Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Talip AVCI

tTnNEwvBrM.jpg
Talip AVCI – Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı

Talip AVCI

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı

Görev Tanımları

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER

Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Yasal Dayanak

Amaç
MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Sakarya Büyükşehir Belediyesi hedefleri ve ilkeleri doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili ve verimli kullanılması için Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı ve bağlı şube müdürlüklerinin görev tanımlarını belirlemek, teşkilat şemasını ortaya koymak, iç kontrol sisteminin işleyişini sağlayarak bağlı birimlerinin yetki, çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2- Bu yönetmelik; Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı ve bağlı şube müdürlüklerinin görev, yetki ve sorumluluklarını kapsar.

Tanımlar
MADDE 3-Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;
(1) Belediye: Sakarya Büyükşehir Belediyesini,
(2) Başkanlık: Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığını,
(3) Başkan: Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanını,
(4) Belediye Meclisi: Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisini,
(5) Üst Yönetim: Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanını, Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcılarını,
(6) Genel Sekreter: Sakarya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterini,
(7) Genel Sekreter Yardımcısı: Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının bağlı bulunduğu Genel Sekreter Yardımcısını,
(8) Daire Başkanlığı: Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığını,
(9) Daire Başkanı: Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanını,
(10) Şube Müdürlüğü: Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına bağlı Şube Müdürlüklerini,
(11) Müdür: Şube Müdürlerini,
(12) Çalışan Personel: Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına bağlı Şube Müdürlüklerinde çalışan tüm kadrolu/sözleşmeli memur, kadrolu işçi, sözleşmeli işçi ve taşeron personeli ifade eder.

Yasal Dayanak
MADDE 4- Bu Yönetmelik;
   - 5393 sayılı Belediye Kanunu,
   - 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu,
   - 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu,
   - 4848 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun,
   - 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu,
   - 657sayılı Devlet Memurları Kanunu,
   - 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,
   - 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,
   - 4857 sayılı İş Kanunu,
   - 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve yürürlükte bulunan diğer mevzuatlara dayanılarak hazırlanmıştır.
   - KHK/678 Karar Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 34. Maddesi.

İKİNCİ BÖLÜM
TEŞKİLAT VE YÖNETİM

Teşkilat
MADDE 5- Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, Daire Başkanına bağlı aşağıda belirtilen müdürlüklerden oluşur:
(1) Kültür ve Sanat Şube Müdürlüğü,
(2) Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü,
(3) Şehir Tiyatrosu Şube Müdürlüğü,
(4) Turizm ve Tanıtım Şube Müdürlüğü

Yönetim
MADDE 6- Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığında sunulan hizmetler; bu yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Daire Başkanlığı ile Daire Başkanlığına bağlı Şube Müdürlükleri tarafından düzenlenir ve yürütülür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanının Görev, Yetki ve Sorumlulukları;
MADDE 7- Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı;
(1) Dairesine bağlı birimlerin çalışmalarını Stratejik Plan ve Performans Programı çerçevesinde koordine etmek, yönetmek ve yıllık faaliyet raporunun hazırlanmasını sağlamak,
(2) Şube Müdürlüklerinde planlanan ve gerçekleştirilecek tüm iş ve işlemlerde mevzuata, yönetmeliğe uygun hareket ederek süreç yönetimini sağlamak ve güncel tutmak,
(3) Harcama yetkilisi olarak her yıl iş ve işlemlerin amaçlara, iyi malî yönetim ilkelerine, kontrol düzenlemelerine ve mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirmek ve iç kontrol güvence beyanını düzenleyerek birim faaliyet raporlarına eklemek,
(4) Birimle ilgili mevzuatı, yenilikleri, teknik gelişmeleri takip etmek ve uygulanmasını sağlamak,
(5) İç ve dış denetçilere bilgi ve belge akışını sağlamak,
(6) Birim faaliyetlerinin periyodik olarak raporlanmasını sağlamak,
(7) Üst yönetimce istenen ve mevzuat ile öngörülen kurul ve komisyonlara katılmak ve/veya talep edilen personelin görevlendirilmesini sağlamak,
(8) Birimini temsilen toplantılara katılmak, birim içinde düzenli ve planlı toplantılar yapılmasını sağlamak,
(9) Görevlerini yerine getirirken birim içinde ve diğer birimlerle işbirliği ve uyum içinde çalışılmasını sağlamak,
(10) Sakarya Büyükşehir Belediyesi sınırları içindeki ilçe belediyelerinin ilgili birimleriyle şehrin sosyal, kültürel, sanatsal, turizm ve eğitim alanında gelişmişliğinin daha ileriye taşınması bakımından fikir alışverişinde bulunmak üzere toplantılar yapmak,
(11) Yeterli sayı ve nitelikte personel istihdamını, personelin görev dağılımını, personelin hizmet içi eğitimini ve görev niteliklerine uygun olarak yetiştirilmelerini sağlamak,
(12) Astlarının performansını periyodik olarak değerlendirerek biriminde moral, motivasyon ve performansı artırıcı çalışmalar yapmak,
(13) İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak çalışılmasını sağlamak,
(14) Üstü tarafından verilecek benzer nitelikteki diğer görevleri yerine getirmek,
(15) Daire Başkanı olarak yukarıda belirtilen görevlerin tam ve zamanında yerine getirilmesini sağlamada üst yönetime karşı sorumludur.

Daire Başkanlığına Bağlı Şube Müdürlerinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları;
MADDE 8-
(1) Görev çalışma yönetmeliği, stratejik plan ve performans programı doğrultusunda Şube Müdürlüğüne verilen görevleri yerine getirmek,
(2) Müdürlük bünyesinde planlanan, uygulanan tüm iş ve işlemlerin mevzuata uygun olarak tam ve zamanında yapılmasını sağlamak,
(3) Birimini temsilen toplantılara katılmak, birim içinde düzenli ve planlı toplantılar yapılmasını sağlamak,
(4) Tüm personelin iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak çalışmalarını sağlamak,
(5) Çalışma bürolarının, salon ve koridorların, tesislerin, araç ve gereçlerin korunmasını, temizliğini ve göreve hazır durumda tutulmalarını sağlamak,
(6) Bağlı personelinin mesai takibini yapmak, disiplin ve düzenini sağlamak,
(7) Birimiyle ilgili iç hizmet eğitimlerinin belli bir plan ve program dahilinde yapılmasını sağlamak,
(8) Yapılan iş bölümü çerçevesinde bağlı personelinin sevk ve idaresini yapmak, üst amirlerin bulunmadığı olaylarda inisiyatif alarak sevk ve idareyi gerçekleştirmek,
(9) Konusuna ilişkin mevzuatı takip ederek bunlara uygun uygulama yapılmasını sağlamak,
(10) Birimine ait faaliyet raporunu ve performans bilgilerini hazırlamak,
(11) İç Kontrol Standartlarına uygun olarak iş süreçlerini hazırlamak ve sürekli güncel tutulmasını sağlamak,
(12) Müdürlüğü ile ilgili işlemleri yerine getirirken; belediyenin stratejik planındaki vizyon, misyon ve ilkeleri ile mevzuata göre çalışmak,
(13) Performans programındaki müdürlük hedeflerini gerçekleştirmek,
(14) Görev ve yetkileri çerçevesinde idari, mali karar ve işlemleri etkili, süratli, verimli ve doğru yürütmek,
(15) Kanun, tüzük, yönetmelikler ve amirlerince verilen diğer görevleri yapmak ve yaptırmak,
(16) Şube Müdürü, müdürlük görevlerinin tam ve zamanında yerine getirilmesinden Daire Başkanına karşı sorumludur.

Kültür ve Sanat Şube Müdürünün Görevleri;
MADDE 9- Kültür ve Sanat Şube Müdürünün görevleri Madde 8’de belirtilen hususlarla birlikte;
   - İl genelinde kültürel bilincin yükseltilmesi için gerekli projeleri üretmek ve projelere ait etkinlikleri düzenleyip yürütmek,
   - Seminerler, paneller, konferanslar, konserler, sergiler, fuarlar, vb. düzenlemek. Bu doğrultuda kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ile ortak projeler üretmek,
   - Halk kütüphaneleri, çocuk kütüphaneleri, ihtisas kütüphaneleri ve benzeri kütüphaneler kurmak, mevcutların verimli çalışması için gerekli iş ve işlemleri yürütmek,
   - Halka açık kültürel ve sanatsal, ulusal ve uluslararası yarışmalar düzenlemek,
   - Halk konserleri, halk oyunları gösterileri, festivaller, vb. düzenlemek,
   - Özel ve milli günlerde ve periyodik zamanlarda halka açık alanlarda bando, orkestra ve mehter konserleri düzenlemek,
   - Yerel, ulusal ve uluslararası, süreli ve süresiz yayınları takip etmek, satın almak, abone olmak,
   - Kültür ve sanat alanında çeşitli kitaplar, dergiler, vb. yayınlamak, dağıtmak,
   - Şehrimizin kültür ve sanat hayatına canlılık katacak, ulusal ve uluslararası sempozyumlar düzenlemek,
   - Yılın belirli gün ve haftalarında, Büyükşehir sınırlarımız içerisindeki vatandaşlarımızın istifadesine sunmak üzere, çeşitli alanlarda kültürel, sanatsal, akademik, vb. etkinlikler düzenlemek,
   - Daire Başkanlığınca uygun görülen kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarına sponsorluk desteği ve/veya ayni ve/veya nakdi yardımlar yapmak,
   - Kültür ve Sanat Merkezleri’nin tahsisini yapmak ve kullanımı ile ilgili iş ve işlemleri takip etmek,
   - Üst yönetim tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

Yaygın Eğitim Şube Müdürünün Görevleri:
MADDE 10- Yaygın Eğitim Şube Müdürünün görevleri Madde 8’de belirtilen hususlarla birlikte;
   - Belediye Başkanlığı tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatlar ile ilgili mevzuata uygun olarak sosyal, kültürel ve ekonomik alanda üretime katkıda bulunmak amacıyla etkinlikler hazırlamak ve organize etmek,
   - Kent halkının genel eğitim ihtiyaçlarına cevap verebilmek amacıyla faaliyetler düzenlemek,
   - Bilhassa bir meslek eğitimi alma imkânı bulamamış ya da herhangi bir nedenle eğitimini yarıda bırakmış olan insanların, yeni bir meslek, hobi, sanat ya da sosyal çevre edinmek, kendini geliştirerek mesleğinde ilerlemek isteyenlerin mesleki gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla kurslar ve eğitim programları düzenlemek,
   - Kent halkının kaynaşmasına, kendisini yenilemeye ya da rehabiliteye ihtiyaç duyanlara yönelik faaliyetler düzenlemek,
   - Unutulmaya yüz tutmuş geleneksel sanatlar ve el sanatlarımızı canlandırılıp yaşatılmasını, geliştirilerek gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamak,
   - Mesleki ve teknik alanda ara eleman yetiştirmek,
   - Statik durumdaki yeni yetenekleri keşfedip, aktif bir hale getirerek sanat dünyasına kazandırılmasını sağlamak,
   - Sanat ve bireysel gelişim kursları düzenlemek,
   - Kent halkının kültürel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunarak kent kültürü konusunda bilinçlendirmeye yönelik faaliyetleri yürütmek,
   - Toplumun her kesimi ve tüm yaş gruplarının, çağın gerektirdiği bilgi ve becerilerle donanımlı hale getirilmesi için çalışmalarda bulunmak,
   - Üst yönetim tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

Şehir Tiyatrosu Şube Müdürünün Görevleri:
MADDE 11- Şehir Tiyatrosu Şube Müdürünün görevleri Madde 8’de belirtilen hususlarla birlikte;
   - Şehrimizde yaygın bir tiyatro kültürü oluşturmak amacıyla gerek özel grupların gerekse Devlet Tiyatroları ve Şehir Tiyatrolarının şehrimizde oyun sahnelemelerini sağlamak,
   - Tiyatro Sanatı konusunda halka bilinç ve bilgi kazandırmak amacıyla konferanslar, panel ve seminerler düzenlemek,
   - Tiyatroya ilgi duyan vatandaşların bu alanda gelişmeleri maksadıyla halka açık tiyatro kursları düzenlemek,
   - Şehrimizde tiyatro kültürünün ve bilincinin oluşturulması için kurumsal tiyatroları bulunan şehirlere tiyatro gezileri düzenlemek,
   - Oyun programlarının tanıtım işlemlerini yürütmek,
   - Kültür Merkezleri ve tiyatro salonlarının tahsisini sağlamak ve salonların kullanımı ile ilgili işlemleri yürütmek,
   - Üst yönetim tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

Turizm ve Tanıtım Şube Müdürünün Görevleri:
MADDE 12- Turizm ve Tanıtım Şube Müdürünün görevleri Madde 8’de belirtilen hususlarla birlikte;
   - Sakarya’nın tarihi ve kültürel mirasını, turistik özelliklerini ve değerlerini tanıtmak amacıyla araştırma, geliştirme, benimsetme ve tanıtma çalışmaları yapmak,
   - Sakarya’ya yerli ve yabancı turistleri çekmek için tanıtım ve organizasyon çalışmaları yapmak ve yapılan çalışmalara katılmak,
   - Kentimizin millî, manevî, tarihî, kültürel ve turistik değerlerini araştırmak, geliştirmek, korumak, kayıt altına almak, yaşatmak, değerlendirmek ve tanıtmak ve bu amaçla etkinlikler düzenlemek,
   - Turizm destinasyonlarının işlevselliğini arttırma ve tanıtma amaçlı kitap, dergi, gazete, broşür, afiş vb. yayınlar hazırlamak, hazırlatmak, yayınlamak, yayınlatmak ve dağıtmak,
   - Sakarya’yı tanıtıcı duyuru, reklam, kısa film, belgesel vs. yapmak/yaptırmak ve bunların Sakarya içi ve dışında gazete, radyo, tv, internet, medya gibi görsel, işitsel, dokunsal,  yazınsal yollardan yayınlanmasını sağlamak,
   - Sakarya’nın turizm potansiyeli, tarihi ve kültürel mirası, turistik özellikleri ve değerleri konusunda, yerel-ulusal ve uluslararası kamuoyunda farkındalık oluşturmak, bu maksatla yurtiçi ve yurt dışında düzenlenen sempozyum, kongre, fuar, sergi, festival, yarışma, gösteri, kermes vb. etkinliklerde stant açmak, katılım sağlamak,
   - Müdürlüğün çalışma alanına giren tüm faaliyet ve etkinlikler ile ilgili Üniversiteler, Eğitim Kurumları, Meslek Odaları, Kamu Kurumları, Özel Kuruluşlar, Vakıflar, Dernekler, Sivil Toplum  Kuruluşları ile ortak projeler yapmak,
   - Sakarya’nın kültürel ve turizm değerlerinin tanıtılması amacıyla internet, sosyal medya, interaktif uygulama vb. projeleri yapmak, yaptırmak ve bu tür projeleri desteklemek,
   - Diğer turizm-tanıtım faaliyetlerine yönelik olarak iş ve işlemleri yürütmek,
   - Şehir rehberliği hizmetleri sunmak, şehrimizin tarihi ve kültürel mirasını, turistik değerlerini tanıtıcı turlar ve geziler düzenlemek,
   - Üst yönetim tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

Şeflerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları:
MADDE 13-
   - Daire Başkanlığına bağlı Şube Müdürlüklerinde görevli Şefler, başında bulunduğu büroda yapılan tüm iş ve işlemlerin mevzuata uygun olarak tam ve zamanında yapılmasından ve yaptırılmasından sorumludurlar,
   - Şefler Daire Başkanı ve Şube Müdürlerine karşı sorumlu olup, üstleri tarafından verilen diğer görevleri de yerine getirmekle yükümlüdürler.

Memur ve İşçi Personelin Görev, Yetki ve Sorumlulukları:
MADDE 14-
   - Daire Başkanlığınca yapılan görev bölümü çerçevesinde bağlı bulundukları Şube Müdürü ve Şeflerin verdiği tüm görevlerin tam ve zamanında yerine getirilmesinden, sorumludurlar,
   - Çalışma düzenine uygun olarak iş ve işlemlerin etkin ve verimli bir şekilde yapılması ile görev gereği kendisine zimmetlenen taşınırların özenle kullanılması ve muhafazasından sorumludurlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
DAİRENİN / PERSONELİN ÇALIŞMA DÜZENİ/KURALLARI

Çalışma düzeni
MADDE 15- Dairede görevli tüm personel;
   - Biriminde yürütülen iş ve işlemler hakkındaki bilgileri ve belgeleri izinsiz olarak kurum dışına veremez, açıklamada bulunamazlar,
   - Hiçbir fark gözetmeden her vatandaşa eşit ve adil muamele yapar,
   - Görevleri ile ilgili, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak, hiç kimsenin hizmet, ikram ve hediyelerini kabul edemez ve bunlarla alışverişte bulunamaz. Bu gibi kimselerden borç para alamayacakları gibi borç da veremez,
   - Meclis, Encümen ve Başkanlık yazıları ve eki dosyalardaki bilgileri açığa vuramaz ve yetkililer dışında kimseye bilgi veremez,
   - Mesai bitiminde masa üzerindeki evrakı dolap ve çekmecelere koyar ve kilitlerler,
   - Kılık kıyafet yönetmeliğine uymakla yükümlüdür,
   - Her türlü malzeme ve evrakın muhafazası ile şahsen sorumlu olan personel, muhtelif sebepler ile görevinden ayrılması halinde, bunları birimdeki görevliye yazılı bir tutanak ile devir ederler.

Bilgi verme yasağı
MADDE 16- Birimlerin evrak ve dosya memurları gizli olmasa bile evrak ve işlemin sonucuna ait bilgi veremezler ve açıklamada bulunamazlar. Bilgi alacak kişiler, bilgileri Daire Başkanı, Şube Müdürü veya yetki verilen görevliden alırlar. Bu kurallara aykırı davranan personel hakkında kanuni işlem yapılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
YÖNERGELER

Yönerge
MADDE 17- Bu yönetmelik hükümlerinin uygulanmasına ve dairenin yürüttüğü görevlerin ayrıntılarına ilişkin olarak yönergeler çıkarmaya ilgili Daire Başkanı yetkilidir.

ALTINCI BÖLÜM
YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME

Yürürlük
MADDE 18- Bu Yönetmelik Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nde onaylanması ile kurumsal web sitesinde yayınlanmasından sonra yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 19- Bu Yönetmelik hükümlerini Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı yürütür.

×