ENCÜMEN KARARLARI

Toplantı Kararları İçin Tıklayınız

05/05/2016 Tarihli Encümen Toplantısı

                                                                                                          T.C.
SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ENCÜMENİ’NİN 5 MAYIS 2016 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 14.00 TE YAPACAĞI TOPLANTIYA AİT GÜNDEMDİR.

1-  (237) Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının, Büyükşehir Belediyemiz denetim ekiplerince, İlimiz Adapazarı İlçesi Semerciler Mahallesi Çark Caddesi Aldinç Apartmanı Kat:02 No:57 adresinde faaliyet gösteren Aysun MERAL (Sporhause) adlı işletmede 07.04.2016 tarihinde çevresel gürültü denetimi yapılmıştır. Yapılan denetim sonucu, işletmenin spor salonu olarak faaliyet gösterdiği, faaliyetinden kaynaklı ölçülen çevresel gürültü seviyesinin “Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği” nin belirttiği üst sınır değerlerini geçtiği Çevresel Denetim Tutanağı ile tespit edilmiştir. Bahse konu olan işletme gerekli önlemlerin alınması hususunda 07.05.2015 tarihli ve 333 sayılı yazı ile uyarılmış, akabinde yapılan kontrol denetiminde sınır değerlerini sağlamadığı tespit edilerek 25.02.2016 tarihli ve 112 nolu Encümen kararıyla 2.240,00 TL. idari para cezası uygulanmıştır. Yapılan denetime dair tanzim edilen Tutanak, Gürültü Ölçüm Raporu ve encümen kararı yazı ekinde sunulmuş olup, yürürlükte bulunan mevzuatlar kapsamında işlem yapılabilmesi ve bu yönde karar alınmasına ilişkin 11/04/2016 tarihli; 224 sayılı yazısı.
 
2- (238) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının, İrlanda Ulusal Ajansı “Leargas” tarafından koordine edilen ve Türkiye’de Türk Ulusal Ajansı tarafından temsil edilen, Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin de 2014 yılından itibaren akredite kurum olarak yer aldığı Erasmus+Avrupa Birliği Gençlik Çalışmaları dahilinde gerçekleşen Avrupa Gönüllü Hizmeti programıyla ilgili olarak, 11-15 Mayıs 2016 tarihleri arasında İrlanda’nın Dublin şehrinde düzenlenecek olan, ulaşım ve konaklama maliyetlerinin söz konusu ulusal ajanslar tarafından karşılanacağı “Creating Impact”(Etki Yaratma) çalıştay ve eğitim programına katılım sağlamak üzere Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Arge Şube Müdürlüğü’nde Proje Uzmanı olarak görev yapan İbrahim İşeri’nin görevlendirilmesi ve 6245 sayılı kanun çerçevesinde harcırahının ödenebilmesi hususunda karar alınmasına ilişkin 02/05/2016 tarihli; 41 sayılı yazısı.
 
3- (239) Zabıta. Dairesi Başkanlığının, Belediyemiz Zabıta ekiplerince şehrin muhtelif yerlerinde yapılan denetimler sırasında, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğine aykırı davranışlardan dolayı tanzim edilen 6 adet İdari Yaptırım Karar Tutanaklarının görüşülerek karar alınması talebine ilişkin 25/04/2016 tarihli; 502 sayılı yazısı.
 
4- (240) Zabıta Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediyemizin, 5216 Sayılı Belediye Kanununun 7/1 maddesi ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 52/3 maddelerinin verdiği yetkiyle oluşturulan Belediyemiz denetimindeki yol üzeri otopark alanlarından ücret ödemeden faydalanan dosyası ekte listesi ve tespit evrakı bulunan araç sürücülerine 2011/96 sayılı UKOME kararında öngörülen en yüksek ücretin 10 katı kadar (6*10=60 TL) ücret tahakkuk ettirilmesine ilişkin 26/04/2016 tarihli; 507 sayılı yazısı.
 
5- (241) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Mülkiyeti Belediyemize ait olan Serdivan İlçesi Arabacıalanı Mahallesi (Adalı Serdivan) 133 ada 12 parsel nolu taşınmazın 5393 sayılı Belediye Kanununun 18-e ve 75- d maddesine göre Serdivan İlçe Belediyesine devri, devir ile ilgili iş ve işlemler için Belediye Başkanına ve Belediye Encümenine yetki verilmesi Sakarya Büyükşehir Belediyesi Meclisinin13.07.2015 tarih ve 7/345 nolu kararı ile kabul edilmiştir. Buna göre, Serdivan İlçesi Arabacıalanı Mahallesi (Adalı Serdivan) 133 ada 12 parsel nolu taşınmazın Serdivan İlçe Belediyesine devri hususunda 5393 sayılı Belediye Kanununun 18-e ve 75- d maddesine göre alınan Meclis kararına istinaden devir ile ilgili işlemler için karar alınmasına ilişkin 29/04/2016 tarihli; 1477 sayılı yazısı.
 
6- (242) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 26. Maddesine göre, Adapazarı İlçesi Karaman Mahallesi1490 ada 1 parsel nolu taşınmazda 194 nolu iş merkezindeki zemin kat 9 bağımsız bölüm nolu iş yerinin, mülkiyeti Belediyemize ait olan Adapazarı İlçesi Karaman Mahallesi 1490 ada 1 parsel nolu taşınmaz 194 nolu iş merkezi zemin kat 18 bağımsız bölüm nolu (kapı no:Z18) iş yeri ile Bedel FarkıGözetmeksizin takası, Adapazarı İlçesi Karaman Mahallesi 1490 ada 1 parsel nolu taşınmazda 194 nolu iş merkezindeki zemin kat 14 bağımsız bölüm nolu (kapı no:Z14) iş yerinin, mülkiyeti Belediyemize ait olan Adapazarı İlçesi Karaman Mahallesi 1490 ada 1 parsel nolu taşınmaz 194 nolu iş merkezi zemin kat 3 bağımsız bölüm nolu (kapı no:Z03) iş yeri ile Bedel Farkı Gözetmeksizin takası, Adapazarı İlçesi Karaman Mahallesi 1490 ada 1 parsel nolu taşınmazda 194 nolu iş merkezindeki 1.kat 28 bağımsız bölüm nolu (kapı no:108) iş yerinin, mülkiyeti Belediyemize ait olan Adapazarı İlçesi Karaman Mahallesi 1777 ada 1 parsel nolu taşınmaz 121 nolu iş merkezi alt zemin kat 2 bağımsız bölüm nolu (kapı no:AZ2) iş yeri ile Belediyemize 2.425,00TL (İkibindörtyüz yirmibeşlira) Bedel FarkıÖdemek Şartıyla takası, Adapazarı İlçesi Karaman Mahallesi 1490 ada 1 parsel nolu taşınmazda 194 nolu iş merkezindeki 1. kat 27 bağımsız bölüm nolu (kapı no:107) iş yerinin, mülkiyeti Belediyemize ait olan Adapazarı İlçesi Karaman Mahallesi 1490 ada 1 parsel nolu taşınmaz 194 nolu iş merkezizemin kat 2 bağımsız bölüm nolu (kapı no:Z02) iş yeri ile Bedel Farkı Gözetmeksizin takası, Adapazarı İlçesi Karaman Mahallesi 1490 ada 1 parsel nolu taşınmazda 194 nolu iş merkezindeki 1kat 25 bağımsız bölüm nolu (kapı no:105) iş yerinin, mülkiyeti Belediyemize ait olan Adapazarı İlçesi Karaman Mahallesi 1490 ada 1 parsel nolu taşınmaz 194 nolu iş merkezi zemin kat 1 bağımsız bölüm nolu (kapı no:Z01) iş yeri ile Bedel Farkı Gözetmeksizin takasına ilişkin 04/05/2016 tarihli; 1489 sayılı yazısı.
 
7- (243). İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının,Adapazarı Gaz Dağıtım A.Ş.’nin 21/04/2016 tarihli; 0453 sayılı yazısı ile, Adapazarı Gaz Dağıtım A.Ş. tarafından, doğalgaz boru hattı imalatı yapılması sebebiyle, fiili durumda yol olarak kullanılan mülkiyeti Belediyemize ait olan Karasu İlçesi, Karasu Mahallesi 1628 ve 1634 nolu parseller üzerinde kurumları lehine irtifak hakkı tesis edilmesi gerektiğini bildirildiğinden, söz konusu Karasu İlçesi, Karasu Mahallesi 1628 parselde 40.77 m2 İrtifak hakkı 713,47 TL, 1634 parselde 141,85 m2 irtifak hakkı 2482,38 TL bedel karşılığında Adapazarı Gaz Dağıtım A.Ş. lehine kurulması hususunda karar alınmasına ilişkin 03/05/2016 tarihli; 1491 sayılı yazısı.
 
8- (244) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Tekeler Mahallesinde bulunan 783 ada 18-40-41-42-599-600 parseller, 518 ada 44-45-157 parseller, 23 ada 1-3-4-6-105-231-232-233-234-305-306 parselleri kapsayan, 53 nolu düzenleme bölgesi olarak belirlenen yaklaşık 7 hektarlık alanda 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesine göre Arazi ve Arsa Düzenlemesi yapılması Sakarya Büyükşehir Belediye Encümeninin 28.04.2016 tarih ve 235 sayılı kararı ile uygun görülmüş olup söz konusu Encümen kararına göre hazırlanan parselasyon planının İmar Kanununun 19. maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7b ve 7c maddeleri uyarınca onaylanarak 1 ay süreyle askıya çıkarılmasına ilişkin 04/05/2016 tarihli; 1505 sayılı yazısı.
 
9- (245) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde Serdivan İlçesi, Otuzikievler Mahallesi, 73 nolu düzenleme bölgesi olarak belirlenen alanda 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesine göre Arazi ve Arsa Düzenlemesi yapılması ve hazırlanan parselasyon planı ve dağıtım cetvellerinin 3194 sayılı İmar Kanununun 19. maddesine göre onaylanması Serdivan Belediyesi Encümeninin; 18/02/2016 tarih ve 68 nolu kararıyla uygun görülmüştür. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b maddesi ile Büyükşehir Belediyelerine “… Büyükşehir içindeki belediyelerin parselasyon planlarını ve imar ıslah planlarını aynen veya değiştirerek onaylamak ve uygulanmasını denetlemek” yetkisi verilmiştir. Buna göre; Serdivan İlçesi, Otuzikievler Mahallesi, 73 nolu düzenleme bölgesi olarak belirlenen alanda, Serdivan İlçe Belediyesi Encümeninin; 18/02/2016 tarih ve 68 nolu kararıyla yapılan işlemlerin mevcut imar planlarına ve yönetmelik hükümlerine uygun olarak yapıldığı tespit edildiğinden dosyanın tetkiki ile parselasyon planlarının onaylanmasına ilişkin 03/05/2016 tarihli; 1493 sayılı yazısı.