ENCÜMEN KARARLARI

Toplantı Kararları İçin Tıklayınız

01/09/2016 Tarihli Encümen Toplantısı.

                                                                                                        T.C.
SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ENCÜMENİ’NİN 1 EYLÜL 2016 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 14.00 TE YAPACAĞI TOPLANTIYA AİT GÜNDEMDİR.
 
1- (432) Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Ozanlar Mahallesi, 4380 ada 2 nolu parselde bulunan, 5.385,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz içerisinde, Sınırlı Ayni Hak tesisi ile (538,00 m2) Sosyal Tesis binası (Dil kursu, halk oyunları kursu, kültürel etkinliklerde kullanılmak üzere) yapımı ve 10 yıl süreyle 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre işletilmesi işi ihalesi.
 
2- (433) Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.05.2010 tarih ve 6/193 sayılı Kararına istinaden kurulan yol üstü ücretli parklanma alanlarının ve cihazlarının işletilmesinin, cironun asgari % 15 (yüzde onbeş) oranında Büyükşehir Belediyesine aktarılması koşuluyla, yol üstü ücretli parklanma alanlarının 3 (üç) yıllığına 2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 45.maddesine göre Açık Teklif Usulü ile işletilmesi işi ihalesi.
 
3- (434) Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının,  Sakarya Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Stratejik Plan ve İstatistik, Mali Analiz Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan 2017 yılı Mali Performans Programına ait kitapçığın 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 34. maddesine göre incelenerek karar alınmasına ilişkin 29/08/2016 tarihli; 19 sayılı yazısı.
 
4- (435).Zabıta Dairesi Başkanlığının, Belediyemiz Zabıta ekiplerince şehrin muhtelif yerlerinde yapılan denetimler sırasında, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğine aykırı davranışlardan dolayı tanzim edilen 69 adet İdari Yaptırım Karar Tutanaklarının görüşülerek karar alınması talebine ilişkin 01/08/2016 tarihli; 963 sayılı yazısı.
 
5- (436). Ulaşım Dairesi Başkanlığının, Belediyemiz denetimindeki Kazımpaşa Özel Halk Otobüs hattında, Hakan EYÜPLER 29/07/2016 tarihli dilekçesi ile 8/33 kayıt numarası ile işletici olarak çalışmakta olduğu geçici çalışma ruhsat hakkını Taşkın YAŞAR adına devir talebine ilişkinilişkin 16/08/2016 tarihli; 1600 sayılı yazısı.
 
6- (437) Ulaşım Dairesi Başkanlığının, Servis taşımacılığı faaliyetini göstermekte olan Ömer DEMİRTAŞ adına kayıtlı 54 S 1942 plakalı tahditli servis aracının çalışma ruhsat hakkını 19/08/2016 tarihli dilekçeyle Şinasi ERDEM adına devrine ilişkin 23/08/2016 tarihli; 1646 sayılı yazısı.
 
7- (438) Ulaşım Dairesi Başkanlığının, Servis taşımacılığı faaliyetini göstermekte olan Çetin BAKIRTAŞ adına kayıtlı 54 S 0994 plakalı tahditli servis aracının çalışma ruhsat hakkını 23/08/2016 tarihli dilekçeyle Nuray KUBİLAY adına devrine ilişkin 23/08/2016 tarihli; 1654 sayılı yazısı.
 
8- (439) Ulaşım Dairesi Başkanlığının, Servis taşımacılığı faaliyetini göstermekte olan Aydın TOKLU  adına kayıtlı 54 S 1886 plakalı tahditli servis aracının çalışma ruhsat hakkını 24/08/2016 tarihli dilekçeyle Nisan Taş.Sos.Hiz.Tur.İnş.Tem.Hayv.Gıda San. Ve Tic.Ltd,Şti,’ne devredilmesine ilişkin 24/08/2016 tarihli; 1659 sayılı yazısı.
 
9- (440) Zabıta Dairesi Başkanlığının,  Hal Şube Müdürlüğü denetim personellerince,5957 Sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun17 nci maddesi ile bu kanuna bağlı olarak çıkartılan07/07/2012 tarih ve 28346sayılı Resmi Gazetede yayınlananSebze ve Meyve Ticareti ile Toptancı Haller Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesine istinaden denetimler.  Erenler İlçemiz Patates Halinde23.08.2016 tarihinde yapılan denetimdeSarımsak yüklü 34 LPG 71 plakalı araç durdurulmuş belge talep edildiğinde ibraz edilememiş, mallarınAli ACI’ ya ait olduğu tespit edilmiştir.5957 sayılı kanunun 8/8-a maddesine ve 28346sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yönetmeliğin 47/1-a maddesine aykırı davranıştan (sisteme bildirmeden mal alıp satmak) aynı yönetmeliğin 27 nci maddesine göre Ali ACIadına23.08.2016 tarih ve 000002nolu625,00 TL (altıyüzyirmibeşTL.) tutarlı Cezalı Hal Rüsum Tutanağı düzenlenmiştir.  İlgili Kanunun 8 inci maddesinin 8 inci fıkrasında "... Hal rüsumunun cezalıolarak alınmasına belediye encümenince karar verilir..." denmekte olup, Yönetmeliğin 47 inci maddesi hükümlerince Makamınızca da uygun görülmesi halinde; Ali ACI’ ya625,00 TL (altıyüzyirmibeş TL.)cezalı hal rüsumunun kesilmesi ve kesilen cezaya ilişkin Encümen Karanının tebliğ tarihinden itibaren 60 (altmış) güniçerisinde faaliyet gösterdiği veya ikamet ettiği İlin Hal Hakem Heyetine itiraz edebileceği ile 1 (bir) ay içerisinde ödenmesinin adı geçene bildirilmesine ilişkin 31/08/2016 tarihli; 121 sayılı yazısı.
 
10- (441) Zabıta Dairesi Başkanlığının, Hal Şube Müdürlüğü denetim personellerince,5957 Sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun17 nci maddesi ile bu kanuna bağlı olarak çıkartılan07/07/2012 tarih ve 28346sayılı Resmi Gazetede yayınlananSebze ve Meyve Ticareti ile Toptancı Haller Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesine istinaden denetimler yapılmaktadır. Ferizli İlçemiz Sinanoğlu mevkiinde25.08.2016 tarihinde yapılan denetimdepatates yüklü 34 DL 0583 plakalı araç durdurulmuş belge talep edildiğinde ibraz edilememiş, malların Veysel ÜLKER’ eait olduğu tespit edilmiştir.5957 sayılı kanunun 8/8-a maddesine ve 28346sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yönetmeliğin 47/1-a maddesine aykırı davranıştan (sisteme bildirmeden mal alıp satmak) aynı yönetmeliğin 27 nci maddesine göre Veysel ÜLKER adına25.08.2016 tarih ve 000003nolu 900,00 TL (dokuzyüzTL.) tutarlı Cezalı Hal Rüsum Tutanağı düzenlenmiştir.  İlgili Kanunun 8 inci maddesinin 8 inci fıkrasında "... Hal rüsumunun cezalıolarak alınmasına belediye encümenince karar verilir..." denmekte olup, Yönetmeliğin 47 inci maddesi hükümlerince Makamınızca da uygun görülmesi halinde; Veysel ÜLKER’ e 900,00 TL (dokuzyüz TL.)cezalı hal rüsumunun kesilmesi ve kesilen cezaya ilişkin Encümen Karanının tebliğ tarihinden itibaren 60 (altmış) güniçerisinde faaliyet gösterdiği veya ikamet ettiği İlin Hal Hakem Heyetine itiraz edebileceği ile 1 (bir) ay içerisinde ödenmesinin adı geçene bildirilmesine ilişkin 31/08/2016 tarihli; 122 sayılı yazısı.
 
11- (442) Zabıta Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Halinde 6nolu dükkanın tahsis sahibi olan Şerif PASPAL, Hal Şube Müdürlüğümüze vermiş olduğu 25/08/2016 tarihli ve 1450359/203 sayılı dilekçesinde, 5957 sayılı kanuna istinaden çıkartılan Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkındaki 07.07.2012 tarih ve 28346 sayılı Yönetmeliğin Geçici 1.maddesinin 12. Fıkrası na göre 31.12.2024 tarihine kadar adına kira sözleşmesi bulunan dükkanını Mesut AKYOL’a devrine ilişkin 31/08/2016 tarihli 123 sayılı.
 
12- (443) Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, Belediyemiz tarafından Ömercikler Mahallesi, Karacasu Deresi kenarında yapımı gerçekleştirilen, Akyazı Sosyal Gelişim Merkezi projesinde mevcut, Kafeteryanın (189 m2) 3 (üç) yıl süre ile kiralama işi ihalesi yapılacağından, ihale gün ve saatinin tespitine ilişkin 01/09/2016 tarihli; 2443 sayılı yazısı.