Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi

Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı Ali OKTAR

vnqFeRGw0U.jpg
Ali OKTAR – Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı

Ali OKTAR

Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı

1969 yılında Bayburt’ta doğdu. Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Sultanbeyli Belediyesi’nde mühendis olarak çalışma hayatına başladı. Ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde mühendis olarak görevine devam etti. 2009 yılında Sakarya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görev alarak Daire Başkanı oldu. Temmuz 2017 tarihinde Sakarya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı olarak atandı.

Görev Tanımları

DEPREM RİSK YÖNETİMİ VE KENTSEL İYİLEŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TEŞKİLAT, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sakarya Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı teşkilat, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Sakarya Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığında görevli personelin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Yasal Dayanak
MADDE 3- (1) 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'nun 21. Maddesi gereğince 09.11.2020 tarih ve 8/472 sayılı Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi Kararı ile kurulmuş olan Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığına ait olan bu yönetmelik; 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 15 maddesinin "b" fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu yönetmelikte geçen;
     a) Belediye: Sakarya Büyükşehir Belediyesini,
     b) Belediye Başkanı: Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanını,
     c) Genel Sekreter: Sakarya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterini,
     d) Genel Sekreter Yardımcısı: Sakarya Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığının bağlı bulunduğu Genel Sekreter Yardımcısını,
     e) Üst Yönetim/Yönetici: Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanı, Genel Sekreteri ve Genel Sekreter Yardımcılarını,
     f) Daire Başkanlığı: Sakarya Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığını,
     g) Daire Başkanı: Sakarya Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanını,
     h) Şube Müdürlüğü: Sakarya Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığına bağlı Şube Müdürlüklerini,
     i) Şube Müdürü: Sakarya Büyükşehir Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi bağlı Şube Müdürlerini,
     j) AKOM: Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Afet Koordinasyon Merkezi
     k) İAADM: İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünü
     l) İAADKK: İl Afet Acil Durum Koordinasyon Kurulunu
     m) TAMP: Türkiye Afet Müdahale Planını
ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM
Teşkilat Yapısı ve Görevler

Teşkilat Yapısı
MADDE 5- (1) Sakarya Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı bünyesinde;
a) Afet Koordinasyon(AKOM) Şube Müdürlüğü,
b) Afet ve Risk Yönetimi Şube Müdürlüğü
c) Deprem ve Zemin Araştırma Şube Müdürlüğü,
d) Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğü,
bulunur.

Daire Başkanlığının görevleri
MADDE 6- Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığının görevleri aşağıda gösterilmiştir:
a) Belediye üst yönetimi ile, ilgili mevzuat kapsamında birlikte belirlenen amaç, hedef, strateji doğrultusunda daire başkanlığının plan, program ve bütçesini hazırlayarak belediye üst yönetiminin onayına sunmak,
b) Sakarya İl bütününü kapsayan Deprem Master Planının hazırlanması amaçlı gerekli çalışmaları yapmak, yaptırmak,
c) Deprem ve zemin araştırma amaçlı her türlü rapor, etüt, harita, plan ve proje yapmak, yaptırmak,
d) Sakarya İli deprem durumunu, zemin ve zemin hareketlerini ortaya koymak amacıyla kamu kurum ve kuruluşları ile üniversite ve diğer bilimsel kurumlarla işbirliği yapmak, yaptırmak,
e) Afet risklerinin belirlenmesi, afet tehlike ve risk haritalarının oluşturulması konularında çalışmalar yapmak, yaptırmak,
f) Afet risklerinin azaltılmasına yönelik stratejiler geliştirmek, mekansal yer seçimi, riskli alan ve rezerv alanları belirlemek, projeler üretmek,
g) Afet risk yönetimi ve afet eğitimleri konularında çalışmalar yapmak,
h) Afet riskleri, kentsel dönüşüm ve kentsel iyileştirme çalışmalarını kapsayan yerli ve/veya yabancı uzman/kuruluşlar ile plan-proje yapmak, yaptırmak, işbirliği geliştirmek,
i) Afet riskleri, kentsel dönüşüm ve kentsel iyileştirme çalışmaları ile ilgili imar plan çalışmaları yapmak, plan teklifinde bulunmak,
j) Sakarya Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde, Kentsel Dönüşüm Stratejilerinin belirlenmesi, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında yetki alınan alanlara ilişkin projelerin üretilmesi, geliştirilmesi ve gerekli işlemlerin yürütülmesini sağlamak,
k) Görev, yetki ve sorumluluğunda bulunan konular ve alanlara ilişkin ulusal ve/veya uluslararası düzeyde; bilimsel toplantılar, paneller, konferanslar, seminerler, çalıştaylar vb. etkinlikler düzenlemek ve katılmak,
l) Stratejik plan, performans programı, faaliyet raporu ve bütçenin daire ile ilgili kısımlarını hazırlamak,
m) İl Müdahale Planındaki Büyükşehir Belediyesinin ana-destek çözüm ortağı olduğu gurupların planlanması ve planlarla verilen destek hizmetlerinin yerine getirilmesinin sağlanması ve planlarda hazırlıkların tamamlanması,
n) Üst yönetim tarafından verilen görev ve sorumlulukları yerine getirmek.

Afet Koordinasyon Merkezi Şube Müdürlüğünün görevleri
MADDE 7- Afet Koordinasyon Merkezi Şube Müdürlüğünün görevleri aşağıda gösterilmiştir:
a) Başta afet yönetimi gerektiren haller; deprem, sel baskını, kış şartları ile mücadele, toprak kayması, fırtına, tayfun, kasırga, kuraklık, büyük yangınlar, baraj patlaması, hava, su ve çevre kirliliği, nükleer, biyolojik kimyasal sızıntı vb. afetlerle ilgi 1 i, İAADKK'nın aldığı tüm kararları yerine getirilmesini sağlamak,
b) Haberleşme ve görüntüleme ile ilgili kamu kuruluşları ve özel kuruluşlar ile koordineli çalışarak işbirliğine gitmek,
c) İl Afet ve Acil Durum Merkezi, Bakanlıklar, Kriz merkezleri, İldeki Kamu kurum ve kuruluşları, diğer birimler ile telefon, fax, İnternet, muhaberenin sağlanması yönünde gerekli hazırlıkları yapmak,
d) AKOM şube müdürlüğünde oluşturulan birimleri gelişen ve değişen durumlara göre teşkil etmek görevlendirmek,
e) TAMP-Sakarya planının güncel tutulması amacıyla ilçe belediyelerinin ilgili birimleri arasında koordinasyonu sağlamak ve konu ile ilgili çalışmaların takibini yapmak,
f) AKOM yönetim merkezini sevk ve idare etmek,
g) İAADM koordinasyonunda yapılan TAMP-Sakarya planının eklerinde olan 'Barınma, Hizmet Grubu Operasyon Planında' belirtilen 'geçici barınma alanlarının 'altyapısını ilçe belediye başkanlıkları ile birlikte yapmak, yaptırmak,
h) Stratejik plan, performans programı, faaliyet raporu ve bütçenin müdürlük ile ilgili kısımlarını hazırlamak,
i) Belediye "Sivil Savunma Amiri" uhdesinde sivil savunma ile ilgili planların yapılmasını ve konu ile ilgili çalışmaların takibini yapmak.
j) Daire Başkanı ve Üst Yönetim tarafından verilecek görevleri yerine getirmek.

Afet ve Risk Yönetimi Şube Müdürlüğünün görevleri
MADDE 8- Afet ve Risk Yönetimi Şube Müdürlüğünün görevleri aşağıda gösterilmiştir:
a) Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin Afet Risk Yönetim stratejisi ve eylem planlarını belirlemek, bu eylem planlarının uygulanması için Valilik, ilçe belediyeleri, üniversiteler, ilgili sivil toplum kuruluşları vb. kurum ve kuruluşlarla koordinasyonu sağlamak,
b) Kentsel risklerin belirlenmesi, afet tehlike ve risk haritalarının oluşturulması konularında çalışmalar yapmak, yaptırmak,
c) Afet bilincinin gelişmesine yönelik ulusal ve uluslararası düzeyde, panel, çalıştay, konferans, seminer vb. etkinlikler düzenlemek, etkinliklere katılmak ve afetlerle ilgili bilgilendirici kitapçık, broşürler ve eğitim malzemeleri yapmak, yaptırmak,
d)Belediye Başkanlığı ile kamu, özel, gönüllü sivil toplum kuruluşları, mesleki kuruluşlar arasında gerekli koordinasyon ve işbirliğini sağlayarak afete yönelik her türlü tedbirin alınması ve uygulanmasını sağlamak,
e) Afetlere hazırlık amaçlı araç, gereç ve teknolojik ekipmanları temin etmek, çalıştırmak,
f) Görev alanı kapsamında yapılacak danışmanlık, hizmet alımı ve diğer ihalelerle ilgili tüm evrakları hazırlayıp ihale birimine sunmak,
g) Müdürlük faaliyetleri ile ilgili proje üretmek amacıyla; araştırmalar yapmak, yaptırmak, gerektiğinde konuyla ilgili kamu kurumları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapmak veya hizmet satın almak,
h) Faaliyet konularıyla ilgili kaynak, plan-proje geliştirme ve model araştırmaları için yerli/yabancı uzman ve destek kuruluşlarıyla çalışmalar yapmak,
i) Stratejik plan, performans programı, faaliyet raporu ve bütçenin müdürlük ile ilgili kısımlarını hazırlamak,
j) Daire Başkanı ve Üst Yönetim tarafından görevleri yerine getirmek.

Deprem ve Zemin İnceleme Şube Müdürlüğünün görevleri
MADDE 9- Deprem ve Zemin İnceleme Şube Müdürlüğünün görevleri aşağıda gösterilmiştir:
a) 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanunu ile tanımlanan yetki alanı içinde ve bu alanları etkileyen alanlarda, deprem ve zemin araştırma amaçlı rapor, etüt, harita, plan ve proje yapmak, yaptırmak, yürütmek ve geliştirmek,
b) Sakarya İl bütününü kapsayan Deprem Master Planının hazırlanması amaçlı gerekli çalışmaları yapmak, yaptırmak,
c) Sakarya İli deprem durumunu, zemin ve zemin hareketlerini ortaya koymak amacıyla kamu kurum ve kuruluşları ile üniversite ve diğer bilimsel kurumlarla işbirliği yaparak; plan, proje, uygulama, araştırma, inceleme, geliştirme izleme ve değerlendirme çalışmaları yürütmek,
d) Her türlü imar planına esas mikrobölgeleme/jeolojik-jeoteknik rapor ve arazi kullanımına esas jeolojik raporlar ile, ilgili mühendislik haritalarını yapmak veya yaptırmak,
e) Belediyelerden, diğer kamu kurum ve kuruluşlarından, özel veya tüzel kişilerden gelen ve imar planlarına esas olarak hazırlanmış yerleşime uygunluk, jeolojik, jeofizik ve jeoteknik inceleme raporları hakkında görüş vermek,
f) Görev, yetki ve sorumluluk alanı içerisinde gerçekleştirdiği projelerinin sonuç ürünlerini CBS tabanlı oluşturmak veya oluşturulmasını sağlamak,
g) Mevcut veya muhtemel kütle hareketlerine yönelik çalışmalar yapmak veya yaptırmak, çalışma sonuçlarını ilgili kuruma bildirmek ve ilgililerce yapılan işlemleri takip etmek,
h) Belediye yatırımlarının bina, yol, üst geçit, kavşak vb. zemin araştırmalarını yapmak veya yaptırmak ve mevcut kanun ve genelgeler doğrultusunda gerektiğinde zemin etüt raporlarını onaylamak,
i) Gerekli görüldüğü durumlarda, bina ve zemin hareketlerinin deprem davranışlarının tehlike ve risklerinin izlenmesine yönelik ivmeölçer cihazları ile Yerel sismik ağ kurularak jeofizik çalışmalar yapmak, yaptırmak,
j) Deprem bilincinin gelişmesi için; her türlü bilgi doküman ve eğitimi vermek, ulusal ve uluslararası düzeyde, panel, konferans, seminer vb. etkinliklere katılmak ve etkinlikleri düzenlemek, depremle ilgili bilgilendirici kitapçık, broşürler ve eğitim malzemeleri yapmak, yaptırmak,
k) Müdürlük görev alanı içinde yapılacak, danışmanlık, hizmet alımı ve diğer ihaleler ile ilgili tüm iş ve işlemleri yürütmek,
l) Faaliyet konularıyla ilgili kaynak, model araştırma, plan proje uygulama yapmak, yerli yabancı uzman ve destek kuruluşlarıyla çalışmalar yapmak,
m) İlgili mühendisi olmayan ilçe belediyesinin talebi halinde; parsel bazında yapı ruhsatlarına esas zemin ve temel etüt raporlarını incelemek ve onaylamak,
n) Stratejik plan, performans programı, faaliyet programı ve bütçenin Müdürlük ile ilgili kısımlarını hazırlamak.
o) Daire Başkanı ve Üst Yönetim tarafından verilecek görevleri yerine getirmek.

Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğünün Görevleri
MADDE 10- Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğünün görevleri aşağıda gösterilmiştir:
a) Deprem Sürecinin gerektirdiği kentsel kamusal mekanların, kentsel yerleşmelerin ve yapı stokunun yeniden yapılandırılmasını sağlamak,
b) Sakarya Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde, Kentsel Dönüşüm Stratejilerinin belirlenmesi, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında yetki alınan alanlara ilişkin projelerin üretilmesi, geliştirilmesi ve gerekli işlemlerin yürütülmesini sağlamak,
c) İmar Planı çerçevesinde Kentsel dönüşüm, çalışması ve uygulamaları yapmak, yaptırmak,
d) İl genelinde mekansal gelişme, kapasite artırımı, sürdürülebilir kentsel ve bölgesel yenileme çalışmalarını yapmak, çöküntü alanlarının ya da çarpık yapılaşmış alanların, İmar planlarıyla uyumlu rehabilitasyonunu ile sürdürülebilir çevre, ekolojik yerleşmeler, ihtisas kentleri ve özellikli kentsel mekanların sosyo-ekonomik yapılarının da dikkate alınarak yapılandırılmasını sağlamak,
e) Faaliyet konularıyla ilgili kaynak, model araştırma, plan proje uygulama yapmak, yerli yabancı uzman ve destek kuruluşlarıyla çalışmalar yapmak,
f) Müdürlük çalışmaları için Belediyenin ihtiyaç duyacağı fon-hibe-destek kredileri için ilgili mercilerin uygun formatlarında Belediye için başvuru dosya ve taleplerin oluşturulması ve takibi,
g) Yatırım programlarında yer alan Müdürlükle ilgili uzun süreli faaliyetleri sürekli takip etmek ve sonuçlandırmak,
h) Faaliyet konularıyla ilgili Kültür ve Tabiat Varlıkları Bölge Kurulları ve diğer kurumlar ile gerekli yazışmaları yapmak,
i) 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 3.maddesinde belirtilen işlemlerin yürütülmesini sağlamak,
j) 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 73. Maddesi çerçevesinde Belediye Meclisi kararıyla kentsel dönüşüm ve gelişim alanı ilan edilebilmesi için gerekli prosedürlerin yürütülmesini sağlamak,
k) Stratejik plan, performans programı, faaliyet raporu ve bütçenin müdürlük ile ilgili kısımlarını hazırlamak,
l) Daire Başkanı ve Üst Yönetim tarafından görevleri yerine getirmek.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Daire Başkanının görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 11-(l) Daire Başkanının görevleri:
a) Daire Başkanlığı faaliyetlerinin onaylanan plan, program ve bütçeye uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli önlemleri almak veya alınması için üst yönetime teklifte bulunmak,
b) Daire Başkanlığı bünyesindeki birimlerin çalışmalarının, etkin ve verimli bir şekilde yürütülüp gerçekleştirilmesi için iş dağılımında denge ve esneklik sağlamak, bu amaçla kadrosunun iş bölümünü ve çalışma düzenini belirlemek, alt grupları izlemek, koordine etmek, Daire Başkanlığının faaliyetleri ile ilgili periyodik toplantılar düzenleyerek yapılacak işler hakkında personele açıklamalarda bulunmak, yol göstermek, gerektiğinde yardım etmek, önerilerde bulunmak ve aksaklıklara çözüm bulmak,
c) Kaynakları verimli ve etkili kullanmak, kullandırmak, bu amaçla gerekli planlama ve denetimi yapmak ve yaptırmak,
d) Daire hizmetlerinin yürütülmesine yönelik ihtiyaçları belirlemek ve temini için üst makamlara teklifte bulunmak,
e) Öncelikle daire içinde olmak üzere, gerektiğinde belediyenin diğer birimleri ve ilgili kuruluşlarla etkin haberleşme ve bilgi alışverişi faaliyetlerini yürütmek, koordine etmek, gelen-giden evrakların havalesini yapmak, takip ederek sonuçlandırılmasını sağlamak
f) Belgelerin tam, doğru ve güncel olarak tutulması, dosyalanması, saklanması, gizliliğinin korunması ve arşivlenmesini yaptırmak, birim faaliyetlerini etkileyecek veya ilgilendirecek nitelikteki iç-dış gelişmeleri ve yayınları izlemek, ilgililere bilgi vermek, gerektiğinde personeline konu kapsamında açıklama yapmak,
g) Birim faaliyetlerinin periyodik olarak raporlanmasını sağlamak, üst yönetim tarafından istenen raporların hazırlanıp sunulmasını temin etmek,
h) Personelin gerekli nitelikleri kazanması ve lüzumlu bilgileri edinebilmesi için eğitim ve diğer yollarla yetiştirilmesini ve geliştirilmesini sağlamak, bu konuda gerekli çalışmaların yapılması için girişimde bulunmak,
i) Personelin liyakat değerlendirmelerini yapmak, gerektiğinde terfi, taltif ve yer değişikliği önerileri sunmak,
j) Personelin özlük işleri ile ilgili belgeleri incelemek, uygun gördüklerini imzalamak, ilgili mevzuata göre işlemi sonuçlandırmak, mesai devam ve izinlerini izlemek, gerektiğinde uyarılarda bulunmak,
k) Personelin yurt içi görevlendirmelerini belirleyerek onaylamak, onaylatmak ve onaylanan işlemleri sonuçlandırmak,
l) Kendisi de dahil, personelin her hangi bir nedenle işyerinden kısa veya uzun süreli ayrılması halinde, söz konusu işlerin kimler tarafından yürütüleceğini belirlemek,
m) Görevlendirildiği komisyon, komite, kurul ve çalışma gruplarında yer almak, rapor veya proje hazırlamak,
n) Daire Başkanlığına ait görevleri, faaliyet ve proje bazında izlemek,
o) Sorumlu olduğu personel ve faaliyetler hakkında üst yönetime bilgi vermek, üst yönetim tarafından verilen diğer görevleri yürütmek,
p) Daire bünyesindeki personelin disiplin amiri olarak görev ve sorumluluklarını yerine getirmek,

(2) Daire Başkanının yetkileri:
a) Bu yönetmeliğin 6’ncı maddesinde yazılı görevleri bizzat yapmak, yaptırmak, bu görevlerle ilgili konularda müdürlükler arası koordinasyonu sağlamak, müdürlüklerin çalışmalarını denetlemek, müdürlere emir ve talimat vermek,
b) Daire Başkanlığına bağlı personeli mesai saatleri dışında da görevlendirmek, işin yapılıp yapılmadığının takibi ile mesailerini imzalamak,
c) Daire Başkanlığına bağlı tüm personel ile kendisine bağlı her birimde, kanun ve tüzüklere uygun olmak kaydı ile personel hareketlerini (izin, dış görev) planlamak, denetlemek ve görev vermek,
d) Görevlendirme durumunda Büyükşehir Belediye Başkanlığını temsil etmek.

(3) Daire Başkanının sorumlulukları:
Daire Başkanı, kendisine verilen görevlerin ilgili mevzuatta gösterilen şekilde etkin ve verimli, Belediyenin misyon ve vizyonuna uygun olarak yürütülmesinden ve yetkilerin yerinde ve zamanında kullanılmasından üst yönetime karşı sorumludur.

Şube Müdürlerinin görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 12- (1) Daire Başkanlığı bünyesindeki şube müdürlerinin ortak görev, yetki ve sorumlulukları:
a) Müdürlüğe ait tüm yazışmaları yapmak, yaptırmak, kontrol etmek, paraflamak, işlem bittiğinde dosyasına kaldırtmak, arşivletmek,
b) Müdürlük bünyesindeki personelin özlük işlerini (izin, rapor, terfi, disiplin, istirahat ve buna benzer) takip etmek ve eğitim almasını sağlamak, ayrıca işçi statüsünde çalışan personelin aylık puantajını hazırlatmak, onaylamak, onaylatmak, süresi içerisinde ilgili daireye ulaştırmak,
c) Daire Başkanından gelen evrakları ilgili birimlere zamanında havale ederek, çalışanları arasında gerekli koordineyi ve işbirliğini sağlamak,
d) Görev alanına ait şikayet ve önerileri incelemek ve cevaplandırmak,
e) Şube işlerinin yürütülmesinde uygulanacak kanun, tüzük, yönetmelik, kararname, genelge gibi mevzuata erişim konusunda çalışanlarını bilgilendirmek ve personelin bunlardan kolayca yararlanmasını sağlamak,
f) Müdürlüğünün faaliyet alanına giren konularda araştırma, planlama, örgütleme, işbirliği, koordinasyon, uygulama, yönetme, bütçeleme, denetleme, değerlendirme ve raporlama iş ve işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,
g) Müdürlük faaliyetlerinin kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge, talimat, plan, program, bütçe ve tekniklerle bu Yönetmeliğin ilgili maddelerinde belirtilen usul ve esaslara uygun şekilde yürütülmesini sağlamak,
h) Personelinin görev, yetki ve sorumluluklarını belirleyerek kendilerine tebliğ etmek, personeli izlemek, denetlemek,
i) Müdürlüğün fiziki çalışma koşullarını ve iş ortamını iyileştirmek ve geliştirmek,
j) Mal ve hizmet alımları ile ilgili iş ve işlemlerin doğru, zamanında ve hızlı bir şekilde yapılmasını sağlamak,
k) Faaliyetlerin gerektirdiği sözleşme, protokol, yönetmelik, yönergeleri hazırlatıp onaya sunmak,
l) Şubeye ait görevleri, faaliyet ve proje bazında izlemek,
m) İzin, hastalık, görev vb. sebeplerle görevde bulunamayacağı zamanlarda yerine vekil bırakmak,
n) İlgili mevzuat ve Daire Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

(2) Şube Müdürlerinin Sorumlulukları:
Kendisine verilen görevlerin ilgili mevzuatta gösterilen şekilde etkin ve verimli, Belediyenin misyon ve vizyonuna uygun olarak yürütülmesinden ve yetkilerin yerinde ve zamanında kullanılmasından Daire Başkanına ve üst yönetime karşı sorumludur.

Teknik Personelin görev ve sorumlulukları
MADDE 13- (1) Müdürlük bünyesinde görev yapan teknik personel; amirlerince kendilerine verilen tüm mühendislik hizmetlerini (arazi, kontrol, denetim ve büro çalışmaları) teknik sorumlulukları altında kanun, tüzük, yönetmelik, sözlü ve yazılı hizmet emirlerine, iş programlarına, şartname ve sözleşmelere, fenni, teknik, bilimsel, ekonomik kurallara ve standartlara uygun olarak yaparak, kontrol etmek, sonuç ve tespitleri tutanak veya raporla belgeleyerek gereğini gecikmesiz ve eksiksiz olarak yerine getirmek ve birim amirlerini sürekli olarak bilgilendirmek görevlerini yapar.

(2) Teknik personel; kendisine verilen görevlerin ilgili mevzuata uygun olarak yerinde, zamanında, etkin ve verimli, Belediyenin misyon ve vizyonuna uygun yürütülmesinden Şube Müdürüne, Daire Başkanına ve Üst Yönetime karşı sorumludur.

Memur ve işçi personelin görev ve sorumlulukları
MADDE 14- (1) Daire Başkanlığı bünyesinde görevli memur ve işçi personel; yapılan görev bölümü çerçevesinde üst yönetim, Daire Başkanı, bağlı bulundukları Şube Müdürünün verdiği tüm görevleri tam ve zamanında yerine getirir.

(2) Memur ve işçi personel; çalışma düzenine uygun olarak iş ve işlemlerin etkin ve verimli bir şekilde yapılması ile görev gereği kendisine zimmetlenen taşınırların özenle kullanılması ve muhafazasından Şube Müdürüne, Daire Başkanına ve Üst Yönetime karşı sorumludur.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çalışma Düzeni

Çalışma Düzeni
MADDE 15- Dairede görevli tüm personel;
a) Biriminde yürütülen iş ve işlemler hakkındaki bilgileri izinsiz olarak kurum dışına veremez,
b) Görevlerini yerine getirirken, hiçbir fark gözetmeden her vatandaşa eşit ve adil muamele eder,
c) Görevleri ile ilgili doğrudan veya dolaylı olarak, hiç kimsenin hizmet, ikram ve hediyelerini kabul edemez ve bunlarla alışverişte bulunamaz. Bu gibi kimselerden borç para alamayacakları gibi, borç da veremez.
d) Meclis, Encümen ve Başkanlık yazıları ve eki dosyalardaki bilgileri açığa vuramaz ve yetkililer dışında kimseye bilgi veremezler,
e) Mesai bitiminde masa üzerindeki evrakı dolap ve çekmecelere koyar ve kilitler,
f) Her türlü malzeme ve evrakın muhafazası ile şahsen sorumlu olan personel, muhtelif sebeplerle görevinden ayrılması halinde, bunları birimdeki görevliye yazılı bir tutanak ile devir eder.
g) Kamu görevlileri etik sözleşmesini imzalar.

Bilgi verme yasağı
MADDE 16- Birimlerin evrak ve dosya memurları, gizli olmasa bile evrak ve işlemin sonucuna ait bilgi veremez ve açıklamada bulunamaz. Bilgi alacak kişiler, bilgileri Şube Müdürü, Daire Başkanı veya yetki verilen diğer görevliden alır. Bu kurallara aykırı davranan personel hakkında kanuni işlem yapılır.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yönerge
MADDE 17- Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanması ve dairenin alt birimlerinin yürüttüğü görevlerin ayrıntılarına ilişkin yönergeler, Daire Başkanının teklifi ve Büyükşehir Belediye Başkanının onayı ile yürürlüğe girer.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 18- 12 Ekim 2020 tarih ve 7/345 sayılı Meclis Kararı ile yürürlüğe giren "Deprem ve Zemin Araştırma Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği, 13 Ocak 2014 tarih ve 1/7 sayılı Meclis Kararı ile yürürlüğe giren "Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği, 09 Ocak 2017 tarih ve 1/34 sayılı Meclis Kararı ile yürürlüğe giren "Afet Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği, yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 19- Bu Yönetmelik, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinde kabul edildikten sonra yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 20- Bu Yönetmelik hükümlerini Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı adına Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanı yürütür.

Telefon: 44 44 054

Web: www.sakarya.bel.tr

E-Posta: alioktar@sakarya.com.tr

×