MÜDÜRLÜKLER

İletişim

Telefon : 44 44 054
Santral : 3221
Web : www.sakarya.bel.tr
E-Posta : kararlar@sakarya.bel.tr

Haberler

Görev Tanımları

T.C.
SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KARARLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; Meclis-Encümen ve Muamelat Şube Müdürlüğünün, teşkilat yapısını, hukuki statüsünü, görev, yetki, çalışma usul ve esaslarını belirleyerek, hizmetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır.

Kapsam
Madde 2 - Bu Yönetmelik Sakarya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, Meclis-Encümen ve Muamelat Şube Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları ile teşkilat ve kuruluşunun işleyiş şartlarına dair esas ve usulleri kapsar.

Dayanak
Madde 3 - 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve Meclis Çalışma Yönetmeliği ile diğer Kanun ve Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 - Bu Yönetmelikte ifade edilen;
a) Başkan: Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanını,
b) Belediye: Sakarya Büyükşehir Belediyesini,
c) Belediye Meclisi: Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisini,
d) Genel Sekreter: Sakarya Büyükşehir Genel Sekreterini,
e) Genel Sekreter Yardımcısı: İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın bağlı bulunduğu ilgili Genel Sekreter Yardımcısını,
f) Daire Başkanı: Meclis-Encümen ve Muamelat Şube Müdürlüğü’nün bağlı olduğu ilgili Daire Başkanını,
g) Şube Müdürü: Meclis-Encümen ve Muamelat Şube Müdürünü,
h) Şef: Meclis-Encümen ve Muamelat Şube Müdürlüğünde bulunan kadrolu şefini,
i) Çalışan Personel: Meclis-Encümen ve Muamelat Şube Müdürlüğü bünyesinde görevli tüm memur, sözleşmeli personel ve işçi personeli ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Teşkilat, Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Teşkilat
MADDE 5 - (1) Meclis-Encümen ve Muamelat Şube Müdürlüğü İdari Teşkilatı; Müdür, Şef, Memur, İşçi personelden oluşur.
(2) Birimlerin iç organizasyon yapılarının teşkili, söz konusu ilgili müdürlüğün teklifi ve bağlı olduğu üst amirin onayı ile gerçekleştirilecek bir iç düzenleme ile geçerlilik kazanır.

Müdürlüğün Görevleri
MADDE 6 - Müdürlüğün görevleri aşağıda sınırlanmıştır;
a) Belediye Meclisince alınan tüm kararlar için yasalarda ön görülen şekil ve süre içinde gerekli işlemlerin yapılması,
b) Olağan ve Olağanüstü Meclis toplantı gündeminin hazırlanması ve Meclis Üyelerine duyurulması,
c) Dairemiz Başkanlığımızca yasalarda ön görülen zamanda ve şekilde Mecliste görüşülmesi gereken konuların ve ilgili Daire Başkanlıklarından gelen evrakların Başkanlık emirleri doğrultusunda Meclis için hazırlanması,
d) Belediye Meclisi ihtisas komisyonlarının karar ve raporlarının yazılması için yeteri kadar raportörün görevlendirilmesi,
e) Meclis Üyelerine verilen önergelerin cevaplarının ilgili birimlerle koordineli olarak hazırlanması ve Başkanın onayından sonra ilgili önerge sahibine iletilmesi,
f) Meclis çalışmalarıyla ilgili tutanak ve tutanak özetlerinin ayrı bir dosyada saklanması ve incelemeye hazır bulundurulması,
g) Meclis Başkanlığınca tutulan yoklama cetvelinin saklanması ve her toplantı öncesi Meclis Başkanlığına teslim edilmesi,
h) Meclis Karar Özetleri Tutanak Defterine kararların sıra ile yazılarak, divan katiplerine imzalatılması,
i) Encümen Başkanının emir ve gözetimi doğrultusunda encümen gündeminin hazırlanması ve hazırlanan gündemin encümen üyelerine dağıtılması,
j) Encümene görüşülmek üzere gönderilen, ancak usul ve esas yönünden eksik olan belgelerin gerekçeleriyle birlikte ilgili birimlere geri gönderilmesi,
k) Encümende verilen kararların raportör tarafından metin haline getirilmesi,
l) Encümen Karar Özetleri Tutanak Defterine evrakların gündem sırasına göre encümen karar defterine kaydedilmesi, encümen üyelerine imzalatılması,
m) Encümende alınan kararların varsa muhalefet şerhleriyle beraber encümen karar defteri’ne kaydedilmesi,
n) Amirlerin verdiği benzer nitelikteki diğer görevlerin yapılması,

MADDE 7 - Müdürün Görevleri
a) Müdürlüğü Daire Başkanına ve Başkana karşı temsil eder.
b) Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili ve sorumlu kişidir.
c) Çalışmaları yazılı ve sözlü emirlerle yürütür.
d) Müdürlüğün sevk, idare ve disiplininden sorumludur.
e) Personel arasında görev dağılımı yapar.
f) Müdürlükte çalışan personelin birinci sicil amiri olup, memur, işçi ve diğer personelin başarı ve performans değerlendirmesini yapar.
g) Müdürlüğün çalışma usul ve esaslarını mer’i mevzuat çerçevesinde belirler.
h) Müdürlük bünyesinde görev yapan çalışanların tüm iş ve işlemleri zamanında, doğru olarak yerine getirilmesini gözetir. Ayrıca sorumlu olduğu memur, işçi ve diğer personelin özlük işlemlerinin mevzuat çerçevesinde yürütülmesini sağlar.
i) Başbakanlık, ilgili Bakanlıklar ve Büyükşehir Belediye Başkanlığınca gönderilen genelge, bildiri, prensip kararları ve talimatlar çerçevesinde yöneticilik görevlerini yerine getirmek.
j) Müdürlük faaliyetlerini ilgilendiren mevzuatı takip etmek.
k) Müdürlüğün işlevleri ile ilgili üst kademenin istediği raporları hazırlamak.
l) Müdürlüğün çalışma esaslarını gözden geçirerek, planlayıp programlamak, çalışmalarını bu programlar uyarınca yürütülmesini sağlamak.
m) Müdürlüğünce yapılan işlemlerde kullanılan formların geliştirilmesi için, inceleme araştırmalar yapmak.
n) Müdürlüğün işlevlerin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Başkanlık Makamına önerilerde bulunmak.
o) Disiplin amiri olarak personeline mevzuatta öngörülen disiplin cezalarını vermek.
p) Üst makamlarca verilecek benzeri nitelikteki diğer görevleri yerine getirmek.

Müdürün Yetkileri
MADDE 8 - Müdürün yetkileri şunlardır;
a) Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin, Başkanlık Makamınca uygun görülen programlar gereğince yürütülmesi için karar verme, tedbirler alma ve uygulatma yetkisi,
b) Müdürlüğün işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Başkanlık Makamına önerilerde bulunma yetkisi,
c) Müdürlük ile ilgili yazışmalarda 1.derecede imza yetkisi,
d) Disiplin Amiri olarak sorumlu olduğu personele, mevzuatta öngörülen disiplin cezalarını verme yetkisi,
e) Müdürlüğe bağlı çalışanları denetleme ve karşılaştığı aksaklıkları giderme yetkisi,
f) Müdürlük emrinde görev yapan personele ilgili Yönetmelik çerçevesinde sicil raporu düzenleme yetkisi,
g) Mazeretine binaen 1 güne kadar mazeret izni vermek, ödül, takdirname, yer değiştirme gibi personel işlemleri için bağlı bulunduğu Daire Başkanı ile Başkanlık Makamına önerilerde bulunmak, sorumlu olduğu tüm görevlilerin yıllık izin kullanış zamanlarını tespit etme yetkisi,
h) Geçici süre görevde bulunamayacağı dönemlerde, müdürlüğe tayin şartlarını haiz olan personellerden birini müdürlüğe vekalet etmek üzere belirleme ve makamın onayına sunma yetkisi,
i) Birimdeki tüm personelin görev dağılımını yapma yetkisi,
j) Müdürlüğün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla haberleşme yetkisi,
k) Başkanlık makamı tarafından kendisine verilen yetki devri çerçevesinde görevlerini yerine getirme yetkisi,

Müdürün Sorumlulukları
MADDE 9 - Müdürün sorumlulukları; Belediye Mevzuatı, göreviyle ilgili diğer mevzuat ve bu Yönetmelik ile kendisine verilen görevlerin gereği gibi yerine getirilmesinden, yetkilerin zamanında ve gereğince kullanılmasından, bağlı olduğu Daire Başkanına ve Genel Sekreter Yardımcısına karşı sorumludur.

Müdür
Madde 10 - Müdürlüğe atanma usul ve nitelikleri;
a) Büyükşehir Belediye Başkanının oluru ile
b) Tercihen üniversitelerin İşletme, İktisat, Eğitim, Fen Edebiyat, Türk Dili ve Edebiyatı, Hukuk, Siyasal Bilgiler, Kamu Yönetimi ve benzeri Türkçe ve sosyal içerikli eğitim dallarında en az dört yıllık öğrenim gören veya bunlara denkliği Yüksek Öğrenim Kurumu tarafından kabul edilmiş, yurt içi veya yurt dışı öğrenim kurumlarından mezun olan,
c) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun atamaya ilişkin maddelerinde öngörülen şartları taşıyan ve ilgili mevzuata uygun olarak son iki yıllık sicil notu olumlu olanlar arasından atanır.

Şef
MADDE 11 - Müdürlük bünyesinde yapılan görev dağılımı neticesinde kendilerine verilen görevleri, mevzuata uygun olarak yürütür ve yerine getirilmesini sağlar. Bağlı bulunduğu üst makama karşı tam yetkili ve sorumlu kişidir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte Yer Almayan Hususlar
MADDE 12 - İş bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük
MADDE 13 - Bu Yönetmeliğin hükümleri; Büyükşehir Belediye Meclisince kabulü ile yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 14 - Bu Yönetmelik hükümlerini Büyükşehir Belediye Başkanı, ilgili Daire Başkanı ve Meclis-Encümen ve Muamelat Şube Müdürü yürütür.