MÜDÜRLÜKLER

İletişim

Telefon : 44 44 054
Santral : 3651
Web : www.sakarya.bel.tr
E-Posta : trafik@sakarya.bel.tr

Haberler

Görev Tanımları

T.C.
SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TRAFİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; Trafik Şube Müdürlüğünün; teşkilat yapısını, hukukî statüsünü, görev, yetki, çalışma usul ve esaslarını belirleyerek, hizmetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır.

Kapsam
MADDE 2 - Bu Yönetmelik; Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı Trafik Şube Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları ile, teşkilat ve kuruluşunun işleyiş şartlarına dair esas ve usulleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 - Trafik Şube Müdürlüğüne ait olan bu Yönetmelik; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu ve tabi olduğu diğer mevzuata dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 - Bu Yönetmelikte ifade edilen;
a) Başkan: Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanını,
b) Belediye/Büyükşehir Belediyesi: Sakarya Büyükşehir Belediyesini,
c) Belediye Meclisi: Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisini,
d) Genel Sekreter: Sakarya Büyükşehir Belediye Genel Sekreterini,
e) Genel Sekreter Yardımcısı: Ulaşım Daire Başkanlığı’nın bağlı bulunduğu ilgili Genel Sekreter Yardımcısını,
f) Daire Başkanı: Trafik Şube Müdürlüğü’nün bağlı olduğu ilgili Daire Başkanını,
g) Müdürlük: Trafik Şube Müdürlüğünü,
h) Şube Müdürü: Trafik Şube Müdürünü,
i) Şef: Trafik Şube Müdürlüğünde kadrolu şefini,
j) Çalışan Personel: Trafik Şube Müdürlüğü bünyesinde görevli tüm memur, işçi,  sözleşmeli personel ve diğer personeli, ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Teşkilat, Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Teşkilat
MADDE 5 - (1) Trafik Şube Müdürlüğü İdari Teşkilatı; müdür,  şef, memur,  işçi personelden oluşur.
(2) Birimlerin iç organizasyon yapılarının teşkili, söz konusu ilgili müdürlüğün teklifi ve bağlı olduğu üst amirin onayı ile gerçekleştirilecek bir iç düzenleme ile geçerlilik kazanır.

Müdürlüğün görevleri
MADDE 6 - Müdürlüğün görevleri aşağıda sıralanmıştır;
a) Trafiğin akışını kolaylaştırmak gereksiz durma ve duraklamaları önlemek bakımından, Trafik akımı programları ile toplu taşıma araçlarının kalkış varış ve ara durakları için zaman tarifeli programlar yapmak ve uygulamaya koymak,
b) Karayolları Trafik Kanunun 17.Maddesine sayılan ve Belediye sınırları içerisindeki Karayolları kenarında yapılacak veya açılacak olan tesisler için yönetmeliğinde belirlenen şartlara göre izin vermek,
c) Yaya ve taşıt yollarında yayaların ve araçların hareketlerini zorlaştıran ve trafiği tehlikeye düşüren motorlu araçlar dışındaki her türlü engeli ortadan kaldırmak. Trafik içi tehlike teşkil eden ancak kaldırılması mümkün olmayan engelleri gece veya gündüze göre kolayca görülebilecek şekilde işaretlemek, (Yol İşgaline ilişkin Belediye Mevzuatı hükümleri saklıdır)
d) Yol yapısı ve işaretleri yetersizliği yüzünden trafik kazaların vuku bulduğu yerlerde yetkililerce teklif edilen tedbirleri almak,
e) Karayolları Trafik Kanunu ve bu kanuna göre çıkarılan yönetmeliklerce verilen diğer görevleri yapmak, Belediyeler bu hizmetlerini; İl ve İlçe Trafik Komisyonlarınca alınan kararlarda uyulmak suretiyle mahalli Trafik Zabıtası ile işbirliği ve koordinasyon halinde yürütürler.
f) Montajı yapılan Trafik işaret levhalarının montajını kontrolünü yapmak ve eksilen bozulan levhaları yenisi ile değiştirmek,
g) 2918 sayılı karayolları Trafik kanunun Yönetmeliğinin 16. Maddesinin "a" bendinde yer alan yolun yapısını Trafik düzenini ve güvenliğini sağlayacak durumda bulundurmak,
h) 2918 sayılı Karayolları Trafik kanunun Yönetmeliğinin 16.Maddesinin "b" bendinde yer alan Trafik düzenleme amacı ile Trafik İşaret levhaları ışıklı ve sesli, Trafik İşaretleri, Yer İşaretleri, temin ve tesis etmek bunların devamlılığını ve işlerliğini sağlamak,
i) 2918 sayılı Karayolları Trafik kanunun Yönetmeliğinin 16.Maddesinin "c" bendinde yer alan Trafik düzenleme amacı ile Trafik İşaret levhaları ışıklı ve sesli Trafik İşaretleri yer işaretlemeleri temin ve tesis etmek bunların devamlılığını ve işlerliğini sağlamak,
j) 2918 sayılı Karayolları Trafik kanunun Yönetmeliğinin 16.Maddesinin "e" bendinde yer alan Karayolları yapısı üzerinde ve kenarında yapılan çalışmalarda Karayolları Trafik Kanunun 16.Maddesi ve bu maddesine göre çıkarılan yönetmelik hükümleri uyarınca Trafik düzen ve güvenliği için gereken tedbirleri almak, aldırmak ve çalışmaları denetlemek,
k) 2918 sayılı Karayolları Trafik kanunun Yönetmeliğinin 16.Maddesinin "ı" bendinde yer alan yaya ve taşıt yollarından yayaların ve araçların hareketlerini zorlaştıran ve Trafiği tehlikeye düşüren motorlu araçlar dışındaki her türlü engeli ortadan kaldırmak, trafik için tehlike teşkil eden ancak kaldırılması mümkün olmayan engelleri gece ve gündüze göre kolayca görülebilecek şekilde işaretlemek,
l) Şehir içinde ilköğretim çağında bulunan öğrencilerin Trafik eğitimi almasını sağlamak üzere Trafik eğitim tesislerin kurulmasını sağlamak ve eğitim amaçlı gerekli donanımları ve ders aletlerinin teminin sağlamak,
m) Trafik sayımlarını ihtiyaç olan alanlar ve kavşak noktaları olmak üzere belli güzergahlarda yapılmasını sağlamak,
n) Büyükşehir sınırları içerisindeki yollarda yapılan inşaat ve alt yapı çalışmaları sırasında Trafik İşaret levhaları ile gereken güvenlik tedbirleri almak ya da alanların kontrolünü sağlamak,
o) Yapım ve bakımından sorumlu olduğu yolları trafik düzeni ve güvenliğini sağlayacak durumda bulundurmak,
p) Gerekli görülen kavşaklara ve yerlere trafik ışıklı işaretleri, işaret ve levhaları koymak ve yer işaretlemeleri yapmak,
r) Yol ve kavşak düzenlenmeleri, ışıklı ve sesli trafik işaretleri, yer işaretlemeleri, temin ve tesis etmek bunların devamlılığını ve işlerliğini sağlamak,
s) Sinyalizasyon sistemlerinin hazırlanan kontrol programı çerçevesinde kontrolleri yapılır, yanmayan ampuller değiştirilerek var ise arıza giderilir.

Büro Hizmetleri
a) Gelen ve giden evrakların düzenli bir şekilde kayıtları tutulur.
b) Encümen evrakları encümen saatinde önce hazır hale getirilir.
c) Gelen evrak kaydı alındıktan sonra gereği için Müdüriyete iletilir.
d) Evrakların düzenliliğinden büro görevlisi sorumludur.
e) Müdürlüğün Personel hareketlerini takip eder. Personelin izin ve rapor durumlarını çizelgeye işler.

Müdürün görevleri
MADDE 7 - Müdürün görevleri aşağıda sıralanmıştır;
a) Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili ve sorumlu kişidir,
b) Çalışmaları yazılı ve sözlü emirlerle yürütür,
c) Müdürlüğün sevk, idare ve disiplininden sorumludur,
d) Personel arasında görev dağılımı yapar,
e) Müdürlükte çalışan personelin birinci sicil amiri olup, memur, işçi ve diğer personelin başarı ve performans değerlendirmesini yapar,
f) Müdürlüğün çalışma usul ve esaslarını mer’i mevzuat çerçevesinde belirler,
g) Müdürlük bünyesinde görev yapan büroların tüm iş ve işlemlerinin zamanında ve doğru olarak yerine getirilmesini gözetir. Ayrıca sorumlu olduğu memur, işçi, geçici işçi, sözleşmeli ve diğer personelin özlük işlemlerinin mevzuat çerçevesinde yürütülmesini sağlar,
h) Trafik Şube Müdürlüğü ile diğer müdürlükler arasında görevleri ile alakalı konularda koordinasyonu sağlar,
i) Üst birimlerce kendisine verilen diğer görevleri yerine getirir.

Müdürün yetkileri
MADDE 8 - Müdürün yetkileri şunlardır;
a) Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin, Başkanlık Makamınca uygun görülen programlar gereğince yürütülmesi için karar verme, tedbirler alma ve uygulatma yetkisi,
b) Müdürlüğün işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Daire Başkanına önerilerde bulunma yetkisi,
c) Müdürlük ile ilgili yazışmalarda 1.derece imza yetkisi,
d) Disiplin amiri olarak sorumlu olduğu personele, mevzuatta öngörülen disiplin cezalarını verme yetkisi,
e) Müdürlüğe bağlı çalışanları denetleme ve karşılaştığı aksaklıkları giderme yetkisi,
f) Müdürlük emrinde görev yapan personelle ilgili Yönetmelik çerçevesinde sicil raporu düzenlemek yetkisi,
g) Mazeretine binaen bir güne kadar mazeret izni vermek ve ödül, takdirname, yer değiştirme gibi personel işlemleri için bağlı bulunduğu Daire Başkanı ile Başkanlık makamına önerilerde bulunmak, sorumlu olduğu tüm görevlilerin yıllık izin kullanış zamanlarını tespit etme yetkisi,
h) Geçici süre görevde bulunamayacağı dönemlerde, müdürlüğe tayin şartlarını haiz olan personelden birini müdürlüğe vekâlet etmek üzere belirleme ve makamın onayına sunma yetkisi,
i) Birimdeki tüm personelin görev dağılımını yapma yetkisi,
j) Müdürlüğünün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla haberleşme yetkisi,
k) Daire Başkanı tarafından kendisine verilen yetki devri çerçevesinde görevleri yerine getirme yetkisi.

Müdürün sorumlulukları
MADDE 9 - Müdürün sorumlulukları; Belediye mevzuatı, göreviyle ilgili diğer mevzuat ve bu Yönetmelik ile kendisine verilen görevlerinin gereği gibi yerine getirilmesinden, yetkilerin zamanında ve gereğince kullanılmasından, bağlı bulunduğu Daire Başkanına ve Genel Sekreter Yardımcısına karşı sorumludur.

Müdür
MADDE 10 - Müdürlüğe atanma usul ve nitelikleri;
a) Büyükşehir Belediye Başkanının oluru,
b) Tercihen üniversitelerin İşletme, İktisat, Eğitim, Fen Edebiyat, Türk Dili ve Edebiyatı, Hukuk, Siyasal Bilgiler, Kamu Yönetimi ve benzeri Türkçe ve sosyal içerikli eğitim dallarında en az dört yıllık öğrenim gören veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurumu tarafından kabul edilmiş, yurt içi veya yurt dışı öğrenim kurumlarından mezun olan,
c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun atamaya ilişkin maddelerinde öngörülen şartları taşıyan ve ilgili mevzuata uygun olarak son iki yıllık sicil notu olumlu olanlar arasından atanır.

Şef
MADDE 11 - Müdürlük bünyesinde yapılan görev dağılımı neticesinde kendilerine verilen görevleri, mevzuata uygun olarak yürütür ve yerine getirilmesini sağlar. Bağlı bulunduğu üst makama karşı tam yetkili ve sorumlu kişidir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte yer almayan hususlar
MADDE 12 - İş bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük
MADDE 13 - Bu Yönetmelik hükümleri; Büyükşehir Belediye Meclisince kabulü ile yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 14 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Büyükşehir Belediye Başkanı, Ulaşım Dairesi Başkanı ve Trafik Şube Müdürü yürütür.