ENCÜMEN KARARLARI

Toplantı Kararları İçin Tıklayınız

09/06/2016 Tarihli Encümen Toplantısı

  
T.C.
SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ENCÜMENİ’NİN 09 HAZİRAN 2016 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 14.00 TE YAPACAĞI TOPLANTIYA AİT GÜNDEMDİR.
 
1- (298) Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, Belediyemiz tarafından, Erenler İlçesi sınırlarında yapımı gerçekleştirilen, Büyükşehir Belediyesi Sakarya Park projesinde mevcut, 50 m2 alanlı umumi WC’nin 3 (üç) yıllığına kiralama işi ihalesi yapılacağından ihale gün ve saatinin tespitine ilişkin 26/05/2016 tarihli; 1625 sayılı yazısı.
 
2- (299) Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, Ulaşım Koordinazyon Merkezinin 26.01.2016 tarihli; 2016-46 sayılı kararı ile Hendek İlçe Merkezi ile yeni yapılan Devlet Hastanesine ulaşımın sağlanması amacıyla, on iki (12) araçlık özel halk otobüsü hattı kurulması ve çalıştırılması işi ihalesi yapılacağından, ihale gün ve saatinin tespitine ilişkin 26/05/2016 tarihli; 1638 sayılı yazısı.
 
3- (300).Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının, Arifiye Kaymakamlığı İlçe Jandarma Komutanlığı’nın Büyükşehir Belediyemize gönderdiği yazıda, İlimiz Arifiye İlçesi, Mollaköy Mahallesi, Mollaköy Göletler Mevkiinde Hüseyin KUMRU (TC Kimlik No: 30602456578) isimli vatandaşın 34 DN 6782 plakalı araçla “Atık Taşıma ve Kabul Belgesi” ve “Taşıma İzin Belgesi” olmadan atık taşıdığı tespit edildiğinden, yürürlükte bulunan mevzuatlar kapsamında işlem yapılabilmesi ve bu yönde karar alınmasına ilişkin 31/05/2016 tarihli; 344 sayılı yazısı.
 
4- (301) Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının, Arifiye Kaymakamlığı İlçe Jandarma Komutanlığı’nın Büyükşehir Belediyemiz gönderdiği yazıda İlimiz Arifiye İlçesi, Mollaköy Mahallesi, Mollaköy Göletler Mevkiinde Serkan AKTÜRK (TC Kimlik No:67426026700) isimli vatandaşın 67 LN 820 plakalı araçla “Atık Taşıma ve Kabul Belgesi” ve “Taşıma İzin Belgesi” olmadan atık taşıdığı tespit edildiğinden, yürürlükte bulunan mevzuatlar kapsamında işlem yapılabilmesi ve bu yönde karar alınmasına ilişkin 31/05/2016 tarihli; 343 sayılı yazısı,
 
5- (302) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının, 06/05/2016 tarihli dilekçe ile, Dilekçe ile Sakarya Büyükşehir Terminalinde bulunan ve Sedat TAVACI tarafından işletilen 1.Kat 1-07(Daire 2) işyerinin Hatice YILMAZ tarafından devir alınarak işletilmesi talep edilmektedir. Devir ile ilgili tahakkuk eden bedel Mali İşler Dairesi Başkanlığına yatırılmış olup (206068 numaralı tahsilât makbuzu) teminat altına alınmıştır. Ekli sözleşmenin 7.1 maddesi gereğince devir işlemlerinin yapılabilmesine ilişkin 27/05/2016 tarihli; 103 sayılı yazısı.
 
6- (303) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, 31/05/2016 tarih ve 3429 sayılı yazı ile Geyve İlçesi, Yaylak Mahallesi “Saski Kablosuz İletişim Kuleleri Yapımı” işi kapsamındaki bazı tesislerin (kule, enerji nakil hattı, yol vs.) ormanlık alanda kalan kısımları için 6831 sayılı Orman Kanununun 17/3 ve 18. maddelerinin uygulama yönetmeliğine giren izin dosyasının hazırlanarak gönderilmesi istenilmiş olup yönetmelikteki madde 8.4. deki “İl özel idareleri, belediyeler, köy tüzel kişilikleri, belediyeler birliği, çevre koruma birlikleri, turizm alt yapı hizmet birliklerinin ve köylere hizmet götürme birliklerinin kar gayesi bulunmaksızın ve kamu yararına yönelik hizmetlerde kullanılmak üzere yapacakları tesislerden, ağaçlandırma bedeli, orköy bedeli ile erozyon bedeli alınmaz. Arazi izin bedeli ise yüzde doksan beş indirimli olarak alınır” İfadesine istinaden kamu yararı kararı alınması gerekmektedir. Buna göre, Sakarya İli, Geyve İlçesi, Yaylak Mahallesi sınırları içerisinde yapılacak olan tesislerin                       ormanlık alanda kalan kısımlarına izin almak amacıyla ‘‘kamu yararı kararı’’ alınmasına ilişkin 03/06/2016 tarihli; 1704 sayılı yazısı.
 
7- (304) İmar ve şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya ili, Adapazarı ilçesi, Tepekum Mahallesi, 28 nolu düzenleme bölgesi olarak belirlenen alanda Belediyemiz Encümeninin 07/11/2013 tarihli ve 319 nolu kararıyla, 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesi ve 2981/3290 sayılı İmar Affı Kanununun Ek-1 maddesine göre yapılan Arazi ve Arsa Düzenlemesi işlemi Sakarya 2. İdare Mahkemesinin 2014/1327 Esas sayılı dosyası ile açılan davada mahkemece 21/01/2016 tarih ve 2016/69 nolu karar ile dava konusu işlemin iptaline karar verildiğinden Tepekum Mahallesi 52 Nolu düzenleme bölgesi olarak belirlenen alanda geri dönüşüm işlemi ve yeniden arazi ve arsa düzenlemesi işlemi yapılması Belediyemiz Encümeninin 21/04/2016 tarihli ve 225 sayılı kararı ile uygun görülmüştür. Buna göre Adapazarı İlçesi, Tepekum Mahallesi, 52 Nolu düzenleme bölgesini kapsayan alanda mahkeme kararı doğrultusunda geri dönüşüm işlemi yapılması ve 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesi ve 2981/3290 sayılı İmar Affı Kanununun EK-1 maddesine göre yeniden Arazi ve Arsa Düzenlemesi yapılması ve hazırlanan parselasyon planlarının İmar Kanununun 19. maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7b ve 7c maddeleri uyarınca onaylanarak 1 ay süreyle askıya çıkarılması hususunda karar talebine ilişkin 09/06/2016 tarihli; 1755 sayılı yazısı.
 
8- (305) Zabıta Dairesi Başkanlığının,  Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sebze ve Meyve Halinde 13 nolu dükkanın tahsis sahibi olan Hasan ÇOBAN, Hal Şube Müdürlüğüne vermiş olduğu 08.06.2016 tarihli dilekçesinde, 5957 Sayılı Kanuna istinaden çıkartılan 07.07.2012 tarih ve 28346 sayılı Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkındaki Yönetmeliğin Geçici 1.maddesinin 12. Fıkrası na göre 31.12.2024 tarihine kadar adına kira sözleşmesi bulunan dükkanını hisselerinin tamamına sahip olduğu Hasan Çoban Yaş Sebze Meyve Komisyonculuğu Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne ücretsiz devir talebine ilişkin 08/06/2016 tarihli; 91 sayılı yazısı.