Mahkemesinin 04/12/2014 tarih ve 2014/1040 esas sayısı ile yürütme durdurma kararı aldığından talebin reddinin uygun olacağı, 36) 46. Maddedeki, 282 nolu parselin 2B orman alanından konut alanına dahil edilmesi yönünde yapılan itirazın, itirazdaki talebin değerlendirilmesinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı esas alınması gerektiğinden ve söz konusu bu plan Sakarya 1. İdare Mahkemesinin 04/12/2014 tarih ve 2014/1040 esas sayısı ile yürütme durdurma kararı aldığından talebin reddinin uygun olacağı, 37) 47. Maddedeki, 188 nolu parselin güneyinde 7 metrelik imar yolu planlanması yönünde yapılan itiraza ilişkin alınan kararın, ekli plandaki şekilde kabulünün uygun olacağı, 38) 48. Maddedeki, 408 nolu parselde bulunan imar yolunun kaldırılması yönünde yapılan itiraza ilişkin alınan kararın, imar yolunun kaldırılması Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. maddesine aykırı bir durum oluşturacağından reddinin uygun olacağı, 39) 49. Maddedeki, 303 nolu parselde bulunan park alanının kaldırılması yönünde yapılan itiraza ilişkin alınan kararın, park alanının kaldırılması Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. maddesine aykırı bir durum oluşturacağından reddinin uygun olacağı, 40) 50. Maddedeki, 76 nolu parselde bulunan park alanının kaldırılması yönünde yapılan itiraza ilişkin alınan kararın, park alanının kaldırılması Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. maddesine aykırı bir durum oluşturacağından reddinin uygun olacağı, 41) 51. Maddedeki, 117,118,119 ve 120 nolu parsellerin arasından geçen imar yolunun kaldırılarak parsellerin tamamının turizm tesis alanı olarak planlanması yönünde yapılan itiraza ilişkin alınan kararın, imar yolunun kaldırılması Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. maddesine aykırı bir durum oluşturacağından reddinin uygun olacağı, parsellerin tamamının turizm tesis alanı olarak planlanması talebinin değerlendirilmesinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı esas alınması gerektiğinden ve söz konusu bu plan Sakarya 1. İdare Mahkemesinin 04/12/2014 tarih ve 2014/1040 esas sayısı ile yürütme durdurma kararı aldığından talebin reddinin uygun olacağı, 42) 52. Maddedeki, 758 nolu parselden geçen imar yolunun kaydırılması yönünde yapılan itiraza ilişkin alınan kararın, imar yolunun kaydırılmasıyla doğusunda bulunan park alanı küçüleceğinden Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. maddesine aykırı bir durum oluşturacağından reddinin uygun olacağı, 43) 53. Maddedeki, 144 nolu parselin 2B orman alanından konut alanına dönüştürülmesi yönünde yapılan itirazın, parselin konut alanına dönüştürülmesi plan ana kararlarını bozacağından reddinin uygun olacağı, 44) 54. Maddedeki, 145 nolu parselin 2B orman alanından konut alanına dönüştürülmesi yönünde yapılan itirazın, parselin konut alanına dönüştürülmesi plan ana kararlarını bozacağından reddinin uygun olacağı, 45) 55. Maddedeki, 415 nolu parselin tamamının plan sınırlarına dahil edilmesi yönünde yapılan itirazın, itirazdaki talebin değerlendirilmesinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı esas alınması gerektiğinden ve söz konusu bu plan Sakarya 1. İdare Mahkemesinin 04/12/2014 tarih ve 2014/1040 esas sayısı ile yürütme durdurma kararı aldığından talebin reddinin uygun olacağı, 46) 56. Maddedeki, 291 nolu parselin tamamının plan sınırlarına dahil edilmesi yönünde yapılan itirazın, itirazdaki talebin değerlendirilmesinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı esas alınması gerektiğinden ve söz konusu bu plan Sakarya 1. İdare Mahkemesinin 04/12/2014 tarih ve 2014/1040 esas sayısı ile yürütme durdurma kararı aldığından talebin reddinin uygun olacağı, 47) 57. Maddedeki, 191 nolu parselin 2B orman alanında kalan kısmının park alanı olarak planlanması yönünde yapılan itirazın, itirazdaki talebin değerlendirilmesinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı esas alınması gerektiğinden ve söz konusu bu plan Sakarya 1. İdare Mahkemesinin 04/12/2014 tarih ve 2014/1040 esas sayısı ile yürütme durdurma kararı aldığından talebin reddinin uygun olacağı, 48) 58. Maddedeki, 425 nolu parselin plan sınırlarına dahil edilmesi yönünde yapılan itiraza ilişkin alınan kararın, itirazdaki talebin değerlendirilmesinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı esas alınması gerektiğinden ve söz konusu bu plan Sakarya 1. İdare Mahkemesinin 04/12/2014 tarih ve 2014/1040 esas sayısı ile yürütme durdurma kararı aldığından talebin reddinin uygun olacağı, 49) 60. Maddedeki, M1 ve diğer ticaret alanlarının 3 kat olarak düzenlenmesi yönünde yapılan itiraza ilişkin alınan kararın, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Plan Hükümlerinin 11.1 Sapanca Gölü Havzası, İkinci Bölge, II. Çalışma Alanları, Ticaret Alanları Maddesinde ?..bu planda belirlenmiş yerlerde E:0.60, H.max:9.50m olmak kaydıyla parsel büyüklükleri ve konumları nazım plan kararları ile belirlenir..? ibaresi gereğince parselin M1 Yol boyu ticaret alanında kalan kısmının E=0.60 Hmax=9.50 olacak şekilde değiştirilerek kabulünün uygun olacağı, 50) 61. Maddedeki, M1 ve diğer ticaret alanlarının 3 kat olarak düzenlenmesi yönünde yapılan itiraza ilişkin alınan kararın, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Plan Hükümlerinin 11.1 Sapanca Gölü Havzası, İkinci Bölge, II. Çalışma Alanları, Ticaret Alanları Maddesinde ?..bu planda belirlenmiş yerlerde E:0.60, H.max:9.50m olmak kaydıyla parsel büyüklükleri ve konumları nazım plan kararları ile belirlenir..? ibaresi gereğince parselin M1 Yol boyu ticaret alanında kalan kısmının E=0.60 Hmax=9.50 olacak şekilde değiştirilerek kabulünün uygun olacağı, 51) 62. Maddedeki, 426 nolu parselin plan sınırlarına dahil edilmesi yönünde yapılan itiraza ilişkin alınan kararın, itirazdaki talebin değerlendirilmesinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı esas alınması gerektiğinden ve söz konusu bu plan Sakarya 1. İdare Mahkemesinin 04/12/2014 tarih ve 2014/1040 esas sayısı ile yürütme durdurma kararı aldığından talebin reddinin uygun olacağı, 52) 63. Maddedeki, 164 ve 245 nolu parsellerin park alanından konut alanına dönüştürülmesi yönünde yapılan itiraza ilişkin alınan kararın, itirazdaki talebin değerlendirilmesinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı esas alınması gerektiğinden ve söz konusu bu plan Sakarya 1. İdare Mahkemesinin 04/12/2014 tarih ve 2014/1040 esas sayısı ile yürütme durdurma kararı aldığından talebin reddinin uygun olacağı, Sapanca Belediye Başkanlığınca belirlenen, 1) NATO Boru hattı boyunca yer alan sağlı sollu 5?er metrelik koruma ve kamulaştırma alanı ve bu alanlara bitişik yine sağlı sollu 5? er metre olarak planlanan bölgedeki yeşil bandın Milli Savunma Bakanlığı Ant Batı Bölge 2. İşletme Müdürlüğü?nün 23/05/2013 tarihli yazısına istinaden kaldırılması yönündeki talebe ilişkin alınan kararın, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. maddesine aykırı bir durum teşkil edeceğinden reddinin uygun olacağı, 2) M ve M1 Ticaret Alanlarındaki yapılaşma şartlarının E=0.90, Hmax=9.50 olarak düzenlenmesi yönündeki talebe ilişkin alınan kararın, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Plan Hükümlerinin 11.1 Sapanca Gölü Havzası, İkinci Bölge, II. Çalışma Alanları, Ticaret Alanları Maddesinde ?..bu planda belirlenmiş yerlerde E:0.60, H.max:9.50m olmak kaydıyla parsel büyüklükleri ve konumları nazım plan kararları ile belirlenir..? ibaresi gereğince E=0.60 Hmax=9.50 olacak şekilde değiştirilerek kabulünün uygun olacağı, Ayrıca İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığınca tespit edilen hususlar; ?Uygulama İmar Plan Notlarının Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği, Büyükşehir sınırlarında imara ilişkin işlemlerde belirleyici bir karar niteliğinde olan Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.05.2014 tarih ? 6/122 sayılı kararı ve İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı?nca plan yapım süreçlerinde belirlenen `genel plan hükümlerine? aykırılık arz eden maddelerinin ya da bunlarla mükerrer maddelerinin düzeltilmesi ile birlikte Turizm Alanlarına ilişkin plan notunun eklenmesi şeklinde? ekli plan notlarındaki gibi değiştirilerek kabulünün uygun olacağı yönündeki 03/03/2015 tarihli 7 sayfadan oluşan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.03.2015
102
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI
Sapanca İlçesi, Mahmudiye Mahallesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına ilan askı süresince yapılan itirazlar.
Sapanca Belediye Meclisinin 04.08.2014 tarih ve 2014/55 sayılı kararında maddeler halinde yazılan itiraz konularından (43 adet) mevzuat çerçevesinde incelenmesi sonucunda 42 adet itiraza ilişkin alınan kararın; 1) 1. Maddedeki, 703 nolu parselin imar planı sınırlarına dahil edilmesi yönünde yapılan itirazın, parselin bu plan sınırları dışında kalmasından dolayı itiraza konu bir durum bulunmadığından reddinin uygun olacağı, 2) 2. Maddedeki, 686,687,688 ve 689 nolu parsellerden geçen imar yolunun kuzeye ötelenmesi yönünde yapılan itiraza ilişkin alınan kararın, ekli plandaki şekliyle kabulünün uygun olacağı, 3) 3. Maddedeki, 303 nolu parselden geçen imar yolu ve park alanının kaldırılması yönünde yapılan itiraza ilişkin alınan kararın, imar yolu ve park alanının kaldırılması Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. maddesine aykırı olduğundan reddinin uygun olacağı, 4) 4. Maddedeki, 36 nolu parselden geçen imar yolu ve park alanının kaldırılması yönünde yapılan itiraza ilişkin alınan kararın, imar yolu ve park alanının kaldırılması Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. maddesine aykırı olduğundan reddinin uygun olacağı, 5) 6. Maddedeki, 726 ada 715 nolu parselin yapılaşma şartlarının 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Plan Hükümlerinin 23. Maddesinde yer alan ?Büyüklüğü 20000 m2 ve daha fazla olan kamuya ait taşınmazlar, kiralananlar dahil üzerine yapılacak eğitim, sağlık, turizm, resmi kurum vb. yatırımlarda emsali en fazla E=1.50 olacak şekilde belirlemeye Büyükşehir belediyesi yetkilidir.? Hükmüne uygun olarak E=0.60 dan E=1.50 ye ve Hmax=9.50 den Hmax=4kat olacak şekilde değiştirilmesi yönünde yapılan itiraza ilişkin alınan kararın, bu alana ait tadilat dosyasının İmar ve Bayındırlık Komisyonunda görüşülmekte olduğundan itirazlar kapsamında değerlendirilemeyeceğinden reddinin uygun olacağı, 6) 7. Maddedeki, 355 nolu parselden geçen imar yolunun kaldırılması yönünde yapılan itiraza ilişkin alınan kararın, parselin batısında bulunan diğer parselleri etkilediğinden reddinin uygun olacağı, 7) 8. Maddedeki, 65,66 ve 414 nolu parsellerden geçen imar yolunun kaldırılması yönünde yapılan itiraza ilişkin alınan kararın, belediyesinden geldiği şekliyle kabulünün uygun olacağı, 8) 9. Maddedeki, 426 nolu parselden geçen NATO Boru Hattı koruma kuşağı olarak bırakılan yeşil bandın kaldırılması yönünde yapılan itiraza ilişkin alınan kararın, yeşil bandın kaldırılması Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. maddesine aykırı olduğundan reddinin uygun olacağı, 9) 10. Maddedeki, 823 nolu parselden geçen NATO Boru Hattı koruma kuşağı olarak bırakılan yeşil bandın kaldırılması yönünde yapılan itiraza ilişkin alınan kararın, yeşil bandın kaldırılması Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. maddesine aykırı olduğundan reddinin uygun olacağı, 10) 11. Maddedeki, Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünün 27/06/2014 tarih ve 3838 sayılı yazısı ile 47 nolu parselde bulunan park alanına yapılan itiraza ilişkin alınan kararın, ekli plandaki şekliyle kabulünün uygun olacağı, 11) 12. Maddedeki, 361 nolu parselde bulunan sağlık tesis alanına yapılan itiraza ilişkin alınan kararın, belediyesinden geldiği şekliyle kabulünün uygun olacağı, 12) 13. Maddedeki, 423 nolu parselden geçen NATO Boru Hattı koruma kuşağı olarak bırakılan yeşil bandın kaldırılması yönünde yapılan itiraza ilişkin alınan kararın, yeşil bandın kaldırılması Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. maddesine aykırı olduğundan reddinin uygun olacağı, 13) 14. Maddedeki, 427 nolu parselden geçen NATO Boru Hattı koruma kuşağı olarak bırakılan yeşil bandın kaldırılması yönünde yapılan itiraza ilişkin alınan kararın, yeşil bandın kaldırılması Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. maddesine aykırı olduğundan reddinin uygun olacağı, 14) 15. Maddedeki, 92 nolu parselin park alanından çıkarılarak rekreasyon alanına dönüştürülmesi yönünde yapılan itiraza ilişkin alınan kararın, parselin park alanından çıkarılması Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. maddesine aykırı olduğundan reddinin uygun olacağı, 15) 16. Maddedeki, 626 nolu parselin plan sınırlarına dahil edilmesi ve 628 ve 629 nolu parsellerde bulunan park alanının kaldırılarak konut alanı olarak planlanması yönünde yapılan itirazın, 626 nolu parselin bu planın sınırları dışında kalmasından dolayı itiraza konu bir durum bulunmadığından reddinin uygun olacağı, 628 ve 629 nolu parsellerde bulunan park alanının rekreasyon alanına dönüştürülmesi Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. maddesine aykırı olduğundan reddinin uygun olacağı, 16) 17. Maddedeki, 72 nolu parselde bulunan park alanının konut alanına dönüştürülmesi yönünde yapılan itiraza ilişkin alınan kararın, park alanının konut alanına dönüştürülmesi Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. maddesine aykırı olduğundan reddinin uygun olacağı, 17) 18. Maddedeki, 72 nolu parselde bulunan park alanının konut alanına dönüştürülmesi yönünde yapılan itiraza ilişkin alınan kararın, park alanının konut alanına dönüştürülmesi Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. maddesine aykırı olduğundan reddinin uygun olacağı, 18) 19. Maddedeki, 41 nolu parselden geçen imar yolunun ve park alanının kaldırılması yönünde yapılan itiraza ilişkin alınan kararın, imar yolunun ve park alanının kaldırılması Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. maddesine aykırı olduğundan reddinin uygun olacağı, 19) 20. Maddedeki, 361 nolu parselde bulunan sağlık tesis alanının kaldırılması yönünde yapılan itiraza ilişkin alınan kararın, belediyesinden geldiği şekliyle kabulünün uygun olacağı, 20) 21. Maddedeki, 229 ve 245 nolu parsellerin imar planı sınırlarına dahil edilmesi yönünde yapılan itirazın, parsellerin bu plan sınırları dışında kalmasından dolayı itiraza konu bir durum bulunmadığından reddinin uygun olacağı, 21) 22. Maddedeki, 229 ve 245 nolu parsellerin imar planı sınırlarına dahil edilmesi yönünde yapılan itirazın, parsellerin bu plan sınırları dışında kalmasından dolayı itiraza konu bir durum bulunmadığından reddinin uygun olacağı, 22) 24. Maddedeki, 25 nolu parselden geçen NATO Boru Hattı koruma kuşağı olarak bırakılan yeşil bandın kaldırılması yönünde yapılan itiraza ilişkin alınan kararın, yeşil bandın kaldırılması Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. maddesine aykırı olduğundan reddinin uygun olacağı, 23) 25. Maddedeki, 331 nolu parselden geçen imar yolunun kaldırılması yönünde yapılan itiraza ilişkin alınan kararın, imar yolunun kaldırılması ulaşımı bozucu nitelikte olduğundan reddinin uygun olacağı, 24) 26. Maddedeki, 399 nolu parselin tamamının imar planı sınırlarına dahil edilmesi yönünde yapılan itirazın, parsellerin bu plan sınırları dışında kalmasından dolayı itiraza konu bir durum bulunmadığından reddinin uygun olacağı, 25) 28. Maddedeki, 8 nolu parselden geçen 15.00 metrelik imar yolunun 12.00 metreye düşürülmesi yönünde yapılan itiraza ilişkin alınan kararın, ekli plandaki şekliyle kabulünün uygun olacağı, 26) 29. Maddedeki, 415 nolu parselden geçen 15.00 metrelik imar yolunun 12.00 metreye düşürülmesi yönünde yapılan itiraza ilişkin alınan kararın, ekli plandaki şekliyle kabulünün uygun olacağı, 27) 30. Maddedeki, 5 nolu parselden geçen 15.00 metrelik imar yolunun 12.00 metreye düşürülmesi yönünde yapılan itiraza ilişkin alınan kararın, ekli plandaki şekliyle kabulünün uygun olacağı, 28) 31. Maddedeki, 1 nolu parselden geçen 15.00 metrelik imar yolunun 12.00 metreye düşürülmesi yönünde yapılan itiraza ilişkin alınan kararın, ekli plandaki şekliyle kabulünün uygun olacağı, 29) 32. Maddedeki, 423 nolu parselden geçen 15.00 metrelik imar yolunun 12.00 metreye düşürülmesi yönünde yapılan itiraza ilişkin alınan kararın, ekli plandaki şekliyle kabulünün uygun olacağı, 30) 33. Maddedeki, 229 ve 245 nolu parsellerin imar planı sınırlarına dahil edilmesi yönünde yapılan itirazın, parsellerin bu plan sınırları dışında kalmasından dolayı itiraza konu bir durum bulunmadığından reddinin uygun olacağı, 31) 34. Maddedeki, 229 ve 245 nolu parsellerin imar planı sınırlarına dahil edilmesi yönünde yapılan itirazın, parsellerin bu plan sınırları dışında kalmasından dolayı itiraza konu bir durum bulunmadığından reddinin uygun olacağı, 32) 35. Maddedeki, 229 ve 245 nolu parsellerin imar planı sınırlarına dahil edilmesi yönünde yapılan itirazın, parsellerin bu plan sınırları dışında kalmasından dolayı itiraza konu bir durum bulunmadığından reddinin uygun olacağı, 33) 36. Maddedeki, 229 ve 245 nolu parsellerin imar planı sınırlarına dahil edilmesi yönünde yapılan itirazın, parsellerin bu plan sınırları dışında kalmasından dolayı itiraza konu bir durum bulunmadığından reddinin uygun olacağı, 34) 37. Maddedeki, 229 ve 245 nolu parsellerin imar planı sınırlarına dahil edilmesi yönünde yapılan itirazın, parsellerin bu plan sınırları dışında kalmasından dolayı itiraza konu bir durum bulunmadığından reddinin uygun olacağı, 35) 38. Maddedeki, 229 ve 245 nolu parsellerin imar planı sınırlarına dahil edilmesi yönünde yapılan itirazın, parsellerin bu plan sınırları dışında kalmasından dolayı itiraza konu bir durum bulunmadığından reddinin uygun olacağı, 36) 39. Maddedeki, 229 ve 245 nolu parsellerin imar planı sınırlarına dahil edilmesi yönünde yapılan itirazın, parsellerin bu plan sınırları dışında kalmasından dolayı itiraza konu bir durum bulunmadığından reddinin uygun olacağı, 37) 40. Maddedeki, 229 ve 700 nolu parsellerin imar planı sınırlarına dahil edilmesi yönünde yapılan itirazın, parsellerin bu plan sınırları dışında kalmasından dolayı itiraza konu bir durum bulunmadığından reddinin uygun olacağı, 38) 41. Maddedeki, 229 ve 245 nolu parsellerin imar planı sınırlarına dahil edilmesi yönünde yapılan itirazın, parsellerin bu plan sınırları dışında kalmasından dolayı itiraza konu bir durum bulunmadığından reddinin uygun olacağı, 39) 42. Maddedeki, 229 ve 245 nolu parsellerin imar planı sınırlarına dahil edilmesi yönünde yapılan itirazın, parsellerin bu plan sınırları dışında kalmasından dolayı itiraza konu bir durum bulunmadığından reddinin uygun olacağı, 40) 44. Maddedeki, Mahmudiye Mahallesi sınırlarından geçen NATO Boru Hattı koruma kuşağı olarak bırakılan yeşil bandın kaldırılması yönünde yapılan itiraza ilişkin alınan kararın, yeşil bandın kaldırılması Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. maddesine aykırı olduğundan reddinin uygun olacağı, 41) 45. Maddedeki, Mahmudiye Mahallesi Şelale Sokak yolu devamı ve Sırma Su Fabrikası arasında bulunan imar yolunun 12.00 metre olacak şekilde genişletilmesi yönünde yapılan itiraza ilişkin alınan kararın, bahse konu imar yolunun 15.00 metre olması sebebiyle itiraza konu bir durum bulunmadığından reddinin uygun olacağı, 42) 46. Maddedeki, 103 ada 1 nolu parselin imar planı sınırlarına dahil edilmesi yönünde yapılan itirazın, parselin bu plan sınırları dışında kalmasından dolayı itiraza konu bir durum bulunmadığından reddinin uygun olacağı, Sapanca Belediye Başkanlığınca belirlenen, 1) NATO Boru hattı boyunca yer alan sağlı sollu 5?er metrelik koruma ve kamulaştırma alanı ve bu alanlara bitişik yine sağlı sollu 5? er metre olarak planlanan bölgedeki yeşil bandın Milli Savunma Bakanlığı Ant Batı Bölge 2. İşletme Müdürlüğü?nün 23/05/2013 tarihli yazısına istinaden kaldırılması yönündeki talebe ilişkin alınan kararın, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. maddesine aykırı bir durum teşkil edeceğinden reddinin uygun olacağı, 2) M ve M1 Ticaret Alanlarındaki yapılaşma şartlarının E=0.90, Hmax=9.50 olarak düzenlenmesi yönündeki talebe ilişkin alınan kararın, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Plan Hükümlerinin 11.1 Sapanca Gölü Havzası, İkinci Bölge, II. Çalışma Alanları, Ticaret Alanları Maddesinde ?..bu planda belirlenmiş yerlerde E:0.60, H.max:9.50m olmak kaydıyla parsel büyüklükleri ve konumları nazım plan kararları ile belirlenir..? ibaresi gereğince E=0.60 Hmax=9.50 olacak şekilde değiştirilerek kabulünün uygun olacağı, Ayrıca İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığınca tespit edilen hususlar; ?Uygulama İmar Plan Notlarının Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği, Büyükşehir sınırlarında imara ilişkin işlemlerde belirleyici bir karar niteliğinde olan Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.05.2014 tarih ? 6/122 sayılı kararı ve İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı?nca plan yapım süreçlerinde belirlenen `genel plan hükümlerine? aykırılık arz eden maddelerinin ya da bunlarla mükerrer maddelerinin düzeltilmesi şeklinde? ekli plan notlarındaki gibi değiştirilerek kabulünün uygun olacağı, Yönündeki 03/03/2015 tarihli 5 sayfadan oluşan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.03.2015
103
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI
Sapanca İlçesi, Yanık Mahallesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına ilan askı süresince yapılan itirazlar.
Sapanca Belediye Meclisinin 02.09.2014 tarih ve 2014/62 sayılı kararında maddeler halinde yazılan itiraz konularından (33 adet) mevzuat çerçevesinde incelenmesi sonucunda 32 adet itiraza ilişkin alınan kararın; 1) 5. Maddedeki, 1160 nolu parselin güneyinde bulunan park alanına yapılan itiraza ilişkin alınan kararın, park alanının küçültülmesi Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. maddesine aykırı bir durum oluşturacağından reddinin uygun olacağı, 2) 7. Maddedeki, 944 nolu parselden geçen NATO Boru Hattı koruma kuşağı olarak bırakılan yeşil bandın kaldırılması yönünde yapılan itiraza ilişkin alınan kararın, yeşil bandın kaldırılması Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. maddesine aykırı olduğundan reddinin uygun olacağı, 3) 9. Maddedeki, 940 nolu parselden geçen NATO Boru Hattı koruma kuşağı olarak bırakılan yeşil bandın ve parselde bulunan park alanının kaldırılması yönünde yapılan itiraza ilişkin alınan kararın, yeşil bandın ve park alanının kaldırılması Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. maddesine aykırı olduğundan reddinin uygun olacağı, 4) 10. Maddedeki, 885 nolu parselden geçen NATO Boru Hattı koruma kuşağı olarak bırakılan yeşil bandın kaldırılması yönünde yapılan itiraza ilişkin alınan kararın, yeşil bandın kaldırılması Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesine aykırı olduğundan, 7.00 metrelik imar yolunun kaldırılması ulaşım sürekliliğini bozucu nitelikte olduğundan reddinin uygun olacağı, 5) 11. Maddedeki, 532 nolu parselden geçen imar yolunun kaldırılması yönünde yapılan itiraza ilişkin alınan kararın, imar yolunun kaldırılması Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. maddesine aykırı olduğundan reddinin uygun olacağı, 6) 14. Maddedeki, 1154 nolu parselden geçen NATO Boru Hattı koruma kuşağı olarak bırakılan yeşil bandın kaldırılması yönünde yapılan itiraza ilişkin alınan kararın, yeşil bandın kaldırılması Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. maddesine aykırı olduğundan reddinin uygun olacağı, 7) 15. Maddedeki, 1537 nolu parselden geçen NATO Boru Hattı koruma kuşağı olarak bırakılan yeşil bandın kaldırılması yönünde yapılan itiraza ilişkin alınan kararın, yeşil bandın kaldırılması Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. maddesine aykırı olduğundan reddinin uygun olacağı, 8) 16. Maddedeki, 1197 nolu parselden geçen NATO Boru Hattı koruma kuşağı olarak bırakılan yeşil bandın kaldırılması yönünde yapılan itiraza ilişkin alınan kararın, yeşil bandın kaldırılması Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. maddesine aykırı olduğundan reddinin uygun olacağı, 9) 17. Maddedeki, 1336 nolu parselin doğusundan geçen 12 metrelik imar yolunun daraltılması yönünde yapılan itiraza ilişkin alınan kararın, imar yolunun daraltılması ulaşım bağlantılarını ve kademelenmesini etkileyici nitelikte olduğundan reddinin uygun olacağı, NATO Boru Hattı nedeniyle yeşil bandın kaldırılması Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. maddesine aykırı olduğundan reddinin uygun olacağı, 10) 18. Maddedeki, 1336 nolu parselden geçen NATO Boru Hattı koruma kuşağı olarak bırakılan yeşil bandın kaldırılması yönünde yapılan itiraza ilişkin alınan kararın, yeşil bandın kaldırılması Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. maddesine aykırı olduğundan reddinin uygun olacağı, 11) 19. Maddedeki, 592,593,594 ve 595 nolu parsellerin doğusundan geçen 7.00 metrelik imar yolunun kaydırılması yönünde yapılan itiraza ilişkin alınan kararın, Belediyesinden geldiği şekliyle kabulünün uygun olacağı, 12) 20. Maddedeki, 1585 nolu parselden geçen NATO Boru Hattı koruma kuşağı olarak bırakılan yeşil bandın kaldırılması yönünde yapılan itiraza ilişkin alınan kararın, yeşil bandın kaldırılması Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. maddesine aykırı olduğundan reddinin uygun olacağı, 13) 23. Maddedeki, 1200 nolu parselden geçen NATO Boru Hattı koruma kuşağı olarak bırakılan yeşil bandın kaldırılması yönünde yapılan itiraza ilişkin alınan kararın, yeşil bandın kaldırılması Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. maddesine aykırı olduğundan reddinin uygun olacağı, 14) 24. Maddedeki, 1335 nolu parselden geçen NATO Boru Hattı koruma kuşağı olarak bırakılan yeşil bandın kaldırılması yönünde yapılan itiraza ilişkin alınan kararın, yeşil bandın kaldırılması Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. maddesine aykırı olduğundan reddinin uygun olacağı, 15) 25. Maddedeki, 1451 nolu parselden geçen NATO Boru Hattı koruma kuşağı olarak bırakılan yeşil bandın kaldırılması yönünde yapılan itiraza ilişkin alınan kararın, yeşil bandın kaldırılması Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. maddesine aykırı olduğundan reddinin uygun olacağı, 16) 27. Maddedeki, 604 nolu parselin tamamının imar planı sınırlarına dahil edilmesi yönünde yapılan itiraza ilişkin alınan kararın, parselin bu plan sınırları dışında kalmasından dolayı itiraza konu bir durum bulunmadığından reddinin uygun olacağı, 17) 28. Maddedeki, 1307 nolu parselin tamamının imar planı sınırlarına dahil edilmesi yönünde yapılan itirazın, parselin bu plan sınırları dışında kalmasından dolayı itiraza konu bir durum bulunmadığından reddinin uygun olacağı, 18) 29. Maddedeki, 884 nolu parselden geçen NATO Boru Hattı koruma kuşağı olarak bırakılan yeşil bandın kaldırılması yönünde yapılan itiraza ilişkin alınan kararın, yeşil bandın kaldırılması Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. maddesine aykırı olduğundan reddinin uygun olacağı, 19) 30. Maddedeki, 1397 nolu parselin tarım alanından çıkarılarak konut alanı olarak planlanması yönünde yapılan itirazın, planın genel projeksiyon ve kararlarını etkilediğinden reddinin uygun olacağı, 20) 31. Maddedeki, 1321 nolu parselde bulunan ada kenarı çizgisinin parselin kuzeyine alınması yönünde yapılan itiraza ilişkin alınan kararın, parselde sehven bulunan ada kenarı çizgisinin kaldırılarak yapı adasının bir bütün olarak değerlendirilmesi gerektiğinden itiraza konu bir durum bulunmadığından reddinin uygun olacağı, 21) 32. Maddedeki, 1154 nolu parselden geçen NATO Boru Hattı koruma kuşağı olarak bırakılan yeşil bandın kaldırılması yönünde yapılan itiraza ilişkin alınan kararın, yeşil bandın kaldırılması Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. maddesine aykırı olduğundan reddinin uygun olacağı, 22) 35. Maddedeki, 970 nolu parselden geçen NATO Boru Hattı koruma kuşağı olarak bırakılan yeşil bandın kaldırılması yönünde yapılan itiraza ilişkin alınan kararın, yeşil bandın kaldırılması Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. maddesine aykırı olduğundan reddinin uygun olacağı, 23) 36. Maddedeki, 886,878,888,926 ve 928 nolu parsellerde bulunan park alanın ve parsellerden geçen imar yolunun kaldırılması yönünde yapılan itiraza ilişkin alınan kararın, park alanının ve imar yolunun kaldırılması Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. maddesine aykırı olduğundan reddinin uygun olacağı, 24) 38. Maddedeki, 926 nolu parselden geçen NATO Boru Hattı koruma kuşağı olarak bırakılan yeşil bandın ve park alanının kaldırılması yönünde yapılan itiraza ilişkin alınan kararın, yeşil bandın ve park alanının kaldırılması Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. maddesine aykırı olduğundan reddinin uygun olacağı, 25) 40. Maddedeki, 1007 ve 1008 nolu parsellerin arasından geçen imar yolunun kaldırılması ve 1008 nolu parselin plan sınırlarına dahil edilmesi yönünde yapılan itiraza ilişkin alınan kararın, 1008 nolu parselin bu planın sınırları dışında kalmasından dolayı itiraza konu bir durum bulunmadığından reddinin uygun olacağı, imar yolunun kaldırılması Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. maddesine aykırı bir durum oluşturacağından reddinin uygun olacağı, 26) 41. Maddedeki, 1007 ve 1008 nolu parsellerin arasından geçen imar yolunun kaldırılması ve 1008 nolu parselin plan sınırlarına dahil edilmesi yönünde yapılan itiraza ilişkin alınan kararın, 1008 nolu parselin bu planın sınırları dışında kalmasından dolayı itiraza konu bir durum bulunmadığından reddinin uygun olacağı, imar yolunun kaldırılması Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. maddesine aykırı bir durum oluşturacağından reddinin uygun olacağı, 27) 42. Maddedeki, 1007 ve 1008 nolu parsellerin arasından geçen imar yolunun kaldırılması ve 1008 nolu parselin plan sınırlarına dahil edilmesi yönünde yapılan itiraza ilişkin alınan kararın, 1008 nolu parselin bu planın sınırları dışında kalmasından dolayı itiraza konu bir durum bulunmadığından reddinin uygun olacağı, imar yolunun kaldırılması Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. maddesine aykırı bir durum oluşturacağından reddinin uygun olacağı, 28) 46. Maddedeki, 477 nolu parselin güneyinde bulunan park alanının kaldırılması yönünde yapılan itiraza ilişkin alınan kararın, park alanının kaldırılması Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. maddesine aykırı bir durum oluşturacağından reddinin uygun olacağı, 29) 47. Maddedeki, 1541 nolu parselden geçen NATO Boru Hattı koruma kuşağı olarak bırakılan yeşil bandın kaldırılması yönünde yapılan itiraza ilişkin alınan kararın, yeşil bandın kaldırılması Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. maddesine aykırı olduğundan reddinin uygun olacağı, 30) 50. Maddedeki, 1586 nolu Sivil Savunma Birliği?ne tahsisli parseldeki otopark alanının kaldırılarak tamamının Sivil Savunma Alanı olarak planlanması yönünde yapılan itiraza ilişkin alınan kararın, Belediyesinden geldiği şekliyle kabulünün uygun olacağı, 31) 51. Maddedeki, 967 nolu parselden geçen NATO Boru Hattı koruma kuşağı olarak bırakılan yeşil bandın kaldırılması yönünde yapılan itiraza ilişkin alınan kararın, yeşil bandın kaldırılması Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. maddesine aykırı olduğundan reddinin uygun olacağı, 32) 52. Maddedeki, 965 nolu parselden geçen NATO Boru Hattı koruma kuşağı olarak bırakılan yeşil bandın kaldırılması yönünde yapılan itiraza ilişkin alınan kararın, yeşil bandın kaldırılması Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. maddesine aykırı olduğundan reddinin uygun olacağı, Sapanca Belediye Başkanlığınca belirlenen, 1) NATO Boru hattı boyunca yer alan sağlı sollu 5?er metrelik koruma ve kamulaştırma alanı ve bu alanlara bitişik yine sağlı sollu 5? er metre olarak planlanan bölgedeki yeşil bandın Milli Savunma Bakanlığı Ant Batı Bölge 2. İşletme Müdürlüğü?nün 23/05/2013 tarihli yazısına istinaden kaldırılması yönündeki talebe ilişkin alınan kararın, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. maddesine aykırı bir durum teşkil edeceğinden reddinin uygun olacağı, 2) 511 ve 512 nolu parsellerin doğu sınırından geçecek şekilde yapılan terklere ve halihazır duruma uygun olarak 7 metrelik imar yolu planlanması ve diğer artan kısmın ise park alanı olarak planlanması yönündeki talebe ilişkin alınan kararın, Belediyesinden geldiği şekliyle kabulünün uygun olacağı, 3) 698 nolu parselin çevresinde bulunan imar yollarının halihazır duruma uygun olarak düzenlenmesi yönündeki talebe ilişkin alınan kararın, Belediyesinden geldiği şekliyle kabulünün uygun olacağı, Ayrıca İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığınca tespit edilen hususlar; 1- İmar planının kuzey ve batı sınırlarında yer alan Tarım alanlarının imar planı sınırlarına dahil edilerek konut alanı olarak planlandığı tespit edilmiş olup bahse konu alanlara ait İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü?nün uygun görüşü bulunmadığından bu alanların tarım alanı olarak planlanmasının uygun olacağı, 2- ?Uygulama İmar Plan Notlarının Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği, Büyükşehir sınırlarında imara ilişkin işlemlerde belirleyici bir karar niteliğinde olan Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.05.2014 tarih ? 6/122 sayılı kararı ve İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı?nca plan yapım süreçlerinde belirlenen `genel plan hükümlerine? aykırılık arz eden maddelerinin yada bunlarla mükerrer maddelerinin düzeltilmesi şeklinde? ekli plan notlarındaki gibi değiştirilerek kabulünün uygun olacağı, Yönündeki 03/03/2015 tarihli 5 sayfadan oluşan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.03.2015
104
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ REVİZ İMAR PLANI
Söğütlü İlçesi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı değişiklik teklifleri.
Söz konusu plan değişikliği tekliflerinden; 1- G24-B-10-C, G24-B-10-D pafta sınırlarında kalan,3405 ve 3442 nolu parsellerde bulunan Dini Tesis Alanının 3491, 3662, 4301 nolu parsellere kaydırılmasına, 3405 ve 3442 nolu parsellerin ise Resmi Kurum Alanı olarak planlanmasına ilişkin değişiklik teklifinin Kabulünün uygun olacağı, 2- G24-B-10-C, G24-B-10-D, G24-B-15-A pafta sınırlarında kalan planlama alanının doğusundaki kuzey güney istikametli 15.00 metrelik imar yolunun doğusunda 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesine göre uygulama yapılacağı gerekçe gösterilerek hazırlanan yeşil alan düzenlemesine ilişkin değişiklik teklifinin Kabulünün uygun olacağı, 3- G24-B-15-A pafta sınırlarında kalan planlama alanının güneydoğusunda 25.00 metrelik imar yolu demir yolu arasında kalan yerleşme alanındaki yeşil alan düzenlemesine ilişkin değişiklik teklifinin Kabulünün uygun olacağı yönündeki 03/03/2015 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.03.2015
105
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI
Söğütlü İlçesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı.
Söğütlü Belediye Meclisinin 05.02.2015 tarih ve 2015/12 sayılı kararı ile onaylanan Söğütlü İlçesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planının ( plan, plan notu, açıklama raporu); 1- Kocaalan Caddesi güneyinde yer alan, TAKS/KAKS=0.30/0.90 A-3 kat olarak belirlenen adaların yapı yoğunluğunun, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.05.2014 tarih ve 6/122 sayılı kararına istinaden, TAKS/KAKS= 0.20/0.60 şeklinde, 2- 687 parselde bulunan Ağaçlandırılacak alanın güneyinde TAKS/KAKS=0,30/ 0,90 olarak belirlenen adaların yapı yoğunluğunun, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.05.2014 tarih ve 6/122 sayılı kararına istinaden, TAKS/KAKS=0.20/ 0.60 şeklinde, 3- Ay Sokağın güneyinde yer alan TAKS/KAKS=0.30/0.90 olarak belirlenen adaların yapı yoğunluğunun, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.05.2014 tarih ve 6/122 sayılı kararına istinaden, TAKS/KAKS=0.20/0.60 şeklinde, 4- Raşit Gönül Sokağın kuzeyinde yer alan TAKS/KAKS=0.40/1.20 bitişik nizam 3 kat olarak belirlenen adaların yapı yoğunluğunun, ayrık nizam 3 kat TAKS/KAKS=0.30/0.90 şeklinde, 5- Lale Sokak ile Raşit Gönül Sokak arasında kalan yapı adaları için belirlenen bitişik nizam 3 kat TAKS/KAKS=0.40/1.20 yapı yoğunluğunun, ayrık nizam 3 kat Emsal=1,05 Hmax= 10.00 metre şeklinde, 6- Lale Sokak, Fatih Sultan Mehmet Caddesi arasında kalan Emsal=1,05, Hmax=10.00 metre olarak belirlenen adaların yapı yoğunluğunun, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.05.2014 tarih ve 6/122 sayılı kararına istinaden, TAKS/KAKS=0.30/0.90 şeklinde, 7- Güney Sokağın kuzey ve güneyinde kalan bitişik nizam 3 kat olarak belirlenen adaların yapı yoğunluğunun ayrık nizam 3 kat Emsal=1,05 Hmax=10.00 metre şeklinde, 8- Uygulama İmar Plan Notlarında Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği, Büyükşehir sınırlarında imara ilişkin işlemlerde belirleyici bir karar niteliğinde olan Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.05.2014 tarih ve 6/122 sayılı kararı ve İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı?nca plan yapım süreçlerinde belirlenen `genel plan hükümlerine? aykırılık arz eden hükümler olması ya da bunlarla mükerrer maddelerinin bulunması nedeniyle uygulama imar plan notlarının, EKLİ PLAN-PLAN NOTU-PLAN AÇIKLAMA RAPORUNDAKİ GİBİ DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNÜN uygun olacağı yönündeki 03/03/2015 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.03.2015
106
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ REVİZ İMAR PLANI
Karapürçek İlçe Belediye Başkanlığınca talep edilen 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planında değişiklik öngören ve 3 ana başlık altında toplanan değişiklik teklifleri.
Söz konusu plan değişikliği tekliflerinden; 1. Jeolojik Sakıncalı Alanlar ve Yeşil Alanlar açısından talep edilen değişiklik teklifleri; 1.1. G25-D-06-C ve G25-D-11-B paftalarda yer alan, Cumhuriyet Mahallesi, 170 ada 1, 2, 3 nolu parseller ile 2555, 179, 374, 373, 268, 2648, 2692, 2650, 2320, 169, 2551, 257, 557 nolu parsellerin yer aldığı bölgede Jeolojik Sakıncalı Alan Sınırları içerisindeki ?Konut Alanı? yakın çevresinde ormanlık alanlar bulunması nedeniyle ?Ağaçlandırılacak Alan? olarak, planda aynı bölgede yer alan ?Orman Alanı?nın da ileride mezarlık olarak kullanılabilmesi ve etrafındaki doğal yapıyla uyumunun devam etmesi amacıyla ?Ağaçlandırılacak Alan? olarak planlanmasına ilişkin değişiklik teklifinin KABULÜNÜN uygun olacağı, 1.2. G25-D-06-C paftada yer alan, Cumhuriyet Mahallesi, 255, 258, 259 ve 386 nolu parsellerin bulunduğu bölgede planlanan ?Belediye Hizmet Alanı? ve ?Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı?nın jeolojik sakıncalı alan içersinde kalan kısımlarının ?Park Alanı?na dönüştürülmesine ilişkin değişiklik teklifinin KABULÜNÜN uygun olacağı, 1.3. G25-D-11-B, G25-D-12-A, G25-D-07-D paftalarda yer alan, İnönü ve Cumhuriyet Mahalle sınırları içinde, ?Konut Alanı?nda kalan 1261, 1270, 1271, 1654, 1653, 1269, 1272, 1275, 1216, 1217, 1199, 2769, 2710, 1194, 1187, 1181, 1171, 1172, 1173, 1170, 1169, 1163, 1164, 943, 1168, 1165, 1166, 1137, 2503, 845, 2764, 2765, 848, 801, 2114, 2115, 2112, 864, 865, 866, 2299, 2505, 2695 nolu parsellerin Jeolojik Sakıncalı Alan Sınırı içerisinde kalan kısımlarının ?Rekreasyon Alanı?na dönüştürülmesine ilişkin değişiklik teklifinin KABULÜNÜN uygun olacağı, 1.4. G25-D-12-A, paftada yer alan, Ahmetler Mahalle sınırları içinde, ?Konut Alanı, Spor Alanı, İbadet Yeri, Terminal Alanı, Ticaret Alanı? kullanım kararı getirilen 190 ada 1 nolu parsel, 1178, 1154, 1152, 1151, 2757, 2116, 2117, 2118, 3158, 3516, 3157, 1114, 1111, 1110, 1109, 1789, 1788, 1787, 1736, 1772, 1769, 1768 nolu parsellerin Jeolojik Sakıncalı Alan Sınırları içinde kalan kısımlarının ?Park Alanı?na dönüştürülmesi ve kaldırılan ?İbadet Yeri?nin 926 nolu parselin bulunduğu alana taşınmasına ilişkin değişiklik teklifinin KABULÜNÜN uygun olacağı, 1.5. G25-D-12-A, paftada yer alan, Ahmetler Mahallesi, 1081 nolu parselin bulunduğu bölgede Jeolojik Sakıncalı Alan Sınırı içerisindeki ?Konut Alanı?nın kaldırılarak ?Park Alanı?na dönüştürülmesine ilişkin değişiklik teklifinin KABULÜNÜN uygun olacağı, 1.6. G25-D-12-A, paftada yer alan, Ahmetler Mahallesi, 926 nolu parselin bulunduğu bölge ?Park Alanı? iken 1114, 1120 nolu parsellerin bulunduğu alandan kaldırılan ?İbadet Yeri?nin bir kısmının 926 nolu parselin bulunduğu bölgeye taşınarak, kaldırılan ?Park Alanı?nın 1114, 1120 nolu parsellerin bulunduğu alana taşınmasına ilişkin değişiklik teklifinin KABULÜNÜN uygun olacağı, 2. Donatı alanları açısından talep edilen değişiklik teklifleri; 2.1. G25-D-11-B paftada yer alan, Cumhuriyet Mahallesi, 1475 nolu parselin bulunduğu bölgede; terk ve ifraz işlemleri tamamlandığından ifrazlı parseller ?Konut Alanı?na katılarak, kaldırılan park alanının yürürlükteki Uygulama İmar Planına göre 665, 666 nolu parsellerin bulunduğu terkli alana taşınmasına ilişkin değişiklik teklifinin KABULÜNÜN uygun olacağı, 2.2. G25-D-11-B paftada yer alan, İnönü Mahallesi, 1377, 1378, 1379, 1388 nolu parsellerin bulunduğu alanda, ?İlköğretim Tesisi, Park Alanı, Kreş Alanı, İbadet Yeri ve Konut Alanı? olarak planlanan bölge; yürürlükteki Uygulama İmar Planına göre bölgede terk ve ifraz işlemleri tamamlandığından ve plan genelindeki donatılarda yeterli miktarda İbadet Yeri (ibadet yeri olarak önerilen alanın karşı cephesinde mevcut caminin bulunması gerekçesi sunulduğundan) ve ?Kreş Alanı? bulunduğundan bu alandaki ?İbadet Yeri ve Kreş Alanı?nın kaldırılmasına ve 1676 nolu parselin bulunduğu ?Ağaçlandırılacak Alan? (mezarlık) olarak planlanan alanın, mevcutta bu alanda spor tesisleri ve yeşil alanlar bulunması nedeniyle bir kısmının ?Park Alanı?na dönüştürülmesine ilişkin değişiklik teklifinin KABULÜNÜN uygun olacağı, 2.3. G25-D-11-B paftada yer alan, Cumhuriyet Mahallesi, 2509, 639 nolu parseller ile terk ve ifraz işlemleri tamamlanan 718 nolu parseldeki ?Park Alanları?nın, terkli park alanlarının bulunduğu 593, 600, 601, 2860 nolu parsellerin bulunduğu alana taşınmasına ilişkin değişiklik teklifinin KABULÜNÜN uygun olacağı, 2.4. G25-D-12-A, paftada yer alan, Ahmetler Mahallesi, 1977, 979 nolu parsellerin bulunduğu bölgede yürürlükteki Uygulama İmar Planına göre terk ve ifraz işlemleri tamamlandığından kaldırılan ?Park Alanı?nın 1676 nolu parsele taşınmasına ilişkin değişiklik teklifinin KABULÜNÜN uygun olacağı, 2.5. G25-D-12-A, paftada yer alan, Ahmetler Mahallesi, 2872 nolu parselin bulunduğu bölgede yürürlükteki Uygulama İmar Planına göre terk ve ifraz işlemleri tamamlandığından kaldırılan ?Park Alanı?nın 1676 nolu parsele taşınmasına ilişkin değişiklik teklifinin KABULÜNÜN uygun olacağı, 2.6. G25-D-12-A, paftada yer alan, Ahmetler Mahallesi, 1158, 1159, 1160 nolu parsellerin bulunduğu bölgedeki ?Kreş Alanı?nın 2711, 2122, 1174, 1173 nolu parsellerin bulunduğu bölgeye, ?Park Alanı?nın da 1676 nolu parsele taşınmasına ilişkin değişiklik teklifinin KABULÜNÜN uygun olacağı, 2.7. G25-D-11-B paftada yer alan, Cumhuriyet Mahallesi, 516 nolu parsel yürürlükteki Uygulama İmar Planında ?Konut Alanı? olduğundan, bu bölgedeki ?Park Alanı?nın bir kısmının 539 nolu parselin parka terk edilen kısmına, bir kısmının da 1676 nolu parsele taşınmasına ilişkin değişiklik teklifinin KABULÜNÜN uygun olacağı, 2.8. G25-D-11-B paftada yer alan, Cumhuriyet Mahallesi, 2416, 2630 nolu parsellerin bulunduğu bölge yürürlükteki Uygulama İmar Planına göre ?Park Alanı? olarak terki yapıldığından bu alanın ?Park Alanı? olarak planlanmasına ilişkin değişiklik teklifinin KABULÜNÜN uygun olacağı, 2.9. G25-D-11-B paftada yer alan, Cumhuriyet Mahallesi, 694, 695 nolu parsellerin bulunduğu bölge yürürlükteki Uygulama İmar Planına göre ?Park Alanı? olarak terki yapıldığından bu alanın ?Park Alanı? olarak planlanmasına ilişkin değişiklik teklifinin KABULÜNÜN uygun olacağı, 2.10. G25-D-06-C paftada yer alan, Cumhuriyet Mahallesi, 266, 267 nolu parsellerin bulunduğu bölgedeki ?Ortaöğretim Tesis Alanı?nın anayola uzak olması, 506, 507, 508, 509, 510 nolu parsellerin bulunduğu bölgedeki ?İlköğretim Tesis Alanı?nın anayola yakın olması gerekçesi ve sosyal donatı alanlarının dengelenmesi amacıyla donatıların yerlerinin değiştirilmesine ilişkin değişiklik teklifinin KABULÜNÜN uygun olacağı, 2.11. G25-D-11-B paftada yer alan, Ahmetler Mahallesi, 1173, 1174, 2122, 2711 nolu parsellerin bulunduğu bölgede ?Rekreasyon Alanı, İlköğretim Tesis Alanı, Sosyal-Kültürel Tesis Alanı ve Sağlık Tesis Alanı? olarak planlanan bölge; plan genelindeki donatı hesabına göre ?Sosyal-Kültürel Tesis Alanları?nda fazlalık olduğundan ?Sosyal Kültürel Tesis Alanı? kaldırılarak bu alanın ?Kreş Alanı? olarak planlanmasına ve bölgedeki donatı alanlarının konumlarının değiştirilmesine ilişkin değişiklik teklifinin KABULÜNÜN uygun olacağı, 3. Ulaşım açısından talep edilen değişiklik teklifleri; 3.1. G25-D-06-C ve G25-D-07-D paftalarda yer alan, Cumhuriyet Mahallesi, 754 ada 1, 2, 3 nolu parseller ile 755, 756, 757 nolu parsellerin bulunduğu alandaki yolun önceki plana göre güzergahının düzgünleştirilmesi amacıyla doğuya kaydırılmasına ilişkin değişiklik teklifinin KABULÜNÜN uygun olacağı, 4. Ayrıca; İl Sağlık Müdürlüğü?nün talebine istinaden; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı?na Sakarya Valiliği Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü?nün 02/02/2015 tarih ve 1017 sayılı yazısı ile yapılan başvuru üzerine; 1529 nolu parselin ?Sağlık Alanı (112 Acil Sağlık İstasyonu)? olarak planlanmasına ilişkin değişiklik teklifinin KABULÜNÜN uygun olacağı, Yönünde tanzim olunan 3 sayfadan oluşan 03/03/2015 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.03.2015
107
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AFET İÇİN YETKİ
Mülkiyeti Geyve Belediyesine ait olan Alifuatpaşa Mahallesi, 14 pafta, 1408 nolu parselin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği.
Geyve İlçe Belediye Meclisinin 02.09.2014 tarih ve 2014/61 sayılı kararı ile uygun görülen Mülkiyeti Geyve Belediyesine ait olan Alifuatpaşa Mahallesi, 14 pafta, 1408 nolu parselin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin KABULÜNÜN uygun olacağı yönündeki 25/02/2015 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.03.2015
108
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Geyve İlçesi, Orhaniye Mahallesi, 68 Ada, 16-18-19 ve 20 nolu parsellere ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği.
Geyve İlçe Belediye Meclisinin 02.12.2014 tarih ve 2014/80 sayılı kararı ile uygun görülen Orhaniye Mahallesi, 68 Ada, 16-18-19 ve 20 nolu parsellere ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğindeki 7.00 metrelik imar yolunun kaldırılmasının REDDİNİN uygun olacağı yönündeki 23/02/2015 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.03.2015
109
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI
Pamukova İlçesi, Şeyhvarmaz Mahallesi, Ova Mevkii H24a02d pafta, 201.505,39 m² yüzölçümlü 3362 nolu parselin ?Sanayi Tesis Alanı? olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı.
Pamukova İlçe Belediye Meclisinin 02.02.2015 tarih ve 10 sayılı kararı ile uygun görülen Şeyhvarmaz Mahallesi, Ova Mevkii H24a02d pafta, 3362 nolu parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının; Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 3. Bölge Müdürlüğünün 12.05.2014 tarih ve 285053 sayılı - Orman ve Su İşleri Bakanlığı DSİ 3. Bölge Müdürlüğü 32. Bölge Şube Müdürlüğünün 13.02.2015 tarih ve 92928 sayılı - Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü?nün 16.01.2015 tarih ve 269 sayılı yazılarında belirtilen hususlar doğrultusunda KABULÜNÜN uygun olacağı yönündeki 03/03/2015 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.03.2015
110
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ÜCRET ÇİZELGESİNİN GÖRÜŞÜLMESİ.
Adapazarı İlçesi, Karaman Mahallesinde bulunan ?Macera Park? adlı tesislerden yararlanacak vatandaşlarımızdan alınacak katılım bedeline ait hazırlanan ücret tarifesi.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi 2015 yılı Gelir Tarifesinde Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı gelir kalemlerine ilave olarak Adapazarı İlçesi Karaman Mahallesinde bulunan ?Macera Park? adlı tesislerden yararlanacak vatandaşlarımızdan alınacak katılım bedeline ait ekteki tablodaki tutarların uygun olacağı yönündeki 17/02/2015 tarihli Plan ve Bütçe Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.03.2015
111
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ÜCRET ÇİZELGESİNİN GÖRÜŞÜLMESİ.
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Çevre Koruma ve Geliştirme Şube Müdürlüğünce tespit edilen ücretlere ilişkin hazırlanan tarifesi.
Büyükşehir Belediyemizin 2015 yılına ait Gelir Tarifesinde Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Çevre Koruma ve Geliştirme Şube Müdürlüğüne ait olan ücretlerde ekteki tabloda gösterildiği şekilde yapılan değişikliklerin uygun olacağı yönündeki 17/02/2015 tarihli Plan ve Bütçe Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.03.2015
112
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Korucuk Mahallesi, 1696 ada 2 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
09.03.2015
113
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi, Esentepe Mah., 18078 nolu parselin Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli R.N.İ Planı ve 1/1000 ölçekli U.İ.P. Değişikliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
09.03.2015
114
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI
Erenler İlçesi, Bekirpaşa, Kozluk, Nakışlar, Pirahmetler, Epçeller Mahallelerini kapsayan alanın 1/1000 ölçekli Revizyon İmar Planı.

09.03.2015
115
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, Hendek İlçesi, Başpınar Mah. 118 ada, 11, 12, 18, 23, 28,29 parsel sayılı taşınmazlara ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
09.03.2015
116
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/25000 VE 1/5000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANI TALEBİ
Karasu Sahili 1/1000 ila 1/25000 ölçekli çevre düzeni Planı teklifleri.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
09.03.2015
117
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
İncilli Mahallesi ve Kabakoz Mahallesi içinde yer alan park alanı olarak planlı alanların bir kısmının Teknik Altyapı Alanı olarak 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
09.03.2015
118
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 PLANLARA İTİRAZ
Arifiye İlçesi, I. Organize Sanayi Bölgesinin II. Etap genişleme alanı ve Merkezi İş Alanı?nın Küçük Sanayi Alanı?na dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine ilân askı süresi içerisinde yapılan itirazlar.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
09.03.2015
119
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Sapanca Gölü I. Derece Doğal Sit Alanı Sınırının Arifiye İlçesindeki kısmına ilişkin sınırın düzeltilmesi şeklinde hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan değişiklik teklifi.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
09.03.2015
120
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Sapanca İlçesi, Rüstempaşa Mahallesi 43 ada, 155 ve 156 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
09.03.2015
121
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Sapanca İlçesi, Rüstempaşa Mahallesi 32 ada, 13 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
09.03.2015
122
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Sapanca İlçesi, Dibektaş Mahallesi 3 pafta, 216,225,226,253,254 ve 753 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
09.03.2015
123
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Ferizli İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi 5741 ve 5743 nolu parsellerde(Ortaöğretim Tesis Alanı) ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığınca hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
09.03.2015
124
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/25000 NAZIM İMAR PLANLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI.
Söğütlü İlçesi, Akarca, Akçakamış, Akgöl, Rüstemler Mahallelerine ait Kırsal Yerleşme Alan Sınırlarının, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Hükümleri.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
09.03.2015
125
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Geyve İlçesi, Orhaniye Mahallesi, 108 ada, 61 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifi.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
09.03.2015
126
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
DEVİR YAPILMASI
Ferizli İlçesi Doğancı Mahallesi G24b04bc pafta, 119 ada, 96 parsel nolu mezarlık olan taşınmazın Belediyemiz adına devri.
Ferizli İlçesi Doğancı Mahallesi G24b04bc pafta, 119 ada, 96 parsel nolu mezarlık olan taşınmazın Belediyemiz adına devrinin yapılabilmesi için 5393 sayılı Belediye Kanununun 18-e ve 75-d maddesine göre devirle ilgili iş ve işlemler için Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesinin kabulüne, Oybirliği ile karar verilmiştir.
09.03.2015
127
SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
YÖNETMELİK
Sosyal Hizmetler ve Yardım Esasları Yönetmeliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Hukuk Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
09.03.2015
128
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BELEDİYE BAŞKANINA VE ENCÜMENE YETKİ VERİLMESİ
Katı Atık Entegre tesisi.
5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu?nun 7. maddesi ve 2872 sayılı Çevre Kanunu?nun 11. maddesi gereğince Büyükşehir Belediyelerinin sorumluluğunda olan; Entegre Katı Atık Bertaraf Tesisi kurulması, işletilmesi, Düzenli Depolama Tesisindeki mevcut biyogaz potansiyelinin toplanarak enerji üretilmesi ve sahanın ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda işletilmesi işinin, 3996 sayılı ?Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun? kapsamında 29 yıl süre ile ihale edilmesi hususunda Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesinin kabulüne, Oybirliği ile karar verilmiştir.
09.03.2015
129
ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ
Sakarya Üniversitesi Esentepe Kampüsü-Kent Merkezi-Kampüs arasında 10 yıllığına 15 araçlık Özel Halk Otobüs çalıştırılması ihalesi için yetki verilmesi.
Sakarya Üniversitesinde Ulaşım sorununun giderilmesi amacıyla, UKOME Genel Kurul toplantısında 15.01.2015 tarihli 2015/61 sayılı kararı ile kabul edilen, Kent Merkezi Sakarya Üniversitesi Esentepe Kampüsü arasında 15 araçlık Özel Halk Otobüsünün 10 yıl süre ile çalıştırılması ile ilgili olarak ihale yapılması için Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesinin kabulüne, Oybirliği ile karar verilmiştir.
09.03.2015
130
ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
DEVİR YAPILMASI
Söğütlü İlçe Belediyesine 54 TK 074 plakalı otobüsün devri..
Taşınır Mal Yönetmeliğinin 31.1 maddesi hükümlerine göre Söğütlü İlçe Belediyesine geçici olarak tahsis edilen, 1995 model Otoyol İveco marka 54 TK 074 plakalı 24+1 koltuklu otobüsün Söğütlü İlçe Belediyesinin 06/01/2015 tarih ve 2015/8 sayılı meclis kararı ile bedelsiz olarak devri talebine istinaden 4916 sayılı Kanunun 37. maddesine göre devredilmesinin kabulüne, Oybirliği ile karar verilmiştir.
09.03.2015
131
ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BELEDİYE BAŞKANINA VE ENCÜMENE YETKİ VERİLMESİ
Karasu İlçe merkezinde belirlenen cadde ve sokaklarda ücretli park uygulaması için Başkana ve Encümene yetki verilmesi.
15/01/2015 tarih ve 2015/65 sayılı UKOME?nin kararı ile uygun görülen, Karasu İlçe merkezinde belirlenen cadde ve sokaklarda ücretli park uygulamasının(parkomat) yapılması, işletilmesi ve işlettirilmesi amacıyla Karasu İlçe Belediye Başkanlığına yetki devri yapılması için Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesinin kabulüne, Oybirliği ile karar verilmiştir.
09.03.2015
132
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KREDİ ALIMI
Şehir içi Toplu Taşıma hizmetlerinde kullanılmak üzere ?10 Adet Belediye Tipi Otobüs? alımı için İLBANK A.Ş.?den kredi alımı hususunda Başkana yetki verilmesi.
Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından Şehir içi Toplu Taşıma hizmetlerinde kullanılmak üzere ?10 Adet Belediye Tipi Otobüs? alımı için İLBANK A.Ş.?den 2.000.000,00 TL kredi alınması ve bu krediye ilişkin düzenlenen kredi sözleşmelerinden kaynaklanan her türlü ödeme yükümlülüğünün sözleşme hükümleri çerçevesinde yerine getirilebilmesi hususunda Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki TOÇOĞLU?na yetki verilmesinin kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.03.2015
133
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KREDİ ALIMI
Belediyemizin hizmetlerinde kullanılmak üzere ?10 Adet Belediye Otobüsü? alımı için kredi alımı hususunda Başkana yetki verilmesi
5393 sayılı Belediye Kanununun 18 ve 68. maddeleri gereği Belediyemizin hizmetlerinde kullanılmak üzere ?10 Adet Belediye Otobüsü? alımı için 2.000.000,00.-TL?nin Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Belediyemize aktarılacak paylarımızı temlik verilerek herhangi bir bankadan akreditif dahil toplam 2.000.000,00 TL?lik her türlü (nakdi ve gayri nakdi) kredinin alınması hususunda Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki TOÇOĞLU?na yetki verilmesinin kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.03.2015
134
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
GARANTÖR OLUNMASI
SASKİ?nin Akçay Barajı HES Tesisi Elektromekanik Malzeme alımı için kredi alımında Belediyemizin garantör olarak gösterilmesi ve işlemler için Başkana yetki verilmesi.
Büyükşehir Belediyemizin bağlı kuruluşu olan SASKİ Genel Müdürlüğünün, İller Bankası A.Ş.nin belirleyeceği vadelerde azami 240 aya kadar kullanacağı Akçay Barajı HES Tesisi Elektromekanik Malzeme alımı için 15.000.000,00.-TL krediye ilişkin, düzenlenen kredi sözleşmelerinden kaynaklanan her türlü ödeme yükümlülüğünü sözleşme hükümleri çerçevesinde yerine getirememesi ve/veya kredi teminatlarının yetersiz kalması halinde Büyükşehir Belediyemizin, Maliye Bakanlığı ve/veya İller Bankası A.Ş. tarafından dağıtılan yasal paylarının mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamının garantör olarak gösterilmesine, konuya ilişkin her türlü iş ve işlemin 5216 ve 5393 sayılı Kanunlara göre yürütülebilmesi hususunda Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki TOÇOĞLU?na yetki verilmesinin kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.03.2015
135
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
GARANTÖR OLUNMASI
SASKİ?nin Akçay Barajı ve İsale Hattı İnşaatı işi için ilave kredi alımında Belediyemizin garantör olarak gösterilmesi ve işlemler için Başkana yetki verilmesi.
Büyükşehir Belediyemizin bağlı kuruluşu olan SASKİ Genel Müdürlüğünün, İller Bankası A.Ş.nin belirleyeceği vadelerde azami 240 aya kadar kullanacağı Akçay Barajı ve İsale Hattı İnşaatı ilave kredi için 13.300.000,00.-TL krediye ilişkin, düzenlenen kredi sözleşmelerinden kaynaklanan her türlü ödeme yükümlülüğünü sözleşme hükümleri çerçevesinde yerine getirememesi ve/veya kredi teminatlarının yetersiz kalması halinde Büyükşehir Belediyemizin, Maliye Bakanlığı ve/veya İller Bankası A.Ş. tarafından dağıtılan yasal paylarının mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamının garantör olarak gösterilmesine, konuya ilişkin her türlü iş ve işlemin 5216 ve 5393 sayılı Kanunlara göre yürütülebilmesi hususunda Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki TOÇOĞLU?na yetki verilmesinin kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.03.2015
136
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
GARANTÖR OLUNMASI
SASKİ?nin Adapazarı Arıtma Tesisinden elde edilen atıksuyun rekreasyon alanlarında sulama suyu olarak kullanılmasına ait isale hattı inşaatı işi için kredi alımında Belediyemizin garantör olarak gösterilmesi ve işlemler için Başkana yetki verilmesi.
Büyükşehir Belediyemizin bağlı kuruluşu olan SASKİ Genel Müdürlüğünün, İller Bankası A.Ş.nin belirleyeceği vadelerde azami 240 aya kadar kullanacağı Adapazarı Arıtma Tesisinden elde edilen atıksuyun rekreasyon alanlarında sulama suyu olarak kullanılmasına ait isale hattı inşaatı işi için 4.855.700,00 TL krediye ilişkin, düzenlenen kredi sözleşmelerinden kaynaklanan her türlü ödeme yükümlülüğünü sözleşme hükümleri çerçevesinde yerine getirememesi ve/veya kredi teminatlarının yetersiz kalması halinde Büyükşehir Belediyemizin, Maliye Bakanlığı ve/veya İller Bankası A.Ş. tarafından dağıtılan yasal paylarının mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamının garantör olarak gösterilmesine, konuya ilişkin her türlü iş ve işlemin 5216 ve 5393 sayılı Kanunlara göre yürütülebilmesi hususunda Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki TOÇOĞLU?na yetki verilmesinin kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.03.2015
137
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
GARANTÖR OLUNMASI
SASKİ?nin Esentepe Bölgesi İçmesuyu Temini İnşaatı işi için kredi alımında Belediyemizin garantör olarak gösterilmesi ve işlemler için Başkana yetki verilmesi.
Büyükşehir Belediyemizin bağlı kuruluşu olan SASKİ Genel Müdürlüğünün, İller Bankası A.Ş.nin belirleyeceği vadelerde azami 240 aya kadar kullanacağı Esentepe Bölgesi İçmesuyu Temini İnşaatı için 3.250.000,00.-TL krediye ilişkin, düzenlenen kredi sözleşmelerinden kaynaklanan her türlü ödeme yükümlülüğünü sözleşme hükümleri çerçevesinde yerine getirememesi ve/veya kredi teminatlarının yetersiz kalması halinde Büyükşehir Belediyemizin, Maliye Bakanlığı ve/veya İller Bankası A.Ş. tarafından dağıtılan yasal paylarının mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamının garantör olarak gösterilmesine, konuya ilişkin her türlü iş ve işlemin 5216 ve 5393 sayılı Kanunlara göre yürütülebilmesi hususunda Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki TOÇOĞLU?na yetki verilmesinin kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.03.2015
138
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
GARANTÖR OLUNMASI
SASKİ?nin Çamdağ Göleti ve Karasu- Kocaali İlçeleri İsale Hattı için kredi alımında Belediyemizin garantör olarak gösterilmesi ve işlemler için Başkana yetki verilmesi.
Büyükşehir Belediyemizin bağlı kuruluşu olan SASKİ Genel Müdürlüğünün, İller Bankası A.Ş.nin belirleyeceği vadelerde azami 240 aya kadar kullanacağı Çamdağ Göleti ve Karasu- Kocaali İlçeleri İsale Hattı için 25.000.000,00.-TL krediye ilişkin, düzenlenen kredi sözleşmelerinden kaynaklanan her türlü ödeme yükümlülüğünü sözleşme hükümleri çerçevesinde yerine getirememesi ve/veya kredi teminatlarının yetersiz kalması halinde Büyükşehir Belediyemizin, Maliye Bakanlığı ve/veya İller Bankası A.Ş. tarafından dağıtılan yasal paylarının mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamının garantör olarak gösterilmesine, konuya ilişkin her türlü iş ve işlemin 5216 ve 5393 sayılı Kanunlara göre yürütülebilmesi hususunda Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki TOÇOĞLU?na yetki verilmesinin kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.03.2015
139
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
GARANTÖR OLUNMASI
SASKİ?nin Karapürçek(Küçücek) İlçesi Kanalizasyon Şebeke ve Kollektör İnşaatı işi için kredi alımında Belediyemizin garantör olarak gösterilmesi ve işlemler için Başkana yetki verilmesi.
Büyükşehir Belediyemizin bağlı kuruluşu olan SASKİ Genel Müdürlüğünün, İller Bankası A.Ş.nin belirleyeceği vadelerde azami 240 aya kadar kullanacağı Karapürçek(Küçücek) İlçesi Kanalizasyon Şebeke ve Kollektör İnşaatı için 17.000.000,00.-TL krediye ilişkin, düzenlenen kredi sözleşmelerinden kaynaklanan her türlü ödeme yükümlülüğünü sözleşme hükümleri çerçevesinde yerine getirememesi ve/veya kredi teminatlarının yetersiz kalması halinde Büyükşehir Belediyemizin, Maliye Bakanlığı ve/veya İller Bankası A.Ş. tarafından dağıtılan yasal paylarının mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamının garantör olarak gösterilmesine, konuya ilişkin her türlü iş ve işlemin 5216 ve 5393 sayılı Kanunlara göre yürütülebilmesi hususunda Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki TOÇOĞLU?na yetki verilmesinin kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.03.2015
140
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
GARANTÖR OLUNMASI
SASKİ?nin Ferizli ? Söğütlü İlçeleri Kanalizasyon Kollektör ve Şebeke İnşaatı işi için kredi alımında Belediyemizin garantör olarak gösterilmesi ve işlemler için Başkana yetki verilmesi.
Büyükşehir Belediyemizin bağlı kuruluşu olan SASKİ Genel Müdürlüğünün, İller Bankası A.Ş.nin belirleyeceği vadelerde azami 240 aya kadar kullanacağı Ferizli ? Söğütlü İlçeleri Kanalizasyon Kollektör ve Şebeke İnşaatı işi için 21.000.000,00.-TL krediye ilişkin, düzenlenen kredi sözleşmelerinden kaynaklanan her türlü ödeme yükümlülüğünü sözleşme hükümleri çerçevesinde yerine getirememesi ve/veya kredi teminatlarının yetersiz kalması halinde Büyükşehir Belediyemizin, Maliye Bakanlığı ve/veya İller Bankası A.Ş. tarafından dağıtılan yasal paylarının mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamının garantör olarak gösterilmesine, konuya ilişkin her türlü iş ve işlemin 5216 ve 5393 sayılı Kanunlara göre yürütülebilmesi hususunda Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki TOÇOĞLU?na yetki verilmesinin kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.03.2015
141
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
GARANTÖR OLUNMASI
SASKİ?nin Kaynarca Atıksu AT Kanalizasyon Şebeke ve Kollektör İnşaatı işi için kredi alımında Belediyemizin garantör olarak gösterilmesi ve işlemler için Başkana yetki verilmesi.
Büyükşehir Belediyemizin bağlı kuruluşu olan SASKİ Genel Müdürlüğünün, İller Bankası A.Ş.nin belirleyeceği vadelerde azami 240 aya kadar kullanacağı Kaynarca Atıksu AT Kanalizasyon Şebeke ve Kollektör İnşaatı işi için 7.000.000,00.-TL krediye ilişkin, düzenlenen kredi sözleşmelerinden kaynaklanan her türlü ödeme yükümlülüğünü sözleşme hükümleri çerçevesinde yerine getirememesi ve/veya kredi teminatlarının yetersiz kalması halinde Büyükşehir Belediyemizin, Maliye Bakanlığı ve/veya İller Bankası A.Ş. tarafından dağıtılan yasal paylarının mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamının garantör olarak gösterilmesine, konuya ilişkin her türlü iş ve işlemin 5216 ve 5393 sayılı Kanunlara göre yürütülebilmesi hususunda Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki TOÇOĞLU?na yetki verilmesinin kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.03.2015
142
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
GARANTÖR OLUNMASI
SASKİ?nin Sakarya(Karaman) Atıksu Arıtma Tesisi Koku Giderme İnşaatı Yapım işi için kredi alımında Belediyemizin garantör olarak gösterilmesi ve işlemler için Başkana yetki verilmesi.
Büyükşehir Belediyemizin bağlı kuruluşu olan SASKİ Genel Müdürlüğünün, İller Bankası A.Ş.nin belirleyeceği vadelerde azami 240 aya kadar kullanacağı Sakarya (Karaman)Atıksu Arıtma Tesisi Koku Giderme İnşaatı Yapım işi için 6.400.000,00.-TL krediye ilişkin, düzenlenen kredi sözleşmelerinden kaynaklanan her türlü ödeme yükümlülüğünü sözleşme hükümleri çerçevesinde yerine getirememesi ve/veya kredi teminatlarının yetersiz kalması halinde Büyükşehir Belediyemizin, Maliye Bakanlığı ve/veya İller Bankası A.Ş. tarafından dağıtılan yasal paylarının mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamının garantör olarak gösterilmesine, konuya ilişkin her türlü iş ve işlemin 5216 ve 5393 sayılı Kanunlara göre yürütülebilmesi hususunda Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki TOÇOĞLU?na yetki verilmesinin kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.03.2015
143
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
GARANTÖR OLUNMASI
SASKİ?nin Sapanca İlçesi Muhtelif Yerler İçmesuyu İnşaatı işi için kredi alımında Belediyemizin garantör olarak gösterilmesi ve işlemler için Başkana yetki verilmesi.
Büyükşehir Belediyemizin bağlı kuruluşu olan SASKİ Genel Müdürlüğünün, İller Bankası A.Ş.nin belirleyeceği vadelerde azami 240 aya kadar kullanacağı Sapanca İlçesi Muhtelif Yerler İçmesuyu İnşaatı işi için 6.000.000,00.-TL krediye ilişkin, düzenlenen kredi sözleşmelerinden kaynaklanan her türlü ödeme yükümlülüğünü sözleşme hükümleri çerçevesinde yerine getirememesi ve/veya kredi teminatlarının yetersiz kalması halinde Büyükşehir Belediyemizin, Maliye Bakanlığı ve/veya İller Bankası A.Ş. tarafından dağıtılan yasal paylarının mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamının garantör olarak gösterilmesine, konuya ilişkin her türlü iş ve işlemin 5216 ve 5393 sayılı Kanunlara göre yürütülebilmesi hususunda Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki TOÇOĞLU?na yetki verilmesinin kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.03.2015
144
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
GARANTÖR OLUNMASI
SASKİ?nin Geyve İlçesi İçmesuyu Şebeke İnşaatı işi için kredi alımında Belediyemizin garantör olarak gösterilmesi ve işlemler için Başkana yetki verilmesi.
Büyükşehir Belediyemizin bağlı kuruluşu olan SASKİ Genel Müdürlüğünün, İller Bankası A.Ş.nin belirleyeceği vadelerde azami 240 aya kadar kullanacağı Geyve İlçesi İçmesuyu Şebeke İnşaatı işi için 3.000.000,00.-TL krediye ilişkin, düzenlenen kredi sözleşmelerinden kaynaklanan her türlü ödeme yükümlülüğünü sözleşme hükümleri çerçevesinde yerine getirememesi ve/veya kredi teminatlarının yetersiz kalması halinde Büyükşehir Belediyemizin, Maliye Bakanlığı ve/veya İller Bankası A.Ş. tarafından dağıtılan yasal paylarının mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamının garantör olarak gösterilmesine, konuya ilişkin her türlü iş ve işlemin 5216 ve 5393 sayılı Kanunlara göre yürütülebilmesi hususunda Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki TOÇOĞLU?na yetki verilmesinin kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.03.2015
145
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
DEVİR YAPILMASI
Makine İkmal Şube Müdürlüğünün ödeneği ile birlikte Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bağlanması.
Belediyemiz Fen İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı Makine İkmal Şube Müdürlüğünün, 5393 sayılı Belediye Kanununun 48. maddesi ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 21. maddesine istinaden Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesine bağlanması ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesine göre 2015 Mali yılı gider bütçesinde kalan ödeneklerinin de Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına aktarılmasının kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.03.2015
146
HENDEK
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Hendek İlçesine ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında değişiklik teklifleri.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
09.03.2015
147
HENDEK
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Hendek İlçesi Nüzhetiye (Büyükdere) Mahallesi Özge kuyu Mevkiinde 1106 ada 3 ve 1107 ada 1 nolu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı değişikliği.
Hendek İlçe Belediye Meclisinin 04/03/2015 tarih ve 15 sayılı kararı ile uygun görülen, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 10/11/2014 tarih ve 12/326 sayılı kararı ile onaylanan Hendek İlçesi Nüzhetiye (Büyükdere) Mahallesi Özge kuyu Mevkiinde tapunun 1106 ada 3 ve 1107 ada 1 nolu parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı değişikliğinin kabulüne, Oybirliği ile karar verilmiştir.
09.03.2015
148
ERENLER
1/1000 PLANLARA İTİRAZLAR
Erenler İlçesi Büyükesence Mahallesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama imar planına yapılan itirazlar.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
09.03.2015
149
ERENLER
1/1000 PLANLARA İTİRAZLAR
Erenler İlçesi Şeyhköy Mahallesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama imar planına yapılan itirazlar.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
09.03.2015
150
ERENLER
1/1000 PLANLARA İTİRAZLAR
Erenler İlçesi Çaybaşıyeniköy, Hürriyet, Tepe, Tuapsalar ve Şükriye Mahallelerini kapsayan 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama imar planına yapılan itirazlar.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
09.03.2015
151
ERENLER
1/1000 PLANLARA İTİRAZLAR
Erenler İlçesi Alancuma ve Horozlar Mahallelerine ait Kırsal Yerleşme Alan sınırları ile ilgili itirazlar.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
09.03.2015
152
ERENLER
1/1000 PLANLARA İTİRAZLAR
Erenler İlçesi, Erenler, Yeni, Küpçüler, Tabakhane, Hacıoğlu, Dilmen, Bağlar ve Yeşiltepe Mah.ne ait 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama imar planına yapılan itirazlar.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.