ENCÜMEN KARARLARI

Toplantı Kararları İçin Tıklayınız

12.01.2017 Tarihli Encümen Toplantısı.

T.C.
SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ENCÜMENİ’NİN 12/01/2017 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 14.00 TE YAPACAĞI TOPLANTIYA AİT GÜNDEMDİR.

1- (6)  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde Adapazarı İlçesi, Güneşler Mahallesinde, 68 nolu düzenleme bölgesinde, 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesine göre Arazi ve Arsa Düzenlemesi yapılması ve hazırlanan parselasyon planının 3194 sayılı İmar Kanunun 19. maddesine göre onaylanması Adapazarı Belediyesi Encümeninin; 30/12/2016 tarih ve 1304 nolu kararıyla uygun görülmüştür. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b maddesi ile Büyükşehir Belediyelerine “… Büyükşehir içindeki belediyelerin parselasyon planlarını ve imar ıslah planlarını aynen veya değiştirerek onaylamak ve uygulanmasını denetlemek’’ yetkisi verildiğinden, Adapazarı İlçesi, Güneşler Mahallesinde, 68 nolu düzenleme bölgesinde yapılan işlemlerin mevcut imar planlarına ve yönetmelik hükümlerine uygun olarak yapıldığı tespit edildiğinden dosyanın tetkiki ile parselasyon planlarının onaylanmasına ilişkin 12/01/2017 tarihli; 1513645 referans nolu yazısı.
 
2- (7)  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Emine-Sezgin KÖSEOĞLU ve Nilgün YASSIBAŞ’ın 10/01/2017 tarih ve 590 kayıt nolu dilekçe ile, Adapazarı İlçesi, Tekeler Mahallesi, 574 ada, 5 nolu parseldeki hisselerinin kamulaştırılmasını talep etmektedirler.Söz konusu parsel İmar Planlarında mezarlık alanında kaldığından 2942/4650 sayılı Kamulaştırma Kanununun 5.maddesinin 3.bendine göre kamulaştırılmasına ilişkin 12/01/2017 tarihli; 1513648 referans nolu yazısı.
 
3- (8) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçesi, Adalı Serdivan (Otuzikievler) Mahallesi, 1964 ada, 1 nolu parselde ekte sarı renk ile gösterilen ve 35 metrelik yol projesinde kazı alanında kalan binanın 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 5. maddesinin 3. bendine göre kamulaştırılması Belediyemiz Encümeninin 15/12/2016 tarih ve 766 sayılı kararı ile uygun görülmüştür. 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 8. maddesinin değişik 4650/3 maddesi gereğince 04.01.2017 Çarşamba günü Uzlaşma Komisyonu Toplantısı yapılmış, Uzlaşma Komisyonumuzca Adalı Serdivan (Otuzikievler) Mahallesi, 1964 ada, 1 nolu taşınmaz üzerindeki yapının sahihi Yaşar DOĞAN’a 230.068,50 , teklif edilmiş olup, teklif edilen bedel kabul edilmiştir. Bedelin kabul edildiğine dair tutanak Uzlaşma Komisyon üyeleri ve yapı sahibi tarafından imzalandığından,  Adalı Serdivan (Otuzikievler) Mahallesi, 1964 ada, 1 nolu taşınmaz üzerindeki yapının sahibi Yaşar DOĞAN’a toplamda 230.068,50 bedel ödenerek kamulaştırılmasına ilişkin 12/01/2017 tarihli; 1512737 Rrferans nolu yazısı.
 
4- (9) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı Belediye Başkanlığınca Afet İşleri Genel Müdürlüğü adına Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünden bedelsiz devir alınan Adapazarı İlçesi, Karaman Mahallesi 45, 46, 47 ve 48 nolu park alanlarında “Karaman Park Projesi” çalışmalarını gerçekleştirmek amacıyla 5393 sayılı Belediye Kanununun 18-e ve 75-d maddelerine göre Belediyemiz adına tahsis edilmesi Belediye Meclisimizin 09/01/2017 tarihli ve 1/53 sayılı kararı ile uygun görüldüğünden, Adapazarı İlçesi, Karaman Mahallesi 45, 46, 47 ve 48 nolu park alanlarında “Karaman Park Projesi” çalışmalarını gerçekleştirmek amacıyla 5393 sayılı Belediye Kanunun 34. maddesinin (g) bendine istinaden Belediyemiz adına tahsisi hususunda karar alınması talebine ilişkin 12/01/2017 tarihli; 1513691 referans nolu yazısı.
 
5- (10) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi Camili Mahallesi 1528 ada 1 nolu parselde 232 Nolu İş Merkezi C Blok, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. maddesinde belirtilen görev, yetki ve sorumluluklar çerçevesinde eğitim, öğretim ve hizmet amacıyla kullanılacağından, Adapazarı İlçesi Camili Mahallesi 1528 ada 1 nolu parselde 232 Nolu İş Merkezi C Blok’ta mülkiyeti Belediyemize ait olmayan 2 ( Kapı No: Z02), 15 (Kapı No: 105), 17 (Kapı No: 107), 20 (Kapı No:110) ve 23 (Kapı No:203) bağımsız bölüm nolu 5 adet işyerinin 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 5. maddesinin 3. bendine göre Kamu Yararı Kararıyla Kamulaştırılmasına ilişkin 12/01/2017 tarihli; 1511509 referans nolu yazısı.
 
6- (11)  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi Yağcılar Mahallesi 521 ada 1, 4, 5, 273, 353, 358, 359 ve 768 nolu parseller, 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesine göre yapılan 51 Nolu Arazi ve Arsa Düzenleme Bölgesi içinde olup dağıtım neticesinde parseller üzerinde bulunan yapılar 30,00 metre genişliğindeki imar yolunda kalmıştır. 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesi “ …kamu hizmetlerine ayrılan yerlere rastlayan yapılar, belediye veya valilikçe kamulaştırılmadıkça yıkılamaz” hükmüne göre, imar uygulaması sonucu Adapazarı İlçesi Yağcılar Mahallesi 521 ada 1, 4, 5, 273, 353, 358, 359 ve 768 nolu pasif duruma gelen parseller üzerinde bulunan yapıların 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 5. maddesinin 3. bendine göre kamulaştırılmasına ilişkin 12/01/2017 tarihli; 1513640 referans nolu yazısı.
 
7- (12) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Geyve İlçesi, Sarıgazi Mahallesi, 1909 nolu parselin ekli krokide işaretli 10.000,00 m2’lik kısmının ‘Ürün Toplama Merkezi’ olarak kullanılması amacıyla 5393 sayılı Belediye Kanununun 15-h ve 18-e maddelerine göre Belediyemiz adına tahsis edilmesi Belediye Meclisimizin 09/01/2017 tarihli ve 1/54 sayılı kararı ile uygun görüldüğünden, Geyve İlçesi, Sarıgazi Mahallesi, 1909 nolu parselin ekli krokide işaretli 10.000,00 m2’lik kısmının ‘Ürün Toplama Merkezi’ olarak kullanılması amacıyla 5393 sayılı Belediye Kanunun 34. maddesinin (g) bendine istinaden Belediyemiz adına tahsisine ilişkin 12/01/2017 tarihli; 1513718 referans nolu yazısı.