MÜDÜRLÜKLER

İletişim

Telefon : 44 44 054
Santral : 2463
Web : www.sakarya.bel.tr
E-Posta : imar.sehircilik@sakarya.bel.tr

Haberler

Raporlar

Yapı Ruhsatı
5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7. Maddesi gereği Belediyemiz tarafından yaptırılan yapılara yapı ruhsatı düzenlenmektedir. Bu dönemde 1 adet yapı ruhsatı düzenlenmiştir.

Zemin Etüt Raporu Onayı
-
Ruhsata esas parsel bazında düzenlenen jeolojik ve jeoteknik etüd raporlarının arazi çalışmalarını denetler, hazırlanan raporları kontrol eder ve onaylar.
- Bu dönem içerisinde 50 adet parselin zemin etüd çalışmaları yerinde kontrol edilerek raporları onaylanmıştır.

Estetik ve Sanat Kurulu Faaliyetleri
Büyükşehir Belediyesi yetki ve görev sınırları içerisinde 2863 sayılı kanun kapsamı dışında kalan yerlerde kentin estetiğine tarihi ve doğal değerlerine uygun ilke kararları geliştirmek, yerleşme ve yerleşik alanlardaki meydan, bulvar ve ana yollarda cephesi bulunan yapıların şehircilik, mimarlık, kentsel tasarım ve peyzaj mimarlığı disiplinlerinin katılım ve sentezi ile estetik çözümlere dönük bina cepheleri, örnek kent mekanları ve kentsel tasarım projeleri elde etmek üzere serbest çalışan mimarlarca hazırlanan bina projeleri incelenerek onayı yapılmaktadır. Ayrıca kurul tarafından onaylanan projelerin yapım aşamasında ve yapı kullanma izninin alınması aşamasında kontrol edilerek ilgili belediyesine görüş bildirilmektedir. Bu dönemde 165 adet dosya onaylanmıştır.

İmar Denetimi
5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun “İmar Denetim Yetkisi’’ ile ilgili 11.maddesine istinaden on altı İlçe Belediyesinde 126 kez imar uygulamaları ile ilgili olarak denetim yapılmıştır.

Mevzuat Çalışmaları
Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 7-10-27 ve 34 üncü maddeleri, 3194 sayılı İmar Kanunun 21 inci maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanunun 15 inci maddesinin (b) bendi, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7 inci maddesinin (g) bendine istinaden hazırlanan Estetik ve Sanat Kurulu Yönetmeliği, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.09.2015 tarih ve 9/434 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

Şikayet Görüş ve Talepler
Kamu Kurumları ve vatandaşlar tarafından yapılan 650 adet şikayet, görüş ve talepler mevzuat hükümlerine göre incelenmiş ve ilgilerine cevap verilmiştir.

Yapı Kullanma İzin Belgesi
Belediyemiz tarafından yaptırılan ve tamamlanan yapıların yapı kullanma izin belgeleri düzenlenmektedir. Bu dönemde 2 adet yapı kullanma izin belgesi düzenlenmiştir.
- Sakaryapark (29.06.2015)
- İ.H.L. Eğitim ve Öğretim Binası (25.03.2015)